Bravida Delårsrapport januari - mars 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bravida Delårsrapport januari - mars 2006"

Transkript

1 Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Omsättningen uppgick till 1 918,1 (1 926,2) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades till 9,4 (-8,9) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 30,2 MNOK till -17,0 (-47,2) MNOK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 144,8 MNOK till 112,7 (-32,1) MNOK. De räntebärande skulderna minskade med 198,3 MNOK till 488,2 (686,5) MNOK.

2 Bravida är Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag med cirka medarbetare på närmare 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. >Perioden i sammandrag Periodens omsättning uppgick till 1 918,1 (1 926,2). I föregående års omsättning ingick 45,7 från verksamheter som såldes under Rensat för avyttrade verksamheter och valutaomräkningseffekter ökade omsättningen med 6 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, EBITA, ökade till 9,4 (-8,9). Den svenska verksamheten redovisade ett resultat på 25,1 (25,4). Division Nord och Division Syd har haft en positiv utveckling medan Division Stockholm haft en svagare start under första kvartalet jämfört med föregående års starka inledning. Verksamheten i Danmark har också utvecklats positivt och redovisade ett resultat på 7,6 (3,9). I Norge halverades förlusten jämfört med föregående år till 14,9 (-28,9). Goodwillavskrivningarna minskade till 24,0 (-28,3), huvudsakligen till följd av att vissa goodwillposter avseende lokala förvärv blivit fullt avskrivna under föregående år. Finansnettot har förbättrats till 2,4 (-17,2). Räntenettot förbättrades till -4,3 (-7,3) till följd av en minskad skuldsättning. Föregående år belastades resultatet av stora garantiprovisioner vilket medförde att övriga finansiella poster förbättrades till 1,8 (-7,4). Omräkningsdifferenser på externa lån ingick i finansnettot med 0,1 (-2,5). Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 17,0 (-47,2). Periodens resultat efter schablonskatt uppgick till 23,2 (-41,9). Periodens orderingång var 2 221,9 (2 240,9). Rensat för avyttrade verksamheter under 2005 samt valutaomräkningseffekter var detta en ökning med 5 procent. De svenska och danska verksamheterna ökade orderingången med 12 respektive 5 procent jämfört med föregående år, medan orderingången i Norge minskade med 26 procent främst som en följd av striktare selektering av projekt vid kalkylering och anbudsgivning. >Förvärv och avyttringar Inga förvärv eller avyttringar av bolag eller rörelser har gjorts under perioden. Resultaträkning koncernen i sammandrag (MNOK) jan-mars 2006 jan-mars 2005 Nettoomsättning 1 918, ,2 Rörelsens kostnader , ,1 EBITA 9,4-8,9 Goodwillavskrivningar -24,0-28,3 Rörelseresultat -14,6-37,2 Resultat vid avyttring av verksamheter 0,0 7,2 Finansnetto -2,4-17,2 Resultat efter finansiella poster -17,0-47,2 Nettoomsättning per marknad (MNOK) jan-mars 2006 jan-mars 2005 Sverige 1 231, ,8 Norge 296,2 310,7 Danmark 378,8 364,0 Koncerngemensamt och elimineringar 11,4 28,7 Summa koncernen 1 918, ,2 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad (MNOK) jan-mars 2006 jan-mars 2005 Sverige 25,1 25,4 Norge -14,9-28,9 Danmark 7,6 3,9 Koncerngemensamt och elimineringar -8,4-9,3 Summa koncernen 9,4-8,9 Andel produktiv tid per marknad 1) (%) jan-mars 2006 jan-mars 2005 Sverige 96,3 96,1 Norge 91,3 88,2 Danmark 95,8 97,8 Summa koncernen 95,3 95,0 1) Montörstid Resultat efter finansiella poster per kvartal och rullande årsresultat exklusive jämförelsestörande poster MNOK kv kv kv kv kv kv2 Resultat efter finansiella poster 2002-kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv1 Rullande årsresultat

3 Nationella marknader Verksamheten i Sverige I Sverige bedrivs verksamheten inom tre divisioner Division Nord, Division Stockholm och Division Syd. Under första kvartalet uppgick omsättningen till 1 231,7 (1 222,8). Justerat för valutaeffekter var detta en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. EBITA uppgick till 25,1 (25,4). Antalet medarbetare minskade med 5 procent till (5 177). Division Nord Division Nord har haft en god utveckling under första kvartalet. Omsättningen ökade till 390,3 (341,5). I lokal valuta var detta en ökning med 21 procent. De största volymökningarna har skett i Norra Norrland, Närke och Värmland. Periodens EBITA förbättrades till 7,5 (-4,2), marginalen förbättrades till 1,9 (-1,2) procent. Förbättringen är ett resultat av de effektiviseringsåtgärder som vidtagits under 2005, framför allt i Södra Norrland, samt en förbättrad marknad. Samtliga regioner redovisade resultatförbättringar, de största i Norra Norrland och Södra Norrland. Marknaden är fortsatt god. Bedömningen är att den positiva utvecklingen kommer att bestå under resten av året. Orderingången har dock minskat från fjolårets höga nivå till 395,3 (448,2), en minskning med 7 procent i lokal valuta. Flera intressanta order har erhållits under första kvartalet. Volvo har utsett Bravida till totalinstallatör för sin nya täcklackanläggning i Umeå. Arbetena omfattar både el, vs och ventilation och skall vara färdigställda i december. Andra viktiga order är installation av vs, kyla och ventilation i Kulturens hus i Luleå samt vsinstallationer för LKAB:s kulsinter- och anrikningsverk i Gällivare. Antalet medarbetare minskade med 7 procent till (1 581). Division Stockholm Division Stockholm har haft en svag start under första kvartalet jämfört med föregående års mycket starka inledning. Produktionen har varit lägre än planerat vilket beror på svackor i sysselsättningen mellan avslutade projekt och igångsättning av nya. Effekten har förstärkts av att produktionsstarten för flera nya projekt förskjutits framåt i tiden. Som en följd minskade omsättningen till 345,7 (398,4). Rensat för valutaeffekter var omsättningsminskningen 8 procent. Periodens EBITA sjönk till 3,4 (23,8), en marginalförsämring till 1,0 (6,0) procent. Efterfrågan på marknaden är fortsatt god. Antal förfrågningar och lämnade anbud är stort framför allt inom segmenten bostäder, affärscentrum, offentliga lokaler och ombyggnad av kontor. Orderingången har ökat och uppgick till 586,5 (457,7). I lokal valuta var detta en ökning med 36 procent. Som en följd har orderstocken ökat till 723,5 (524,4). Flera större order har erhållits under första kvartalet. Bravida skall bland annat installera el, vs, ventilation, sprinkler och styr & regleranläggningar vid nybyggnation av Stockholms största hotell, Clarion Hotell på Norra Bantorget. Bravida Säkerhet har erhållit totalentreprenaden för integrerade säkerhetslösningar inom ICAs nya centrallager i Helsingborg som omfattar kvadratmeter lageryta. Antalet medarbetare har minskat med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till (1 477). Division Syd Division Syd har haft en positiv volym- och resultatutveckling. Omsättningen för första kvartalet uppgick till 509,4 (486,9), en ökning på 11 procent i lokal valuta. Bravida Prenad hade den starkaste utvecklingen och ökade omsättningen med 23 procent jämfört med föregående år. EBITA ökade till 9,8 (4,8), vilket innebar en marginalökning till 1,9 (1,0) procent. Samtliga regioner redovisade en resultatförbättring vilken hade ett direkt samband med en högre produktion. Region Malmö är den region som haft den bästa resultatutvecklingen. Den positiva marknadsutvecklingen för divisionen har fortsatt under första kvartalet. Den goda efterfrågan förväntas successivt påverka prisbilden positivt. Inom vissa områden, såsom Malmö och Göteborg, är fortfarande priserna pressade. Orderingången första kvartalet har varit god och uppgick till 554,0 (547,0), vilket var en ökning med 7 procent rensat för valutaeffekter. Bravida har erhållit en order avseende elinstallation i ett höglager på kvadratmeter för Biltema i Halmstad, där Bravida även svarar för den totala installationssamordningen. Beställning har även mottagits avseende elinstallation i ny hotell och SPA anläggning för Quality SPA & Resort i Strömstad. Antalet anställda uppgick till 2066 (2 083). Verksamheten i Norge En omfattande åtgärdsplan är under implementering i den norska verksamheten. Åtgärderna avser anpassning av de administrativa resurserna. Åtgärderna avser också förbättrade rutiner för kalkylering, anbudsgivning och projektuppföljning. Entreprenadverksamheten koncentreras till specialiserade entreprenadenheter samtidigt som den lokala installationsverksamheten inriktas mot service och mindre entreprenader. Som ett led i denna åtgärdsplan ändrades den operativa organisationsstrukturen med verkan från 1 april. Omsättningen för första kvartalet minskade med 5 procent till 296,2 (310,7). Minskningen är huvudsakligen hänförbar till enheter som avvecklades under föregående år. EBITA förbättrades till 14,9 (-28,9). Resultatförbättringen är en följd av de åtgärder som vidtagits. Trots en generellt ökad efterfrågan inom byggsektorn är priserna fortsatt låga på vissa lokala marknader. Som en följd av striktare selektering av projekt vid kalkylering och anbudsgivning samt en mindre verksamhet har orderingången minskat med 26 procent till 267,8 (364,0). Order har bland annat erhållits på installation av el, vs och ventilation i nytt Bo- och behandlingscenter på kvadratmeter i Baerums Kommun. Antalet medarbetare minskade med 14 procent till 1355 (1573). Verksamheten i Danmark Omsättningen för första kvartalet uppgick till 378,8 (364,0). Rensat för valutaomräkningar var ökningen 7 procent. Periodens EBITA ökade till 7,6 (3,9), en marginalförbättring till 2,0 (1,1) procent. Förbättringen beror på att omsättningen och täckningsbidraget ökat samtidigt som de administrativa kostnaderna varit oförändrade jämfört med föregående år. Installation og Service Vest har haft en stark omsättningsväxt jämfört med förra året och redovisade ett starkt resultat. Installation og Service Öst redovisade däremot ett negativt resultat som en följd av kalkylavvikelser för några större projekt. Regionerna Nationale Kompetencer och Specialer uppvisade stabila resultat. Bostadsmarknaden är stark. Bravidas huvudinriktning är främst kontor och förvaltningssegmenten vilka haft en svagare utveckling. Efterfrågan ökar dock framför allt i marknaden väster om Storebaelt. Prisnivån för stora entreprenaduppdrag är dock fortfarande pressad. Orderingången för första kvartalet ökade till 421,1 (413,1). I lokal valuta var ökningen 5 procent. Bland större beställningar märks tilläggsbeställning av elförsörjning till DR Byen (Danmarks Radio) samt Porshöj Vatten och Värmeanläggning. Antalet medarbetare uppgick till (1 712).

4 Sammandrag av koncernens resultaträkningar jan-mars jan-mars apr-05 jan-dec (MNOK) mars Nettoomsättning 1 918, , , ,0 Varukostnader inkl UE-kostnader -795,6-788, , ,1 Personalkostnader -873,2-907, , ,9 Övriga driftskostnader -233,9-233, , ,9 Summa driftskostnader , , , ,9 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 15,4-3,8 35,0 20,1 Avskrivningar -6,0-5,1-37,4-36,5 Resultat efter avskrivningar (EBITA) 9,4-8,9-2,4-16,4 Goodwillavskrivningar -24,0-28,3-102,3-106,6 Rörelseresultat (EBIT) -14,6-37,2-104,7-123,0 Vinst vid avyttring av verksamheter 0,0 7,2 6,8 14,0 Finansnetto -2,4-17,2-24,7-39,5 Resultat efter finansiella poster -17,0-47,2-122,6-148,5 Skatt på periodens resultat 2) -6,2 5,3-135,7-125,4 Periodens resultat -23,2-41,9-258,3-273,9 2) Skatt på periodens resultat är beräknat med 28% schablonskatt förutom helår som är verklig skatt Sammandrag av koncernens balansräkningar 31-mars 31- dec 31-mars (MNOK) Immateriella anläggningstillgångar 3) 1 249, , ,7 Materiella anläggningstillgångar 79,6 74,3 60,9 Finansiella anläggningstillgångar 169,0 165,5 149,2 Varulager 54,7 53,5 79,7 Kortfristiga fordringar 1 575, , ,2 Likvida medel och kortfristiga placeringar 131,0 102,7 245,1 Summa tillgångar 3 259, , ,8 Eget kapital 521,9 547,4 820,2 Avsättningar 4) 331,8 369,9 338,7 Långfristiga skulder 4) 0,8 0,8 186,5 Kortfristiga skulder 4) 2 405, , ,4 Summa eget kapital och skulder 3 259, , ,8 3) Varav goodwill 1 014, , ,8 4) Varav räntebärande skulder och avsättningar 488,2 559,3 686,5 Förändring av eget kapital 31-mars 31-dec 31-mars (MNOK) Koncernens eget kapital Belopp vid periodens ingång 547,4 879,0 879,0 Periodens resultat -23,2-273,9-41,9 Omräkningsdifferenser och andra direkta eget kapital transaktioner -2,3-57,7-16,9 Belopp vid periodens utgång 5) 521,9 547,4 820,2 5) Varav preferensaktiekapital 662,0 662,0 662,0 Sammandrag av koncernens kassaflödesanalyser jan-mars jan-mars jan-dec (MNOK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -17,0-47,2-148,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -11,8 31,5 120,4 Betald skatt 4,6 - -4,3 Förändringar av rörelsekapital 136,9-16,3-39,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 112,7-32,1-71,5 Investeringar och avyttringar -13,1 30,6 22,2 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 99,6-1,4-49,3 Finansieringsverksamheten Amortering av långfristiga skulder ,7-431,4 Förändrat utnyttjande på checkräkningskredit -70,5-393,4-385,7 Periodens kassaflöde 29,1-734,6-866,4 Likvida medel vid årets början 102,7 979,7 979,7 Omräkningsdifferens i likvida medel -0, ,6 Likvida medel vid perioden slut 131,0 245,1 102,7

5 Resultat per kvartal (MNOK) Kv Kv Kv Kv Kv Nettoomsättning 1 918, , , , ,2 Varukostnader inkl UE kostnader -795,6-862,4-841,9-957,0-788,8 Personalkostnader -873,2-866,8-751,4-906,1-907,6 Övriga driftskostnader -233,9-383,8-164,8-229,7-233,6 Summa driftskostnader , , , , ,0 Resultat före avskrivningar (EBITDA) 15,4 2,8 5,7 15,4-3,8 Avskrivningar -6,0-20,4-5,2-5,8-5,1 Resultat efter avskrivningar (EBITA) 9,4-17,6 0,5 9,6-8,9 Goodwillavskrivningar -24,0-25,4-25,1-27,8-28,3 Rörelseresultat (EBIT) -14,6-43,0-24,6-18,2-37,2 Resultat vid avyttring av verksamheter 0,0 6,8 0,0 0,0 7,2 Finansnetto -2,4-8,8-2,7-10,8-17,2 Resultat efter finansiella poster -17,0-45,0-27,3-29,0-47,2 Skatt på periodens resultat -6,2-131,6 0,6 0,3 5,3 Periodens resultat -23,2-176,6-26,7-28,7-41,9 Antal sysselsatta Nettoomsättning per marknad (MNOK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 1 231, , , , ,8 Norge 296,2 330,8 302,8 393,9 310,7 Danmark 378,8 363,3 384,3 377,0 364,0 Koncerngemensamt och elimineringar 11,4 54,8 5,4 8,1 28,7 Summa koncernen 1 918, , , , ,2 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad (MNOK) Kv Kv Kv Kv Kv Sverige 25,1 44,4 20,6 34,5 25,4 Norge -14,9-78,6-26,6-25,4-28,9 Danmark 7,6 2,5 9,6 13,3 3,9 Koncerngemensamt och elimineringar -8,4 14,1-3,1-12,8-9,3 Summa koncernen 9,4-17,6 0,5 9,6-8,9 Nyckeltal jan-mars jan-mars jan-dec Resultat efter finansiella poster, MNOK -17,0-47,2-148,5 Eget kapital per aktie, NOK 278,8 438,5 292,4 Avkastning på eget kapital % -3,3-5,8-27,1 Avkastning på sysselsatt kapital % -1,3-2,3-10,8 Avkastning på totalt kapital % -0,4-0,9-3,5 Ebita marginal % 0,5-0,5-0,2 Nettomarginal % -0,8-1,9-1,6 Soliditet % 16,0 20,9 15,8 Antal sysselsatta Orderingång, MNOK 2 221, , ,2

6 Bravida Delårsrapport januar-mars 2006 Finansiering och investeringar Koncernens likvida medel var den 31 mars 131,0 jämfört med 102,7 per 31 december Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 112,7 (-32,1). En betydande del av detta är hänförbart till minskning av rörelsefordringar, främst kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 13,1 (30,6). Största investeringen under kvartalet avsåg det nya affärssystemet som håller på att implementeras i koncernen. Föregående års positiva kassaflöde från investeringsverksamheten berodde i huvudsak på att rörelsen i Bravida Geomatikk AS avyttrades. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 70,5 (-733,1). Inga amorteringar har gjorts under perioden medan amorteringarna föregående år uppgick till -339,7. Förändringen beror på minskat utnyttjande av checkräkningskrediten med -70,5 (-393,4). Skatt Schablonskatt har beräknats, för Sverige och Danmark, med 28% av koncernens resultat före skatt med tillägg för avskrivningar på koncerngoodwill. Den beräknade skattekostnaden uppgick till 6,2 (5,3). Medarbetare Antalet medarbetare den 31 mars var (8 469), en minskning med 6 procent. Minskningen berodde på resursanpassningar samt avveckling av olönsamma enheter. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0 (0). Resultatet efter finansiella poster var 3,4 (-16,7). De likvida medlen uppgick till 0,2 (44,9). Moderbolagets fordran i koncernkontosystemet 180,7 (-175,6) har redovisats som fordran på koncernföretag. Det egna kapitalet uppgick till 1 395,1 (1 651,0) vilket gav en soliditet på 80 (89) procent. Framtidsutsikter Genomförda åtgärder börjar nu ge effekt på flera enheters resultatutveckling. Det pågående omstruktureringsprogrammet kommer att fortgå under hela 2006 och beräknas successivt ge effekt med början Efterfrågan av företagets tjänster är som helhet god på den skandinaviska marknaden. Bostadsmarknadens positiva utveckling balanserar för den svagare kontorsmarknaden. Efterfrågan på den svenska marknaden visar fortsatt positiv utveckling. De norska och danska marknaderna har en stabil efterfrågan på god nivå. För samtliga tre länder gäller att efterfrågan varierar mellan olika orter och bedöms som helhet vara god under Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med god redovisningssed i Norge och är baserad på samma redovisningsprinciper som använts för årsredovisningen Stockholm den 12 maj, 2006 Bravida ASA Torbjörn Torell VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bravidas revisorer. Datum för ekonomiska rapporter Delårsrapport för perioden januari juni 2006 lämnas den 14 augusti Kontaktpersoner Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller av ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn Rapporten finns även tillgänglig på Bravida ASA Organisationsnummer S Stockholm Besök: Mikrofonvägen 28, Hägersten Tfn: Fax:

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Omsättningen uppgick till 3 915,8 (4 034,4) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 36,2 MNOK till 36,9 (0,7) MNOK. Resultatet efter

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2005

Bravida Delårsrapport januari - september 2005 Bravida Delårsrapport januari - september 2005 * EBITA resultatet för jämförbara enheter förbättrades till 1,2 (-17,0) Mnok. * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 148,1 Mnok till -103,4

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2006

Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 56,9 MNOK till 58,1 (1,2) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 56,7 MNOK

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 219,6 MSEK till 200,6 ( 19,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med

Läs mer

Bravida delårsrapport januari mars 2008

Bravida delårsrapport januari mars 2008 Bravida delårsrapport januari mars 2008 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA uppgick till 88 (85) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 35 procent till 55 (41) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2007

Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 224,3 MSEK till 292,0 (67,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 228,3

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 149,5 MSEK till 192,9 (43,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 MSEK

Läs mer

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10 511 (10 062) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 35 procent till 619 (460)

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - september 2008

Bravida delårsrapport januari - september 2008 Bravida delårsrapport januari - september 2008 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 7 668 (7 271). Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 26 procent till 369 (292) MSEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 Nettoomsättningen ökade till 5 214 (5 122) MSEK. Orderingången ökade med 11 procent till 5 558 (5 000) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 248

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 Nettoomsättningen ökade till 2 592 (2 526) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 11 procent till 125 (112) MSEK. Orderingången ökade med 21 procent till 2 771

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 29 Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 10 831 (10 511) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 536 (617) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2009

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2009 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2009 Orderingången ökade med 6 procent till 2 286 (2 079) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 2 526 (2 485) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 27 procent till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer