BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FJÄRDE KVARTALET 2014 PERIODEN JANUARI DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FJÄRDE KVARTALET 2014 PERIODEN JANUARI DECEMBER 2014"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FJÄRDE KVARTALET 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL (3 113) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 248 (234) MSEK KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 494 (439) MSEK PERIODEN JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL (11 080) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 705 (600) MSEK KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 659 (457) MSEK

2 PERIODEN I KORTHET VI GER FASTIGHETER LIV Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installationsoch servicetjänster med drygt medarbetare och en omsättning på cirka MSEK. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom tre övergripande teknikområden: el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. De tre teknikområdena inkluderar även tjänster inom modern fastighetsdrift, system för brand- och säkerhetsteknik, sprinkler, kyla, projektledningstjänster för byggoch fastighetsbranschen samt service. NYCKELTAL, MSEK jan-dec 2014 jan-dec 2013 okt-dec 2014 okt-dec 2013 Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Rörelsemarginal, % 5,9 % 5,4 % 7,3 % 7,5 % EBITDA EBITDA, % 6,0 % 5,5 % 7,4 % 7,6 % Justerad EBITDA* Justerad EBITDA*, % 6,4 % 6,0 % 8,5 % 8,4 % Bravida har kontor på 150 orter i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder allt från kompletta helhetslösningar med totalansvar till mindre serviceuppdrag. Kunderna finns inom både offentlig och privat sektor. Bravida ägs sedan 31 juli 2012 av ett antal investeringsfonder företrädda av Bain Capital Europe. TEKNIKOMRÅDEN Andel av Bravidas omsättning El, 54 % Vs, 26 % Ventilation, 16 % Övrigt*, 4 % SKANDINAVISK TÄCKNING Bravida finns på cirka 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen har drygt medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm. KONTAKTPERSONER: Frågor besvaras av verkställande direktör Mattias Johansson eller av ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson. Tel Denna rapport finns tillgänglig på * I kategorin Övrigt ingår teknikkonsult, säkerhet och fastighetsdrift. SERVICE/INSTALLATION Andel av Bravidas omsättning Installation, 52 % Service, 48 % *Justerat för produktivitetsprogram, avgångsvederlag och transaktionskostnader. 2 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

3 KOMMENTAR FRÅN VD MATTIAS JOHANSSON Jag är nöjd med Bravidas utveckling under såväl det fjärde kvartalet som hela Omsättningen och lönsamheten i Norge och Danmark visar en avsevärd förbättring. Orderingången var bra under fjärde kvartalet och vi tar med oss en stark orderbok in i Bravidas kassaflöde och lönsamhet har förbättrats under Under senare delen av 2014 har vi lyckats genomföra ett flertal förvärv, vilket stärkt vår marknadsposition ytterligare. Bravidas omsättning under det fjärde kvartalet ökade med knappt 9 procent och rörelseresultatet steg med drygt 6 procent, vilket innebar en rörelsemarginal på 7,3 (7,5) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under det fjärde kvartalet och uppgick till 494 (439) MSEK. Bravidas omsättning steg, under 2014, med drygt 8 procent och uppgick till MSEK och rörelseresultat uppgick till 705 MSEK, vilket innebar att rörelsemarginalen för 2014 uppgick till 5,9 (5,4) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under 2014 och uppgick till 659 (457) MSEK. I division Norge ser vi en tydlig förbättring, där volymerna ökat samtidigt som lönsamheten successivt har förbättrats och stabiliserats. I division Danmark fortsätter den positiva utvecklingen med en stark volymtillväxt på 26 procent och stabila produktionsmarginaler och kostnadskontroll. I Sverige har försäljningsutvecklingen i division Nord och Syd utvecklats positivt samtidigt som rörelseresultatet har förbättras något i samtliga divisioner. Orderingången under 2014 minskade med 2 procent, minskningen kan hänföras till division Nord och Danmark som dock kommer från höga nivåer Orderstocken vid periodens utgång var totalt sett fortsatt bra och uppgick till (6 075) MSEK. Under 2014 har koncernen erhållit stora order avseende infrastruktur och utbildning, vård och bostäder. Offentliga investeringar står fortsatt för en stor del av tillväxten i marknaden medan aktiviteten inom industri och nyproduktion av kommersiella lokaler överlag är stabil men vikande inom vissa geografiska områden. Under andra halvan av 2014 har flera förvärv genomförts i framförallt Norge och Sverige, vilket stärkt Bravidas marknadsposition på vissa lokala och regionala marknader och segment. Vår bedömning är att byggkonjunkturen i Skandinavien är stabil och att marknaden kommer fortsätta att vara stabil under 2015, dock med betydande regionala skillnader. Bravida räknar med en fortsatt positiv utveckling under 2015 och vårt mål är att fortsätta prestera en lönsamhet i toppskiktet av vår bransch, samtidigt som vi växer, såväl organiskt som genom ytterligare förvärv. Mattias Johansson Vd och koncernchef Under andra halvan av 2014 har flera förvärv genomförts i framförallt Norge och Sverige, vilket stärkt Bravidas marknadsposition på vissa lokala och regionala marknader och segment. BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER

4 2014 I SAMMANDRAG PERIODEN JANUARI DECEMBER 2014 I SAMMANDRAG Utvecklingen under 2014 har varit god, med stora volymökningar både i Norge och Danmark, verksamheten i Sverige har varit stabil. Bravida har stärkt sin marknadsposition och visar en lönsamhet som ligger över genomsnittet för branschen. Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning uppgick till (11 080) MSEK, en ökning med 8,3 procent jämfört med samma period föregående år. Organiskt var ökningen 5,2 procent, valutaeffekter ökade omsättningen med 0,2 procent, förvärv bidrog med 2,9 procent. Installationsverksamheten svarade för 52 (52) procent av omsättningen och serviceverksamheten för 48 (48) procent. Rörelseresultat Rörelseresultatet ökade med 18 procent och uppgick till 705 (600) MSEK vilket innebar en rörelsemarginal om 5,9 (5,4) procent. Rörelseresultatet i division Norge och Danmark har förbättrats markant med 125 procent respektive 27 procent och rörelseresultatet i division Syd har förbättrats med 9 procent, rörelseresultatet i övriga divisioner har förbättrats något jämfört med föregående år. Räntenettot uppgick till -279 (-456) MSEK och positiva resultateffekter avseende marknadsvärdering av ränte- och valutaderivat var 15 (77) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 440 (221). Resultatet efter skatt uppgick till 285 (174) MSEK. Orderingång och orderstock För perioden uppgick orderingången till (12 346) MSEK en minskning med 2 procent. De lokala variationerna var dock stora och vissa orter upplevde en svag marknad med fortsatt prispress som följd, medan andra orter hade ökad efterfrågan. I Sverige minskade orderingången med 1 procent och i Norge med 1 procent och i Danmark med 13 procent. Offentliga investeringar har varit fortsatt viktiga, framförallt inom sjukvård, utbildning och infrastruktur. Bostadsproduktionen i Sverige har ökat. I Danmark ligger bostadsproduktionen kvar på låga nivåer, men en förbättring kan ses, medan bostadsproduktionen i Norge har försvagats i framförallt Oslo. Orderstocken ökade till (6 075) MSEK. Bravidas löpande serviceverksamhet ingår inte i orderstocken. Resultat per kvartal och år Q Q Q Q Q Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Finansnetto Omvärdering derivat Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens förändring av verkligt värde på derivat Poster som inte kan omföras till årets resultat Förändring aktuariella vinster/förluster på pensioner Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Periodens totalresultat EBITDA Justerad EBITDA* Genomsnittligt antal medarbetare *Justerat för produktivitetsprogram, avgångsnederlag och transaktionskostnader. 4 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

5 Medarbetare Det genomsnittliga antalet medarbetare har ökat med 3 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgick till (7 967). Förvärv och avyttringar Under perioden har totalt 17 förvärv genomförts, varav 13 i Sverige, 1 i Danmark och 3 i Norge. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 659 (457) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -136 (-54) MSEK, varav till stor del hänförligt till förvärv av rörelser och bolag. Under perioden har en utdelning på 500 MSEK lämnats till aktieägaren. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick därefter till -545 (344) MSEK och årets kassaflöde uppgick därmed till -22 (746) MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick den 31 december till 828 (838) MSEK. I tillägg förfogade Bravida över outnyttjade krediter om 450 (450) MSEK. De räntebärande skulderna uppgick den 31 december till (3 312) MSEK. Vid utgången av perioden uppgick det egna kapitalet till MSEK vilket innebar en soliditet på 30,1 procent. Skatt Skattesatsen i Sverige är 22 procent. I Norge är den 27 procent och i Danmark är skattesatsen 24,5 procent. Skatt på periodens resultat uppgick till -111 (-47). FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG Koncernens nettoomsättning steg 8,9 procent och uppgick till (3 133) MSEK under det fjärde kvartalet. I Sverige minskade omsättningen något och uppgick till (2 085) MSEK. I Norge ökade omsättningen med 25 procent till 749 (601) MNOK och omsättningen i Danmark ökade med 28 procent och uppgick till 405 (316) MDKK. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 248 (234) MSEK, en ökning med 6 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 7,3 (7,5) procent. I den svenska verksamheten var marginalen 9,0 (8,1). I Norge var marginalen 5,2 (3,8) procent och i Danmark var marginalen 6,3 (8,0) procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 216 (224) MSEK. Orderingången under kvartalet uppgick till (3 361) MSEK. I Sverige ökade orderingången med 20 procent. I Norge ökade orderingången med 7 procent och i Danmark minskade orderingången med 51 procent. Division Danmark hade en mycket stark orderingång i fjärde kvartalet Nettoomsättning per division Q Q Q Q Q Nord Stockholm Syd Norge Danmark Koncerngemensamt och elimineringar Summa koncernen Rörelseresultat per division Q Q Q Q Q Nord Stockholm Syd Norge Danmark Koncerngemensamt och elimineringar Summa koncernen Rörelsemarginal per division Q Q Q Q Q Nord 10,4 % 7,2 % 5,7 % 6,2 % 9,0 % Stockholm 7,2 % 5,3 % 4,0 % 4,6 % 6,5 % Syd 9,1 % 5,5 % 4,7 % 3,8 % 8,2 % Norge 5,2 % 5,4 % 5,6 % 5,0 % 3,8 % Danmark 6,3 % 4,6 % 5,1 % 4,7 % 8,0 % Summa koncernen 7,3 % 5,8 % 5,1 % 5,1 % 7,5 % BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER

6 VERKSAMHETEN I DIVISIONERNA JANUARI - DECEMBER VERKSAMHETEN I SVERIGE Verksamheten i Sverige bedrivs i tre divisioner: Nord, Stockholm och Syd. Byggkonjunkturen har förbättrats successivt under perioden och är stabil med undantag för vissa regionala marknader. Ökad bostadsproduktion i storstadsområdena och universitetsstäder och fortsatta tillväxt inom offentlig nybyggnation och renovering bidrar till en god tillväxt och stabilitet. Marknaden i storstadsregionerna präglas av stark konkurrens, vilket driver ned prisbilden. Efterfrågan inom industri och kommersiella lokaler är fortsatt relativt svag. Division Nords omsättning under perioden uppgick till (2 105) MSEK, en ökning med 2 procent. Rörelseresultatet ökade med 3 MSEK i jämförelse med föregående år och uppgick till 160 (157) MSEK, vilket innebar en rörelsemarginal om 7,5 (7,5) procent. Orderingången under perioden var svagare och uppgick till (2 253) MSEK och orderstocken minskade och uppgick vid periodens utgång till 871 (940) MSEK. Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick under perioden till (1 331). Division Stockholms omsättning under perioden uppgick till (2 144) MSEK, en minskning med 7 procent. Den minskade omsättningen är hänförbar till teknikområdet el. Rörelseresultatet ökade något i jämförelse med föregående år och uppgick till 105 (103) MSEK, vilket innebar en rörelsemarginal om 5,3 (4,8) procent. Orderingången under perioden förbättrades i jämförelse med föregående år och uppgick till (2 014) MSEK och orderstocken uppgick vid periodens utgång till 1249 (1 173) MSEK. Det genomsnittliga antalet medarbetare ökade och uppgick till (1 248). Division Syds omsättning under perioden ökade med 6 procent och uppgick till (3 198) MSEK. Rörelseresultatet ökade 9 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 200 (184) MSEK, vilket innebar en rörelsemarginal om 5,9 (5,8) procent. Orderingången under perioden ökade till (3 387) MSEK och orderstocken uppgick vid periodens utgång till (1 451) MSEK. Det genomsnittliga antalet medarbetare minskade under perioden och uppgick till (2 243). VERKSAMHETEN I NORGE Under perioden har produktionsstart av nya bostäder minskat markant speciellt i Oslo, byggnation av kommersiella lokaler är oförändrad. Den generella konjunkturen försämras i och med oljeprisfallet. Investeringar i offentliga byggnationer och infrastruktur bidrar till att stabilisera byggmarknaden. Division Norges omsättning under perioden uppgick till (2 141) MNOK, en ökning med 21 procent som främst är hänförlig till installationsverksamheten. Från och med den andra juni ingår det förvärvade bolaget Otera i division Norge, omsättningen har under perioden uppgått till 194 MNOK. Rörelseresultatet i division Norge ökade markant, från 61 MNOK till 138 MNOK, vilket innebar en rörelsemarginal om 5,3 (2,9) procent. Genomförda förvärv, under perioden, påverkade rörelseresultatet marginellt. Marginalförbättringen beror till stor del på bättre selektering och genomförande av projekt och därmed mindre projektnedskrivningar, förbättringar i förlustavdelningar samt kostnadsbesparingar. Orderingången under perioden minskade något och uppgick till (2 474) MNOK. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till (1 138) MNOK, en ökning med 14 procent. Det genomsnittliga antalet medarbetare ökade i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till (1 894). OMSÄTTNING LÄNDERNAS ANDEL, % RÖRELSERESULTAT LÄNDERNAS ANDEL, % MEDARBETARE LÄNDERNAS ANDEL, % Sverige, 62 % Norge, 23 % Danmark, 15 % Sverige, 66 % Norge, 21 % Danmark, 13 % Sverige, 60 % Norge, 24 % Danmark, 16 % 6 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

7 VERKSAMHETEN I DANMARK De senaste årens svaga konjunktur, har direkt påverkat byggmarknaden och därmed även installationsmarknaden. Marknaden har dock stabiliserats under det senaste året, om än på en låg nivå, både inom installation och service. Division Danmark har trots den svaga marknaden lyckats öka sin marknadsandel avsevärt samtidigt som lönsamheten har förbättrats. Tillväxten i divisionen kommer främst från ökade offentliga investeringar. Produktion av kontorslokaler är fortsatt svag medan efterfrågan avseende bostadsrenoveringar och investering i energiförbättringar har ökat. Division Danmarks omsättning ökade under perioden med 26 procent och uppgick till (1 167) MDKK. Volymökningen är hänförbar till ett antal stora installationsprojekt. Rörelseresultatet uppgick till 77 (60) MDKK, vilket innebar en oförändrad marginal uppgående till 5,2 (5,2) procent. Orderingången minskade under perioden och uppgick till (1 812) MDKK. Orderstocken vid utgången av perioden ökade och uppgick till (1 090) MDKK. I orderstocken ingår några stora projekt som kommer att produceras under flera år. Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick under perioden till (1 166). Nettoomsättning per division jan-dec 2014 jan-dec 2013 Nord Stockholm Syd Norge Danmark Koncerngemensamt och elimineringar Summa koncernen Rörelseresultat per division jan-dec 2014 jan-dec 2013 Nord Stockholm Syd Norge Danmark Koncerngemensamt och elimineringar Summa koncernen Orderingång per division jan-dec 2014 jan-dec 2013 Nord Stockholm Syd Norge Danmark Koncerngemensamt och elimineringar Summa koncernen Orderstock per division jan-dec 2014 jan-dec 2013 Nord Stockholm Syd Norge Danmark Summa koncernen BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER

8 Resultaträkning och rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag jan dec 2014 jan dec 2013 Nettoomsättning Kostnader för produktion Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Finansnetto Omvärdering derivat Resultat före skatt Lämnade koncernbidrag -45 Skatt på periodens resultat Periodens resultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Periodens förändring av verkligt värde på derivat Poster som inte kan omföras till årest resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensioner Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehavare utan bestämmande inflytande 6 3 Periodens totalresultat Sammandrag av koncernens balansräkning 31 dec dec 2013 Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Upparbetad men ej faktuerad intäkt Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Leverantörsskulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Kortfristiga skulder Summa kortfrisiga skulder Summa eget kapital och skulder Varav räntebärande skulder Eget kapital hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehavare utan bestämmande inflytande 13 4 Summa eget kapital Sammandrag av koncernens kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten jan dec 2014 jan dec 2013 Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investerings verksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån Nya lån Utbetald utdelning -500 Lämnat koncernbidrag -45 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens i likvida medel 12-6 Likvida medel vid perioden slut Förändring av eget kapital Koncernens eget kapital 31 dec dec 2013 Belopp vid periodens ingång Periodens totalresultat Utdelning -500 Belopp vid periodens utgång BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

9 VÄSENTLIGA RISKER I KONCERN OCH MODERBOLAG Svängningar i det allmänna marknadsläget, finansiell oro och politiska beslut är de omvärldsfaktorer som främst påverkar efterfrågan på nyproduktion av bostäder och lokaler, samt investeringar från industri och offentlig verksamhet. Efterfrågan på service- och underhållsarbeten påverkas i mindre grad av konjunktursvängningar. De operativa riskerna är relaterade till den dagliga verksamheten såsom anbudsgivning, prisrisker, kapacitetsutnyttjande och vinstavräkning. Hanteringen av dessa risker är en del av Bravidas löpande affärsprocess. Successiv vinstavräkning tillämpas i projekten och den baseras på projektens färdigställandegrad samt slutprognos. En väl utvecklad process för uppföljning av projekten är avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning. Bravida tillämpar fortlöpande uppföljning av projektens ekonomiska status för att säkerställa att enskilda projektkalkyler inte överskrids. Koncernen är vidare exponerad för nedskrivning i fastprisuppdrag samt olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. De väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är gemensamma för moderbolaget och koncernen. I och med upptagandet av företagsobligationen så har koncernens ränterisk och valutaexponering ökat. Dessa risker har hanterats genom valuta- och räntesäkringar. HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN Mattias Johansson blev utsedd till verkställande direktör och koncernchef från och med den 1 januari Mattias Johansson var divisionschef i Norge t o m 31 december Staffan Påhlsson har varit koncernchef sedan 21 september 2012 till och med 31 december Staffan Påhlsson kommer att vara fortsatt verksam i Bravida koncernen som vice verkställande direktör med fokus på förvärv. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Inga väsentliga händelser kan noteras. MODERBOLAGET Sammandrag av moderbolagets resultaträkningning jan dec 2014 jan dec 2013 Nettoomsättning 52 1 Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat 0-4 Finansnetto Resultat före skatt Koncernbidrag netto Skatt på periodens resultat Periodens resultat Sammandrag av moderbolagets balansräkning 31 dec dec 2013 Aktier i dotterföretag Uppskjuten skattefordran 8 62 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa anläggingstillgångar Fordringar hos koncernföretag Kortfristiga fordringar 3 1 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital 4 4 Fritt eget kapital Eget kapital Avsättningar 6 Obligationslån Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Varav räntebärande skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Summa ställda säkerheter och eventualförpliktelser Antal aktier BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER

10 REDOVISNINGS PRINCIPER Denna delårsrapport har för koncernen i sammandrag upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, samt tillämpliga delar av Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel Delårsrapport, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2, Redovisning för juridisk person. Delårsrapporten har i övrigt utformats enligt samma redovisningsprinciper och förutsättningar som beskrevs i årsredovisningen för Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 25 februari 2015 Bravida Holding AB Mattias Johansson, Vd och koncernchef Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bravidas revisorer. Bravida Holding AB offentliggör denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2015 kl Rapporten för första kvartalet 2015 offentliggörs den 23 april BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

11

12 VI GER FASTIGHETER LIV HUVUDKONTOR Bravida AB Stockholm Besöksadress: Mikrofonvägen 28 Sverige Telefon: DIVISION NORD Bravida Sverige AB Box Västerås Besöksadress: Betonggatan 1 Sverige Telefon: DIVISION STOCKHOLM Bravida Sverige AB Stockholm Besöksadress: Mikrofonvägen 28 Sverige Telefon: DIVISION SYD Bravida Sverige AB Box Mölndal Besöksadress: Alfagatan 8 Sverige Telefon: DIVISION NORGE Bravida Norge AS Postboks 313 Økern 0511Oslo Norge Besöksadress: Østre Aker vei 90 Telefon: DIVISION DANMARK Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby Danmark Telefon:

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 772 (2 432) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 160 (113) MSEK KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL -158 (-89) MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK Delårsrapport januari mars 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 848 (2 729) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 145 (148) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK perioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 323 (107) MSEK

Delårsrapport januari juni Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 323 (107) MSEK Delårsrapport januari juni 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 5 840 (5 535) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 296 (253) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 323 (107) MSEK perioden

Läs mer

bokslutskommuniké januari december 2013 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424) MSEK

bokslutskommuniké januari december 2013 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424) MSEK bokslutskommuniké januari december 2013 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 11 080 (11 400) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 600 (570) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424)

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september 2013 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 7 967 (8 300) MSEK SVERIGE 5 263 (5 338) MSEK NORGE 1 726 (1 929) MSEK DANMARK 979 (1 033) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 5 535 (5 796) MSEK SVERIGE 3 701 (3 745) MSEK NORGE 1 185 (1 349) MSEK DANMARK 649 (702) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 253 (291)

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 9 PROCENT TILL 8 300 (7 613) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 375 (405) MSEK. ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2012 nettoomsättningen ÖKADE MED 12 PROCENT TILL 5 796 (5 170) MSEK. RÖRELSERESULTATET FÖRBÄTTRADES TILL 291 (280) MSEK. Bravida vi ger fastigheter liv Bravida är Skandinaviens

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 Nettoomsättningen ökade till 2 592 (2 526) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 11 procent till 125 (112) MSEK. Orderingången ökade med 21 procent till 2 771

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2009 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 29 Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 10 831 (10 511) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 536 (617) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 Nettoomsättningen ökade till 5 214 (5 122) MSEK. Orderingången ökade med 11 procent till 5 558 (5 000) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 248

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

2015 KVARTALSRAPPORT 1

2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015 KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI MARS 2015 Omsättningen ökade med 16,7 % till 3 325 (2 848) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 152 (145) MSEK en ökning med 5,5 % Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 (5,1)

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2011

BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2011 BRAVIDA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2011 Nettoomsättningen ökade till 10 768 (10 345) MSEK. Orderstocken ökade med 20 procent till 4 590 (3 840) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 7 procent

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september 2011

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september 2011 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari september 2011 Nettoomsättningen ökade till 7 613 (7 494) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 6 procent till 405 (381) MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades till 5,3 %

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2009

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2009 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2009 Orderingången ökade med 6 procent till 2 286 (2 079) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 2 526 (2 485) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 27 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer