Tillämpas från och med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpas från och med 2010-07-28"

Transkript

1 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande Tillämpas från och med Tillämplighet a. Dessa bestämmelser gäller vid köp av tjänster från kompletterande aktörer där Arbetsförmedlingen är part i avtalet. b. Dessa bestämmelser gäller vid varje tidpunkt i den form och med det innehåll som Arbetsförmedlingen beslutar. Arbetsförmedlingen får inte utan Säljarens medgivande göra sådana förändringar i de allmänna bestämmelserna att Säljaren inte kan uppfylla villkoren för leverans av tjänsten enligt Kontraktet. c. Arbetsförmedlingen ska tillkännage förändringar i de allmänna bestämmelserna i god tid före ikraftträdandet med angivande av datum för ikraftträdandet. d. Innan förändringar i de allmänna bestämmelserna träder i kraft mellan Säljare och Köpare skall Säljaren godkänna förändringarna på det sätt och i den form Köparen beslutar. e. Om Säljaren inte godkänner förändringarna skall Säljaren meddela Köparen detta senast inom av Köparen angiven tidsfrist. f. Om förändringarna i följd av Säljarens beslut att inte godkänna förändringar i de Allmänna bestämmelserna inte träder i kraft mellan Säljaren och Köparen ska den senaste version av de Allmänna bestämmelserna som Säljaren godkänt fortsatt vara gällande mellan parterna.

2 2. Definitioner a. Med Kompletterande aktör avses juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet och som är organisatoriskt och ekonomiskt självständig från Arbetsförmedlingen. b. Med Säljaren avses den leverantör/kompletterande aktör, dennes anställda personal och anlitade underleverantörer som inom ramen för Avtalet ska tillhandahålla tjänsten. c. Med Deltagare avses den person som efter beslut/anvisning av Arbetsförmedlingen tar del av den levererade tjänsten. d. Med Avtal avses de dokument som tillsammans utgör den samlande överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Säljaren. Till Avtalet hör utöver Kontraktet med tillhörande bilagor, innehållande villkoren för den upphandlade tjänsten, Allmänna bestämmelser, Förfrågningsunderlag och Säljarens anbud eller ansökan samt i förekommande fall skriftligen upprättade och av båda parter undertecknade ändringar i kontraktet och/eller de Allmänna bestämmelserna. Om det råder motsättning mellan de i Avtalet ingående dokumenten gäller de om inget annat anges i Kontraktet och omständigheterna inte uppenbart föranleder annat, i följande inbördes ordning: 1. Skriftligen upprättade och av båda parter undertecknade ändringar i Kontraktet 2. Kontraktet 3. Vid varje tidpunkt beslutade Allmänna bestämmelser 4. Förfrågningsunderlag 5. Säljarens anbud e. Med Arbetsmarknadspolitiskt program avses av regeringen beslutade insatser reglerade genom förordning. f. Med Aktivitetsstöd avses ekonomiskt stöd till arbetssökande som är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program. g. Med Utvecklingsersättning avses ekonomiskt stöd till ungdomar inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar eller Jobb- och utvecklingsgarantin h. Med Etableringsersättning avses ekonomiskt stöd till nyanlända som deltar i programverksamhet särskild avsedd för denna grupp

3 i. Med Försäkringskassan avses den försäkringskassa som deltagaren tillhör j. Med Anordnare avses den som svarar för genomförandet av en viss tjänst. k. Med kontorsnummer avses det nummer som Arbetsförmedlingen tilldelat sina kontor. l. Med Ärendenummer avses det nummer Arbetsförmedlingen tilldelat handläggning och beslut kopplade till enskild arbetssökande avseende anvisning till viss tjänst. m. Med kursdelatagarvecka avses en vecka om normalt 5 undervisningsdagar för en deltagare. n. Med kursdelatagardag avses en undervisningsdag för en deltagare. o. Med Normalt Sökområde avses att den arbetssökande ska söka arbete inom hela landet och inom alla yrken som är möjliga att få med hänsyn till den arbetssökandes förutsättningar och kvalifikationer. p. Om inte annat framgår av Kontrakt, Allmänna bestämmelser, Förfrågningsunderlag vid köp av tjänst efter upphandling enligt Lag om offentlig upphandling eller Lag (SFSnr) om valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen, ska innebörden av de begrepp som i övrigt förekommer i Avtalet ha den betydelse som framgår av vid varje tidpunkt hos Arbetsförmedlingen fastställd definition av begreppet. 3. Ersättning a. Ersättning utgår enligt den betalningsmodell som angivits i kontraktet. b. Vid start av arbetsmarknadsutbildning som sker annan veckodag än måndag, utgår ersättning för första veckan med belopp som motsvarar antalet utbildningsdagar under första veckan. c. Vid avbrott i arbetsmarknadsutbildning på grund av beslut fattat av Arbetsförmedlingen, så kallat planerat avbrott, utgår ersättning till och med den sista dagen då den arbetssökande deltar i utbildningen d. Vid avbrott i arbetsmarknadsutbildning i övriga fall som ej beror på omständighet hos Säljaren utgår ersättning som längst till och med utgången av den kursdeltagarvecka som pågår när avbrottet skedde.

4 4. Fakturering avseende Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning a. Arbetsmarknadsutbildning: Säljaren ska sända en faktura per utbildningsmånad för varje utbildningsnummer b. Förberedande Utbildning: Säljaren ska sända en faktura per utbildningsmånad för varje utbildningsnummer och kontorsnummer. Kontorsnummer framgår av Meddelande om anvisning till Förberedande utbildning för varje deltagare. c. Faktura ska innehålla uppgift om utbildningsnummer, utbildningens namn, diarienummer hos Arbetsförmedlingen, den utbildningsmånad fakturan avser samt Säljarens kundnummer hos Arbetsförmedlingen och, avseende Förberedande Utbildning, även kontorsnummer. d. Till faktura ska fogas bilaga innehållande deltagarförteckning. Deltagarförteckningen ska för varje deltagare innehålla uppgift om deltagarens personnummer, kontorsnummer, efternamn, förnamn, datum för påbörjad utbildning, datum avseende utbildningens sista dag, eventuellt datum för avbrott, antal utnyttjade kursdeltagardagar i den fakturerade utbildningsmånaden, pris per vecka, pris per dag samt kostnad för varje deltagare och totalt. Deltagarförteckningen ska vara sorterad efter deltagares personnummer i fallande ordning. Se även punkt 18 b avseende verksamhetsfria dagar. e. Betalningsfrist ska vara 30 dagar f. Arbetsförmedlingen garanterar inte betalning i rätt tid om inte villkoren i p. 4a, 4b och 4d är uppfyllda. g. Säljaren ska i möjligaste mån använda sig av elektronisk faktura. Elektronisk faktura få dock inte användas om inte Säljaren kan bifoga deltagarförteckning enligt p.4d ovan som bilaga till den elektroniska fakturan. Om sådan bilaga inte kan bifogas skall faktura och bilagor översändas till Arbetsförmedlingen med post. 5. Utbetalning av ersättning via Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för Kompletterande Aktörer a. Säljaren ska i de fall ersättning för tjänsten utbetalas efter Säljaren begäran via Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för Kompletterande aktörer, följa de instruktioner som Arbetsförmedlingen ger för åtkomst, inrapportering av betalningsunderlag och verifiering. Särskilt avtal för åtkomst till systemstöd skall tecknas.

5 b. Betalningsfrist ska vara 30 dagar från den dag korrekt underlag för utbetalning av ersättningen inkommit till Arbetsförmedlingen och begäran om utbetalning av ersättningen har inkommit till Arbetsförmedlingen. 6. Rättsliga förutsättningar för kompletterande aktörs genomförande av tjänsten a. Säljaren ska i förekommande fall ta del av rättslig information i bilaga till Avtalet och i dessa Allmänna bestämmelser. Säljaren ansvarar för att samtliga personer som deltar i Säljarens leverans av tjänsten tar emot och bekräftar informationen senast i samband med att personen i fråga påbörjar arbete med leveransen. b. Säljaren ska i förekommande fall underteckna försäkran om mottagande av rättslig information / sekretessförbindelse och återsända den till Arbetsförmedlingen i samband med avtalets undertecknande. c. Arbetsförmedlingen har rätt att besluta om att inte avropa den upphandlade tjänsten hos Säljaren, eller att inte placera deltagare i den upphandlade tjänsten hos Säljaren, innan försäkran enligt p. b) ovan inkommit till Arbetsförmedlingen. 7. Tystnadsplikt och sekretess a. Säljaren omfattas enligt Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL, i samma omfattning som Arbetsförmedlingen. Säljaren skall särskilt beakta b. Tystnadsplikt gäller hos Säljaren och Säljarens anlitade underleverantörer för uppgifter som omfattas av sekretess hos Arbetsförmedlingen enligt 2 kap. 1 och 28 kap 11 OSL, och som är hänförliga till enskild arbetssökandes personliga förhållanden. i. Med arbetssökandes personliga förhållanden avses bland annat, men inte uteslutande, uppgift om namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, uppgift om att person är inskriven hos Arbetsförmedlingen, vilka aktiviteter som den arbetssökande är aktuell för, samt uppgift om att arbetssökande är placerad hos Säljaren eller annan kompletterande aktör. c. Tystnadsplikt gäller hos Säljaren och Säljarens anlitade underleverantörer för uppgifter som omfattas av sekretess hos Arbetsförmedlingen enligt 2 kap 1 och 28 kap 12

6 8. Jäv OSL, och som är hänförliga till arbetsgivares eller arbetssökandens affärs- eller driftsförhållanden. i. Med affärs- eller driftsförhållande avses bland annat, men inte uteslutande, uppgift om att arbetsgivare har arbetssökande i arbetsmarknadspolitiskt program placerad hos sig, att arbetsgivare uppbär någon typ av stöd från Arbetsförmedlingen, att arbetsgivare varslat arbetstagare om uppsägning, att arbetssökande uppbär stöd för start av näringsverksamhet mm. ii. Uppgifter som omfattas av 28 kap 12 OSL och är hänförliga till arbetsgivare får inte röjas för arbetssökande. iii. Uppgifter som omfattas av 28 kap 12 OSL och är hänförliga till arbetssökande får inte röjas för arbetsgivare. d. Säljaren får inte pröva huruvida uppgift som omfattas av sekretess kan lämnas ut. Sådan prövning utgör myndighetsutövning som endast kan utföras av Arbetsförmedlingen. Förfrågan om utlämnande av uppgift till annan än den uppgiften berör ska hänvisas till Arbetsförmedlingen för prövning. a. Säljaren, Säljarens anställda personal och/eller Säljarens anlitade underleverantörer omfattas av Förvaltningslagens vid varje tidpunkt gällande regler om jäv. b. Säljaren, säljarens anställda personal och säljarens anlitade underleverantörer är jävig i ärende som berör säljaren närstående. c. Med närstående avses bland annat, men inte uteslutande, Säljarens, Säljarens anställda personals och/eller Säljarens anlitade underleverantörers tidigare eller nuvarande make/maka eller registrerad partner, tidigare eller nuvarande sambo, förälder, syskon eller barn, nära vän eller affärspartner. d. Arbetsförmedlingen får inte placera enskild arbetssökande hos Säljaren eller anlita Säljaren för leverans av tjänsten till enskild arbetssökande om Säljaren, säljarens anställda personal eller Säljarens anlitade underleverantör är jävig. e. Säljaren, Säljarens anställda personal och Säljarens anlitade underleverantörer får inte delta i handläggning av ärende som berör arbetssökande om jäv föreligger.

7 f. Säljaren ska självmant och skyndsamt anmäla omständighet som kan utgöra jäv till Arbetsförmedlingen. 9. Antidiskriminering a. Säljaren ska vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. b. För avtal där den ordinarie avtalsperioden före förlängning enligt villkoren i Kontraktet är minst ett år ska Säljaren senast tre månader före den ordinarie avtalsperiodens utgång utan anmodan skriftligen lämna de upplysningar som begärs i Kontraktet. Upplysningarna ska sändas till ansvarig upphandlare. 10. Ansvar enligt arbetsmiljölagen a. Deltagare anvisad till arbetsmarknadspolitiskt program likställs med en arbetstagare när han/hon deltar i verksamhet på en arbetsplats. Den som tar emot deltagare ska tillämpa de regler i arbetsmiljölagen som gäller för sådana deltagare. i. Säljaren har skyldighet att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner och övrig utrustning, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller de krav som uppställs i arbetsmiljölagen. ii. Lokaler och utrustning skall vara utformade på sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som vid varje tidpunkt utfärdats av Arbetsmiljöverket följs. ( iii. I de fall då tjänsten ska vara tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning ska de riktlinjer som finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning följas. ( iv. Säljaren ska ansvara för att deltagare i aktivitet/ leverans av tjänst enligt detta avtal får tillräcklig kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt. 11. Anpassning av lokaler Säljaren är skyldig att tillse att använda lokaler i förekommande fall är anpassade för funktionshindrade. 12. Säljarens kompetens

8 a. Säljaren ska i de fall den upphandlade tjänsten enligt förfrågningsunderlaget vid upphandlingen ska utföras av personer med särskild kompetens, underrätta Arbetsförmedlingen om sådan person inte längre står till Säljarens förfogande för leverans av tjänsten. Underrättelsen ska skickas till Arbetsförmedlingen, avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster, Stockholm så snart Säljaren fått kännedom om förestående förändringar i sin egen eller underleverantörs bemanning. b. Arbetsförmedlingen ska ha rätt att tillfälligt eller permanent besluta avstå från att erbjuda deltagare placering hos / anvisa deltagare till tjänsten så länge Säljaren inte kan visa att tjänsten kan levereras av person med avtalad särskild kompetens. 13. Språkstöd/tolk för deltagare med bristande kunskaper i svenska språket eller som har nedsatt syn eller hörsel. Säljaren ansvarar för att deltagare med bristande kunskaper i svenska språket och/eller har behov av syn- eller teckenspråkstolk erbjuds stöd så att de kan tillgodogöra sig tjänsten. Om Arbetsförmedlingen har använt tolk för en arbetssökande som placeras hos Säljaren kan Säljaren efter samråd med Arbetsförmedlingen också anlita tolk. Avrop görs av Arbetsförmedlingen enligt ramavtal om inget annat anges i Kontraktet avseende användning och bekostande av tolk. 14. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska upprätta skiftlig dokumentation över deltagarens aktiviteter inom ramen för den levererade tjänsten, inklusive frånvaro från avtalade möten, uteblivna planerade telefonkontakter utebliven planerad kontakt via e-post eller annan elektronisk kommunikationsväg, planerade aktiviteter eller annan inplanerad verksamhet.

9 d. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för rätt att uppbära ersättning från arbetslöshetsförsäkring. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål underrätta Arbetsförmedlingen om dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring genom att den arbetssökande i. Avvisar ett lämpligt arbete som erbjuds denne ii. Genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller aktivitet inom sådant program inte kommer till stånd iii. Uppträder så att det finns anledning att förmoda att den arbetssökande inte vill eller kan anta något som helst arbete iv. Frivilligt och utan godtagbar anledning lämnar en anställning eller blir avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas få kännedom om det eller v. I övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 15. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt delta i arbetsmarknadspolitiskt program och/eller uppbära ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren. b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet och uppbära aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

10 d. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till Arbetsförmedlingen. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagares rätt att kvarstå i arbetsmarknadspolitiskt program till Arbetsförmedlingen f. Säljaren ska styrka vidtagna åtgärder och eventuella skäl för återkallande av anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet genom den dokumentation Säljaren upprättar. 16. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt delta i aktiviteter för nyanlända och uppbära etableringsersättning a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren. b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för deltagande i aktiviteter för nyanlända och uppbära etableringsersättning. d. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till etableringsersättning till Arbetsförmedlingen. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagares rätt att kvarstå i aktiviteter för nyanlända till Arbetsförmedlingen f. Säljaren ska styrka vidtagna åtgärder och eventuella skäl för återkallande av anvisning till aktivitet för nyanlända genom den dokumentation Säljaren upprättar. 17. Säljarens ansvar för rapportering av deltagares närvaro och frånvaro

11 a. Säljaren ska notera vilka dagar deltagaren varit frånvarande från aktiviteten och orsaken till frånvaron, samt rapportera uppgifterna till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen meddelat Säljaren. Om orsaken till frånvaron inte kan fastställas ska Säljaren redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att fastställa orsaken till frånvaron. b. Om inget särskilt angivits i Kontraktet ska frånvaro rapporteras till Arbetsförmedlingen så snart frånvaron kan föranleda i. ifrågasättande av deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ii. ifrågasättande av deltagarens möjligheter att tillgodogöra sig den levererade tjänsten. c. För deltagare som är berättigad till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning är Säljaren skyldig att lämna uppgifter om deltagarens närvaro och frånvaro när Försäkringskassan vid stickprovskontroller begär dessa uppgifter. d. Säljaren ska anmäla till Arbetsförmedlingen om deltagaren uteblir första dagen av ett arbetsmarknadspolitiskt program. e. För deltagare som är berättigade till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ska Säljaren intyga på blanketten FK 5057 att de uppgifter som deltagaren anger är riktiga. Deltagaren ansvarar för att lämna eller skicka blanketten till Försäkringskassan. Närmare anvisningar om hur blanketten FK 5057 ska fyllas i finns på blanketten. f. För deltagare som är berättigade till etableringsersättning till nyanlända invandrare ska Säljaren intyga på särskild blankett att de uppgifter som deltagaren anger är riktiga. Deltagaren ansvarar för att lämna eller skicka blanketten till Arbetsförmedlingen. Närmare anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns på blanketten. 18. Beviljande av ledighet från deltagande i aktivitet inom Jobb- och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning a. Arbetsförmedlingen och säljaren ska träffa överenskommelse om villkoren för deltagares ledighet i

12 samband med uppehåll eller lov i Jobb- och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning, utöver vad som följer av reglering av Verksamhetsfria dagar enligt punkt c. nedan. b. Säljaren kan bevilja deltagaren ledighet från programmet eller utbildningen, utan att det finns en överenskommelse med Arbetsförmedlingen, för enskild angelägenhet av vikt. Ledighet bör beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan ledighet reducerar inte aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 1. Aktiviteter som hör ihop med det arbetsmarknadspolitiska programmet: besök hos Arbetsförmedlingen besök hos arbetsgivare efter anvisning av Arbetsförmedlingen uppkörning för körkort då sådant krävs för det kommande yrket 2. Starka personliga, sociala eller känslomässiga skäl, exempelvis: Läkarbesök allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller liknande mönstring flyttning c. Följande dagar utöver lördag samt sön- och helgdag är verksamhetsfria: midsommarafton, julafton och nyårsafton. d. År då Nationaldagen 6 juni infaller på lördag eller söndag har Säljaren rätt att bevilja deltagare ledighet och /eller hemstudier under en dag, om Säljarens personal enligt facklig överenskommelse har rätt till ledighet på annan dag än 6 juni, som kompensation för utebliven ledighet som skulle utfallit om 6 juni infallit på annan dag än lördag eller söndag. e. Utöver vad som följer av punkten d. ovan ska följande avkortade verksamhetstid tillämpas Avkortning med 2 tim/dag: Avkortning med 4 tim/dag:

13 skärtorsdag valborgsmässoafton som infaller måndag torsdag trettondagsafton dag före Alla helgons dag den 23 december som infaller på en fredag valborgsmässoafton som infaller på en fredag. 19. Säljarens ansvar för bevarande av dokumentation a. Säljaren ska bevara upprättad dokumentation kring enskild deltagare under 6 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet hos Säljaren. b. Dokumentation som kommunicerats skriftligen till Arbetsförmedlingen i samband med slutredovisning av deltagarens aktivitet behöver inte bevaras. c. Dokumentationen ska förvaras på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för obehörig. Säljaren får endast lämna ut information om enskild deltagare till deltagaren själv eller person som innehar fullmakt att ta emot sådan information för deltagarens räkning, efter att insatsen avslutats och slutredovisning inklusive närvarorapportering har överlämnats till Arbetsförmedlingen. d. Säljaren ska senast 8 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet hos Säljaren låta förstöra/radera all dokumentation rörande enskild deltagare som inte genom tvingande lag måste bevaras. Med tvingande lag avses sådan lagstiftning som reglerar Säljarens bokföringsskyldighet, redovisning eller liknade. e. Säljaren ska på begäran av Arbetsförmedlingen kunna uppvisa dokumentation som visar att Säljaren låtit förstöra/radera dokumentation som avses i p. a-d. 20. Marknadsföring av tjänsten a. All marknadsföring av tjänsten ska ske i enlighet med god sed. b. Säljaren har inte rätt att utnyttja Arbetsförmedlingens lokaler, webbplatser, interaktiva IT-tjänster, tryckta medier eller andra informationskanaler riktade till arbetssökande, företag eller allmänheten för marknadsföring av tjänsten, om inte Arbetsförmedlingen särskilt medger det.

14 c. Säljaren får inte utnyttja information, inklusive personuppgifter, om arbetssökande som Säljaren fått tillgång till genom Arbetsförmedlingens CV-databas för arbetssökande eller annan förteckning över arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen som Säljaren fått tillgång till, för att marknadsföra tjänster gentemot arbetssökande, om inte den arbetssökande och Arbetsförmedlingen var för sig särskilt medgivit det. d. Säljaren får inte gentemot deltagare i den levererade tjänsten marknadsföra eller erbjuda andra tjänster som Säljaren tillhandahåller inom ramen för sin verksamhet, på tider då deltagaren deltar i den avtalade tjänsten. e. Säljaren får inte utnyttja information, inklusive personuppgifter, om deltagare i den levererade tjänsten, i marknadsföringssyfte om inte deltagaren skriftligen medgivit detta. f. Säljaren får inte gentemot deltagare i den levererade tjänsten eller allmänheten marknadsföra den levererade tjänsten eller andra tjänster som Säljaren tillhandahåller på sådant sätt att mottagaren av marknadsföringen uppfattar marknadsföringen som ett samarbete med Arbetsförmedlingen, om inte Arbetsförmedlingen särskilt medgivit detta. g. Säljaren får inte använda Arbetsförmedlingens logotyp, namn eller andra beteckningar i marknadsföring utan att Arbetsförmedlingen särskilt och skriftligen medgivit detta. h. Säljarens marknadsföring får inte vara utformad på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingens anseende eller oberoende ställning kan ifrågasättas. i. Säljaren få inte anlita enskild deltagare i tjänsten för att för Säljarens räkning marknadsföra eller göra reklam för tjänsten så länge deltagaren är placerad hos Säljaren och leveransen pågår. 21. Informationsmaterial a. Säljaren ska tillhandahålla informationsmaterial om Säljaren och den erbjudna tjänsten riktad till tjänstens målgrupp och/ eller arbetsförmedlingens handläggande personal i den mån Arbetsförmedlingen efterfrågar sådan information. Informationsmaterialet ska följa Arbetsförmedlingens anvisningar och vara aktuellt och korrekt. 22. Kvalitetsuppföljning och avtalskontroll

15 a. Säljaren ska bistå Arbetsförmedlingen och medverka till Arbetsförmedlingens kvalitetsuppföljningar och avtalskontroller på det sätt och vid den tidpunkt som Arbetsförmedlingen beslutar. Närmare information om innehåll och tillvägagångssätt tillhandahålls av Arbetsförmedlingen. 23. Underleverantörer a. Säljaren har rätt att anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av den avtalade tjänsten b. Säljaren svarar för underleverantören så som för sig själv c. Säljaren skall anmäla underleverantör till Arbetsförmedlingens utpekade ansvariga upphandlare senast 1 månad innan underleverantören skall påbörja leverans. Anmälan skall innehålla underleverantörens organisationsnummer, företagsnamn, kontaktuppgifter samt kopia av överenskommelse mellan Säljaren och underleverantören. I samband med anmälan skall Säljaren försäkra att underleverantören uppfyller de krav som ställs för att kunna antas som leverantör i upphandlingen. d. Arbetsförmedlingen skall meddela Säljaren inom 10 arbetsdagar efter anmälan om underleverantören inte kan godkännas. e. Arbetsförmedlingen skall kontrollera att underleverantör fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatt och sociala avgifter. 24. Deltagares försäkringsskydd a. För deltagare som uppbär aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning tecknas försäkring för deltagaren av Arbetsförmedlingen. Deltagaren har ett skydd mot skador för den egna personen enligt: i. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ii. förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd iii. förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program iv. förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

16 Försäkringarna täcker inte: v. egna sakskador vi. fritid Säljaren kan få ersättning för skador som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program orsakar enligt vii. förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program b. Deltagare som inte är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program, omfattas inte av de försäkringsskydd som gäller enligt punkt a. ovan. c. Säljaren ska teckna ansvarförsäkring för hela avtalstiden för skada som vållas av såväl som drabbar Säljaren eller deltagare i avtalad aktivitet som inte omfattas av arbetsmarknadspolitiskt program. Information om huruvida enskild deltagare omfattas av försäkringsskydd tecknat av Arbetsförmedlingen kan lämnas av det Arbetsförmedlingskontor där deltagaren är inskriven.

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser Sida: 1 av 11 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser 1. Tillämplighet a. Dessa bestämmelser gäller vid köp av tjänster från kompletterande

Läs mer

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Rehabiliteringstjänster 2011

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Rehabiliteringstjänster 2011 Sida: 1 av 13 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Rehabiliteringstjänster 2011 1. Tillämplighet a. Dessa bestämmelser gäller vid köp av tjänster från kompletterande

Läs mer

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och Sida: 1 av 6 z (` -k e Upphandlingens diarienummer: Af -21241~1 Olk Arbetsförmedlingen Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer 202100-2114, och Ängelholms kommun 212000-0977

Läs mer

2. Kontraktsvillkor/Leveransvillkor

2. Kontraktsvillkor/Leveransvillkor Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING 1 (10) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING rev. 2008-05-29 2 (10) 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-09-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Sida: 1 av 9 Dnr: Af-2010/121363 Datum: 2011-02-04 Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Säljaren deltar i Arbetsförmedlingens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Handledning för utförare Jobbcoachning

Handledning för utförare Jobbcoachning Handledning för utförare Jobbcoachning Revisionshistorik... 2 Jobbcoachning... 3 Målgrupp för jobbcoachning... 3 Beskrivning av Jobbcoachning... 3 Omfattningen av tjänsten... 4 Informationen om jobbcoachföretagen...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2012-03-28) Sida: 2 av 25 För felaktigheter eller förslag till ändringar i detta informationsdokument

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) Bilaga 3 PVS-714-2720/11 1(5) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN Box 12256 102 26 Stockholm nedan kallad RPS och Företaget AB, org.nr. : Kontaktmän hos RPS och Företaget. RPS: (projektansvarig)

Läs mer

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen Diarienummer: 714-A532.676/2014 1 BILAGA 10 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen och Företaget (org.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2010:2034 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL. SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen SÄKERHETSSKYDDSAVTAL Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 958 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp.

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp. 1 TILLÄMPLIGHET OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa allmänna kommersiella villkor skall tillämpas vid köp av vara till universitetet. Av leverantörens anbud angivna särskilda villkor gäller endast om de bekräftats

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anvisning för hantering av överklaganden av beslut om studieuppehåll

Anvisning för hantering av överklaganden av beslut om studieuppehåll ANVISNING Anvisning för hantering av överklaganden av beslut om studieuppehåll Denna anvisning ska tillämpas som stöd vid handläggningen av överklaganden i ärenden om studieuppehåll. Rutinen reglerar de

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR 1 (6) Datum 2017-08-30 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten BILAGA 5 UTKAST SÄKERHETSSYDDSAVTAL NIVÅ 3 UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR Polismyndigheten, org.nr. 202100-0076, Box 122 56, 102 26

Läs mer

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna ANVISNING Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna Denna anvisning ska tillämpas som stöd vid handläggningen av överklaganden i ärenden om anstånd med att påbörja studierna.

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) Bilaga 5 Datum 2014-07-16 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan Polismyndigheten i Västernorrlands län Box [fylls i vid undertecknandet] Postadress/nr [fylls i vid undertecknandet] nedan kallad Polisen

Läs mer

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten Datum 2014-04-27 Saknr och diarienummer 914-A198.231/2013 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

BESLUT Meddelat i Malmö

BESLUT Meddelat i Malmö Lena Palmér BESLUT 2013-05-28 Meddelat i Malmö Mål nr 4266-13 1 SÖKANDE RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB, 556602-8964 Simrisvägen 3 272 33 Simrishamn MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-03-21 Meddelad i Stockholm Mål nr 1721-16 1 SÖKANDE Upgraded People AB, 556820-0462 Ombud: Advokat Madeleine Sifvert Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm MOTPART Riksteatern,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

LAGEN.NU. Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsaka...

LAGEN.NU. Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsaka... 1 of 8 5/6/2010 10:35 AM LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Om Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadspolitiskt program eller yrkesinriktad

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-03-18 UTGÅVA: 1 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENT Utlämnande av handlingar i socialtjänsten ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Sida: 1 av 18 Version 7 Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Innehållsförteckning INFORMATION TILL KOMPLETTERANDE AKTÖRER INOM JOBBCOACHNING.. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer