Bravida Delårsrapport januari - september 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bravida Delårsrapport januari - september 2007"

Transkript

1 Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 224,3 MSEK till 292,0 (67,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 228,3 MSEK till 173,9 (-54,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 112,0 (-29,8) MSEK. Orderstocken var vid periodens utgång 3 810,9 (3 221,3) MSEK.

2 Bravida är Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag med cirka medarbetare på närmare 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Den nya Bravida koncernen, med Bravida AB som moderbolag är en svensk koncern med huvudkontor i Stockholm. Då koncernen är ny finns inga jämförelsetal från föregående år. De jämförelsetal som redovisas pro forma i denna delårsrapport utgörs därför av uppgifter för Bravida AS koncernen, i vilken verksamheten bedrevs under Resultatposter som har ett direkt samband med ägarförändringen har exkluderats i pro forma redovisningen. EBITA pro forma per kvartal och rullande årsresultat MSEK exklusive de avyttrade verksamheterna IKT och Telekom. 2 2 Perioden januari-september i sammandrag Bravida hade en stark utveckling under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten i orderingången och omsättningen var god. Resultatet och kassaflödet förbättrades markant. Kapacitetsutnyttjandet var högt men bristen på kvalificerad arbetskraft utgjorde en begränsande faktor för tillväxt inom vissa regioner. Omsättning och resultat Koncernens omsättning för årets nio första månader uppgick till 7 271,2 (6 758,4), en ökning med 8 procent rensat för valutaomräkning. I Sverige ökade omsättningen med 11 procent till 4 891,4 (4 409,5). I Danmark uppgick omsättningen till 1 465,4 (1 311,1), vilket var en ökning med 12 procent i lokal valuta. I Norge uppgick omsättningen till 914,5 (1 008,2), en minskning med 8 procent i lokal valuta. Tillväxten i Sverige och Danmark återspeglade den goda marknadsutvecklingen. Omsättningsminskningen i Norge var en effekt av pågående omstrukturering och avveckling av olönsamma enheter. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA, ökade med 224,3 till 292,0 (67,7), vilket innebar en förbättrad EBITAmarginal till 4,0 (1,0) procent. Förbättringen var relaterad till en positiv marknadsutveckling, målmedvetet arbete med att effektivisera olönsamma enheter samt förbättrade rutiner och arbetsmetoder. I Sverige förbättrades EBITA till 258,9 (161,0) och EBITAmarginalen ökade till 5,3 (3,7) procent. I den danska verksamheten ökade resultatet till 42,5 (10,0), vilket innebar en marginal på 2,9 (0,8) procent. Åtgärdena i Norge ledde till en resultatförbättring med 70,9 till -10,2 (-81,1), vilket gav en EBITA-marginal på -1,1 (-8,0) procent. Periodens resultat i Norge belastades med kostnader för omstrukturering med -9,5 (-25,6). EBITA-marginal före strukturkostnader uppgick till -0,1 (-5,5) procent. Goodwillavskrivningarna uppgick till -76,6 (-84,0). Periodens avskrivningar baseras på ny koncerngoodwill som uppstod vid Bravida AB:s förvärv av Bravida AS. Goodwillen skrivs av med 5 procent per år från och med Föregående års avskrivningar baserades på den gamla goodwillen i Bravida AS koncernen, som hade avskrivningsplaner i intervallet 5-20 procent per år. Avskrivningarna för de två åren är därför inte jämförbara med varandra. Finansnettot uppgick till -41,5 (-38,1). Periodens finansnetto baseras på den nya rörelsefinansiering som koncernen erhöll i samband med Bravida AB:s förvärv av Bravida AS. Finansnettot för de två åren är inte jämförbara med varandra. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 228,3 till 173,9 (-54,4).

3 Orderingång och orderstock Efterfrågan under årets första nio månader var fortsatt god och koncernens orderläge utvecklades positivt. Orderingången för perioden uppgick till 7 668,1 (7 195,4), vilket rensat för valutaomräkning var en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. I Sverige steg orderingången med 5 procent jämfört med föregående år. I Danmark och Norge ökade orderingången med 18 respektive 3 procent i lokala valutor. Koncernens orderstock uppgick till 3 810,9 (3 221,3), vilket rensat för valutaomräkning var en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. De svenska och danska verksamheterna hade en tillväxt i orderstocken på 21 respektive 16 procent i lokala valutor. I Norge var ökningen 9 procent i lokal valuta. Orderstocken påverkades av att en omprioritering gjorts från större entreprenaduppdrag till service och små installationer. Medarbetare Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare till (8 050) en nettoökning med 76. I Sverige och Danmark ökade antalet medarbetare netto med 120 respektive 74. I Norge minskade antalet medarbetare med 118. Tredje kvartalet i sammandrag Produktionen är normalt sett lägre under tredje kvartalet jämfört med övriga kvartal. Detta beror på att huvuddelen av semestrarna infaller under denna period vilket ger negativa effekter för omsättning, resultat och kassaflöde. Trots detta var tredje kvartalet mycket starkt. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 276,3 (2 151,8). Rensat för valutaomräkning var detta en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige och Danmark ökade omsättningen med 9 respektive 6 procent, medan omsättningen i Norge minskade med 12 procent i lokala valutor. Koncernens EBITA ökade med 74,8 till 99,1 (24,3) och EBITA-marginalen förbättrades till 4,4 (1,1) procent. I Sverige ökade EBITA-marginalen till 5,3 (3,5) procent. I Danmark förbättrades EBITA till 18,9 (3,6), marginalen förbättrades till 4,0 (0,8) procent. Föregående års resultat belastades med en kostnad för garantiavsättningar med cirka -10. I Norge var resultatet fortsatt negativt, men pågående åtgärdsprogram har bland annat lett till reducerade administrativa kostnader och minskad riskexponering i pågående projekt. Åtgärderna förbättrade EBITA-marginalen till -5,1 (-20,2) procent. Periodens resultat i Norge belastades med kostnader för omstrukturering med -0,1 (-8,0). EBITA-marginalen före strukturkostnader uppgick till -0,5 (-1,3) procent. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 64,4 (-10,8), en förbättring med 75,2 jämfört med föregående år. Orderingången uppgick till 2 335,1 (2 247,5). Rensat för valutaomräkning var detta en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. I Sverige och Danmark ökade orderingången med 9 respektive 1 procent, medan i Norge minskade orderingången med -10 procent i lokala valutor. Resultaträkning jan-sept jan-sept koncernen i sammandrag (MSEK) Nettoomsättning 7 271, ,4 Rörelsens kostnader , ,7 Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 292,0 67,7 Goodwillavskrivningar -76,6-84,0 Rörelseresultat (EBIT) 215,4-16,3 Finansnetto -41,5-38,1 Resultat efter finansiella poster 173,9-54,4 jan-sept jan-sept Nettoomsättning per marknad (MSEK) Sverige 4 891, ,5 Norge 914, ,2 Danmark 1 465, ,1 Koncerngemensamt och elimineringar 0,0 29,6 Summa koncernen 7 271, ,4 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar jan-sept jan-sept (EBITA) per marknad (MSEK) Sverige 258,9 161,0 Norge -10,2-81,1 Danmark 42,5 10,0 Koncerngemensamt och elimineringar 0,9-22,1 Summa koncernen 292,0 67,7 jan-sept jan-sept Andel produktiv montörstid per marknad (%) Sverige 97,5 96,8 Norge 93,4 91,9 Danmark 95,2 96,4 Summa koncernen 96,3 95,9 jan-sept jan-sept Orderingång (MSEK) Sverige 5 166, ,8 Norge 959,2 943,6 Danmark 1 549, ,2 Koncerngemensamt och elimineringar -7,1 31,8 Summa koncernen 7 668, ,4 30 sept 30 sept Orderstock (MSEK) Sverige 2 749, ,6 Norge 406,8 366,9 Danmark 659,3 568,1 Koncerngemensamt och elimineringar -4,6 16,7 Summa koncernen 3 810, ,3 3 3

4 Nationella marknader Verksamheten i Sverige I Sverige bedrivs verksamheten i tre divisioner: Nord, Stockholm och Syd. Under perioden uppgick omsättningen till 4 891,4 (4 409,5), en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. EBITA ökade till 258,9 (161,0), en marginalförbättring till 5,3 (3,4) procent. Antalet medarbetare ökade med 2 procent till (5 031). Division Nord hade en fortsatt stark utveckling under de första nio månaderna. Omsättningen ökade med 14 procent till 1 524,3 (1 341,5). Samtidigt ökade EBITA till 98,1 (48,7) vilket gjorde att marginalen förbättrades till 6,4 (3,6) procent. Förbättringen var en följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och en god marknad som möjliggjorde en stark volymtillväxt. Orderingången ökade med 16 procent till 1 704,5 (1 470,2). Orderstocken uppgick till 801,2 (564,0), en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Under tredje kvartalet fick Bravida bland annat ett el-, vs- och ventilationsuppdrag för ombyggnad av Volvo Lastvagnars anläggning i Umeå. Bravida erhöll även ett vs-, ventilations- och kylprojekt i Bodens centrum Antalet medarbetare uppgick till (1 471) en ökning med 1 procent. Division Stockholm ökade omsättningen till 1 357,8 (1 294,3), en ökning med 5 procent. EBITA ökade med 41,5 till 76,8 (35,3) vilket innebar att marginalen ökade till 5,7 (1,9) procent. Förbättringen beror på att de flesta avdelningarna redovisade en högre volym och bättre marginaler. Resultatet innehåller även en realisationsvinst på 2,7 från försäljning av verksamhet som genomförts av strukturella skäl. Orderingången var bra och uppgick till 1 333,0 (1 467,3). Fjolårets stora orderingång innehöll ett mycket stort hotellprojekt i Stockholm. Orderstocken uppgick till 822,9 (735,8). Under tredje kvartalet fick Bravida bland annat uppdrag att på S:t Görans sjukhus utföra el-, vs- och ventilationsinstallationer. Bravida vann också flera större order avseende elinstallationer för bland andra Ericsson i Kista, Ramböll och Diligentia. Dessutom erhölls en order att installera sprinkleranläggningar i Mariebergs köpcentrum i Örebro. Antalet medarbetare uppgick till (1 342). Division Syd fortsatte sin höga tillväxttakt med god lönsamhet. Omsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 2 029,2 (1 799,2). EBITA ökade till 86,4 (63,1) vilket innebar en marginalförbättring till 4,3 (3,5) procent. De flesta regionerna hade en bra produktionsvolym och en stabil orderingång. Orderingången ökade med 8 procent till 2 141,4 (1 990,8). Orderstocken var 1 117,4 (969,8), en ökning med 15 procent. Efterfrågan var fortsatt hög. Bristen på kvalificerad arbetskraft utgjorde en begränsande faktor för tillväxt inom vissa regioner. 4 4 Under tredje kvartalet fick Bravida bland annat en beställning att byta elmätare åt E.ON. Uppdragstiden sträcker sig fram till januari Dessutom erhölls en order för att installera el, vs och ventilation på Sveriges näst största inomhusarena, Hyllie arena i Malmö. Antalet medarbetare uppgick till (2 177), en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Verksamheten i Norge Division Norge genomför en omfattande åtgärdsplan som avser anpassning av de administrativa resurserna samt förbättrade rutiner för kalkylering, anbudsgivning och projektstyrning. Åtgärdsplanen omfattar även omstrukturering och avveckling av olönsamma enheter. För att minska riskexponeringen inriktas verksamheten främst mot service och mindre installationsuppdrag. Som en del i den pågående omstruktureringen förändrar division Norge sin regionindelning till att få en branschindelad organisation. Som en följd av vidtagna åtgärder ökade andelen serviceuppdrag till 50 (45) procent av omsättningen. Totalt sett reducerades verksamheten och omsättningen sjönk till 914,5 (1 008,2). I lokal valuta var minskningen 8 procent. EBITA förbättrades med 70,9 till -10,2 (-81,1). Periodens resultat belastades med kostnader för omstrukturering med -9,5 (-25,6). EBITA-marginalen före strukturkostnader uppgick till -0,1 (-5,2) procent. Under perioden var orderingången 959,2 (943,6). I lokal valuta var detta en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Orderstocken uppgick till 406,8 (379,9), en ökning i lokal valuta med 9 procent. Under tredje kvartalet erhöll Bravida ett strategiskt viktigt ramavtal om installation av säkerhetsanläggningar till försvarets lokaler. VS i Oslo erhöll ett kontrakt avseende installationer i Jessheim köpcentrum. Antalet medarbetare minskade med 9 procent till (1 298). Verksamheten i Danmark Division Danmark hade god tillväxt jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 1 465,4 (1 311,1), vilket var en ökning med 12 procent i lokal valuta. EBITA ökade till 42,5 (10,0) vilket innebar en marginalförbättring till 2,9 (0,8) procent. Resultatet förbättrades framför allt i Installation og Service Öst, som förra året påverkades av negativa kalkylavvikelser för ett antal större projekt. Föregående års resultat belastades med en kostnad för garantiavsättningar med cirka -10. Efterfrågan på installationsmarknaden var god. Utbudet av större entreprenaduppdrag var dock fortsatt begränsat. Marknadsutvecklingen var även god för specialområdet infrastruktur (ban- och vägteknik), medan efterfrågan inom automation var dämpad. Orderingången för första halvåret var stark och uppgick till 1 549,7 (1 317,2). I lokal valuta var detta en ökning med 18 procent. Även orderstocken växte och uppgick till 659,3 (568,1), en ökning

5 med 16 procent i lokal valuta. Danmark delade under tredje kvartalet upp regionen Installation og Service Vest i två delar, region Nord och region Syd. Under tredje kvartalet fick Bravida bland annat en stor order från Dong Energy avseende byte av kabelskåp. Dessutom erhölls en order för installation av ventilation åt DAB i Hammershöj. Antalet medarbetare ökade med 4 procent till (1 721). Resultat per kvartal (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Nettoomsättning 2 276, , , , ,8 Varukostnader inkl UE kostnader , , , ,0-977,0 Personalkostnader -940, , , ,0-879,2 Övriga driftskostnader -217,0-251,7-245,0-339,9-265,2 Summa driftskostnader , , , , ,4 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 105,9 115,0 91,1 142,5 30,4 Avskrivningar -6,8-6,7-6,5-9,6-6,1 Resultat efter avskrivningar (EBITA) 99,1 108,4 84,6 132,9 24,3 Goodwillavskrivningar -25,6-25,6-25,4-27,8-27,6 Rörelseresultat (EBIT) 73,5 82,7 59,2 105,2-3,3 Finansnetto -9,1-14,2-18,2-5,5-7,5 Resultat efter finansiella poster 64,4 68,6 41,0 99,7-10,8 Skatt på periodens resultat -27,2-17,7-23,2-42,3-13,4 Periodens resultat 37,2 50,8 17,8 57,4-24,2 Antal sysselsatta Nettoomsättning per marknad (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 1 512, , , , ,0 Norge 290,2 320,4 303,9 353,3 320,9 Danmark 473,8 497,6 494,1 529,0 445,2 Koncerngemensamt och elimineringar 0,2 0,3-0,5-4,6-4,3 Summa koncernen 2 276, , , , ,8 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 80,7 109,3 69,0 111,6 59,2 Norge -5,1-7,0 1,9-20,2-22,7 Danmark 18,9 7,1 16,5 21,4 3,6 Koncerngemensamt och elimineringar 4,6-1,0-2,8 20,1-15,9 Summa koncernen 99,1 108,4 84,6 132,9 24,3 5 5

6 Sammandrag av koncernens jan-sept jan-sept okt-06 jan-dec resultaträkning (MSEK) sept Nettoomsättning 7 271, , , ,8 Varukostnader inkl UE-kostnader , , , ,7 Personalkostnader , , , ,6 Övriga driftskostnader -713,7-786, , ,4 Summa driftskostnader , , , ,8 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 312,0 88,5 454,5 231,0 Avskrivningar -20,0-20,9-29,6-30,4 Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 292,0 67,7 424,9 200,6 Goodwillavskrivningar -76,6-84,0-104,3-111,7 Rörelseresultat (EBIT) 215,4-16,3 320,6 88,9 Finansnetto -41,5-38,1-47,0-43,6 Resultat efter finansiella poster 173,9-54,4 273,6 45,3 Skatt på periodens resultat -68,1-27,6-110,4-69,9 Periodens resultat 105,8-82,0 163,2-24,6 Sammandrag av koncernens 30 sept 31 dec balansräkning (MSEK) Immateriella anläggningstillgångar 1 883, ,7 Materiella anläggningstillgångar 55,0 64,0 Finansiella anläggningstillgångar 380,2 462,4 Varulager 66,2 58,2 Kortfristiga fordringar 2 224, ,5 Kassa och bank 630,1 452,8 Summa tillgångar 5 238, ,6 Eget kapital 1 011,0 891,1 Avsättningar 369,9 425,9 Långfristiga skulder 1) 900, ,0 Kortfristiga skulder 1) 2 957, ,5 Summa eget kapital och skulder 5 238, ,6 1) Varav räntebärande skulder 1 398, ,9 30 sept 31 dec Förändring av eget kapital (MSEK) Koncernens eget kapital Belopp vid periodens ingång 891,1 904,8 Periodens resultat 105,8-13,7 Omräkningsdifferenser och andra direkta eget kapital transaktioner 14,1 - Belopp vid periodens utgång 1 011,0 891,1 6 6 Sammandrag av koncernens jan-sept jan-sept jan-dec kassaflödesanalys (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 173,9-54,4 45,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 37,9 50,8 73,1 Betald skatt Förändringar av rörelsekapital -99,8-26,2 89,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 112,0-29,8 207,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,6-24,1-31,9 Finansieringsverksamheten Upptagna lån - 16,9 60,1 Amortering av långfristiga skulder - -26,5-26,2 Förändrat utnyttjande på checkräkningskredit 42,3 23,4-137,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42,3 13,9-103,3 Periodens kassaflöde 150,7-40,1 72,2 Likvida medel vid årets början 452,8 78,4 120,7 Omräkningsdifferens i likvida medel 26,6-1,3 5,1 Likvida medel vid perioden slut 630,1 37,0 198,0

7 Förvärv och avyttringar Under första kvartalet avyttrades avdelningen Rörsystem i Uppsala. Avdelningen omsatte cirka 25 MSEK per år och hade 13 anställda. Under andra kvartalet förvärvades rörelsen i Åsbo Värme AB och Åsbo Pumpservice AB. Verksamheterna som geografiskt finns i Klippan har 14 anställda och omsätter cirka 19 MSEK per år. Under tredje kvartalet avyttrades elavdelningen i Molde i Norge. Avdelningen omsatte cirka 7 MSEK per år och hade 7 anställda. Under tredje kvartalet slöts ett avtal om att förvärva Sundsvallsföretaget Jibex Elektriska AB med 29 anställda. Integrationsarbetet påbörjades omgående och kommer att vara klart vid årsskiftet 2007/2008. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 112,0 (-29,8). Periodens kassaflöde inkluderade även poster om -37,3 som hade ett direkt samband med ägarförändringen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,6 (-24,1). Periodens kassaflöde påverkades positivt med 12,5 genom minskning av finansiella anläggningstillgångar. Kassaflödet före finansiering förbättrades därmed med 162,4 till 108,4 (-54,0). Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 630,1 jämfört med 452,8 vid ingången av året. De räntebärande lånen inklusive utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1 398,1. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 287,5. Vid ingången av året var motsvarande värden 1 334,9 respektive 324,6. Det egna kapitalet uppgick till 1 011,0 vilket innebar en soliditet på 19,3 procent. Vid ingången av året var det egna kapitalet 891,1 och soliditeten 17,0 procent. Skatt Under året sänkte Danmark sin bolagsskatt till 25 procent. I koncernen har schablonskatt beräknats med 28 procent för Sverige och med 25 procent för Danmark. Schablonskatt har beräknats på resultat före skatt med tillägg för avskrivningar på koncerngoodwill. Den beräknade skattekostnaden för perioden uppgick till -68,1 (-27,6). Den ökade skattekostnaden är en effekt av den förbättrade lönsamheten. Händelser efter rapportperioden Under oktober månad gjordes amorteringar av lån om totalt 416,2. Efter rapportperioden har avtal slutits om att avyttra verksamheter i Lillehammer och Moelv i Norge. Detta görs efter att dessa verksamheter i flera år dragits med lönsamhetsproblem. Moderbolaget Bravida AB, organisationsnummer (före detta Bravida Holding AB), bildades under 2006 och bolagets första räkenskapsår avslutades Bravida AB förvärvade i slutet av 2006 cirka 98 procent av stamaktierna och samtliga preferensaktier i Bravida AS (före detta Bravida ASA) som tidigare var moderbolag i Bravida koncernen. En tvångsinlösen av resterande aktier pågår och Bravida AB har nu förfoganderätten över samtliga aktier. Periodens EBITA uppgick till 0,9, resultatet efter finansiella poster var -44,1. Bolagets likvida medel uppgick till 10,7 jämfört med 45,5 vid ingången av året. Det egna kapitalet var 849,3 vilket gav en soliditet på 48,2 procent. Soliditeten i bolaget har stärkts kraftigt genom mottagna aktieutdelningar. Vid ingången av året var det egna kapitalet 891,1 och soliditeten 28,4 procent. Moderbolaget hade inga anställda. Framtidsutsikter Efterfrågan är fortsatt god för tekniska installationer på den skandinaviska marknaden som helhet med viss variation mellan orter. Pågående förbättrings- och utvecklingsinsatser tillsammans med den goda marknaden innebär att den positiva resultatutvecklingen förväntas fortsätta under resterande del av året. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt god svensk redovisningssed och är baserad på samma redovisningsprinciper som använts för årsredovisningen för Stockholm den 8 november 2007 Bravida AB Torbjörn Torell Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bravidas revisorer. Datum för ekonomisk rapportering Bokslutskommuniké för 2007 lämnas den 21 februari Kontaktpersoner Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller av ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, telefon Denna rapport finns även tillgänglig på 7 7

8 Foto: Petter Karlberg Affärsmässighet Enkelhet Kompetens Stil Bravida AB SE STOCKHOLM Org. nr: Telefon: Fax:

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 149,5 MSEK till 192,9 (43,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 MSEK

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2005

Bravida Delårsrapport januari - september 2005 Bravida Delårsrapport januari - september 2005 * EBITA resultatet för jämförbara enheter förbättrades till 1,2 (-17,0) Mnok. * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 148,1 Mnok till -103,4

Läs mer

Bravida delårsrapport januari mars 2008

Bravida delårsrapport januari mars 2008 Bravida delårsrapport januari mars 2008 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA uppgick till 88 (85) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 35 procent till 55 (41) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10 511 (10 062) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 35 procent till 619 (460)

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - september 2008

Bravida delårsrapport januari - september 2008 Bravida delårsrapport januari - september 2008 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 7 668 (7 271). Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 26 procent till 369 (292) MSEK. Resultatet

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Omsättningen uppgick till 3 915,8 (4 034,4) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 36,2 MNOK till 36,9 (0,7) MNOK. Resultatet efter

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Omsättningen uppgick till 1 918,1 (1 926,2) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades till 9,4 (-8,9) MNOK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 219,6 MSEK till 200,6 ( 19,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2006

Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 56,9 MNOK till 58,1 (1,2) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 56,7 MNOK

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 Nettoomsättningen ökade till 5 214 (5 122) MSEK. Orderingången ökade med 11 procent till 5 558 (5 000) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 248

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 29 Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 10 831 (10 511) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 536 (617) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 Nettoomsättningen ökade till 2 592 (2 526) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 11 procent till 125 (112) MSEK. Orderingången ökade med 21 procent till 2 771

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer