2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL"

Transkript

1 1 april 31 oktober 2005 års SUPPLEMENT Till 2000 års BYGGNADSAVTAL I detta supplement anges de ändringar, som skett vid avtalsförhandlingar 2001 och mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Komplett avtal består av Byggnadsavtalet 2000 och detta supplement

2 Innehållsförteckning ÖVERENSKOMMELSE IKRAFTTRÄDANDE HÖJNING AV UTGÅENDE LÖN MM Ackord Tidlön Yrkesutbildningsavtalet 5 Lön ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2 Arbetstid f Rätt till ledighet och permission g Arbetstidsförkortning Lönebestämmelser e Allmänna regler för lön h Helglön Särskilda lönetillägg atillägg för övertid, skift- och förskjuten arbetstid ctillägg för arbete i bergrum d Kallortstillägg Permittering och väntetid b Lönebestämmelser Reseersättning och traktamente a Resekostnadsersättning vid dagliga resor Avtalets giltighet m m a Giltighetstid b Förslag till nytt avtal cform för uppsägning Bil Bygg 3 S-avtalet S-listorna Allmänna regler för lön Bil A 1 Avtal om anställningsskydd Bil H Yrkesutbildningsavtal Lön

3 Ö V E R E N S K O M M E L S E Mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet träffas överenskommelse avseende Byggnadsavtalet för tiden 1 april 31 oktober I Ikraftträdande Fr o m den 1 april t o m den 31 oktober 2005 gäller bestämmelserna i förutvarande avtal, ackordslistor, ackordstidlistor och särskilda överenskommelser; dock att de ändringar, som framgår av denna överenskommelse, träder i kraft enligt a) - c). a) Ändringar och tillägg avseende grundlöner, löner, andra lönekomponenter, lönetillägg och ersättningar gäller fr o m dagen för löneändringen, varmed avses för Timavlönade (löneutbetalning varannan vecka eller månadsvis) fr o m den löneperiod, som börjar närmast efter den 31 mars Månadsavlönade fr o m den löneperiod, som börjar närmast efter den 31 mars. b) Motsvarande revisionstillfälle för andra avtalsperioden är fr o m den löneperiod, som börjar närmast efter den 31 mars c) Övriga ändringar gäller fr o m den 1 april om ej annat anges. II Höjning av utgående lön m m Ackord För tiden fr o m dagen för löneändringarna gäller i avseende på ackorden följande: a) Rent ackord Rent ackord påbörjat före dagen för löneändringen och 2005 skall för den del av arbetet som utförs fr o m dagen för löneändringen respektive år ökas med 1,7 procent och 1,3 procent Höjningen bestäms i förekommande fall genom proportionering av arbetad tid före respektive fr o m dagen för löneändringen. b) Premieackord För pågående arbeten enligt fritt blandackord (vanligt premieackord) och blandackord med tilläggspremie höjs den fasta delen med 2:30 kr/tim för yrkesarbetare, medan premien förblir oförändrad. Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet, som utförs fr o m dagen för löneändringen. För andra avtalsperioden höjs den fasta delen på motsvarande sätt med 1:75 kr/tim. 3

4 c) Resultatlön För pågående arbeten med resultatlönesystem där en viss del av lönen är beroende av det ekonomiska resultatet, höjs den fasta delen med 2:30 kr/tim för yrkesarbetare, medan resultatlönepremien förblir oförändrad. Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet, som utförs fr o m dagen för löneändringen. För andra avtalsperioden höjs den fasta delen på motsvarande sätt med 1:75 kr/tim. Tidlön För tiden fr o m dagen för löneändringen och 2005 gäller i avseende på tidlön följande: Maskin- och bilförare, övriga förare och förrådsarbetare samt byggservice Utgående månadslöner höjs för maskinförare och byggservice med kr/månad kr/månad för bilförare och förrådsarbetare med kr/månad 290 kr/månad för övriga förare med kr/månad 268 kr/månad Utgående månadslöner får därefter ej understiga de i tabellerna angivna beloppen för grundlönenivån. Städpersonal Utgående timlön för städpersonal som fyllt 18 år höjs med :73 kr/tim 1:31 kr/tim för de som ej fyllt 18 år med :15 kr/tim 0:88 kr/tim Utgående lön får därefter ej understiga de i lönetabellerna angivna beloppen.

5 R- och S-avtalen Utgående timlöner i R- och S-avtalen för yrkesarbetare höjs fr o m dagen för löneändringen respektive 2005 med 2:30 kr/tim respektive 1:75 kr/tim. Utgående lön får därefter ej understiga de i tabellerna angivna beloppen för grundlönenivån. Yrkesarbetare Utgående timlöner för yrkesarbetare höjs fr o m dagen för löneändringen respektive 2005 med 2:30 kr/tim respektive 1:75 kr/tim. Utgående lön får därefter ej understiga de i tabellerna angivna beloppen för grundlönenivån. Yrkesutbildningsavtalet 5 Lön Timlön Utgående timlöner höjs i respektive utbildningssteg fr o m dagen för löneändringen med följande krontal (från steg 1 till 6): 0:99 kr, 1:22 kr, 1:45 kr 1:68 kr, 1:91 kr respektive 2:07 kr. Utgående timlöner höjs i respektive utbildningssteg fr o m dagen för löneändringen 2005 med följande krontal (från steg 1 till 6): 0:75 kr, 0:93 kr, 1:10 kr 1:28 kr, 1:45 kr respektive 1:58 kr. Utgående lön får därefter ej understiga de i tabellerna angivna beloppen för grundlönenivån. Månadslön Utgående månadslöner höjs i respektive utbildningssteg fr o m dagen för löneändringen med följande krontal (från steg 1 till 6): 172 kr, 212 kr, 252 kr, 292 kr, 332 kr respektive 360 kr. Utgående månadslöner höjs i respektive utbildningssteg fr o m dagen för löneändringen 2005 med följande krontal (från steg 1 till 6): 131 kr, 162 kr, 192 kr, 223 kr, 253 kr respektive 275 kr. Utgående månadslön får därefter ej understiga de i tabellerna angivna beloppen för grundlönenivån. erna för timavlönade yrkesarbetare i Byggnads, R- och S-avtalen höjs med 3:00 kr/tim. För övriga yrkeskategorier omräknas höjningen med hjälp av fördelningstalen. 5

6 2 ARBETSTID f RÄTT TILL LEDIGHET OCH PERMISSION f2 Permission (sid 21) Med permission förstås kort ledighet, som ersätts med lön enligt 3 e 2, under högst 1 dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga (högst 2) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Eget bröllop Egen 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjukvårdsinrättning eller företagshälsovårdcentral efter remiss av företagsläkare Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Om en arbetstagare arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under resten av arbetsdagen på grund av arbetsskada, skall han erhålla permission för den tiden. En förutsättning för rätt till lön enligt 3 e 2 är dock att arbetsskadan inte föranleder sjukskrivning för längre tid än 14 dagar räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller om så inte kan ske i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Protokollsanteckning till f 2 Regler om permission gäller även om arbetstagare skyddsympas på grund av smittorisk vid arbete vid epidemisjukhus, bakterieologisk anstalt eller liknande inrättning. Anmärkningar till f 2 1 Med företagsläkare avses läkare i företagshälsovården eller annan företagsläkare. 2 Rätt till permission föreligger ej vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig då arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning. 6

7 g g 1 ARBETSTIDSFÖRKORTNING Intjänandeår Heltidsanställd arbetstagare som arbetar hela perioden 1 april till och med 31 mars 2005 intjänar en rätt till 8 timmars arbetstidsförkortning under ovan angiven period kallat intjänandeår. Denna fasta intjänanderätt för arbetstagare om totalt 8 timmars arbetstidsförkortning per intjänandeår gäller t o m 31 mars Under intjänandeperioden fr o m den 1 april 2005 utökas ovanstående arbetstidsförkortning med en intjänanderätt om ytterligare 8 timmar. Intjänanderätten fr o m den 1 april 2005 om totalt 16 timmars arbetstidsförkortning per intjänandeår gäller sedan framöver. Anmärkning till g 1 Vid annan sysselsättningsgrad än heltid intjänas arbetstidsförkortning i proportion härtill. För arbetstagare som inte arbetar hela perioden, d v s som börjar eller slutar sin anställning under perioden eller är frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 8 timmar* för varje övrig anställningsdag t o m den 31 mars *(Efter den 1 april 2005 beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 16 timmar) g 2 g 3 g 4 Ledighet med bibehållen lön efter intjänandeår Efter intjänandeåret löpt ut har arbetstagare rätt att under kommande årsperioden (1 april till och med 31 mars) kallat uttagsåret att få ledighet/arbetstidsförkortning med bibehållen lön i den omfattning som tjänats in enligt g 1. Förläggning och utläggning av ledighet Ledigheten förläggs under uttagsåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Verksamhetens krav skall i största möjliga mån beaktas. Arbetsgivaren skall, dock så långt det är möjligt, beakta arbetstagarens önskemål om förläggning. Kontant ersättning istället för arbetstidsförkortning Om anställning upphör utan att arbetstidsförkortning har tagits ut eller om intjänad arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång erhåller arbetstagare istället en kontant ersättning med den vid tidpunkten gällande lönen. Övergångsregel för skilda intjänandeår och uttagsår under t o m Arbetstagare som är heltidsanställd och uppbär lön av arbetsgivare den 1 april är berättigad till arbetstidsförkortning av arbetsgivaren med 8 timmars bibehållen lön fredagen den 21 maj. För berörda arbetstagare som uppbär sjuklön, ersättning från försäkringskassa eller är tjänstlediga den 21 maj utges 7

8 inte arbetstidsförkortning om annan överenskommelse inte träffas. Arbetsgivare och berörda arbetstagare har möjlighet att överenskomma om annan ledig arbetsdag fram till den 31 mars 2005 eller utge kontant ersättning enligt g 1. 3 LÖNEBESTÄMMELSER Gäller 1 april 31 oktober 2005 e 2 Lönetabell (sid 31) Timavlönade Fr o m 1 april Kr/tim e 2.1. Yrkesarbetare e 2.2. Övriga arbetare som fyllt 19 år och som arbetat i branschen a minst 12 mån b mindre än 12 mån e 2.3. Övriga arbetare som ej fyllt 19 år a som fyllt 18 år b som ej fyllt 18 år e 2.4. Städpersonal a som fyllt 18 år 1) b som ej fyllt 18 år 2) e 2.5. e 2.6. e 2.7. e 2.8. e 2.9. Månadsavlönade Byggservice (yrkesarbetare) Maskinförare Bilförare m fl Övriga förare Förrådsarbetare 109:00 95:92 76:30 54:50 32:70 81:75 54:50 Kr/månad ) Utgående lön för tidavlönad städpersonal som fyllt 18 år får ej understiga 84:50 kr/tim. 2) Utgående lön för tidavlönad städpersonal som ej fyllt 18 år får ej understiga 60:50 kr/tim 8

9 h HELGLÖN (sid 37).1. TIMAVLÖNADE För trettondagen, långfredag, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelfärds dag, annandag pingst, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton, nyårsdagen som infaller på en vardag (måndag till fredag), utges helglön. Helglönen är 8 timmar x grundlön enligt 3 e 2. Om den ordinarie arbetstiden avviker från 8 timmar justeras timfaktorn i motsvarande grad. Helglön utges under förutsättning att den anställde för arbetsgivarens räkning arbetat för honom gällande full arbetstid närrnast före och efter helgdagen. Med arbetad tid jämställs: Sjukdom under arbetsgivarperioden Överenskommen inarbetad tid Uttryckligen beviljad ledighet Semester Permittering under de fyra första veckorna av permitteringstiden.2. MÅNADSAVLÖNADE Helglön ingår i månadslönen. 4 SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG a TILLÄGG FÖR ÖVERTID, SKIFT- OCH FÖRSKJUTEN ARBETSTID Gäller 1 april 31 oktober 2005 a 5 Tillägg (kr/tim) (sid 38) på vardag.3. på sön- och helgdag samt i 2 e angiven fridag Till arbetare enligt 3 e e 2.2.a 3 e 2.4.a 3 e :65 29:48 96:51 3 e 2.2.b 3 e e 2.4.b samt lärlingar 14:39 21:87 66:12 c TILLÄGG FÖR ARBETE I BERGRUM Gäller 1 april - 31 oktober 2005 c 1 Bergarbete (sid 40) Vid bergarbete i bergrum utges ett särskilt tillägg med 5:47 kr/tim. c 2 Kontrollskrotning m m (sid 40) Vid kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum utges ett särskilt tillägg med 4:64 kr/tim. 9

10 c 3 Inredningsarbete m m (sid 40) Vid inrednings- och installationsarbete i bergrum utses ett särskilt tillägg med 3:82 kr/tim. Protokollsanteckning till c Oförändrad Anmärkning till c Oförändrad d Kallortstillägg (sid 40) För all arbetad tid utges ett särskilt tillägg vid arbete inom Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Pajala kommuner samt Tärna församling inom Storumans kommun med 0:66 kr/tim. För Kiruna kommun utgör tillägget 1:22 kr/tim. 5 PERMITTERING OCH VÄNTETID b LÖNEBESTÄMMELSER b 1 Permitteringslön (sid 42) För permittering utbetalar arbetsgivaren permitteringslön med lön enligt 3 e 2. Permitteringslönen beräknas med hänsyn till det antal timrnar på arbetstagarens ordinarie arbetstid, varunder han eljest skulle ha arbetat. Protokollsanteckning till b 1 Undantag Permitteringslön utges inte vid permittering som föranleds av arbetstagarens eget vållande olovlig konflikt inom LO:s område offentlig myndighets beslut som arbetsgivaren inte bort räkna med. Anmärkning till b 1 1. Beträffande säsongsbetonat arbete m m, se bilaga A 1. Avtal om Anställningsskydd Permittering som föranleds av semesterstängning i samband med huvudsemestern ger under de första 10 permitteringsdagarna rätt till permitteringslön enbart i följande fall. Permitteringslön under de första 10 permitteringsdagarna utges endast till arbetstagare som oavsett arbetsgivare under närmast föregående intjänandeår inte har tjänat in semesterlön/semesterersättning motsvarande mellan noll till tio betalda semesterdagar. 10

11 6 RESEERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTE a RESKOSTNADSERSÄTTNING VID DAGLIGA RESOR (sid 44) Vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen utom arbetstiden utges reskostnadsersättning på ett minsta avstånd från bostaden om 5 km enkel resväg. Rätt till ersättning föreligger upp till traktamentsnivå enligt b 2. Reskostnadsersättning utges enligt följande: 1 Vid körning med egen bil 1:60 kr/km resväg. 2 Vid resa med annat färdmedel än egen bil Ersättning för styrkta kostnader upp till ett högsta belopp om 1:60 kr/km resväg. Protokollsanteckning till a Oförändrad. 12 AVTALETS GILTIGHETSTID MM a GILTIGHETSTID (SID 65) Detta avtal med bilagorna Bygg 1-3 samt A 1-K gäller från och med den 1 april till och med den 31 oktober Om begäran om förhandling icke sker senast 2 månader före den 31 oktober 2005 förlänges avtalet för 1 år i sänder. Om begäran om förhandling framställes före den 1 september 2005 gäller avtalet för tiden efter den 31 oktober 2005 med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid. b FÖRSLAG TILL NYTT AVTAL (sid 65) Oförändrad. c FORM FÖR UPPSÄGNING (sid 65) Oförändrad. Stockholm 12 maj Sveriges Byggindustrier Jan Svensson Svenska Byggnadsarbetareförbundet Hans Tilly 11

12 S-listorna Utläggning av avtalshöjningar fr o m 1 april respektive 1 april 2005 Plattsättning Ackordstidlista rent ackord 2001 Ackordsriktpunkten höjs till 122:18 kr/tim respektive 123:77 kr/tim. Undertaksmontering Ackordstidlista rent ackord 2001 Ackordsriktpunkten höjs till 122:18 kr/tim respektive 123:77 kr/tim. Tätskiktsbranschen Premieackordstidlista 2000 Ackordsriktpunkten höjs till 77:27 kr/tim respektive 78:27 kr/tim. Den fasta delen höjs till 45:36 kr/tim respektive 45:95 kr/tim. Monteringsbar ställningsbyggnad 1997 Premieackordsprislistan höjs med 18,1 procent respektive 19,6 procent. Den fasta delen höjs till 45:36 kr/tim respektive 45:95 kr/tim. Golvläggningsbranschen 2000 Kombiackordsprislistan höjs med 8,1 procent respektive 9,5 procent. Den fasta kombipremien höjs till 85:08 kr/tim respektive 86:19 kr/tim. BILAGA BYGG 3 OMRÅDE A C 3 - S-AVTALET Gäller 1 april 31oktober 2005 e 2 Lönetabell (sid 88) Område A e 2.1. e 2.2. Yrkeskategorier Yrkesarbetare Övriga arbetstagare som fyllt 19 år och arbetat i branschen a) minst 12 månader b) mindre än 12 månader Kr/tim Fr o m 1 april 109:00 95:92 76:30 12

13 Område B Yrkeskategorier Kr/tim Fr o m 1 april Kr/månad Fr o m 1 april e 2.3. Yrkeskunnig minst 90 v e 2.4. Övriga arbetstagare minst 60 v e 2.5. Övriga arbetstagare minst 30 v e 2.6. Övriga arbetstagare mindre än 30 v e 2.7. Maskinförare e 2.8. Bilförare m fl e 2.9. Övriga förare e Förrådsarbetare m fl 109:00 95:92 76:30 70:85 103: Område C Yrkeskategorier Kr/tim Fr o m 1 april Kr/månad Fr o m 1 april e Städpersonal 1) som fyllt 18 år e Städpersonal 2) som ej fyllt 18 år 81:75 54: ) Utgående lön för tidavlönad städpersonal som fyllt 18 år får inte understiga 84:50 kr/tim respektive kr/månad. 2) Utgående lön för tidavlönad städpersonal som ej fyllt 18 år får inte understiga 60:50 kr/tim respektive kr/månad. BILAGA A 1 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSSKYDD LÖN OCH ANDRA FÖRMÅNER UNDER PERMITTERING 20 (sid 101) 20 En arbetstagare som permitterats har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som anges i allmänna bestämmelser 5. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur. Protokollsanteckningar till 20 1Ersättning utgår enligt regeln i protokollsanteckning till 14. 2Arbetstagare har vid anställningsavtalets ingående skyldighet att på arbetsgivarens begäran uppge sin semesterrätt. 3Vid semesterstängning i samband med huvudsemester (byggsemester) gäller vid tillämpning av denna paragraf följande för sådan arbetstagare, som vid semestertillfället ej är berättigad till för ledigheten erforderligt antal betalda semesterdagar. Arbetstagare är på begäran skyldig att lämna arbetsgivaren besked i vad mån han önskar få ut semesterledighet som ej är förenad med semesterlön eller avstå 13

14 sådan ledighet. Besked behöver ej lämnas innan arbetstagaren har fått veta hur många semesterdagar utan lön han har eller han beräknas få rätt till. Har arbetstagaren ej senast inom 3 veckor efter det att arbetstagaren fått information enligt föregående mening, lämnat besked om att arbete önskas, anses arbetstagaren utan invändning ha mottagit ledighet under semesterperioden och är ej berättigad till ersättning enligt ovanstående 20. Har arbetstagaren inom angiven tid meddelat att han vill arbeta, men ej beretts tillfälle till arbete, är arbetstagaren att anse som permitterad för den del av semesterstängningen, för vilken han ej är berättigad till ledighet med semesterlön enligt ovan. Ersättning utgår om förutsättningarna enligt paragrafen är uppfyllda. Har arbetsgivare, för arbetstagare som ovan sagts, lagt ut huvudsemestern utan att genom förfrågan eller annorledes skaffa sig kännedom om dennes önskemål eller har huvudsemestern lagts ut trots att arbetstagaren förklarat sig vilja arbeta, har arbetstagaren rätt att avstå från ledigheten även sedan denna lagts ut. Nyanställes arbetstagare vid tidpunkt då arbetsgivaren redan fullgjort det i andra stycket angivna förfarandet gentemot övriga arbetstagare på arbetsplatsen, bör frågan angående ledighet regelmässigt avgöras vid anställningstillfället. TURORDNING VID UPPSÄGNING (sid 102) 21 a) Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iakttaga följande turordningsregler: Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare, oavsett antalet turordningsområden, undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning, Arbetstagarnas plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Turordningen fastställs för arbetstagare särskilt för varje yrkesgrupp (turordningsenhet) inom det verksamhetsornråde, varom överenskommelse träffats med berörd MB-grupp/kontaktombud eller, om sådan saknas, med lokal facklig organisation med beaktande av företagets organisatoriska uppbyggnad. Kan sådan överenskommelse ej träffas, gäller såsom turordningsområde förutvarande arbetsförmedlingsdistriktets verksamhetsområde. b) Överenskommelse om avvikelse från ovan angivna turordningsregler får träffas enligt 27 a. 14

15 BILAGA H YRKESUTBILDNINGSAVTAL 5 LÖN Gäller 1 april 31 oktober 2005 b BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETARE SAMT GOLVLÄGGARE (sid 143) Ungdomsutbildning och vuxenutbildning Fr o m 1 april b1 Ungdomsutbildning b 2 Vuxenutbildning Utbildningssteg Fördelningstal Fullgjord utbildningstid timmar Kr/tim Utbildningstid ,43 0,53 0,63 0,73 0,83 0,90 46:87 57:77 68:67 79:57 90:47 98:10 c MASKINFÖRARE (sid 144) Ungdomsutbildning och vuxenutbildning Utbildningssteg Utbildningstid c1 Ungdomsutbildning c 2 Vuxenutbildning Fullgjord utbildningstid timmar Fr o m 1 april Kr/mån

16 d SPECIALARBETARE (S-AVTALET EXKL GOLV) (sid 144) Ungdomsutbildning och vuxenutbildning Fr o m 1 april d 1 Ungdomsutbildning d 2 Vuxenutbildning Utbildningssteg Fördelningstal Fullgjord utbildningstid timmar Kr/tim Utbildningstid ,43 0,53 0,63 0,73 0,83 0,90 46:87 57:77 68:67 79:57 90:47 98:10 16

Cirkulär 2/2013 2013-04-18

Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Grönt cirkulär- distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO på Väg- och Banavtalets område 2013 Bilagor Bilaga 1, Lönetabeller för Väg- och Banavtalet Bilaga

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m den 1 maj 2017 t o m den 30 april 2020. Avtalsperiod 1: 2017-05-01 2018-04-30 Avtalsperiod

Läs mer

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av Bilaga 1 Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 (Fr.o.m. 2014-01-01 är huvudlöneform) Beredskapstjänst (exkl. sem.). Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/4-31/12 2013 1/1-30/4 2014

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 1 mars 2013 31 mars 2016 2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats vid förhandlingar 2013 och som träder i kraft den 1 april 2013 mellan Sveriges

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo 2009 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Helglön I samtliga avtal gäller helglön. Alla helgdagar som infaller

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperioder Avtalsperioden är totalt 37 månader fr o m den 1 mars 2013 t o m den 31 mars 2016. Det första avtalsåret är 2013-03-01

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för Träarbetare (dvs. småhusmontörer, takmontörer, ställningsbyggare, golvläggare,

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0161 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT KEOLIS SVERIGE AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Keolis Sverige AB (ej vid dotterbolagen)... 3 5 Tillägg

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är totalt 13 månader fr o m den 1 april 2016 t o m den 30 april 2017. Löneökningar Utgående lön För yrkesarbetare

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m 1 maj t o m 30 april 2020 Avtalsperiod 1: 2017-05-01-2018-04-30

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet SERVICEARBETARAVTAL 2016 2017 INNEHÅLL sid 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

2008 års SUPPLEMENT. till 2007 års AVTAL FÖR VÄG & BAN

2008 års SUPPLEMENT. till 2007 års AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april 2007-31 mars 2010 2008 års SUPPLEMENT till 2007 års AVTAL FÖR VÄG & BAN I detta supplement anges ändringar vid förhandlingar t o m mars 2008 mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO Kompett avtal

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

översiktlig information om Byggavtalet finns i de partsgemensamma informations- och utbildningsmaterial som är utlagda på Byggplatsen.

översiktlig information om Byggavtalet finns i de partsgemensamma informations- och utbildningsmaterial som är utlagda på Byggplatsen. Cirkulär 8/2010 Grönt cirkulär-distribueras till arbetsplatserna Byggavtalett 20100 Bilagor Lönetabeller för Byggavtalet gällande från och med den 1 april 2011 bifogas. (Lönetabeller för Byggavtalet gällande

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier BYGGNADSAVTALET Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten Riksavtal 2009 mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier 2009-04-01 2010-03-31 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-11-02 1 (6) Ärende Förhandling angående rättelse i Lönebilaga till respektive förhandlingsprotokoll 2010-06-23 avseende branschområde Flygplatser Plats KFS, Stockholm Tid

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april 2007 31 mars 2010 INNEHÅLL Sid 1 Gemensamma utgångspunkter och mål... 5 2 Utgår 3 Samverkan och

Läs mer

Hänginfo maj Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo maj Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo maj 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Byggavtalet 2010 Byggavtalet ska fr o m den 1 november 2010

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0160 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Merresor AB... 3 4 Övertid... 3 5 Tillägg för obekväm arbetstid...

Läs mer

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN MOT FRAMTIDEN 2011 Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong, mur, anlägg & golv) = 6800 timmar S-Yrken (ex: plattsättning)

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Avtal klart Hängavtalet Visita

Avtal klart Hängavtalet Visita Avtal klart Hängavtalet Visita Avtalet omfattar allt arbete som utförs av anställda i företag som tecknat hängavtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF) inom Visitas avtalsområde. Vid företag som under

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

AVTALSKONFERENS. LULEÅ 12 Januari

AVTALSKONFERENS. LULEÅ 12 Januari AVTALSKONFERENS LULEÅ 12 Januari 2012 2012-01-16 BAKGRUND Nytt Industriavtal Olika utlöpningstidpunkter inom industrin Kortad avtalsperiod 2012-01-16 2 Förhandlingsförlopp Krav överlämnades 30 september

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Unga Örnar Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2013 2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO INLEDNING AVTAL FÖR VÄG & BAN 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 november 00 mars 06 UTKAST 05-06-09 05 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 00 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats under perioden den november 00 till och med den augusti 05 i dess senaste

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i april 2010

FÖRORD. Stockholm i april 2010 FÖRORD I denna lönebilaga redovisas alla övergångsbestämmelser som gäller avtalsperioden 2010-04-01-2011-03-31, och avtalsperioden 2011-04-01-2012-03-31. Bilagan innehåller även samtliga lönetabeller för

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

Glasmästeriavtalet 2013/2016. Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Glasmästeriavtalet 2013/2016. Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet 2013/2016 Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltigt 1 april 2013 till 31 mars 2016 Förord Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetarförbundet

Läs mer

BYGGNADSAVTALET RIKSAVTAL. mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER. och SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET

BYGGNADSAVTALET RIKSAVTAL. mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER. och SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET BYGGNADSAVTALET RIKSAVTAL 2007 mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER och SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET 2007-04-01 2010-03-31 Detta avtal har utarbetats av Sveriges Byggnadsindustrier utifrån träffade centrala

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Kommentar till Branschavtal Utbildning

Kommentar till Branschavtal Utbildning 1 (14) Kommentar till Branschavtal Utbildning Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3 Kommentar till Branschavtal Utbildning...1 Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3...1 Utgångspunkter...2 Definitioner

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer