Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster."

Transkript

1 INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om bestäm - vårt samarbete. All information finns tillgänglig på arbetsformedlingen.se/ka Det är mycket information som ska förmedlas i Med vänlig hälsning, Anne Odergren chef för Arbetsförmedlingens avdelning för INNEHÅLL underlag du behöver för vårt samarbete. - Frågor och svar sid 2 Allmänna bestämmelser sid 4 Förfrågningsunderlag sid 7 Avtal sid 17 sid 20 sid 28

2 Frågor och svar Sammanställning av några av de vanligaste frågorna från kompletterande aktörer. Uppdateringar och nya frågor hittar du på arbetsformedlingen.se/ka. Marknadsföring av jobbcoachningen Hur får jobbcoacherna marknadsföra sina tjänster? Du som är kompletterande aktör kan marknadsföra dig utanför Arbetsförmedlingens lokaler, men inte använda Arbetsförmedlingens logotyp eller formulera texter och erbjudanden så att de framstår som en gemensam marknadsföring mellan ditt företag och Arbetsförmedlingen. Du kan däremot i text beskriva att du har ett avtal med Arbetsförmedlingen om jobbcoachning för inskrivna arbetssökande. Du ansvarar för att ingen felaktig eller diskriminerande information förekommer i dina annonser, på webbplatsen eller i annan information. Du som redan har lagt in Arbetsförmedlingens logotyp på din webbplats eller i andra sammanhang ska omgående ta bort den. Har du angett felaktig information ska du korrigera den. Du kan inte hämta kontaktuppgifter till arbetssökande från Sök CV och Vikariepoolen på vår webbplats arbetsformedlingen.se, i syfte att informera eller marknadsföra dina jobbcoachningstjänster. Sök CV och Vikariepoolen ska endast användas av arbetsgivare i syfte att erbjuda anställning eller uppdrag i det egna företaget eller den egna organisationen eller i ett företag/en organisation som man agerar ombud åt. Erbjudandet ska stämma överens med de önskemål den arbetssökande har angivit i sin presentation. Marknadsföringslagen (2008:486) gäller för marknadsföring av bland annat. varor, tjänster och arbetstillfällen. Marknadsföringen/reklamen ska följa god marknads föringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler för att skydda konsu menten. En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. För efterlevnaden av denna lag svarar andra myndigheter. Jobbcoachen och den arbetssökande gör en gemensam planering inom åtta arbetsdagar Inom vilken tid ska jobbcoachen starta sitt uppdrag efter placering av den arbetssökande från Arbetsförmedlingen? Den arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförsäkring är begränsad i tid. Därför är det viktigt att insatserna från den valda jobbcoachen startar så fort som möjligt. Arbetsförmedlingen har meddelat de kontrakterade jobbcoacherna att de inom åtta arbetsdagar från Arbetsförmedlingens placering ska hålla en gemensam planering med den arbetssökande.

3 Om så inte sker kommer Arbetsförmedlingen att förbehålla sig rätten att placera den arbetssökande hos en annan jobbcoach. Arbetsförmedlingen förbehåller sig vidare rätten att säga upp avtalet med den jobbcoach som vid upprepade tillfällen inte gör en gemensam planering tillsammans med den arbetssökande inom åtta arbetsdagar från Arbetsförmedlingens placering. Jobbcoachen ska ta emot den arbetssökande Har jobbcoachen rätt att neka till att ta emot en arbetssökande som har placerats hos jobbcoachen av Arbetsförmedlingen? Nej. Av såväl förfrågningsunderlag inför upphandlingen av jobbcoacherna som de avtal som har tecknats med dessa framgår tydligt att en jobbcoach för binder sig att ta emot de deltagare som Arbetsförmedlingen placerar, så länge antalet deltagare inte överstiger den offererade volymen. Att neka att ta emot deltagare är att se som ett avtalsbrott och om bristen är tillräckligt allvarlig och jobbcoachen efter anmodan inte åtgärdar bristen kan det finnas skäl att häva avtalet. Jobbcoachningen görs i en följd utan avbrott Kan jobbcoachen göra avbrott i coachninguppdraget? Jobbcoachning ska lämnas utan avbrott i tiden. Jobbcoachen kan dock ha giltiga skäl att göra avbrott, till exempel vid behov av föräldraledighet. Arbetsförmedlingen har ett ansvar för att den arbetssökandens intresse tillgodoses, oavsett jobbcoachens behov av avbrott. Med hänsyn till sökandens behov förbehåller sig Arbetsförmedlingen rätten att avbryta uppdraget och placera den arbetssökande hos en annan jobbcoach. Arbetsförmedlingen ställer sig positiv till lösningar som innebär att godkända jobbcoacher bildar nätverk för att lösa behov av frånvaro. Arbetsförmedlingen måste dock alltid godkänna den jobbcoach som träder in i stället. Ingen ytterligare ersättning utöver den avtalade kommer att utgå. Förmåner till arbetssökande Kan en jobbcoach erbjuda olika förmåner utöver sina coachtjänster för att locka till sig arbetssökande? Varor och tjänster som jobbcoachen erbjuder i syfte att locka till sig arbetssökande kan räknas som otillbörliga förmåner. Mutlagstiftningen gäller såväl privata som offentliga aktörer. Gränsen mellan tillbörligt och otillbörligt kan ibland vara ganska flytande men vad gäller offentliganställda ställs särskilt höga krav. Institutet mot mutor har ytterligare information på sin webbplats samt en bra handledning som är nyttig att ta del av.

4 1 (3) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Af 2008/231925

5 2 (3) 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa även kallad tjänsten. Definitioner Köpare: Arbetsförmedlingen Säljare: Den som Arbetsförmedlingen tecknat avtal med Deltagare: En arbetssökande som har valt en leverantör från den upphandlade tjänsten av Arbetsförmedlingen Avtalet: Det avtal om köp av tjänst som träffats mellan Arbetsförmedlingen och Säljaren 2 Köparens åtaganden Att ta ut deltagare till den tjänst som Avtalet mellan Köpare och Säljare omfattar. Att betala avtalat pris för tjänsten. 3 Säljarens åtaganden För att som Säljare fullgöra sina åtaganden enligt 11 i avtalet åtar sig Säljaren följande: 1. Att genomföra avtalad tjänst i enlighet med avtal, förfrågningsunderlag och anbud 2. Att följa Köparens instruktioner för ersättning för genomförd tjänst 3. Att ta emot de deltagare som väljer Säljaren 4. Att ta emot nya deltagare i offererad omfattning 5. Att informera Arbetsförmedlingen om Säljarens kapacitets- och beläggningsvolymer 6. Att ge skriftlig dokumentation till Arbetsförmedlingen vid alla tillfällen då myndighetsbeslut ska fattas. 7. Att medverka i kvalitetsgranskningar och i de utvärderingar som bestäms av Arbetsförmedlingen. 8. Att efter varje avslutat uppdrag, för alla arbetssökande, tillställa Köparen skriftlig slutrapport över genomförda aktiviteter och utfall. 9. Att bereda Köparen möjlighet att utöva tillsyn och kvalitetsuppföljning

6 3 (3) 10. Att löpande medverka i den uppföljning som Köparen bedriver. Detta kan inkludera att för Köparen redovisa tjänstens omfattning, genomgångna delmoment, längd och innehåll samt uppnådda delmål och tid för tjänsterna. 11. Tillse att arbetsmiljön under tjänstens varaktighet, oavsett var den bedrivs, svarar mot de krav arbetsmiljölagen ställer och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Observera att Säljaren inte kan förutsätta att arbetsförmedlingens kontor är tillgänglig att bedriva verksamhet i. 12. Tillse att eventuella lokaler är tillgängliga för deltagare med funktionshinder. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, 13. Att leverera tjänsten flexibelt inom upptagningsområdet. Eftersom flera av de aktuella upptagningsområdena spänner över stora geografiska områden, är det i de allra flesta fall inte tillräckligt att erbjuda en stationär verksamhet på en ort inom upptagningsområdet. 14. Att till Köparen, anmäla personskada och dödsfall som inträffar under tjänsten eller vid resa till och från tjänsten 15. Att snarast kontakta Köparen om en deltagare: -inte inställer sig till tjänsten senast den dag som deltagaren skulle ha börjat tjänsten och inte anmäler giltigt förhinder eller senare uteblir från tjänsten. -inte kan tillgodogöra sig tjänsten på ett tillfredsställande sätt, tillexempel genom sjukdomsfrånvaro på mer än en vecka eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. I nödfall, till exempel vid våld, hot om våld eller allvarligt missbruk, får Köparen avskilja deltagren från tjänsten i väntan på Köparens beslut. 16 Att genast skriftligen anmäla till Köparen i de fall det kan bli aktuellt att av bryta tjänsten för en deltagare. Av anmälan skall framgå problemets art och omfattning, vilka åtgärder Säljaren vidtagit för att komma tillrätta med problemet samt förslag till åtgärd. Säljaren skall delge deltagaren kopia av anmälan. 4 Försäkringar Deltagarna är inte försäkrade. Köparen rekommenderar därför Säljaren att teckna försäkringar som täcker skador som deltagaren kan få eller förorsaka hos Säljaren. Är deltagaren anvisad till praktisk kompetsutveckling uppbär deltagaren aktivitetsstöd och är därigenom försäkrad.

7 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (10) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/ Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

8 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 MÅLGRUPPEN... 3 LEVERANTÖREN TJÄNSTEN... 4 INNEHÅLL KRAV PÅ TJÄNSTEN... 5 INNEHÅLL, UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE... 5 PRODUKTBLAD KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN... 5 VERKSAMHET OCH REFERENS... 5 KOMPETENS OCH ERFARENHET... 6 KVALITETSSÄKRING KOMMERSIELLA VILLKOR... 7 UPPTAGNINGSOMRÅDE OCH VOLYM... 7 AVTALSTID OCH VERKSAMHETSSTART... 7 PRIS ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD... 8 ANBUDSINSTRUKTIONER... 8 ANBUDET... 9 PRÖVNING AV ANBUDEN... 9 MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT FRÅGOR OCH SVAR SEKRETESS KONTAKTPERSON...10 Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

9 3 (10) 1 Inledning Den ekonomiska nedgången får nu ett allt större genomslag på arbetsmarknaden. Antalet varslade om uppsägning ökar kraftigt och den minskade efterfrågan på arbetskraft blir allt tydligare. Med anledning av situationen på arbetsmarknaden förstärker regeringen resurserna för matchningsstöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa. Regeringen har därför den 18 december 2008 beslutat ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som erbjuder arbetslösa en personlig jobbcoach. Det övergripande målet med aktiviteterna är att deltagarna får en anställning. Stödet ska sättas in i ett tidigt skede och i form av individanpassad personlig jobbcoachning. Stödet beräknas pågå under tre år. Upphandlingen omfattar hela landet och ska kunna erbjudas på alla Arbetsförmedlingar. Målgruppen Målgruppen omfattar alla arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen som riskerar att bli arbetslösa eller är nya arbetslösa och som inte är aktuella för inskrivning i Jobb- och Utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingen kan också, om det finns behov, erbjuda insatsen till andra grupper. Leverantören Regeringen vill att en mångfald av olika aktörer engageras och att mindre lokala aktörer får möjlighet att medverka. Arbetsförmedlingen kommer därför att teckna avtal med samtliga de anbudsgivare vars anbud uppfyller de krav som framgår av förfrågningsunderlaget och har dokumenterad erfarenhet av coachning. Arbetsförmedlingen vill på detta sätt försäkra sig om att deltagarna kommer att ha tillgång till små verksamhetsnära aktörer med god kännedom om målgruppens behov, tydliga ingångar och goda kunskaper om arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen säkerställer samtidigt, genom att teckna avtal med många leverantörer, leverans av uppskattad volym i varje arbetsmarknadsområde. Leverantören förutsätts ha erfarenhet av liknande uppdrag. För att klara av att leverera efterfrågad tjänst ser Arbetsförmedlingen det som en förutsättning att anbudsgivarens nuvarande verksamhet ligger nära det efterfrågade uppdraget. Det är viktigt att den nuvarande verksamheten är sådan att jobbcoachning kan ingå som en naturlig del. Arbetsförmedlingen lämnar inte några volymgarantier dvs. ingen leverantör är garanterad deltagare eller ersättning och det är därför viktigt att nu aktuellt uppdrag inte kommer att vara den bärande delen i anbudsgivarens verksamhet. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

10 4 (10) 2 Tjänsten Verksamheten måste ha sin utgångspunkt i regeringsuppdraget. För att säkerställa att jobbcoachningen sker utifrån individens specifika behov och för att garantera en hög kvalitet får varje coach endast ge stöd till ett begränsat antal personer, högst 20 arbetssökande samtidigt per coach. Jobbcoachning innebär att coacha arbetssökande till arbete. Deltagaren ska erbjudas en personlig coach som, utifrån varje deltagares unika behov och arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft, utvecklar den arbetssökandes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt. Jobbcoachen blir på så sätt en viktig del av processen fram till att deltagaren får ett arbete. Det ställer höga krav på leverantören att erbjuda ett flexibelt upplägg som kan anpassas utifrån varje deltagares individuella behov. Etablerade och väl utvecklade kontakter med arbetsgivare är avgörande för att kunna sammanföra arbetssökande och arbetsgivare på ett sätt som leder till anställning och även kunna ta fram arbetsgivare som kan erbjuda praktisk kompetensutveckling med målet anställning. Genom sina goda relationer på arbetsmarknaden bidrar jobbcoacherna också till att uppnå en effektiv matchning som leder till anställning. Innehåll Coachningen ska genomföras i form av korta, väl avgränsade insatser. Jobbcoachen förväntas planera, leda, genomföra och följa upp coachande samtal samt kunna erbjuda stöd vid framtagning av cv, intervjuträning, kunskap om sökvägar som t.ex. Internet, dagstidningar och liknande. Coachande samtal genomförs enskilt eller i mindre grupp (max 3-5 deltagare) utifrån varje deltagares behov. Jobbcoachen måste ha förmåga att coacha på ett sätt som engagerar och motiverar deltagaren att ta ett eget ansvar för att få en anställning. Leverantören ska ha ett arbetssätt och ett serviceutbud som optimerar deltagarens tillgänglighet till coachningen utifrån deltagarens specifika behov dvs. det måste finnas möjlighet till både personliga möten och coachning via andra metoder och arbetssätt. Observera att Arbetsförmedlingen inte efterfrågar utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering, terapeutiskt stöd eller utbildningsinsatser. Praktisk kompetensutveckling Praktisk kompetensutveckling syftar till att människor med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna upprätthålla kontakten med arbetslivet och utveckla sin yrkeskompetens. Den praktiska kompetensutvecklingen ska vara relativt kort, max 3 månader och syfta till en anställning. Jobbcoachen medverkar till att hitta lämpliga arbetsgivare för praktisk kompetensutveckling samt till att marknadsföra nystartsjobb. Praktisk kompetensutveckling kan ses som ett verktyg för jobbcoachen att ge den arbetssökande en möjlighet att prova och utveckla sin yrkeskompetens i ett företag Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

11 5 (10) som kan vara intresserat av att anställa den sökande. Praktisk kompetensutveckling är en programinsats som Arbetsförmedlingen anvisar till (efter överenskommelse med praktikanordnaren) och där den enskilde har aktivitetsstöd och är då försäkrad genom Arbetsförmedlingen. Under tiden i praktisk kompetensutveckling kvarstår jobbcoachningsansvaret för den arbetssökande. Jobbcoachning löper parallellt med praktiskt kompetensutveckling till dess att den praktiska kompetensutvecklingen avslutas. 3 Krav på tjänsten Innehåll, upplägg och genomförande För att kunna ta ställning till den tjänst som anbudsgivaren erbjuder är det viktigt att anbudsgivaren tydligt beskriver den verksamhet som offereras. Anbudsgivaren skall därför bifoga en beskrivning som minst innehåller följande; a) innehåll och upplägg b) arbetssätt/metodik c) hur anbudsgivaren avser att genomföra uppdraget. Produktblad Deltagaren, ska i samråd med sin Arbetsförmedling, välja den leverantör som bäst möter dennes behov och förutsättningar för att snabbt få en anställning. För att kunna välja rätt placering är det viktigt att deltagaren har tillgång till en enkel och kortfattad beskrivning av vad respektive leverantör erbjuder. Anbudsgivaren skall därför bifoga en beskrivning av tjänsten som anbudsgivaren avser att tillhandahålla, på ca. ½ -1 A4 sida (motsvarande ca ord). Beskrivningen måste innehålla tillräckligt med information som tydligt anger huvudinriktning, innehåll och utformning i den offererade tjänsten. Texten får inte vara beskriven i generella termer, utan måste innehålla det unika som anbudsgivaren erbjuder. Detta produktblad kommer att användas som underlag inför deltagarens val av leverantör. Utöver detta förväntas en leverantör kunna ge utförligare information på t.ex. sin hemsida och/eller genom personlig presentation. 4 Krav på anbudsgivaren Verksamhet och referens Det är en förutsättning att anbudsgivaren har erfarenhet av att genomföra liknande uppdrag som det efterfrågade. Med liknande uppdrag avses jobbcoachning, jobbmatchning, karriärcoachning, outplacement eller annan coachning som avser att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. För att visa att anbudsgivaren uppfyller ovanstående och har förmåga att genomföra det efterfrågade uppdraget skall följande beskrivningar bifogas till anbudet; Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

12 6 (10) en kortfattad beskrivning av anbudsgivaren och dennes verksamhet. en kortfattad beskrivning av ett (1) liknande uppdrag som anbudsgivaren har genomfört. Välj gärna ett uppdrag där använd metodik och arbetssätt knyter an till det upplägg som anbudsgivaren tänker använda för nu aktuellt uppdrag. Beskrivningen av uppdraget bör omfatta ca en A4 sida. Av beskrivningen måste minst framgå; a) syfte och mål med uppdraget b) vilket innehåll, upplägg och metodik som användes c) vilka personella resurser som användes för att genomföra uppdraget d) vilken kompetensprofil personalen som genomförde uppdraget hade e) namn och telefonnummer till en kontaktperson som har kunskap om anbudsgivarens sätt att genomföra uppdraget Uppdraget skall inte vara äldre än två år. Om anbudsgivaren är nyetablerad kan referens alternativt lämnas för företagets företrädare. Arbetsförmedlingen kan använda egen erfarenhet för att styrka anbudsgivarens förmåga att genomföra efterfrågad tjänst. Kompetens och erfarenhet En förutsättning för att klara av att utföra coachningen är att anbudsgivaren har god förmåga att arbeta individuellt med deltagarna utifrån deltagarnas unika förutsättningar. Det är en förutsättning för tjänsten att coachningen är vara individuell. Anbudsgivaren skall erbjuda en (1) jobbcoach som har minst ett års dokumenterad erfarenhet av coachning. För tjänsten gäller dessutom följande generella kompetenskrav för jobbcoacher; utbildning/erfarenhet inom något/några av följande ämnesområden: beteendevetenskap, kommunikation, pedagogik, sälj, entreprenörskap eller liknande inriktning. utbildning/erfarenhet av olika coachningstekniker kunskap om arbetsmarknaden, olika branscher och enskilda yrkesområden samt arbetsmarknadens behov gärna arbetslivserfarenhet från olika branscher kunskap om och förmågan att använda tillgängliga portaler, databaser och andra sökvägar för arbetssökande såsom Anbudsgivaren skall bifoga avidentifierade cv/meritförteckning för de personella resurser som kommer att användas i uppdraget. CV/Meritförteckning skall vara utformade på ett sådant sätt att de knyter an till efterfrågad kompetensprofil för den aktuella jobbcoachningen och visar att efterfrågad kompetens finns. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

13 7 (10) Kvalitetssäkring För att säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget förutsätter Arbetsförmedlingen att leverantören har rutiner så att tjänsten är kvalitetssäkrad på ett tillfredställande sätt. Anbudsgivaren visar detta genom att till anbudet bifoga en beskrivning av; a) hur anbudsgivaren följer upp, utvärderar och återkopplar varje deltagares resultat (till Arbetsförmedlingen) samt hur detta dokumenteras b) hur klagomål hanteras 5 Kommersiella villkor Fullständiga kommersiella villkor framgår av Avtal och Allmänna bestämmelser, som är en del av förfrågningsunderlaget. Upptagningsområde och volym Upphandlingen beräknas omfatta årsplatser för 2009, årsplatser för 2010 och årsplatser för Eftersom avtalen för 2009 startar först i maj månad så kan månadsvolymen så stor som bli deltagare i genomsnitt under resterande del av året. Upphandlingen avser hela landet och är indelad i 68 arbetsmarknadsområden se appendix 2. I bilagan fyller anbudsgivaren i den kapacitet som offereras och i vilka arbetsmarknadsområden som man önskar leverera i. Observera att antalet deltagare kan både över- och underskridas under avtalstiden. Minsta del som anbud kan lämnas på är 1 deltagare i ett arbetsmarknadsområde. Arbetsförmedlingen garanterar ingen volym. Arbetsförmedlingen kommer därför att teckna avtal med de anbudsgivare vars anbud uppfyller de krav som framgår av förfrågningsunderlaget och har dokumenterad erfarenhet av coachning. Arbetsförmedlingen kommer att sträva efter att det i varje arbetsmarknadsområde finns avtal med både små och stora leverantörer. Avtalstid och verksamhetsstart Preliminär avtalsperiod är t o m Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet med upp till 18 månader dock längst t.o.m på samma villkor. Meddelande om förlängning lämnas senast 3 månader före avtalstidens utgång. Förlängning av avtalet kan endast ske under förutsättning att regering och Riksdag inte förändrar förutsättningarna för Arbetsförmedlingens verksamhet. Anbudsgivare ska kunna ta emot deltagare med start den 4 maj Pris Priset är fastställt till högst kr/deltagare och betalning kommer att ske i två steg: Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

14 8 (10) För varje arbetssökande utgår en ersättning på ca kr/sökande för tre månaders coachning. Utbetalning sker när insatsen startar. Om den sökande under den tiden får arbete, motsvarande sitt arbetsutbud, så utgår en bonus på ca kr/sökande i samband med att arbetet påbörjas. Exakt ersättningsbelopp framgår av Avtalet. Priset inkluderar leverantörens samtliga kostnader (inklusive kostnader såsom förberedelsetid, restid och reskostnader), exklusive moms, för att utföra tjänsten. Observera att anbudsgivare inte kan lämna alternativt pris. 6 Allmän information om upphandlingen För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap LOU. Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. Upphandlingen genomförs av upphandlingsavdelningen. Arbetsförmedlingen kommer att anta de anbud som uppfyller de i förfrågningsunderlagen ställda kraven. Arbetsförmedlingen kommer inte att ta hänsyn till alternativa anbud. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.ex. mäklare. Det är Arbetsförmedlingens uppfattning att konkurrensen blir snedvriden om en skattefinansierad verksamhet lägger anbud i en offentlig upphandling. I Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program har Regeringen istället gett Arbetsförmedlingen möjlighet att teckna avtal med kommuner utan upphandling, inom ramen för garantierna, om någon lämplig aktör för aktiviteterna inte funnits i ett upphandlingsförfarande. 7 Att lämna anbud Anbudsinstruktioner Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

15 9 (10) Anbud lämnas i ett original och en komplett kopia. Anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Anbud lämnas i ett förseglat kuvert. Kuvertet märks med följande text ANBUD: Personlig coach Dnr Af-2008/ Det är inte möjligt att lämna anbud genom fax eller e-post. Anbud skall vara upphandlingsenheten tillhanda senast till antingen Arbetsförmedlingen, Upphandlingsenheten, Box 4236, Malmö eller till besöksadress: Arbetsförmedlingen, Södra Promenaden 69, Malmö Anbud som kommer in för sent får inte tas upp till prövning. Öppning av anbud sker i Arbetsförmedlingens lokaler den 2 mars 2009 kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Upphandlingsavdelningen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbudet Läs förfrågningsunderlaget noggrant! Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Det innebär att anbud som på något sätt avviker från det som efterfrågas (s.k. orent anbud) eller anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att förkastas. För att underlätta läsningen och bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är sammanställt på det sätt som framgår av Bilaga 1 Checklista och svarsblankett med bifogad instruktion. Det är bra om anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad underlättar genomläsningen. Arbetsförmedlingen rekommenderar att anbudsgivaren koncentrerar sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information som t.ex. marknadsföringsmaterial bör utelämnas. Prövning av anbuden Prövning av anbud sker i två steg; 1. Om anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren, enligt Appendix 3 och Om anbudet uppfyller de skall-krav som ställs i förfrågningsunderlaget och som framgår av Appendix 1 Svarsblankett och checklista. De anbud som uppfyller ovanstående punkter kommer Arbetsförmedlingen att teckna avtal med. Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

16 10 (10) Meddelande om tilldelning av kontrakt När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till alla som lämnat anbud. Tilldelningsmeddelande skickas i första hand elektroniskt. Anbudsgivare anger i Appendix 5 Företagsuppgifter till vilken e-postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter avsändandet av tilldelningsmeddelande. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskriven kontrakt finns. Frågor och svar Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och tillägg i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Anbudsgivaren är skyldig att regelbundet besöka för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar och rättelser. Frågor som rör upphandlingen ställs skriftligt via e-post till senast 10 dagar före anbudstidens utgång, till Frågor och svar kommer att publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida, senast sex dagar före anbudstidens utgång. Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 6 kap 2 första stycket respektive 8 kap 10 första stycket Sekretesslagen. Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att i anbudet skriva in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen och ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. 8 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Annika Linder som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Kompletterande aktörer som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Dnr Af-2008/231925

17 1 (3) Af 2008/ Enligt föredragningslista nr: AVTAL Kompletterande aktör som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, Box 4236, Malmö, nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående köp av tjänst. 2 Omfattning Tjänstens namn; Personlig coachning för nyarbetslösa och korttidsarbetslösa Arbetsmarknadsområden Volym; Säljaren har offererat en kapacitet på x deltagare samtidigt. Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson: Dagliga operativa frågor ansvarar respektive arbetsförmedling för. Lokal kontaktperson kommer att utses. Kontaktpersonen ansvarar för alla dagliga operativa frågor kring verksamheten inom avtalet. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Allmänna bestämmelser 3. Förfrågningsunderlag 4. Anbudet Frågor som rör ekonomiska rutiner kommer att kunna ställas via Servicetelefon för kompletterande aktörer tel. nr Ansvarig upphandlare Annika Linder , svarar på frågor kring själva avtalet. Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer