Bravida Delårsrapport januari - juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bravida Delårsrapport januari - juni 2006"

Transkript

1 Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Omsättningen uppgick till 3 915,8 (4 034,4) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 36,2 MNOK till 36,9 (0,7) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 39,1 MNOK till 37,1 (-76,2) MNOK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 184,4 MNOK till 114,0 (-70,4) MNOK. vi kan el, vs och ventilation

2 Bravida är Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag med cirka medarbetare på närmare 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Perioden januari juni i sammandrag Periodens omsättning uppgick till 3 915,8 (4 034,4). I föregående års omsättning ingick 86,5 från verksamheter som såldes under Rensat för avyttrade verksamheter och valutaomräkningseffekter ökade omsättningen med 3 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, EBITA, ökade till 36,9 (0,7). EBITA marginalen ökade till 0,9 (0,0) procent. Den svenska verksamheten har en positiv utveckling och redovisade ett resultat på 86,5 (59,9). Division Nord och Division Syd har haft den starkaste utvecklingen jämfört med föregående år. Division Stockholm hade en svagare start men uppvisade en stark utveckling under andra kvartalet. I Norge pågår en omstrukturering av verksamheten och resultatet uppgick till -49,7 (-54,3). Verksamheten i Danmark har haft kalkylavvikelser på några större projekt vilket påverkat resultatet negativt under första halvåret. Resultatet försämrades därmed till 5,4 (17,2). Goodwillavskrivningarna minskade till -47,9 (-56,1), huvudsakligen till följd av att vissa goodwillposter avseende lokala förvärv blivit fullt avskrivna under föregående år. Finansnettot uppgick till -26,1 (-28,0). Räntenettot förbättrades till -9,7 (-12,8) till följd av en minskad skuldsättning. Övriga finansiella poster uppgick till -19,1 (-5,6) som en följd av engångsposter. Omräkningsdifferenser för externa lån ingick i finansnettot med 1,6 (-9,5). Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 39,1 till -37,1 (-76,2). Periodens resultat efter schablonskatt förbättrades med 21,4 till -49,2 (-70,6). Periodens orderingång var 4 205,8 (4 236,8). Rensat för avyttrade verksamheter under 2005 samt valutaomräkningseffekter var detta en ökning med 3 procent. De svenska och danska verksamheterna ökade orderingången med 9 respektive 5 procent jämfört med föregående år, medan orderingången i Norge minskade med 21 procent främst som en följd av striktare selektering av projekt vid kalkylering och anbudsgivning. Koncernens orderstock uppgick den 31 juni till 2 656,0 (2 685,8) vilket är en ökning med 2 procent i lokala valutor. Andra kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 1 997,7 (2 108,2). Rensat för avyttrade verksamheter 2005 och valutaomräkningseffekter minskade omsättningen med 4 procent, vilket kan hänföras till den norska verksamheten. Kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, ökade till 27,5 (9,6). EBITA marginalen ökade till 1,4 (0,5) procent. I Sverige uppgick omsättningen för andra kvartalet till 1 334,9 (1 329,2). I lokal valuta var detta en ökning med 4 procent. EBITA ökade till 61,4 (34,5) vilket innebär en marginalförbättring till 4,6 (2,6) procent. I Norge minskade omsättningen med 27 procent till 288,0 (393,9). EBITA uppgick till -34,8 (-25,4) vilket innebär en marginal på -12,1 (-6,4) procent. Den danska verksamheten omsatte 357,3 (377,0) vilket var en minskning med 2 procent i lokal valuta. EBITA för andra kvartalet uppgick till -2,2 (13,3) och marginalen var -0,6 (3,5) procent. I föregående års EBITA ingick en engångspost på 7,5 avseende försäljningen av telekomverksamheten. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 8,9 till -20,1 (-29,0). Periodens resultat efter schablonskatt förbättrades med 2,7 till -26,0 (-28,7). Periodens orderingång uppgick till 1 983,9 (1 995,9). Rensat för avyttrade verksamheter under 2005 samt valutaomräkningseffekter var detta en ökning med 1 procent. Resultaträkning koncernen i sammandrag (MNOK) jan-juni 2006 jan-juni 2005 Nettoomsättning 3 915, ,4 Rörelsens kostnader , ,7 EBITA 36,9 0,7 Goodwillavskrivningar -47,9-56,1 Rörelseresultat -11,0-55,4 Resultat vid avyttring av verksamheter 0,0 7,2 Finansnetto -26,1-28,0 Resultat efter finansiella poster -37,1-76,2 Nettoomsättning per marknad (MNOK) jan-juni 2006 jan-juni 2005 Sverige 2 566, ,0 Norge 584,2 704,6 Danmark 736,1 741,0 Koncerngemensamt och elimineringar 28,9 36,8 Summa koncernen 3 915, ,4 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad (MNOK) jan-juni 2006 jan-jun 2005 Sverige 86,5 59,9 Norge -49,7-54,3 Danmark 5,4 17,2 Koncerngemensamt och elimineringar -5,3-22,1 Summa koncernen 36,9 0,7 Andel produktiv tid per marknad 1 (%) jan-jun 2006 jan-jun 2005 Sverige 96,5 96,4 Norge 92,2 90,7 Danmark 96,0 98,4 Summa koncernen 95,6 95,7 1 Montörstid Resultat efter finansiella poster per kvartal och rullande årsresultat exklusive jämförelsestörande poster

3 Nationella marknader Verksamheten i Sverige I Sverige bedrivs verksamheten inom tre divisioner Division Nord, Division Stockholm och Division Syd. Under de sex första månaderna uppgick omsättningen till 2 566,6 (2 552,0). Justerat för valutaeffekter var detta en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. EBITA uppgick till 86,5 (59,9), en ökning med 51,5 procent i lokal valuta. EBITA marginalen ökade till 3,4 (2,3) procent. Antalet anställda minskade med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till (5 076) personer. Division Nord Divisionen har haft en god volymtillväxt under första halvåret. Omsättningen ökade till 782,4 (734,1). I lokal valuta var detta en ökning med 12 procent. Den största ökningen har skett i Norra Norrland. Periodens EBITA förbättrades till 22,1 (5,4) och marginalen ökade till 2,8 (0,7) procent, ett resultat av de effektiviseringsåtgärder som vidtagits under 2005 samt en förbättrad marknad. Region Norra Norrland och Västmanland-Södermanland redovisade starka resultat. Samtliga regioner har en god marknad. Störst efterfrågan har Norra Norrland där industrin i malmfälten genomför flera större projekt. Orderingången har ökat till 897,0 (845,0), en ökning med 11 procent i lokal valuta. Orderstocken per 30 juni ökade till 484,6 (450,6) en ökning med 13 procent rensat för valutaomräkningar. Bravida har fått beställning på el-, vs- och ventilationsinstallationer vid om- och tillbyggnad av Rocklundahallen i Västerås, ett arbete som kommer att ske i etapper under flera år. Bravida har även fått en beställning på vs-installationer vid ombyggnad av Salberga kriminalvårdsanläggning i Sala. Antalet medarbetare minskade med 4 procent till (1 524) personer. Division Stockholm Divisionen hade en svag start på året jämfört med föregående år. Produktionen var lägre än planerat bl a beroende på framskjuten produktionsstart för flera projekt. Under andra kvartalet har en återhämtning skett vilket lett till en ökad produktion. Ackumulerat för första halvåret uppgick omsättningen till 747,3 (799,8). Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 2 procent jämfört med föregående år. Periodens EBITA uppgick till 22,6 (37,3), vilket innebar en marginal på 3,0 (4,7) procent. Marginalförsämringen var hänförbar till den svagare produktionen under första kvartalet. Efterfrågan på marknaden är fortsatt god framför allt inom segmenten bostäder, affärscentrum, offentliga lokaler och ombyggnad av kontor. Orderingången har varit god och ökade till 891,7 (868,8). I lokal valuta var detta en ökning med 8 procent. Som en följd har även orderstocken ökat och uppgick till 622,7 (525,5). Rensat för valutaeffekter var ökningen 24 procent. Order har erhållits på vs-installationer vid ombyggnad av köpcentret Kringlan i Södertälje samt på installation av processrör, sprinkler- och elanläggningar för Pharmadule Emtunga. Antalet medarbetare har minskat med 5 procent till (1 441) personer. Division Syd Divisionen har haft en fortsatt god volym- och resultatutveckling. Omsättningen uppgick till 1 050,0 (1 022,4), en ökning på 8 procent i lokal valuta. EBITA ökade till 32,6 (17,1), vilket innebar en marginalökning till 3,1 (1,7) procent. Samtliga regioner redovisade resultatförbättringar vilket hade ett direkt samband med en högre produktionsvolym. Region Malmö som tidigare har haft ett par förlustår har nu vänt utvecklingen och redovisade ett positivt resultat för första halvåret. Det goda marknadsutbudet har bestått och gällde samtliga regioner. Den stora efterfrågan börjar successivt påverka prisbilden positivt. I Göteborgsområdet är dock fortfarande priserna pressade. Orderingången första halvåret har varit god och uppgick till 1 149,3 (1 122,0), vilket var en ökning med 7 procent rensat för valutaeffekter. Orderstocken per 30 juni ökade till 760,8 (700,0), en ökning med 14 procent i lokal valuta. Bravida har fått beställning avseende el- och vs-installation vid utbyggnad av Båstads tennisstadion. Andra större uppdrag är elinstallation i nytt kontor för ASTRA Tech i Mölndal samt el- och ventilationsinstallationer i en ny exklusiv spa-anläggning på Hotell Tylösand. Antalet anställda ökade med 2 procent till (2 074) varav 40 nya medarbetare kommer från förvärvet av rörelsen i Elmontage. Verksamheten i Norge DIVISION NORGE En omfattande åtgärdsplan är under implementering i den norska verksamheten. Åtgärderna avser anpassning av de administrativa resurserna och förstärkt ledning samt förbättrade rutiner för kalkylering, anbudsgivning och projektuppföljning. Entreprenadverksamheten koncentreras till specialiserade entreprenadenheter samtidigt som den lokala installationsverksamheten inriktas mot service och mindre entreprenader. Som ett led i planen ändrades den operativa organisationsstrukturen med verkan från 1 april. Omsättningen minskade med 17 procent till 584,2 (704,6), cirka 40 procent av minskningen relateras till enheter som avyttrades under föregående år. Vidare har strukturella åtgärder som vidtagits på olönsamma enheter bidragit till minskningen. Inriktningen mot service och små entreprenader bidrar också till minskningen genom en lägre materialandel. EBITA uppgick till -49,7 (-54,3). I periodens resultat ingick kostnader för omstrukturering av olönsamma enheter med cirka 15. Resultatet har även påverkats negativt av svackor i sysselsättningen till följd av den kraftiga volymminskningen. Som en följd av de vidtagna åtgärderna har de administrativa kostnaderna minskat med 19 procent jämfört med föregående år. Dotterbolaget Bravida Oil & Energy AS (f.d. Bravida Process Control AS) har haft en god beläggning och redovisade en EBITA marginal på 3,5 procent. Trots en ökad efterfrågan inom byggsektorn är priserna fortsatt låga på vissa lokala marknader. Som en följd av striktare selektering av projekt vid kalkylering och anbudsgivning samt en mindre verksamhet har orderingången minskat med 21 procent till 544,6 (688,6). Orderstocken per 30 juni uppgick till 341,7 (447,6), en minskning med 24 procent. Order har bland annat erhållits på installation av el och ventilation vid byggnation av ett nytt sjukhem, Marie Plathes Minde i Oslo. Antalet anställda minskade med 12 procent till (1 482) medarbetare som en följd av de åtgärder som vidtagits. Den kraftigaste minskningen har skett inom administrationen där minskningen var 32 procent till 246 (363) medarbetare. Verksamheten i Danmark DIVISION DANMARK Omsättningen för första halvåret uppgick till 736,1 (741,0) en ökning med 2 procent i lokal valuta. Periodens EBITA uppgick till 5,4 (17,2), en marginalförsämring till 0,7 (2,3) procent. I föregående års EBITA ingick en engångspost på 7,5 avseende försäljningen av telekomverksamheten. Region Installation og Service Öst och Entreprise har haft en negativ volymutveckling under första halvåret och redovisade ett negativt resultat som en följd av kalkylavvikelser för några större projekt. Region Installation og Service Vest har däremot haft en stark omsättningstillväxt jämfört med förra året och redovisade ett bra resultat. Regionerna Nationale Kompetencer och Specialer uppvisade stabila resultat. Åtgärder, bl.a. i form av byte av regionchef för Installation og Service Öst, har genomförts för att vända utvecklingen. Bravida Danmark upplever en ökande efterfrågan på marknaden, framförallt väster om Storebælt. Region Specialer (Brand, Säkerhet och Automation) är tillväxtområden med god efterfrågan på marknaden, medan Region Nationale kompetenser haft en lägre efterfrågan till följd av generella offentliga besparingar. Orderingången för första halvåret ökade till 717,0 (704,4). I lokal valuta var ökningen 5 procent. Orderstocken per 30 juni uppgick till 461,7 (583,7) en minskning med 19 procent i lokal valuta. Bravida har fått beställning på elinstallation i Guldborgsundtunneln som byggs om för motorvägstrafik samt erhållit order på el, vs och ventilationsinstallationer vid renovering av 107 lägenheter i Sandalsparken i Odense. Antalet medarbetare uppgick till (1 746) personer.

4 Sammandrag av koncernens resultaträkningar (MNOK) jan-juni 2006 jan-juni 2005 jul-05-juni-06 jan-dec 2005 Nettoomsättning 3 915, , , ,0 Varukostnader inkl UE-kostnader , , , ,1 Personalkostnader , , , ,9 Övriga driftskostnader -443,2-463,3-991, ,9 Summa driftskostnader , , , ,9 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 49,4 11,6 57,9 20,1 Avskrivningar -12,5-10,9-38,1-36,5 Resultat efter avskrivningar (EBITA) 36,9 0,7 19,8-16,4 Goodwillavskrivningar -47,9-56,1-98,4-106,6 Rörelseresultat (EBIT) -11,0-55,4-78,6-123,0 Resultat vid avyttring av verksamheter 0,0 7,2 6,8 14,0 Finansnetto -26,1-28,0-37,6-39,5 Resultat efter finansiella poster -37,1-76,2-109,4-148,5 Skatt på periodens resultat 2-12,1 5,6-143,1-125,4 Periodens resultat -49,2-70,6-252,5-273,9 2 Skatt på periodens resultat är beräknat med 28% schablonskatt förutom helår som är verklig skatt Sammandrag av koncernens balansräkningar (MNOK) 30-juni dec juni 2005 Immateriella anläggningstillgångar , , ,3 Materiella anläggningstillgångar 62,8 74,3 60,8 Finansiella anläggningstillgångar 211,2 165,5 140,5 Varulager 54,7 53,5 80,5 Kortfristiga fordringar 1 787, , ,3 Likvida medel och kortfristiga placeringar 132,4 102,7 170,0 Summa tillgångar 3 482, , ,4 Eget kapital 502,1 547,4 740,3 Avsättningar 4 349,5 369,9 302,3 Långfristiga skulder 4 0,8 0,8 136,4 Kortfristiga skulder , , ,4 Summa eget kapital och skulder 3 482, , ,4 3 Varav goodwill 1 002, , ,1 4 Varav räntebärande skulder och avsättningar 503,8 559,3 582,6 Förändring av eget kapital (MNOK) 30-juni dec juni 2005 Koncernens eget kapital Belopp vid periodens ingång 547,4 879,0 879,0 Periodens resultat -49,2-273,9-70,6 Omräkningsdifferenser och andra direkta eget kapital transaktioner 3,9-57,7-68,1 Belopp vid periodens utgång 5 502,1 547,4 740,3 5 Varav preferensaktiekapital 662,0 662,0 662,0 Sammandrag av koncernens kassaflödesanalyser (MNOK) jan-juni 2006 jan-juni 2005 jan-dec 2005 Resultat efter finansiella poster -37,1-76,2-148,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11,5 10,3 129,4 Betald skatt 3,9 3,6-4,3 Förändringar av rörelsekapital 135,6-8,1-48,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 114,0-70,4-71,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,5 39,4 22,2 Upptagna lån 14,4 - - Amortering av långfristiga skulder -22,5-381,6-431,4 Förändrat utnyttjande på checkräkningskredit -58,1-397,0-385,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -66,2-778,6-817,1 Periodens kassaflöde 30,3-809,6-866,4 Likvida medel vid årets början 102,7 979,7 979,7 Omräkningsdifferens i likvida medel -0,6-0,1-10,6 Likvida medel vid perioden slut 132,4 170,0 102,7

5 Resultat per kvartal (MNOK) Kv Kv Kv Kv Kv Nettoomsättning 1 997, , , , ,2 Varukostnader inkl UE kostnader -874,5-795,6-862,4-841,9-957,0 Personalkostnader -879,9-873,2-866,8-751,4-906,1 Övriga driftskostnader -209,3-233,9-383,8-164,8-229,7 Summa driftskostnader , , , , ,8 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 34,0 15,4 2,8 5,7 15,4 Avskrivningar -6,5-6,0-20,4-5,2-5,8 Resultat efter avskrivningar (EBITA) 27,5 9,4-17,6 0,5 9,6 Goodwillavskrivningar -23,9-24,0-25,4-25,1-27,8 Rörelseresultat (EBIT) 3,6-14,6-43,0-24,6-18,2 Resultat vid avyttring av verksamheter 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 Finansnetto -23,7-2,4-8,8-2,7-10,8 Resultat efter finansiella poster -20,1-17,0-45,0-27,3-29,0 Skatt på periodens resultat -5,9-6,2-131,6 0,6 0,3 Periodens resultat -26,0-23,2-176,6-26,7-28,7 Antal sysselsatta Nettoomsättning per marknad (MNOK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 1 334, , , , ,2 Norge 288,0 296,2 330,8 302,8 393,9 Danmark 357,3 378,8 363,3 384,3 377,0 Koncerngemensamt och elimineringar 17,5 11,4 54,8 5,4 8,1 Summa koncernen 1 997, , , , ,2 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad (MNOK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 61,4 25,1 44,4 20,6 34,5 Norge -34,8-14,9-78,6-26,6-25,4 Danmark -2,2 7,6 2,5 9,6 13,3 Koncerngemensamt och elimineringar 3,1-8,4 14,1-3,1-12,8 Summa koncernen 27,5 9,4-17,6 0,5 9,6 Nyckeltal jan-juni 2006 jan-juni 2005 jan-dec 2005 Resultat efter finansiella poster, MNOK -37,1-76,2-148,5 Eget kapital per aktie, NOK 267,7 395,4 292,4 Avkastning på eget kapital % -7,4-10,3-27,1 Avkastning på sysselsatt kapital % -1,0-4,0-10,8 Avkastning på totalt kapital % -0,3-1,5-3,5 Ebita marginal % 0,9 0,0-0,2 Nettomarginal % -0,3-1,4-1,6 Soliditet % 14,4 20,5 15,8 Antal sysselsatta Orderingång, MNOK 4 205, , ,2

6 Förvärv och avyttringar Under andra kvartalet har Bravida förvärvat rörelsen i elinstallationsföretaget Elmontage Hansson & Kristiansson AB. Förvärvet avsåg pågående arbeten samt produktionsrelaterade tillgångar. Verksamheten som har ca 40 anställda bedrivs i Perstorp, Helsingborg och Kristianstad och utgör ett värdefullt komplement till Bravidas verksamhet i regionen. Förlikning i tvist Bravida har sedan 2002 haft en tvist där Bravidaföretagen Timesec Systems AB och Bravida AS stämts av PPD Systems AB, Tidomat Sverige AB och LEMA Holding AB. Tvisten hade sitt ursprung i en verksamhetsöverlåtelse och ett återförsäljaravtal. Förlikning har nu träffats med de berörda bolagen och dess ägare och samtliga mellanhavanden inklusive tvister i domstolar har avslutats. Timesec Systems AB har förvärvat de berörda bolagen och har för avsikt att avveckla dem. Kostnaderna i samband med förlikningen har beaktats i Bravidas halvårsbokslut. Framtidsutsikter Det pågående omstruktureringsprogrammet kommer att fortgå under hela 2006 och beräknas successivt ge effekt med början Redan genomförda åtgärder börjar nu ge effekt på flera enheters resultatutveckling. Efterfrågan av företagets tjänster på den skandinaviska marknaden är som helhet god. Efterfrågan på den svenska marknaden visar fortsatt positiv utveckling. De norska och danska marknaderna har en stabil efterfrågan på god nivå. För samtliga tre länder gäller att efterfrågan varierar betydligt mellan orter och att den som helhet bedöms vara fortsatt god under Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med god redovisningssed i Norge och är baserad på samma redovisningsprinciper som använts för årsredovisningen Finansiering och investeringar Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni till 132,4 jämfört med 102,7 vid årsskiftet. De räntebärande lånen har minskat med 58,2 sedan årsskiftet till 449,3 (507,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 184,4 till 114,0 (-70,4) jämfört med motsvarande period föregående år. Kassaflödet från investeringar för första halvåret uppgick till -17,5 (39,4). Föregående års utfall berodde i huvudsak på att rörelsen i Bravida Geomatikk AS avyttrades. Skatt Schablonskatt har 2006 beräknats för Sverige och Danmark med 28 procent av koncernens resultat före skatt med tillägg för avskrivningar på koncerngoodwill. Den totala skattekostnaden för perioden uppgick till -12,1 (5,6). Stockholm den 14 augusti, 2006 Bravida ASA Torbjörn Torell Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bravidas revisorer. Medarbetare Antalet medarbetare den 30 juni uppgick till (8 314) personer, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. Minskningen berodde på resursanpassningar samt avveckling av olönsamma enheter. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,0 (0,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,6 (-34,7). De likvida medlen uppgick till 0,2 (25,0). Moderbolagets fordran i koncernkontosystemet 65,8 (181,2) har redovisats som fordran på koncernföretag. Det egna kapitalet uppgick till 1 402,3 (1 633,1), vilket gav en soliditet på 85 (90) procent. Datum för ekonomiska rapporter Delårsrapport för perioden januari september 2006 lämnas den 8 november Kontaktpersoner Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller av ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn Rapporten finns även tillgänglig på Bravida ASA SE STOCKHOLM Org. nr: Telefon: Fax: vi kan el, vs och ventilation

Bravida Delårsrapport januari - september 2006

Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 56,9 MNOK till 58,1 (1,2) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 56,7 MNOK

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Omsättningen uppgick till 1 918,1 (1 926,2) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades till 9,4 (-8,9) MNOK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2005

Bravida Delårsrapport januari - september 2005 Bravida Delårsrapport januari - september 2005 * EBITA resultatet för jämförbara enheter förbättrades till 1,2 (-17,0) Mnok. * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 148,1 Mnok till -103,4

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 219,6 MSEK till 200,6 ( 19,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2007

Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 224,3 MSEK till 292,0 (67,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 228,3

Läs mer

Bravida delårsrapport januari mars 2008

Bravida delårsrapport januari mars 2008 Bravida delårsrapport januari mars 2008 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA uppgick till 88 (85) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 35 procent till 55 (41) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 149,5 MSEK till 192,9 (43,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 MSEK

Läs mer

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10 511 (10 062) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 35 procent till 619 (460)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - september 2008

Bravida delårsrapport januari - september 2008 Bravida delårsrapport januari - september 2008 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 7 668 (7 271). Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 26 procent till 369 (292) MSEK. Resultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 Nettoomsättningen ökade till 5 214 (5 122) MSEK. Orderingången ökade med 11 procent till 5 558 (5 000) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 248

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 29 Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 10 831 (10 511) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 536 (617) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 Nettoomsättningen ökade till 2 592 (2 526) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 11 procent till 125 (112) MSEK. Orderingången ökade med 21 procent till 2 771

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer