COWI - Den naturliga samarbetspartnern Hållbart samhällsbyggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COWI - Den naturliga samarbetspartnern Hållbart samhällsbyggande"

Transkript

1 COWI - Den naturliga samarbetspartnern Hållbart samhällsbyggande

2 FRÅN VERKSTADINDITRI TILL MODERNA KONTORSLOKALER Industriverksamhet har pågått inom SKF:s område i knappt 100 år. I A-fabriken pågick lagertillverkning fram till talet. I byggnaderna har bland annat svarvning, tvättning, etsning, förzinkning och slipning/polering utförts.

3 Plan 1 - Rullagergatan Lokalerna var nyligen ombyggda. Gammal bottenplatta hade tagits bort och ersatts med ny Ett nytt ventilerat golv hade installerats COWI kontaktades i maj 2002 Innan COWI kontaktades hade en provtagning av rumsluften utförts i lokalerna av J & W. Luftprover tagna i mars 2002 visar att luften innehöll främst grenade och raka kolväten med en kedjelängd som varierar från nio till tolv kolatomer samt terpener, toluen, n- butanol, 2-hexanol och mjukgöraren TXIB. Personalen upplevde arbetsmiljön som undermålig

4 Plan 1 - Rullagergatan ute Nivågränsvärde Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 terpener toluen n-butanol ethylhexanol TXIB Total VOC* Analysresultat maj 2002 Cellkontor ute Nivågränsvärde Total VOC*

5 Plan 1 - Rullagergatan Analysresultat maj 2002 Storkontor. Provnr 1041 Provnr 1028 Provnr 1042 Provnr 1029 Provnr 1051 Provnr 1034 Provnr 1052 Provnr 1035 Ref. ute Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 Total VOC* Ref. ute Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 Total VOC*

6 Plan 1 - Rullagergatan

7 Plan 1 - Rullagergatan Betongprover tagna i tak i maj Provnr 1032:1 Provnr 1032:2 Provnr 1043:1 Provnr 1043:2 Provnr 1046 Ref. ute Nivågränsvärd e Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 Total VOC* Betongprover tagna i yttervägg i maj 2002.

8 Plan 1 - Rullagergatan Halten av vinylklorid analyserades i rumsluft i två av cellkontoren Två prover togs i vardera cellkontor på 25 respektive 160 centimeter höjd över golvet. Vid provtagningstillfället var ventilationshastigheten på till luft liter/sekund och på frånluft liter/sekund. Dörren till cellkontoren hölls stängda. Luftmängden var ml/prov. Proverna från första provtagningen som analyserades av Hydro Polymers med avseende på vinylklorid innehöll inga halter av ämnet som översteg de hygieniska gränsvärdena. Proverna från andra provtagningen analyserades av SGAB. Dessa prover visade att spår av vinylklorid i halter av 0.66 respektive 0.63 mg/m³. Det hygieniska gränsvärdet för vinylklorid är 2.5 mg/m³

9 Plan 1 - Rullagergatan Enligt Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen uppgår halten flyktiga organiska ämnen i bostäder och kontor i Sverige till mellan 10 och g/m³. Praktiskt gränsvärde på 300 g/m³för VOC i inomhusluft har tagits fram av ledande svenska laboratorier och Miljöförvaltningar i valda kommuner. Gränsvärdet baserar sig på intervjuer och enkätundersökningar som tyder på att miljöer där halten VOC överskrider 300 g/m³ ofta upplevs som undermåliga.

10 Plan 1 - Rullagergatan Cellkontor Tätt undertak utfört som ett nedpendlat gipstak med så liten spalt mellan taken att utrymmet kan ventileras effektivt. Frånluftdon placeras ovanför det nya undertaket Separat ventilation för spalt i tak och vägg. Frånluftdon placeras ovanför det nya undertaket. Ytterväggarna målas med epoxyfärg från fönstrets underkant upp till det nya undertaket. Under fönsterhöjd byggs väggen in. Spalten ventileras.

11 Plan 1 - Rullagergatan Kontorslandskap Ett nytt undertak av gips. Undertaket utförs som ett nedpendlat gipstak med takhöjd lika med underkant traversbalkar. Takhöjd vid fönster lika med fönstrets överkant. Befintliga frånluftsdon flyttas och monteras till nytt läge ovan det nya undertaket. Om befintliga ljudabsorbenter visar spår av lacknafta eller luktar lacknafta skall de bytas ut mot nya, i annat fall kan de återanvändas. Separat ventilation för spalt i tak och vägg.

12 Plan 1 - Rullagergatan Resultat från undersökning utförd i juli 2002 Provnr Provnr Provnr Provnr Provnr Provnr Provnr Provnr Provnr Provnr Provnr Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 Total VOC* Total 329 VOC* Resultat från undersökning utförd I september 2002 Provnr 1033 Provnr 1036 Provnr 1043 Provnr 1055 Ref. ute Nivågränsvärd e Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 Total VOC*

13 Plan 4 - Rullagergatan Kemikalielukt i det nordöstra hörnet av lunchrummet på plan 4 (mot Artillerigatan). Lukten har förkommit intermittent Lukten härstammar från kristallolja i gamla betongkonstruktioner i lokalen. Den uppmätta halten av VOC varierade mellan 100 0ch 120μg/m³. Halterna ovan undertak var cirka dubbelt så höga som under undertaken. Emissioner varierar med stor sannolikhet med fukthalt i konstruktionen.

14 Plan 4 - Rullagergatan Funktion hos befintligt ventilationssystem kontrolleras. Utrymmet mellan undertak och tak ventileras. Ytterväggen från fönstrets underkant upp till det nya undertaket målas med epoxifärg. Ytterväggen från fönstrens underkant ner till golv byggs in och ventileras.

15 Plan 5 - Luftprovtagning P5:1 P5:2 P5:3 P5: Nivågränsvärde Ämne g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 g/m 3 Total VOC*

16 Plan 5 - Betogprovtagning Det förekom ingen kemikalielukt i den nypålagda finsatsen i golvet En kemikalielukt kunde dock kännas i äldre betonglager under de nypålagda lagren. Lukten var stark i äldre betong i prover tagna i anslutning till pelare N. En märkbar kemikalielukt fanns även i äldre betong i prover tagna i anslutning till klocktornet.

17 Fuktutredning - Klocktorn

18 Åtgärder Fasaden rengörs, fogas och skadat material byts ut Brister på plåtar, takanslutningar och mjukfogar åtgärdas Takpapp lagas och anslutningar tätas Tegelfasad hydrofoberas Rötskadade fönster byts ut Läckage på taklucka åtgärdas Invändig puts- och färgsläpp åtgärdas Klimat i klocktorn säkerställs genom uppvärmning och ventilation året runt

19 Ombyggnad ARTILLERIAGATAN Verkstadslokaler på plan 1 och 3. Plan 2 ombyggt till kontorslokaler vid ett tidigare tillfälle. Syftet med utredningarna är att undersöka vilken typ av åtgärder som krävs för att arbetsmiljön i de ombyggda lokalerna skall vara bra ur både hälso- och trivselsynpunkt med avseende på halten kemiska ämnen i rumsluften. Kartläggning av ämnen i rumsluften på plan 2 och 3 Kartläggning av ämnen tak och golv på plan 1 och ytterväggar på plan 3. Åtgärdsplan

20 Artillerigatan plan 3

21 Artillerigatan åtgärder plan 3 Ytterväggarna målas med epoxyfärg som klarar de erfodrade täthetskraven (t. ex.epolan golv, Nordsjöfärg) från fönstrets underkant upp till det nya undertaket. Arbetet skall utföras av målare med för uppgiften adekvat utbildning och Åtgärden skall godkännas av Arbetsmiljöinspektionen. Under fönsterhöjd byggs väggen in. Spalten ventileras. Finsatsen samt eventuella metallgaller mm avlägsnas från golvet varpå ett ventilerat Golv byggs upp ovanpå det befintliga, sanerade, golvet.

22

23 Plan 1 - Artillerigatan Vid undersökning konstaterades tjärhaltigt fuktspärr i betonggolvet samt olja under betongplattan. (Ursprunglig utredning av Jordmiljö Nordic)

24 Plan 1 - Artillerigatan Betonggolvet sågades upp runt förorenade provpunkt Betongen bilades bort och lastades i containrar Oljeförorenade massorna schaktades upp och transporterades till godkänd mottagare.

25 Plan 1 - Artillerigatan Tätduk av HDPE mot schaktväggar och på schaktbotten för att förhindra återkontaminering av sanerat område. Schakten fylldes härefter med leca Golvytorna återställdes. På de ställen där kallmurar grävts fram tätades dessa med lera. Schaktväggen mot ytterväggen tätades med lera.

26 Plan 1 - Artillerigatan Totalt omhändertogs ~146 ton oljeförorenade massor, 107,5 ton betong där PAH-haltig väv fanns innesluten samt ~14 m 3 olja/oljehaltigt vatten. Föroreningar kvarstår troligen i de kallmurar som finns under byggnaden. Framtida åtgärder på utsidan huset kan vara nödvändiga för att förhindra spridning av föroreningar från dessa kallmurar till recipient. Delar av resterande betonggolv innehåller PAH-haltig fuktspärr.

27 Tudors i Industriområde - Ett levande och aktivt verksamhetsområde Under 1999 genomfördes en förändring av verksamhetens inriktning inom Tudor AB som innebar att batteritillverkningen vid fabriken i Nol upphörde genomfördes en undersökning för att kartlägga byggnadernas status. Åtgärder genomfördes för att sanera och anpassa byggnaderna

28 Metallföreningar Provtagning gjordes på färg, puts, tegel och betong på platser där verksamhet som kunnat ge upphov till blyspridning förekommit. Inledande provtagning i 20 borrprover Kompletterande provtagning av färgskikt, puts och underliggande material. Resultaten visade på god samstämmighet. Provtagning genomfördes även under golv i de rum där läckage av olja misstänktes ha förekommit. Golv XRF-analyser utfördes på ytskiktet samt på olika djup på samtliga borrkärnor. Vid laboratorium för analys sågades varje kärna upp i olika skikt för att kunna visa på och bekräfta eventuell gradient i blyhalt mellan ytlager och djupare liggandematerial. Väggar XRF-mätning i fält på färglager, underliggande puts eller tegel och på provpåsar med samlingsprover av färg, puts respektive tegel till labb.

29 Analysresultat för väggprover Bly (mg/kg Ts) Puts - samlingsprov 120 Färg (ytlager) Puts (0,1-0,5 cm) 29 Betong (0,5-3 cm) < 4,6 Färg (ytlager) Puts (0,1-0,5 cm) Betong (0,5-3 cm) 21 Hyresgästanpassning, Three West

30 Oljeföroreningar Olja i frifas under golv Golvet sågade upp De underliggande massorna sanerades och slutprovtogs Rapport lämnades till miljömyndighet Lokalerna såldes och hyresgästanpassdes

31 Hyresgästanpassning, City Mail

32 FRILAGERHUSET UNDERSÖKNING, ÅTGÄRDSPROGRAM OCH SANERING AV FUKTSPÄRR I GRUNDMUR OCH BOTTENPLATTA Ett svart material i bottenplatta och grundmur påträffades inför spontning i Frilagerhusets källare. Materialet luktade kraftigt och med hjälp av UVfluorescens konstaterades det att materialet innehöll PAH: er.

33 Fuktspärren syns vid spadskaftet i bottenplattan i Frilagerhusets källare. I bildens förgrund syns en del av det sågade området och sponten. Utsidan av Frilagerhuset i nivå med bottenplattan. Från väggen och ut 0,5 meter från denna luktade massorna kolväten. Bilden är tagen innan betong bilats bort och man kommit in till fuktspärren.

34 Provtagning Provtagning av material från fuktspärr Mätning av PAH-föroreningar i luft Provtagning av massor som luktade kolväte Provtagning av blästersand och vatten Borrkärnor tagna i grundmur och bottenplatta Provtagning av massor på Vädermotet

35 Provtagning av material från fuktspärr Materialet luktade kraftigt och därför utfördes PAH-analys med UV-fluorescens. Av denna analys kunde det konstateras att materialet innehöll höga halter av PAH: er. Fuktspärrsmaterialet samlades in och lades i täta kärl och ett prov lämnades in för mer detaljerad analys. Parameter (mg/kg TS) Prov nr MKM * RVM *** Fuktspärr Summa cancerogena PAH ** 7 Summa övriga PAH ** Arsenik Bly

36 Åtgärder inomhus För att undvika damning valdes sågning framför bilning som arbetsmetod för att avlägsna golv inomhus. Fläkt installerades och fönstren hölls öppna under den tid då arbete pågick Personalen använde gasmask, heltäckande klädsel och handskar då bottenplattan av cement sågades upp för att möjliggöra spontning Under perioden då arbete utfördes i och intill Frilagerhuset hölls två informationsmöten för de personer som skulle arbeta med fuktspärren. Flera platsbesök gjordes under pågående arbete för att inspektera arbetsmiljön.

37 Mätning av PAH-föroreningar i luft Luftpumpen placerades en meter ovanför golvet Dagmätningen: Åtta timmar mellan 7.30 och luftvolym 200 ml/min Normalt arbete så som sågning av betong förekom under mätperoiden. Nattmätningen: Åtta timmar och 15 minuter luftvolym 200 ml/min Lokalen luktade kraftigt av PAH För att luftmätningarna skulle spegla arbetsmiljösituationen lämnades en byggfläkt på och fönstren var öppna under de två mätperioderna. Parameter (mg/m 3 ) Prov nr Nattmätning Prov nr Dagmätning Nivågränsvärde * (mg/ m 3 ) Summa cancerogena PAH < 0, < 0, ,002 Benzo(a)pyren Summa övriga PAH < 0, < 0, (Naftalen)

38 Åtgärder i ytterväggen Den inre delen av grundmuren, där fuktspärrsmaterialet fanns, blästrades så att ny betong skulle kunna fästa på denna. Blästringen var av typen våtblästring, där vatten hade tillsatts sanden. Detta för att dammbildning skulle undvikas. Under arbetet använde personal som våtblästrade friskluftsmask, täta skyddskläder och arbetshandskar Ytterväggen efter det att betongen hade bilats bort. Fuktspärrsmaterialet skrapades från väggen och lades i täckta tunnor. Bilden är tagen innan väggen blev sandblästrad

39 Provtagning av blästersand och vatten För att förhindra vatten och blästermaterial att sprida sig lades täta presenningar på marken intill grundmuren. Även ett tak med presenningar byggdes. Vattnet och blästermaterialet samlades därefter in och lades i en täckt container. Samlingsprov togs i vattnet och på blästersanden. Parameter (mg/kg TS) Summa cancerogena PAH Prov nr J2,021115:A MKM * (mg/kg TS) RVM *** (mg/kg TS) 73 8* 7 Summa övriga PAH ** 40 Parameter (mg/l) Prov nr J2,021115:V Dagvatten, i Stockholm* Summa cancerogena PAH 0,102 Summa övriga PAH 3,8 PAH 0,002 Dagvatten Göteborg**

40 Borrkärnor tagna i grundmur och bottenplatta För att se hur djupt PAH: erna trängt in i betongen togs fem borrkärnor ur grundmuren och fem borrkärnor från bottenplattan. Motsvarande prover togs även i ytterväggen efter avslutad blästring. (mg/kg TS) Fuktspärr 0-1,0 cm 1,0-2,0 cm 2,0-3,0 cm MKM * Summa cancerogena PAH ,58 1,4 8** Summa övriga PAH ,2 4,3 40**

41 Provtagning av massor på Vädermotet På grund av att det inte var möjligt att skapa en tillfredställande arbetsmiljö inne i Frilagerhuset utfördes ingen separation av massor nere i Frilagerhuset. Den bortsågade betongen samlades in, transporterades och lades på plattan vid Vädermotet där den provtogs. Samtliga massor skickades till externt omhändertagande

42 Rent hus Omhändertaget RECI 2,62 ton vatten och blästersand SAKAB 133 ton förorenad betong 819 kg fuktspärrsmaterial.