BYGGAVTALET Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGAVTALET 2010. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet"

Transkript

1 BYGGAVTALET 2010 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

2 byggavtalet riksavtal 2010 mellan sveriges byggindustrier (bi) och svenska byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) /

3 INNEHÅLL allmänna bestämmelser Innehåll 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Arbetsplatsanmälan, informa tion och biträde Arbetsplatsanmälan Information om arbetsplats Rätt till biträde Arbetstid Ordinarie arbetstid Arbetstidens längd och förläggning Förändring av arbetstiden genom byte av arbetsplats Individuell arbetstidsöverenskommelse Ordinarie arbetstid om inte överenskommelse träffats Ordinarie arbetstid för städpersonal Genomsnittlig veckoarbetstid inklusive övertid Skiftarbetstid Rätt att bedriva arbete i skift Tvåskiftgång vid glidformsgjutning m.m Treskiftgång vid glidformsgjutning m.m Intermittent treskiftgång Arbetstidsförläggning mellan klockan och Arbete i bergrum Kompensation för särskild arbetstidsförkortning Timavlönade Månadsavlönade Obekväm arbetstid (OB) Övertidsarbete Förläggning av och ersättning vid övertidsarbete Begränsning av övertidsarbete Övertidsjournal och övertidsperiod Kompensationsledighet Lönebestämmelser Riktlinjer för lönesättning Löneformer Lönedefinitioner...31

4 INNEHÅLL allmänna bestämmelser 2.2 Tillämpliga löneformer Prestationslön (ackords- och resultatlön) Prestationslöneöverenskommelse avseende arbetsplats Löneöverenskommelse avseende flera arbetsplatser Tidlön Särskilda lönebestämmelser Prestationslön Gemensamma bestämmelser vid prestationslön. (ackords- och resultatlön) Parter Förhandlingsordning vid prestationslön Lokal förhandling Central förhandling Lön om prestationslöneöverenskommelse inte träffas Överenskommelse om prestationslön Lön innan prestationslöneöverenskommelse träffats Överenskommelse om fast del och utbetalnings.nivå Fast del och utbetalningsnivå om överenskommelse. inte kan träffas Underlag Avstämningsperiodens längd Prestationslönetid och annan tid Tidrapport Fördelningstal Avstämning av prestationslön Uträkning av prestationslön och upprättande av fördel-. ningslista Tvist om omfattning, avstämning eller uträkning av. presta.tionslön Omräkning av månadslön vid tillfälligt prestationslöne-. arbete Ackordslön Uppmätning av ackordsarbete baserade på centralt. framtagna ackordslistor Olika ackordslönesystem och framtagande av underlag Ackordets omfattning och innehåll Ackordsriktpunkt Undantagna arbeten Utläggning av arbete som omfattas av en ackords-. överenskommelse på underentreprenör Arbeten som inte ingår i ackordspriset

5 INNEHÅLL allmänna bestämmelser 3.3 Resultatlön Olika resultatlönesystem Avstämning och insyn Tidlön Yrkesgrupper som omfattas av tidlön Överenskommelse om tidlön och parter Tidlön om överenskommelse inte träffas Fördelningstal Omräkningsfaktor vid byte mellan timlön och månads-. lön Särskilda bestämmelser för dykeriarbete Särskilda lönebestämmelser för torn.kran.förare och. maskinförare Huvudlöneform Lön för tornkranförare och maskin.förare som ingår i. arbets.lag vid prestationslön (TBM) Lön för uthyrd eller utlånad tornkran.förare och maskin-. förare vid arbete åt arbets.lag med prestationslön (TBM) Lön för förare när underentre.pre.nör tillhandahåller. torn.kran., maskin och förare Gemensamma bestämmelser för prestations- och tidlön Lägsta lön grundlön Utgående lön Definition Överenskommelse om genomsnittsberäkning av ut-. gående lön Parallelltid och parallelltidsersättning Rättstvist om lön m.m Särskilda bestämmelser för företag med speciell verk-. samhetsinriktning Prestationslön Arbeten med centralt fastställda ackordslistor Tillämpliga prestationslönebestämmelser Förhandlingsordning vid prestationslön Förhandling Lön om prestationslöneöverenskommelse inte träffas Särskilda ackordslönebestämmelser Arbeten som inte ingår i ackordslista eller ackords-. överenskommelse Lön innan ackordsöverenskommelse träffats

6 INNEHÅLL allmänna bestämmelser Överenskommelse om utbetalningsnivå och fast del Uppmätning av ackordsarbete Uträkning av ackordslön Tidlön Byggserviceverksamhet med rätt till tidlön avseende. TBM-arbeten Löneform Definition av byggserviceverksamhet Överenskommelse om byggservice Tvist om en verksamhet (som överenskommits mellan. parter.na) är att anse som byggservice.verksam.het Lönetabeller grundlön Definitioner av yrkeskategorier Yrkesarbetare med yrkesbevis Övriga arbetstagare inom TBM och arbetstagare för. vilka det finns centralt fastställda listor Yrkeskunnig i företag med speciell verksamhets.inrikt-. ning Övriga arbetstagare i företag med speciell verksamhets-. inriktning Städpersonal Maskinförare Bilförare m.fl Övriga förare Reparations-, förrådsarbete och liknande arbete Lönetabell grundlön Lönebestämmelser för lärlingar Gymnasieutbildning Ungdomslärlingar Vuxenlärlingar Lärlingar i företag med särskild verksamhetsinriktning. (exklu.sive golvläggning) Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Maskinförare Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Granskningsuppgifter Granskning Granskningsunderlag

7 INNEHÅLL allmänna bestämmelser 4 Viss frånvaro och ledighet Sjuklön Sjuklönens storlek och sjuklöneperioden Utdrag ur 6 och 7 lagen om sjuklön (1991:1047) Timavlönade Månadsavlönade Sjukanmälan m.m. 8 och 9 lagen om sjuklön Sjukanmälan Intyg m.m Försäkran Havandeskapslön Föräldralön Helglön Timavlönade Månadsavlönade Fridagar Ledighet för uppdrag Rätt till permission Arbetstidsförkortning Intjänandeår Ledighet med utgående lön efter intjänandeår Förläggning och utläggning av ledighet Ersättning istället för arbetstidsförkortning Tjänstledighet och annan frånvaro utan rätt till lön Timavlönade Månadsavlönade Beräkning av löneavdrag Beräkning av lön vid påbörjande och avslutande av. anställning Permittering och väntetid Permittering Definition Ersättning Permittering vid semesterstängning Förhandling och återgång i arbete Väntetid Definition Ersättning Gemensamma bestämmelser Avbrytande av arbete på grund av otjänligt väder

8 INNEHÅLL allmänna bestämmelser 3.2 Erbjudande om annat arbete Turordning Reseersättning och traktamente Reskostnadsersättning vid dagliga resor Traktamente Traktamente vid övernattning Traktamentsersättning Samråd om boende på förrättningsort Fri kost och logi samt boendestandard Förrättningstillägg Tidsbegränsning Påbörjande och avslutande av förrättning Reskostnadsersättning Restid och ersättning för restid Reducerat traktamente Förrättning under semester, helgdag, fridag och schema-. lagd ledighet Traktamente vid olycksfall och sjukdom Gemensamma bestämmelser Reskostnadsersättning då arbetstagare flyttar sin fasta. bostad Traktamente då arbetstagare flyttar sin fasta bostad Flyttning av fast bostad Beräkning av kostnadsersättning Resväg Ersättning för faktisk resväg och ressätt Central anläggning Anställnings ingående Tillfällig bostad vid varaktig omplacering Underlag för kostnadsersättningar Användande av egen bil i tjänsten Överenskommelse Tillämpningsområde Bilersättning Vägtullar och trängselavgifter Utbetalning av lön m.m Utbetalning av lön Löneutbetalningsperioder Utbetalning av lön i 2-veckorsperioder

9 INNEHÅLL allmänna bestämmelser 1.3 Månadsvis utbetalning av lön Utbetalning vid tvist om prestationslönepremie Byte av löneutbetalningsperiod Exempel på utbetalning av lön i efterskott Exempel på utbetalning av lön i förskott Lönespecifikation Påföljd vid försenad löneutbetalning Arbetets ledning och föreningsrätt Arbetets ledning Föreningsrätt Arbetsgivarens ställföreträdare AFA-försäkringar Förhandlingsordning i rättstvister Förhandling Tillämpningsområde Parter i rättstvist Genomförande av förhandling Protokoll och justering Avslutande av förhandling Lokal förhandling Allmän rättstvist Rättstvist om lön eller arbetsskyldighet i vissa fall Tvist om giltigheten av uppsägning m.m Central förhandling Allmän rättstvist och tvist om giltigheten av uppsägning. m.m Rättstvist om lön eller arbetsskyldighet i vissa fall Arbetsdomstolen Allmän rättstvist Rättstvist om lön eller arbetsskyldighet i vissa fall Tvist om giltigheten av uppsägning m.m Tvist om semesterersättning m.m Preskription Preskriptionstid Preskription Ogiltighet av överenskommelse

10 INNEHÅLL allmänna bestämmelser 11 Ordningsregler Allmänna ordningsregler Allmänt Arbetstid Behörighetskort Fackligt besök på arbetsplatsen Inkomstuppgift Drogkontroller och personlig integritet Kontroll, rättelse och kvalitetssäkring Kontroll av arbete och rättelse av fel Rättelse av felaktigt arbete vid prestationslön Kvalitetssäkring Personlig skyddsutrustning Tillhandahållande av fria överdrags.kläder Ersättning för bortkomna eller skadade verk.tyg och. kläder Avtalets gitighetstid m.m Giltighet och uppsägning Byggavtalets giltighetstid Uppsägning Förhandling om lön och ersättningar avseende det tredje. avtals.året Förslag till nytt avtal

11 INNEHÅLL bilagor BiLagor Bil A1 Avtal om anställningsskydd Inledande bestämmelser, Anställningsavtalet, Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att. fortsätta, Uppsägning från arbetsgivarens sida, Uppsägningstid, Lön och andra förmåner under uppsägningstiden, Avskedande, Lön och andra förmåner under permittering, Turordning vid uppsägning, Företrädesrätt till återanställning Förhandlingar m m, Avgång med pension m m, Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m m, Preskription, Skadestånd, Bil A2 Anläggningsarbeten Definition Gränsdragning vid blandad verksamhet Avtalstillhörighet vid mindre arbeten Bil A3 Särskilda regler vid in- och utlåning av arbetstagare mellan företag Tillämpningsområde Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar Samtycke till utlåning Kortvarig in- och utlåning Utlåning Inlåning Lönehantering Prestationslön Tidlön

12 INNEHÅLL bilagor Bil A4 Särskilda regler vid in- och uthyrning av arbets kraft mellan företag Tillämpningsområde Anställningsformer Lön Löneform Lön under tid då arbetstagaren är uthyrd Prestationslön och avräkning från prestationslöne-. överens.kom.mel.se på enskild arbetsplats Lön för arbetstagare som inte ingår i prestationslöne-. lag Tidlön samt resultatlön på större enheter än enskild.. arbetsplats Lön under tid då arbetstagaren inte är uthyrd Arbetstid Arbetsskyldighet Informationsskyldighet Bil A5 Avtalade turordningsområden Bil A6 Inhyrning av arbetskraft vid före trädesrätt till återanställning Bakgrund Förhandling, överläggning och tvist om inhyr.ning Förhandling vid inhyrning enligt medbestämmande-. lagen (MBL) Överläggning vid inhyrning lokal förhandling Central förhandling och påkallande av skiljenämnds-. förfaran.de Skiljenämnd avseende inhyrning Bil B Lönestatistikområden Bil C Överenskommelse om företagsanpassad MB-organisation Definitioner Allmänna bestämmelser Avtal om företagsanpassad MB-organisation MB-grupps/kontaktsombuds mandat Utseende av ledamot och suppleant i MB-grupp eller. kontakt.ombud

13 INNEHÅLL bilagor 2.4 Anpassning av MB-organisationen vid omstrukture-. ringar MB-fråga som rör både Byggnads och SEKO MB-ledamot är facklig förtroendeman i MB-frågor Information om vem som är ledamot i MB-grupp eller. kontaktombud samt kontaktperson Ledighet och ersättning till ledamot i MB-grupp eller. kontaktombud Mandattid Förhandlingsbiträde Styrelserepresentanter MB-organisation i dotterbolag Informations- och förhandlingsskyldighet när det inte. finns MB-grupp Förhandlingsordning enligt 11 MBL Lokal förhandling Central förhandling Lokalt företag Handläggning av MB-frågor Ledamöter och suppleanter i MB-grupp samt kontakt-. ombud Utseende av ledamöter och suppleanter Företagsnivå MB-grupp Kontaktombud Arbetsplatsnivå Information Regionalt företag Ledamöter och suppleanter i MB-grupp Utseende av ledamöter och suppleanter Företagsnivå Arbetsplatsnivå Behörighetsområde Företagsnivå Arbetsplatsnivå Information Riksföretag Ledamöter och suppleanter i MB-grupp Utseende av ledamöter och suppleanter Företags- och regional nivå Arbetsplatsnivå

14 INNEHÅLL bilagor 5.2 Behörighetsområde Företagsnivå Regional nivå Arbetsplatsnivå Information Fackligt kontaktarbete Reskostnadsersättning och utlägg Bil D Branschöverenskommelse om tillämpningsregler avseende lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsliv et (MBL) Syfte och tillämpningsområde Gemensamma värderingar Tillämpningsområde Alternativ för fullgörande av förhandlingsskyldigheten Anlitande av bemanningsföretag vid företrädesrätt till. åter.anställning Lokalavdelning som handlägger frågor om underentre-. prenörer och bemannings.företag Anlitande av företag som är medlem i BI Primär förhandlingsskyldighet Förfarande om det finns skäl att aktualisera veto Anlitande av under.entre.prenör eller beman.nings.före.tag. som inte är medlem i BI Kontroll av underentreprenör och bemanningsföretag Information om underentreprenör eller bemannings-. före.tag som anlitas Förteckning över underentreprenör eller bemannings-. före.tag som anlitas Avförande från förteckning vid veto Villkor för godkännande av underentreprenör eller. bemanningsföretag Hävning av entreprenadavtal eller avtal om inhyrning Primär förhandling i övriga fall Entreprenadkedjor Förmedling av maskinföretag via maskin-/lastbils-. central eller förmedlings.före.tag (maskin.central) Avtal om tillämpning av denna Bilaga D Informationsskyldighet i förhållande till lokal.avdel.-. ning.en

15 INNEHÅLL bilagor 7.3 Informationsskyldighet i förhållande till beställaren. (anlitande entreprenör) Bil E Överenskommelse om tillämpning av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FMÖ) FMÖ/FML Utseende av facklig förtroendeman Begreppet arbetsplats (1 första stycket FML) Fastställande av uppdrag, verksamhet och utbildnings-. behov Huvudentreprenör (1 FML) Tillgång till utrymme m.m. (3 FML) Omfattning och förläggning av ledighet Normtid för löpande fackliga arbetsuppgifter. (6 FML) Omfattning och förläggning av ledighet för annat än. löpande fackliga arbetsuppgifter Facklig utbildning Definition Information och överläggning om facklig utbildning Central informationsskyldighet Lokal informationsskyldighet Överläggning med arbetsgivaren Om deltagande i fackliga kurser Deltagande och begäran om ledighet Intyg Ersättning till facklig förtroendeman (7 FML) Ersättning enligt FML Ersättning för restid och reskostnader Anställnings upphörande m.m. (5 och 8 FML) Tolkningsföreträde (9 FML) Bil F Överenskommelse angående studieledig hets lagen Bil G Överenskommelse om personal utrymmen på arbetsplatser Inledning Standard för bodar och vagnar Allmänna krav Bodar Vagnar

16 INNEHÅLL bilagor 2.2 Matrum Omklädningsrum Tvättrum Övrigt Städning, material m.m Elektricitet eller gas Dusch i vagnar Regler till och med den 31 december Regler från och med den 1 januari Toalett Stövel- och skotvätt Övergångsbestämmelser Successiv förändring av standarden Bodar Nytillverkade bodar Utrymmesstandard avseende befintligt bodbestånd Inredningsstandard avseende befintligt bodbestånd Bodar med takhöjd under 2,4 m Befintliga bodetableringar Berörda parter Vagnar Nytillverkade vagnar Befintligt bestånd Bil H Yrkesutbildningsavtal Bil I Särskilda semesterregler Semesterlön och semesterersättning Timavlönade Månadsavlönade Semesterlön Semesterersättning Ändrad sysselsättningsgrad Obetald semester Timavlönade Månadsavlönade Utbetalning av semesterlön Förläggning av semesterledighet Förläggning av byggsemestern Ledighetsperiod och semesterrätt

17 INNEHÅLL bilagor Gemensam lokal rekommendation om byggsemestern Överenskommelse om annan förläggning av bygg-. semestern Förhandling om förläggning av semestern Förläggning av semesterdagar utöver byggsemestern Samråd Allmänt Förläggning av semester avseende enskild arbetstagare Gemensam förläggning av semester avseende flera. arbetstagare Genomförande av samrådsskyldigheten Enhetlig förläggning av semesterdagar utöver bygg-. semestern efter förhandling med berörd lokalavdelning Arbete, obetald semester eller permittering Underrättelse om semesterförläggning Bil J Överenskommelse om särskilda åtgärd er för arbetstagare som utsatts för asbest expo nering Bil K Arbetsmiljöavtal Gemensamma utgångspunkter och mål Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd Samverkan i företagen Arbetsmiljöverksamhet och övergripande ansvar Hantering av arbetsmiljöfrågor i företaget Information om handläggare respektive kontaktperson Företagshälsovård Verksamhetsbeskrivning Definition Avtal om företagshälsovård m.m Hälsoundersökning Arbetsmiljöutbildning Syfte Grundutbildning Målgrupp, innehåll och omfattning Utbildningsplan Planering och genomförande av arbetsmiljöutbildning Utbildare (Handledare) Påbyggnadsutbildning

18 INNEHÅLL bilagor 6 Tvister Förhandlingsordning Skiljenämnd Bil L Särskilda bestämmelser för dykeri arbete Bil M Förteckning över särskilda överenskommelser som inte har tagits med i avtalstrycket Sökordsregister

19 18

20 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21 1 arbetsplatsanmälan, INFORMA TION OCH biträde 1 arbetsplatsanmälan, INFORMa TION OCH biträde 1 arbetsplatsanmälan Arbetsgivare ska snarast, dock senast i samband med arbetets påbörjan de, skriftligen anmäla ny arbetsplats där arbetsvolymen beräk nas överstiga 900 arbetstimmar. Företaget insänder anmälan per post, e-mejl eller fax till Byggnads berörda lokal avdel ning med kännedomskopia till BI:s berörda lokal kontor. För de arbetsplatser där arbetsplatsanmälan inte behöver göras enligt första stycket och där arbetsvolymen efter arbetets påbörjande beräk nas överstiga 900 timmar ska arbetsgivaren snarast informera lokal avdel ningen om detta. Arbetsplatsanmälan behöver då endast ske om lokalavdelningen uttryc klig en begär det. (Se även 3 punkten ) På arbetsplats där prestationslön bör tillämpas föreslår arbetsgivaren prestationslöneform. 2 INFORMaTION OM arbetsplats Arbetsgivare ska på lämpligt sätt informera arbetstagare, som ska vara verksamma på arbetsplatsen, om arbetets omfattning, vilka arbeten som ska utföras av sido- och underentrepre nörer, löneform, skydds före skrifter, arbetstid, raster, arbets plats- och arbetsmiljöorganisa tion samt i övrigt sådant som är viktigt att känna till om arbets platsen. Behovet av information får bedömas med hänsyn till arbetsplatsens storlek, varaktighet och karaktär. 3 RÄTT TILL biträde När arbetsgivare respektive arbetslag och/eller arbetstagare är part enligt detta avtal gäller generellt en rätt att begära biträde av BI:s lokalkontor respektive lokalavdelning inom Byggnads. 20

22 2 ARbETSTID 2 arbetstid 1 ORDINaRIE arbetstid 1.1 Arbetstidens längd och förläggning Ordinarie arbetstid är 40 timmar per helgdagsfri vecka (exklusive raster). Arbetsgivaren och representant för arbetslaget kan träffa överens kommelse om arbetstidens för läggning för varje enskild arbetsplats och/eller del av arbetsplats. Sådan överens kommelse ska vara skriftlig och kan träffas tidigast när sådan representant är utsedd. Den ordinarie arbetstiden kan förläggas måndag t.o.m. söndag med början tidigast klockan och slut senast Arbetstiden kan läggas ut enligt ovan med i genomsnitt 40 timmar per vecka beräknat på en fyraveckorsperiod (totalt 160 timmar). Om någon överenskommelse om ordinarie arbetstid inte har träffats med arbetslaget är arbets tid en klockan i enlighet med bestäm melserna i 2 punkten Förändring av arbetstiden genom byte av arbetsplats Arbetstagare som flyttas från en arbetsplats till en annan arbetsplats eller del av arbets plats med en ordinarie arbetstid som avviker från arbets tagarens tidigare ordi na rie arbetstid behåller sin tidigare ordinarie arbetstid under en omställningsperiod om en månad, såvida inte annan överens kommelse träffas. Om ställnings perioden räknas från den dag arbets tagaren under rättades om den nya arbetstiden. Arbetstagare som flyttas till arbetsplats där den ordinarie arbetstiden är förlagd under obekväm arbetstid ( 2 punkten 5), som avviker från arbets tagarens tidigare ordi na rie arbetstid, har rätt att få sin ordi na rie arbetstid förlagd mellan klockan och om arbets tagaren har särskilda hinder för att arbeta under obekväm arbetstid. Sådana hinder kan bl.a. vara barn om sorgs tider som inte går att för ändra eller andra tungt vägande skäl i privatlivet. Om arbetstagare anför särskil da hinder är arbetsgivaren skyldig att undersöka 21

23 2 ARbETSTID möjlig heter na att flytta annan arbetstagare som inte har särskilda hinder. Lokal av delningen har tolkningsföreträde vid tvist om arbetsskyldighet enligt denna bestämmelse. 1.3 Individuell arbetstidsöverenskommelse Bestämmelserna ovan utgör inte hinder för att arbetsgiva ren och enskild arbetstagare träffar en individuell överens kom melse om annan ordinarie arbetstids förläggning för arbets taga ren. Sådan individuell arbetstids överens kommelse kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare och kan förläggas måndag t.o.m. söndag mellan klockan och En individuell arbetstids överens kom mel se ska vara skriftlig om den gäller under en period om fyra veckor eller längre tid. En individuell arbetstids överens kommelse kan sägas upp med en månads upp säg nings tid, såvida inte berörda parter kommit överens om annat. Uppsägningen ska vara skriftlig. I samband med att arbetstagare med individuell arbetstid placeras på en presta tionslönearbets plats ska arbetsgivaren överlägga med arbetslaget, i syfte att finna en samförståndslösning, under förutsättning att arbets taga rens arbetstid avviker med mer än en timme per dag från överenskommen ordinarie arbetstid på arbetsplatsen. 1.4 Ordinarie arbetstid om inte överenskommelse träffats Om någon överenskommelse om ordinarie arbetstid inte har träffats med arbetslaget eller arbetstagare är den ordinarie arbets tid en åtta timmar per dag (exklusive raster) måndag t.o.m. fredag klockan Efter samråd på arbetsplatsen utläggs tre raster om sammanlagt en timme och 15 minuter. Arbetsgivaren har rätt att förskjuta arbetstiden med upp till 30 minuter i vardera riktningen på grund av lokala ordnings före skrift er eller liknande. 1.5 Ordinarie arbetstid för städpersonal För städpersonal får, utan hinder av bestämmelserna i 2, mellan arbets givare och berörd arbetstagare träffas annan överenskommelse om den ordinarie arbetstidens längd och förläggning samt arbetstagarens sysselsättningsgrad. Den ordinarie arbetstiden kan förläggas måndag t.o.m. söndag med början tidigast klockan och slut senast Sådan överenskommelse ska vara skriftlig. 22

24 2 ARbETSTID 1.6 Genomsnittlig veckoarbetstid inklusive övertid Genomsnittlig veckoarbetstid inklusive övertid får vid heltidsarbe te för arbetstagare uppgå till högst 48 timmar under en beräkningsperiod om fyra månader. Beräkningsperiod kan utökas till högst sex månader genom särskild överens kommelse med lokalavdel ningen. 1.7 Skiftarbetstid Rätt att bedriva arbete i skift Arbetsgivare har rätt att bedriva arbete i skift i enlighet med vad som framgår av detta avtal. Reglerna utgör ett avsteg från reglerna om nattvila och veckovila i arbetstidslagen 13 och 14. (arbetsgivaren behöver därför inte ansöka om särskild dispens för skift hos Arbetsmiljöverket.) Tvåskiftgång vid glidformsgjutning m.m. Vid kortvariga glidformsgjutningar och andra sådana arbeten, som av tek niska skäl måste bedrivas utan avbrott och som beräknas pågå i högst tio 24-timmarsperioder, har arbetsgivaren rätt att bedriva arbetet i två s.k. långskift om elva arbetstimmar (exklusive raster) Treskiftgång vid glidformsgjutning m.m. Arbetsgivaren har rätt att bedriva kontinuerlig treskiftgång vid glidforms gjutning och andra sådana arbeten som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott. Vid sådan skiftgång är den ordinarie arbetstiden per treveckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster). Arbetsgivaren och berörd lokalavdelning eller facklig förtroendeman med särskild fullmakt ska träffa överenskommelse om utläggning av skift schema med iakttagande av arbetstidsregler enligt lag och kollektivavtal Intermittent treskiftgång Intermittent treskiftgång är skift arbete som avbryts över söndagar och helgdagar. Arbetsgivaren har rätt att bedriva sådan skiftgång när arbetet av tekniska eller andra speciella skäl inte bör avbrytas, t.ex. 23

25 2 ARbETSTID för att minska tiden vid driftavbrott vid arbete i industri eller liknande. Vid intermittent treskiftgång är den ordinarie arbetstiden per treveckorsperiod i genom snitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Arbetstiden ska utläggas med högst 7,5 arbets timmar per skift på veckans fem första dagar fram till lördag klockan Arbetsgivaren och berörd lokalavdelning eller facklig förtroendeman med särskild fullmakt ska träffa överenskommelse om utläggning av skift schema med iakttagande av arbetstidsregler enligt lag och kollektivavtal. 2 arbetstidsförläggning MELLaN KLOCKaN och Arbetsgivaren och lokalavdelningen kan för en enskild arbetsplats och/eller del av arbetsplats träffa en överenskommelse om arbetstids förläggning mellan klockan och Sådan överenskommelse får avse en period om högst en månad. Därefter krävs överens kommelse mellan de centrala parterna. Följande arbeten vid kraftstationsbyggen kan, efter överläggningar med lokalavdelningen, vid behov bedrivas nattetid: 1) Betonggjutning och därmed sammanhängande arbeten, i den mån gjutningen av tekniska skäl måste fortgå utan avbrott. 2) Skyddsarbete, varmed avses exempelvis pumpning, nattvaktstjänst och observationstjänst. 3) Maskinreparationer som behövs för att undvika avbrott i arbetet. 4) Grävmaskinsarbeten med maskiner som har en skopa som är minst 3 m 3. 24

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier BYGGNADSAVTALET Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten Riksavtal 2009 mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier 2009-04-01 2010-03-31 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka 1(21) INLEDNING Väg- och banavtalet 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen är en sammanfattning av detta avtal och utgör således inget komplett avtal

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal 2010 2011 Kollektivavtal Stål och Metall mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och

Läs mer

Kollektivavtal för måleriyrket

Kollektivavtal för måleriyrket Kollektivavtal för måleriyrket 1 april 2012 till 31 mars 2013 Målaremästarnas Riksförening Svenska Målareförbundet Lön Arbetstid Ackord Semester Resor Avlöning Arbetets ledning Försäkringar Förhandlingar

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Casinopersonal

KOLLEKTIVAVTAL Casinopersonal shr casino 07-12-11 16.32 Sida 1 2007-05-01 2010-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Casinopersonal Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 shr casino 07-12-11 16.32 Sida 2

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2012 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2010, 2011 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1 g 7 4 Teknikavtalet IF Metall 2007, 2008, 2009 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 1 april 2007 31 mars 2010 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 3238 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 TEKNIKAVTALET IF METALL 1 april 2010 31 januari 2012 PRODUKTION Tagg, Stockholm TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB, 2010 Teknikavtalet

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Gemensam värdegrund 3 Kollektivavtal 5 1 Avtalets omfattning och allmänna regler 5 2 Anställning 5 3 Lönebestämmelser

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer