Förfrågningsunderlag Dnr ISY (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-03-25 Förfrågningsunderlag Dnr ISY-2012-00107 1(14)"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag 1(14) INBJUDAN Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av plug-in el-hybrid bilar avsedda att användas inom universitetets hyrbils- och forskningsverksamhet. Härmed inbjuds ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Sista anbudsdag: Anbudets giltighet: 4 månader från sista anbudsdag Detta förfrågningsunderlag består av: Upphandlingsföreskrifter med krav på anbudsgivaren Kravspecifikation Kommersiella villkor BILAGA: 1. Blankett 'Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran' (pdf) ISY Linköping

2 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Förfrågningsunderlag 2(14) 1.1 Inledning - bakgrund Linköpings universitet (LiU) har anställda, 1400 forskarstuderande och studenter inom grundutbildningen samt en ekonomisk omslutning på ca 3,3 mdr kr. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra huvudområden: Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet. Av de studenterna läser majoriteten i Linköping, vid Campus Valla och Campus US, och en femtedel i Norrköping. Viss utbildning finns också i Vadstena och Stockholm. Linköpings universitet arbetar konkret med miljöfrågor, exempelvis via utbyggd källsortering, cykelvänliga campus och miljöhänsyn i resandet och energieffektivisering. Ett arbete som bland annat resulterat i att LiU rankas som det femte bästa miljöuniversitetet i världen i en internationell ranking. LiU har en aktiv miljöpolicy där det avsätts medel för progressiva miljösatsningar. Inom LiU finns en pool av bilar, de flesta är miljöbilar, som hyrs ut till anställda vid universitetet för transporter mellan olika Campus, men också för längre resor inom Sverige. I denna verksamhet finns en tradition av att ligga i framkant med miljöalternativ för tjänsteresor med bil. Institutionen för systemteknik (ISY) tillhör tekniska högskolan. Inom institutionen bedrivs forskning och forskarutbildning inom flera olika områden. Forskningen inom institutionen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande till mera applikationsnära frågor. Fordonssystem är ett av de ämnesområden som finns vid institutionen för systemteknik. Ämnesområdet bedriver främst forskning och undervisning inom områden som rör signalbehandling och reglerteknik i fordon, med ett speciellt fokus på de funktioner som är kopplade till energieffektiv och miljövänlig framdrivning av fordon. Fordonssystem har ett eget motorlaboratorium med två testplatser för motorer och ett nytt fordonslaboratorium med plats för helfordon. I detta laboratorium finns nya möjligheter till både körcykelforskning och simulatorundersökningar för att utvärdera effekten av olika användningsmönster. Detta möjliggör fördjupade studier och forskning kring de bilar som används i bilpoolen. I en ansökan till Energimyndigheten är avsikten att utforma ett projekt som avser att utnyttja befintliga infrastrukturer inom Linköpings universitet samt Linköpings och Norrköpings kommuner som en strategisk plattform för beteendestudier vid införandet av el- och elhybridfordon. Den existerande interna biluthyrningen vid LiU tillsammans med övriga parters bilparker, med tidigare erfarenhet av biogas och etanol, samt den nya stadsdelen Vallastaden (LinköpingsBo2016) och den omdanande stadsdelen Saltängen (Norrköping) är integrerade i plattformen. Vallastaden, med dess geografiska närhet till LiU och VTI, och Saltängen kommer att stå modell för boendemiljöer anpassade mot hållbart samhälle med sikte på post carbon smart cities. Resultaten kommer att ställas i relation till existerande data för övriga fordon i bilparkerna som har andra drivmedel. Avsikten är att utföra studier under verkliga förhållanden omfattande både fordon, batterier, laddning och laddningsinfrastruktur. Linköpings Universitet (LiU) inbjuder er härmed att delta i upphandling av två stycken plug-in elhybridbilar som ska användas i ovanstående projekt. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar två stycken plug-in elhybridfordon som uppfyller kraven i den tekniska specifikationen, punkt 2 Kravspecifikation.

3 Förfrågningsunderlag 3(14) 1.3 Upphandlande enhet Linköpings universitet Institutionen för systemteknik Linköping 1.4 Upphandlingsform Denna upphandling är en förenklad upphandling enligt lag (LOU 2007:1091 kap 15) om offentlig upphandling. 1.5 Frågor avseende förfrågningsunderlaget Vid oklarheter i förfrågningsunderlaget eller om ytterligare information, önskas i något avseende skall frågor ställas skriftligt per e-post till Begäran skall ställas i så god tid att svar kan lämnas sex (6) dagar före anbudstidens utgång. Frågor ställda senare kommer inte att besvaras. Eventuella förtydliganden/kompletteringar av förfrågningsunderlaget kommer att presenteras på Anbudsgivaren är själv skyldig att kontrollera att denne erhållit fullständigt material. 1.6 Formella krav på anbudet Disposition av anbudet Anbudsgivaren ombeds att i sitt anbud lämna svar på varje punkt i underlaget samt följa förfrågningsunderlagets struktur och hänvisa till relevant punkt i förfrågningsunderlaget. Kraven i förfrågningsunderlaget är formulerade som skall-krav eller begäran om att anbudsgivaren skall ange eller beskriva någonting. Skall-kraven måste vara uppfyllda för att anbudet skall kunna behandlas. Bör-kraven är viktiga att uppfylla och kan vara avgörande vid val av leverantör. Detta gäller även de fall där något skall anges eller beskrivas. Observera att ofullständiga anbud kan medföra att anbudet inte tas upp till prövning Anbudets giltighet Anbud är giltigt om: det är undertecknat av behörig företrädare för företaget. det är inkommet till Linköpings universitet, ISY, Registrator, senast Anbudsgivare svarar för att anbud kommer in i rätt tid. det är bindande i fyra månader efter anbudstidens utgång, vilket skriftligen skall bekräftas i anbudet, bilaga 1 (Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran) Anbudets form Anbudet skall: vara skrivet på svenska eller engelska.

4 Förfrågningsunderlag 4(14) vara paketerat i slutet kuvert/paket och tydligt märkt med Anbud. inges i original och en (1) kopia. Anbudet bör följa förfrågningsunderlagets struktur för att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud. Observera att för sent inkomna anbud inte tas upp till prövning. Anbud via e-post, telegram eller telefax accepteras inte eftersom sekretessen inte kan garanteras Anbudsinlämnande Anbud sänds till nedanstående adress alternativt lämnas personligen eller genom bud. Postadress: Linköpings universitet Registrator Linköping Anbud kan lämnas direkt till Registrator under kontorstid Besöksadress är Hus Origo, Campus Valla, Linköping. Vid inlämnande efter kontorstid hänvisas till brevlådan vid ingången till hus Origo, men denna har en begränsad kapacitet att ta emot anbud. Inkastet är smalt och för litet för t.ex. en pärm. Observera att anbud levereras på egen risk och för att försäkra att leverans sker korrekt är det viktigt att tänka på öppettiderna. En bekräftelse om mottaget anbud kommer att skickas till anbudsgivare i samband med anbudets öppnande. 1.7 Utvärderingsprocessen. Innan utvärderingen startar kontrolleras att de formella kraven i avsnitt 1.6 beträffande disposition, giltighet, form och inlämnande är uppfyllda. Anbud som inte uppfyller dessa krav kan komma att uteslutas från utvärderingsprocessen. Därefter kommer utvärderingen att ske i två steg. Det första steget är prövning och utvärdering av anbud och det andra är leverantörskvalificering Prövning och utvärdering av anbud Denna prövning sker i två led. Prövning I det första ledet kontrolleras att samtliga ovillkorliga krav, skall-krav, i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Anbudsgivare som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att uteslutas från vidare prövning. Utvärdering I det andra ledet utvärderar vi uppgivet pris. Utvärdering av pris kommer att baseras på lägsta pris.

5 1.7.2 Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 5(14) Efter prövning av anbud genomförs det andra steget i utvärderingsprocessen, leverantörskvalificering. Här kontrolleras anbudsgivarnas juridiska- och ekonomiska ställning. Observera att anbudsgivare som ej uppfyller ställda leverantörskrav kommer att uteslutas från utvärderingen. Juridisk ställning Följande krav skall uppfyllas: anbudsgivaren skall vara fri från skulder för skatter och sociala avgifter anbudsgivare skall inneha registreringsbevis från Bolagsverket (motsvarande) Anbudsgivare från Sverige: Registreringsbevis från Bolagsverket skall bifogas ansökan i övrigt kommer Linköpings universitet att från Skatteverket respektive Kronofogden inhämta uppgifter för att kontrollera ovanstående uppgifter. Anbudsgivare från utlandet: Följande officiella dokument skall bifogas anbudet: intyg på att anbudsgivaren tillhör ett officiellt handelsregister intyg att anbudsgivaren har uppfyllt sina förpliktelser gällande betalning av sociala avgifter intyg att anbudsgivaren har uppfyllt sina förpliktelser gällande betalning av skatter Informationen får inte vara äldre än två månader från sista dag för inlämnande av anbud. Leverantören skall ha en stabil ekonomisk bas. För att kunna godtas som leverantör krävs att anbudsgivaren inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Alla anbudsgivare: Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga, fullständigt ifylld, blankett Uppgifter om anbudsgivaren / Sanningsförsäkran (bilaga 1). 1.8 Tilldelningsbeslut Beslut i ärendet kommer att meddelas samtliga anbudsgivare elektroniskt innan avtal tecknas med antagen leverantör. Under avtalsfristen, 10 dagar, kan en begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet lämnas till: Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, Linköping. E-post: Tilldelningsbeslutet utgör inte ett civilrättsligt bindande avtal. 1.9 Sekretess/offentlighet i upphandlingsärenden Linköpings universitet är en offentlig myndighet och omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att alla handlingar ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning.

6 Förfrågningsunderlag 6(14) Möjligheten för anbudsgivare att med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud är allmänt sett mycket begränsade. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen, sk kommersiell sekretess. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter krävs att uppgifter avser affärs- eller driftförhållanden samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Om anbudsgivaren anser att uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet omfattas av kommersiell sekretess, bör anbudsgivaren i sitt anbud inkomma med önskemål om kommersiell sekretess inklusive precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Därefter gör LiU en självständig prövning om kommersiell sekretess kan anses föreligga. Beslut om att hemlighålla uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan överklagas i första hand till Kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig lämnas. Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifter. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg. Anbud som lämnas till LiU omfattas av anbudssekretess till dess beslut om leverantör fattas eller ärendet dessförinnan slutförts, det vill säga i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats.

7 2 KRAVSPECIFIKATION Förfrågningsunderlag 7(14) Nedan följer de krav som ställs i denna upphandling. Kraven är formulerade som obligatoriska skallkrav och icke-obligatoriska bör-krav. Anbudsgivare ombeds fylla i om kraven uppfylles eller ej, samt att ange pris där det efterfrågas. 2.1 Bakgrund Fordonssystem har ett eget motorlaboratorium med två testplatser för motorer och ett nytt fordonslaboratorium med plats för helfordon. I detta laboratorium finns nya möjligheter till både körcykelforskning och simulatorundersökningar för att utvärdera effekten av olika användningsmönster. Detta möjliggör fördjupade studier och forskning kring de bilar som används i bilpoolen. Data som samlats in via körningar i den dynamometer från Rototest som finns i laboratoriet kommer att jämföras med data som samlats in från bilar som hyrts ut via LiUs hyrbilsverksamhet. Inom fordonssystem finns ett antal bilar avsedda för laboratorieverksamhet (ej avsedda att köras på allmän väg). Dessa bilar är tänkta att användas som jämförelsematerial för insamlad data från bilar som körts i hyrbilsverksamheten. I dag har fordonssystem prototypbilar från GM och Volvo samt tillgång till LiUs bilpool. Avdelningen har sedan februari 2013 tillgång till Volvo PHEV 60 i laboratorieverksamheten. 2.2 Prestandakrav Anbudsgivare ombeds fylla i nedanstående kryssrutor. Observera att krysset i svarskolumnen gäller oavsett vad som eventuellt anges som anslutande kommentar, det är således inte möjligt att reservera sig mot skall-kraven. Kravet uppfyllt Beskrivning Ja Nej Miljö Offererade bilar skall vara miljöbilar enligt regeringens direktiv från 1 januari 2013 enligt definitioner för miljöbil. Bilarna skall omfattas av reglerna för supermiljöbilspremie Säkerhet Bilarna skall uppfylla rating 5 stjärnor enligt Euro NCAP. Bilarna skall vara utrustade med antisladdsystem och ABS-bromsar.

8 2.2.3 Garanti och Service Förfrågningsunderlag 8(14) Under garantitiden skall översyn eller reparation av fordon och eftermontage av tillval kunna ske hos återförsäljaren eller auktoriserad serviceverkstad belägen i Linköping. Leverantören skall ha service (verkstad) och serviceorganisation i Linköping. Leverantören skall ha en auktoriserad fullserviceverkstad för alla förekommande reparationer för bilmärket, service rekommenderad av tillverkaren, akut reparation utan tidsbokning (snabbservice), AC klimatsystem samt skadereparationer av plåt och lackering. Serviceverkstaden skall ha reservdelslager med frekventa bildelar, övriga vanliga delar skall kunna levereras till nästa dag. Serviceavtal skall kunna erbjudas. Servicebok/schema för serviceintervall enligt tillverkarens rekommendationer skall finnas tillgängligt. Nybilsgarantin skall gälla minst 2 år. Ange nybilsgaranti antal år:. Lackgaranti skall gälla minst 2 år. Ange lackgaranti antal år:. Rostskyddsgarantin skall gälla minst 10 år. Ange rostskyddsgaranti antal år:. Vagnskadegarantin skall gälla minst 3 år. Ange vagnskadegaranti antal år: Komfort Bilarna skall vara utrustade med servostyrning. Elvärme skall finnas i framstolar. Elvärme skall finnas i bakruta och ytterbackspeglar.

9 Förfrågningsunderlag 9(14) Bilarna skall vara utrustade med värme i baksäte. Ratten skall vara ställbar. Luftkonditionering skall finnas. Kupéfilter för rening från damm och pollen skall finnas. Elmanövrerade ytterbackspeglar skall finnas. Bilarna skall vara utrustade med höj- och sänkbar förarstol. Bilarnas inre klimatsystem skall kunna regleras till komfortabel nivå för samtliga resande när bilen enbart körs på el Utrustning och tillbehör Bilstereo, med RDS och CD-spelare, högtalare fram och bak skall finnas i bilarna. Bilarna skall vara utrustade med fjärrstyrt centrallås. Bilarna skall vara utrustade med stöldlarm. Bilarna skall vara utrustade med yttertemperaturmätare med halkvarning. Bilarna skall vara utrustade med farthållare. Bilarna skall vara utrustade med elmotorvärmare med kupéuttag. Bilarna skall vara utrustade med lastrumsmatta och 4 stycken skyddsmattor av gummi, lätt uttagbara. Bilarna skall vara utrustade med färddator visande momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning samt indikering av serviceintervall.

10 Förfrågningsunderlag 10(14) 3 st. nycklar med full funktion skall medfölja respektive bil. Bilarna skall vara utrustade med navigationssystem via GPS Funktionella och tekniska egenskaper Bilarna skall vara av typen plug-in hybrid med möjlighet att ladda via 220V. Bilarna skall ha en körradie om minst 50 km eldrift efter laddning från 220V elnät. Bilarna skall vara fulladdade efter 6 timmars laddning från 220V, tomt till fullt batteri. Tillräckligt med batterikraft skall kunna lagras under en längre resa, exempelvis mellan Linköping och Stockholm, så bilarna kan köras minst 20 km i stadstrafik på elkraft vid resans slut. Bilarna skall kunna framföras i svenskt klimat utan att prestanda och komfort förloras. Bilarna skall kunna framföras i svensk motorvägsfart (minst 110km/h) med enbart eldrift. Drivmedel utöver el skall vara diesel. Bilarna skall kunna köras minst 800 km utan laddning och tankning. Bilarna skall ha minst 4 platser utöver förarplatsen. Bilarna skall vara 5 dörrars kombi. Bilarna skall ha en bagagerumsvolym om minst 300 liter med uppfällt bakre ryggstöd. Bilarna skall ha fällbart/delbart ryggstöd för utökat bagageutrymme. Bilarna skall ha fyrhjulsdrift.

11 Förfrågningsunderlag 11(14) Bilarna skall ha en effekt om minst 110 kw. Bilarna skall vara utrustade med automatiskt växellåda Myndighetsspecifika krav Färgen på bilarna bör vara vit, solid lack. Ange om detta inte är möjligt och ev. alternativ färg: Inredningen i bilarna bör vara mörkgrå, mörkblå eller svart. Montering av 2-6 mindre LiU-dekaler skall ingå i priset Forskningsspecifika krav För att kunna användas inom forskning skall universitetet kunna göra jämförelse av forskningsdata mellan bilar som används i hyrbilsverksamhet och bilar som används vid laboratorieförsök och exempelvis körs i den dynamometer som finns att tillgå. Det vill säga bilar för laboratorieverksamhet skall finnas att tillgå. Det skall vara möjligt att utläsa tillverkarspecifika mät och styr-signaler via CAN eller OBDII Levaranstid Bilarna skall levereras snarast möjligt, dock senast 31 oktober, Pris och övriga villkor Pris för 1 (en) stycken plug-in elhybridfordon som uppfyller kraven i den tekniska specifikationen skall anges nedan Ange pris för 1 st plug-in elhybridfordon i svenska kronor exkl. moms:. Utgångspunkten är att de föreslagna kommersiella villkoren (avsnitt 3) skall utgöra avtalsinnehåll. Anbudet skall i annat fall ange förändringar/bestridande av föreslagna villkor.

12 3 KOMMERSIELLA VILLKOR Förfrågningsunderlag 12(14) Utgångspunkten är att de föreslagna kommersiella villkoren skall utgöra avtalsinnehåll. Anbudet skall i annat fall ange förändringar/bestridande av föreslagna villkor. 3.1 Avtalshandlingar/Rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat, sinsemellan i följande ordning: 3.2 Pris 1. Avtalet 2. Eventuella bilagor till avtalet 3. Förfrågningsunderlaget, daterat Leverantörens anbud Pris anges i anbudsvaret punkt Leverans Fordon och eventuella tillval levereras fritt till Beställaren, Delivered At Place (DAP), enligt Incoterms DAP innebär att Leverantören står för samtliga risker och kostnader fram till det att fordonet finns tillgänglig i Linköping, i övrigt enligt överenskommelse. Leveransgodkännande kräver att samtliga fordon och eventuella tillval som ingår i avropsförfrågan har levererats och att fordonet godkänts av Beställaren. Efter det att produkten avlämnats ska Beställaren genomföra leveranskontroll. Leveranskontrollen omfattar kontroll av funktion, prestanda och eventuella tillval. Avtalad leveransdag anges i beställningen. Om Leverantören befarar att försening kommer att inträffa, ska Leverantören skriftligen meddela Beställaren detta. Leverantören ska ange orsaken till förseningen, samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter Leverantören att lämna sådant meddelande, har Beställaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid. Om försening som beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida pågår mer än tre (3) månader har Beställarens rätt att häva avtalet med omedelbar verkan (se 3.4 Hävning av köp). 3.4 Hävning av köp LiU har rätt att häva köpet om väsentliga delar av köpet är försenade mer än tre (3) månader från angiven leveranstidpunkt. Försening i leverans baseras på avtalad leveransdag. 3.5 Vite Om dröjsmålet beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida har Beställaren rätt till vite. Vitesunderlaget utgörs av den del av kontraktssumman som avser de leveranser som omfattas av dröjsmålet. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar. Vitet uppgår till 2,0 % av den del av kontraktet som är försenad per påbörjad vecka i maximalt fem (5) veckor. Vid uppnått maximalt vite äger Beställaren rätt att häva avtalet.

13 Förfrågningsunderlag 13(14) Vite förfaller till betalning en (1) månad efter första förseningsdagen under vilken förseningen eller dröjsmålet föreligger. Vite regleras på anmodan av Beställaren i separat faktura. 3.6 Brist i leverans Fel föreligger om avropade varor och/eller tjänster avviker från vad som angivits i de krav som ställts i upphandlingen eller i övrigt avviker från vad som kan förväntas. Om felet är väsentligt på så sätt att Beställarens syfte med varan eller tjänsten förfelats har Beställaren rätt att säga upp beställningen eller att påkalla rättelse av felet på Leverantörens bekostnad. Leverantören ska avhjälpa fel utan dröjsmål. Utan dröjsmål innebär, om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet föranleder annan bedömning, att felet ska vara avhjälpt senast tio (10) arbetsdagar från det att Beställaren påkallade felet. Om Leverantören inte åtgärdar bristen får Beställaren skriftligen ge Leverantören en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är fristen av väsentlig betydelse för Beställaren äger Beställaren rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet. I övriga fall har Beställaren rätt till nedsättning av priset i så stor omfattning som är rimligt med hänsyn till felets art och storlek samt att påkalla rättelse av felet. 3.7 Reklamation Beställaren ska skriftligen reklamera fel till Leverantören inom skälig tid från det att felet upptäckts. Med skälig tid avses en tidsrymd om tio (10) arbetsdagar. För det fall fordonets funktion försämrats ytterligare p.g.a. att Beställaren inte reklamerat inom skälig tid från det att felet upptäckts beaktas detta vad gäller Leverantörens felavhjälpande. Leverantören ska vid reklamation inom skälig tid, utan extra kostnad, utföra en omleverans. Omleveransen ska ske snarast, dock senast inom femton (15) arbetsdagar från det att Leverantören erhöll den skriftliga reklamationen. Klarar inte Leverantören tidsfristen är han skyldig att lämna ett ersättningsfordon, likvärdigt men ej nödvändigtvis nytt, tills ursprungligt avropat fordon är åtgärdat. 3.8 Garanti Garantin är en funktionsgaranti (totalt åtagande inklusive ingående varor och tjänster), vilket innebär att alla direkta kostnader i samband med garantiåtgärder är inkluderade. Antal år anges i anbudssvaret, punkt Nybilsgaranti... år Lackgaranti... år Vagnskadegaranti... år Rostskyddsgaranti... år 3.9 Service och reparationer Service ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer Pris Samtliga priser i Leverantörens avropssvar är angivna i svenska kronor exklusive moms. Offererat pris inkluderar ersättning för samtliga med leveransen förenade kostnader och utgifter för fullgörandet av i upphandlingen nämnda åtaganden. Alla betalningar sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

14 3.11 Fakturering/följesedel Förfrågningsunderlag 14(14) Betalning sker 30 dagar netto efter mottagen ostridig faktura och godkänd leverans. Skulle tvist uppstå angående del av fakturerat belopp, skall dock ostridig del betalas inom föreskriven tid. Om betalning försenas utan giltigt skäl skall det utgå dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid LiU inkommer samtliga pappersfakturor till en central adress, skannas in för att sedan distribueras ut i ett elektroniskt flöde. För ett läsbart resultat av skanning krävs att fakturan är tydlig, till exempel att ingen väsentlig information är skriven mot skuggad/färgad bakgrund. Beställarreferens måste anges tydligt för att fakturan skall kunna hanteras i det elektroniska flödet. Fakturan skall skickas till nedanstående faktureringsadress och vara märkt 5075 Kristina Arkad. Fakturan får skickas tidigast den dag leverans fullgjorts. Villkor som tagits in i fakturan ensidigt av leverantören är ej bindande för LiU. Om inte annat överenskommits mellan parterna godkänns inte delfakturor. Faktureringsadress Linköpings universitet Fakturasupport Linköping 3.12 Ändringar och tillägg till avtalet Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras genom en skriftlig handling, undertecknad av behöriga företrädare för båda parterna Underleverantörer Leverantören svarar för underleverantörers arbete så som för eget arbete. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i Leveransavtalet. Detta omfattar även för det fall det handlar om en underleverantör till en underleverantör Marknadsföring Leverantören får ej uppge Linköpings universitet som referens i marknadsföring utan LiUs samtycke enligt Lag om namn och bild i reklam Force majeure Leverantören är inte ansvarig för skada som beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll, som svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Leverantören själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Tvist Eventuell tvist i anledning av ingånget avtal skall avgöras i första hand genom förhandling mellan parterna och i andra hand av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Linköpings universitet genomför en upphandling av leverantör avseende kortämnen till ID-kort till några universitet och högskolor.

Linköpings universitet genomför en upphandling av leverantör avseende kortämnen till ID-kort till några universitet och högskolor. Förfrågningsunderlag 2011-04-04 Dnr LiU-2011-00615 1(12) Förfrågningsunderlag Linköpings universitet genomför en upphandling av leverantör avseende kortämnen till ID-kort till några universitet och högskolor.

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 12 15 Anbudets giltighet: 2011 03 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 12 15 Anbudets giltighet: 2011 03 15 2010-11-24 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för arbetskläder och arbetsskor. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030. Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, 010-2405244 E-post anders.andersson@msb.se Tekniska upplysningar Anders Andersson, 010-2405244 Leveransadress Ert datum 2010-03-15 Leverantör

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR 2009-05-04 1 (6) - KOMMERSIELLA VILLKOR Avtalsmall 1. Omfattning Leverantören skall under avtalsperioden tillhandahålla lokalvård till Linköpings universitet, Carl Malmsten furniture studies, Larsbergsvägen

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer