Förfrågningsunderlag Dnr ISY (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14)"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag 1(14) INBJUDAN Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av plug-in el-hybrid bilar avsedda att användas inom universitetets hyrbils- och forskningsverksamhet. Härmed inbjuds ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Sista anbudsdag: Anbudets giltighet: 4 månader från sista anbudsdag Detta förfrågningsunderlag består av: Upphandlingsföreskrifter med krav på anbudsgivaren Kravspecifikation Kommersiella villkor BILAGA: 1. Blankett 'Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran' (pdf) ISY Linköping

2 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Förfrågningsunderlag 2(14) 1.1 Inledning - bakgrund Linköpings universitet (LiU) har anställda, 1400 forskarstuderande och studenter inom grundutbildningen samt en ekonomisk omslutning på ca 3,3 mdr kr. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra huvudområden: Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet. Av de studenterna läser majoriteten i Linköping, vid Campus Valla och Campus US, och en femtedel i Norrköping. Viss utbildning finns också i Vadstena och Stockholm. Linköpings universitet arbetar konkret med miljöfrågor, exempelvis via utbyggd källsortering, cykelvänliga campus och miljöhänsyn i resandet och energieffektivisering. Ett arbete som bland annat resulterat i att LiU rankas som det femte bästa miljöuniversitetet i världen i en internationell ranking. LiU har en aktiv miljöpolicy där det avsätts medel för progressiva miljösatsningar. Inom LiU finns en pool av bilar, de flesta är miljöbilar, som hyrs ut till anställda vid universitetet för transporter mellan olika Campus, men också för längre resor inom Sverige. I denna verksamhet finns en tradition av att ligga i framkant med miljöalternativ för tjänsteresor med bil. Institutionen för systemteknik (ISY) tillhör tekniska högskolan. Inom institutionen bedrivs forskning och forskarutbildning inom flera olika områden. Forskningen inom institutionen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande till mera applikationsnära frågor. Fordonssystem är ett av de ämnesområden som finns vid institutionen för systemteknik. Ämnesområdet bedriver främst forskning och undervisning inom områden som rör signalbehandling och reglerteknik i fordon, med ett speciellt fokus på de funktioner som är kopplade till energieffektiv och miljövänlig framdrivning av fordon. Fordonssystem har ett eget motorlaboratorium med två testplatser för motorer och ett nytt fordonslaboratorium med plats för helfordon. I detta laboratorium finns nya möjligheter till både körcykelforskning och simulatorundersökningar för att utvärdera effekten av olika användningsmönster. Detta möjliggör fördjupade studier och forskning kring de bilar som används i bilpoolen. I en ansökan till Energimyndigheten är avsikten att utforma ett projekt som avser att utnyttja befintliga infrastrukturer inom Linköpings universitet samt Linköpings och Norrköpings kommuner som en strategisk plattform för beteendestudier vid införandet av el- och elhybridfordon. Den existerande interna biluthyrningen vid LiU tillsammans med övriga parters bilparker, med tidigare erfarenhet av biogas och etanol, samt den nya stadsdelen Vallastaden (LinköpingsBo2016) och den omdanande stadsdelen Saltängen (Norrköping) är integrerade i plattformen. Vallastaden, med dess geografiska närhet till LiU och VTI, och Saltängen kommer att stå modell för boendemiljöer anpassade mot hållbart samhälle med sikte på post carbon smart cities. Resultaten kommer att ställas i relation till existerande data för övriga fordon i bilparkerna som har andra drivmedel. Avsikten är att utföra studier under verkliga förhållanden omfattande både fordon, batterier, laddning och laddningsinfrastruktur. Linköpings Universitet (LiU) inbjuder er härmed att delta i upphandling av två stycken plug-in elhybridbilar som ska användas i ovanstående projekt. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar två stycken plug-in elhybridfordon som uppfyller kraven i den tekniska specifikationen, punkt 2 Kravspecifikation.

3 Förfrågningsunderlag 3(14) 1.3 Upphandlande enhet Linköpings universitet Institutionen för systemteknik Linköping 1.4 Upphandlingsform Denna upphandling är en förenklad upphandling enligt lag (LOU 2007:1091 kap 15) om offentlig upphandling. 1.5 Frågor avseende förfrågningsunderlaget Vid oklarheter i förfrågningsunderlaget eller om ytterligare information, önskas i något avseende skall frågor ställas skriftligt per e-post till Begäran skall ställas i så god tid att svar kan lämnas sex (6) dagar före anbudstidens utgång. Frågor ställda senare kommer inte att besvaras. Eventuella förtydliganden/kompletteringar av förfrågningsunderlaget kommer att presenteras på Anbudsgivaren är själv skyldig att kontrollera att denne erhållit fullständigt material. 1.6 Formella krav på anbudet Disposition av anbudet Anbudsgivaren ombeds att i sitt anbud lämna svar på varje punkt i underlaget samt följa förfrågningsunderlagets struktur och hänvisa till relevant punkt i förfrågningsunderlaget. Kraven i förfrågningsunderlaget är formulerade som skall-krav eller begäran om att anbudsgivaren skall ange eller beskriva någonting. Skall-kraven måste vara uppfyllda för att anbudet skall kunna behandlas. Bör-kraven är viktiga att uppfylla och kan vara avgörande vid val av leverantör. Detta gäller även de fall där något skall anges eller beskrivas. Observera att ofullständiga anbud kan medföra att anbudet inte tas upp till prövning Anbudets giltighet Anbud är giltigt om: det är undertecknat av behörig företrädare för företaget. det är inkommet till Linköpings universitet, ISY, Registrator, senast Anbudsgivare svarar för att anbud kommer in i rätt tid. det är bindande i fyra månader efter anbudstidens utgång, vilket skriftligen skall bekräftas i anbudet, bilaga 1 (Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran) Anbudets form Anbudet skall: vara skrivet på svenska eller engelska.

4 Förfrågningsunderlag 4(14) vara paketerat i slutet kuvert/paket och tydligt märkt med Anbud. inges i original och en (1) kopia. Anbudet bör följa förfrågningsunderlagets struktur för att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud. Observera att för sent inkomna anbud inte tas upp till prövning. Anbud via e-post, telegram eller telefax accepteras inte eftersom sekretessen inte kan garanteras Anbudsinlämnande Anbud sänds till nedanstående adress alternativt lämnas personligen eller genom bud. Postadress: Linköpings universitet Registrator Linköping Anbud kan lämnas direkt till Registrator under kontorstid Besöksadress är Hus Origo, Campus Valla, Linköping. Vid inlämnande efter kontorstid hänvisas till brevlådan vid ingången till hus Origo, men denna har en begränsad kapacitet att ta emot anbud. Inkastet är smalt och för litet för t.ex. en pärm. Observera att anbud levereras på egen risk och för att försäkra att leverans sker korrekt är det viktigt att tänka på öppettiderna. En bekräftelse om mottaget anbud kommer att skickas till anbudsgivare i samband med anbudets öppnande. 1.7 Utvärderingsprocessen. Innan utvärderingen startar kontrolleras att de formella kraven i avsnitt 1.6 beträffande disposition, giltighet, form och inlämnande är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från utvärderingsprocessen. Därefter kommer utvärderingen att ske i två steg. Det första steget är prövning och utvärdering av anbud och det andra är leverantörskvalificering Prövning och utvärdering av anbud Denna prövning sker i två led. Prövning I det första ledet kontrolleras att samtliga ovillkorliga krav, skall-krav, i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Anbudsgivare som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att uteslutas från vidare prövning. Utvärdering I det andra ledet utvärderar vi uppgivet pris. Utvärdering av pris kommer att baseras på lägsta pris.

5 1.7.2 Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 5(14) Efter prövning av anbud genomförs det andra steget i utvärderingsprocessen, leverantörskvalificering. Här kontrolleras anbudsgivarnas juridiska- och ekonomiska ställning. Observera att anbudsgivare som ej uppfyller ställda leverantörskrav kommer att uteslutas från utvärderingen. Juridisk ställning Följande krav skall uppfyllas: anbudsgivaren skall vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter anbudsgivare skall inneha registreringsbevis från Bolagsverket (motsvarande) Anbudsgivare från Sverige: Registreringsbevis från Bolagsverket skall bifogas ansökan i övrigt kommer Linköpings universitet att från Skatteverket respektive Kronofogden inhämta uppgifter för att kontrollera ovanstående uppgifter. Anbudsgivare från utlandet: Följande officiella dokument skall bifogas anbudet: intyg på att anbudsgivaren tillhör ett officiellt handelsregister intyg att anbudsgivaren har uppfyllt sina förpliktelser gällande betalning av sociala avgifter intyg att anbudsgivaren har uppfyllt sina förpliktelser gällande betalning av skatter Informationen får inte vara äldre än två månader från sista dag för inlämnande av anbud. Leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. För att kunna godtas som leverantör krävs att anbudsgivaren inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Alla anbudsgivare: Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga, fullständigt ifylld, blankett Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran (bilaga 1). 1.8 Tilldelningsbeslut Beslut i ärendet kommer att meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt innan avtal tecknas med antagen leverantör. Under avtalsfristen, 10 dagar, kan en begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet lämnas till: Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, Linköping. E-post: Tilldelningsbeslutet utgör inte ett civilrättsligt bindande avtal. 1.9 Sekretess/offentlighet i upphandlingsärenden Linköpings universitet är en offentlig myndighet och omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att alla handlingar ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning.

6 Förfrågningsunderlag 6(14) Möjligheten för anbudsgivare att med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud är allmänt sett mycket begränsade. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen, sk kommersiell sekretess. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs att uppgifter avser affärs- eller driftförhållanden samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Om anbudsgivaren anser att uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet omfattas av kommersiell sekretess, bör anbudsgivaren i sitt anbud inkomma med önskemål om kommersiell sekretess inklusive precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Därefter gör LiU en självständig prövning om kommersiell sekretess kan anses föreligga. Beslut om att hemlighålla uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan överklagas i första hand till Kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig lämnas. Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifter. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg. Anbud som lämnas till LiU omfattas av anbudssekretess till dess beslut om leverantör fattas eller ärendet dessförinnan slutförts, det vill säga i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats.

7 2 KRAVSPECIFIKATION Förfrågningsunderlag 7(14) Nedan följer de krav som ställs i denna upphandling. Kraven är formulerade som obligatoriska skallkrav och icke-obligatoriska bör-krav. Anbudsgivare ombeds fylla i om kraven uppfylles eller ej, samt att ange pris där det efterfrågas. 2.1 Bakgrund Fordonssystem har ett eget motorlaboratorium med två testplatser för motorer och ett nytt fordonslaboratorium med plats för helfordon. I detta laboratorium finns nya möjligheter till både körcykelforskning och simulatorundersökningar för att utvärdera effekten av olika användningsmönster. Detta möjliggör fördjupade studier och forskning kring de bilar som används i bilpoolen. Data som samlats in via körningar i den dynamometer från Rototest som finns i laboratoriet kommer att jämföras med data som samlats in från bilar som hyrts ut via LiUs hyrbilsverksamhet. Inom fordonssystem finns ett antal bilar avsedda för laboratorieverksamhet (ej avsedda att köras på allmän väg). Dessa bilar är tänkta att användas som jämförelsematerial för insamlad data från bilar som körts i hyrbilsverksamheten. I dag har fordonssystem prototypbilar från GM och Volvo samt tillgång till LiUs bilpool. Avdelningen har sedan februari 2013 tillgång till Volvo PHEV 60 i laboratorieverksamheten. 2.2 Prestandakrav Anbudsgivare ombeds fylla i nedanstående kryssrutor. Observera att krysset i svarskolumnen gäller oavsett vad som eventuellt anges som anslutande kommentar, det är således inte möjligt att reservera sig mot skall-kraven. Kravet uppfyllt Beskrivning Ja Nej Miljö Offererade bilar skall vara miljöbilar enligt regeringens direktiv från 1 januari 2013 enligt definitioner för miljöbil. Bilarna skall omfattas av reglerna för supermiljöbilspremie Säkerhet Bilarna skall uppfylla rating 5 stjärnor enligt Euro NCAP. Bilarna skall vara utrustade med antisladdsystem och ABS-bromsar.

8 2.2.3 Garanti och Service Förfrågningsunderlag 8(14) Under garantitiden skall översyn eller reparation av fordon och eftermontage av tillval kunna ske hos återförsäljaren eller auktoriserad serviceverkstad belägen i Linköping. Leverantören skall ha service (verkstad) och serviceorganisation i Linköping. Leverantören skall ha en auktoriserad fullserviceverkstad för alla förekommande reparationer för bilmärket, service rekommenderad av tillverkaren, akut reparation utan tidsbokning (snabbservice), AC klimatsystem samt skadereparationer av plåt och lackering. Serviceverkstaden skall ha reservdelslager med frekventa bildelar, övriga vanliga delar skall kunna levereras till nästa dag. Serviceavtal skall kunna erbjudas. Servicebok/schema för serviceintervall enligt tillverkarens rekommendationer skall finnas tillgängligt. Nybilsgarantin skall gälla minst 2 år. Ange nybilsgaranti antal år:. Lackgaranti skall gälla minst 2 år. Ange lackgaranti antal år:. Rostskyddsgarantin skall gälla minst 10 år. Ange rostskyddsgaranti antal år:. Vagnskadegarantin skall gälla minst 3 år. Ange vagnskadegaranti antal år: Komfort Bilarna skall vara utrustade med servostyrning. Elvärme skall finnas i framstolar. Elvärme skall finnas i bakruta och ytterbackspeglar.

9 Förfrågningsunderlag 9(14) Bilarna skall vara utrustade med värme i baksäte. Ratten skall vara ställbar. Luftkonditionering skall finnas. Kupéfilter för rening från damm och pollen skall finnas. Elmanövrerade ytterbackspeglar skall finnas. Bilarna skall vara utrustade med höj- och sänkbar förarstol. Bilarnas inre klimatsystem skall kunna regleras till komfortabel nivå för samtliga resande när bilen enbart körs på el Utrustning och tillbehör Bilstereo, med RDS och CD-spelare, högtalare fram och bak skall finnas i bilarna. Bilarna skall vara utrustade med fjärrstyrt centrallås. Bilarna skall vara utrustade med stöldlarm. Bilarna skall vara utrustade med yttertemperaturmätare med halkvarning. Bilarna skall vara utrustade med farthållare. Bilarna skall vara utrustade med elmotorvärmare med kupéuttag. Bilarna skall vara utrustade med lastrumsmatta och 4 stycken skyddsmattor av gummi, lätt uttagbara. Bilarna skall vara utrustade med färddator visande momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning samt indikering av serviceintervall.

10 Förfrågningsunderlag 10(14) 3 st. nycklar med full funktion skall medfölja respektive bil. Bilarna skall vara utrustade med navigationssystem via GPS Funktionella och tekniska egenskaper Bilarna skall vara av typen plug-in hybrid med möjlighet att ladda via 220V. Bilarna skall ha en körradie om minst 50 km eldrift efter laddning från 220V elnät. Bilarna skall vara fulladdade efter 6 timmars laddning från 220V, tomt till fullt batteri. Tillräckligt med batterikraft skall kunna lagras under en längre resa, exempelvis mellan Linköping och Stockholm, så bilarna kan köras minst 20 km i stadstrafik på elkraft vid resans slut. Bilarna skall kunna framföras i svenskt klimat utan att prestanda och komfort förloras. Bilarna skall kunna framföras i svensk motorvägsfart (minst 110km/h) med enbart eldrift. Drivmedel utöver el skall vara diesel. Bilarna skall kunna köras minst 800 km utan laddning och tankning. Bilarna skall ha minst 4 platser utöver förarplatsen. Bilarna skall vara 5 dörrars kombi. Bilarna skall ha en bagagerumsvolym om minst 300 liter med uppfällt bakre ryggstöd. Bilarna skall ha fällbart/delbart ryggstöd för utökat bagageutrymme. Bilarna skall ha fyrhjulsdrift.

11 Förfrågningsunderlag 11(14) Bilarna skall ha en effekt om minst 110 kw. Bilarna skall vara utrustade med automatiskt växellåda Myndighetsspecifika krav Färgen på bilarna bör vara vit, solid lack. Ange om detta inte är möjligt och ev. alternativ färg: Inredningen i bilarna bör vara mörkgrå, mörkblå eller svart. Montering av 2-6 mindre LiU-dekaler skall ingå i priset Forskningsspecifika krav För att kunna användas inom forskning skall universitetet kunna göra jämförelse av forskningsdata mellan bilar som används i hyrbilsverksamhet och bilar som används vid laboratorieförsök och exempelvis körs i den dynamometer som finns att tillgå. Det vill säga bilar för laboratorieverksamhet skall finnas att tillgå. Det skall vara möjligt att utläsa tillverkarspecifika mät och styr-signaler via CAN eller OBDII Levaranstid Bilarna skall levereras snarast möjligt, dock senast 31 oktober, Pris och övriga villkor Pris för 1 (en) stycken plug-in elhybridfordon som uppfyller kraven i den tekniska specifikationen skall anges nedan Ange pris för 1 st plug-in elhybridfordon i svenska kronor exkl. moms:. Utgångspunkten är att de föreslagna kommersiella villkoren (avsnitt 3) skall utgöra avtalsinnehåll. Anbudet skall i annat fall ange förändringar/bestridande av föreslagna villkor.

12 3 KOMMERSIELLA VILLKOR Förfrågningsunderlag 12(14) Utgångspunkten är att de föreslagna kommersiella villkoren skall utgöra avtalsinnehåll. Anbudet skall i annat fall ange förändringar/bestridande av föreslagna villkor. 3.1 Avtalshandlingar/Rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat, sinsemellan i följande ordning: 3.2 Pris 1. Avtalet 2. Eventuella bilagor till avtalet 3. Förfrågningsunderlaget, daterat Leverantörens anbud Pris anges i anbudsvaret punkt Leverans Fordon och eventuella tillval levereras fritt till Beställaren, Delivered At Place (DAP), enligt Incoterms DAP innebär att Leverantören står för samtliga risker och kostnader fram till det att fordonet finns tillgänglig i Linköping, i övrigt enligt överenskommelse. Leveransgodkännande kräver att samtliga fordon och eventuella tillval som ingår i avropsförfrågan har levererats och att fordonet godkänts av Beställaren. Efter det att produkten avlämnats ska Beställaren genomföra leveranskontroll. Leveranskontrollen omfattar kontroll av funktion, prestanda och eventuella tillval. Avtalad leveransdag anges i beställningen. Om Leverantören befarar att försening kommer att inträffa, ska Leverantören skriftligen meddela Beställaren detta. Leverantören ska ange orsaken till förseningen, samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande, har Beställaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid. Om försening som beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida pågår mer än tre (3) månader har Beställarens rätt att häva avtalet med omedelbar verkan (se 3.4 Hävning av köp). 3.4 Hävning av köp LiU har rätt att häva köpet om väsentliga delar av köpet är försenade mer än tre (3) månader från angiven leveranstidpunkt. Försening i leverans baseras på avtalad leveransdag. 3.5 Vite Om dröjsmålet beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida har Beställaren rätt till vite. Vitesunderlaget utgörs av den del av kontraktssumman som avser de leveranser som omfattas av dröjsmålet. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar. Vitet uppgår till 2,0 % av den del av kontraktet som är försenad per påbörjad vecka i maximalt fem (5) veckor. Vid uppnått maximalt vite äger Beställaren rätt att häva avtalet.

13 Förfrågningsunderlag 13(14) Vite förfaller till betalning en (1) månad efter första förseningsdagen under vilken förseningen eller dröjsmålet föreligger. Vite regleras på anmodan av Beställaren i separat faktura. 3.6 Brist i leverans Fel föreligger om avropade varor och/eller tjänster avviker från vad som angivits i de krav som ställts i upphandlingen eller i övrigt avviker från vad som kan förväntas. Om felet är väsentligt på så sätt att Beställarens syfte med varan eller tjänsten förfelats har Beställaren rätt att säga upp beställningen eller att påkalla rättelse av felet på Leverantörens bekostnad. Leverantören ska avhjälpa fel utan dröjsmål. Utan dröjsmål innebär, om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet föranleder annan bedömning, att felet ska vara avhjälpt senast tio (10) arbetsdagar från det att Beställaren påkallade felet. Om Leverantören inte åtgärdar bristen får Beställaren skriftligen ge Leverantören en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är fristen av väsentlig betydelse för Beställaren äger Beställaren rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet. I övriga fall har Beställaren rätt till nedsättning av priset i så stor omfattning som är rimligt med hänsyn till felets art och storlek samt att påkalla rättelse av felet. 3.7 Reklamation Beställaren ska skriftligen reklamera fel till Leverantören inom skälig tid från det att felet upptäckts. Med skälig tid avses en tidsrymd om tio (10) arbetsdagar. För det fall fordonets funktion försämrats ytterligare p.g.a. att Beställaren inte reklamerat inom skälig tid från det att felet upptäckts beaktas detta vad gäller Leverantörens felavhjälpande. Leverantören ska vid reklamation inom skälig tid, utan extra kostnad, utföra en omleverans. Omleveransen ska ske snarast, dock senast inom femton (15) arbetsdagar från det att Leverantören erhöll den skriftliga reklamationen. Klarar inte Leverantören tidsfristen är han skyldig att lämna ett ersättningsfordon, likvärdigt men ej nödvändigtvis nytt, tills ursprungligt avropat fordon är åtgärdat. 3.8 Garanti Garantin är en funktionsgaranti (totalt åtagande inklusive ingående varor och tjänster), vilket innebär att alla direkta kostnader i samband med garantiåtgärder är inkluderade. Antal år anges i anbudssvaret, punkt Nybilsgaranti... år Lackgaranti... år Vagnskadegaranti... år Rostskyddsgaranti... år 3.9 Service och reparationer Service ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer Pris Samtliga priser i Leverantörens avropssvar är angivna i svenska kronor exklusive moms. Offererat pris inkluderar ersättning för samtliga med leveransen förenade kostnader och utgifter för fullgörandet av i upphandlingen nämnda åtaganden. Alla betalningar sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

14 3.11 Fakturering/följesedel Förfrågningsunderlag 14(14) Betalning sker 30 dagar netto efter mottagen ostridig faktura och godkänd leverans. Skulle tvist uppstå angående del av fakturerat belopp, skall dock ostridig del betalas inom föreskriven tid. Om betalning försenas utan giltigt skäl skall det utgå dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid LiU inkommer samtliga pappersfakturor till en central adress, skannas in för att sedan distribueras ut i ett elektroniskt flöde. För ett läsbart resultat av skanning krävs att fakturan är tydlig, till exempel att ingen väsentlig information är skriven mot skuggad/färgad bakgrund. Beställarreferens måste anges tydligt för att fakturan skall kunna hanteras i det elektroniska flödet. Fakturan skall skickas till nedanstående faktureringsadress och vara märkt 5075 Kristina Arkad. Fakturan får skickas tidigast den dag leverans fullgjorts. Villkor som tagits in i fakturan ensidigt av leverantören är ej bindande för LiU. Om inte annat överenskommits mellan parterna godkänns inte delfakturor. Faktureringsadress Linköpings universitet Fakturasupport Linköping 3.12 Ändringar och tillägg till avtalet Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en skriftlig handling, undertecknad av behöriga företrädare för båda parterna Underleverantörer Leverantören svarar för underleverantörers arbete så som för eget arbete. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i Leveransavtalet. Detta omfattar även för det fall det handlar om en underleverantör till en underleverantör Marknadsföring Leverantören får ej uppge Linköpings universitet som referens i marknadsföring utan LiUs samtycke enligt Lag om namn och bild i reklam Force majeure Leverantören är inte ansvarig för skada som beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll, som svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Leverantören själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Tvist Eventuell tvist i anledning av ingånget avtal skall avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

2011-08-31 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2011-00077

2011-08-31 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2011-00077 2011-08-31 1(11) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av utvecklingsverktyg för regler- och realtidsapplikationer anpassade för att mäta på och styra förbränningsmotorer.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(15) Datum: 2007-03-29 Sista anbudsdag: 2007-04-16 Anbudets giltighet: 2007-06-30 LiU Diarienummer: LiU 401/07-27 Linköpings universitet genomför en upphandling av reklamplats på luftballong inklusive

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: Anbudets giltighet:

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: Anbudets giltighet: 2007-11-26 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2007/00112 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, UniServ, LiU-Tryck genomför en förenklad upphandling avseende en nätverksskrivare/kopiator för svartvit

Läs mer

Linköpings universitet genomför en upphandling av leverantör avseende kortämnen till ID-kort till några universitet och högskolor.

Linköpings universitet genomför en upphandling av leverantör avseende kortämnen till ID-kort till några universitet och högskolor. Förfrågningsunderlag 2011-04-04 Dnr LiU-2011-00615 1(12) Förfrågningsunderlag Linköpings universitet genomför en upphandling av leverantör avseende kortämnen till ID-kort till några universitet och högskolor.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: Anbudets giltighet:

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: Anbudets giltighet: 2009-09-28 Förfrågningsunderlag 1(10) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för expressleveranser. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. 2009-02-09 Förfrågningsunderlag 1(11) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, genomför en förenklad upphandling avseende kompletta hjul, däck och fälg, samt däckreparation, montering

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Linköpings universitet genomför en upphandling av flödescytometer till Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE).

Linköpings universitet genomför en upphandling av flödescytometer till Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). Förfrågningsunderlag 2011-09-15 Dnr IKE-2011-00331 1(10) Förfrågningsunderlag Linköpings universitet genomför en upphandling av flödescytometer till Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 12 15 Anbudets giltighet: 2011 03 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 12 15 Anbudets giltighet: 2011 03 15 2010-11-24 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för arbetskläder och arbetsskor. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer