Skicka och hämta filer med automatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skicka och hämta filer med automatik"

Transkript

1 Skicka och hämta filer med automatik etransport kan automatiseras med hjälp av ett kommandobaserat verktyg som stödjer HTTP GET och POST samt SSL. Genom att till exempel använda en klient från en tredjepartsleverantör kan filer hämtas och levereras från exempelvis en Unix- eller Windowsserver. Det finns ett flertal produkter på marknaden. Som ett exempel på en möjlig tredjeparts produkt använder vi curl. curl är en freeware, andra exempel på freeware är wget och pavuk. Det finns förstås även kommersiella lösningar, som exempelvis WebMethods, som även kan användas. Skatteverket tar inget ansvar för curl eller någon annan av dessa produkter. Vid problem får användaren vända sig till leverantören. Användarens certifikat måste bifogas som en parameter i klientanropet. Certifikatet som används vid automatiserad hantering har ett annat format mot det som används vid manuell hantering. Information hur man går tillväga för att skapa ett certifikat för automatiserad överföring beskrivs senare i detta dokument. Filer kan hämtas från och skickas till en bestämd produkt. Varje produkt har en unik identitet som måste anges vid anrop till e-transport. Produktidentiteten kan beställas från Skatteverket epost-adressen Mottagning Underhåll Skicka filer till etransport För att skicka filer till etransport används HTTP PUT eller POST. Formaten för URL är: Produktidentiteten kan till exempel vara 895c026c-f7ca-fcc dc030e12c944. Filnamn är inte obligatoriskt i URL:en utan kan anges som parameter i klientanropet. curl --cert my.crt --cacert CA.crt T testfil För att skicka flera filer till etransport i ett meddelande så måste filerna läggas in ett MIME multipart format innan det skickas till etransport. Med Curl finns det ett enkelt sätt att skicka in flera filer. Curl har funktioner för att skapa data enligt multipart/form-data format. Med hjälp av denna funktionalitet så slipper man skapa ett MIME-paket manuellt. Exempel när curl används (samma produkttyp som ovan): curl --cert my.crt --cacert CA.crt F -F

2 Förklaring till exemplet ovan: -F innebär att innehållsdelen i MIME-paketet ska vara en fil, testfil1. Ska man skicka flera filer i samma paket kan man ange flera -F innebär att filnamnen kommer med som metadata vid överföringen till Skatteverket Metainformation Det kan ibland finnas önskemål från Skatteverkets sida att metainformation ska skickas med. ( OBS! används endast i överenskommelse med Skatteverket) Ett sådant är att?recipient= xxx ska anges på URL:en där XXX kan skilja beroende på Verksamhetssystem på Skatteverket som ni ska sända filer till. Exempel när curl används och metainformation bifogas i adressen: curl --cert my.crt --cacert CA.crt F -F dc030e12c944?recipient= pir&filenames=testfil1,testfil2

3 Hämta filer från etransport För att hämta filer används HTTP GET. Formaten för URL är: Produktidentiteten kan till exempel vara 895c026c-f7ca-fcc dc030e12c944. Transaktionsidentiteten är inte obligatorisk. Användarens certifikat måste bifogas som en parameter i klientanropet. Certifikatet som används vid automatiserad hantering har ett annat format mot det som används vid manuell hantering. Information hur man går tillväga för att skapa ett certifikat för automatiserad överföring beskrivs senare i detta dokument. För att kunna hämta en fil eller snarare ett meddelande, som kan innehålla en eller flera filer, måste transaktionsidentiteten ingå i URL:en. Att hämta filer sker i två steg. I det första steget görs en fråga om det finns några filer att hämta för en specifik produkt. Svaret returnerar transaktionsidentiteter på separat rader. Varje transaktionsidentitet motsvarar ett meddelande som kan innehålla en eller flera filer. curl --cert my.crt --cacert CA.crt Exempel på svar: 71e65f00-e95a-11d5-ae c4269 ace60a62-e8cc-11d5-8db c4269 6c9ac498-e8c2-11d5-924d c4269 I nästa steg kan filerna hämtas genom att ange transaktionsidentiteten, från svaret i första frågan, i anropet. curl --cert my.crt --cacert CA.crt -o svarsfil Exempel på shell-script i UNIX som använder curl och hämtar samtliga filer: #!/bin/sh produkt=895c026c-f7ca-fcc dc030e12c944 IFS=`echo \n\r\ `./curl -s --cert my.crt --cacert CA.crt https//shs.skatteverket.se/et/et_web/auto/$produkt \ while read txid do./curl -s --cert my.crt --cacert CA.crt \ -O done

4 Win32-miljö Man kan i win32-miljö lösa hanteringen att hämta via automatik på olika sätt. Ex. via batfiler, VB-skript eller via programmering. Vi ger endast exempel på lösning via bat-filer. Exempel på bat-fil i win32-miljö som använder curl och hämtar samtliga filer: getall.bat :: Ett exempel hur man hämtar filer från SKV med hjälp av curl och bat-filer :: :: Bat-filen hämtar alla filer för vald produkt. Filerna kan sparas med orginalfilnamn :: eller med transaktionsid beroende på vilket kommando som används. :: URL till SKV e-transport server set URL= :: Produkt att hämta. Anges som produktens UUID :: Exempel för produkten SKV.Drift.Diverse set PRODUCT=895c026c-f7ca-fcc dc030e12c944 :: Certifikat :: kundens certifikat som skall används vid hämtning :: Filen skall innehålla både certifikat och nyckel set CLIENTCERT=Kund.crt :: Steria CA cert set CACERT=<filnamn.på.steria.ca.cert> :: Hämta id på alla filer som finns för hämtning :: Lagra filerna med transaktionsid (unikt id) for /f %%i in ('curl --cert %CLIENTCERT% --cacert %CACERT% "%URL%/%PRODUCT%"') do curl -O -- cert %CLIENTCERT% --cacert %CACERT% "%URL%/%PRODUCT%/%%i%" Hämta filer med original filnamn Det kan ibland finnas behov att behålla originalfilnamnet i samband med hämtning från Skatteverket. Nedan beskrivs hur man gör för att hämta filerna där filnamnet bibehålls. curl --cert my.crt --cacert CA.crt Exempel på svar: 71e65f00-e95a-11d5-ae c4269/filnamn.txt ace60a62-e8cc-11d5-8db c4269/exempel.txt 6c9ac498-e8c2-11d5-924d c4269/test.txt I nästa steg kan filerna hämtas genom att ange transaktionsidentiteten, från svaret i första frågan, i anropet.

5 curl --cert my.crt --cacert CA.crt -O Exempel på shell-script i UNIX som använder curl och hämtar samtliga filer med bibehållet filnamn: #!/bin/sh produkt=895c026c-f7ca-fcc dc030e12c944 IFS=`echo \n\r\ `./curl -s --cert my.crt --cacert CA.crt \ https//shs.skatteverket.se/et/et_web/auto/$produkt?getfilenames=true \ while read txid do./curl -s --cert my.crt --cacert CA.crt \ -O done Win32-miljö Man kan i win32-miljö lösa hanteringen att hämta via automatik på olika sätt. Exempelvis via bat-fil, VB-skript eller via programmering. Vi ger endast exempel på lösning via bat-fil. Exempel på bat-fil i win32-miljö som använder curl och hämtar samtliga filer med original filnamn: getall.bat :: Ett exempel hur man hämtar filer från SKV med hjälp av curl och bat-filer :: :: Bat-filen hämtar alla filer för vald produkt. Filerna kan sparas med orginalfilnamn :: eller med transaktionsid beroende på vilket kommando som används. :: URL till SKV e-transport server set URL= :: Produkt att hämta. Anges som produktens UUID :: Exempel för produkten SKV.Drift.Diverse set PRODUCT=895c026c-f7ca-fcc dc030e12c944 :: Certifikat :: kundens certifikat som skall används vid hämtning :: Filen skall innehålla både certifikat och nyckel set CLIENTCERT=Kund.crt :: Steria CA cert set CACERT=<filnamn.på.steria.ca.cert> :: Hämta id på alla filer som finns för hämtning :: Lagra filerna med orginal filnamn for /f %%i in ('curl --cert %CLIENTCERT% --cacert %CACERT% "%URL%/%PRODUCT%?getfilenames=true"') do curl -O --cert %CLIENTCERT% --cacert %CACERT% "%URL%/%PRODUCT%/%%i%"

6 Certifikathantering Certifikaten levereras från externa Certfikatutfärdare (CA) i ett format för att installeras i en webläsare tex..p12,.pfx. För att få dem att fungera med curl eller annan programvara för automatik måste certifikaten göras om till ett annat format s.k. PEM-format. För att göra denna omvandling behövs en tredjeparts produkt t.ex. openssl. Denna kan hämtas hem antingen från eller andra webplatser ex. som färdiga exekverbara paket för olika operativsystem eller som källkod vilken då måste kompileras i kundens miljö. För att bryta isär en.p12-fil till ett certifikat och en privat nyckel ska följande kommando köras: openssl pkcs12 in <filnamn>.p12 clcerts nodes out <filnamn>.crt Openssl frågar efter ett lösenord. Man ska då ange det lösenord som man fått från sin CA. Openssl sparar då certifikatet och den privata nyckeln (okrypterad) i filen <filnamn>.crt. Det är denna fil, <filnamn>.crt, som ska anges till parametern --cert i curl-anropet. OBSERVERA, det är viktigt att nyckeln i detta fall skyddas på annat sätt, t.ex. genom att sätta snäva rättigheter på filen där nyckeln ligger lagrad. Exempel på en fil som innehåller både certifikat och privat nyckel: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIICeDCCAeGgAwIBAgIBEzANBgkqhkiG9w0BAQQFADBFMQswCQYDVQQGEwJTRTEY MBYGA1UEChMPMjAyMTAwLTA5ODUgUlNWMRwwGgYDVQQDExNSU1YgU0hTIFBST1Yg Q0FFSUQxMB4XDTAzMDQwNzEwNTMxMloXDTA1MTIzMTIzNTk1OVowVjELMAkGA1UE BhMCU0UxDDAKBgNVBAoTA1JTVjERMA8GA1UECxMISU5VVC1TSFMxDzANBgNVBAMT BlJTViBJVDEVMBMGA1UEBRMMMTYxMTExMTExMTExMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA A4GNADCBiQKBgQCtR+Ew3FDVeGCTxjZnLaAVuiTebwQ88bDopCxA5+s6gRHd4kyB 3nJjK8aD9w1z+j8z5PYR7ex2ygObI/vR4+xkY7tnfRoj/4KlSTjvUIzxL5K39pI4 clkatvv4w6tzujt4paxuoibjgg2dmxxf/f8zdmvbthduwyktto+rswh22qidaqab o2cwztaobgnvhq8baf8ebamcbeawewydvr0gbawwcjaibgyqhxaiaqewhqydvr0o BBYEFOsopyCuM/uMUEzOE4+RuCu3X68uMB8GA1UdIwQYMBaAFPVrbKonV93lySCa ddextvx5kvu5ma0gcsqgsib3dqebbauaa4gbajd5d7pj2c15u5humah2tn2wb9zg cng83t1jjlep8c7wmlmeiqucey7pcgdnaikjfneemcau8/kburov7vkuztcofv1h Wjo2cXee1VTWw0+MyxefzpqIK731UOUDjKxwGPC8AeGpUZ2CZvftG2JoRr83ErMA yup9zeqbzgzk6zxc -----END CERTIFICATE BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MIICXQIBAAKBgQCtR+Ew3FDVeGCTxjZnLaAVuiTebwQ88bDopCxA5+s6gRHd4kyB 3nJjK8aD9w1z+j8z5PYR7ex2ygObI/vR4+xkY7tnfRoj/4KlSTjvUIzxL5K39pI4 clkatvv4w6tzujt4paxuoibjgg2dmxxf/f8zdmvbthduwyktto+rswh22qidaqab AoGATWCIpXnsOrbrYXGkf4R3NNyPdChc2x4OIoSVIlKtzs0t/kf8ZA3CRJiap/kd L8nyiSjX3P/ClPT2kUOLQpmlyB3P2lbicUp9u50PZ239EzDsRhDvOVtwXJf+MPcY SnIkYvlywzkEiHQFMCX7OaBnR3HFAxBmeDMPn4KyTuNQGXUCQQDiNj2m5ZxXSgha j6vuzeqw6ymdbznpauisxukdzml+elmooeflumg+ipj35jaa4bfmtghfrdyjnxc0 9lDJrG7vAkEAxBlLeUfjDZswew+SSntVoEJPW0tYAt5Uol0OIVja9pnt6sUJ0X7j 347SFeSOYZQcmnsg9Q1Pa840mKc2HC12twJBAKEl4M+nXLO2UrMpDGOHn7w/FfmU 70WAWoQCGeNImFSvFmOLeGrTnILd970/Q6a8RyNIIJKwO1aYe/DH1A+HXlMCQQCD p/fkft97gxwpiwrovr/gol7orgckhfqmh61u9jmmhyx+coue+4xck8egsbjmeoqj TMdzvtvzpR3q31iU0nFBAkAG8F0fzcVEAtF5BA41sc3D3oJMo6S87GL5/1mtuj0j zc92slup8ol+tbdwrnujiswblwe4s4cbygtx0wulxbo END RSA PRIVATE KEY-----

7 Exempel på verktyg och deras hemsida Verktyg curl wget pavuk webmethods Hemsida curl.haxx.se

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan 1 (25) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 4 1 Förutsättningar... 4 1.1 Registrera... 4 1.2 Certifikat... 4 2 Skicka

Läs mer

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan 1 (22) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 4 1 Förutsättningar... 4 1.1 Registrera... 4 1.2 Certifikat... 4 2 Skicka

Läs mer

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring

Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan. Information om filöverföring Elektroniskt informationsutbyte mellan arbetsgivare och Försäkringskassan Information om filöverföring Innehåll 1 AUTOMATISK ELLER MANUELL FILÖVERFÖRING...3 1.1 MANUELL FILÖVERFÖRING VIA WEBBPLATSEN...3

Läs mer

Filleveranser till VINN och KRITA

Filleveranser till VINN och KRITA Datum Sida 2017-04-25 1 (10) Mottagare: Uppgiftslämnare till VINN och KRITA Filleveranser till VINN och KRITA Sammanfattning I detta dokument beskrivs översiktligt Vinn/Kritas lösning för filleveranser

Läs mer

Beställning av certifikat v 2

Beställning av certifikat v 2 Beställning av certifikat 1 (6) Dnr 2014/1651 2015-01-20 Beställning av certifikat v 2 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem:... 3 Skapa en Certificate Sign Request (CSR)...

Läs mer

XML-produkter. -Registret över verkliga huvudmän (RVH) Teknisk handledning för webbtjänst mot RVH (Web Services) Datum: Version: 1.

XML-produkter. -Registret över verkliga huvudmän (RVH) Teknisk handledning för webbtjänst mot RVH (Web Services) Datum: Version: 1. XML-produkter -Registret över verkliga huvudmän (RVH) Teknisk handledning för webbtjänst mot RVH (Web Services) Datum: 2018-09-18 Version: 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte 3 1.2. Målgrupp

Läs mer

Kom igång med elektroniska tjänster

Kom igång med elektroniska tjänster 1(10) Kom igång med elektroniska tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens elektroniska tjänster Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18 Användarhandledning Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket Version 2010-06-18 Education Sida 2/2 Innehållsförteckning Inkomstjämförelse Skatteverket... 3 Översikt... 3 Kunduppgift... 4 Beställning

Läs mer

*Skatteverket. Förfrågan Företagsuppgifter Teknisk Beskrivning. Version 1.4. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten

*Skatteverket. Förfrågan Företagsuppgifter Teknisk Beskrivning. Version 1.4. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten *Skatteverket Förfrågan Företagsuppgifter Teknisk Beskrivning Version.4 Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Förfrågan Företagsuppgifter Version.4 Sida 2 av 3 Teknisk Beskrivning Senast sparat: 202-02-28

Läs mer

Kom igång med elektroniska tjänster

Kom igång med elektroniska tjänster 1(10) Kom igång med elektroniska tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens elektroniska tjänster Utgåva 1.2 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Certifikattjänsten - testbädd. Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister

Certifikattjänsten - testbädd. Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister Certifikattjänsten - testbädd Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister 2 (9) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Testmaterial... 3 2.1 Parametrar som används i testbäddens tjänster... 3 2.2 Testbäddens

Läs mer

Teknisk handledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Teknisk handledning för RSV:s Elektroniska brevlåda RSV IT BILAGA 3 Teknisk handledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Syfte...1 1.2 Målgrupp...1 2 Introduktion...2

Läs mer

Beställning av certifikat v 3.0

Beställning av certifikat v 3.0 Beställning av certifikat 1 (7) Dnr 2014/1651 2016-04-07 Beställning av certifikat v 3.0 2 (7) Innehållsförteckning Inledning... 3 Undvik vanliga problem... 3 Generell information... 3 Ordlista... 3 Certifikatsansökan...

Läs mer

Teknisk handledning för Dator-Dator kommunikation

Teknisk handledning för Dator-Dator kommunikation Skatteverket IT Teknisk handledning för Dator-Dator kommunikation Dokumentversion: 2.0 Skatteverket IT 2006-10-10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Syfte...1 1.2 Målgrupp...1

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

*Skatteverket. Förfrågan Företagsuppgifter Teknisk Beskrivning. Version 1.5. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten

*Skatteverket. Förfrågan Företagsuppgifter Teknisk Beskrivning. Version 1.5. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten *Skatteverket Förfrågan Företagsuppgifter Teknisk Beskrivning Version.5 Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Förfrågan Företagsuppgifter Version.5 Sida 2 av 3 Teknisk Beskrivning Senast sparat: 206-05-02

Läs mer

Beställning av certifikat för anslutning till BankID (RP certificate) Version

Beställning av certifikat för anslutning till BankID (RP certificate) Version BankID Sida 1(12) Beställning av certifikat för anslutning till BankID (RP certificate) Version 3.2 2018-10-26 BankID Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Versioner... 3 2 FP-certifikat

Läs mer

Ansökningsanvisning för SUNET TCS-certifikat via SLU CA.

Ansökningsanvisning för SUNET TCS-certifikat via SLU CA. Ansökningsanvisning för SUNET TCS-certifikat via SLU CA. Sedan 2009 är SUNET medlem i TCS (Terena Server Certificate Service) vilket ger alla SUNETkunder tillgång till certifikat signerade av Comodo CA

Läs mer

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering av tjänst får göras av personer som har rättighet [A2] Rätt att anmäla ny Tjänst för Aktören till Kundtjänst (se blankett för Nyregistrering

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2 1(7) Manual för Syfte Dokumentet beskriver vilka rutiner som gäller när man behöver ett elektroniskt certifikat för att t.ex. säker kommunikation med en server som SLU hanterar. Dokumentet riktar sig till

Läs mer

Microsoft Internet Information Services 7 / 7.5

Microsoft Internet Information Services 7 / 7.5 Microsoft Internet Information Services 7 / 7.5 Följande guide beskriver hur man administrerar certifikat på Microsoft IIS 7 & 7,5. För support och hjälp till användandet av denna guide kan du kontakta

Läs mer

Small Business Server 2011 SSL certifikat administration

Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Följande guide beskriver hur man installerar ett certifikat på en SBS 2011 server. För support och hjälp till användandet av denna guide kan du

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Kom igång med digitala tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens digitala tjänster Utgåva 2.4

Kom igång med digitala tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens digitala tjänster Utgåva 2.4 1(11) Kom igång med digitala tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens digitala tjänster Utgåva 2.4 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Ny elektronisk tjänst Förfrågan företagsuppgifter. Kvalitet vid offentlig upphandling mm

Ny elektronisk tjänst Förfrågan företagsuppgifter. Kvalitet vid offentlig upphandling mm Ny elektronisk tjänst Förfrågan företagsuppgifter Kvalitet vid offentlig upphandling mm 1 Syftet med tjänsten Möjliggöra för offentlig förvaltning (stat/kommun/landsting) att via en elektronisk tjänst

Läs mer

Kom igång med digitala tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens digitala tjänster Utgåva 2.5

Kom igång med digitala tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens digitala tjänster Utgåva 2.5 1(11) Kom igång med digitala tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens digitala tjänster Utgåva 2.5 www.kronofogden.se E-postadress: kontakt@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Gissa det hemliga talet

Gissa det hemliga talet Laborationsanvisning Gissa det hemliga talet Steg 2, laborationsuppgift 1 Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i

Läs mer

Handledning. Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01

Handledning. Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01 Handledning Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1.1 Teknik...3 1.2 Installation av Certifikat...4 Sida 3/15 1.1 Teknik

Läs mer

Föreläsning 7. DD2390 Internetprogrammering 6 hp

Föreläsning 7. DD2390 Internetprogrammering 6 hp Föreläsning 7 DD2390 Internetprogrammering 6 hp Innehåll Krypteringsöversikt (PKI) Java Secure Socket Extension (JSSE) Säkerhetsproblem 1. Vem är det man kommunicerar med Autentisering 2. Data kan avläsas

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version BankID Sida 1(13) Beställning av Förlitandepart-certifikat Version 3.0 2016-11-16 BankID Sida 2(13) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Versioner... 3 2 FP-certifikat för test... 3 3 Systemkrav för

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Avancerad SSL-programmering III

Avancerad SSL-programmering III Tekn.dr. Göran Pulkkis Överlärare i Datateknik Avancerad SSL-programmering III 9.2.2012 1 Innehåll Dataformatet PKCS#7 och S/MIMEstandarden Signering av S/MIME-meddelanden och verifiering av signaturer

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation KUNDREGISTER Sid 1(7) Kundregister Innehållsförteckning 1 Allmänt...2 1.1 Inledning...2 1.2 Disposition...2 1.3 Ordlista...2 1.4 Referenser...2 2 Systemöversikt...3 3 Systemlösning...4 3.1 Kundregisterfiler...4

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb. Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Handbok 2 Handbok. Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp - administratörswebb Du hitter

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Fordringsanmälan skuldsanering

Fordringsanmälan skuldsanering 1(7) Fordringsanmälan skuldsanering Funktionell beskrivning av tjänsten Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

CVS-Introduktion. CyberRymden Introduktion till CVS,17 november (27) Marcus Rejås

CVS-Introduktion. CyberRymden Introduktion till CVS,17 november (27) Marcus Rejås Introduktion till CVS,17 november 2002 1(27) CVS-Introduktion CyberRymden 2001-10-03 Marcus Rejås $Id: slides.tex,v 1.2 2002/11/17 18:16:40 rejas Exp $ Introduktion till CVS,17 november

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test 2015-11-11 Inledning E-legitimationsnämnden) tillhandahåller två legitimeringstjänster för test. Den första legitimeringstjänsten har endast gränssnitt

Läs mer

Se övergripande tidplan för arbetet med SITHS Kontinuitetssäkring och SITHS e-id på denna sida:

Se övergripande tidplan för arbetet med SITHS Kontinuitetssäkring och SITHS e-id på denna sida: Checklista och information SITHS e-id - för ansvarig utgivare Informationen i detta dokument riktar sig främst till ansvarig utgivare, id-administratörer och övriga personer som jobbar med SITHS. Dokumentet

Läs mer

Operativsystem IS1350

Operativsystem IS1350 Operativsystem IS1350 LAB 3 2009-09-21 Checklista: ÿ ÿ Inloggningsuppgifter till KTH.SE-konto Tillgång till PC med Windows och C-kompilator, t.ex. Dev-C++ Sammanfattning I den här laborationen ska vi titta

Läs mer

LEFI Online. Anslutningsinformation

LEFI Online. Anslutningsinformation LEFI Online Försäkringskassan, Tjänsteleverans _LEFI Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 REFERENSER... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 KONTAKT... 3 2 KOMMUNIKATION... 4 2.1 WEBBGRÄNSSNTET... 4 2.1.1 Tillträde

Läs mer

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen

Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering och Ändring av Tjänst Testfederationen Nyregistrering av tjänst får göras av personer som har rättighet [A2] Rätt att anmäla ny Tjänst för Aktören till Kundtjänst Denna blankett avser (välj

Läs mer

Användarhandbok för Linux

Användarhandbok för Linux Net id OEM Användarhandbok för Linux Net id OEM Användarhandbok för Linux Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Support... 3 Installera Net id OEM...

Läs mer

TrustedDialog 3.3 installation

TrustedDialog 3.3 installation TrustedDialog 3.3 installation 1 Inledning Dokumentet beskriver installationen av TrustedDialog. Installationen och beroendena gör att beskrivningen med nödvändighet blir på en ganska övergripande nivå.

Läs mer

Microsoft.NET Version Http Activation MapGuide Open source (installerad på en webbserver, tillgänglig utanför brandväggen) Web Deploy 3.

Microsoft.NET Version Http Activation MapGuide Open source (installerad på en webbserver, tillgänglig utanför brandväggen) Web Deploy 3. Systemkrav Systemkrav 2017-02-01 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

Bilaga 10 Riktlinjer informationssäkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 10 Riktlinjer informationssäkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 10 Riktlinjer informationssäkerhet Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP

Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP Laboration i Datakommunikation - Introduktion till Sockets och TCP/IP Magnus Jonsson Högskolan i Halmstad 1. Syftet med laborationen Syftet med denna laboration är dels att få lite praktisk syn på bl.a.

Läs mer

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Åtgärdsplan CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Funktionen CRL... 3 1.3 Funktionen OCSP... 3 1.4 Rekommendationer... 3 1.5 Förkortningar

Läs mer

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare

Vitec Connect. Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: VITEC. VITEC Affärsområde Mäklare VITEC Vitec Connect Teknisk beskrivning REVIDERAT SENAST: 2016-02-10 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

SUNET TCS. TREFpunkt 21. Kent Engström. kent.engstrom@liu.se

SUNET TCS. TREFpunkt 21. Kent Engström. kent.engstrom@liu.se SUNET TCS TREFpunkt 21 Kent Engström kent.engstrom@liu.se SUNET TCS TCS-gruppen Servercertifikat via SUNET TCS Avveckling av SUNET SCS Kodsigneringscertifikat Personliga certifikat (Leif Johansson) TCS-gruppen

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Aktivering av SSL (https).

Aktivering av SSL (https). Aktivering av SSL (https). Kommunikation över internet är förhållandevis öppet och det kan därför vara bra att kryptera informationen genom att installera certifikat för er domän. Då kan ni även använda

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Skuldutdrag. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.3

Skuldutdrag. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.3 1(6) Skuldutdrag Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.3 www.kronofogden.se E-postadress: kontakt@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050 0771-73

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Aktivering av SSL (https).

Aktivering av SSL (https). Aktivering av SSL (https). Kommunikation över internet är förhållandevis öppet och det kan därför vara bra att kryptera informationen genom att installera certifikat för er domän. Då kan ni även använda

Läs mer

Webmail instruktioner

Webmail instruktioner Sida 1 av 7 Webmail instruktioner Med hjälp av webmailtjänsten på ITN, så är det möjligt att läsa och skicka epost över hela världen. Det enda som krävs är en dator med internet anslutning och en webläsare

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Frågehantering XML-produkter Bolagsverket 1 (15)

Frågehantering XML-produkter Bolagsverket 1 (15) Frågehantering XML-produkter Bolagsverket 1 (15) 2 (15) Ändringslogg Datum Beskrivning 2011-03-08 Skapar ändringslogg i ny version av dokumentet. Infört tre nya produkter för information om kungörelser.

Läs mer

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat

Användarhandledning. Man trycker på Visa certifikat Användarhandledning Inloggning sker så här. En webbläsare startas, för Windows-användare Internet Explorer och för Mac-användare Safari (OBS! Ej Firefox. Firefox kan inte hantera den javafil som skickas

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

1 Exempel på att kontrollera XML-signatur manuellt

1 Exempel på att kontrollera XML-signatur manuellt 2017-05-22 1(11) 1 Exempel på att kontrollera XML-signatur manuellt Detta är exempel på hur man kan kontrollera en XML-signatur enbart med enkla kommandoradsverktyg i Linux. Exemplen är avsedda att öka

Läs mer

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post Folkhälsans ZendTo ZendTo är till för enkel och säker överföring av stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post ZendTo används via webbläsare,

Läs mer

* Skatteverket. Version 4.0 SKV262. Skatteverket

* Skatteverket. Version 4.0 SKV262. Skatteverket * Skatteverket SKV262 Kontrolluppgifter och åtaganden för försäkringar inom EES Information till dig som vill lämna kontrolluppgifter och åtaganden Version 4.0 Skatteverket SKV262 Version 4.0 Sida 2 av

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

WS-MATERALTJÄNSTER-CERTIFIKAT Anvisningar hur man skaffar och förnyar certifikat E-postkanalen

WS-MATERALTJÄNSTER-CERTIFIKAT Anvisningar hur man skaffar och förnyar certifikat E-postkanalen WS-MATERALTJÄNSTER- Anvisningar hur man skaffar och förnyar certifikat E-postkanalen Version 1.0 09.12.2009 Innehållsförteckning 2 (16) Innehållsförteckning 1 Begrepp... 3 2 Allmänt... 3 3 SKAFFA... 5

Läs mer

Projektrapport. MegaLoad. Nätverksprogrammering EDA

Projektrapport. MegaLoad. Nätverksprogrammering EDA Projektrapport MegaLoad Nätverksprogrammering EDA095 2012-05-16 Av: Pétur Hjartarson, ic08phj@student.lth.se Jelena Mirosavljević, mat08jmi@student.lu.se Elise Ellerstedt, adi09eel@student.lu.se Ann-Louise

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

SSL/TLS-protokollet och

SSL/TLS-protokollet och Tekn.dr. Göran Pulkkis Överlärare i Datateknik SSL/TLS-protokollet och SSL-baserade applikationer Innehåll Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) protokollet SSL-baserade applikationer

Läs mer

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern Installationsanvisning Topocad nätverkslicens Denna installationsanvisning gäller för Topocad nätverkslicenser från version 17 och senare och beskriver hur man registrerar en Topocad licens på en server

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Installation av Virtualiseringsplattform

Installation av Virtualiseringsplattform Installation av Virtualiseringsplattform Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokument för version 1.3.1 av virtualiseringsplattformen PA2 Smärre justeringar efter installation

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format 1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel:

API Notera HTTPS POST msg UTF-8. API_key JSON Mobilnummer format  1. Skicka ett SMS till specifikt nummer POST parametrar: from msg API_key Exempel: API Jojka är utrustat med ett kraftfullt API. Utöka din applikation till att även kommunicera med Jojka. Det är väldigt enkelt att komma igång. Här nedan följer en presentation av alla funktioner. Notera

Läs mer

1 Vad är Versionshantering? 2 Git. 2.1 GitHub

1 Vad är Versionshantering? 2 Git. 2.1 GitHub 1 Vad är Versionshantering? Versionshantering (eller Version Control) är ett samlingsnamn för program som ger en användare möjlighet att komma åt tidigare versioner av dokument och spåra ändringar som

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

Certifikattjänsten Beskrivning av gränssnittet Inkomstregisterenheten

Certifikattjänsten Beskrivning av gränssnittet Inkomstregisterenheten Version 1.03 Certifikattjänsten Beskrivning av gränssnittet Inkomstregisterenheten Certifikattjänsten Beskrivning av gränssnittet 2 (15) Versionshistoria Version Datum Beskrivning 1.0 30.10.2017 Dokumentet

Läs mer

Användarmanual Portwise

Användarmanual Portwise Informerande dokument Information Sida 1 (9) Användarmanual Portwise Med hjälp av PortWise kan du koppla upp dig från Internet till Landstingsnätet via en krypterad förbindelse. Denna krypterade förbindelse

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Att bygga VPN. Agenda. Kenneth Löfstrand, IP-Solutions AB. kenneth@ip-solutions.se. Olika VPN scenarios. IPsec LAN - LAN. IPsec host - host SSH

Att bygga VPN. Agenda. Kenneth Löfstrand, IP-Solutions AB. kenneth@ip-solutions.se. Olika VPN scenarios. IPsec LAN - LAN. IPsec host - host SSH Att bygga VPN Kenneth Löfstrand, IP-Solutions AB kenneth@ip-solutions.se 1 IP-Solutions AB Agenda Olika VPN scenarios LAN - LAN host - host SSH 2 IP-Solutions AB IP-Solutions - Konsultverksamhet Oberoende

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Unix-Säkerhet. Övningsprov. Frågorna skall besvaras på ett sådant sätt att en insatt kollega skall känna sig informerad.

Unix-Säkerhet. Övningsprov. Frågorna skall besvaras på ett sådant sätt att en insatt kollega skall känna sig informerad. Övningsprov Tillåtna hjälpmedel; penna, suddgummi, linjal. Lärare: Peter Steen Betygsgränser: KY(IG=17p, VG>=29p) Svar önskas på separat papper! Rita skisser och motivera dina svar! Frågorna skall

Läs mer

Anvisning. Publiceringsverktyg för manuell inläsning av certifikatsinformation till HSA

Anvisning. Publiceringsverktyg för manuell inläsning av certifikatsinformation till HSA Anvisning Publiceringsverktyg för manuell inläsning av certifikatsinformation till HSA Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Christoffer Johansson Upprättande av dokument 0.2 Jessica Nord

Läs mer

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449 API:er/Mashup Föreläsning 4 API:er och Mashups Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet F04 API:er Mashup Dagens agenda API RSS Säkerhet Mashup Resurser

Läs mer