Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster."

Transkript

1 INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om bestäm - vårt samarbete. All information finns tillgänglig på arbetsformedlingen.se/ka Det är mycket information som ska förmedlas i Med vänlig hälsning, Anne Odergren chef för Arbetsförmedlingens avdelning för INNEHÅLL underlag du behöver för vårt samarbete. - Frågor och svar sid 2 Allmänna bestämmelser sid 4 Förfrågningsunderlag sid 7 Avtal sid 17 sid 20 sid 28

2 Frågor och svar Sammanställning av några av de vanligaste frågorna från kompletterande aktörer. Uppdateringar och nya frågor hittar du på arbetsformedlingen.se/ka. Marknadsföring av jobbcoachningen Hur får jobbcoacherna marknadsföra sina tjänster? Du som är kompletterande aktör kan marknadsföra dig utanför Arbetsförmedlingens lokaler, men inte använda Arbetsförmedlingens logotyp eller formulera texter och erbjudanden så att de framstår som en gemensam marknadsföring mellan ditt företag och Arbetsförmedlingen. Du kan däremot i text beskriva att du har ett avtal med Arbetsförmedlingen om jobbcoachning för inskrivna arbetssökande. Du ansvarar för att ingen felaktig eller diskriminerande information förekommer i dina annonser, på webbplatsen eller i annan information. Du som redan har lagt in Arbetsförmedlingens logotyp på din webbplats eller i andra sammanhang ska omgående ta bort den. Har du angett felaktig information ska du korrigera den. Du kan inte hämta kontaktuppgifter till arbetssökande från Sök CV och Vikariepoolen på vår webbplats arbetsformedlingen.se, i syfte att informera eller marknadsföra dina jobbcoachningstjänster. Sök CV och Vikariepoolen ska endast användas av arbetsgivare i syfte att erbjuda anställning eller uppdrag i det egna företaget eller den egna organisationen eller i ett företag/en organisation som man agerar ombud åt. Erbjudandet ska stämma överens med de önskemål den arbetssökande har angivit i sin presentation. Marknadsföringslagen (2008:486) gäller för marknadsföring av bland annat. varor, tjänster och arbetstillfällen. Marknadsföringen/reklamen ska följa god marknads föringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler för att skydda konsu menten. En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. För efterlevnaden av denna lag svarar andra myndigheter. Jobbcoachen och den arbetssökande gör en gemensam planering inom åtta arbetsdagar Inom vilken tid ska jobbcoachen starta sitt uppdrag efter placering av den arbetssökande från Arbetsförmedlingen? Den arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförsäkring är begränsad i tid. Därför är det viktigt att insatserna från den valda jobbcoachen startar så fort som möjligt. Arbetsförmedlingen har meddelat de kontrakterade jobbcoacherna att de inom åtta arbetsdagar från Arbetsförmedlingens placering ska hålla en gemensam planering med den arbetssökande.

3 Om så inte sker kommer Arbetsförmedlingen att förbehålla sig rätten att placera den arbetssökande hos en annan jobbcoach. Arbetsförmedlingen förbehåller sig vidare rätten att säga upp avtalet med den jobbcoach som vid upprepade tillfällen inte gör en gemensam planering tillsammans med den arbetssökande inom åtta arbetsdagar från Arbetsförmedlingens placering. Jobbcoachen ska ta emot den arbetssökande Har jobbcoachen rätt att neka till att ta emot en arbetssökande som har placerats hos jobbcoachen av Arbetsförmedlingen? Nej. Av såväl förfrågningsunderlag inför upphandlingen av jobbcoacherna som de avtal som har tecknats med dessa framgår tydligt att en jobbcoach för binder sig att ta emot de deltagare som Arbetsförmedlingen placerar, så länge antalet deltagare inte överstiger den offererade volymen. Att neka att ta emot deltagare är att se som ett avtalsbrott och om bristen är tillräckligt allvarlig och jobbcoachen efter anmodan inte åtgärdar bristen kan det finnas skäl att häva avtalet. Jobbcoachningen görs i en följd utan avbrott Kan jobbcoachen göra avbrott i coachninguppdraget? Jobbcoachning ska lämnas utan avbrott i tiden. Jobbcoachen kan dock ha giltiga skäl att göra avbrott, till exempel vid behov av föräldraledighet. Arbetsförmedlingen har ett ansvar för att den arbetssökandens intresse tillgodoses, oavsett jobbcoachens behov av avbrott. Med hänsyn till sökandens behov förbehåller sig Arbetsförmedlingen rätten att avbryta uppdraget och placera den arbetssökande hos en annan jobbcoach. Arbetsförmedlingen ställer sig positiv till lösningar som innebär att godkända jobbcoacher bildar nätverk för att lösa behov av frånvaro. Arbetsförmedlingen måste dock alltid godkänna den jobbcoach som träder in i stället. Ingen ytterligare ersättning utöver den avtalade kommer att utgå. Förmåner till arbetssökande Kan en jobbcoach erbjuda olika förmåner utöver sina coachtjänster för att locka till sig arbetssökande? Varor och tjänster som jobbcoachen erbjuder i syfte att locka till sig arbetssökande kan räknas som otillbörliga förmåner. Mutlagstiftningen gäller såväl privata som offentliga aktörer. Gränsen mellan tillbörligt och otillbörligt kan ibland vara ganska flytande men vad gäller offentliganställda ställs särskilt höga krav. Institutet mot mutor har ytterligare information på sin webbplats samt en bra handledning som är nyttig att ta del av.

4 1 (3) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Af 2008/231925

5 2 (3) 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa även kallad tjänsten. Definitioner Köpare: Arbetsförmedlingen Säljare: Den som Arbetsförmedlingen tecknat avtal med Deltagare: En arbetssökande som har valt en leverantör från den upphandlade tjänsten av Arbetsförmedlingen Avtalet: Det avtal om köp av tjänst som träffats mellan Arbetsförmedlingen och Säljaren 2 Köparens åtaganden Att ta ut deltagare till den tjänst som Avtalet mellan Köpare och Säljare omfattar. Att betala avtalat pris för tjänsten. 3 Säljarens åtaganden För att som Säljare fullgöra sina åtaganden enligt 11 i avtalet åtar sig Säljaren följande: 1. Att genomföra avtalad tjänst i enlighet med avtal, förfrågningsunderlag och anbud 2. Att följa Köparens instruktioner för ersättning för genomförd tjänst 3. Att ta emot de deltagare som väljer Säljaren 4. Att ta emot nya deltagare i offererad omfattning 5. Att informera Arbetsförmedlingen om Säljarens kapacitets- och beläggningsvolymer 6. Att ge skriftlig dokumentation till Arbetsförmedlingen vid alla tillfällen då myndighetsbeslut ska fattas. 7. Att medverka i kvalitetsgranskningar och i de utvärderingar som bestäms av Arbetsförmedlingen. 8. Att efter varje avslutat uppdrag, för alla arbetssökande, tillställa Köparen skriftlig slutrapport över genomförda aktiviteter och utfall. 9. Att bereda Köparen möjlighet att utöva tillsyn och kvalitetsuppföljning

6 3 (3) 10. Att löpande medverka i den uppföljning som Köparen bedriver. Detta kan inkludera att för Köparen redovisa tjänstens omfattning, genomgångna delmoment, längd och innehåll samt uppnådda delmål och tid för tjänsterna. 11. Tillse att arbetsmiljön under tjänstens varaktighet, oavsett var den bedrivs, svarar mot de krav arbetsmiljölagen ställer och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Observera att Säljaren inte kan förutsätta att arbetsförmedlingens kontor är tillgänglig att bedriva verksamhet i. 12. Tillse att eventuella lokaler är tillgängliga för deltagare med funktionshinder. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, 13. Att leverera tjänsten flexibelt inom upptagningsområdet. Eftersom flera av de aktuella upptagningsområdena spänner över stora geografiska områden, är det i de allra flesta fall inte tillräckligt att erbjuda en stationär verksamhet på en ort inom upptagningsområdet. 14. Att till Köparen, anmäla personskada och dödsfall som inträffar under tjänsten eller vid resa till och från tjänsten 15. Att snarast kontakta Köparen om en deltagare: -inte inställer sig till tjänsten senast den dag som deltagaren skulle ha börjat tjänsten och inte anmäler giltigt förhinder eller senare uteblir från tjänsten. -inte kan tillgodogöra sig tjänsten på ett tillfredsställande sätt, tillexempel genom sjukdomsfrånvaro på mer än en vecka eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. I nödfall, till exempel vid våld, hot om våld eller allvarligt missbruk, får Köparen avskilja deltagren från tjänsten i väntan på Köparens beslut. 16 Att genast skriftligen anmäla till Köparen i de fall det kan bli aktuellt att av bryta tjänsten för en deltagare. Av anmälan skall framgå problemets art och omfattning, vilka åtgärder Säljaren vidtagit för att komma tillrätta med problemet samt förslag till åtgärd. Säljaren skall delge deltagaren kopia av anmälan. 4 Försäkringar Deltagarna är inte försäkrade. Köparen rekommenderar därför Säljaren att teckna försäkringar som täcker skador som deltagaren kan få eller förorsaka hos Säljaren. Är deltagaren anvisad till praktisk kompetsutveckling uppbär deltagaren aktivitetsstöd och är därigenom försäkrad.

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (10) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/ Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

8 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 MÅLGRUPPEN... 3 LEVERANTÖREN TJÄNSTEN... 4 INNEHÅLL KRAV PÅ TJÄNSTEN... 5 INNEHÅLL, UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE... 5 PRODUKTBLAD KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN... 5 VERKSAMHET OCH REFERENS... 5 KOMPETENS OCH ERFARENHET... 6 KVALITETSSÄKRING KOMMERSIELLA VILLKOR... 7 UPPTAGNINGSOMRÅDE OCH VOLYM... 7 AVTALSTID OCH VERKSAMHETSSTART... 7 PRIS ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD... 8 ANBUDSINSTRUKTIONER... 8 ANBUDET... 9 PRÖVNING AV ANBUDEN... 9 MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT FRÅGOR OCH SVAR SEKRETESS KONTAKTPERSON...10 Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

9 3 (10) 1 Inledning Den ekonomiska nedgången får nu ett allt större genomslag på arbetsmarknaden. Antalet varslade om uppsägning ökar kraftigt och den minskade efterfrågan på arbetskraft blir allt tydligare. Med anledning av situationen på arbetsmarknaden förstärker regeringen resurserna för matchningsstöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa. Regeringen har därför den 18 december 2008 beslutat ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som erbjuder arbetslösa en personlig jobbcoach. Det övergripande målet med aktiviteterna är att deltagarna får en anställning. Stödet ska sättas in i ett tidigt skede och i form av individanpassad personlig jobbcoachning. Stödet beräknas pågå under tre år. Upphandlingen omfattar hela landet och ska kunna erbjudas på alla Arbetsförmedlingar. Målgruppen Målgruppen omfattar alla arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen som riskerar att bli arbetslösa eller är nya arbetslösa och som inte är aktuella för inskrivning i Jobb- och Utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingen kan också, om det finns behov, erbjuda insatsen till andra grupper. Leverantören Regeringen vill att en mångfald av olika aktörer engageras och att mindre lokala aktörer får möjlighet att medverka. Arbetsförmedlingen kommer därför att teckna avtal med samtliga de anbudsgivare vars anbud uppfyller de krav som framgår av förfrågningsunderlaget och har dokumenterad erfarenhet av coachning. Arbetsförmedlingen vill på detta sätt försäkra sig om att deltagarna kommer att ha tillgång till små verksamhetsnära aktörer med god kännedom om målgruppens behov, tydliga ingångar och goda kunskaper om arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen säkerställer samtidigt, genom att teckna avtal med många leverantörer, leverans av uppskattad volym i varje arbetsmarknadsområde. Leverantören förutsätts ha erfarenhet av liknande uppdrag. För att klara av att leverera efterfrågad tjänst ser Arbetsförmedlingen det som en förutsättning att anbudsgivarens nuvarande verksamhet ligger nära det efterfrågade uppdraget. Det är viktigt att den nuvarande verksamheten är sådan att jobbcoachning kan ingå som en naturlig del. Arbetsförmedlingen lämnar inte några volymgarantier dvs. ingen leverantör är garanterad deltagare eller ersättning och det är därför viktigt att nu aktuellt uppdrag inte kommer att vara den bärande delen i anbudsgivarens verksamhet. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

10 4 (10) 2 Tjänsten Verksamheten måste ha sin utgångspunkt i regeringsuppdraget. För att säkerställa att jobbcoachningen sker utifrån individens specifika behov och för att garantera en hög kvalitet får varje coach endast ge stöd till ett begränsat antal personer, högst 20 arbetssökande samtidigt per coach. Jobbcoachning innebär att coacha arbetssökande till arbete. Deltagaren ska erbjudas en personlig coach som, utifrån varje deltagares unika behov och arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft, utvecklar den arbetssökandes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt. Jobbcoachen blir på så sätt en viktig del av processen fram till att deltagaren får ett arbete. Det ställer höga krav på leverantören att erbjuda ett flexibelt upplägg som kan anpassas utifrån varje deltagares individuella behov. Etablerade och väl utvecklade kontakter med arbetsgivare är avgörande för att kunna sammanföra arbetssökande och arbetsgivare på ett sätt som leder till anställning och även kunna ta fram arbetsgivare som kan erbjuda praktisk kompetensutveckling med målet anställning. Genom sina goda relationer på arbetsmarknaden bidrar jobbcoacherna också till att uppnå en effektiv matchning som leder till anställning. Innehåll Coachningen ska genomföras i form av korta, väl avgränsade insatser. Jobbcoachen förväntas planera, leda, genomföra och följa upp coachande samtal samt kunna erbjuda stöd vid framtagning av cv, intervjuträning, kunskap om sökvägar som t.ex. Internet, dagstidningar och liknande. Coachande samtal genomförs enskilt eller i mindre grupp (max 3-5 deltagare) utifrån varje deltagares behov. Jobbcoachen måste ha förmåga att coacha på ett sätt som engagerar och motiverar deltagaren att ta ett eget ansvar för att få en anställning. Leverantören ska ha ett arbetssätt och ett serviceutbud som optimerar deltagarens tillgänglighet till coachningen utifrån deltagarens specifika behov dvs. det måste finnas möjlighet till både personliga möten och coachning via andra metoder och arbetssätt. Observera att Arbetsförmedlingen inte efterfrågar utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering, terapeutiskt stöd eller utbildningsinsatser. Praktisk kompetensutveckling Praktisk kompetensutveckling syftar till att människor med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna upprätthålla kontakten med arbetslivet och utveckla sin yrkeskompetens. Den praktiska kompetensutvecklingen ska vara relativt kort, max 3 månader och syfta till en anställning. Jobbcoachen medverkar till att hitta lämpliga arbetsgivare för praktisk kompetensutveckling samt till att marknadsföra nystartsjobb. Praktisk kompetensutveckling kan ses som ett verktyg för jobbcoachen att ge den arbetssökande en möjlighet att prova och utveckla sin yrkeskompetens i ett företag Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

11 5 (10) som kan vara intresserat av att anställa den sökande. Praktisk kompetensutveckling är en programinsats som Arbetsförmedlingen anvisar till (efter överenskommelse med praktikanordnaren) och där den enskilde har aktivitetsstöd och är då försäkrad genom Arbetsförmedlingen. Under tiden i praktisk kompetensutveckling kvarstår jobbcoachningsansvaret för den arbetssökande. Jobbcoachning löper parallellt med praktiskt kompetensutveckling till dess att den praktiska kompetensutvecklingen avslutas. 3 Krav på tjänsten Innehåll, upplägg och genomförande För att kunna ta ställning till den tjänst som anbudsgivaren erbjuder är det viktigt att anbudsgivaren tydligt beskriver den verksamhet som offereras. Anbudsgivaren skall därför bifoga en beskrivning som minst innehåller följande; a) innehåll och upplägg b) arbetssätt/metodik c) hur anbudsgivaren avser att genomföra uppdraget. Produktblad Deltagaren, ska i samråd med sin Arbetsförmedling, välja den leverantör som bäst möter dennes behov och förutsättningar för att snabbt få en anställning. För att kunna välja rätt placering är det viktigt att deltagaren har tillgång till en enkel och kortfattad beskrivning av vad respektive leverantör erbjuder. Anbudsgivaren skall därför bifoga en beskrivning av tjänsten som anbudsgivaren avser att tillhandahålla, på ca. ½ -1 A4 sida (motsvarande ca ord). Beskrivningen måste innehålla tillräckligt med information som tydligt anger huvudinriktning, innehåll och utformning i den offererade tjänsten. Texten får inte vara beskriven i generella termer, utan måste innehålla det unika som anbudsgivaren erbjuder. Detta produktblad kommer att användas som underlag inför deltagarens val av leverantör. Utöver detta förväntas en leverantör kunna ge utförligare information på t.ex. sin hemsida och/eller genom personlig presentation. 4 Krav på anbudsgivaren Verksamhet och referens Det är en förutsättning att anbudsgivaren har erfarenhet av att genomföra liknande uppdrag som det efterfrågade. Med liknande uppdrag avses jobbcoachning, jobbmatchning, karriärcoachning, outplacement eller annan coachning som avser att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. För att visa att anbudsgivaren uppfyller ovanstående och har förmåga att genomföra det efterfrågade uppdraget skall följande beskrivningar bifogas till anbudet; Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

12 6 (10) en kortfattad beskrivning av anbudsgivaren och dennes verksamhet. en kortfattad beskrivning av ett (1) liknande uppdrag som anbudsgivaren har genomfört. Välj gärna ett uppdrag där använd metodik och arbetssätt knyter an till det upplägg som anbudsgivaren tänker använda för nu aktuellt uppdrag. Beskrivningen av uppdraget bör omfatta ca en A4 sida. Av beskrivningen måste minst framgå; a) syfte och mål med uppdraget b) vilket innehåll, upplägg och metodik som användes c) vilka personella resurser som användes för att genomföra uppdraget d) vilken kompetensprofil personalen som genomförde uppdraget hade e) namn och telefonnummer till en kontaktperson som har kunskap om anbudsgivarens sätt att genomföra uppdraget Uppdraget skall inte vara äldre än två år. Om anbudsgivaren är nyetablerad kan referens alternativt lämnas för företagets företrädare. Arbetsförmedlingen kan använda egen erfarenhet för att styrka anbudsgivarens förmåga att genomföra efterfrågad tjänst. Kompetens och erfarenhet En förutsättning för att klara av att utföra coachningen är att anbudsgivaren har god förmåga att arbeta individuellt med deltagarna utifrån deltagarnas unika förutsättningar. Det är en förutsättning för tjänsten att coachningen är vara individuell. Anbudsgivaren skall erbjuda en (1) jobbcoach som har minst ett års dokumenterad erfarenhet av coachning. För tjänsten gäller dessutom följande generella kompetenskrav för jobbcoacher; utbildning/erfarenhet inom något/några av följande ämnesområden: beteendevetenskap, kommunikation, pedagogik, sälj, entreprenörskap eller liknande inriktning. utbildning/erfarenhet av olika coachningstekniker kunskap om arbetsmarknaden, olika branscher och enskilda yrkesområden samt arbetsmarknadens behov gärna arbetslivserfarenhet från olika branscher kunskap om och förmågan att använda tillgängliga portaler, databaser och andra sökvägar för arbetssökande såsom Anbudsgivaren skall bifoga avidentifierade cv/meritförteckning för de personella resurser som kommer att användas i uppdraget. CV/Meritförteckning skall vara utformade på ett sådant sätt att de knyter an till efterfrågad kompetensprofil för den aktuella jobbcoachningen och visar att efterfrågad kompetens finns. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

13 7 (10) Kvalitetssäkring För att säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget förutsätter Arbetsförmedlingen att leverantören har rutiner så att tjänsten är kvalitetssäkrad på ett tillfredställande sätt. Anbudsgivaren visar detta genom att till anbudet bifoga en beskrivning av; a) hur anbudsgivaren följer upp, utvärderar och återkopplar varje deltagares resultat (till Arbetsförmedlingen) samt hur detta dokumenteras b) hur klagomål hanteras 5 Kommersiella villkor Fullständiga kommersiella villkor framgår av Avtal och Allmänna bestämmelser, som är en del av förfrågningsunderlaget. Upptagningsområde och volym Upphandlingen beräknas omfatta årsplatser för 2009, årsplatser för 2010 och årsplatser för Eftersom avtalen för 2009 startar först i maj månad så kan månadsvolymen så stor som bli deltagare i genomsnitt under resterande del av året. Upphandlingen avser hela landet och är indelad i 68 arbetsmarknadsområden se appendix 2. I bilagan fyller anbudsgivaren i den kapacitet som offereras och i vilka arbetsmarknadsområden som man önskar leverera i. Observera att antalet deltagare kan både över- och underskridas under avtalstiden. Minsta del som anbud kan lämnas på är 1 deltagare i ett arbetsmarknadsområde. Arbetsförmedlingen garanterar ingen volym. Arbetsförmedlingen kommer därför att teckna avtal med de anbudsgivare vars anbud uppfyller de krav som framgår av förfrågningsunderlaget och har dokumenterad erfarenhet av coachning. Arbetsförmedlingen kommer att sträva efter att det i varje arbetsmarknadsområde finns avtal med både små och stora leverantörer. Avtalstid och verksamhetsstart Preliminär avtalsperiod är t o m Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet med upp till 18 månader dock längst t.o.m på samma villkor. Meddelande om förlängning lämnas senast 3 månader före avtalstidens utgång. Förlängning av avtalet kan endast ske under förutsättning att regering och Riksdag inte förändrar förutsättningarna för Arbetsförmedlingens verksamhet. Anbudsgivare ska kunna ta emot deltagare med start den 4 maj Pris Priset är fastställt till högst kr/deltagare och betalning kommer att ske i två steg: Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

14 8 (10) För varje arbetssökande utgår en ersättning på ca kr/sökande för tre månaders coachning. Utbetalning sker när insatsen startar. Om den sökande under den tiden får arbete, motsvarande sitt arbetsutbud, så utgår en bonus på ca kr/sökande i samband med att arbetet påbörjas. Exakt ersättningsbelopp framgår av Avtalet. Priset inkluderar leverantörens samtliga kostnader (inklusive kostnader såsom förberedelsetid, restid och reskostnader), exklusive moms, för att utföra tjänsten. Observera att anbudsgivare inte kan lämna alternativt pris. 6 Allmän information om upphandlingen För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap LOU. Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. Upphandlingen genomförs av upphandlingsavdelningen. Arbetsförmedlingen kommer att anta de anbud som uppfyller de i förfrågningsunderlagen ställda kraven. Arbetsförmedlingen kommer inte att ta hänsyn till alternativa anbud. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.ex. mäklare. Det är Arbetsförmedlingens uppfattning att konkurrensen blir snedvriden om en skattefinansierad verksamhet lägger anbud i en offentlig upphandling. I Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program har Regeringen istället gett Arbetsförmedlingen möjlighet att teckna avtal med kommuner utan upphandling, inom ramen för garantierna, om någon lämplig aktör för aktiviteterna inte funnits i ett upphandlingsförfarande. 7 Att lämna anbud Anbudsinstruktioner Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

15 9 (10) Anbud lämnas i ett original och en komplett kopia. Anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Anbud lämnas i ett förseglat kuvert. Kuvertet märks med följande text ANBUD: Personlig coach Dnr Af-2008/ Det är inte möjligt att lämna anbud genom fax eller e-post. Anbud skall vara upphandlingsenheten tillhanda senast till antingen Arbetsförmedlingen, Upphandlingsenheten, Box 4236, Malmö eller till besöksadress: Arbetsförmedlingen, Södra Promenaden 69, Malmö Anbud som kommer in för sent får inte tas upp till prövning. Öppning av anbud sker i Arbetsförmedlingens lokaler den 2 mars 2009 kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Upphandlingsavdelningen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbudet Läs förfrågningsunderlaget noggrant! Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Det innebär att anbud som på något sätt avviker från det som efterfrågas (s.k. orent anbud) eller anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att förkastas. För att underlätta läsningen och bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är sammanställt på det sätt som framgår av Bilaga 1 Checklista och svarsblankett med bifogad instruktion. Det är bra om anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad underlättar genomläsningen. Arbetsförmedlingen rekommenderar att anbudsgivaren koncentrerar sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information som t.ex. marknadsföringsmaterial bör utelämnas. Prövning av anbuden Prövning av anbud sker i två steg; 1. Om anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren, enligt Appendix 3 och Om anbudet uppfyller de skall-krav som ställs i förfrågningsunderlaget och som framgår av Appendix 1 Svarsblankett och checklista. De anbud som uppfyller ovanstående punkter kommer Arbetsförmedlingen att teckna avtal med. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

16 10 (10) Meddelande om tilldelning av kontrakt När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till alla som lämnat anbud. Tilldelningsmeddelande skickas i första hand elektroniskt. Anbudsgivare anger i Appendix 5 Företagsuppgifter till vilken e-postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter avsändandet av tilldelningsmeddelande. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskriven kontrakt finns. Frågor och svar Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och tillägg i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Anbudsgivaren är skyldig att regelbundet besöka för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar och rättelser. Frågor som rör upphandlingen ställs skriftligt via e-post till senast 10 dagar före anbudstidens utgång, till Frågor och svar kommer att publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida, senast sex dagar före anbudstidens utgång. Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 6 kap 2 första stycket respektive 8 kap 10 första stycket Sekretesslagen. Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att i anbudet skriva in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen och ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. 8 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Annika Linder som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

17 1 (3) Af 2008/ Enligt föredragningslista nr: AVTAL Kompletterande aktör som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, Box 4236, Malmö, nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående köp av tjänst. 2 Omfattning Tjänstens namn; Personlig coachning för nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Arbetsmarknadsområden Volym; Säljaren har offererat en kapacitet på x deltagare samtidigt. Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson: Dagliga operativa frågor ansvarar respektive arbetsförmedling för. Lokal kontaktperson kommer att utses. Kontaktpersonen ansvarar för alla dagliga operativa frågor kring verksamheten inom avtalet. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Allmänna bestämmelser 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbudet Frågor som rör ekonomiska rutiner kommer att kunna ställas via Servicetelefon för kompletterande aktörer tel. nr Ansvarig upphandlare Annika Linder , svarar på frågor kring själva avtalet. Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän begäran skickar ut detta informationspaket

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Sida: 1 av 9 Dnr: Af-2010/121363 Datum: 2011-02-04 Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Säljaren deltar i Arbetsförmedlingens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och Sida: 1 av 6 z (` -k e Upphandlingens diarienummer: Af -21241~1 Olk Arbetsförmedlingen Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer 202100-2114, och Ängelholms kommun 212000-0977

Läs mer

Handledning för utförare Jobbcoachning

Handledning för utförare Jobbcoachning Handledning för utförare Jobbcoachning Revisionshistorik... 2 Jobbcoachning... 3 Målgrupp för jobbcoachning... 3 Beskrivning av Jobbcoachning... 3 Omfattningen av tjänsten... 4 Informationen om jobbcoachföretagen...

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Sida: 1 av 18 Version 7 Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Innehållsförteckning INFORMATION TILL KOMPLETTERANDE AKTÖRER INOM JOBBCOACHNING.. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-09-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR

UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR 1 (6) Datum 2017-08-30 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten BILAGA 5 UTKAST SÄKERHETSSYDDSAVTAL NIVÅ 3 UPPHANDLING AV DUELLSTÄLL TILL SKJUTBANOR Polismyndigheten, org.nr. 202100-0076, Box 122 56, 102 26

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2012-03-28) Sida: 2 av 25 För felaktigheter eller förslag till ändringar i detta informationsdokument

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen

Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen Diarienummer: 714-A532.676/2014 1 BILAGA 10 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan Polismyndigheten, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Polisen och Företaget (org.

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten Datum 2014-04-27 Saknr och diarienummer 914-A198.231/2013 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN, (202100-0076), Box 12256, 102 26 Stockholm som företräder staten, nedan kallad Myndigheten

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer