BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 9 PROCENT TILL (7 613) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 375 (405) MSEK.

2 ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK) OM INGET ANNAT ANGES PERIODEN I KORTHET BRAVIDA VI GER FASTIGHETER LIV Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med nära medarbetare och en omsättning på cirka MSEK. jan-sept 2012 jan-sept 2011 jan-dec EBITA Rörelseresultat Resultat före skatt ,5 % 5,3 % 6,2 % NYCKELTAL, MSEK Nettoomsättning Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom tre övergripande teknikområden: el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. I tillägg erbjuder vi tjänster inom modern fastighetsdrift, system för brand- och säkerhetsteknik samt projektledningstjänster för bygg- och fastighetsbranschen. Rörelsemarginal, % Bravida har kontor på 150 orter i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder allt från kompletta helhetslösningar med totalansvar till mindre serviceuppdrag. Kunderna finns inom både offentlig och privat sektor. TEKNIKOMRÅDEN SKANDINAVISK TÄCKNING Andel av Bravidas omsättning Bravida finns på cirka 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen har nära medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm. El, 52 % Vs, 27 % Bravida ägs sedan 31 juli av ett antal investeringsfonder företrädda av Bain Capital Europe. Ventilation, 16 % Övrigt*, 4 % * I kategorin övrigt ingår teknikkonsult, säkerhet och fastighetsdrift. RESULTATUTVECKLING Rörelseresultat per kvartal och rullande årsresultat, MSEK Rörelseresultat per kvartal 700 Rullande årsresultat Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q1/07 2 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september 2012 Q2/07 0

3 ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK) OM INGET ANNAT ANGES VD STAFFAN PÅHLSSON KOMMENTERAR PERIODEN Bravida har haft en god omsättningstillväxt under Omsättningen har vuxit med 9 procent till (7613) MSEK. Under det tredje kvartalet har såväl Bravidas tillväxttakt som marginaler minskat vilket lett till ett lägre rörelseresultat för perioden om 375 (405) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 (5,3) procent. Det är nu tydligt att den avmattning i marknaden som inleddes innan sommaren har förstärkts i både Sverige och Danmark med sjunkande efterfrågan och marginaler som följd. Norge visar på fortsatt styrka med en positiv utveckling och god efterfrågan. Den övergripande negativa trenden i marknaden är tydlig och utvecklingen har inverkat på Bravidas resultat. Den ökning av vår omsättning som ägt rum under 2012 är främst kopplad till ett större installationsprojekt. Vändningen i marknaden är kännbar och den har fört med sig ett antal projektnedskrivningar som drabbat resultatet. Detta är inte i linje med vår strategi att prioritera marginal framför volym genom att undvika installationsprojekt med hög risk. Vi återgår nu till ett tydligare fokus på lönsam tillväxt och genomför ett antal kraftiga åtgärder för att begränsa effekten på resultatet samt skapa förutsättningar för lönsam tillväxt framåt. Efterfrågan har planat ut men Bravida har en stark orderstock. Förutsättningarna skiljer sig dock i olika orter med försämrad efterfrågan i industridominerade orter i Sverige och Danmark och starkare efterfrågan i norra Sverige, Stockholm och Norge. Offentliga investeringar och infrastruktur fortsätter att vara stabila. Bravida är väl positionerade i dessa sektorer och de stora sjukhusordrar som tagits under året är mycket viktiga för bolaget. Under kvartalet har vi också tagit fler nya offentliga ordrar såsom uppdraget att utföra vs-installationer i en ny ishall i Skellefteå samt alla elinstallationer i Göteborgs Stadsbibliotek. I den nedgång vi nu ser i marknaden så är jag nöjd med att se att Bravida står starkt rustade och att vi är väl positionerade att klara en minskad efterfrågan. Vi kommer att ha ett starkt fokus på att bibehålla våra låga administrativa kostnader framåt samt intensifiera vårt arbeta att skapa attraktiva tjänster för våra kunder och förbättra vår interna effektivitet i produktionen. Staffan Påhlsson Vd och koncernchef Jag är nöjd med att se att Bravida står starkt rustade och att vi är väl positionerade att klara en minskad efterfrågan.

4 ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK) OM INGET ANNAT ANGES PERIODEN JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Bravida hade en positiv omsättningsutveckling jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med 9,3 procent i lokal valuta medan rörelseresultatet minskade med 7 procent. Efterfrågeförsämringen som började märkas i Danmark och Sverige under det andra kvartalet har förstärkts under det tredje kvartalet, medan efterfrågan i Norge var god under perioden. Perioden påverkades negativt av strejken inom vs, där Bravida drabbades oproportionerligt hårt. Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning uppgick till (7 613), en ökning med 9,0 procent. Organiskt var förändringen +7,7 procent, valuta effekter minskade omsättningen med 0,3 procent och förvärv/avyttringar bidrog med 1,6 procent. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 375 (405) vilket innebar en rörelsemarginal på 4,5 (5,3) procent. Marginalförsämringen förklaras av att Bravida under de senaste ett och ett halvt åren har haft ett minskat fokus på marginal eftersom det ökade fokuset på volym har lett till en ökad installationsandel. Resultat före skatt Finansnettot uppgick till -12 (-35) och resultatet före skatt uppgick till 363 (370). Förbättringen av finansnettot förklaras av att föregående år belastades av refinansieringskostnader. Resultat efter skatt Schablonskatt beräknades till -99 (-97). Resultatet efter schablonskatt uppgick till 264 (273). Periodens totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter uppgick till -29 (8) på grund av att den svenska kronan stärkts sedan årsskiftet. Periodens totalresultat uppgick till 235 (281). Orderingång och orderstock Den tillväxt vi sett i efterfrågan har planat ut dock på höga nivåer. För perioden var omsättningen på samma nivå som orderingången. De lokala variationerna var dock stora och vissa orter hade en svag marknad med fortsatt prispress som följd, medan det på andra orter var en god efterfrågan. Prisnivån är allmänt fortsatt låg. Osäkerhet i marknaden gör att det tar längre tid i processen från beslut till att investeringar genomförs. Generellt är efterfrågan svagast i de industridominerade orterna i Sverige samt i Danmark. I Norge, Stockholmsområdet samt i norra Sverige är efterfrågan fortsatt god. Offentliga investeringar var stabila och ökar framöver avseende sjukvård och infrastruktur. Bostadsproduktionen i framförallt Sverige har minskat. Investeringar i kommersiella fastigheter och i den industriella sektorn förväntas minska framöver. Under perioden har vi mött en något svagare servicemarknad än föregående år. Medarbetare Det genomsnittliga antalet medarbetare var 3 procent högre än föregående år och uppgick till (7 850). Bravida har en hög beredskap för att anpassa resurserna till efterfrågan. Resursbrist syns inom vissa områden vilket löses med underentreprenörer. Resultat per kvartal Q Q Q Q Q Nettoomsättning Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens totalresultat Genomsnittligt antal medarbetare BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september 2012

5 ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK) OM INGET ANNAT ANGES Förvärv och avyttringar Bravida genomförde under delårsperioden följande sex förvärv: Division Syd förvärvade rörelsen i ventilationsföretaget EU Installation AB i Uddevalla med drygt 10 anställda samt även rörelsen i kylföretaget Kylteknik i Falköping AB med 5 anställda. Division Nord förvärvade rörelsen i vs-företaget Energisystem i Östersund AB med cirka 10 anställda. Division Danmark förvärvade rörelsen i Panda VVS AS i Århus-området med cirka 35 anställda. Division Norge förvärvade 91 procent av aktierna i elinstallationsföretaget Ing Mosness Norstad AS i Drammen med 40 anställda, samt även 91 procent av aktierna i El-Team Drift AS i Bodø med 16 anställda. Division Syds båda förvärv genomfördes med tillträde i mars och division Nords förvärv med tillträde den 1 april. Division Danmarks förvärv hade tillträde i maj månad. Division Norges förvärv genomfördes i juli respektive september månad. Samtliga förvärv är i linje med Bravidas strategi för tillväxt inom prioriterade marknader. Förvärven förväntas öka Bravidas omsättning med mindre än en procent på årsbasis. Under delårsperioden har avdelningen i Haugesund i division Norge sålts till en lokal aktör. Avdelningen hade under 2011 en omsättning på 26 med ett nollresultat. Anledningen till försäljningen var en svag marknadsposition. Försäljningen resultatavräknades under april månad med en mindre realisationsvinst. Väsentliga risker i koncern och moderbolag Svängningar i det allmänna marknadsläget, den finansiella oron i Europa och politiska beslut är de omvärldsfaktorer som främst påverkar efterfrågan på nyproduktion av bostäder och lokaler, samt investeringar från industri och offentlig verksamhet. Efterfrågan på service- och underhållsarbeten påverkas i mindre grad av konjunktursvängningar. De operativa riskerna är relaterade till den dagliga verksamheten såsom anbudsgivning, prisrisker, kapacitetsutnyttjande och vinstavräkning. Hanteringen av dessa risker är en del av Bravidas löpande affärsprocess. Successiv vinstavräkning tillämpas i projekten och den baseras på projektens färdigställandegrad samt slutprognos. En väl utvecklad metod för uppföljning av projekten är avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning. Bravida tillämpar fortlöpande uppföljning av projektens ekonomiska status för att säkerställa att enskilda projektkalkyler inte överskrids. De väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är gemensamma för moderbolaget och koncernen. Händelser under rapportperioden Under rapportperioden har fonder företrädda av private equitybolaget Bain Capital Europe förvärvat Bravida från Triton. Tillträde skedde den 31 juli efter att överlåtelsen först godkänts av EU:s konkurrensmyndighet. Som en följd av ägarförändringen gjordes även förändringar i styrelsen. Staffan Påhlsson, tidigare vice koncernchef för Bravida, har under perioden blivit utsedd till tillförordnad vd och koncernchef. Staffan har arbetat på Bravida i 32 år och känner därmed branschen och företaget väldigt väl och har fram till nu varit divisionschef i Bravidas största division, division Syd. Som en följd av vd-bytet tillträder Mattias Johansson som tillförordnad divisionschef i division Syd. Händelser efter rapportperioden Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden. Resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat i sammandrag jan sept 2012 jan sept 2011 jan dec 2011 okt 2011 sept 2012 Nettoomsättning Rörelsekostnader Rörelseresultat Vinst vid avyttring av verksamheter 0 0 Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehavare utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september

6 ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK) OM INGET ANNAT ANGES FRAMTIDSUTSIKTER Bravida är etablerat på cirka 150 orter i Skandinavien med lokala marknadsbetingelser. Den skandinaviska installationsmarknaden har som helhet förbättrats efter att ha varit svag de senaste åren med sjunkande marknadspriser som följd. Efterfrågeminskningen var relaterad till rådande lågkonjunktur. Det generella konjunkturläget har dock blivit svagare, och konfidensindikatorn inom bygg och anläggning är på historiskt sett låga nivåer. Bravida som ligger sent i konjunkturcykeln bedöms för 2012 nå en omsättning som överstiger föregående år. I världsekonomin finns ett antal osäkerheter som kan påverka oss framöver, såsom bland annat den statsfinansiella krisen i ett antal europeiska länder. Att orderingången varaktigt överstiger omsättningen sedan 2010 är positivt för Bravida. Bedömningen är att den danska verksamheten kommer att ha en förbättrad men fortsatt svårare marknadssituation än verksamheterna i Sverige och Norge under den närmaste tiden. Det råder en stor osäkerhet i marknaden som en följd av oron i omvärlden. Nybyggnation av kommersiella lokaler förväntas framöver att vara svag. För bostadsbyggandet bedöms en nedgång till följd av höjda krav vid finansiering. Offentliga investeringar i framförallt sjukhus och infrastruktur, förväntas ligga på en hög nivå under de närmaste åren enligt Euroconstructs bedömning. Behov av energieffektivisering och sänkta driftskostnader är faktorer som gör att andelen installationsinvesteringar i befintliga byggnadsbestånd ökar. Med kompletterande specialiserade verksamheter inom bland annat säkerhet, kyla och sprinkler har Bravida ett fullskaligt erbjudande som möjliggör god tillväxt. Bravidas goda orderstock gör att vi förväntar en ökad omsättning under året. Under de senaste åren har Bravida strukturerat och effektiviserat verksamheten inom försäljning, inköp, produktion och administration. Omfattande åtgärder har vidtagits för att anpassa produktionskapaciteten till efterfrågan på marknaden och att effektivisera för lägre administrativa kostnader. Detta arbete fortsätter under 2012 samtidigt som satsningen för att öka serviceverksamheten fortgår tillsammans med ett fokus på tillväxt. Under de senaste åren har flera mindre tilläggsförvärv genomförts i Sverige, Norge och Danmark. Förvärvet av Siemens installationsverksamhet i Norge 2009 var en strategisk satsning som innebar att Bravida blev den ledande aktören också på den norska elinstallationsmarknaden. Samgåendet innebar en väsentlig förstärkning av Bravidas norska verksamhet. Mot bakgrund av ovanstående åtgärder står Bravida starkt rustat inför återstoden av 2012 och inbromsningen som förväntas komma Stockholm den 15 november 2012 Bravida AB Staffan Påhlsson Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bravidas revisorer. KONTAKTPERSONER: Frågor besvaras av verkställande direktör Staffan Påhlsson eller av ekonomioch finansdirektör Per Leopoldson, tel Denna rapport finns även tillgänglig på KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN: Bokslutskommunike 2012: 26 februari BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september 2012

7 ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK) OM INGET ANNAT ANGES

8 VI GER FASTIGHETER LIV HUVUDKONTOR Bravida AB Stockholm Mikrofonvägen 28 Sverige Telefon: DIVISION NORD Bravida Sverige AB Box Sundsvall Ortviksvägen 2 Sverige Telefon: DIVISION STOCKHOLM Bravida Sverige AB Stockholm Mikrofonvägen 28 Sverige Telefon: DIVISION SYD Bravida Sverige AB Box Västra Frölunda J A Wettergrens gata 5 Sverige Telefon: DIVISION NORGE Bravida Norge AS Postboks 103 Økern 0509 Oslo Norge Østre Aker vei 90 Telefon: DIVISION DANMARK Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby Danmark Telefon:

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Perioden januari juni 2009. Perioden april juni 2009. Koncernchefens kommentarer

Perioden januari juni 2009. Perioden april juni 2009. Koncernchefens kommentarer DELÅRSRAPPORT januari juni 2009 (Samtliga belopp avser MSEK om inget annat anges) Perioden januari juni 2009 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 2 869 (3 270). Koncernens resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari mars 2010 29 april 2010 Ökat rekryteringsbehov i en förbättrad marknad Första kvartalet Omsättningen uppgick till 198,7 mkr (210) Rörelseresultatet blev

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer