Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar"

Transkript

1 Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Gasolkamin Dakar Läs bruksanvisningen noggrant och se till att kaminen installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDNING Denna gasolkamin är endast avsedd för privat bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan kaminen tas i drift måste hela bruksanvisningen läsas. Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m 3 och vara tillräckligt ventilerat. Till- och frånluftsventilationen måste ha ett tvärsnitt på minst 105 cm 2. Placera aldrig kaminen för nära eller så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara material. Kaminen blir het då den är tänd. Håll barn och husdjur på säkert avstånd. Se till att lättantändliga ångor, vätskor (t ex bensin, alkohol) och annat brännbart material placeras på säkert avstånd från kaminen. Flytta inte kaminen när den är tänd. Ställ inga föremål på kaminen. Produkten kan användas av barn från åtta (8) års ålder samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk och mental förmåga om de övervakas eller instruerats om säker användning av produkten samt förstår eventuella risker. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. När kaminen inte används måste ventilen på gasolflaskan vara stängd. Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, våtutrymmen, bad- och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det redan finns en gasolflaska. 2

3 ÖVERSIKT Tändknapp 2. Värmereglage 3. Skyddsgaller 4. Antändningsanordning 5. Bakpanel MONTERING Gasolkaminen levereras färdigmonterad med undantag för att bakpanelen behöver vändas då gasolflaskan placeras i gasolkaminen. Bakpanelen ska alltid låsas med de två medföljande skruvarna. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 3

4 SE ANVÄNDNING Kaminen är konstruerad för att användas endast med gasol. Till kaminens drift behöves en gasolflaska upp till 11 kg. Kaminen och gasolflaskan ska kopplas ihop med CE-godkänd regulator och slang med drifttryck på 30 mbar. Användning av felaktig regulator eller slang är farligt och kan leda till personskada. Sliten eller skadad slang ska genast bytas ut. Kontrollera regelbundet slangens tillstånd. Vi rekommenderar att slangen byts ut vartannat år. Det är inte tillåtet att göra konfigureringar av gasolflaskan. Detta kan medföra livsfara. Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt. Gasolen i flaskan är under högt tryck och ska inte utsättas för temperaturer över 50 C. Kontakta närmaste Rusta-varuhus för information om vilken regulator som passar till gasolflaskan och din kamin. ANSLUTNING AV GASOLFLASKAN TILL KAMINEN Kontrollera att gasolflaskans ventil är stängd. Anslut regulatorns vingmutter till gängan på gasolflaskans ventil. Dra åt vingmuttern moturs för hand, använd inte verktyg eftersom det kan skada ventilens tätning. Anslut slangen till kaminens nippel. Om slangen är svår att få på kan du prova att pensla på lite såpa på slangen. Slangen ska fästas i kaminens nippel med en slangklämma. Kontrollera att slangen inte är tilltäppt eller har någon knut eller veck. Gasolflaskan ska ställas in i kaminen på så vis att den inte kommer i kontakt med brännarplåtens baksida. Kontrollera att slangen inte ligger mot brännarplåtens baksida. Gör en läckagekontroll av gasolflaska, regulator, slang och kamin innan kaminen tas i drift. Se avsnitt Kontroll av läckor. KONTROLL AV LÄCKOR Blanda såpa med vatten. Kontrollera att ventilen på gasolflaskan är stängd och att värmereglaget på kaminen är avstängt. Pensla på såpalösningen på gasolflaskans ventil, regulatorn, slangen och anslutningen till kaminen. Öppna ventilen på gasolflaskan. Om det uppstår små innebär det att det finns ett läckage. Stäng av ventilen på gasolflaskan och dra åt slangkopplingarna. Gör testet igen. Om det fortfarande läcker, kontakta ditt Rusta-varuhus. 4

5 KAMINENS UPPSTÄLLNING Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m³ och vara tillräckligt ventilerat. Till- och frånluftsventilationen måste ha ett tvärsnitt på minst 105 cm². Täck inte kaminen med textilier eller andra föremål. Rikta alltid kaminen mot rummets mitt. Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, bad- och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det redan finns en gasolflaska. Minsta avstånd till andra värmekällor ska uppgå till minst 1 m. Placera aldrig kaminen för nära eller så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara material. Se illustration nedan för minsta säkerhetsavstånd. min 500mm min 500mm min 1000mm min 1000mm DRIFT Säkerställ att gasolflaskan är ansluten enligt manualen. Öppna ventilen på gasolflaskan. 5

6 SE Tryck ned värmereglaget och vrid det till tändläget ( ) och håll intryckt i sekunder. Vid första tändningen kan det vara nödvändigt att hålla värmereglaget intryckt lite längre tid tills gasflödet kommer till brännaren. Medan värmereglaget är intryckt tryck flera gånger efter varandra på tändknappen tills tändflamman i den mittersta brännaren tänds. Håll värmereglaget intryckt ytterligare 20 sekunder. Vrid därefter värmereglaget till position 1 (1 flamsymbol) och släpp värmereglaget. Om tändflamman inte slocknar fungerar kaminen felfritt. Skulle dock tändflamman slockna måste värmereglaget vridas till avstängt läge och ventilen på gasolflaskan stängas. Vänta i 3 minuter och upprepa därefter ovan steg. Om även de andra brännarna ska tändas måste värmereglaget vridas till det mellersta effektläget position 2 (2 flamsymboler) eller det högsta effektläget position 3 (3 flamsymboler). Oberoende av värmereglagets läge förblir tändflamman synlig då kaminen är tänd. Kaminen kan inte stängas av med värmereglaget. För att slå av kaminen måste gasolflaskans ventil stängas helt och därefter skall värmereglaget vridas till avstängt läge. OBS! skyddsgallret och frontpanelen är heta även efter användning. Rör inte dessa delar förrän de har svalnat. Gasolflaskans ventil får aldrig vara öppen då kaminen inte används. SÄKERHETSANORDNINGAR Skyddsgallret på kaminen har som syfte att minska risken för brand och brännskador. Ingen del av skyddet får varaktigt avlägsnas. Skyddsgallret blir vid användning varmt. Kaminen är försedd med koldioxidvakt (ODS). Koldioxidvakten ser till att kaminen automatiskt slås av när den befinner sig i ett utrymme med en för hög koldioxidnivå (CO2). Det är inte möjligt att tända kaminen igen innan utrymmet är ventilerat. Ventilen på gasolflaskan ska alltid vara stängd då kaminen inte används. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Kaminen måste vara kall och gasoltillförseln vara avstängd innan skötsel och underhåll påbörjas. Låt kvalificerad yrkesman regelbundet se över kaminen för att säkerställa dess underhåll och funktion. Kaminen måste vara säker att använda och får inte på något sätt vara skadad. Använd inte kaminen om den inte fungerar som den ska. Använd en fuktig trasa och rengör regelbundet kaminens hölje och utrymme på baksidan. Damm kan påverka kaminens funktion. Ta bort damm från brännarna med en mjuk borste. Skrapa inte brännarna med vassa föremål eftersom de kan ta skada. Använd aldrig frätande rengöringsmedel vid rengöring, exempelvis skur- eller lösningsmedel. Lågan ska brinna stadigt. Om den fladdrar eller om den är gul på toppen, måste kaminen undersökas av kvalificerad yrkesman. Lämna in kaminen till en kvalificerad verkstad om någon del måste bytas ut. Användning av felaktiga delar kan innebära livsfara. 6

7 FÖRVARING När kaminen inte används ska den förvaras under tak i en torr och dammfri miljö. Vid längre tids avställning ska gasolflaskan tas bort och kaminen övertäckas eller placeras i kartong. Kaminen ska förvaras torrt och dammfritt. PROBLEMLÖSNING Promblem Kaminen tänds inte Kaminen tänds inte även när gasolflaskan och regulatorn är ok Kaminen slocknar Kaminen tänder inte på läge 2 eller 3 Lösning Kontrollera att det finns gasol i gasolflaskan Kontrollera att regulatorn är korrekt monterad och att det inte finns några veck på slangen Det kan finnas luft i slangen. Öppna ventilen på gasolflaskan och vrid värmereglaget till max en kort stund för att gasolen ska komma fram till brännaren. Koldioxidnivån i uppställningsutrymmet är för hög. Ventilera rummet för att sänka koldioxidnivån. Gasolflaskan är för kall. Gasolflaskan måste ha rumstemperatur för att fungera Om kaminen slocknar kort efter tändning, kontrollera att det inte finns något läckage. Se avsnitt Kontroll av läckor. Om kaminen stängs av efter en stunds användande kan det betyda att rummet är för dåligt ventilerat och koldioxidnivån blir för hög. Säkra att kaminen inte står i ett drag där luften rör sig ifrån det element du försöker tända. TEKNISK DATA Gastyp Nominellt anslutningstryck Passande gasolflaska Effekt Förbrukning Tändning Mått Destinationsland Gasol - I 3B/P 30 mbar PC5 / P6 / PC10 / P11 1,4kW / 2,8kW / 4,2 kw 110g/h / 207g/h / 305g/h Piezotändning B40xD40xH72 cm SE 7

8 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Gassovn Dakar Les bruksanvisningen nøye og pass på at gassovnen installeres, brukes og vedlike-holdes på riktig måte i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. BRUK Denne gassovnen er kun beregnet på privat bruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER Før ovnen settes i drift, må hele bruksanvisningen leses. Ovnen må bare benyttes i godt ventilerte omgivelser. Volumet i oppstillingsområdet må være på minst 40 m 3 og være tilstrekkelig ventilert. Til- og fraluftsventilasjonen skal ha et tverrsnitt på minst 105 cm 2. Sett aldri ovnen for nær eller slik at den er rettet direkte mot møbler, gardiner eller annet brennbart materiale. Ovnen blir svært varm når den er slått på. Hold barn og kjæledyr på sikker avstand. Sørg for at lettantennelig damp, væske (f.eks. bensin, alkohol) og annet brennbart materiale plasseres på sikker avstand fra ovnen. Ovnen må ikke flyttes når den er slått på. Unngå å sette gjenstander på ovnen. Produktet kan brukes av barn fra åtte (8) års alder og av personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale forutsetninger dersom de overvåkes og instrueres om sikker bruk av produktet, og er klar over eventuell risiko. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Når ovnen ikke er i bruk, må ventilen på gassbeholderen være avstengt. Ovnen må ikke brukes i blokkleiligheter, kjellere, lokaler under bakkenivå, våtrom, bad- og soverom, kjøretøy som campingvogner og bobiler, båter og heller ikke på steder der det allerede finnes en gassbeholder. 8

9 OVERSIKT Tenningsknapp 2. Varmeregulator 3. Gitter 4. Tenningsmekanisme 5. Bakpanel MONTERING Gassovnen leveres ferdigmontert bortsett fra at bakpanelet må snus når gassbeholderen skal settes inn i ovnen. Bakpanelet skal alltid låses med de to skruene som følger med. ADVARSEL! Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom. 9

10 NO BRUK Ovnen er konstruert for kun å brukes med gass. Til driften av ovnen trengs det en gassbeholder på opptil 11 kg. Ovnen og gassbeholderen skal kobles sammen med en CE-godkjent regulator og slange med driftstrykk på 30 mbar. Bruk av feil regulator eller slange er farlig og kan føre til personskade. Slitt eller skadet slange må straks byttes ut. Kontroller slangens tilstand regelmessig. Vi anbefaler at slangen byttes ut annethvert år. Det er ikke tillatt å gjøre tilpasninger på gassbeholderen. Dette kan medføre livsfare. Gassbeholderen må ikke tappes eller håndteres på en uforsvarlig måte. Gassen i beholderen er under høyt trykk og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Kontakt nærmeste Rusta-varehus for informasjon om hvilken regulator som passer til gassbeholderen og ovnen. KOBLE GASSBEHOLDER TIL OVN Kontroller at gassbeholderens ventil er stengt. Skru inn regulatorens vingemutter på gjengene til ventilen på gassbeholderen. Dra til vingemutteren for hånd i retning mot klokken. Ikke bruk verktøy da det kan skade pakningen på ventilen. Koble slangen til ovnens nippel. Hvis slangen er vanskelig å få på, kan du prøve å smøre litt såpe på den. Slangen skal festes i ovnens nippel med en slangeklemme. Kontroller at slangen ikke er tilstoppet, har knute på seg eller er bøyd. Gassbeholderen skal settes inn i ovnen slik at den ikke kommer i kontakt med baksiden av brannplaten. Kontroller at slangen ikke ligger inn mot brannplatens bakside. Ta en lekkasjekontroll av gassbeholderen, regulatoren, slangen og ovnen før ovnen settes i drift. Se avsnittet «Lekkasjekontroll». LEKKASJEKONTROLL Bland såpe med vann. Sjekk at ventilen på gassbeholderen er avstengt, og at det samme gjelder varmeregulatoren på ovnen. Pensle såpeoppløsningen på gassbeholderens ventil, regulator, slange og tilkoblingen til ovnen. Åpne ventilen på gassbeholderen. Hvis det oppstår små bobler, betyr det at det finnes en lekkasje. Steng ventilen på gassbeholderen og dra til slangekoblingene. Gjør testen på nytt. Hvis det fremdeles lekker, må du kontakte ditt Rusta-varehus. 10

11 OPPSTILLING AV OVNEN Ovnen må bare benyttes i godt ventilerte omgivelser. Volumet i oppstillingsområdet må være på minst 40 m3 og være tilstrekkelig ventilert. Til- og fraluftsventilasjonen skal ha et tverrsnitt på minst 105 cm2. Ovnen må ikke dekkes til med tekstiler eller andre gjenstander. La alltid ovnen vende inn mot midten av rommet. Ovnen må ikke brukes i blokkleiligheter, kjellere, lokaler under bakkenivå, bad- og soverom, kjøretøy som campingvogner og bobiler, båter og heller ikke på steder der det allerede finnes en gassbeholder. Avstand til andre varmekilder skal være på minst 1 m. Sett aldri ovnen for nær eller slik at den er rettet direkte mot møbler, gardiner eller annet brennbart materiale. Se illustrasjon nedenfor som viser minste sikkerhetsavstand. min 500mm min 500mm min 1000mm min 1000mm DRIFT Pass på at gassbeholderen er tilkoblet slik det står i bruksanvisningen. Åpne ventilen på gassbeholderen. 11

12 NO Trykk ned varmeregulatoren og vri den til tenningsinnstillingen ( ). Fortsett å holde den inne i sekunder. Første gang ovnen tennes kan det være nødvendig å holde varmeregulatoren inne litt lenger til gasstrømmen kommer inn i brenneren. Mens varmeregulatoren holdes inne, trykker du flere ganger fortløpende på tenningsknappen til tennflammen slås på i den midterste brenneren. Hold varmeregulatoren inne i ytterligere 20 sekunder. Vri deretter varmeregulatoren til posisjon 1 (1 flammesymbol) og slipp varmeregulatoren. Hvis tennflammen ikke slukner, fungerer ovnen feilfritt. Skulle tennflammen likevel slukne, må varmeregulatoren vris til avstengt posisjon og ventilen på gassbeholderen stenges. Vent i 3 minutter og gjenta deretter trinnene ovenfor. Om også de andre brennerne skal tennes, må varmeregulatoren vris til midterste posisjon 2 (2 flammesymboler) eller høyeste posisjon 3 (3 flammesymboler). Uavhengig av varmeregulatorens innstilling vil tennflammen være synlig når ovnen er skrudd på. Ovnen kan ikke slås av med varmeregulatoren. For å slå av ovnen må gassbeholderens ventil stenges helt, og deretter må varmeregulatoren vris til avstengt posisjon. OBS! Gitteret og frontpanelet fortsetter å være varme etter bruk. Ikke rør disse delene før de er avkjølt. Gassbeholderens ventil må aldri være åpen når ovnen ikke er i bruk. SIKKERHETSANORDNINGER Gitteret på ovnen har som formål å minske risikoen for brann og brannskader. Ingen del av gitteret må fjernes permanent. Gitteret blir varmt når ovnen er i bruk. Ovnen er utstyrt med oksygensensor (ODS). Oksygensensoren sørger for at ovnen automatisk slås av når den befinner seg i omgivelser med et for høyt karbondioksidnivå (CO2). Det er ikke mulig å slå på kaminen igjen før rommet er ventilert. Ventilen på gassbeholderen skal alltid være avstengt når ovnen ikke brukes. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ovnen må være kald og gasstilførselen avstengt før rengjøring og vedlikehold kan utføres. La kvalifisert fagpersonell gå over ovnen regelmessig for å sikre at den er godt vedlikeholdt og fungerer. Ovnen må være sikker å bruke og ikke være skadet på noen som helst måte. Bruk aldri ovnen dersom den ikke fungerer som den skal. Bruk en fuktig klut og rengjør ovnens deksel og bakside. Støv kan påvirke ovnens funksjon. Fjern støv fra brennerne med en myk børste. Unngå å skrape brennerne med skarpe gjenstander da dette kan påføre dem skade. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler, for eksempel skure- eller løsningsmiddel, når du tørker av ovnen. Flammen skal brenne jevnt. Hvis den blafrer eller er gul på toppen, må ovnen undersøkes av kvalifisert fagperson. Levér ovnen til et kvalifisert verksted dersom deler må byttes ut. Bruk av deler med feil kan medføre livsfare. 12

13 OPPBEVARING Når ovnen ikke brukes, skal den oppbevares i tørre og støvfrie omgivelser. Når den er avstengt over lengre tid, skal gassbeholderen tas ut og ovnen dekkes til eller settes i en eske. Ovnen skal oppbevares tørt og støvfritt. PROBLEMLØSNING Promblem Ovnen slår seg ikke på Ovnen slår seg ikke på selv når gassbeholderen og regulatoren er i orden Ovnen slukker Ovnen slås ikke på nivå 2 eller 3 Lösning Sjekk at det er gass i beholderen. Kontroller at regulatoren er riktig montert og at slangen ikke er bøyd. Det kan være luft i slangen. Åpne ventilen på gassbeholderen og vri varmeregulatoren til maks. en kort stund for at gassen skal komme frem til brenneren. Karbondioksidnivået i oppstillingsrommet er for høyt. Ventiler rommet for å få ned karbondioksidnivået. Gassbeholderen er for kald. Gassbeholderen må ha romtemperatur for å virke. Dersom ovnen slukner kort tid etter tenning, må du kontrollere at det ikke finnes noen lekkasjer. Se avsnittet «Lekkasjekontroll». Hvis ovnen slås av etter en tids bruk, kan det bety at rommet er for dårlig ventilert og at karbondioksidnivået er for høyt. Sørg for at ovnen ikke står i trekk der luften beveger seg bort fra det elementet du forsøker å tenne på. TEKNISKE DATA Gasstype Nominelt tilslutningstrykk Passende gassbeholder Effekt Forbruk Tenning Mål Destinasjonsland Gass I 3B/P 30 mbar PC5 / P6 / PC10 / P11 1,4kW / 2,8kW / 4,2 kw 110g/h / 207g/h / 305g/h Piezotenning B40xD40xH72 cm NO 13

14 14 Anteckningar / Notater

15 Anteckningar / Notater 15

16 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: 12461 Datum: 3/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 9 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise ENG SE NO Item. No 7515-1066 ENG 3-4 person Dome tent Dimensions: L215+80+55xB245xH130

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V

Bruksanvisning för downlight 12 V. Bruksanvisning for downlight 12 V. Operating Instructions Downlight 12 V Bruksanvisning för downlight 12 V Bruksanvisning for downlight 12 V Operating Instructions Downlight 12 V 423-218 423-219 SV NO PL Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix 1 Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Gasol för hem och fritid

Gasol för hem och fritid Gasol för hem och fritid Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i husvagnar

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Gasol för hem och fritid

Gasol för hem och fritid Gasol för hem och fritid Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i husvagnar

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer INBYGNADSUGN Modell 8433.70 Kategori I 3 + CE - godkänd Bruksanvisning installation och service manual. Apparaterna skall installeras av kompetent person, och överensstämmande med landets ( Danmark / Sverige

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Eco Power Dammsugare Støvsuger. Eco Power Dammsugare Støvsuger. Färgvariant Tilgjengelige farger. användaranvisning.

Eco Power Dammsugare Støvsuger. Eco Power Dammsugare Støvsuger. Färgvariant Tilgjengelige farger. användaranvisning. SE Energisparande NO Lavt energiforbruk 8 SE Elektronisk effektreglering Eco Power Dammsugare Støvsuger användaranvisning bruksanvisning Eco Power Dammsugare Støvsuger A 8 2 1 9 NO Elektronisk innstilling

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland ENG SE NO Item. No 7515-1065 ENG Tent for 6 people (3+3 sleeping spots) Dimensions: L180xB210xH150

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL

SPIKERPISTOL SPIKPISTOL SPIKERPISTOL SPIKPISTOL Manual GFN2190 LP-36A Art no 120420 VIKTIG TA VARE PÅ DENNE MANUALEN Spikerpistol Les igjennom manualen fra begynnelse til slutt før du bruker verktøyet. Følg alle anvisninger i

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Bruks-- anvisning KYLSKÅP KJØLESKAP QR2619 818 41 37-00/1

Bruks-- anvisning KYLSKÅP KJØLESKAP QR2619 818 41 37-00/1 Bruks-- anvisning KYLSKÅP KJØLESKAP QR2619 818 41 37-00/1 Säkerhetsinformation På ditt nya kylskåp kan nya funktioner förekomma, läs därför noga igenom anvisningarna för att lära dig hur skåpet fungerar

Läs mer

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk WMF 2.7 Wall mount fixed User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin QB 5250 Bruksanvisning Bruksanvisning Oppvaskmaskin Diskmaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07)

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07) Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07) Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Bruksanvisning Promenadband Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Promenadband Innehållsförteckning:

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer