Granskning av barnkonventionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av barnkonventionen"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av barnkonventionen Eskilstuna kommun Januari 2009 Tobias Bjöörn Marie Lindblad Christina Norrgård

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 3 2 Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod 5 3 Resultat Styrning och styrdokument Bedömning Säkerställande av barnperspektiv Utbildning om barnkonventionen Bedömning Barn och ungas inflytande Bedömning Uppföljning och utvärdering Bedömning 11

3 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eskilstuna kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med barnkonventionen. Den revisionsfråga som ska besvaras är: Beaktas barnkonventionen i Eskilstuna kommuns beslutsfattande? Barnkonventionen (barnperspektivet) återfinns på ett antal ställen i både kommunövergripande och nämndsvisa styrdokument. De nämnder som har ett tydligt uppdrag att arbeta med barn och ungdomar bedöms ha synliggjort barnperspektivet mer än övriga nämnder. Vi bedömer dock att samtliga nämnder inte tydliggjort hur intentionerna i barnkonventionen ska beaktas i planering eller genomförande av verksamheten. Det saknas en kommunövergripande metod för att säkerställa barnperspektiv i besluten. Idag använder ett antal av nämnderna olika metoder för att inkludera ett barnperspektiv i besluten medan andra inte bedöms synliggöra barnperspektivet. Ingen av nämnderna har fattat ett särskilt beslut om hur barnperspektivet ska beaktas i nämndens beslutsfattande. Om kommunstyrelsen, efter nuvarande testperiod med användning av checklista för beslut, beslutar att denna ska användas i samtliga verksamheter bedöms detta vara en metod för att säkerställa barnperspektivet i de kommunala besluten oavsett verksamhet. Det finns olika forum för inflytande för barn och unga i kommunen men vi bedömer att syftet med de olika formerna för inflytande inte är tydliggjort eller hur dessa ska användas som underlag till besluten. Vi bedömer att det är viktigt att barn och unga som tillfrågas om sina synpunkter även får återkoppling på resultatet. Vi bedömer vidare att det är viktigt att dialogen, i så stor utsträckning som möjligt, förs direkt med barn och unga och inte via ombud (föräldrar, lärare med flera) Det görs ingen särskild uppföljning av barnperspektivet utöver nämndernas sedvanliga verksamhetsberättelser. Vi bedömer det därmed vara otydligt hur nämnderna lever upp till barnkonventionens intentioner och även hur detta utvecklas över tid. Det bedöms också vara oklart vem i kommunen som ansvarar för säkerställandet av barnperspektiv i besluten. Vår samlade bedömning är att barnkonventionen beaktas i viss utsträckning i Eskilstuna kommuns beslutsfattande. Variationen mellan nämnderna är stor gällande hänsyn till 3

4 barnkonventionens intention och vi bedömer att kommunstyrelsen behöver tydliggöra arbetet med att implementera barnkonventionen tydligare i kommunens beslutsfattande. Rekommendationer Kommunstyrelsen bör tydliggöra nämndernas ansvar gällande arbetet med barnkonventionen samt utveckla former för uppföljning för hur nämnderna lever upp till barnkonventionen. Nämnderna bör säkerställa att personalen har tillräcklig kompetens för att förverkliga barnkonventionens intentioner. Nämnderna bör utveckla former för hur en direkt dialog med barn och unga ska kunna föras. Nämnderna bör säkerställa att det finns former för återkoppling till barn och unga i de beslut där barn och unga tillfrågats om sina synpunkter. 2 Bakgrund En naturlig utgångspunkt i arbetet med barn och unga är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). När ett land har ratificerat en konvention innebär det att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Genom barnkonventionen stärks barnets roll, såväl i familjen som i samhället. Barnkonventionen är ett verktyg för att skapa ett samhälle som i alla sina delar utgår från ett tydligt barnperspektiv. Grundprinciperna i konventionen om barns rättigheter återfinns i artiklarna 2, 3, 6 och 12. Artikel 2 i konventionen om barns rättigheter handlar om att inga barn ska diskrimineras. Artikel 3 i konventionen om barns rättigheter handlar om att alltid sätta barnets bästa i fokus. Artikel 6 i konventionen om barns rättigheter handlar om att åtgärder vidtas som säkrar rätten till fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling. Artikel 12 i konventionen om barns rättigheter handlar om barn och ungas rätt till delaktighet. Enligt artikel 4 i FN:s konvention om barnets rättigheter, ska de stater som ratificerat barnkonventionen vidta åtgärder för att säkerställa att barnkonventionen blir verklighet. I Sverige har delar av detta ansvar hamnat på kommuner och landsting. I prop. 1997/98:182 4

5 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige sägs att kommuner bör inrätta system för att kunna följa hur barns bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Barnplaner, barnbilagor till budgeten och barnkonsekvensanalyser kan vara instrument för sådan uppföljning. Kommunen bör även se till att personal fortbildas gällande barnkonventionen och dess genomförande. 2.1 Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eskilstuna kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av hur kommunen arbetar med barnkonventionen. Revisionsfrågan som ska besvaras är: Beaktas barnkonventionen i Eskilstuna kommuns beslutsfattande? Inom ramen för revisionsfrågan ska följande kontrollfrågor besvaras: Har hänsyn i kommunen tagits till barnkonventionen och dess intentioner vid framtagande av styr- och måldokument? Vilken tolkning gör nämnder och styrelser av fullmäktiges direktiv? Vilken uppföljning görs av barnperspektivet till nämnder och fullmäktige? Hur säkerställs barnperspektivet i de kommunala besluten? Hur tillförsäkras barn och ungdomars inflytande i kommunen? Vilka utvärderingar och uppföljningar av barnperspektivet genomförs? Vilka utbildningsinsatser i barnkonventionen har genomförts till kommunens tjänstemän och förtroendevalda? 2.2 Avgränsning och metod Granskningen avser kommunens samtliga nämnder (valnämnden undantagen) samt kommunstyrelsen. I rapporten avses även kommunstyrelsen vid benämningen nämnd. Inledningsvis efterfrågade vi kommunens övergripande styrdokument rörande barnkonventionen och kommunens svar på Barnombudsmannens enkät från Vidare begärdes styrdokument (verksamhetsplan 2008 samt verksamhetsberättelse 2007) in från samtliga nämnder. Samtliga nämnders ordförande samt respektive förvaltning har getts möjlighet att besvara en enkät om nämndens/förvaltningens arbete med barnkonventionen. Svar har inkommit från samtliga förvaltningar och från fem nämnders ordförande. Vid denna rapports färdigställande saknas svar från ordförande i kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Torshälla Stads nämnd samt vuxennämnden. 5

6 Utifrån granskningen av styrdokument samt analys av enkätsvar gjordes ett urval för intervju med tre nämnder samt kommunstyrelsen. Utgångspunkten för intervjuerna var att träffa ordförande/alt. ledamot för nämnden tillsammans med representant för förvaltningen. Intervjuerna genomfördes med följande nämnder och deltagare: Barn- och utbildningsnämnden: ordförande och administrativ utvecklingsstrateg Stadsbyggnadsnämnden: avdelningschef för parkavdelningen och projektledare för Gå och cykla till skolan -projektet. Torshälla Stads nämnd: förvaltningschef och utvecklare barn och ungdomsfrågor. Kommunstyrelsen: vice ordförande, förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen och utvecklingsdirektör på kommunledningskontoret. 3 Resultat 3.1 Styrning och styrdokument År 2000 gav fullmäktige, i ett motionssvar angående barnkonventionens genomförande, ett uppdrag till kommunstyrelsen att i den strategiska planen understryka att FN:s barnkonvention ska genomsyra allt arbete som berör barn inom kommunen. I Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling från början av 2000-talet återfinns åtgärden att sätta barnperspektivet i fokus och ett uppdrag för att genomföra detta ges till alla nämnder och kommunala företag. I ett dokument från arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Torshälla Stads förvaltning, Barn och ungdom samverkan över gränser, understryks att barnperspektivet ska vara i fokus. De ovanstående dokumenten är de övergripande styrdokument som lyfts fram i granskningen. Vid intervjun med kommunstyrelsens representanter framkom att barnperspektivet (barnkonventionen) återfinns i ett antal olika politikdokument och att ambitionen är att de kommande åren samla ihop dessa skrivningar till ett samlat dokument för tydliggöra styrningen. I det nya styrsystemet för kommunen finns åtta målområden. I årsplan för 2008 nämns inte barnperspektivet men i årsplanen för 2009 nämns under målområdet goda livsvillkor att barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. 6

7 Samtliga nämnder, med undantag för vuxennämnden, ger i sina verksamhetsplaner något exempel på planerade aktiviteter eller insatser som har med barn att göra. Vuxenförvaltningen framför i sitt enkätsvar att nämnden i en tidigare verksamhetsplan har uppmärksammat behovet av att i verksamheten utgå från barnkonventionen. I fyra nämnder syns barnperspektivet tydligt i verksamhetsplanens mål/inriktning: arbetsmarknads- och familjenämnden, barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd samt kultur- och fritidsnämnden. Som exempel kan nämnas att arbetsmarknadsoch familjenämnden betonar att barns bästa ska genomsyra all verksamhet och alltid beaktas. Barnperspektivet framgår som ett arbetssätt genom det fokus som finns i lagstiftningen. Kultur- och fritidsnämnden anger barn som en särskilt prioriterad målgrupp för sin verksamhet. Torshälla Stads nämnd och barn- och utbildningsnämnden har genom sitt utbildningsuppdrag självklart fokus på barn och ungdomar och betonar vikten av barn och ungdomars inflytande. Torshälla Stads nämnd är den enda nämnd som i sin verksamhetsplan explicit nämner och hänvisar till FN:s barnkonvention. I flera av nämndernas verksamhetsplaner är det oklart huruvida barnperspektivet finns med som utgångspunkt för planeringen av verksamheten, exempelvis stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden antog dock 2008 Lekplatspolicy för Eskilstuna kommun. Policyn har ett tydligt barnperspektiv även om barnkonventionen inte uttryckligen nämns. Nämnden har också beslutat om en Grönstrukturplan för stadsbygd i Eskilstuna kommun (2006) som lyfter barnsperspektivet gällande parker, natur och dylikt. I enkätsvaren framkommer att tjänstemännen uppfattar direktiven till nämnderna angående barnkonventionen som otydliga medan svaren från ordförandena varierar mellan tydliga och otydliga Bedömning Har hänsyn i kommunen tagits till barnkonventionen och dess intentioner vid framtagande av styr- och måldokument? Barnkonventionen (barnperspektivet) återfinns på ett antal ställen i både kommunövergripande och nämndsvisa styrdokument. De nämnder som har ett tydligt uppdrag att arbeta med barn och ungdomar bedöms ha synliggjort barnperspektivet mer än övriga nämnder. Vi bedömer dock att samtliga nämnder inte tydliggjort hur intentionerna i barnkonventionen ska beaktas i planering eller genomförande av verksamheten. Dokumentet Barn och ungdom samverkan över gränser bedöms inte vara av styrdokumentskaraktär då detta inte är beslutat av nämnderna. Vilken tolkning gör nämnder och styrelser av fullmäktiges direktiv? 7

8 Nämnderna gör olika tolkningar av hur barnkonventionen ska beaktas och upplever generellt att det ej finns något tydligt beslut att luta sig mot. 3.2 Säkerställande av barnperspektiv Kommunfullmäktige har i samband med införandet av en ny styrmodell i kommunen beslutat att en checklista för beslut ska tas fram. Ett förslag på checklista har tagits fram av kommunstyrelsen och denna testas sedan hösten 2008, förutom i kommunstyrelsen, i Torshälla Stads nämnd samt inom Energi och miljö. Två av frågorna i checklistan berör säkerställande av barnperspektivet i beslutet. I intervjun med Torshälla Stads nämnd framkommer att checklistan utgör ett gott stöd om den används i hela handläggningen av ärendet och inte endast vid framskrivning till nämnden. Checklistan ska testas i ca ett år innan beslut fattas om vidare användning. I Torshälla Stads förvaltning finns en särskilt inrättad tjänst som bevakar barn och ungdomsfrågor. Denna tjänst framförs från förvaltningschefen som en garant för att arbetet kring barnkonventionen synliggörs inom förvaltningens samtliga ansvarsområden. I enkätsvaren anger miljö- och räddningsförvaltningen att nämndens ordförande ansvarar för att bevaka dessa frågor. I svaret från kultur- och fritidsförvaltningen uppges att barnoch ungdomskultursamordnaren har detta ansvar. Förvaltningarna/nämnderna ger varierande svar på enkätfrågan om barnkonsekvensanalyser används i beslut. Exempelvis har stadsbyggnadsnämnden beslutat att göra en barnkonsekvensanalys inför byggnationen av en ny väg vid Mälarsjukhuset eftersom vägens sträckning påverkar många elevers skolväg. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har under hösten 2008 gett förvaltningen i uppdrag att tydliggöra att hänsyn tagits till barnkonventionen i förslaget till beslut. Stadsbyggnadsnämnden har sedan 2005 bedrivit projektet Gå och cykla till skolan. I projektet har skolbarn tillsammans med konsulter sett över barnens skolväg och rangordnat riskpunkter som sedan eliminerats. Stadsbyggnadsnämnden säkerställer barnperspektivet i samband med anläggande av nya lekplatser då det finns skrivet i lekplatspolicyn att barn ska vara med i utformandet av lekplatsen. Vid tillämpningen av policyn fann förvaltningen dock att det var svårt att hitta vägar till att nå barnen då det inte fanns någon erfarenhet av att fråga barn direkt och inga upparbetade kontaktvägar. Barn- och utbildningsnämnden har på liknande sätt vid den senaste byggnationen av en ny förskola vänt sig till barn, föräldrar och personal i ett inledande skede för att ta del av dessas åsikter och önskemål. Torshälla Stads nämnd har inför flera organisationsförändringar vänt sig direkt till barn och unga för att höra deras syn på olika förslag. 8

9 Vid socialtjänstens handläggning av ärenden som direkt eller indirekt rör barn används handläggningsmetoden BBIC (barns behov i centrum). I enkätsvaren anger övervägande delen av förvaltningarna att de saknar stöd för implementering av barnkonventionen. Fyra av förvaltningarna efterfrågar mer stöd Utbildning om barnkonventionen Tre av representanterna för förvaltningarna (arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt Torshälla Stads förvaltning) anger att de har fått utbildning om barnkonventionen medan samtliga nämndsordförande som besvarat enkäten uppger att de fått utbildning. (En av dem uppger sig dock ha fått utbildning i annan egenskap än som politiker i Eskilstuna kommun.) I Torshälla Stads förvaltning har samtliga enhetschefer och biträdande chefer gått utbildning om barnkonventionen. Utbildningen har även erbjudits via cheferna till all övrig personal men alla chefer har inte valt att tillhandahålla personalen den aktuella utbildningen. Representanterna för kommunstyrelsen uppger i intervjun att det inte finns en centralt beslutad strategi om utbildning om barnkonventionen i kommunen. I enkätsvaret till barnombudsmannen från 2007 uppger kommunen att man planerar under det närmsta året genomföra en halvdagsutbildning för förtroendevalda, chefer och övrig personal om barnkonventionens genomförande. Detta då kommunen själva bedömer att den övergripande kunskapen om barnkonventionen behöver ökas samt kunskapen om metodutveckling kring barnkonsekvensanalyser och uppföljning. Vidare anger kommunen i ett av svaren på barnombudsmannens enkät att personalen bedöms i liten utsträckning ha kunskap om hur konsekvenserna för barn och unga kan analyseras inför beslut som rör dem Bedömning Hur säkerställs barnperspektivet i de kommunala besluten? Det saknas en kommunövergripande metod för att säkerställa barnperspektiv i besluten. Idag använder ett antal av nämnderna olika metoder för att inkludera ett barnperspektiv i besluten medan andra inte bedöms synliggöra barnperspektivet. Ingen av nämnderna har fattat ett särskilt beslut om hur barnperspektivet ska beaktas i nämndens beslutsfattande. Om kommunstyrelsen, efter nuvarande testperiod med användning av checklista för beslut, beslutar att denna ska användas i samtliga verksamheter bedöms detta vara en metod för att säkerställa barnperspektivet i de kommunala besluten oavsett verksamhet. Vilka utbildningsinsatser i barnkonventionen har genomförts till kommunens tjänstemän och förtroendevalda? 9

10 Det finns ingen central strategi i kommunen om att förtroendevalda och anställda ska genomgå utbildning om barnkonventionen. Det bedöms inte vara tydligt vilken kompetens som finns om barnkonventionen i kommunen. Kommunen har själva uppmärksammat detta i svaren på enkäten 2007 till barnombudsmannen. 3.3 Barn och ungas inflytande Förutom de exempel på inflytande för barn och unga inför olika beslut som beskrivs i 3.2 sker även inflytande i andra former. Inom grundskola och gymnasiet används årligen enkätundersökningar för att ta reda på hur eleverna upplever trygghet, inflytande och delaktighet. Andra former av elevinflytande är utvecklingssamtal, klassråd och elevråd. Vid tidpunkten för granskningen startade kommunen ungdomsforum där unga ska ha möjlighet att engagera sig och påverka i aktuella frågor och möta kommunpolitiker. Medlemskapet i ungdomsforum ska vara öppet. Ett liknande forum har sedan tidigare funnits i Torshälla men under benämningen ungdomsting. Dessa forum arbetar främst med frågor angående ungdomars fritid. Ett ytterligare forum för inflytande är den planerade medborgarpanel som vänder sig till 1000 kommunmedborgare från 16 år och uppåt. I medborgarpanelen ska deltagarna ges möjlighet att delta i samhällsdiskussionen Bedömning Hur tillförsäkras barn och ungdomars inflytande i kommunen? Det finns olika forum för inflytande för barn och unga i kommunen men vi bedömer att syftet med de olika formerna för inflytande inte är tydliggjort eller hur dessa ska användas som underlag till besluten. Det finns inte heller former för hur återkopplingen till barn och unga ska ske efter att beslut fattats. Vi bedömer att det är viktigt att barn och unga som tillfrågas om sina synpunkter även får återkoppling på resultatet. Vi bedömer vidare att det är viktigt att dialogen, i så stor utsträckning som möjligt, förs direkt med barn och unga och inte via ombud (föräldrar, lärare med flera) 3.4 Uppföljning och utvärdering Det förekommer inte någon särskild eller samlad uppföljning av hur respektive nämnd uppfyller intentionerna i barnkonventionen. I de få fall barnperspektivet nämns görs detta genom att redovisa de åtgärder som gjorts i nämndens verksamhetsberättelse. I handläggningsmetoden BBIC följs dock barnperspektivet kontinuerligt upp. 10

11 I kommunens svar på Barnombudsmannens enkät från 2007 anges att uppföljning görs i halvårsuppföljning och genom indikatorer. Dessa har vi inte kommit i kontakt med i denna granskning Bedömning Vilken uppföljning görs av barnperspektivet till nämnder och fullmäktige? Vilka utvärderingar och uppföljningar av barnperspektivet genomförs? Det görs ingen särskild uppföljning av barnperspektivet utöver sedvanlig verksamhetsberättelse. Vi bedömer det därmed vara otydligt hur nämnderna lever upp till barnkonventionens intentioner och även hur detta utvecklas över tid. Det bedöms också vara oklart hur kommunen säkerställer barnperspektiv i besluten. 11

Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande

Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande Revisionsrapport Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande Katrineholms kommun september 2009 Marie Lindblad Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1

Läs mer

Tillämpning av barnkonventionen

Tillämpning av barnkonventionen Revisionsrapport Tillämpning av barnkonventionen Mjölby kommun juni 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning samt rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplan Barn- och ungdomsplan 1 Inledning Bjuvs kommuns fullmäktige tog i februari 2010 ett beslut om att en övergripande barn- och ungdomsplan skulle tas fram med utgångspunkt i FN s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Barnkonventionen i Vaggeryds kommun

Barnkonventionen i Vaggeryds kommun Revisionsrapport* Barnkonventionen i Vaggeryds kommun Vaggeryds kommun Augusti 2009 Johan Bokinge *connectedthinking Signatur Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala.

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala. A b c Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27 www.uppsala.se Förord Konventionen om barnets rättigheter sätter barnets behov

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Beaktande av barnkonventionen i kommunen Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Granskning av barnkonventionen

Granskning av barnkonventionen www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Granskning av barnkonventionen Motala kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1. UPPDRAG... 3 1.2. AVGRÄNSNING

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser 1/8 Beslutad när: 2017-05-29 119 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2016:374-003 Gäller fr o m: 2017-06-08 Gäller t o m: - Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-30 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 01001 ola.edstrom@nykvarn.se Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Utlåtande 2015:49 RI+VI (Dnr 105-499/2015) Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Instruktionen för Stockholms stads barnombudsman

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Uppföljande granskning av barnkonventionen

Uppföljande granskning av barnkonventionen www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Uppföljande granskning av barnkonventionen Botkyrka kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTAD BEDÖMNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1.

Läs mer

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D Viljeinriktning A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6-11- 27 1 7 4. R E V I D E R A D 2 0 1 2. 0 2. 07 UNGDOMSPOLITISK POLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Ängelholm ska vara en kommun som:

Läs mer

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-03-27 46 Reviderad: Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun 2(8) INNEHÅLL INLEDNING... 3 Barnperspektiv... 4 Medverkande tjänstemän...

Läs mer

Revisionsrapport. verksamhet. Trelleborgs kommun. Sofie Holmkvist Revisionskonsult Februari 2012

Revisionsrapport. verksamhet. Trelleborgs kommun. Sofie Holmkvist Revisionskonsult Februari 2012 Revisionsrapport Granskning av barnperspektivet i nämndernas verksamhet Trelleborgs kommun Sofie Holmkvist Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av Fullmäktigeberedningarna

Granskning av Fullmäktigeberedningarna Revisionsrapport Granskning av Fullmäktigeberedningarna Tierps kommun Augusti 2010 Roger Burström Johan Spåre (1) 1. INLEDNING...3 1.1 UPPDRAG OCH BAKGRUND...3 1.2 REVISIONSFRÅGA...3 1.3 METOD...4 2. ORGANISATIONEN

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen

Läs mer

Granskningen. Bakgrund. Syfte. Metod. Huvudsakligt resultat

Granskningen. Bakgrund. Syfte. Metod. Huvudsakligt resultat Granskningen Bakgrund KF mål att arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska stärkas och redovisas varje år. Riksdagens nationella strategi ska vara en utgångspunkt. Barnrådet ska bidra till

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

BARNKONSEKVENS- ANALYS

BARNKONSEKVENS- ANALYS BARNKONSEKVENS- ANALYS RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Barnkonsekvensanalys Varför barnkonsekvensanalyser Riksidrottsförbundet ställer krav på att en barnkonsekvensanalys ska göras och

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program

Barn- och ungdomspolitiskt program 1 Barn- och ungdomspolitiskt program Antaget av kommunstyrelsen 2014-02-10 8 Antaget av kommunfullmäktige 2014-03-03 11 Bilderna är tagna på en Framtidsverkstad Norberg som hölls på Mariagården den 22

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-15 KS/2014:394 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Utbildnings- och kulturkontoret Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Bakgrund och styrdokument Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter 1989 utan

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Lag (1993:335) om Barnombudsman

Lag (1993:335) om Barnombudsman Barnombudsmannens uppgifter Lag (1993:335) om Barnombudsman Företräda barns och ungas rättigheter Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen Driva på genomförandet av barnkonventionen Informera och bilda

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) 2014-08-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/175-609 Kommunstyrelsen Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Barn har rättigheter

Barn har rättigheter Barn har rättigheter Den här Barnplanen handlar om vad Avesta kommun ska göra för att alla barn ska ha de rättigheterna: hemma i skolan och på fritiden FN:s Barnkonvention FN:s barnkonvention började gälla

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns.

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns. Ärende 12 Dnr VON-2011-303 Dpl 1 sid 1 (1) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-11 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Sammanställning av projekt FN s barnkonvention Strömstad kommun 20090901-20101231

Sammanställning av projekt FN s barnkonvention Strömstad kommun 20090901-20101231 Sammanställning av projekt FN s barnkonvention Strömstad kommun 20090901-20101231 2 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november

Läs mer

Revisionsrapport. Barnkonventionen. Skellefteå kommun. Therese Runarsdotter Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport. Barnkonventionen. Skellefteå kommun. Therese Runarsdotter Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Barnkonventionen Therese Runarsdotter Cert. kommunal revisor Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Inriktningsdokument. Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen

Inriktningsdokument. Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen Inriktningsdokument 2017-05-29 Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen KS 2015/1309 Beslutat av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Ett inriktningsdokument beskriver den långsiktiga

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun

BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun Presentation I denna presentation hittar Du information om barnkonventionen. - En kort bakgrund - Några frågeställningar som kan vara till hjälp i arbetet med barnkonventionen

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Dnr Mbn KON Barnperspektivet i miljö- och bygglovsnämndens ärenden

Dnr Mbn KON Barnperspektivet i miljö- och bygglovsnämndens ärenden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-11-18 Miljö-och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2012-841 KON Barnperspektivet i miljö- och bygglovsnämndens ärenden Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö-

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2011. Haninge kommun. Granskning av barnkonventionens efterlevnad

Revisionsrapport 1 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2011. Haninge kommun. Granskning av barnkonventionens efterlevnad Revisionsrapport 1 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2011 Haninge kommun Granskning av barnkonventionens efterlevnad Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2.

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Vilket ä r Ditt/Ert fö rstä steg efter den hä r dägen? Hur gä r Du/Ni vidäre?

Vilket ä r Ditt/Ert fö rstä steg efter den hä r dägen? Hur gä r Du/Ni vidäre? hä r dägen? Hur gä r Du/Ni vidäre? Ö-viks kommun, Folkhälsoutveckling Vi har kommunövergripande barn och ungdomspolicy och- strategi sedan oktober 2014. Nu är vi i det läget att ta fram åtgärdsplaner som

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer