Tillämpas från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpas från och med 2010-07-28"

Transkript

1 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande Tillämpas från och med Tillämplighet a. Dessa bestämmelser gäller vid köp av tjänster från kompletterande aktörer där Arbetsförmedlingen är part i avtalet. b. Dessa bestämmelser gäller vid varje tidpunkt i den form och med det innehåll som Arbetsförmedlingen beslutar. Arbetsförmedlingen får inte utan Säljarens medgivande göra sådana förändringar i de allmänna bestämmelserna att Säljaren inte kan uppfylla villkoren för leverans av tjänsten enligt Kontraktet. c. Arbetsförmedlingen ska tillkännage förändringar i de allmänna bestämmelserna i god tid före ikraftträdandet med angivande av datum för ikraftträdandet. d. Innan förändringar i de allmänna bestämmelserna träder i kraft mellan Säljare och Köpare skall Säljaren godkänna förändringarna på det sätt och i den form Köparen beslutar. e. Om Säljaren inte godkänner förändringarna skall Säljaren meddela Köparen detta senast inom av Köparen angiven tidsfrist. f. Om förändringarna i följd av Säljarens beslut att inte godkänna förändringar i de Allmänna bestämmelserna inte träder i kraft mellan Säljaren och Köparen ska den senaste version av de Allmänna bestämmelserna som Säljaren godkänt fortsatt vara gällande mellan parterna.

2 2. Definitioner a. Med Kompletterande aktör avses juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet och som är organisatoriskt och ekonomiskt självständig från Arbetsförmedlingen. b. Med Säljaren avses den leverantör/kompletterande aktör, dennes anställda personal och anlitade underleverantörer som inom ramen för Avtalet ska tillhandahålla tjänsten. c. Med Deltagare avses den person som efter beslut/anvisning av Arbetsförmedlingen tar del av den levererade tjänsten. d. Med Avtal avses de dokument som tillsammans utgör den samlande överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Säljaren. Till Avtalet hör utöver Kontraktet med tillhörande bilagor, innehållande villkoren för den upphandlade tjänsten, Allmänna bestämmelser, Förfrågningsunderlag och Säljarens anbud eller ansökan samt i förekommande fall skriftligen upprättade och av båda parter undertecknade ändringar i kontraktet och/eller de Allmänna bestämmelserna. Om det råder motsättning mellan de i Avtalet ingående dokumenten gäller de om inget annat anges i Kontraktet och omständigheterna inte uppenbart föranleder annat, i följande inbördes ordning: 1. Skriftligen upprättade och av båda parter undertecknade ändringar i Kontraktet 2. Kontraktet 3. Vid varje tidpunkt beslutade Allmänna bestämmelser 4. Förfrågningsunderlag 5. Säljarens anbud e. Med Arbetsmarknadspolitiskt program avses av regeringen beslutade insatser reglerade genom förordning. f. Med Aktivitetsstöd avses ekonomiskt stöd till arbetssökande som är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program. g. Med Utvecklingsersättning avses ekonomiskt stöd till ungdomar inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar eller Jobb- och utvecklingsgarantin h. Med Etableringsersättning avses ekonomiskt stöd till nyanlända som deltar i programverksamhet särskild avsedd för denna grupp

3 i. Med Försäkringskassan avses den försäkringskassa som deltagaren tillhör j. Med Anordnare avses den som svarar för genomförandet av en viss tjänst. k. Med kontorsnummer avses det nummer som Arbetsförmedlingen tilldelat sina kontor. l. Med Ärendenummer avses det nummer Arbetsförmedlingen tilldelat handläggning och beslut kopplade till enskild arbetssökande avseende anvisning till viss tjänst. m. Med kursdelatagarvecka avses en vecka om normalt 5 undervisningsdagar för en deltagare. n. Med kursdelatagardag avses en undervisningsdag för en deltagare. o. Med Normalt Sökområde avses att den arbetssökande ska söka arbete inom hela landet och inom alla yrken som är möjliga att få med hänsyn till den arbetssökandes förutsättningar och kvalifikationer. p. Om inte annat framgår av Kontrakt, Allmänna bestämmelser, Förfrågningsunderlag vid köp av tjänst efter upphandling enligt Lag om offentlig upphandling eller Lag (SFSnr) om valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen, ska innebörden av de begrepp som i övrigt förekommer i Avtalet ha den betydelse som framgår av vid varje tidpunkt hos Arbetsförmedlingen fastställd definition av begreppet. 3. Ersättning a. Ersättning utgår enligt den betalningsmodell som angivits i kontraktet. b. Vid start av arbetsmarknadsutbildning som sker annan veckodag än måndag, utgår ersättning för första veckan med belopp som motsvarar antalet utbildningsdagar under första veckan. c. Vid avbrott i arbetsmarknadsutbildning på grund av beslut fattat av Arbetsförmedlingen, så kallat planerat avbrott, utgår ersättning till och med den sista dagen då den arbetssökande deltar i utbildningen d. Vid avbrott i arbetsmarknadsutbildning i övriga fall som ej beror på omständighet hos Säljaren utgår ersättning som längst till och med utgången av den kursdeltagarvecka som pågår när avbrottet skedde.

4 4. Fakturering avseende Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning a. Arbetsmarknadsutbildning: Säljaren ska sända en faktura per utbildningsmånad för varje utbildningsnummer b. Förberedande Utbildning: Säljaren ska sända en faktura per utbildningsmånad för varje utbildningsnummer och kontorsnummer. Kontorsnummer framgår av Meddelande om anvisning till Förberedande utbildning för varje deltagare. c. Faktura ska innehålla uppgift om utbildningsnummer, utbildningens namn, diarienummer hos Arbetsförmedlingen, den utbildningsmånad fakturan avser samt Säljarens kundnummer hos Arbetsförmedlingen och, avseende Förberedande Utbildning, även kontorsnummer. d. Till faktura ska fogas bilaga innehållande deltagarförteckning. Deltagarförteckningen ska för varje deltagare innehålla uppgift om deltagarens personnummer, kontorsnummer, efternamn, förnamn, datum för påbörjad utbildning, datum avseende utbildningens sista dag, eventuellt datum för avbrott, antal utnyttjade kursdeltagardagar i den fakturerade utbildningsmånaden, pris per vecka, pris per dag samt kostnad för varje deltagare och totalt. Deltagarförteckningen ska vara sorterad efter deltagares personnummer i fallande ordning. Se även punkt 18 b avseende verksamhetsfria dagar. e. Betalningsfrist ska vara 30 dagar f. Arbetsförmedlingen garanterar inte betalning i rätt tid om inte villkoren i p. 4a, 4b och 4d är uppfyllda. g. Säljaren ska i möjligaste mån använda sig av elektronisk faktura. Elektronisk faktura få dock inte användas om inte Säljaren kan bifoga deltagarförteckning enligt p.4d ovan som bilaga till den elektroniska fakturan. Om sådan bilaga inte kan bifogas skall faktura och bilagor översändas till Arbetsförmedlingen med post. 5. Utbetalning av ersättning via Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för Kompletterande Aktörer a. Säljaren ska i de fall ersättning för tjänsten utbetalas efter Säljaren begäran via Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för Kompletterande aktörer, följa de instruktioner som Arbetsförmedlingen ger för åtkomst, inrapportering av betalningsunderlag och verifiering. Särskilt avtal för åtkomst till systemstöd skall tecknas.

5 b. Betalningsfrist ska vara 30 dagar från den dag korrekt underlag för utbetalning av ersättningen inkommit till Arbetsförmedlingen och begäran om utbetalning av ersättningen har inkommit till Arbetsförmedlingen. 6. Rättsliga förutsättningar för kompletterande aktörs genomförande av tjänsten a. Säljaren ska i förekommande fall ta del av rättslig information i bilaga till Avtalet och i dessa Allmänna bestämmelser. Säljaren ansvarar för att samtliga personer som deltar i Säljarens leverans av tjänsten tar emot och bekräftar informationen senast i samband med att personen i fråga påbörjar arbete med leveransen. b. Säljaren ska i förekommande fall underteckna försäkran om mottagande av rättslig information / sekretessförbindelse och återsända den till Arbetsförmedlingen i samband med avtalets undertecknande. c. Arbetsförmedlingen har rätt att besluta om att inte avropa den upphandlade tjänsten hos Säljaren, eller att inte placera deltagare i den upphandlade tjänsten hos Säljaren, innan försäkran enligt p. b) ovan inkommit till Arbetsförmedlingen. 7. Tystnadsplikt och sekretess a. Säljaren omfattas enligt Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL, i samma omfattning som Arbetsförmedlingen. Säljaren skall särskilt beakta b. Tystnadsplikt gäller hos Säljaren och Säljarens anlitade underleverantörer för uppgifter som omfattas av sekretess hos Arbetsförmedlingen enligt 2 kap. 1 och 28 kap 11 OSL, och som är hänförliga till enskild arbetssökandes personliga förhållanden. i. Med arbetssökandes personliga förhållanden avses bland annat, men inte uteslutande, uppgift om namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, uppgift om att person är inskriven hos Arbetsförmedlingen, vilka aktiviteter som den arbetssökande är aktuell för, samt uppgift om att arbetssökande är placerad hos Säljaren eller annan kompletterande aktör. c. Tystnadsplikt gäller hos Säljaren och Säljarens anlitade underleverantörer för uppgifter som omfattas av sekretess hos Arbetsförmedlingen enligt 2 kap 1 och 28 kap 12

6 8. Jäv OSL, och som är hänförliga till arbetsgivares eller arbetssökandens affärs- eller driftsförhållanden. i. Med affärs- eller driftsförhållande avses bland annat, men inte uteslutande, uppgift om att arbetsgivare har arbetssökande i arbetsmarknadspolitiskt program placerad hos sig, att arbetsgivare uppbär någon typ av stöd från Arbetsförmedlingen, att arbetsgivare varslat arbetstagare om uppsägning, att arbetssökande uppbär stöd för start av näringsverksamhet mm. ii. Uppgifter som omfattas av 28 kap 12 OSL och är hänförliga till arbetsgivare får inte röjas för arbetssökande. iii. Uppgifter som omfattas av 28 kap 12 OSL och är hänförliga till arbetssökande får inte röjas för arbetsgivare. d. Säljaren får inte pröva huruvida uppgift som omfattas av sekretess kan lämnas ut. Sådan prövning utgör myndighetsutövning som endast kan utföras av Arbetsförmedlingen. Förfrågan om utlämnande av uppgift till annan än den uppgiften berör ska hänvisas till Arbetsförmedlingen för prövning. a. Säljaren, Säljarens anställda personal och/eller Säljarens anlitade underleverantörer omfattas av Förvaltningslagens vid varje tidpunkt gällande regler om jäv. b. Säljaren, säljarens anställda personal och säljarens anlitade underleverantörer är jävig i ärende som berör säljaren närstående. c. Med närstående avses bland annat, men inte uteslutande, Säljarens, Säljarens anställda personals och/eller Säljarens anlitade underleverantörers tidigare eller nuvarande make/maka eller registrerad partner, tidigare eller nuvarande sambo, förälder, syskon eller barn, nära vän eller affärspartner. d. Arbetsförmedlingen får inte placera enskild arbetssökande hos Säljaren eller anlita Säljaren för leverans av tjänsten till enskild arbetssökande om Säljaren, säljarens anställda personal eller Säljarens anlitade underleverantör är jävig. e. Säljaren, Säljarens anställda personal och Säljarens anlitade underleverantörer får inte delta i handläggning av ärende som berör arbetssökande om jäv föreligger.

7 f. Säljaren ska självmant och skyndsamt anmäla omständighet som kan utgöra jäv till Arbetsförmedlingen. 9. Antidiskriminering a. Säljaren ska vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. b. För avtal där den ordinarie avtalsperioden före förlängning enligt villkoren i Kontraktet är minst ett år ska Säljaren senast tre månader före den ordinarie avtalsperiodens utgång utan anmodan skriftligen lämna de upplysningar som begärs i Kontraktet. Upplysningarna ska sändas till ansvarig upphandlare. 10. Ansvar enligt arbetsmiljölagen a. Deltagare anvisad till arbetsmarknadspolitiskt program likställs med en arbetstagare när han/hon deltar i verksamhet på en arbetsplats. Den som tar emot deltagare ska tillämpa de regler i arbetsmiljölagen som gäller för sådana deltagare. i. Säljaren har skyldighet att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner och övrig utrustning, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller de krav som uppställs i arbetsmiljölagen. ii. Lokaler och utrustning skall vara utformade på sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som vid varje tidpunkt utfärdats av Arbetsmiljöverket följs. (www.av.se) iii. I de fall då tjänsten ska vara tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning ska de riktlinjer som finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning följas. (www.handisam.se) iv. Säljaren ska ansvara för att deltagare i aktivitet/ leverans av tjänst enligt detta avtal får tillräcklig kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt. 11. Anpassning av lokaler Säljaren är skyldig att tillse att använda lokaler i förekommande fall är anpassade för funktionshindrade. 12. Säljarens kompetens

8 a. Säljaren ska i de fall den upphandlade tjänsten enligt förfrågningsunderlaget vid upphandlingen ska utföras av personer med särskild kompetens, underrätta Arbetsförmedlingen om sådan person inte längre står till Säljarens förfogande för leverans av tjänsten. Underrättelsen ska skickas till Arbetsförmedlingen, avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster, Stockholm så snart Säljaren fått kännedom om förestående förändringar i sin egen eller underleverantörs bemanning. b. Arbetsförmedlingen ska ha rätt att tillfälligt eller permanent besluta avstå från att erbjuda deltagare placering hos / anvisa deltagare till tjänsten så länge Säljaren inte kan visa att tjänsten kan levereras av person med avtalad särskild kompetens. 13. Språkstöd/tolk för deltagare med bristande kunskaper i svenska språket eller som har nedsatt syn eller hörsel. Säljaren ansvarar för att deltagare med bristande kunskaper i svenska språket och/eller har behov av syn- eller teckenspråkstolk erbjuds stöd så att de kan tillgodogöra sig tjänsten. Om Arbetsförmedlingen har använt tolk för en arbetssökande som placeras hos Säljaren kan Säljaren efter samråd med Arbetsförmedlingen också anlita tolk. Avrop görs av Arbetsförmedlingen enligt ramavtal om inget annat anges i Kontraktet avseende användning och bekostande av tolk. 14. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska upprätta skiftlig dokumentation över deltagarens aktiviteter inom ramen för den levererade tjänsten, inklusive frånvaro från avtalade möten, uteblivna planerade telefonkontakter utebliven planerad kontakt via e-post eller annan elektronisk kommunikationsväg, planerade aktiviteter eller annan inplanerad verksamhet.

9 d. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för rätt att uppbära ersättning från arbetslöshetsförsäkring. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål underrätta Arbetsförmedlingen om dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring genom att den arbetssökande i. Avvisar ett lämpligt arbete som erbjuds denne ii. Genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller aktivitet inom sådant program inte kommer till stånd iii. Uppträder så att det finns anledning att förmoda att den arbetssökande inte vill eller kan anta något som helst arbete iv. Frivilligt och utan godtagbar anledning lämnar en anställning eller blir avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas få kännedom om det eller v. I övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 15. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt delta i arbetsmarknadspolitiskt program och/eller uppbära ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren. b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet och uppbära aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

10 d. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till Arbetsförmedlingen. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagares rätt att kvarstå i arbetsmarknadspolitiskt program till Arbetsförmedlingen f. Säljaren ska styrka vidtagna åtgärder och eventuella skäl för återkallande av anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet genom den dokumentation Säljaren upprättar. 16. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt delta i aktiviteter för nyanlända och uppbära etableringsersättning a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren. b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för deltagande i aktiviteter för nyanlända och uppbära etableringsersättning. d. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till etableringsersättning till Arbetsförmedlingen. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagares rätt att kvarstå i aktiviteter för nyanlända till Arbetsförmedlingen f. Säljaren ska styrka vidtagna åtgärder och eventuella skäl för återkallande av anvisning till aktivitet för nyanlända genom den dokumentation Säljaren upprättar. 17. Säljarens ansvar för rapportering av deltagares närvaro och frånvaro

11 a. Säljaren ska notera vilka dagar deltagaren varit frånvarande från aktiviteten och orsaken till frånvaron, samt rapportera uppgifterna till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen meddelat Säljaren. Om orsaken till frånvaron inte kan fastställas ska Säljaren redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att fastställa orsaken till frånvaron. b. Om inget särskilt angivits i Kontraktet ska frånvaro rapporteras till Arbetsförmedlingen så snart frånvaron kan föranleda i. ifrågasättande av deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ii. ifrågasättande av deltagarens möjligheter att tillgodogöra sig den levererade tjänsten. c. För deltagare som är berättigad till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning är Säljaren skyldig att lämna uppgifter om deltagarens närvaro och frånvaro när Försäkringskassan vid stickprovskontroller begär dessa uppgifter. d. Säljaren ska anmäla till Arbetsförmedlingen om deltagaren uteblir första dagen av ett arbetsmarknadspolitiskt program. e. För deltagare som är berättigade till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ska Säljaren intyga på blanketten FK 5057 att de uppgifter som deltagaren anger är riktiga. Deltagaren ansvarar för att lämna eller skicka blanketten till Försäkringskassan. Närmare anvisningar om hur blanketten FK 5057 ska fyllas i finns på blanketten. f. För deltagare som är berättigade till etableringsersättning till nyanlända invandrare ska Säljaren intyga på särskild blankett att de uppgifter som deltagaren anger är riktiga. Deltagaren ansvarar för att lämna eller skicka blanketten till Arbetsförmedlingen. Närmare anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns på blanketten. 18. Beviljande av ledighet från deltagande i aktivitet inom Jobb- och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning a. Arbetsförmedlingen och säljaren ska träffa överenskommelse om villkoren för deltagares ledighet i

12 samband med uppehåll eller lov i Jobb- och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning, utöver vad som följer av reglering av Verksamhetsfria dagar enligt punkt c. nedan. b. Säljaren kan bevilja deltagaren ledighet från programmet eller utbildningen, utan att det finns en överenskommelse med Arbetsförmedlingen, för enskild angelägenhet av vikt. Ledighet bör beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan ledighet reducerar inte aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 1. Aktiviteter som hör ihop med det arbetsmarknadspolitiska programmet: besök hos Arbetsförmedlingen besök hos arbetsgivare efter anvisning av Arbetsförmedlingen uppkörning för körkort då sådant krävs för det kommande yrket 2. Starka personliga, sociala eller känslomässiga skäl, exempelvis: Läkarbesök allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller liknande mönstring flyttning c. Följande dagar utöver lördag samt sön- och helgdag är verksamhetsfria: midsommarafton, julafton och nyårsafton. d. År då Nationaldagen 6 juni infaller på lördag eller söndag har Säljaren rätt att bevilja deltagare ledighet och /eller hemstudier under en dag, om Säljarens personal enligt facklig överenskommelse har rätt till ledighet på annan dag än 6 juni, som kompensation för utebliven ledighet som skulle utfallit om 6 juni infallit på annan dag än lördag eller söndag. e. Utöver vad som följer av punkten d. ovan ska följande avkortade verksamhetstid tillämpas Avkortning med 2 tim/dag: Avkortning med 4 tim/dag:

13 skärtorsdag valborgsmässoafton som infaller måndag torsdag trettondagsafton dag före Alla helgons dag den 23 december som infaller på en fredag valborgsmässoafton som infaller på en fredag. 19. Säljarens ansvar för bevarande av dokumentation a. Säljaren ska bevara upprättad dokumentation kring enskild deltagare under 6 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet hos Säljaren. b. Dokumentation som kommunicerats skriftligen till Arbetsförmedlingen i samband med slutredovisning av deltagarens aktivitet behöver inte bevaras. c. Dokumentationen ska förvaras på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för obehörig. Säljaren får endast lämna ut information om enskild deltagare till deltagaren själv eller person som innehar fullmakt att ta emot sådan information för deltagarens räkning, efter att insatsen avslutats och slutredovisning inklusive närvarorapportering har överlämnats till Arbetsförmedlingen. d. Säljaren ska senast 8 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet hos Säljaren låta förstöra/radera all dokumentation rörande enskild deltagare som inte genom tvingande lag måste bevaras. Med tvingande lag avses sådan lagstiftning som reglerar Säljarens bokföringsskyldighet, redovisning eller liknade. e. Säljaren ska på begäran av Arbetsförmedlingen kunna uppvisa dokumentation som visar att Säljaren låtit förstöra/radera dokumentation som avses i p. a-d. 20. Marknadsföring av tjänsten a. All marknadsföring av tjänsten ska ske i enlighet med god sed. b. Säljaren har inte rätt att utnyttja Arbetsförmedlingens lokaler, webbplatser, interaktiva IT-tjänster, tryckta medier eller andra informationskanaler riktade till arbetssökande, företag eller allmänheten för marknadsföring av tjänsten, om inte Arbetsförmedlingen särskilt medger det.

14 c. Säljaren får inte utnyttja information, inklusive personuppgifter, om arbetssökande som Säljaren fått tillgång till genom Arbetsförmedlingens CV-databas för arbetssökande eller annan förteckning över arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen som Säljaren fått tillgång till, för att marknadsföra tjänster gentemot arbetssökande, om inte den arbetssökande och Arbetsförmedlingen var för sig särskilt medgivit det. d. Säljaren får inte gentemot deltagare i den levererade tjänsten marknadsföra eller erbjuda andra tjänster som Säljaren tillhandahåller inom ramen för sin verksamhet, på tider då deltagaren deltar i den avtalade tjänsten. e. Säljaren får inte utnyttja information, inklusive personuppgifter, om deltagare i den levererade tjänsten, i marknadsföringssyfte om inte deltagaren skriftligen medgivit detta. f. Säljaren får inte gentemot deltagare i den levererade tjänsten eller allmänheten marknadsföra den levererade tjänsten eller andra tjänster som Säljaren tillhandahåller på sådant sätt att mottagaren av marknadsföringen uppfattar marknadsföringen som ett samarbete med Arbetsförmedlingen, om inte Arbetsförmedlingen särskilt medgivit detta. g. Säljaren får inte använda Arbetsförmedlingens logotyp, namn eller andra beteckningar i marknadsföring utan att Arbetsförmedlingen särskilt och skriftligen medgivit detta. h. Säljarens marknadsföring får inte vara utformad på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingens anseende eller oberoende ställning kan ifrågasättas. i. Säljaren få inte anlita enskild deltagare i tjänsten för att för Säljarens räkning marknadsföra eller göra reklam för tjänsten så länge deltagaren är placerad hos Säljaren och leveransen pågår. 21. Informationsmaterial a. Säljaren ska tillhandahålla informationsmaterial om Säljaren och den erbjudna tjänsten riktad till tjänstens målgrupp och/ eller arbetsförmedlingens handläggande personal i den mån Arbetsförmedlingen efterfrågar sådan information. Informationsmaterialet ska följa Arbetsförmedlingens anvisningar och vara aktuellt och korrekt. 22. Kvalitetsuppföljning och avtalskontroll

15 a. Säljaren ska bistå Arbetsförmedlingen och medverka till Arbetsförmedlingens kvalitetsuppföljningar och avtalskontroller på det sätt och vid den tidpunkt som Arbetsförmedlingen beslutar. Närmare information om innehåll och tillvägagångssätt tillhandahålls av Arbetsförmedlingen. 23. Underleverantörer a. Säljaren har rätt att anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av den avtalade tjänsten b. Säljaren svarar för underleverantören så som för sig själv c. Säljaren skall anmäla underleverantör till Arbetsförmedlingens utpekade ansvariga upphandlare senast 1 månad innan underleverantören skall påbörja leverans. Anmälan skall innehålla underleverantörens organisationsnummer, företagsnamn, kontaktuppgifter samt kopia av överenskommelse mellan Säljaren och underleverantören. I samband med anmälan skall Säljaren försäkra att underleverantören uppfyller de krav som ställs för att kunna antas som leverantör i upphandlingen. d. Arbetsförmedlingen skall meddela Säljaren inom 10 arbetsdagar efter anmälan om underleverantören inte kan godkännas. e. Arbetsförmedlingen skall kontrollera att underleverantör fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatt och sociala avgifter. 24. Deltagares försäkringsskydd a. För deltagare som uppbär aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning tecknas försäkring för deltagaren av Arbetsförmedlingen. Deltagaren har ett skydd mot skador för den egna personen enligt: i. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ii. förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd iii. förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program iv. förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

16 Försäkringarna täcker inte: v. egna sakskador vi. fritid Säljaren kan få ersättning för skador som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program orsakar enligt vii. förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program b. Deltagare som inte är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program, omfattas inte av de försäkringsskydd som gäller enligt punkt a. ovan. c. Säljaren ska teckna ansvarförsäkring för hela avtalstiden för skada som vållas av såväl som drabbar Säljaren eller deltagare i avtalad aktivitet som inte omfattas av arbetsmarknadspolitiskt program. Information om huruvida enskild deltagare omfattas av försäkringsskydd tecknat av Arbetsförmedlingen kan lämnas av det Arbetsförmedlingskontor där deltagaren är inskriven.

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer