Tillämpas från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpas från och med 2010-07-28"

Transkript

1 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande Tillämpas från och med Tillämplighet a. Dessa bestämmelser gäller vid köp av tjänster från kompletterande aktörer där Arbetsförmedlingen är part i avtalet. b. Dessa bestämmelser gäller vid varje tidpunkt i den form och med det innehåll som Arbetsförmedlingen beslutar. Arbetsförmedlingen får inte utan Säljarens medgivande göra sådana förändringar i de allmänna bestämmelserna att Säljaren inte kan uppfylla villkoren för leverans av tjänsten enligt Kontraktet. c. Arbetsförmedlingen ska tillkännage förändringar i de allmänna bestämmelserna i god tid före ikraftträdandet med angivande av datum för ikraftträdandet. d. Innan förändringar i de allmänna bestämmelserna träder i kraft mellan Säljare och Köpare skall Säljaren godkänna förändringarna på det sätt och i den form Köparen beslutar. e. Om Säljaren inte godkänner förändringarna skall Säljaren meddela Köparen detta senast inom av Köparen angiven tidsfrist. f. Om förändringarna i följd av Säljarens beslut att inte godkänna förändringar i de Allmänna bestämmelserna inte träder i kraft mellan Säljaren och Köparen ska den senaste version av de Allmänna bestämmelserna som Säljaren godkänt fortsatt vara gällande mellan parterna.

2 2. Definitioner a. Med Kompletterande aktör avses juridisk eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet och som är organisatoriskt och ekonomiskt självständig från Arbetsförmedlingen. b. Med Säljaren avses den leverantör/kompletterande aktör, dennes anställda personal och anlitade underleverantörer som inom ramen för Avtalet ska tillhandahålla tjänsten. c. Med Deltagare avses den person som efter beslut/anvisning av Arbetsförmedlingen tar del av den levererade tjänsten. d. Med Avtal avses de dokument som tillsammans utgör den samlande överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Säljaren. Till Avtalet hör utöver Kontraktet med tillhörande bilagor, innehållande villkoren för den upphandlade tjänsten, Allmänna bestämmelser, Förfrågningsunderlag och Säljarens anbud eller ansökan samt i förekommande fall skriftligen upprättade och av båda parter undertecknade ändringar i kontraktet och/eller de Allmänna bestämmelserna. Om det råder motsättning mellan de i Avtalet ingående dokumenten gäller de om inget annat anges i Kontraktet och omständigheterna inte uppenbart föranleder annat, i följande inbördes ordning: 1. Skriftligen upprättade och av båda parter undertecknade ändringar i Kontraktet 2. Kontraktet 3. Vid varje tidpunkt beslutade Allmänna bestämmelser 4. Förfrågningsunderlag 5. Säljarens anbud e. Med Arbetsmarknadspolitiskt program avses av regeringen beslutade insatser reglerade genom förordning. f. Med Aktivitetsstöd avses ekonomiskt stöd till arbetssökande som är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program. g. Med Utvecklingsersättning avses ekonomiskt stöd till ungdomar inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar eller Jobb- och utvecklingsgarantin h. Med Etableringsersättning avses ekonomiskt stöd till nyanlända som deltar i programverksamhet särskild avsedd för denna grupp

3 i. Med Försäkringskassan avses den försäkringskassa som deltagaren tillhör j. Med Anordnare avses den som svarar för genomförandet av en viss tjänst. k. Med kontorsnummer avses det nummer som Arbetsförmedlingen tilldelat sina kontor. l. Med Ärendenummer avses det nummer Arbetsförmedlingen tilldelat handläggning och beslut kopplade till enskild arbetssökande avseende anvisning till viss tjänst. m. Med kursdelatagarvecka avses en vecka om normalt 5 undervisningsdagar för en deltagare. n. Med kursdelatagardag avses en undervisningsdag för en deltagare. o. Med Normalt Sökområde avses att den arbetssökande ska söka arbete inom hela landet och inom alla yrken som är möjliga att få med hänsyn till den arbetssökandes förutsättningar och kvalifikationer. p. Om inte annat framgår av Kontrakt, Allmänna bestämmelser, Förfrågningsunderlag vid köp av tjänst efter upphandling enligt Lag om offentlig upphandling eller Lag (SFSnr) om valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen, ska innebörden av de begrepp som i övrigt förekommer i Avtalet ha den betydelse som framgår av vid varje tidpunkt hos Arbetsförmedlingen fastställd definition av begreppet. 3. Ersättning a. Ersättning utgår enligt den betalningsmodell som angivits i kontraktet. b. Vid start av arbetsmarknadsutbildning som sker annan veckodag än måndag, utgår ersättning för första veckan med belopp som motsvarar antalet utbildningsdagar under första veckan. c. Vid avbrott i arbetsmarknadsutbildning på grund av beslut fattat av Arbetsförmedlingen, så kallat planerat avbrott, utgår ersättning till och med den sista dagen då den arbetssökande deltar i utbildningen d. Vid avbrott i arbetsmarknadsutbildning i övriga fall som ej beror på omständighet hos Säljaren utgår ersättning som längst till och med utgången av den kursdeltagarvecka som pågår när avbrottet skedde.

4 4. Fakturering avseende Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning a. Arbetsmarknadsutbildning: Säljaren ska sända en faktura per utbildningsmånad för varje utbildningsnummer b. Förberedande Utbildning: Säljaren ska sända en faktura per utbildningsmånad för varje utbildningsnummer och kontorsnummer. Kontorsnummer framgår av Meddelande om anvisning till Förberedande utbildning för varje deltagare. c. Faktura ska innehålla uppgift om utbildningsnummer, utbildningens namn, diarienummer hos Arbetsförmedlingen, den utbildningsmånad fakturan avser samt Säljarens kundnummer hos Arbetsförmedlingen och, avseende Förberedande Utbildning, även kontorsnummer. d. Till faktura ska fogas bilaga innehållande deltagarförteckning. Deltagarförteckningen ska för varje deltagare innehålla uppgift om deltagarens personnummer, kontorsnummer, efternamn, förnamn, datum för påbörjad utbildning, datum avseende utbildningens sista dag, eventuellt datum för avbrott, antal utnyttjade kursdeltagardagar i den fakturerade utbildningsmånaden, pris per vecka, pris per dag samt kostnad för varje deltagare och totalt. Deltagarförteckningen ska vara sorterad efter deltagares personnummer i fallande ordning. Se även punkt 18 b avseende verksamhetsfria dagar. e. Betalningsfrist ska vara 30 dagar f. Arbetsförmedlingen garanterar inte betalning i rätt tid om inte villkoren i p. 4a, 4b och 4d är uppfyllda. g. Säljaren ska i möjligaste mån använda sig av elektronisk faktura. Elektronisk faktura få dock inte användas om inte Säljaren kan bifoga deltagarförteckning enligt p.4d ovan som bilaga till den elektroniska fakturan. Om sådan bilaga inte kan bifogas skall faktura och bilagor översändas till Arbetsförmedlingen med post. 5. Utbetalning av ersättning via Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för Kompletterande Aktörer a. Säljaren ska i de fall ersättning för tjänsten utbetalas efter Säljaren begäran via Arbetsförmedlingens elektroniska systemstöd för Kompletterande aktörer, följa de instruktioner som Arbetsförmedlingen ger för åtkomst, inrapportering av betalningsunderlag och verifiering. Särskilt avtal för åtkomst till systemstöd skall tecknas.

5 b. Betalningsfrist ska vara 30 dagar från den dag korrekt underlag för utbetalning av ersättningen inkommit till Arbetsförmedlingen och begäran om utbetalning av ersättningen har inkommit till Arbetsförmedlingen. 6. Rättsliga förutsättningar för kompletterande aktörs genomförande av tjänsten a. Säljaren ska i förekommande fall ta del av rättslig information i bilaga till Avtalet och i dessa Allmänna bestämmelser. Säljaren ansvarar för att samtliga personer som deltar i Säljarens leverans av tjänsten tar emot och bekräftar informationen senast i samband med att personen i fråga påbörjar arbete med leveransen. b. Säljaren ska i förekommande fall underteckna försäkran om mottagande av rättslig information / sekretessförbindelse och återsända den till Arbetsförmedlingen i samband med avtalets undertecknande. c. Arbetsförmedlingen har rätt att besluta om att inte avropa den upphandlade tjänsten hos Säljaren, eller att inte placera deltagare i den upphandlade tjänsten hos Säljaren, innan försäkran enligt p. b) ovan inkommit till Arbetsförmedlingen. 7. Tystnadsplikt och sekretess a. Säljaren omfattas enligt Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL, i samma omfattning som Arbetsförmedlingen. Säljaren skall särskilt beakta b. Tystnadsplikt gäller hos Säljaren och Säljarens anlitade underleverantörer för uppgifter som omfattas av sekretess hos Arbetsförmedlingen enligt 2 kap. 1 och 28 kap 11 OSL, och som är hänförliga till enskild arbetssökandes personliga förhållanden. i. Med arbetssökandes personliga förhållanden avses bland annat, men inte uteslutande, uppgift om namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, uppgift om att person är inskriven hos Arbetsförmedlingen, vilka aktiviteter som den arbetssökande är aktuell för, samt uppgift om att arbetssökande är placerad hos Säljaren eller annan kompletterande aktör. c. Tystnadsplikt gäller hos Säljaren och Säljarens anlitade underleverantörer för uppgifter som omfattas av sekretess hos Arbetsförmedlingen enligt 2 kap 1 och 28 kap 12

6 8. Jäv OSL, och som är hänförliga till arbetsgivares eller arbetssökandens affärs- eller driftsförhållanden. i. Med affärs- eller driftsförhållande avses bland annat, men inte uteslutande, uppgift om att arbetsgivare har arbetssökande i arbetsmarknadspolitiskt program placerad hos sig, att arbetsgivare uppbär någon typ av stöd från Arbetsförmedlingen, att arbetsgivare varslat arbetstagare om uppsägning, att arbetssökande uppbär stöd för start av näringsverksamhet mm. ii. Uppgifter som omfattas av 28 kap 12 OSL och är hänförliga till arbetsgivare får inte röjas för arbetssökande. iii. Uppgifter som omfattas av 28 kap 12 OSL och är hänförliga till arbetssökande får inte röjas för arbetsgivare. d. Säljaren får inte pröva huruvida uppgift som omfattas av sekretess kan lämnas ut. Sådan prövning utgör myndighetsutövning som endast kan utföras av Arbetsförmedlingen. Förfrågan om utlämnande av uppgift till annan än den uppgiften berör ska hänvisas till Arbetsförmedlingen för prövning. a. Säljaren, Säljarens anställda personal och/eller Säljarens anlitade underleverantörer omfattas av Förvaltningslagens vid varje tidpunkt gällande regler om jäv. b. Säljaren, säljarens anställda personal och säljarens anlitade underleverantörer är jävig i ärende som berör säljaren närstående. c. Med närstående avses bland annat, men inte uteslutande, Säljarens, Säljarens anställda personals och/eller Säljarens anlitade underleverantörers tidigare eller nuvarande make/maka eller registrerad partner, tidigare eller nuvarande sambo, förälder, syskon eller barn, nära vän eller affärspartner. d. Arbetsförmedlingen får inte placera enskild arbetssökande hos Säljaren eller anlita Säljaren för leverans av tjänsten till enskild arbetssökande om Säljaren, säljarens anställda personal eller Säljarens anlitade underleverantör är jävig. e. Säljaren, Säljarens anställda personal och Säljarens anlitade underleverantörer får inte delta i handläggning av ärende som berör arbetssökande om jäv föreligger.

7 f. Säljaren ska självmant och skyndsamt anmäla omständighet som kan utgöra jäv till Arbetsförmedlingen. 9. Antidiskriminering a. Säljaren ska vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. b. För avtal där den ordinarie avtalsperioden före förlängning enligt villkoren i Kontraktet är minst ett år ska Säljaren senast tre månader före den ordinarie avtalsperiodens utgång utan anmodan skriftligen lämna de upplysningar som begärs i Kontraktet. Upplysningarna ska sändas till ansvarig upphandlare. 10. Ansvar enligt arbetsmiljölagen a. Deltagare anvisad till arbetsmarknadspolitiskt program likställs med en arbetstagare när han/hon deltar i verksamhet på en arbetsplats. Den som tar emot deltagare ska tillämpa de regler i arbetsmiljölagen som gäller för sådana deltagare. i. Säljaren har skyldighet att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner och övrig utrustning, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller de krav som uppställs i arbetsmiljölagen. ii. Lokaler och utrustning skall vara utformade på sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som vid varje tidpunkt utfärdats av Arbetsmiljöverket följs. (www.av.se) iii. I de fall då tjänsten ska vara tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning ska de riktlinjer som finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning följas. (www.handisam.se) iv. Säljaren ska ansvara för att deltagare i aktivitet/ leverans av tjänst enligt detta avtal får tillräcklig kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt. 11. Anpassning av lokaler Säljaren är skyldig att tillse att använda lokaler i förekommande fall är anpassade för funktionshindrade. 12. Säljarens kompetens

8 a. Säljaren ska i de fall den upphandlade tjänsten enligt förfrågningsunderlaget vid upphandlingen ska utföras av personer med särskild kompetens, underrätta Arbetsförmedlingen om sådan person inte längre står till Säljarens förfogande för leverans av tjänsten. Underrättelsen ska skickas till Arbetsförmedlingen, avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster, Stockholm så snart Säljaren fått kännedom om förestående förändringar i sin egen eller underleverantörs bemanning. b. Arbetsförmedlingen ska ha rätt att tillfälligt eller permanent besluta avstå från att erbjuda deltagare placering hos / anvisa deltagare till tjänsten så länge Säljaren inte kan visa att tjänsten kan levereras av person med avtalad särskild kompetens. 13. Språkstöd/tolk för deltagare med bristande kunskaper i svenska språket eller som har nedsatt syn eller hörsel. Säljaren ansvarar för att deltagare med bristande kunskaper i svenska språket och/eller har behov av syn- eller teckenspråkstolk erbjuds stöd så att de kan tillgodogöra sig tjänsten. Om Arbetsförmedlingen har använt tolk för en arbetssökande som placeras hos Säljaren kan Säljaren efter samråd med Arbetsförmedlingen också anlita tolk. Avrop görs av Arbetsförmedlingen enligt ramavtal om inget annat anges i Kontraktet avseende användning och bekostande av tolk. 14. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska upprätta skiftlig dokumentation över deltagarens aktiviteter inom ramen för den levererade tjänsten, inklusive frånvaro från avtalade möten, uteblivna planerade telefonkontakter utebliven planerad kontakt via e-post eller annan elektronisk kommunikationsväg, planerade aktiviteter eller annan inplanerad verksamhet.

9 d. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för rätt att uppbära ersättning från arbetslöshetsförsäkring. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål underrätta Arbetsförmedlingen om dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring genom att den arbetssökande i. Avvisar ett lämpligt arbete som erbjuds denne ii. Genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller aktivitet inom sådant program inte kommer till stånd iii. Uppträder så att det finns anledning att förmoda att den arbetssökande inte vill eller kan anta något som helst arbete iv. Frivilligt och utan godtagbar anledning lämnar en anställning eller blir avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas få kännedom om det eller v. I övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 15. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt delta i arbetsmarknadspolitiskt program och/eller uppbära ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren. b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet och uppbära aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

10 d. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning till Arbetsförmedlingen. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagares rätt att kvarstå i arbetsmarknadspolitiskt program till Arbetsförmedlingen f. Säljaren ska styrka vidtagna åtgärder och eventuella skäl för återkallande av anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet genom den dokumentation Säljaren upprättar. 16. Säljarens skyldighet att rapportera avvikelse som kan leda till ifrågasättande av deltagarens rätt delta i aktiviteter för nyanlända och uppbära etableringsersättning a. Säljaren ska följa de instruktioner för rapportering av deltagarens aktivitet som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt meddelar Säljaren. b. Säljaren ska, om inget annat följer av Arbetsförmedlingens upprättade handlingsplan för deltagaren eller om den arbetssökande inte överlämnat den upprättade handlingsplanen till Säljaren, utgå från att deltagaren har så kallat normalt sökområde för arbete. c. Säljaren ska aktivt medverka till att underlätta för deltagaren att uppfylla de villkor som uppställs för deltagande i aktiviteter för nyanlända och uppbära etableringsersättning. d. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagarens rätt till etableringsersättning till Arbetsförmedlingen. e. Säljaren har skyldighet att utan dröjsmål anmäla dokumenterade iakttagelser som kan påverka deltagares rätt att kvarstå i aktiviteter för nyanlända till Arbetsförmedlingen f. Säljaren ska styrka vidtagna åtgärder och eventuella skäl för återkallande av anvisning till aktivitet för nyanlända genom den dokumentation Säljaren upprättar. 17. Säljarens ansvar för rapportering av deltagares närvaro och frånvaro

11 a. Säljaren ska notera vilka dagar deltagaren varit frånvarande från aktiviteten och orsaken till frånvaron, samt rapportera uppgifterna till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen meddelat Säljaren. Om orsaken till frånvaron inte kan fastställas ska Säljaren redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att fastställa orsaken till frånvaron. b. Om inget särskilt angivits i Kontraktet ska frånvaro rapporteras till Arbetsförmedlingen så snart frånvaron kan föranleda i. ifrågasättande av deltagarens rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ii. ifrågasättande av deltagarens möjligheter att tillgodogöra sig den levererade tjänsten. c. För deltagare som är berättigad till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning är Säljaren skyldig att lämna uppgifter om deltagarens närvaro och frånvaro när Försäkringskassan vid stickprovskontroller begär dessa uppgifter. d. Säljaren ska anmäla till Arbetsförmedlingen om deltagaren uteblir första dagen av ett arbetsmarknadspolitiskt program. e. För deltagare som är berättigade till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning ska Säljaren intyga på blanketten FK 5057 att de uppgifter som deltagaren anger är riktiga. Deltagaren ansvarar för att lämna eller skicka blanketten till Försäkringskassan. Närmare anvisningar om hur blanketten FK 5057 ska fyllas i finns på blanketten. f. För deltagare som är berättigade till etableringsersättning till nyanlända invandrare ska Säljaren intyga på särskild blankett att de uppgifter som deltagaren anger är riktiga. Deltagaren ansvarar för att lämna eller skicka blanketten till Arbetsförmedlingen. Närmare anvisningar om hur blanketten ska fyllas i finns på blanketten. 18. Beviljande av ledighet från deltagande i aktivitet inom Jobb- och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning a. Arbetsförmedlingen och säljaren ska träffa överenskommelse om villkoren för deltagares ledighet i

12 samband med uppehåll eller lov i Jobb- och Utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning, utöver vad som följer av reglering av Verksamhetsfria dagar enligt punkt c. nedan. b. Säljaren kan bevilja deltagaren ledighet från programmet eller utbildningen, utan att det finns en överenskommelse med Arbetsförmedlingen, för enskild angelägenhet av vikt. Ledighet bör beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan ledighet reducerar inte aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 1. Aktiviteter som hör ihop med det arbetsmarknadspolitiska programmet: besök hos Arbetsförmedlingen besök hos arbetsgivare efter anvisning av Arbetsförmedlingen uppkörning för körkort då sådant krävs för det kommande yrket 2. Starka personliga, sociala eller känslomässiga skäl, exempelvis: Läkarbesök allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller liknande mönstring flyttning c. Följande dagar utöver lördag samt sön- och helgdag är verksamhetsfria: midsommarafton, julafton och nyårsafton. d. År då Nationaldagen 6 juni infaller på lördag eller söndag har Säljaren rätt att bevilja deltagare ledighet och /eller hemstudier under en dag, om Säljarens personal enligt facklig överenskommelse har rätt till ledighet på annan dag än 6 juni, som kompensation för utebliven ledighet som skulle utfallit om 6 juni infallit på annan dag än lördag eller söndag. e. Utöver vad som följer av punkten d. ovan ska följande avkortade verksamhetstid tillämpas Avkortning med 2 tim/dag: Avkortning med 4 tim/dag:

13 skärtorsdag valborgsmässoafton som infaller måndag torsdag trettondagsafton dag före Alla helgons dag den 23 december som infaller på en fredag valborgsmässoafton som infaller på en fredag. 19. Säljarens ansvar för bevarande av dokumentation a. Säljaren ska bevara upprättad dokumentation kring enskild deltagare under 6 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet hos Säljaren. b. Dokumentation som kommunicerats skriftligen till Arbetsförmedlingen i samband med slutredovisning av deltagarens aktivitet behöver inte bevaras. c. Dokumentationen ska förvaras på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för obehörig. Säljaren får endast lämna ut information om enskild deltagare till deltagaren själv eller person som innehar fullmakt att ta emot sådan information för deltagarens räkning, efter att insatsen avslutats och slutredovisning inklusive närvarorapportering har överlämnats till Arbetsförmedlingen. d. Säljaren ska senast 8 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet hos Säljaren låta förstöra/radera all dokumentation rörande enskild deltagare som inte genom tvingande lag måste bevaras. Med tvingande lag avses sådan lagstiftning som reglerar Säljarens bokföringsskyldighet, redovisning eller liknade. e. Säljaren ska på begäran av Arbetsförmedlingen kunna uppvisa dokumentation som visar att Säljaren låtit förstöra/radera dokumentation som avses i p. a-d. 20. Marknadsföring av tjänsten a. All marknadsföring av tjänsten ska ske i enlighet med god sed. b. Säljaren har inte rätt att utnyttja Arbetsförmedlingens lokaler, webbplatser, interaktiva IT-tjänster, tryckta medier eller andra informationskanaler riktade till arbetssökande, företag eller allmänheten för marknadsföring av tjänsten, om inte Arbetsförmedlingen särskilt medger det.

14 c. Säljaren får inte utnyttja information, inklusive personuppgifter, om arbetssökande som Säljaren fått tillgång till genom Arbetsförmedlingens CV-databas för arbetssökande eller annan förteckning över arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen som Säljaren fått tillgång till, för att marknadsföra tjänster gentemot arbetssökande, om inte den arbetssökande och Arbetsförmedlingen var för sig särskilt medgivit det. d. Säljaren får inte gentemot deltagare i den levererade tjänsten marknadsföra eller erbjuda andra tjänster som Säljaren tillhandahåller inom ramen för sin verksamhet, på tider då deltagaren deltar i den avtalade tjänsten. e. Säljaren får inte utnyttja information, inklusive personuppgifter, om deltagare i den levererade tjänsten, i marknadsföringssyfte om inte deltagaren skriftligen medgivit detta. f. Säljaren får inte gentemot deltagare i den levererade tjänsten eller allmänheten marknadsföra den levererade tjänsten eller andra tjänster som Säljaren tillhandahåller på sådant sätt att mottagaren av marknadsföringen uppfattar marknadsföringen som ett samarbete med Arbetsförmedlingen, om inte Arbetsförmedlingen särskilt medgivit detta. g. Säljaren får inte använda Arbetsförmedlingens logotyp, namn eller andra beteckningar i marknadsföring utan att Arbetsförmedlingen särskilt och skriftligen medgivit detta. h. Säljarens marknadsföring får inte vara utformad på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingens anseende eller oberoende ställning kan ifrågasättas. i. Säljaren få inte anlita enskild deltagare i tjänsten för att för Säljarens räkning marknadsföra eller göra reklam för tjänsten så länge deltagaren är placerad hos Säljaren och leveransen pågår. 21. Informationsmaterial a. Säljaren ska tillhandahålla informationsmaterial om Säljaren och den erbjudna tjänsten riktad till tjänstens målgrupp och/ eller arbetsförmedlingens handläggande personal i den mån Arbetsförmedlingen efterfrågar sådan information. Informationsmaterialet ska följa Arbetsförmedlingens anvisningar och vara aktuellt och korrekt. 22. Kvalitetsuppföljning och avtalskontroll

15 a. Säljaren ska bistå Arbetsförmedlingen och medverka till Arbetsförmedlingens kvalitetsuppföljningar och avtalskontroller på det sätt och vid den tidpunkt som Arbetsförmedlingen beslutar. Närmare information om innehåll och tillvägagångssätt tillhandahålls av Arbetsförmedlingen. 23. Underleverantörer a. Säljaren har rätt att anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av den avtalade tjänsten b. Säljaren svarar för underleverantören så som för sig själv c. Säljaren skall anmäla underleverantör till Arbetsförmedlingens utpekade ansvariga upphandlare senast 1 månad innan underleverantören skall påbörja leverans. Anmälan skall innehålla underleverantörens organisationsnummer, företagsnamn, kontaktuppgifter samt kopia av överenskommelse mellan Säljaren och underleverantören. I samband med anmälan skall Säljaren försäkra att underleverantören uppfyller de krav som ställs för att kunna antas som leverantör i upphandlingen. d. Arbetsförmedlingen skall meddela Säljaren inom 10 arbetsdagar efter anmälan om underleverantören inte kan godkännas. e. Arbetsförmedlingen skall kontrollera att underleverantör fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatt och sociala avgifter. 24. Deltagares försäkringsskydd a. För deltagare som uppbär aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning tecknas försäkring för deltagaren av Arbetsförmedlingen. Deltagaren har ett skydd mot skador för den egna personen enligt: i. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ii. förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd iii. förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program iv. förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

16 Försäkringarna täcker inte: v. egna sakskador vi. fritid Säljaren kan få ersättning för skador som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program orsakar enligt vii. förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program b. Deltagare som inte är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program, omfattas inte av de försäkringsskydd som gäller enligt punkt a. ovan. c. Säljaren ska teckna ansvarförsäkring för hela avtalstiden för skada som vållas av såväl som drabbar Säljaren eller deltagare i avtalad aktivitet som inte omfattas av arbetsmarknadspolitiskt program. Information om huruvida enskild deltagare omfattas av försäkringsskydd tecknat av Arbetsförmedlingen kan lämnas av det Arbetsförmedlingskontor där deltagaren är inskriven.

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser Sida: 1 av 11 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser 1. Tillämplighet a. Dessa bestämmelser gäller vid köp av tjänster från kompletterande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning AVID digital bildproduktion Dnr Af-2009/160 722

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning AVID digital bildproduktion Dnr Af-2009/160 722 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandlingsavdelningen 2010-05-26 1 (13) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning AVID digital bildproduktion Dnr Af-2009/160

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten SFS 2002:623 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2002-06-13 Omtryck: SFS 2014:1443 Rättelseblad: Uppdaterad: Rättelseblad 2011:179 har iakttagits. t.o.m. SFS 2015:7 Först inlagd: 2002-06-26

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan ska fyllas i av den person som vill delta och de - minst två - myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne 1. Ansökan kommer att behandlas i en grupp

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet.

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet. ARBETSINTYG FÖR FÖRETAGARE Information om företagare och när en företagare anses som arbetslös Denna blankett är avsedd för företagare som ansöker om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Båtmotor-och

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer