Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar"

Transkript

1 Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Gasolkamin Dakar Läs bruksanvisningen noggrant och se till att kaminen installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDNING Denna gasolkamin är endast avsedd för privat bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan kaminen tas i drift måste hela bruksanvisningen läsas. Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m 3 och vara tillräckligt ventilerat. Till- och frånluftsventilationen måste ha ett tvärsnitt på minst 105 cm 2. Placera aldrig kaminen för nära eller så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara material. Kaminen blir het då den är tänd. Håll barn och husdjur på säkert avstånd. Se till att lättantändliga ångor, vätskor (t ex bensin, alkohol) och annat brännbart material placeras på säkert avstånd från kaminen. Flytta inte kaminen när den är tänd. Ställ inga föremål på kaminen. Produkten kan användas av barn från åtta (8) års ålder samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk och mental förmåga om de övervakas eller instruerats om säker användning av produkten samt förstår eventuella risker. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. När kaminen inte används måste ventilen på gasolflaskan vara stängd. Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, våtutrymmen, bad- och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det redan finns en gasolflaska. 2

3 ÖVERSIKT Tändknapp 2. Värmereglage 3. Skyddsgaller 4. Antändningsanordning 5. Bakpanel MONTERING Gasolkaminen levereras färdigmonterad med undantag för att bakpanelen behöver vändas då gasolflaskan placeras i gasolkaminen. Bakpanelen ska alltid låsas med de två medföljande skruvarna. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 3

4 SE ANVÄNDNING Kaminen är konstruerad för att användas endast med gasol. Till kaminens drift behöves en gasolflaska upp till 11 kg. Kaminen och gasolflaskan ska kopplas ihop med CE-godkänd regulator och slang med drifttryck på 30 mbar. Användning av felaktig regulator eller slang är farligt och kan leda till personskada. Sliten eller skadad slang ska genast bytas ut. Kontrollera regelbundet slangens tillstånd. Vi rekommenderar att slangen byts ut vartannat år. Det är inte tillåtet att göra konfigureringar av gasolflaskan. Detta kan medföra livsfara. Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt. Gasolen i flaskan är under högt tryck och ska inte utsättas för temperaturer över 50 C. Kontakta närmaste Rusta-varuhus för information om vilken regulator som passar till gasolflaskan och din kamin. ANSLUTNING AV GASOLFLASKAN TILL KAMINEN Kontrollera att gasolflaskans ventil är stängd. Anslut regulatorns vingmutter till gängan på gasolflaskans ventil. Dra åt vingmuttern moturs för hand, använd inte verktyg eftersom det kan skada ventilens tätning. Anslut slangen till kaminens nippel. Om slangen är svår att få på kan du prova att pensla på lite såpa på slangen. Slangen ska fästas i kaminens nippel med en slangklämma. Kontrollera att slangen inte är tilltäppt eller har någon knut eller veck. Gasolflaskan ska ställas in i kaminen på så vis att den inte kommer i kontakt med brännarplåtens baksida. Kontrollera att slangen inte ligger mot brännarplåtens baksida. Gör en läckagekontroll av gasolflaska, regulator, slang och kamin innan kaminen tas i drift. Se avsnitt Kontroll av läckor. KONTROLL AV LÄCKOR Blanda såpa med vatten. Kontrollera att ventilen på gasolflaskan är stängd och att värmereglaget på kaminen är avstängt. Pensla på såpalösningen på gasolflaskans ventil, regulatorn, slangen och anslutningen till kaminen. Öppna ventilen på gasolflaskan. Om det uppstår små innebär det att det finns ett läckage. Stäng av ventilen på gasolflaskan och dra åt slangkopplingarna. Gör testet igen. Om det fortfarande läcker, kontakta ditt Rusta-varuhus. 4

5 KAMINENS UPPSTÄLLNING Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m³ och vara tillräckligt ventilerat. Till- och frånluftsventilationen måste ha ett tvärsnitt på minst 105 cm². Täck inte kaminen med textilier eller andra föremål. Rikta alltid kaminen mot rummets mitt. Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, bad- och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det redan finns en gasolflaska. Minsta avstånd till andra värmekällor ska uppgå till minst 1 m. Placera aldrig kaminen för nära eller så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara material. Se illustration nedan för minsta säkerhetsavstånd. min 500mm min 500mm min 1000mm min 1000mm DRIFT Säkerställ att gasolflaskan är ansluten enligt manualen. Öppna ventilen på gasolflaskan. 5

6 SE Tryck ned värmereglaget och vrid det till tändläget ( ) och håll intryckt i sekunder. Vid första tändningen kan det vara nödvändigt att hålla värmereglaget intryckt lite längre tid tills gasflödet kommer till brännaren. Medan värmereglaget är intryckt tryck flera gånger efter varandra på tändknappen tills tändflamman i den mittersta brännaren tänds. Håll värmereglaget intryckt ytterligare 20 sekunder. Vrid därefter värmereglaget till position 1 (1 flamsymbol) och släpp värmereglaget. Om tändflamman inte slocknar fungerar kaminen felfritt. Skulle dock tändflamman slockna måste värmereglaget vridas till avstängt läge och ventilen på gasolflaskan stängas. Vänta i 3 minuter och upprepa därefter ovan steg. Om även de andra brännarna ska tändas måste värmereglaget vridas till det mellersta effektläget position 2 (2 flamsymboler) eller det högsta effektläget position 3 (3 flamsymboler). Oberoende av värmereglagets läge förblir tändflamman synlig då kaminen är tänd. Kaminen kan inte stängas av med värmereglaget. För att slå av kaminen måste gasolflaskans ventil stängas helt och därefter skall värmereglaget vridas till avstängt läge. OBS! skyddsgallret och frontpanelen är heta även efter användning. Rör inte dessa delar förrän de har svalnat. Gasolflaskans ventil får aldrig vara öppen då kaminen inte används. SÄKERHETSANORDNINGAR Skyddsgallret på kaminen har som syfte att minska risken för brand och brännskador. Ingen del av skyddet får varaktigt avlägsnas. Skyddsgallret blir vid användning varmt. Kaminen är försedd med koldioxidvakt (ODS). Koldioxidvakten ser till att kaminen automatiskt slås av när den befinner sig i ett utrymme med en för hög koldioxidnivå (CO2). Det är inte möjligt att tända kaminen igen innan utrymmet är ventilerat. Ventilen på gasolflaskan ska alltid vara stängd då kaminen inte används. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Kaminen måste vara kall och gasoltillförseln vara avstängd innan skötsel och underhåll påbörjas. Låt kvalificerad yrkesman regelbundet se över kaminen för att säkerställa dess underhåll och funktion. Kaminen måste vara säker att använda och får inte på något sätt vara skadad. Använd inte kaminen om den inte fungerar som den ska. Använd en fuktig trasa och rengör regelbundet kaminens hölje och utrymme på baksidan. Damm kan påverka kaminens funktion. Ta bort damm från brännarna med en mjuk borste. Skrapa inte brännarna med vassa föremål eftersom de kan ta skada. Använd aldrig frätande rengöringsmedel vid rengöring, exempelvis skur- eller lösningsmedel. Lågan ska brinna stadigt. Om den fladdrar eller om den är gul på toppen, måste kaminen undersökas av kvalificerad yrkesman. Lämna in kaminen till en kvalificerad verkstad om någon del måste bytas ut. Användning av felaktiga delar kan innebära livsfara. 6

7 FÖRVARING När kaminen inte används ska den förvaras under tak i en torr och dammfri miljö. Vid längre tids avställning ska gasolflaskan tas bort och kaminen övertäckas eller placeras i kartong. Kaminen ska förvaras torrt och dammfritt. PROBLEMLÖSNING Promblem Kaminen tänds inte Kaminen tänds inte även när gasolflaskan och regulatorn är ok Kaminen slocknar Kaminen tänder inte på läge 2 eller 3 Lösning Kontrollera att det finns gasol i gasolflaskan Kontrollera att regulatorn är korrekt monterad och att det inte finns några veck på slangen Det kan finnas luft i slangen. Öppna ventilen på gasolflaskan och vrid värmereglaget till max en kort stund för att gasolen ska komma fram till brännaren. Koldioxidnivån i uppställningsutrymmet är för hög. Ventilera rummet för att sänka koldioxidnivån. Gasolflaskan är för kall. Gasolflaskan måste ha rumstemperatur för att fungera Om kaminen slocknar kort efter tändning, kontrollera att det inte finns något läckage. Se avsnitt Kontroll av läckor. Om kaminen stängs av efter en stunds användande kan det betyda att rummet är för dåligt ventilerat och koldioxidnivån blir för hög. Säkra att kaminen inte står i ett drag där luften rör sig ifrån det element du försöker tända. TEKNISK DATA Gastyp Nominellt anslutningstryck Passande gasolflaska Effekt Förbrukning Tändning Mått Destinationsland Gasol - I 3B/P 30 mbar PC5 / P6 / PC10 / P11 1,4kW / 2,8kW / 4,2 kw 110g/h / 207g/h / 305g/h Piezotändning B40xD40xH72 cm SE 7

8 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Gassovn Dakar Les bruksanvisningen nøye og pass på at gassovnen installeres, brukes og vedlike-holdes på riktig måte i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. BRUK Denne gassovnen er kun beregnet på privat bruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER Før ovnen settes i drift, må hele bruksanvisningen leses. Ovnen må bare benyttes i godt ventilerte omgivelser. Volumet i oppstillingsområdet må være på minst 40 m 3 og være tilstrekkelig ventilert. Til- og fraluftsventilasjonen skal ha et tverrsnitt på minst 105 cm 2. Sett aldri ovnen for nær eller slik at den er rettet direkte mot møbler, gardiner eller annet brennbart materiale. Ovnen blir svært varm når den er slått på. Hold barn og kjæledyr på sikker avstand. Sørg for at lettantennelig damp, væske (f.eks. bensin, alkohol) og annet brennbart materiale plasseres på sikker avstand fra ovnen. Ovnen må ikke flyttes når den er slått på. Unngå å sette gjenstander på ovnen. Produktet kan brukes av barn fra åtte (8) års alder og av personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale forutsetninger dersom de overvåkes og instrueres om sikker bruk av produktet, og er klar over eventuell risiko. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Når ovnen ikke er i bruk, må ventilen på gassbeholderen være avstengt. Ovnen må ikke brukes i blokkleiligheter, kjellere, lokaler under bakkenivå, våtrom, bad- og soverom, kjøretøy som campingvogner og bobiler, båter og heller ikke på steder der det allerede finnes en gassbeholder. 8

9 OVERSIKT Tenningsknapp 2. Varmeregulator 3. Gitter 4. Tenningsmekanisme 5. Bakpanel MONTERING Gassovnen leveres ferdigmontert bortsett fra at bakpanelet må snus når gassbeholderen skal settes inn i ovnen. Bakpanelet skal alltid låses med de to skruene som følger med. ADVARSEL! Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom. 9

10 NO BRUK Ovnen er konstruert for kun å brukes med gass. Til driften av ovnen trengs det en gassbeholder på opptil 11 kg. Ovnen og gassbeholderen skal kobles sammen med en CE-godkjent regulator og slange med driftstrykk på 30 mbar. Bruk av feil regulator eller slange er farlig og kan føre til personskade. Slitt eller skadet slange må straks byttes ut. Kontroller slangens tilstand regelmessig. Vi anbefaler at slangen byttes ut annethvert år. Det er ikke tillatt å gjøre tilpasninger på gassbeholderen. Dette kan medføre livsfare. Gassbeholderen må ikke tappes eller håndteres på en uforsvarlig måte. Gassen i beholderen er under høyt trykk og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Kontakt nærmeste Rusta-varehus for informasjon om hvilken regulator som passer til gassbeholderen og ovnen. KOBLE GASSBEHOLDER TIL OVN Kontroller at gassbeholderens ventil er stengt. Skru inn regulatorens vingemutter på gjengene til ventilen på gassbeholderen. Dra til vingemutteren for hånd i retning mot klokken. Ikke bruk verktøy da det kan skade pakningen på ventilen. Koble slangen til ovnens nippel. Hvis slangen er vanskelig å få på, kan du prøve å smøre litt såpe på den. Slangen skal festes i ovnens nippel med en slangeklemme. Kontroller at slangen ikke er tilstoppet, har knute på seg eller er bøyd. Gassbeholderen skal settes inn i ovnen slik at den ikke kommer i kontakt med baksiden av brannplaten. Kontroller at slangen ikke ligger inn mot brannplatens bakside. Ta en lekkasjekontroll av gassbeholderen, regulatoren, slangen og ovnen før ovnen settes i drift. Se avsnittet «Lekkasjekontroll». LEKKASJEKONTROLL Bland såpe med vann. Sjekk at ventilen på gassbeholderen er avstengt, og at det samme gjelder varmeregulatoren på ovnen. Pensle såpeoppløsningen på gassbeholderens ventil, regulator, slange og tilkoblingen til ovnen. Åpne ventilen på gassbeholderen. Hvis det oppstår små bobler, betyr det at det finnes en lekkasje. Steng ventilen på gassbeholderen og dra til slangekoblingene. Gjør testen på nytt. Hvis det fremdeles lekker, må du kontakte ditt Rusta-varehus. 10

11 OPPSTILLING AV OVNEN Ovnen må bare benyttes i godt ventilerte omgivelser. Volumet i oppstillingsområdet må være på minst 40 m3 og være tilstrekkelig ventilert. Til- og fraluftsventilasjonen skal ha et tverrsnitt på minst 105 cm2. Ovnen må ikke dekkes til med tekstiler eller andre gjenstander. La alltid ovnen vende inn mot midten av rommet. Ovnen må ikke brukes i blokkleiligheter, kjellere, lokaler under bakkenivå, bad- og soverom, kjøretøy som campingvogner og bobiler, båter og heller ikke på steder der det allerede finnes en gassbeholder. Avstand til andre varmekilder skal være på minst 1 m. Sett aldri ovnen for nær eller slik at den er rettet direkte mot møbler, gardiner eller annet brennbart materiale. Se illustrasjon nedenfor som viser minste sikkerhetsavstand. min 500mm min 500mm min 1000mm min 1000mm DRIFT Pass på at gassbeholderen er tilkoblet slik det står i bruksanvisningen. Åpne ventilen på gassbeholderen. 11

12 NO Trykk ned varmeregulatoren og vri den til tenningsinnstillingen ( ). Fortsett å holde den inne i sekunder. Første gang ovnen tennes kan det være nødvendig å holde varmeregulatoren inne litt lenger til gasstrømmen kommer inn i brenneren. Mens varmeregulatoren holdes inne, trykker du flere ganger fortløpende på tenningsknappen til tennflammen slås på i den midterste brenneren. Hold varmeregulatoren inne i ytterligere 20 sekunder. Vri deretter varmeregulatoren til posisjon 1 (1 flammesymbol) og slipp varmeregulatoren. Hvis tennflammen ikke slukner, fungerer ovnen feilfritt. Skulle tennflammen likevel slukne, må varmeregulatoren vris til avstengt posisjon og ventilen på gassbeholderen stenges. Vent i 3 minutter og gjenta deretter trinnene ovenfor. Om også de andre brennerne skal tennes, må varmeregulatoren vris til midterste posisjon 2 (2 flammesymboler) eller høyeste posisjon 3 (3 flammesymboler). Uavhengig av varmeregulatorens innstilling vil tennflammen være synlig når ovnen er skrudd på. Ovnen kan ikke slås av med varmeregulatoren. For å slå av ovnen må gassbeholderens ventil stenges helt, og deretter må varmeregulatoren vris til avstengt posisjon. OBS! Gitteret og frontpanelet fortsetter å være varme etter bruk. Ikke rør disse delene før de er avkjølt. Gassbeholderens ventil må aldri være åpen når ovnen ikke er i bruk. SIKKERHETSANORDNINGER Gitteret på ovnen har som formål å minske risikoen for brann og brannskader. Ingen del av gitteret må fjernes permanent. Gitteret blir varmt når ovnen er i bruk. Ovnen er utstyrt med oksygensensor (ODS). Oksygensensoren sørger for at ovnen automatisk slås av når den befinner seg i omgivelser med et for høyt karbondioksidnivå (CO2). Det er ikke mulig å slå på kaminen igjen før rommet er ventilert. Ventilen på gassbeholderen skal alltid være avstengt når ovnen ikke brukes. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ovnen må være kald og gasstilførselen avstengt før rengjøring og vedlikehold kan utføres. La kvalifisert fagpersonell gå over ovnen regelmessig for å sikre at den er godt vedlikeholdt og fungerer. Ovnen må være sikker å bruke og ikke være skadet på noen som helst måte. Bruk aldri ovnen dersom den ikke fungerer som den skal. Bruk en fuktig klut og rengjør ovnens deksel og bakside. Støv kan påvirke ovnens funksjon. Fjern støv fra brennerne med en myk børste. Unngå å skrape brennerne med skarpe gjenstander da dette kan påføre dem skade. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler, for eksempel skure- eller løsningsmiddel, når du tørker av ovnen. Flammen skal brenne jevnt. Hvis den blafrer eller er gul på toppen, må ovnen undersøkes av kvalifisert fagperson. Levér ovnen til et kvalifisert verksted dersom deler må byttes ut. Bruk av deler med feil kan medføre livsfare. 12

13 OPPBEVARING Når ovnen ikke brukes, skal den oppbevares i tørre og støvfrie omgivelser. Når den er avstengt over lengre tid, skal gassbeholderen tas ut og ovnen dekkes til eller settes i en eske. Ovnen skal oppbevares tørt og støvfritt. PROBLEMLØSNING Promblem Ovnen slår seg ikke på Ovnen slår seg ikke på selv når gassbeholderen og regulatoren er i orden Ovnen slukker Ovnen slås ikke på nivå 2 eller 3 Lösning Sjekk at det er gass i beholderen. Kontroller at regulatoren er riktig montert og at slangen ikke er bøyd. Det kan være luft i slangen. Åpne ventilen på gassbeholderen og vri varmeregulatoren til maks. en kort stund for at gassen skal komme frem til brenneren. Karbondioksidnivået i oppstillingsrommet er for høyt. Ventiler rommet for å få ned karbondioksidnivået. Gassbeholderen er for kald. Gassbeholderen må ha romtemperatur for å virke. Dersom ovnen slukner kort tid etter tenning, må du kontrollere at det ikke finnes noen lekkasjer. Se avsnittet «Lekkasjekontroll». Hvis ovnen slås av etter en tids bruk, kan det bety at rommet er for dårlig ventilert og at karbondioksidnivået er for høyt. Sørg for at ovnen ikke står i trekk der luften beveger seg bort fra det elementet du forsøker å tenne på. TEKNISKE DATA Gasstype Nominelt tilslutningstrykk Passende gassbeholder Effekt Forbruk Tenning Mål Destinasjonsland Gass I 3B/P 30 mbar PC5 / P6 / PC10 / P11 1,4kW / 2,8kW / 4,2 kw 110g/h / 207g/h / 305g/h Piezotenning B40xD40xH72 cm NO 13

14 14 Anteckningar / Notater

15 Anteckningar / Notater 15

16 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Motorborrmaskin. Skötselinstruktion. Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No. 9852 0997 90 STOCKHOLM SWEDEN AIB 1994-12

Motorborrmaskin. Skötselinstruktion. Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No. 9852 0997 90 STOCKHOLM SWEDEN AIB 1994-12 Skötselinstruktion Motorborrmaskin AIB 1994-12 Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No. 9852 0997 90 STOCKHOLM SWEDEN Säkerhetsföreskrifter Denna instruktion innehåller viktiga avsnitt beträffande säkerhet.

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer

Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer Varmvattenberedare Varmtvannsbereder Lämminvesivaraaja Vandvarmer 100 l 2009 Biltema Nordic Services AB Varmvattenberedare 100 l Introduktion: Denna manual skall anses som en del av produkten och de ska

Läs mer

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10 Våffeljärn...2 Vaffeljern...6 Waffle maker...10 1 TekniskA data Allmänna säkerhetsinstruktioner: För att du ska få största möjliga glädje av ditt våffeljärn, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk 470 500-550-600-700-750-800-900-000 Ø 00-Ø 25 84 Ø 00-Ø 25 50 66 495 Fig. Fig.2 2 0 = = 2 3 2 0 2 0 2 3 0 Fig.3 2 Fig.4 2 Fig.5 Fig.6 3 2 ca. 6mm Fig.7 3 4 Inledning Denna

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES liquids in a safe manner. Only use fuses of the correct strength in the electrical system. Never experiment with homenade fuses of any sort. Replace faulty electric leads and power points. Only use approved

Läs mer