Bravida Delårsrapport januari - juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bravida Delårsrapport januari - juni 2007"

Transkript

1 Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 149,5 MSEK till 192,9 (43,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 MSEK till 109,6 (-43,6) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 214,0 (107,6) MSEK. Orderingången ökade till 5 333,0 (4 947,9) MSEK.

2 Bravida är Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag med cirka medarbetare på närmare 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Den nya Bravidakoncernen, med Bravida AB som moderbolag, är en svensk koncern med huvudkontor i Stockholm. Då koncernen är ny, finns inga jämförelsetal från föregående år. De jämförelsetal som redovisas pro forma i denna delårsrapport utgörs därför av uppgifter för Bravida AS koncernen, i vilken verksamheten bedrevs under Resultatposter som har ett direkt samband med ägarförändringen har exkluderats i pro forma redovisningen. Perioden januari-juni i sammandrag Bravida hade en stark utveckling under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten i orderingången och omsättningen var god. Resultatet och kassaflödet förbättrades markant. Kapacitetsutnyttjandet var högt men bristen på kvalificerad arbetskraft utgjorde en begränsande faktor för tillväxt inom vissa regioner. Omsättning och resultat Koncernens omsättning för första halvåret uppgick till 4 994,9 (4 606,7). Rensat för valutaomräkningseffekter var detta en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. I Sverige ökade omsättningen med 12 procent till 3 379,2 (3 019,5). Den största tillväxten skedde i den danska verksamheten där omsättningen uppgick till 991,6 (865,9), vilket var en ökning med 16 procent i lokal valuta. I Norge uppgick omsättningen till 624,3 (687,3), en minskning med 6 procent i lokal valuta. Tillväxten i Sverige och Danmark återspeglade den goda marknadsutvecklingen. Omsättningsminskningen i Norge var en följd av pågående omstrukturering och nedläggning av olönsamma enheter. Koncernens resultatutveckling var positiv. Resultat före goodwillavskrivningar, EBITA, ökade med 149,5 till 192,9 (43,4), vilket innebar en marginalförbättring till 3,9 (0,9) procent. Förbättringen var dels relaterad till den positiva marknadsutvecklingen dels till de senaste årens målmedvetna arbete med att åtgärda olönsamma enheter, utveckla verksamheten genom effektivisering samt förbättrade rutiner och arbetsmetoder. I Sverige förbättrades EBITA till 178,2 (101,8) och EBI- TA-marginalen ökade till 5,3 (3,4) procent. I den danska verksamheten ökade resultatet till 23,6 (6,3), vilket innebär en marginal på 2,4 (0,7) procent. Förbättringåtgärdena i Norge ledde till en resultatförbättring på 53,4 till -5,1 (-58,5), vilket gav en EBITA-marginal på -0,8 (-8,5) procent. Periodens resultat i Norge är belastat med kostnader för omstrukturering med -9,4. EBITA-marginal före strukturkostnader uppgick till 0,7 procent. EBITA pro forma per kvartal och rullande årsresultat MSEK exklusive de avyttrade verksamheterna IKT och Telekom. 2 2

3 Goodwillavskrivningarna uppgick till -51,0 (-56,4). Periodens avskrivningar baseras på den nya koncerngoodwill som uppstod vid Bravida AB:s förvärv av Bravida AS. Goodwillen skrivs av med 5 procent per år med början från Föregående års avskrivningar baserades på den gamla goodwillen i Bravida AS koncernen som hade olika avskrivningsplaner mellan 5 och 20 procent per år. Avskrivningarna för de två åren är därför inte jämförbara med varandra. Finansnettot uppgick till -32,4 (-30,7). Periodens finansnetto baseras på den nya rörelsefinansiering som koncernen erhöll i samband med Bravida AB:s förvärv av Bravida AS. Finansnettot för de två åren är inte jämförbara med varandra. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 till 109,6 (-43,6). Orderingång och orderstock Efterfrågan under första halvåret var fortsatt god och koncernens orderläge utvecklades positivt. Orderingången för första halvåret uppgick till 5 333,0 (4 947,9), vilket rensat för valutaomräkningseffekter var en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. I Sverige steg orderingången med 4 procent jämfört med en redan hög nivå föregående år. I Danmark och Norge ökade orderingången med 28 respektive 10 procent i lokala valutor. Koncernens orderstock vid halvårsskiftet uppgick till 3 746,9 (3 124,6), vilket rensat för valutaomräkningseffekter var en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. De svenska och danska verksamheterna hade en tillväxt i orderstocken på 23 respektive 21 procent i lokala valutor. I Norge har en omprioritering gjorts från större entreprenaduppdrag till service och små installationer, vilket lett till en måttligare ökning på 6 procent i lokal valuta. Medarbetare Vid utgången av perioden uppgick antalet medarbetare till (8 035) en ökning med 56. I Sverige och Danmark ökade antalet medarbetare med 109 respektive 45. I Norge minskade antalet medarbetare med 98. Andra kvartalet i sammandrag Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 580,5 (2 370,8). Rensat för valutaomräkningseffekter var detta en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige och Danmark ökade omsättningen med 11 respektive 17 procent medan omsättningen i Norge minskade med 6 procent i lokala valutor. Koncernens EBITA ökade till 108,4 (32,4) och EBITA-marginalen förbättrades till 4,2 (1,4) procent. I Sverige ökade EBITAmarginalen till 6,2 (4,6) procent. I Danmark vändes en förlust till en vinst vilket gav en marginalförbättring till 1,4 (-0,6) procent. I Norge var resultatet fortsatt negativt men pågående åtgärdsprogram har bland annat lett till reducerade administrativa kostnader och minskad riskexponering i pågående projekt. Åtgärdena förbättrade EBITA-marginalen till -2,2 (-12,0) procent. Perio- Resultaträkning jan-juni jan-juni koncernen i sammandrag (MSEK) Nettoomsättning 4 994, ,7 Rörelsens kostnader , ,3 Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 192,9 43,4 Goodwillavskrivningar -51,0-56,4 Rörelseresultat (EBIT) 141,9-13,0 Finansnetto -32,4-30,7 Resultat efter finansiella poster 109,6-43,6 jan-juni jan-juni Nettoomsättning per marknad (MSEK) Sverige 3 379, ,5 Norge 624,3 687,3 Danmark 991,6 865,9 Koncerngemensamt och elimineringar -0,2 33,9 Summa koncernen 4 994, ,7 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar jan-juni jan-juni (EBITA) per marknad (MSEK) Sverige 178,2 101,8 Norge -5,1-58,5 Danmark 23,6 6,3 Koncerngemensamt och elimineringar -3,8-6,3 Summa koncernen 192,9 43,4 jan-juni jan-juni Andel produktiv montörstid per marknad (%) Sverige 97,2 96,5 Norge 92,5 92,2 Danmark 95,1 96,0 Summa koncernen 96,0 95,6 jan-juni jan-juni Orderingång (MSEK) Sverige 3 588, ,9 Norge 678,0 640,7 Danmark 1 066,6 843,5 Koncerngemensamt och elimineringar -0,2 22,8 Summa koncernen 5 333, ,9 30 juni 30 juni Orderstock (MSEK) Sverige 2 684, ,1 Norge 413,5 402,0 Danmark 648,8 543,1 Koncerngemensamt och elimineringar 0,0-0,5 Summa koncernen 3 746, ,6 dens resultat i Norge belastades med kostnader för omstrukturering med -9,4. EBITA-marginal före strukturkostnader uppgick till 0,7 procent. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 68,6 (-23,8), en förbättring med 92,4 jämfört med föregående år. Orderingången för andra kvartalet uppgick till 2 587,8 (2 357,8). Rensat för valutaomräkningseffekter var detta en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. I Danmark ökade orderingången med 37 procent, medan ökningen i Sverige och Norge var 5 procent i lokala valutor. 3 3

4 Nationella marknader Verksamheten i Sverige I Sverige bedrivs verksamheten i tre divisioner division Nord, division Stockholm och division Syd. Omsättningen för första halvåret uppgick till 3 379,2 (3 019,5), en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. EBITA ökade till 178,2 (101,8), en marginalförbättring till 5,3 (3,4) procent. Antalet medarbetare ökade med 2 procent till (4 984). Division Nord hade en mycket stark utveckling under det första halvåret. Omsättningen ökade med 15 procent till 1 058,0 (920,5). Samtidigt ökade EBITA till 60,5 (26,0) vilket gjorde att marginalen förbättrades till 5,7 (2,8) procent. Förbättringen var en följd av genomförda effektiviseringsåtgärder och en god marknad som möjliggjort en stark volymtillväxt. Orderingången ökade med 15 procent till 1 209,4 (1 055,3). Orderstocken vid halvårsskiftet uppgick till 772,4 (570,1), en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Under andra kvartalet fick Bravida bland annat i uppdrag att på totalentreprenad installera kamera- och övervakningssystem i Örebros samtliga stadsbussar. Beställning erhölls även på byte av cirka elmätare i Eskilstuna och Strängnäs. Beställare var Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB och Sveab Nät AB. Under första halvåret tillträdde Mats Axelsson som divisionschef i Nord. Mats kommer närmast från en befattning som regionchef för Västmanland/Södermanland. Antalet medarbetare uppgick till (1 456) en ökning med 1 procent. Division Stockholm ökade omsättningen med 4 procent till 928,3 (879,2). EBITA ökade till 53,7 (26,6) vilket innebar att marginalen ökade till 5,8 (3,0) procent. Förbättringen berodde bland annat på en hög efterfrågan och pågående förbättringsarbete. Resultatet innehöll även en realisationsvinst på 2,7 från försäljning av verksamhet som genomförts av strukturella skäl. Marknaden var god framför allt inom segmenten bostäder, affärscentra, offentliga lokaler och ombyggnad av kontor. Ett antal större projekt såsom väg- och järnvägstunnlar, fotbollsarenor, mäss- och kongresshallar, hotell mm planeras dessutom de närmaste åren. Orderingången var bra och uppgick till 974,4 (1 049,0). Fjolårets stora orderingång innehöll ett mycket stort hotellprojekt i Stockholm. Orderstocken vid halvårsskiftet uppgick till 893,8 (722,0), en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Under andra kvartalet tecknade Bravida Technical Service Management ett femårigt avtal avseende all teknisk drift av Östra Sjukhuset i Göteborg omfattande 18 byggnader, cirka kvm. Bravida fick även i uppdrag att utföra el- och vs-installationer i samband med byggandet av Södertäljes nya stadshus omfattande stads- 4 4 scen, restaurang, kontor och konferenslokaler på cirka kvm. Antalet medarbetare uppgick till (1 369). Division Syd hade en stark tillväxt jämfört med föregående år. En fortsatt god marknad och en bra orderstock gjorde att omsättningen ökade med 14 procent till 1 409,8 (1 235,3). Resultatet förbättrades till följd av effektiviseringsåtgärder samt ökad produktion. EBITA ökade till 62,5 (38,3) vilket innebar en marginalförbättring till 4,4 (3,1) procent. Efterfrågan var fortsatt hög. Bristen på kvalificerad arbetskraft utgör en begränsande faktor för tillväxt inom vissa regioner. Orderingången ökade med 5 procent till 1 421,3 (1 352,1). Vid halvårsskiftet var orderstocken 1 016,6 (895,0), en ökning med 14 procent. Under andra kvartalet fick Bravida bland annat i uppdrag att utföra en samordnad vs- och ventilationsentreprenad vid om- och tillbyggnad av en ICA Maxi butik i Helsingborg. Beställning erhölls även på att utföra el- och vs-installationer vid nybyggnad av produktionshall om cirka kvm för Nibe i Markaryd. Antalet medarbetare uppgick till (2 123), en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Verksamheten i Norge Division Norge genomför en omfattande åtgärdsplan som avser anpassning av de administrativa resurserna samt förbättrade rutiner för kalkylering, anbudsgivning och projektstyrning. Åtgärdsplanen omfattar även omstrukturering av olönsamma enheter. För att minska riskexponeringen inriktas verksamheten främst mot service och mindre installationsuppdrag. Som en följd av vidtagna åtgärder ökade andelen serviceuppdrag till 52 (45) procent av omsättningen. Totalt sett reducerades dock verksamheten och omsättningen sjönk till 624,3 (687,3). I lokal valuta var minskningen 6 procent. EBITA förbättrades med 53,4 till -5,1 (-58,5). Periodens resultat belastades med kostnader för omstrukturering med - 9,4. EBITA-marginal före strukturkostnader uppgick till 0,7 procent. Den norska installationsmarknaden präglas av god efterfrågan. Under första halvåret var orderingången 678,0 (640,7). I lokal valuta var detta en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Orderstocken per 30 juni uppgick till 413,5 (402,0), en ökning i lokal valuta med 7 procent. Bravidas prioritering av serviceverksamheten resulterade under andra kvartalet i ett flertal långfristiga serviceavtal med olika kunder. Serviceavtal ingicks med Amfi Moss, Östfoldshallene, Norsk Teknisk Porselen, Telenor och Coor. Sammantaget beräknas dessa serviceavtal generera en intäkt om cirka 30,0 på årsbasis. Den 1 juli tillträdde Eirik Frantzen som chef för division Norge. Eirik är tillika chef för division Stockholm, en funktion han haft sedan hösten Antalet medarbetare minskade med 7 procent till (1 301).

5 Verksamheten i Danmark Division Danmark hade god tillväxt jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 991,6 (865,9), vilket var en ökning med 16 procent i lokal valuta. EBITA ökade till 23,6 (6,3) vilket innebar en marginalförbättring till 2,4 (0,7) procent. Resultatet förbättrades framför allt i Entreprise Öst som förra året påverkades av negativa kalkylavvikelser för några större projekt. Efterfrågan på installationsmarknaden var god. Utbudet av större entreprenaduppdrag var dock fortsatt begränsat. Marknadsutvecklingen var även god för specialområdet infrastruktur (ban- och vägteknik), medan efterfrågan inom brand, säkerhet och automation var dämpad. Orderingången för första halvåret var stark och uppgick till 1 066,6 (843,5). I lokal valuta var detta en ökning med 28 procent. Även orderstocken växte och uppgick till 648,8 (543,1), en ökning med 21 procent i lokal valuta. Under andra kvartalet fick Bravida bland annat ett vs- och ventilationsuppdrag avseende renovering av 21 bostadskvarter i Silkeborg, ett projekt som pågår till Dessutom erhölls ett trefackligt installationsuppdrag av Arla inom el, vs och ventilation för utbyggnad av ett mejeri. I januari tillträdde Bent Andersen som chef för den danska verksamheten. Bent ansvarade tidigare för Bravidas installations- och serviceverksamhet i Jylland/Fyn. Antalet medarbetare ökade med 3 procent till (1 744). Resultat per kvartal (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Nettoomsättning 2 580, , , , ,8 Varukostnader inkl UE kostnader , , ,0-977, ,4 Personalkostnader , , ,0-879, ,5 Övriga driftskostnader -251,7-245,0-339,9-265,2-248,7 Summa driftskostnader , , , , ,6 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 115,0 91,1 142,5 30,4 40,2 Avskrivningar -6,7-6,5-9,6-6,1-7,8 Resultat efter avskrivningar (EBITA) 108,4 84,6 132,9 24,3 32,4 Goodwillavskrivningar -25,6-25,4-27,8-27,6-28,4 Rörelseresultat (EBIT) 82,7 59,2 105,2-3,3 4,1 Finansnetto -14,2-18,2-5,5-7,5-27,9 Resultat efter finansiella poster 68,6 41,0 99,7-10,8-23,8 Skatt på periodens resultat -17,7-23,2-42,3-13,4-7,1 Periodens resultat 50,8 17,8 57,4-24,2-30,9 Antal sysselsatta Nettoomsättning per marknad (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 1 762, , , , ,7 Norge 320,4 303,9 353,3 320,9 342,0 Danmark 497,6 494,1 529,0 445,2 424,4 Koncerngemensamt och elimineringar 0,3-0,5-4,6-4,3 20,7 Summa koncernen 2 580, , , , ,8 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 109,3 69,0 111,6 59,2 72,6 Norge -7,0 1,9-20,2-22,7-41,1 Danmark 7,1 16,5 21,4 3,6-2,6 Koncerngemensamt och elimineringar -1,0-2,8 20,1-15,9 3,5 Summa koncernen 108,4 84,6 132,9 24,3 32,4 5 5

6 Sammandrag av koncernens jan-juni jan-juni juli-06 jan-dec resultaträkning (MSEK) juni Nettoomsättning 4 994, , , ,8 Varukostnader inkl UE-kostnader , , , ,7 Personalkostnader , , , ,6 Övriga driftskostnader -496,7-521, , ,4 Summa driftskostnader , , , ,8 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 206,1 58,2 379,0 231,0 Avskrivningar -13,2-14,7-28,9-30,4 Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 192,9 43,4 350,1 200,6 Goodwillavskrivningar -51,0-56,4-106,4-111,7 Rörelseresultat (EBIT) 141,9-13,0 243,8 88,9 Finansnetto -32,4-30,7-45,4-43,6 Resultat efter finansiella poster 109,6-43,6 198,4 45,3 Skatt på periodens resultat -40,9-14,2-96,5-69,9 Periodens resultat 68,6-57,9 101,9-24,6 Sammandrag av koncernens 30 juni 31 dec balansräkning (MSEK) Immateriella anläggningstillgångar 1 908, ,7 Materiella anläggningstillgångar 59,2 64,0 Finansiella anläggningstillgångar 411,7 462,4 Varulager 67,0 58,2 Kortfristiga fordringar 2 280, ,5 Likvida medel 727,7 452,8 Summa tillgångar 5 454, ,6 Eget kapital 971,1 891,1 Avsättningar 1) 401,0 425,9 Långfristiga skulder 1) 1 259, ,0 Kortfristiga skulder 1) 2 822, ,5 Summa eget kapital och skulder 5 454, ,6 1) Varav räntebärande skulder 1 390, ,9 31 mars 31 dec Förändring av eget kapital (MSEK) Koncernens eget kapital Belopp vid periodens ingång 891,1 904,8 Periodens resultat 68,6-13,7 Omräkningsdifferenser och andra direkta eget kapital transaktioner 11,4 - Belopp vid periodens utgång 971,1 891,1 6 6 Sammandrag av koncernens jan-juni jan-juni jan-dec kassaflödesanalys (MSEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 109,6-43,6 45,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 34,1 13,5 73,1 Betald skatt Förändringar av rörelsekapital 70,3 137,7 89,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 214,0 107,6 207,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,8-20,5-31,9 Finansieringsverksamheten Upptagna lån - 16,9 60,1 Amortering av långfristiga skulder - -26,5-26,2 Förändrat utnyttjande på checkräkningskredit 42,7-68,4-137,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42,7-77,9-103,3 Periodens kassaflöde 254,8 9,2 72,2 Likvida medel vid årets början 452,8 78,4 120,7 Omräkningsdifferens i likvida medel 20,1-2,6 5,1 Likvida medel vid perioden slut 727,7 85,0 198,0

7 Förvärv och avyttringar I maj förvärvades rörelsen i Åsbo Värme AB och Åsbo Pumpservice AB. Verksamheterna som geografiskt finns i Klippan har 14 anställda och omsätter cirka 19 MSEK per år. Under första kvartalet avyttrades avdelningen Rörsystem i Uppsala. Avdelningen omsatte cirka 25 MSEK per år och hade 13 anställda. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 214,0 (107,6). Periodens kassaflöde inkluderade även poster om -31,4 som hade ett direkt samband med ägarförändringen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,8 (-20,5). Periodens kassaflöde påverkades positivt med 12,5 genom minskning av finansiella anläggningstillgångar. Kassaflödet före finansiering förbättrades därmed till 212,2 (87,1). Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni till 727,7 jämfört med 452,8 vid ingången av året. De räntebärande lånen inklusive utnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1 390,6. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 285,5. Vid ingången av året var motsvarande värden 1 334,9 respektive 324,6. Det egna kapitalet uppgick till 971,1 vilket innebar en soliditet på 17,8 procent. Vid ingången av året var det egna kapitalet 891,1 och soliditeten 17,0 procent. Bolagets likvida medel uppgick till 13,9 jämfört med 45,5 vid ingången av året. Det egna kapitalet var 858,4 vilket gav en soliditet på 27,3 procent. Vid ingången av året var det egna kapitalet 891,1 och soliditeten 28,4 procent. Moderbolaget hade inga anställda. Framtidsutsikter Den skandinaviska marknaden för tekniska installationer är stark och förväntas vara fortsatt god under resterande delen av året. Marknadsutvecklingen tillsammans med pågående förbättrings- och utvecklingsinsatser innebär att den positiva utvecklingen av resultat och kassaflöde förväntas fortsätta under resterande del av Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt god svensk redovisningssed och är baserad på samma redovisningsprinciper som använts för årsredovisningen för Stockholm den 5 september 2007 Bravida AB Torbjörn Torell Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bravidas revisorer. Skatt Schablonskatt har beräknats för Sverige och Danmark med 28 procent av resultat före skatt med tillägg för avskrivningar på koncerngoodwill. Den beräknade skattekostnaden för perioden uppgick till -40,9 (-14,2). Moderbolaget Bravida AB, organisationsnummer (före detta Bravida Holding AB), bildades under 2006 och bolagets första räkenskapsår avslutades Bravida AB förvärvade i slutet av 2006 cirka 98 procent av stamaktierna och samtliga preferensaktier i Bravida AS (före detta Bravida ASA) som tidigare var moderbolag i Bravidakoncernen. En tvångsinlösen av resterande aktier pågår och Bravida AB har nu förfoganderätten över samtliga aktier. Periodens EBITA uppgick till -3,7 och utgjordes av kostnader för rådgivningstjänster. Resultatet efter finansiella poster var -35,0. Datum för ekonomisk rapportering Delårsrapport för perioden januari-september 2007 lämnas den 8 november Kontaktpersoner Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller av ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson tfn Rapporten finns även tillgänglig på 7 7

8 Foto: Petter Karlberg Affärsmässighet Enkelhet Kompetens Stil Bravida AB SE STOCKHOLM Org. nr: Telefon: Fax:

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2007

Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 224,3 MSEK till 292,0 (67,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 228,3

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2005

Bravida Delårsrapport januari - september 2005 Bravida Delårsrapport januari - september 2005 * EBITA resultatet för jämförbara enheter förbättrades till 1,2 (-17,0) Mnok. * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 148,1 Mnok till -103,4

Läs mer

Bravida delårsrapport januari mars 2008

Bravida delårsrapport januari mars 2008 Bravida delårsrapport januari mars 2008 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA uppgick till 88 (85) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 35 procent till 55 (41) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10 511 (10 062) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 35 procent till 619 (460)

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Omsättningen uppgick till 3 915,8 (4 034,4) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 36,2 MNOK till 36,9 (0,7) MNOK. Resultatet efter

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - september 2008

Bravida delårsrapport januari - september 2008 Bravida delårsrapport januari - september 2008 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 7 668 (7 271). Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 26 procent till 369 (292) MSEK. Resultatet

Läs mer

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 219,6 MSEK till 200,6 ( 19,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Omsättningen uppgick till 1 918,1 (1 926,2) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades till 9,4 (-8,9) MNOK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2006

Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 56,9 MNOK till 58,1 (1,2) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 56,7 MNOK

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 Nettoomsättningen ökade till 5 214 (5 122) MSEK. Orderingången ökade med 11 procent till 5 558 (5 000) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 248

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 Nettoomsättningen ökade till 2 592 (2 526) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 11 procent till 125 (112) MSEK. Orderingången ökade med 21 procent till 2 771

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer