Förfrågningsunderlag Dnr ISY (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14)"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag 1(14) INBJUDAN Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av plug-in el-hybrid bilar avsedda att användas inom universitetets hyrbils- och forskningsverksamhet. Härmed inbjuds ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Sista anbudsdag: Anbudets giltighet: 4 månader från sista anbudsdag Detta förfrågningsunderlag består av: Upphandlingsföreskrifter med krav på anbudsgivaren Kravspecifikation Kommersiella villkor BILAGA: 1. Blankett 'Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran' (pdf) ISY Linköping

2 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Förfrågningsunderlag 2(14) 1.1 Inledning - bakgrund Linköpings universitet (LiU) har anställda, 1400 forskarstuderande och studenter inom grundutbildningen samt en ekonomisk omslutning på ca 3,3 mdr kr. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra huvudområden: Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet. Av de studenterna läser majoriteten i Linköping, vid Campus Valla och Campus US, och en femtedel i Norrköping. Viss utbildning finns också i Vadstena och Stockholm. Linköpings universitet arbetar konkret med miljöfrågor, exempelvis via utbyggd källsortering, cykelvänliga campus och miljöhänsyn i resandet och energieffektivisering. Ett arbete som bland annat resulterat i att LiU rankas som det femte bästa miljöuniversitetet i världen i en internationell ranking. LiU har en aktiv miljöpolicy där det avsätts medel för progressiva miljösatsningar. Inom LiU finns en pool av bilar, de flesta är miljöbilar, som hyrs ut till anställda vid universitetet för transporter mellan olika Campus, men också för längre resor inom Sverige. I denna verksamhet finns en tradition av att ligga i framkant med miljöalternativ för tjänsteresor med bil. Institutionen för systemteknik (ISY) tillhör tekniska högskolan. Inom institutionen bedrivs forskning och forskarutbildning inom flera olika områden. Forskningen inom institutionen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande till mera applikationsnära frågor. Fordonssystem är ett av de ämnesområden som finns vid institutionen för systemteknik. Ämnesområdet bedriver främst forskning och undervisning inom områden som rör signalbehandling och reglerteknik i fordon, med ett speciellt fokus på de funktioner som är kopplade till energieffektiv och miljövänlig framdrivning av fordon. Fordonssystem har ett eget motorlaboratorium med två testplatser för motorer och ett nytt fordonslaboratorium med plats för helfordon. I detta laboratorium finns nya möjligheter till både körcykelforskning och simulatorundersökningar för att utvärdera effekten av olika användningsmönster. Detta möjliggör fördjupade studier och forskning kring de bilar som används i bilpoolen. I en ansökan till Energimyndigheten är avsikten att utforma ett projekt som avser att utnyttja befintliga infrastrukturer inom Linköpings universitet samt Linköpings och Norrköpings kommuner som en strategisk plattform för beteendestudier vid införandet av el- och elhybridfordon. Den existerande interna biluthyrningen vid LiU tillsammans med övriga parters bilparker, med tidigare erfarenhet av biogas och etanol, samt den nya stadsdelen Vallastaden (LinköpingsBo2016) och den omdanande stadsdelen Saltängen (Norrköping) är integrerade i plattformen. Vallastaden, med dess geografiska närhet till LiU och VTI, och Saltängen kommer att stå modell för boendemiljöer anpassade mot hållbart samhälle med sikte på post carbon smart cities. Resultaten kommer att ställas i relation till existerande data för övriga fordon i bilparkerna som har andra drivmedel. Avsikten är att utföra studier under verkliga förhållanden omfattande både fordon, batterier, laddning och laddningsinfrastruktur. Linköpings Universitet (LiU) inbjuder er härmed att delta i upphandling av två stycken plug-in elhybridbilar som ska användas i ovanstående projekt. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar två stycken plug-in elhybridfordon som uppfyller kraven i den tekniska specifikationen, punkt 2 Kravspecifikation.

3 Förfrågningsunderlag 3(14) 1.3 Upphandlande enhet Linköpings universitet Institutionen för systemteknik Linköping 1.4 Upphandlingsform Denna upphandling är en förenklad upphandling enligt lag (LOU 2007:1091 kap 15) om offentlig upphandling. 1.5 Frågor avseende förfrågningsunderlaget Vid oklarheter i förfrågningsunderlaget eller om ytterligare information, önskas i något avseende skall frågor ställas skriftligt per e-post till Begäran skall ställas i så god tid att svar kan lämnas sex (6) dagar före anbudstidens utgång. Frågor ställda senare kommer inte att besvaras. Eventuella förtydliganden/kompletteringar av förfrågningsunderlaget kommer att presenteras på Anbudsgivaren är själv skyldig att kontrollera att denne erhållit fullständigt material. 1.6 Formella krav på anbudet Disposition av anbudet Anbudsgivaren ombeds att i sitt anbud lämna svar på varje punkt i underlaget samt följa förfrågningsunderlagets struktur och hänvisa till relevant punkt i förfrågningsunderlaget. Kraven i förfrågningsunderlaget är formulerade som skall-krav eller begäran om att anbudsgivaren skall ange eller beskriva någonting. Skall-kraven måste vara uppfyllda för att anbudet skall kunna behandlas. Bör-kraven är viktiga att uppfylla och kan vara avgörande vid val av leverantör. Detta gäller även de fall där något skall anges eller beskrivas. Observera att ofullständiga anbud kan medföra att anbudet inte tas upp till prövning Anbudets giltighet Anbud är giltigt om: det är undertecknat av behörig företrädare för företaget. det är inkommet till Linköpings universitet, ISY, Registrator, senast Anbudsgivare svarar för att anbud kommer in i rätt tid. det är bindande i fyra månader efter anbudstidens utgång, vilket skriftligen skall bekräftas i anbudet, bilaga 1 (Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran) Anbudets form Anbudet skall: vara skrivet på svenska eller engelska.

4 Förfrågningsunderlag 4(14) vara paketerat i slutet kuvert/paket och tydligt märkt med Anbud. inges i original och en (1) kopia. Anbudet bör följa förfrågningsunderlagets struktur för att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud. Observera att för sent inkomna anbud inte tas upp till prövning. Anbud via e-post, telegram eller telefax accepteras inte eftersom sekretessen inte kan garanteras Anbudsinlämnande Anbud sänds till nedanstående adress alternativt lämnas personligen eller genom bud. Postadress: Linköpings universitet Registrator Linköping Anbud kan lämnas direkt till Registrator under kontorstid Besöksadress är Hus Origo, Campus Valla, Linköping. Vid inlämnande efter kontorstid hänvisas till brevlådan vid ingången till hus Origo, men denna har en begränsad kapacitet att ta emot anbud. Inkastet är smalt och för litet för t.ex. en pärm. Observera att anbud levereras på egen risk och för att försäkra att leverans sker korrekt är det viktigt att tänka på öppettiderna. En bekräftelse om mottaget anbud kommer att skickas till anbudsgivare i samband med anbudets öppnande. 1.7 Utvärderingsprocessen. Innan utvärderingen startar kontrolleras att de formella kraven i avsnitt 1.6 beträffande disposition, giltighet, form och inlämnande är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från utvärderingsprocessen. Därefter kommer utvärderingen att ske i två steg. Det första steget är prövning och utvärdering av anbud och det andra är leverantörskvalificering Prövning och utvärdering av anbud Denna prövning sker i två led. Prövning I det första ledet kontrolleras att samtliga ovillkorliga krav, skall-krav, i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Anbudsgivare som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att uteslutas från vidare prövning. Utvärdering I det andra ledet utvärderar vi uppgivet pris. Utvärdering av pris kommer att baseras på lägsta pris.

5 1.7.2 Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 5(14) Efter prövning av anbud genomförs det andra steget i utvärderingsprocessen, leverantörskvalificering. Här kontrolleras anbudsgivarnas juridiska- och ekonomiska ställning. Observera att anbudsgivare som ej uppfyller ställda leverantörskrav kommer att uteslutas från utvärderingen. Juridisk ställning Följande krav skall uppfyllas: anbudsgivaren skall vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter anbudsgivare skall inneha registreringsbevis från Bolagsverket (motsvarande) Anbudsgivare från Sverige: Registreringsbevis från Bolagsverket skall bifogas ansökan i övrigt kommer Linköpings universitet att från Skatteverket respektive Kronofogden inhämta uppgifter för att kontrollera ovanstående uppgifter. Anbudsgivare från utlandet: Följande officiella dokument skall bifogas anbudet: intyg på att anbudsgivaren tillhör ett officiellt handelsregister intyg att anbudsgivaren har uppfyllt sina förpliktelser gällande betalning av sociala avgifter intyg att anbudsgivaren har uppfyllt sina förpliktelser gällande betalning av skatter Informationen får inte vara äldre än två månader från sista dag för inlämnande av anbud. Leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. För att kunna godtas som leverantör krävs att anbudsgivaren inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Alla anbudsgivare: Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga, fullständigt ifylld, blankett Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran (bilaga 1). 1.8 Tilldelningsbeslut Beslut i ärendet kommer att meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt innan avtal tecknas med antagen leverantör. Under avtalsfristen, 10 dagar, kan en begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet lämnas till: Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, Linköping. E-post: Tilldelningsbeslutet utgör inte ett civilrättsligt bindande avtal. 1.9 Sekretess/offentlighet i upphandlingsärenden Linköpings universitet är en offentlig myndighet och omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att alla handlingar ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning.

6 Förfrågningsunderlag 6(14) Möjligheten för anbudsgivare att med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud är allmänt sett mycket begränsade. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen, sk kommersiell sekretess. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs att uppgifter avser affärs- eller driftförhållanden samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Om anbudsgivaren anser att uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet omfattas av kommersiell sekretess, bör anbudsgivaren i sitt anbud inkomma med önskemål om kommersiell sekretess inklusive precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Därefter gör LiU en självständig prövning om kommersiell sekretess kan anses föreligga. Beslut om att hemlighålla uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan överklagas i första hand till Kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig lämnas. Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifter. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg. Anbud som lämnas till LiU omfattas av anbudssekretess till dess beslut om leverantör fattas eller ärendet dessförinnan slutförts, det vill säga i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats.

7 2 KRAVSPECIFIKATION Förfrågningsunderlag 7(14) Nedan följer de krav som ställs i denna upphandling. Kraven är formulerade som obligatoriska skallkrav och icke-obligatoriska bör-krav. Anbudsgivare ombeds fylla i om kraven uppfylles eller ej, samt att ange pris där det efterfrågas. 2.1 Bakgrund Fordonssystem har ett eget motorlaboratorium med två testplatser för motorer och ett nytt fordonslaboratorium med plats för helfordon. I detta laboratorium finns nya möjligheter till både körcykelforskning och simulatorundersökningar för att utvärdera effekten av olika användningsmönster. Detta möjliggör fördjupade studier och forskning kring de bilar som används i bilpoolen. Data som samlats in via körningar i den dynamometer från Rototest som finns i laboratoriet kommer att jämföras med data som samlats in från bilar som hyrts ut via LiUs hyrbilsverksamhet. Inom fordonssystem finns ett antal bilar avsedda för laboratorieverksamhet (ej avsedda att köras på allmän väg). Dessa bilar är tänkta att användas som jämförelsematerial för insamlad data från bilar som körts i hyrbilsverksamheten. I dag har fordonssystem prototypbilar från GM och Volvo samt tillgång till LiUs bilpool. Avdelningen har sedan februari 2013 tillgång till Volvo PHEV 60 i laboratorieverksamheten. 2.2 Prestandakrav Anbudsgivare ombeds fylla i nedanstående kryssrutor. Observera att krysset i svarskolumnen gäller oavsett vad som eventuellt anges som anslutande kommentar, det är således inte möjligt att reservera sig mot skall-kraven. Kravet uppfyllt Beskrivning Ja Nej Miljö Offererade bilar skall vara miljöbilar enligt regeringens direktiv från 1 januari 2013 enligt definitioner för miljöbil. Bilarna skall omfattas av reglerna för supermiljöbilspremie Säkerhet Bilarna skall uppfylla rating 5 stjärnor enligt Euro NCAP. Bilarna skall vara utrustade med antisladdsystem och ABS-bromsar.

8 2.2.3 Garanti och Service Förfrågningsunderlag 8(14) Under garantitiden skall översyn eller reparation av fordon och eftermontage av tillval kunna ske hos återförsäljaren eller auktoriserad serviceverkstad belägen i Linköping. Leverantören skall ha service (verkstad) och serviceorganisation i Linköping. Leverantören skall ha en auktoriserad fullserviceverkstad för alla förekommande reparationer för bilmärket, service rekommenderad av tillverkaren, akut reparation utan tidsbokning (snabbservice), AC klimatsystem samt skadereparationer av plåt och lackering. Serviceverkstaden skall ha reservdelslager med frekventa bildelar, övriga vanliga delar skall kunna levereras till nästa dag. Serviceavtal skall kunna erbjudas. Servicebok/schema för serviceintervall enligt tillverkarens rekommendationer skall finnas tillgängligt. Nybilsgarantin skall gälla minst 2 år. Ange nybilsgaranti antal år:. Lackgaranti skall gälla minst 2 år. Ange lackgaranti antal år:. Rostskyddsgarantin skall gälla minst 10 år. Ange rostskyddsgaranti antal år:. Vagnskadegarantin skall gälla minst 3 år. Ange vagnskadegaranti antal år: Komfort Bilarna skall vara utrustade med servostyrning. Elvärme skall finnas i framstolar. Elvärme skall finnas i bakruta och ytterbackspeglar.

9 Förfrågningsunderlag 9(14) Bilarna skall vara utrustade med värme i baksäte. Ratten skall vara ställbar. Luftkonditionering skall finnas. Kupéfilter för rening från damm och pollen skall finnas. Elmanövrerade ytterbackspeglar skall finnas. Bilarna skall vara utrustade med höj- och sänkbar förarstol. Bilarnas inre klimatsystem skall kunna regleras till komfortabel nivå för samtliga resande när bilen enbart körs på el Utrustning och tillbehör Bilstereo, med RDS och CD-spelare, högtalare fram och bak skall finnas i bilarna. Bilarna skall vara utrustade med fjärrstyrt centrallås. Bilarna skall vara utrustade med stöldlarm. Bilarna skall vara utrustade med yttertemperaturmätare med halkvarning. Bilarna skall vara utrustade med farthållare. Bilarna skall vara utrustade med elmotorvärmare med kupéuttag. Bilarna skall vara utrustade med lastrumsmatta och 4 stycken skyddsmattor av gummi, lätt uttagbara. Bilarna skall vara utrustade med färddator visande momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning samt indikering av serviceintervall.

10 Förfrågningsunderlag 10(14) 3 st. nycklar med full funktion skall medfölja respektive bil. Bilarna skall vara utrustade med navigationssystem via GPS Funktionella och tekniska egenskaper Bilarna skall vara av typen plug-in hybrid med möjlighet att ladda via 220V. Bilarna skall ha en körradie om minst 50 km eldrift efter laddning från 220V elnät. Bilarna skall vara fulladdade efter 6 timmars laddning från 220V, tomt till fullt batteri. Tillräckligt med batterikraft skall kunna lagras under en längre resa, exempelvis mellan Linköping och Stockholm, så bilarna kan köras minst 20 km i stadstrafik på elkraft vid resans slut. Bilarna skall kunna framföras i svenskt klimat utan att prestanda och komfort förloras. Bilarna skall kunna framföras i svensk motorvägsfart (minst 110km/h) med enbart eldrift. Drivmedel utöver el skall vara diesel. Bilarna skall kunna köras minst 800 km utan laddning och tankning. Bilarna skall ha minst 4 platser utöver förarplatsen. Bilarna skall vara 5 dörrars kombi. Bilarna skall ha en bagagerumsvolym om minst 300 liter med uppfällt bakre ryggstöd. Bilarna skall ha fällbart/delbart ryggstöd för utökat bagageutrymme. Bilarna skall ha fyrhjulsdrift.

11 Förfrågningsunderlag 11(14) Bilarna skall ha en effekt om minst 110 kw. Bilarna skall vara utrustade med automatiskt växellåda Myndighetsspecifika krav Färgen på bilarna bör vara vit, solid lack. Ange om detta inte är möjligt och ev. alternativ färg: Inredningen i bilarna bör vara mörkgrå, mörkblå eller svart. Montering av 2-6 mindre LiU-dekaler skall ingå i priset Forskningsspecifika krav För att kunna användas inom forskning skall universitetet kunna göra jämförelse av forskningsdata mellan bilar som används i hyrbilsverksamhet och bilar som används vid laboratorieförsök och exempelvis körs i den dynamometer som finns att tillgå. Det vill säga bilar för laboratorieverksamhet skall finnas att tillgå. Det skall vara möjligt att utläsa tillverkarspecifika mät och styr-signaler via CAN eller OBDII Levaranstid Bilarna skall levereras snarast möjligt, dock senast 31 oktober, Pris och övriga villkor Pris för 1 (en) stycken plug-in elhybridfordon som uppfyller kraven i den tekniska specifikationen skall anges nedan Ange pris för 1 st plug-in elhybridfordon i svenska kronor exkl. moms:. Utgångspunkten är att de föreslagna kommersiella villkoren (avsnitt 3) skall utgöra avtalsinnehåll. Anbudet skall i annat fall ange förändringar/bestridande av föreslagna villkor.

12 3 KOMMERSIELLA VILLKOR Förfrågningsunderlag 12(14) Utgångspunkten är att de föreslagna kommersiella villkoren skall utgöra avtalsinnehåll. Anbudet skall i annat fall ange förändringar/bestridande av föreslagna villkor. 3.1 Avtalshandlingar/Rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat, sinsemellan i följande ordning: 3.2 Pris 1. Avtalet 2. Eventuella bilagor till avtalet 3. Förfrågningsunderlaget, daterat Leverantörens anbud Pris anges i anbudsvaret punkt Leverans Fordon och eventuella tillval levereras fritt till Beställaren, Delivered At Place (DAP), enligt Incoterms DAP innebär att Leverantören står för samtliga risker och kostnader fram till det att fordonet finns tillgänglig i Linköping, i övrigt enligt överenskommelse. Leveransgodkännande kräver att samtliga fordon och eventuella tillval som ingår i avropsförfrågan har levererats och att fordonet godkänts av Beställaren. Efter det att produkten avlämnats ska Beställaren genomföra leveranskontroll. Leveranskontrollen omfattar kontroll av funktion, prestanda och eventuella tillval. Avtalad leveransdag anges i beställningen. Om Leverantören befarar att försening kommer att inträffa, ska Leverantören skriftligen meddela Beställaren detta. Leverantören ska ange orsaken till förseningen, samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande, har Beställaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid. Om försening som beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida pågår mer än tre (3) månader har Beställarens rätt att häva avtalet med omedelbar verkan (se 3.4 Hävning av köp). 3.4 Hävning av köp LiU har rätt att häva köpet om väsentliga delar av köpet är försenade mer än tre (3) månader från angiven leveranstidpunkt. Försening i leverans baseras på avtalad leveransdag. 3.5 Vite Om dröjsmålet beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida har Beställaren rätt till vite. Vitesunderlaget utgörs av den del av kontraktssumman som avser de leveranser som omfattas av dröjsmålet. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar. Vitet uppgår till 2,0 % av den del av kontraktet som är försenad per påbörjad vecka i maximalt fem (5) veckor. Vid uppnått maximalt vite äger Beställaren rätt att häva avtalet.

13 Förfrågningsunderlag 13(14) Vite förfaller till betalning en (1) månad efter första förseningsdagen under vilken förseningen eller dröjsmålet föreligger. Vite regleras på anmodan av Beställaren i separat faktura. 3.6 Brist i leverans Fel föreligger om avropade varor och/eller tjänster avviker från vad som angivits i de krav som ställts i upphandlingen eller i övrigt avviker från vad som kan förväntas. Om felet är väsentligt på så sätt att Beställarens syfte med varan eller tjänsten förfelats har Beställaren rätt att säga upp beställningen eller att påkalla rättelse av felet på Leverantörens bekostnad. Leverantören ska avhjälpa fel utan dröjsmål. Utan dröjsmål innebär, om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet föranleder annan bedömning, att felet ska vara avhjälpt senast tio (10) arbetsdagar från det att Beställaren påkallade felet. Om Leverantören inte åtgärdar bristen får Beställaren skriftligen ge Leverantören en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är fristen av väsentlig betydelse för Beställaren äger Beställaren rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet. I övriga fall har Beställaren rätt till nedsättning av priset i så stor omfattning som är rimligt med hänsyn till felets art och storlek samt att påkalla rättelse av felet. 3.7 Reklamation Beställaren ska skriftligen reklamera fel till Leverantören inom skälig tid från det att felet upptäckts. Med skälig tid avses en tidsrymd om tio (10) arbetsdagar. För det fall fordonets funktion försämrats ytterligare p.g.a. att Beställaren inte reklamerat inom skälig tid från det att felet upptäckts beaktas detta vad gäller Leverantörens felavhjälpande. Leverantören ska vid reklamation inom skälig tid, utan extra kostnad, utföra en omleverans. Omleveransen ska ske snarast, dock senast inom femton (15) arbetsdagar från det att Leverantören erhöll den skriftliga reklamationen. Klarar inte Leverantören tidsfristen är han skyldig att lämna ett ersättningsfordon, likvärdigt men ej nödvändigtvis nytt, tills ursprungligt avropat fordon är åtgärdat. 3.8 Garanti Garantin är en funktionsgaranti (totalt åtagande inklusive ingående varor och tjänster), vilket innebär att alla direkta kostnader i samband med garantiåtgärder är inkluderade. Antal år anges i anbudssvaret, punkt Nybilsgaranti... år Lackgaranti... år Vagnskadegaranti... år Rostskyddsgaranti... år 3.9 Service och reparationer Service ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer Pris Samtliga priser i Leverantörens avropssvar är angivna i svenska kronor exklusive moms. Offererat pris inkluderar ersättning för samtliga med leveransen förenade kostnader och utgifter för fullgörandet av i upphandlingen nämnda åtaganden. Alla betalningar sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

14 3.11 Fakturering/följesedel Förfrågningsunderlag 14(14) Betalning sker 30 dagar netto efter mottagen ostridig faktura och godkänd leverans. Skulle tvist uppstå angående del av fakturerat belopp, skall dock ostridig del betalas inom föreskriven tid. Om betalning försenas utan giltigt skäl skall det utgå dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid LiU inkommer samtliga pappersfakturor till en central adress, skannas in för att sedan distribueras ut i ett elektroniskt flöde. För ett läsbart resultat av skanning krävs att fakturan är tydlig, till exempel att ingen väsentlig information är skriven mot skuggad/färgad bakgrund. Beställarreferens måste anges tydligt för att fakturan skall kunna hanteras i det elektroniska flödet. Fakturan skall skickas till nedanstående faktureringsadress och vara märkt 5075 Kristina Arkad. Fakturan får skickas tidigast den dag leverans fullgjorts. Villkor som tagits in i fakturan ensidigt av leverantören är ej bindande för LiU. Om inte annat överenskommits mellan parterna godkänns inte delfakturor. Faktureringsadress Linköpings universitet Fakturasupport Linköping 3.12 Ändringar och tillägg till avtalet Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en skriftlig handling, undertecknad av behöriga företrädare för båda parterna Underleverantörer Leverantören svarar för underleverantörers arbete så som för eget arbete. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i Leveransavtalet. Detta omfattar även för det fall det handlar om en underleverantör till en underleverantör Marknadsföring Leverantören får ej uppge Linköpings universitet som referens i marknadsföring utan LiUs samtycke enligt Lag om namn och bild i reklam Force majeure Leverantören är inte ansvarig för skada som beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll, som svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Leverantören själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Tvist Eventuell tvist i anledning av ingånget avtal skall avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer