Barnkonventionen i Vaggeryds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnkonventionen i Vaggeryds kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport* Barnkonventionen i Vaggeryds kommun Vaggeryds kommun Augusti 2009 Johan Bokinge *connectedthinking Signatur

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Sammanfattning Bakgrund och revisionsfråga Revisionsmetod 3 2 RESULTAT Allmänt Övergripande planer, dokument och organisation Nämnds och förvaltningsnivå Kommunstyrelsen Individ och familjeomsorgsverksamheten vid socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Synpunkter från barn och ungdomar 9

3 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Kommunfullmäktige har fattat beslut med direkt anledning av Barnkonventionen i mars 2002 och mars I fullmäktiges protokoll från mars 2004 ( 19) står bl a att kommunfullmäktige förutsätter att processen att införliva FN:s konvention om Barns rättigheter fortsätter i den kommunala verksamheten och uppmanar nämnder och styrelser att ta med barns åsikter och synpunkter i arbetet. Vidare sägs att nämnder och styrelser ska årligen redovisa till kommunfullmäktige vad som görs. I Vaggeryds kommun finns bland intervjuade politiker och tjänstemän medvetenhet om Barnkonventionen. För närvarande råder dock en viss osäkerhet när det gäller vilka beslut kommunen har fattat när det gäller Barnkonventionen och uppföljning. Ingen av nämnderna eller kommunstyrelsen genomför någon strukturerad uppföljning av vilka insatser som görs i förhållande till Barnkonventionen. Den uppföljning som styrelse och nämnder gör i kommunens årsredovisning är generellt sett intetsägande. I FN:s barnkonventions artikel 3 uttrycks att alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga skall barnets bästa komma i främsta rummet. I praktiken kan barnkonventionens krav omsättas genom att det inför planer och beslut genomförs barnkonsekvensanalyser. Det vill säga en förhandsprövning av de konsekvenser som ett beslut kan få för barn och unga. I Vaggeryds kommun genomförs inga strukturerade och dokumenterade barnkonsekvensanalyser. Vid Fenix kunskapscentrum finns en fungerande lokal styrelse. Ordförande upplever att politiker och tjänstemän lyssnar på de åsikter som lämnas från Fenixrådet. För närvarande finns det inget fungerande ungdomsråd i kommunen. Med utgångspunkt från granskningen föreslås kommunstyrelsen; att berörda politiker och tjänstemän på lämpligt sätt påminns om artiklarna i Barnkonventionen, att ta fram en modell för att följa upp vilka insatser som görs i förhållande till Barnkonventionen, att överväga att införa någon typ av barnkonsekvensanalys alternativt checklista så att barn och ungdomars perspektiv alltid beaktas vid kommunala beslut. 1

4 att fundera över i vilka former barn och ungdomars inflytande kan ske och hur politiker och tjänstemän kan stimulera barn och ungas engagemang kring inflytandefrågor. Det är viktigt att det på nämnds- och förvaltningsnivå tas fram styrdokument, avseende barn- och ungdomsperspektiv, när det anses behövas. Regelbundna uppföljningar är viktiga. Talesättet det som mäts blir gjort gäller alla verksamheter. 1.2 Bakgrund och revisionsfråga Revisorerna i Vaggeryds kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska hur intentionerna i FN:s barnkonvention hanteras i Vaggeryds kommun. I Sverige bor ca 2 miljoner barn och unga under 18 år. Förutsättningarna för de allra flesta är goda. De flesta har god hälsa och många uppger att de trivs med livet. Sverige är dessutom ett av de länder i världen som har lägst spädbarnsdödlighet. Vår lagstiftning har till viss del ett barnperspektiv och vår generella välfärd strävar efter att alla barn och unga ska ges lika möjligheter. Trots allt positivt så ökar den psykiska ohälsan, fler och fler känner sig otrygga både i skolan och i hemmen. Barn och unga känner sig mer och mer stressade. Mobbning är ett stort problem. Många upplever att de inte blir sedda och lyssnade på. Många vuxna uppfattar att barn och unga har det så bra att det inte finns mer att göra. Men alla barn och unga upplever vardagsbekymmer och dessa måste de vuxna ta på allvar. Att vara vuxen innebär att vara förebild. Det gamla slitna uttrycket barn gör inte som vi säger utan som vi gör lever fortfarande och är viktigt att ha med sig. Sverige som nation har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att man har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. I slutet av 1990-talet togs den nationella strategin fram. I den framhölls att barnperspektivet ska utvecklas så att barnets bästa verkligen sätts i centrum. Detta förutsätter att alla aktörer aktivt verkar för att synliggöra ett barnperspektiv. I strategin anges vad kommunerna bör göra. Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur barns bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Barnplaner, barnbilagor till budgeten och barnkonsekvensanalyser kan vara instrument för sådan uppföljning. Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning om barnkonventionen och dess genomförande. Det är barnombudsmannen som fått i uppdrag av regeringen att driva på genomförandet av barnkonventionen. 2

5 En viktig åtgärd för att omsätta barnkonventionen i praktisk handling är att göra barnkonsekvensanalyser i samband med beslutsexpediering. Det vill säga att säkerställa att konsekvensen av det fattade beslutet har barnets bästa som en vägledande värdegrund. Nu har tio år gått sedan strategin för att införa barnkonventionens tankar sjösattes. Syftet med granskningen är att belysa hur barnkonventionens intentioner har genomförts i Vaggeryds kommun. Syftet med granskningen är att belysa hur barnkonventionen har påverkat Vaggeryds kommun. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Finns barnkonventionens perspektiv med i kommunens centrala styrdokument? Är barnkonventionens tankar förankrade hos kommunstyrelsen och bland nämnderna? Har berörd personal kunskap om barnkonventionen? Finns det något barnperspektiv vid planering och beslutsfattande? 1.3 Revisionsmetod Granskningen har utförts genom intervjuer med kommunstyrelsens vice ordförande, kommunchefen (telefon), förvaltningscheferna på barn- och utbildning, miljö- och bygg och kultur- och fritid (telefon), chefen för individ- och familjeomsorg och ordförande för Fenixrådet (tidigare ordförande för Ungdomsrådet). Utöver intervjuer har, för granskningen relevanta, skriftliga kommunala dokument studerats. 2 Resultat 2.1 Allmänt I Vaggeryds kommun är 23,0 procent av befolkningen mellan 0 och 17 år. Motsvarande andel för riket är 20,8 procent och för Jönköpings län 21,6 procent. Andelen barn och unga är relativt stor i Vaggeryds kommun. Ur kommunens årsredovisning framgår att för varje 100 kr i skatt till kommunen används 27 kr till grundskola, 12 kr till barnomsorg och 10 kr till gymnasieskola. Detta innebär att ca hälften av kommunens resurser används för verksamheter som är direkt riktade mot barn och ungdomar. 2.2 Övergripande planer, dokument och organisation Kommunfullmäktige beslutade ( ) efter en motion att ge personalenheten i uppdrag att under våren 2003 anordna en halvdags föreläsning om Barnkonventionen. 3

6 att nämnder och styrelser efter genomförd utbildning ska ta ställning till egna insatser och rapportera till kommunstyrelsen vad som ska göras. I fullmäktiges protokoll från mars 2004 ( 19) står bl a att kommunfullmäktige förutsätter att processen att införliva FN:s konvention om Barns rättigheter fortsätter i den kommunala verksamheten och uppmanar nämnder och styrelser att ta med barns åsikter och synpunkter i arbetet. Vidare sägs att nämnder och styrelser ska årligen redovisa till kommunfullmäktige vad som görs. I maj 2003 genomfördes en halv dags föreläsning om Barnkonventionen. 2.3 Nämnds och förvaltningsnivå Nedan ges en beskrivning av de olika nämndernas arbete med frågorna Kommunstyrelsen Kort beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Vaggeryd har kommunstyrelsen utöver sedvanliga kommunstyrelseuppgifter ett direkt ansvar för förvaltningarna kommunledningskontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten. Styrdokument och planer Alla nämnder och styrelsen ska i årsredovisningen kommentera verksamheten i förhållande till Barnkonventionen. Inflytande och delaktighet Det finns sedan flera år ett ungdomsråd i kommunen. Rådet är en sammansättning av elevråden från Fenix, Fågelfors- och Hjortsjöskolan, samt andra frivilliga ungdomar. I stadgarna sägs att ungdomsrådet ska beröra saker som skola, ungdomscaféerna och andra mötesplatser samt frågor som berör ungdomar. Nuvarande verksamhet??? Ansvarig politisk nämnd för ungdomsrådet är kommunstyrelsen med sitt arbetsutskott. Rådet administreras genom kultur och fritidsförvaltningens ungdomsgårdsföreståndare och används kontinuerligt som remissinstans i frågor som berör ungdomar. Det finns i kommunen även andra sätt att göra sig hörd bl a genom förslagslåda eller att lämna in sk medborgarmotion. 4

7 Kommentarer och bedömningar Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller att driva frågan kring barn och ungdomars inflytande. Kommunstyrelsen föreslås att verka för; att berörda politiker och tjänstemän på lämpligt sätt påminns om artiklarna i Barnkonventionen, att en modell tas fram för att följa upp vilka insatser som görs i förhållande till Barnkonventionen, att överväga att införa någon typ av barnkonsekvensanalys alternativt checklista så att barn och ungdomars perspektiv alltid beaktas vid kommunala beslut Individ och familjeomsorgsverksamheten vid socialnämnden Kort beskrivning av verksamheten Individ och familjeomsorgsnämnden hanterar genom sin förvaltning bl a frågor som berör ekonomiskt bistånd, flyktingfrågor, missbruksvård mm. I många av dessa fall är barn inblandade på ett eller annat sätt. Styrdokument, planer och uppföljning Verksamheten bygger till största del på Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen i sig hänvisar till barnkonventionen. I bilaga till Riktlinjer för arbete med barnperspektiv (antaget av fullmäktige ) beskrivs Barnkonventionens roll i socialtjänsten i Vaggeryd. Inom IFO-verksamheten har en ärendeprioritering gjorts. Principerna för prioritering finns beskrivna i ett internt dokument. Ärenden som rör barn har fått högsta prioritet. Huvudregeln är att ju yngre barnen är desto högre prioritet ges ärendet. Det sägs även i dokumentet att barns bästa ska vara avgörande vid allt beslutsfattande. I de interna riktlinjerna kring ekonomiskt bistånd behandlas barnperspektivet. Barnperspektivet behandlas kortfattat i årsredovisningen. I övrigt saknas i stort sett skriftlig uppföljning för

8 Inflytande och delaktighet En speciell struktur kallad BBIC (Barns Behov i Centrum) har införts i myndighetsutövningen riktad till barn. Denna innebär att barnet sätts i fokus på ett speciellt sätt i utredningar av barns behov och uppföljningar av familjehemsvården. I samarbete med landstinget och kringliggande kommuner drivs Galaxen. Verksamheten är i första hand inriktad mot ungdomar i åldern år med missbruksproblem. Kommentarer och bedömningar I det arbete som bedrivs idag tar förvaltningen stor hänsyn till barn och ungas situation. Enligt min bedömning är barnperspektivet centralt för verksamheten vid individ- och familjeomsorgen. Den konkreta uppföljningen av verksamheten ur barnperspektiv kan dock avsevärt förbättras. Bl a kan uppföljningen i årsredovisningen konkretiseras Kultur- och fritidsnämnden Kort beskrivning av nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvar för kommunens kultur och fritidsutbud. Här kan nämnas bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar. Styrdokument och planer I mars 2004 beslutade kultur- och fritidsnämnden om planer för hur barnens rättigheter ska tas om hand i sim- och sporthallar, bibliotek, kulturskolan och fritidsgårdar. Det görs ingen strukturerad uppföljning av verksamheten ur barnperspektiv. Inflytande, delaktighet m.m. Kultur- och fritidsnämnden har en lång erfarenhet av att ta hänsyn till brukarnas önskan. Via personalen på fritidsgårdar har barn och ungdomar möjlighet att på ett naturligt sätt framföra åsikter om verksamheten. Nämnden får även synpunkter från Ungdomsrådet. För att komma ifråga för kommunalt föreningsbidrag krävs det i princip att verksamheten är riktad mot barn och ungdomar. Förvaltningschefen tror att det vore bra med en förnyad utbildning i frågor kring barns rättigheter. 6

9 Kommentarer och bedömningar En mycket stor del av kultur- och fritidsnämndens verksamhet är riktad mot barn och ungdomar. Det finns ett naturligt engagemang för barn- och ungdomar inom verksamheten. Uppföljningen av verksamheten i förhållande till Barnkonventionen kan dock utvecklas och konkretiseras. Formerna för barn och ungdomars inflytande kan också utvecklas Miljö- och byggnadsnämnden Kort beskrivning av nämndens verksamhet Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för frågor som t ex översiktsplaner och miljöfrågor. Nämnden utövar bl a tillsyn i lokaler där många barn vistas. Styrdokument, planer och uppföljning Det finns inga specifika styrdokument och planer som berör barn och ungdomsperspektiv. I årsredovisningen konstateras att nämnden arbetar med frågor som berör barn och ungdomar. Inflytande och delaktighet I samband med arbetet med översiktsplanen har förvaltningens planarkitekt haft träffar med ungdomsrådet i kommunen. En miljöbedömning sker i samband med alla detaljplaner. Kultur- och fritidsnämnden får detaljplaner på remiss. Enligt förvaltningschefen på miljö- och byggnadsförvaltning bevakar kultur- och fritidsnämnden barnperspektivet. Kommentarer och bedömningar Miljö- och byggnadsnämnden arbetar en hel del med frågor som berör barn och ungdomar. Även om t ex planarkitekten har träffar med ungdomsrådet finns ingen tydligt uttalad strategi för hur barn och ungdomars perspektiv ska införlivas i verksamheten. Nämnden gör inte någon systematisk uppföljning av barnperspektivet. Den redovisning som görs i årsredovisningen kan inte betraktas som uppföljning. 7

10 2.3.5 Barn- och utbildningsnämnden Kort beskrivning av nämndens verksamhet Barn- och utbildningsnämnden hanterar genom sin förvaltning frågor om barn och utbildning. Inom förvaltningens verksamhetsområde finns förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola. Styrdokument, planer och uppföljning Verksamheten styrs bl a av skollagen, läroplaner, skolplan, nämndens övriga målsättningar och lokala arbetsplaner. I bl a läroplanen lyfts den gemensamma värdegrunden fram. Värdegrunden har bl a sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. I Vaggeryds skolplan för lyfts under Vår vision bl a fram att alla barn/elever, föräldrar och all personal har ett aktivt inflytande i arbetet med att gemensamt utveckla sin skola. Förvaltningen ska enligt lag göra en årlig kvalitetsredovisning. I redovisningen redogörs för måluppfyllelsen i förhållande till nationella mål - bl a ansvar och inflytande. I årsredovisningen görs i viss mån en uppföljning i förhållande till barnkonventionen. Inflytande och delaktighet I samband med förvaltningens årliga revidering av Likabehandlingsplanen används Barnkonventionen som avstämningshjälpmedel. I kommunens kvalitetsredovisning skrivs under elevers ansvar och inflytande att områdeschefernas samlade bedömning är att en stor del av elever/föräldrar och personal känner att de har möjlighet att påverka och att de får information om verksamheten. I ett av skolområdena har inte elevernas inflytande utvecklats i den utsträckning de önskat. När det gäller inflytande har det inte genomförts någon enhetlig undersökning omfattande hela verksamhetsområdet. Det finns elevråd på Fenix och på grundskolornas två skolområden. I samband med firandet av FN-dagen uppmärksammas Barnkonventionen. Artiklarna i konventionen behandlas i olika skolarbeten. Kommentarer och bedömningar Det finns en medvetenhet om Barnkonventionen på förvaltningen. Artiklarna används i det praktiska arbetet med bl a Likabehandlingsplanen. När det gäller elevernas inflytande finns förbättringsområden. Verksamhetsuppföljningen i förhållande till Barnkonventionen kan förbättras. 8

11 2.4 Synpunkter från barn och ungdomar För att få en bild av vad barn och ungdomar själva anser om deras inflytande i kommunen har ordföranden i Fenixrådet intervjuats. Ordföranden har tidigare även varit ordförande i kommunens ungdomsråd. Fenixrådet fungerar som lokal styrelse vid Fenix kunskapscentrum. Eleverna har majoritet i styrelsen. Fenixrådet har enligt stadgarna beslutanderätt inom vissa definierade områden. Ordförande upplever att politiker och tjänstemän lyssnar på de åsikter som lämnas från Fenixrådet. För närvarande finns det inget fungerande ungdomsråd i kommunen. Enligt den tidigare ordföranden är många ungdomar engagerade men det är ändå svårt att rekrytera medlemmar till ungdomsrådet. Ordföranden tror att det beror på en rädsla för att göra fel och rädsla för att skrivarbete och sammanträden tar för mycket tid. Den tidigare ordföranden upplever att politiker och tjänstemän har lyssnat och tagit hänsyn till de synpunkter som rådet har lämnat. Han nämner som exempel byggandet av kommunens allaktivitetshus. Här tog kommunstyrelsen hänsyn till de åsikter som ungdomsrådet lämnade i sin remiss. Ordföranden är dock kritisk till att ungdomsrådet inte gavs tillfälle att yttra sig när det gällde sporthallen i Skillingaryd. Ordförande i Fenixrådet är i stort sett nöjd när det gäller barn och ungdomars inflytande i kommunen. Det finns dock områden som kan bli bättre. Han nämner; - behovet av en kommunal tjänsteman som i ökad utsträckning kan stötta barn och ungdomar och deras verksamhet i ungdomsråd och elevråd, - en ökad vilja från barn och ungdomar att engagera sig i t ex ungdomsråd och elevråd. Kommentarer och bedömningar I kommunen finns det en struktur för att arbeta med barn och ungdomars inflytande. Ett fungerande inflytande kräver att barn och ungdomar engagerar sig. Kan kommunen skapa alternativ till de traditionella vägarna, som elevråd etc, till inflytande? Kan kommunen öka barn och ungdomars vilja att engagera sig i elevråd och ungdomsråd? Hur ska kommunen möta det efterfrågade behovet av mer stöd från tjänstemän? 9

Tillämpning av barnkonventionen

Tillämpning av barnkonventionen Revisionsrapport Tillämpning av barnkonventionen Mjölby kommun juni 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning samt rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Granskning av barnkonventionen

Granskning av barnkonventionen Revisionsrapport Granskning av barnkonventionen Eskilstuna kommun Januari 2009 Tobias Bjöörn Marie Lindblad Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 3 2 Bakgrund

Läs mer

Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande

Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande Revisionsrapport Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande Katrineholms kommun september 2009 Marie Lindblad Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Granskningen. Bakgrund. Syfte. Metod. Huvudsakligt resultat

Granskningen. Bakgrund. Syfte. Metod. Huvudsakligt resultat Granskningen Bakgrund KF mål att arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska stärkas och redovisas varje år. Riksdagens nationella strategi ska vara en utgångspunkt. Barnrådet ska bidra till

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Utbildnings- och kulturkontoret Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Bakgrund och styrdokument Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter 1989 utan

Läs mer

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplan Barn- och ungdomsplan 1 Inledning Bjuvs kommuns fullmäktige tog i februari 2010 ett beslut om att en övergripande barn- och ungdomsplan skulle tas fram med utgångspunkt i FN s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Barn har rättigheter

Barn har rättigheter Barn har rättigheter Den här Barnplanen handlar om vad Avesta kommun ska göra för att alla barn ska ha de rättigheterna: hemma i skolan och på fritiden FN:s Barnkonvention FN:s barnkonvention började gälla

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-15 KS/2014:394 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen

Läs mer

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala.

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala. A b c Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27 www.uppsala.se Förord Konventionen om barnets rättigheter sätter barnets behov

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser 1/8 Beslutad när: 2017-05-29 119 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2016:374-003 Gäller fr o m: 2017-06-08 Gäller t o m: - Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

BARNKONSEKVENS- ANALYS

BARNKONSEKVENS- ANALYS BARNKONSEKVENS- ANALYS RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Barnkonsekvensanalys Varför barnkonsekvensanalyser Riksidrottsförbundet ställer krav på att en barnkonsekvensanalys ska göras och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Lag (1993:335) om Barnombudsman

Lag (1993:335) om Barnombudsman Barnombudsmannens uppgifter Lag (1993:335) om Barnombudsman Företräda barns och ungas rättigheter Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen Driva på genomförandet av barnkonventionen Informera och bilda

Läs mer

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Beaktande av barnkonventionen i kommunen Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Barnkonventionen Den antogs 1989 Sverige skrev på 1990 Delar av barnkonventionen finns i den svenska lagtexten, men hela barnkonventionen gäller inte

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Granskning av barnkonventionen

Granskning av barnkonventionen www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Granskning av barnkonventionen Motala kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1. UPPDRAG... 3 1.2. AVGRÄNSNING

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program

Barn- och ungdomspolitiskt program 1 Barn- och ungdomspolitiskt program Antaget av kommunstyrelsen 2014-02-10 8 Antaget av kommunfullmäktige 2014-03-03 11 Bilderna är tagna på en Framtidsverkstad Norberg som hölls på Mariagården den 22

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Framtiden = dagens barn

Framtiden = dagens barn Bild 1 Framtiden = dagens barn Innan jag börjar skulle jag vilja att ni tog av er era politiska kavajer. Bara lyssna och fundera över det jag säger. Bild 2 Kommunpolicy, antagen 22 sep 2008 Mycket har

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30

Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län. Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Barnkonventionen och barnfattigdom i norra Örebro län Sara Gustavsson, projektledare sara.gustavsson@nora.se 070-604 87 30 Bakgrund Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Örebro läns landsting

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Remissvar angående revisionskontorets rapport Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling

Remissvar angående revisionskontorets rapport Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling Farsta Stadsdelsförvaltning Förskola, skola fritid och kultur TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-31 Handläggare: Lars Lindgren Tfn: 08-508 18 250 Till Farsta stadsdelsnämnd Remissvar angående revisionskontorets

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-03-27 46 Reviderad: Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun 2(8) INNEHÅLL INLEDNING... 3 Barnperspektiv... 4 Medverkande tjänstemän...

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Utlåtande 2015:49 RI+VI (Dnr 105-499/2015) Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Instruktionen för Stockholms stads barnombudsman

Läs mer

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun orebro.se SOCIALFÖRVALTNINGENS VÄRDEGRUND UR ETT BARNPERSPEKTIV: Vi stödjer barn i deras vardag. Vi är till för

Läs mer

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D Viljeinriktning A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6-11- 27 1 7 4. R E V I D E R A D 2 0 1 2. 0 2. 07 UNGDOMSPOLITISK POLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Ängelholm ska vara en kommun som:

Läs mer

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Regeringsbeslut II:14 2016-12-20 S2011/08293/FST S2016/07874/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 STOCKHOLM Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av

Läs mer

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-30 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 01001 ola.edstrom@nykvarn.se Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Sänk Blicken. Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting

Sänk Blicken. Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting Sänk Blicken Få fart på Barnkonventionens genomförande i kommun och landsting 1 Barnkonventionens fyra grundprinciper Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 6 Rätt

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Granskning av Fullmäktigeberedningarna

Granskning av Fullmäktigeberedningarna Revisionsrapport Granskning av Fullmäktigeberedningarna Tierps kommun Augusti 2010 Roger Burström Johan Spåre (1) 1. INLEDNING...3 1.1 UPPDRAG OCH BAKGRUND...3 1.2 REVISIONSFRÅGA...3 1.3 METOD...4 2. ORGANISATIONEN

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola

Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola Föräldraföreningen Offensiv vid Sankt Olofs skola (nedan kallad Föräldraföreningen) överlämnade 2016-11-15 en skrivelse

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) 2014-08-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/175-609 Kommunstyrelsen Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun

Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Vimmerby kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s barnkonvention.

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Granskning av kommunens arbete utifrån Barnkonventionen

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Barnkonventionens genomförande i kommunen

Barnkonventionens genomförande i kommunen Kollegial granskning 2009 Trelleborg kommun Barnkonventionens genomförande i kommunen Genomförare: Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande Granskare: Kenneth Ljung, Barnombudsmannen Margareta

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5)

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.175 Datum:2016-06-03 Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt E-post: cecilia.stedt@ale.se Kommunstyrelsen Svar på remiss:

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer