Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar"

Transkript

1 Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Gasolkamin Dakar Läs bruksanvisningen noggrant och se till att kaminen installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDNING Denna gasolkamin är endast avsedd för privat bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan kaminen tas i drift måste hela bruksanvisningen läsas. Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m 3 och vara tillräckligt ventilerat. Till- och frånluftsventilationen måste ha ett tvärsnitt på minst 105 cm 2. Placera aldrig kaminen för nära eller så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara material. Kaminen blir het då den är tänd. Håll barn och husdjur på säkert avstånd. Se till att lättantändliga ångor, vätskor (t ex bensin, alkohol) och annat brännbart material placeras på säkert avstånd från kaminen. Flytta inte kaminen när den är tänd. Ställ inga föremål på kaminen. Produkten kan användas av barn från åtta (8) års ålder samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk och mental förmåga om de övervakas eller instruerats om säker användning av produkten samt förstår eventuella risker. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. När kaminen inte används måste ventilen på gasolflaskan vara stängd. Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, våtutrymmen, bad- och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det redan finns en gasolflaska. 2

3 ÖVERSIKT Tändknapp 2. Värmereglage 3. Skyddsgaller 4. Antändningsanordning 5. Bakpanel MONTERING Gasolkaminen levereras färdigmonterad med undantag för att bakpanelen behöver vändas då gasolflaskan placeras i gasolkaminen. Bakpanelen ska alltid låsas med de två medföljande skruvarna. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 3

4 SE ANVÄNDNING Kaminen är konstruerad för att användas endast med gasol. Till kaminens drift behöves en gasolflaska upp till 11 kg. Kaminen och gasolflaskan ska kopplas ihop med CE-godkänd regulator och slang med drifttryck på 30 mbar. Användning av felaktig regulator eller slang är farligt och kan leda till personskada. Sliten eller skadad slang ska genast bytas ut. Kontrollera regelbundet slangens tillstånd. Vi rekommenderar att slangen byts ut vartannat år. Det är inte tillåtet att göra konfigureringar av gasolflaskan. Detta kan medföra livsfara. Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt. Gasolen i flaskan är under högt tryck och ska inte utsättas för temperaturer över 50 C. Kontakta närmaste Rusta-varuhus för information om vilken regulator som passar till gasolflaskan och din kamin. ANSLUTNING AV GASOLFLASKAN TILL KAMINEN Kontrollera att gasolflaskans ventil är stängd. Anslut regulatorns vingmutter till gängan på gasolflaskans ventil. Dra åt vingmuttern moturs för hand, använd inte verktyg eftersom det kan skada ventilens tätning. Anslut slangen till kaminens nippel. Om slangen är svår att få på kan du prova att pensla på lite såpa på slangen. Slangen ska fästas i kaminens nippel med en slangklämma. Kontrollera att slangen inte är tilltäppt eller har någon knut eller veck. Gasolflaskan ska ställas in i kaminen på så vis att den inte kommer i kontakt med brännarplåtens baksida. Kontrollera att slangen inte ligger mot brännarplåtens baksida. Gör en läckagekontroll av gasolflaska, regulator, slang och kamin innan kaminen tas i drift. Se avsnitt Kontroll av läckor. KONTROLL AV LÄCKOR Blanda såpa med vatten. Kontrollera att ventilen på gasolflaskan är stängd och att värmereglaget på kaminen är avstängt. Pensla på såpalösningen på gasolflaskans ventil, regulatorn, slangen och anslutningen till kaminen. Öppna ventilen på gasolflaskan. Om det uppstår små innebär det att det finns ett läckage. Stäng av ventilen på gasolflaskan och dra åt slangkopplingarna. Gör testet igen. Om det fortfarande läcker, kontakta ditt Rusta-varuhus. 4

5 KAMINENS UPPSTÄLLNING Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m³ och vara tillräckligt ventilerat. Till- och frånluftsventilationen måste ha ett tvärsnitt på minst 105 cm². Täck inte kaminen med textilier eller andra föremål. Rikta alltid kaminen mot rummets mitt. Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, bad- och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det redan finns en gasolflaska. Minsta avstånd till andra värmekällor ska uppgå till minst 1 m. Placera aldrig kaminen för nära eller så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara material. Se illustration nedan för minsta säkerhetsavstånd. min 500mm min 500mm min 1000mm min 1000mm DRIFT Säkerställ att gasolflaskan är ansluten enligt manualen. Öppna ventilen på gasolflaskan. 5

6 SE Tryck ned värmereglaget och vrid det till tändläget ( ) och håll intryckt i sekunder. Vid första tändningen kan det vara nödvändigt att hålla värmereglaget intryckt lite längre tid tills gasflödet kommer till brännaren. Medan värmereglaget är intryckt tryck flera gånger efter varandra på tändknappen tills tändflamman i den mittersta brännaren tänds. Håll värmereglaget intryckt ytterligare 20 sekunder. Vrid därefter värmereglaget till position 1 (1 flamsymbol) och släpp värmereglaget. Om tändflamman inte slocknar fungerar kaminen felfritt. Skulle dock tändflamman slockna måste värmereglaget vridas till avstängt läge och ventilen på gasolflaskan stängas. Vänta i 3 minuter och upprepa därefter ovan steg. Om även de andra brännarna ska tändas måste värmereglaget vridas till det mellersta effektläget position 2 (2 flamsymboler) eller det högsta effektläget position 3 (3 flamsymboler). Oberoende av värmereglagets läge förblir tändflamman synlig då kaminen är tänd. Kaminen kan inte stängas av med värmereglaget. För att slå av kaminen måste gasolflaskans ventil stängas helt och därefter skall värmereglaget vridas till avstängt läge. OBS! skyddsgallret och frontpanelen är heta även efter användning. Rör inte dessa delar förrän de har svalnat. Gasolflaskans ventil får aldrig vara öppen då kaminen inte används. SÄKERHETSANORDNINGAR Skyddsgallret på kaminen har som syfte att minska risken för brand och brännskador. Ingen del av skyddet får varaktigt avlägsnas. Skyddsgallret blir vid användning varmt. Kaminen är försedd med koldioxidvakt (ODS). Koldioxidvakten ser till att kaminen automatiskt slås av när den befinner sig i ett utrymme med en för hög koldioxidnivå (CO2). Det är inte möjligt att tända kaminen igen innan utrymmet är ventilerat. Ventilen på gasolflaskan ska alltid vara stängd då kaminen inte används. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Kaminen måste vara kall och gasoltillförseln vara avstängd innan skötsel och underhåll påbörjas. Låt kvalificerad yrkesman regelbundet se över kaminen för att säkerställa dess underhåll och funktion. Kaminen måste vara säker att använda och får inte på något sätt vara skadad. Använd inte kaminen om den inte fungerar som den ska. Använd en fuktig trasa och rengör regelbundet kaminens hölje och utrymme på baksidan. Damm kan påverka kaminens funktion. Ta bort damm från brännarna med en mjuk borste. Skrapa inte brännarna med vassa föremål eftersom de kan ta skada. Använd aldrig frätande rengöringsmedel vid rengöring, exempelvis skur- eller lösningsmedel. Lågan ska brinna stadigt. Om den fladdrar eller om den är gul på toppen, måste kaminen undersökas av kvalificerad yrkesman. Lämna in kaminen till en kvalificerad verkstad om någon del måste bytas ut. Användning av felaktiga delar kan innebära livsfara. 6

7 FÖRVARING När kaminen inte används ska den förvaras under tak i en torr och dammfri miljö. Vid längre tids avställning ska gasolflaskan tas bort och kaminen övertäckas eller placeras i kartong. Kaminen ska förvaras torrt och dammfritt. PROBLEMLÖSNING Promblem Kaminen tänds inte Kaminen tänds inte även när gasolflaskan och regulatorn är ok Kaminen slocknar Kaminen tänder inte på läge 2 eller 3 Lösning Kontrollera att det finns gasol i gasolflaskan Kontrollera att regulatorn är korrekt monterad och att det inte finns några veck på slangen Det kan finnas luft i slangen. Öppna ventilen på gasolflaskan och vrid värmereglaget till max en kort stund för att gasolen ska komma fram till brännaren. Koldioxidnivån i uppställningsutrymmet är för hög. Ventilera rummet för att sänka koldioxidnivån. Gasolflaskan är för kall. Gasolflaskan måste ha rumstemperatur för att fungera Om kaminen slocknar kort efter tändning, kontrollera att det inte finns något läckage. Se avsnitt Kontroll av läckor. Om kaminen stängs av efter en stunds användande kan det betyda att rummet är för dåligt ventilerat och koldioxidnivån blir för hög. Säkra att kaminen inte står i ett drag där luften rör sig ifrån det element du försöker tända. TEKNISK DATA Gastyp Nominellt anslutningstryck Passande gasolflaska Effekt Förbrukning Tändning Mått Destinationsland Gasol - I 3B/P 30 mbar PC5 / P6 / PC10 / P11 1,4kW / 2,8kW / 4,2 kw 110g/h / 207g/h / 305g/h Piezotändning B40xD40xH72 cm SE 7

8 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Gassovn Dakar Les bruksanvisningen nøye og pass på at gassovnen installeres, brukes og vedlike-holdes på riktig måte i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. BRUK Denne gassovnen er kun beregnet på privat bruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER Før ovnen settes i drift, må hele bruksanvisningen leses. Ovnen må bare benyttes i godt ventilerte omgivelser. Volumet i oppstillingsområdet må være på minst 40 m 3 og være tilstrekkelig ventilert. Til- og fraluftsventilasjonen skal ha et tverrsnitt på minst 105 cm 2. Sett aldri ovnen for nær eller slik at den er rettet direkte mot møbler, gardiner eller annet brennbart materiale. Ovnen blir svært varm når den er slått på. Hold barn og kjæledyr på sikker avstand. Sørg for at lettantennelig damp, væske (f.eks. bensin, alkohol) og annet brennbart materiale plasseres på sikker avstand fra ovnen. Ovnen må ikke flyttes når den er slått på. Unngå å sette gjenstander på ovnen. Produktet kan brukes av barn fra åtte (8) års alder og av personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale forutsetninger dersom de overvåkes og instrueres om sikker bruk av produktet, og er klar over eventuell risiko. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Når ovnen ikke er i bruk, må ventilen på gassbeholderen være avstengt. Ovnen må ikke brukes i blokkleiligheter, kjellere, lokaler under bakkenivå, våtrom, bad- og soverom, kjøretøy som campingvogner og bobiler, båter og heller ikke på steder der det allerede finnes en gassbeholder. 8

9 OVERSIKT Tenningsknapp 2. Varmeregulator 3. Gitter 4. Tenningsmekanisme 5. Bakpanel MONTERING Gassovnen leveres ferdigmontert bortsett fra at bakpanelet må snus når gassbeholderen skal settes inn i ovnen. Bakpanelet skal alltid låses med de to skruene som følger med. ADVARSEL! Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig skade på person eller eiendom. 9

10 NO BRUK Ovnen er konstruert for kun å brukes med gass. Til driften av ovnen trengs det en gassbeholder på opptil 11 kg. Ovnen og gassbeholderen skal kobles sammen med en CE-godkjent regulator og slange med driftstrykk på 30 mbar. Bruk av feil regulator eller slange er farlig og kan føre til personskade. Slitt eller skadet slange må straks byttes ut. Kontroller slangens tilstand regelmessig. Vi anbefaler at slangen byttes ut annethvert år. Det er ikke tillatt å gjøre tilpasninger på gassbeholderen. Dette kan medføre livsfare. Gassbeholderen må ikke tappes eller håndteres på en uforsvarlig måte. Gassen i beholderen er under høyt trykk og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Kontakt nærmeste Rusta-varehus for informasjon om hvilken regulator som passer til gassbeholderen og ovnen. KOBLE GASSBEHOLDER TIL OVN Kontroller at gassbeholderens ventil er stengt. Skru inn regulatorens vingemutter på gjengene til ventilen på gassbeholderen. Dra til vingemutteren for hånd i retning mot klokken. Ikke bruk verktøy da det kan skade pakningen på ventilen. Koble slangen til ovnens nippel. Hvis slangen er vanskelig å få på, kan du prøve å smøre litt såpe på den. Slangen skal festes i ovnens nippel med en slangeklemme. Kontroller at slangen ikke er tilstoppet, har knute på seg eller er bøyd. Gassbeholderen skal settes inn i ovnen slik at den ikke kommer i kontakt med baksiden av brannplaten. Kontroller at slangen ikke ligger inn mot brannplatens bakside. Ta en lekkasjekontroll av gassbeholderen, regulatoren, slangen og ovnen før ovnen settes i drift. Se avsnittet «Lekkasjekontroll». LEKKASJEKONTROLL Bland såpe med vann. Sjekk at ventilen på gassbeholderen er avstengt, og at det samme gjelder varmeregulatoren på ovnen. Pensle såpeoppløsningen på gassbeholderens ventil, regulator, slange og tilkoblingen til ovnen. Åpne ventilen på gassbeholderen. Hvis det oppstår små bobler, betyr det at det finnes en lekkasje. Steng ventilen på gassbeholderen og dra til slangekoblingene. Gjør testen på nytt. Hvis det fremdeles lekker, må du kontakte ditt Rusta-varehus. 10

11 OPPSTILLING AV OVNEN Ovnen må bare benyttes i godt ventilerte omgivelser. Volumet i oppstillingsområdet må være på minst 40 m3 og være tilstrekkelig ventilert. Til- og fraluftsventilasjonen skal ha et tverrsnitt på minst 105 cm2. Ovnen må ikke dekkes til med tekstiler eller andre gjenstander. La alltid ovnen vende inn mot midten av rommet. Ovnen må ikke brukes i blokkleiligheter, kjellere, lokaler under bakkenivå, bad- og soverom, kjøretøy som campingvogner og bobiler, båter og heller ikke på steder der det allerede finnes en gassbeholder. Avstand til andre varmekilder skal være på minst 1 m. Sett aldri ovnen for nær eller slik at den er rettet direkte mot møbler, gardiner eller annet brennbart materiale. Se illustrasjon nedenfor som viser minste sikkerhetsavstand. min 500mm min 500mm min 1000mm min 1000mm DRIFT Pass på at gassbeholderen er tilkoblet slik det står i bruksanvisningen. Åpne ventilen på gassbeholderen. 11

12 NO Trykk ned varmeregulatoren og vri den til tenningsinnstillingen ( ). Fortsett å holde den inne i sekunder. Første gang ovnen tennes kan det være nødvendig å holde varmeregulatoren inne litt lenger til gasstrømmen kommer inn i brenneren. Mens varmeregulatoren holdes inne, trykker du flere ganger fortløpende på tenningsknappen til tennflammen slås på i den midterste brenneren. Hold varmeregulatoren inne i ytterligere 20 sekunder. Vri deretter varmeregulatoren til posisjon 1 (1 flammesymbol) og slipp varmeregulatoren. Hvis tennflammen ikke slukner, fungerer ovnen feilfritt. Skulle tennflammen likevel slukne, må varmeregulatoren vris til avstengt posisjon og ventilen på gassbeholderen stenges. Vent i 3 minutter og gjenta deretter trinnene ovenfor. Om også de andre brennerne skal tennes, må varmeregulatoren vris til midterste posisjon 2 (2 flammesymboler) eller høyeste posisjon 3 (3 flammesymboler). Uavhengig av varmeregulatorens innstilling vil tennflammen være synlig når ovnen er skrudd på. Ovnen kan ikke slås av med varmeregulatoren. For å slå av ovnen må gassbeholderens ventil stenges helt, og deretter må varmeregulatoren vris til avstengt posisjon. OBS! Gitteret og frontpanelet fortsetter å være varme etter bruk. Ikke rør disse delene før de er avkjølt. Gassbeholderens ventil må aldri være åpen når ovnen ikke er i bruk. SIKKERHETSANORDNINGER Gitteret på ovnen har som formål å minske risikoen for brann og brannskader. Ingen del av gitteret må fjernes permanent. Gitteret blir varmt når ovnen er i bruk. Ovnen er utstyrt med oksygensensor (ODS). Oksygensensoren sørger for at ovnen automatisk slås av når den befinner seg i omgivelser med et for høyt karbondioksidnivå (CO2). Det er ikke mulig å slå på kaminen igjen før rommet er ventilert. Ventilen på gassbeholderen skal alltid være avstengt når ovnen ikke brukes. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Ovnen må være kald og gasstilførselen avstengt før rengjøring og vedlikehold kan utføres. La kvalifisert fagpersonell gå over ovnen regelmessig for å sikre at den er godt vedlikeholdt og fungerer. Ovnen må være sikker å bruke og ikke være skadet på noen som helst måte. Bruk aldri ovnen dersom den ikke fungerer som den skal. Bruk en fuktig klut og rengjør ovnens deksel og bakside. Støv kan påvirke ovnens funksjon. Fjern støv fra brennerne med en myk børste. Unngå å skrape brennerne med skarpe gjenstander da dette kan påføre dem skade. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler, for eksempel skure- eller løsningsmiddel, når du tørker av ovnen. Flammen skal brenne jevnt. Hvis den blafrer eller er gul på toppen, må ovnen undersøkes av kvalifisert fagperson. Levér ovnen til et kvalifisert verksted dersom deler må byttes ut. Bruk av deler med feil kan medføre livsfare. 12

13 OPPBEVARING Når ovnen ikke brukes, skal den oppbevares i tørre og støvfrie omgivelser. Når den er avstengt over lengre tid, skal gassbeholderen tas ut og ovnen dekkes til eller settes i en eske. Ovnen skal oppbevares tørt og støvfritt. PROBLEMLØSNING Promblem Ovnen slår seg ikke på Ovnen slår seg ikke på selv når gassbeholderen og regulatoren er i orden Ovnen slukker Ovnen slås ikke på nivå 2 eller 3 Lösning Sjekk at det er gass i beholderen. Kontroller at regulatoren er riktig montert og at slangen ikke er bøyd. Det kan være luft i slangen. Åpne ventilen på gassbeholderen og vri varmeregulatoren til maks. en kort stund for at gassen skal komme frem til brenneren. Karbondioksidnivået i oppstillingsrommet er for høyt. Ventiler rommet for å få ned karbondioksidnivået. Gassbeholderen er for kald. Gassbeholderen må ha romtemperatur for å virke. Dersom ovnen slukner kort tid etter tenning, må du kontrollere at det ikke finnes noen lekkasjer. Se avsnittet «Lekkasjekontroll». Hvis ovnen slås av etter en tids bruk, kan det bety at rommet er for dårlig ventilert og at karbondioksidnivået er for høyt. Sørg for at ovnen ikke står i trekk der luften beveger seg bort fra det elementet du forsøker å tenne på. TEKNISKE DATA Gasstype Nominelt tilslutningstrykk Passende gassbeholder Effekt Forbruk Tenning Mål Destinasjonsland Gass I 3B/P 30 mbar PC5 / P6 / PC10 / P11 1,4kW / 2,8kW / 4,2 kw 110g/h / 207g/h / 305g/h Piezotenning B40xD40xH72 cm NO 13

14 14 Anteckningar / Notater

15 Anteckningar / Notater 15

16 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Gasolgrill Barbeque med 4+1 brännare

Gasolgrill Barbeque med 4+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill arbeque med 4+1 brännare Gassgrill arbeque med 4+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1236 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL

GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL GAS ROOM HEATER GASOLKAMIN STRÅLEOVN PROPAN MANUAL 450015 1 For å kunne bruke den nye gassovnen på best måte, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsinstruksene før bruk. Oppbevar

Läs mer

Gasolgrill Masterline med 4 brännare

Gasolgrill Masterline med 4 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Masterline med 4 brännare Artikelnummer 62351216 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Sun bed Solsäng / Solseng

Sun bed Solsäng / Solseng Manual/Bruksanvisning Sun bed Solsäng / Solseng CAPRI ENG SE NO Item. No. 606011970101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte

Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Floor Fan Golvfläkt / Gulvvifte 40cm ENG SV NO Item. No 9075-1189-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Infra röd gasolkamin LI168LPI

Infra röd gasolkamin LI168LPI Användarmanual Infravärmare gasol 12-8800 100909 Infra röd gasolkamin LI168LPI Gallret frampå kaminen får under inga omständigheter tas bort helt eller i delar då brännskador kan uppstå. E ENG SÄKERHETSÅTGÄRDER:

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path light Hammersmith 1,8W ENG SE NO Item. No 913013290101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Christmas Tree Lighting

Christmas Tree Lighting Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas Tree Lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701100101, 772701120101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker ENG SE NO Item. No 900101210101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES ENG SE NO Item. No. 601012850101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122

Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning. Awning Housing. Markisskydd / Markisebeskyttelse. Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Awning Housing Markisskydd / Markisebeskyttelse ENG SE NO Item. No. 6256-1120, -1121, -1122 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item. No 775100010101, -0102 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning 5 m 3 m STARTER KIT ENG SE NO Item. No 913013270101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item No 775100030101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path Light 1,6 W ENG SE NO Item. No 9130-1194 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama

Parasol Parasoll / Parasoll Panorama Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Parasol Parasoll / Parasoll Panorama 300 cm ENG SE NO Item. No. 604037000 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

12237 SWE 12/03bt Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12237 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Viktig information till dig som använder gasol.

Viktig information till dig som använder gasol. Viktig information till dig som använder gasol. Förvaring av brandfarlig gas i hushåll Du får bara förvara brandfarliga gaser för hushållets behov, dock max 60 liter. Vid förvaring av mer än 60 liter gas

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Spotlight 3 W ENG SE NO Item. No 9130-1189 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Murgrill Monteringsanvisning

Murgrill Monteringsanvisning Modell: 11720 Utgave: 14/01-09ab Murgrill Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i gasolkök i fritidsbåt Svedåns hamn, Habo kommun 2010-06-27, Larmnummer 16.1004248.2 Svedåns hamn, Habo kommun. Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress:

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item. No 775100020101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Decklights 5-p 0,75 W Decklight 5-p 0,75 W / Decklight 5-p 0,75 W ENG SE NO Item. No 9130-1188 ENG Thank you for

Läs mer

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler.

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler. SÄKERHET: 1. Alltid ta hänsyn till att medföljande användarhandbok och förvara den på en säker plats 2. INTE placera kläder eller annat material på värmaren. Förutom risk för brand, kan deras närvaro påverka

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Sprängskiss 3.: Detaljlista 4.: Förberedelse 5.: Installation 6.: Varning och säkerhetspunkter 7.: Säkerhetsåtgärder 8.

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Sprängskiss 3.: Detaljlista 4.: Förberedelse 5.: Installation 6.: Varning och säkerhetspunkter 7.: Säkerhetsåtgärder 8. 12027-2007 SWE JA Bruksanvisning till gasolstrålvärmare Art.-Nr. 12027 VIKTIGT: LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT. FÖLJ DE KORREKTA TÄNDNINGS- OCH ANVÄNDNINGS INSTRUKTIONERNA.

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Modellerna 1600 och 3100

Modellerna 1600 och 3100 Läs igenom och spara denna bruksanvisning innan Du börjar använda Ditt CookMate spritkök Spritkök Modellerna 1600 och 3100 1 VIKTIGT FÖR SÄKERHETEN KOM IHÅG: ALKOHOLBRAND KAN SLÄCKAS MED VATTEN ELLER BRANDSLÄCKARE

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Läs bruksanvisningen och bekanta dig med funktionerna innan du börjar använda grillen. Förvara bruksanvisningen för

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Kolgrill Kullgrill Pampas

Kolgrill Kullgrill Pampas Bruksanvisning / Bruksanvisning Kolgrill Kullgrill Pampas SE NO Item. No. 5-5 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! FÖRPCKNINGENS

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm

Klotgrill Experience Kulegrill Experience 47 cm ruksanvisning / ruksanvisning Klotgrill Experience Kulegrill Experience 7 cm SE NO Item. No. - SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

12277 SWE 06/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12277 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City w w w. c a m i n a. s e Utgåva 3.2007cityEW Camina Art City Installation & Bruksanvisning Läs denna före montering och användning av eldstaden! Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Table fan Bordsfläkt / Bordvifte

Table fan Bordsfläkt / Bordvifte Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Table fan Bordsfläkt / Bordvifte 23 cm ENG SE NO Item. No. 9075-1190-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer