Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (39)"

Transkript

1 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl november 2005 kl Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina Fållbäck-Svenson och Arne Eskilsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jan Rönngren Ordförande Hans Lundqvist Justerande Arne Eskilsson Nina Fållbäck-Svenson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag ( ) Organ Jämtlands läns landstingsfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin

2 2 (39) NÄRVAROFÖRTECKNING Östersunds valkrets Ruth Karlsson Christer Åkerlind Robert Uitto Harriet Svaleryd Ingemar Olsson Björn Karlsson Sture Olsson Carina Akay Carl-Arne Åhlin Alvi Berglund Thomas Andersson Inger Jonsson Marianne Larm-Svensson Arne Eskilsson Nina Fållbäck-Svenson Runar Englund Elin Hoffner, Eva-Britt Jonsson, Pär Jönsson Annelie Bengtsson Lars Bygdén Börje Frisk Owen Laws Gunni Holm Åke Westerlind Tapani Bergbacka Lars-Olof Eliasson Västra valkretsen Ulla-Britt Lindblad Karin Paulsson Jonny Springe Mikael Abramsson, Alf Högström Thomas Hägg Ann-Marie Johansson Göte Norlander Gunilla Olofsson Bernt Söderman Klas Hallman Sune Bengtsson Bo Danielsson Jöns Broström Anna-Britt Bromée Birgitta Cameron, Jan-Olof Dahlin Jan Jonsson Margareta Persson, Emanuel Sandberg, Östra valkretsen Mona Nyberg Bengt Bergqvist Harriet Jorderud Sven-Åke Draxten Bojan Edfors Hans Lundqvist, ordförande Gunnar Geijer Yngve Hamberg Catarina Antán, Kjell Nilsson, Jan-Olof Andersson

3 3 (39) 181 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga välkomna. 182 Upprop av ledamöter Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 183 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Anmäls att fullmäktiges ordförande den 21november 2005 utfärdat kungörelse i enlighet med arbetsordning för landstingsfullmäktige. S BESLUT Till protokollet antecknas att kungörelse skett i laga ordning. 184 Interpellation från Åke Westerlind (sjp) angående omflyttningen av landstingets administratörer från landstingshuset till Hus 3 (LS 1058/2005) Åke Westerlind hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: Det cirkulerar olika rykten om vad som ska hända med landstingets byggnader här på Frösön. Bra om vi som är folkvalda ledamöter här i fullmäktige kunde få en uttömmande information om vad som pågår just nu. 1. Ska kanslibyggnaden t ex säljas eller hyras ut till något av de statliga verk som ska flyttas hit? 2. Hur många tjänstemän har redan flyttat till nya lokaler i Östersund?

4 4 (39) 3. När är ombyggnaden klar av gamla epedimisjukhuet och vad är kostnaderna? S BESLUT Interpellationen får ställas. 185 Interpellation från Jan-Olof Dahlin (mp) angående I väntan på ambulans (LS 1067/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: I väntan på ambulans (IVPA) är en mycket värdefull del i vad som kan betecknas som närvård. Att det finns en första hjälp att få av utbildade människor med en kort inställelsetid något som är mycket uppskattat runtom i bygderna där det finns. Tyvärr verkar det som det blir en väldigt kort epok i Rönnöfors och Hotagen när räddningstjänsterna där upphört. Detta i sig är ett stort nederlag för berörda bygder eftersom de båda räddningstjänsterna täcker in en mycket stor geografisk yta med många boplatser. Man har vissa delar av året stor genomströmning av turister och besökare som ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter, det finns industri och man har inom upptagningsområdet relativt sett många barnfamiljer. En verksamhet som IVPA är till stor nytta till en rimlig kostnad särskilt jämfört med de mångmiljonbelopp en mobil hälsocentral skulle ha kostat. Visserligen inte samma typ av utbud men i fråga om närhet och närvaro så är IVPA genom lokal räddningstjänst en större kvalitetshöjning i många fall. Det finns många projekt som har sin grund i ökad samverkan mellan länets kommuner och landstinget varav detta är ett. Om nu vissa kommuner lägger ner räddningstjänster och splittrar upp detta nät av resurser hämmas möjligheterna till en positiv utveckling för glesbygden. Det måste gå att hitta en geografisk spridning i förhållande till geografisk yta och karaktär av område där det säkerställs såväl Räddningstjänst som IVPA. Som det är nu handlar det om neddragningar och en ojämlik fördelning av resurser. Kanske är det så att landstinget för att slå vakt om verksamheten och dessutom uppnår en rättvis spridning över länet skall betala en årlig peng till respektive kommun för denna beredskap. Med anledning av detta ställs följande frågor: Vad ser du för utvecklingsmöjligheter av IVPA? Varför har landstinget sagt upp avtalet med räddningstjänsten i Rönnöfors och Hotagen utan att försöka bibehålla verksamheterna? Är du beredd att ta upp frågan till förhandlingar med kommunerna? S BESLUT Interpellationen får ställas.

5 5 (39) 186 Interpellation från Owen Laws (mp) om parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen (LS 1076/2005) Owen Laws hade till landstingssstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: I landstingets politiska organisationen är det enbart styrelsens ledamöter som har verksamhetsansvar. Beredningarna för dialog med medborgarna, arbetar långsiktigt och bereder beslut för fullmäktige. Organisationen har nog lyckats ganska bra med att göra landstingspolitikerna mera delaktiga i beslutsfattandet, vilket också var huvudsyftet. Politikerna i beredningarna har ofta större möjlighet än tidigare att påverka besluten, och genom att beredningarna inte har verksamhetsansvar kan samtalsklimatet vara väldigt öppet och högt i tak. Det känns ofta väldigt tillfredsställande. Men det känns alltmer otillfredsställande att beredningarna inte har något verksamhetsansvar. Beredningsledamöterna får massor med information hela tiden, men utan formellt verksamhetsansvar blir det väldigt svårt att påverka verksamheten. Det blir också svårt att för allmänheten förklara sin roll och försvara att politikerna egentligen behövs. Det är inte bra för demokratin. Den politiska styrningen av verksamheterna behöver bli tydligare. Själv anser jag nu att politikerna behöver komma närmare verksamheten genom en ny organisation där drifts- och budgetansvar ligger exempelvis hos ett antal nämnder. Landstingsfullmäktiges presidium har nyligen fått i uppdrag att se över den politiska organisationen. Egentligen förstår inte jag varför presidiet har fått denna uppgift. Vid tidigare organisationsöversyner har samtliga politiska partier fått delta, så borde vara fallet redan denna gång. Det allra bästa skulle vara att en parlamentarisk kommitté skapas med denna uppgift. Näst bäst skulle kanske vara att presidiet knyter till sig en referensgrupp bestående av representanter för samtliga partier. Detta skulle kunna göras utan något särskilt beslut i fullmäktige. Annars kan man tycka att det vore logiskt att ge Demokratiberedningen ansvar för översynen, men problemet är då att inte samtliga partier har representation där. Kan du stödja en av dessa lösningar? S BESLUT Interpellationen får ställas.

6 6 (39) 187 Interpellation från Jan-Olof Andersson (m) om psykosociala enheter vid hälsocentralerna (LS 1075/2005) Jan-Olof Andersson hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: Hälsocentralerna i länet ska ha en psykosocial enhet (PSE). Trots att personal och patienter har påtalat behovet har PSE i Strömsund under flera år saknat rätt kompetens. Bl.a. så har ingen psykolog funnits de senaste åren. Nu i höst finns tydligen en psykolog två timmar per vecka som åker från Östersund. Allt detta gör att väntetiderna ökar oroväckande. Patienter som söker psykosocial vård för t.ex. depression, ångest eller som genomgår en kris, blir ofta sämre och mer vårdkrävande av att vänta. Mot bakgrund av ovanstående undrar jag; 1. Hur många tjänster ska finnas på de psykosociala enheterna i länet och hur många är tillsatta? 2. Har Du känt till detta, och i så fall har Du gjort något för att komma till rätta med problemet? 3. Vad kommer Du att göra för att lösa den uppkomna situationen? 4. Tycker Du att en psykolog som tillbringar en stor del av sin arbetstid i bilen mellan Östersund och Strömsund är en bra lösning? 5. Hur många besök är det planerat att PSE i Strömsund ska klara av i år och hur många klarade man av förra året? S BESLUT Interpellationen får ställas. 188 Fråga från Marianne Larm-Svensson (c) om listning till hälsocentral (LS 50/2005) Marianne Larm-Svensson hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: Har alla medborgare möjlighet att lista sig på annan hälsocentral just nu? Hur har Listningsreformen marknadsförts?

7 7 (39) Hur många personer har bytt hälsocentral sedan den 1 april 2005? S BESLUT Frågan får ställas. 189 Fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om ledarskapsutbildning (LS 50/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: En ledarskapsutbildning har erbjudits 26 politiker i landstinget. Denna skall genomföras under tre heldagar. Det kan vara en bra utbildning men det känns som fel tidpunkt. Det är mindre än ett år kvar till valet och då kommer förmodligen en del att ha slutat och en del förändringar i uppdrag ha skett. Därför frågas: Varför genomförs denna utbildning nu? Vad kostar det att genomföra denna? Vem har beslutat om detta? S BESLUT Frågan får ställas. 190 Fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om domslut gällande f d landstingsdirektör (LS 50/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: En tidigare landstingsdirektör har fällts i domstol. Detta har varit uppmärksammat på olika sätt. Med anledning av detta frågas: Har det undersökts om detta på något sätt får konsekvenser för landstinget? Finns det risk att detta kommer att kosta landstinget pengar? S BESLUT Frågan får ställas.

8 8 (39) 191 Meddelanden 1. Länsstyrelsens beslut att utse Ruth Karlsson (s) som ordinarie ledamot i fullmäktige för Emilia Winberg som avsagt sig uppdraget. Som ny ersättare utses Kjell Karlsson, Frösön. 2. Länsstyrelsens beslut att utse Monika Sunding (s), Brunflo, som ersättare i fullmäktige för Per Bergfors som avsagt sig uppdraget. 3. Länsstyrelsens beslut att utse Lars Bygdén (fp), Hede, som ersättare i fullmäktige för Eva Östling som avsagt sig uppdraget. 192 Remiss av inkomna medborgarförslag samt reviderade tidplaner FULLMÄKTIGEPRESIDIETS FÖRSLAG 1. Medborgarförslag från Anne-Mari Häggblad och Eivor Nordman, Frösön om att bygga om landstingshuset till äldreboende och äldrecenter (LS 1098/2005). Medborgarförslaget överlämnas till landstingsstyrelsen för beredning och ska behandlas av landstingsfullmäktige i april Medborgarförslag från Helén Draheim, Ås om att bevara JiLU intakt med naturbruksgymnasiet kvar i samma organisation (LS 1097/2005). Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och länsutvecklingsberedningen för beredning och ska behandlas av landstingsfullmäktige i april Motion från Finn Cromberger (fp) om konkurrensutsättning av landstingets transporter (LS 390/2005) skall behandlas av fullmäktige i februari 2006 i stället för november 2005 p g a landstingsstyrelsens återremittering. 4. Medborgarförslag från Ida Johansson om att upprätta lokala SYSS (Sysselsättning och Social samvaro i hälsofrämjande syfte) (LS 399/2005) skall behandlas av landstingsfullmäktige i februari 2006 i stället för november S BESLUT Enligt fullmäktigepresidiets förslag.

9 9 (39) 193 Landstingsstyrelsens rapport Regionalt samverkansorgan Arbetet med bildande av ett regionalt samverkansorgan fortskrider. Inblandade parter är positiva till att ett organ bildas. Interimsstyrelsen arbetar nu med - former för det demokratiska inflytandet -ansvarsomrden för det nya organet Beslut tas av huvudmännen under år 2006 så att det nya organet kan träda kraft fr o m Idrottsmedicinsk centrum Börje Olsson och Göran Jonsson informerar om nuvarande idrottsmedicinska centrum och idéer om fortsatt utveckling. Commodia och Metropolen är utförare på uppdrag av landstinget, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och Jämtland Härjedalens idrottsförbund. Av patienterna är 46 % motionärer, 49 % länets tävlande (licenser inom länet) samt 5 % elitidrottare. Verksamheten erbjuder kompetens inom sjukgymnastik, ortopedi, hjärtrådgivning, andning/luftvägar och allmän information/rådgivning. Skapande av ett nationellt vintersportcentrum pågår genom ett mål 1 projekt. När projektet upphör år 2006 ska Mittuniversitetet ta över utvecklingscentrat. Mittuniversitetet har idag ca 20 tjänster samt 8 doktorander som jobbar inom områden som berör detta. Ca 120 studenter går på program som är direkt kopplade till denna verksamhet. Sveriges olympiska kommitté vill ha två nationella cenrum ett för vintersport i Östersund och ett för sommarsport i Stockholm. En möjlig utveckling som kan generera nya arbetstillfällen är en utveckling av t.ex. en opererande ortopedisk klinik, allmän medicinsk kardeologi och lungmedicin/infektion. En sådan verksamhet kan samfinaiseras av olika intressenter som försäkringsbolag, företag, idrottrörelsen, privatpersoner och genom vårdavtal med landstinget. Information från Länstrafiken om MittNabo Planeringsarbete pågår för att från sommaren 2007 länka samman NABO-tåget och Mittlinjen så att sammanhållna förbindelser kan skapas från Sundsvall till Trondheim. Rikstrafiken kommer då att ta ansvar för den interregionala trafiken medan länstrafikbolagen ansvarar för den regionala pendeltrafiken. Målet är att linjetätheten ska kunna utökas. En långsiktig utveckling kräver att

10 10 (39) vagnsparken moderniseras vilket handlar om investeringar på ca 100 miljoner kronor. Länstrafikbolagen som ansvarar för detta har en pågående diskussion om olika möjliga finasieringsalternativ. 194 Beredningarnas och revisorernas dialog med fullmäktige Demokrati- och länsutvecklingsberedningen Gunnar Geijer informerar om förslag till ägardirektiv och ägarsamråd för ALMI, Landstingsbostäder och Länstrafiken. Fullmäktiges ledamöter uppmanas att lämna förslag på vad som bör skrivas in i ägardirektiven som ska fastställas av landstingsfullmäktige vid sammanträdet i februari. Vård- och rehabiliteringsberedningen Nina Fållbäck-Svenson informerar om den planerade medborgardialogen i sjukhusfoajén den 14 december tillsammans med etiska kommittén angående prioriteringsfrågor arbetet med processorientering (planerad studieresa till Uppsala och ev Jönköping) ta del av och yttra sig över revisorernas rapporter Ekonomiberedningen Robert Uitto informerar om att arbetet för att ta fram nästa års landstingsplan pågår. Målsättningen är att landstingsfullmäktige ska involveras i arbetet så tidigt som möjligt. Beredningen för folkhälsa- livsmiljö och kultur Harriet Svaleryd informerar om dialog om folkhälsoarbete med samtliga kommuner samt primärvården. Landstingets revisorer Nils-Gunnar Molin informerar om revisorernas synpunkter på Landstingsplan Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl för att åter sammanträda den 30 november kl

11 11 (39) Landstingsfullmäktiges kvalitetspris delas ut till Ryggmottagningen vid Östersunds sjukhus. Syftet med priset är att stimulera förbättringsarbete samt sprida goda exempel som kan inspirera andra till att utveckla sin verksamheter. Diplom tilldelas: Odensala hälsocentral Strokeavdelningen 208 Projektet optimal neurologi Barn- och ungdomshabiliteringen samt barn- och ungdomsmedicn november 196 Upprop Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 197 Svar på interpellation från Åke Westerlind (sjp) angående omflyttningen av landstingets administratörer från landstingshuset till Hus 3 (LS 1058/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Åke Westerlind inlämnade och under 184 antecknade interpellationen och anför följande: 1. Utredning pågår om eventuell försäljning av landstingshuset och flytta verksamheten som finns kvar till gamla infektion som då byggs om och länkas ihop med byggnad 03. Men innan försäljning sker måste landstingshuset fyllas med hyresgäster. Vem som blir hyresgäst är inte klart idag (interna/externa). Vem som blir eventuell köpare är inte heller klart, ett antal intressenter finns. 2. Från landstingshuset på Frösön har 60 personer flyttats. Flytten beställdes av tidigare landstingsdirektör under Karolinaprojektet för att samla den nya administrativa organisationen inom Jämtlands läns landsting. Som en konsekvens av detta blev ytor friställda i landstingshuset. Ytor som skulle kunna nyttjas av annan verksamhet alternativt externa hyresgäster eller försäljning. 3. Efter eventuellt beslut av ombyggnad av gamla infektion så bedöms det ta ca 11/2 år att bygga om vilket även inkluderar projektering. Den totala kostnaden är beräknad till tkr (ombyggnad gamla infektion, länk till hus 03, lokalanpassningar i hus 03 samt utökning av p-hus). Förslag till beslut beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2006.

12 12 (39) Åke Westerlind och Pär Jönsson yttrar sig. 198 Svar på interpellation från Jan Olof Dahlin (mp) angående I väntan på ambulans IVPA (LS 1067/2005) Nina Fållbäck-Svenson (v) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 185 antecknade interpellationen och anför följande: I väntan på ambulans (IVPA) har ett mycket stort värde för den drabbade och anhöriga. Det handlar främst om trygghet under den tid man väntar på ambulans. Brandmännen kan ge första hjälpen och om behov syrgas. På vissa brandstationer finns defibrillator som kommunen eller byborna, genom insamlade pengar, har köpt. Brandmän larmas på Prio 1 larm vilket är en bedömning som SOS operatören då gjort. Patienten har då ett akut livshotande symtom eller så är det ett olycksfall. I arbetet med kommande landstingsplaner får landstinget pröva möjligheten att ha IVPA på flera orter i länet, främst i Härjedalen, Krokom och Strömsunds kommuner. Landstinget har inte sagt upp avtalet i Rönnöfors och Hotagen. I Rönnöfors är det Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund som sagt upp avtalet eftersom deltidskåren kommer att bli ett brandvärn fr.o.m När det blir brandvärn kommer det inte att finnas någon beredskap. Landstinget undersöker f.n. möjligheten att kunna få till en överenskommelse med byalaget istället. I Hotagen kan IVPA inte larmas ut eftersom det inte finns några brandmän anställda. Avtalet är inte uppsagt men man kan inte i dagsläget utföra sitt uppdrag. Förhandlingar med kommunerna, om hur kostnadsfördelning ska vara, pågår. Idag står landstinget för utbildningen på 16 timmar och 2-4 timmar repetitionsutbildning varje år. Landstinget tillhandahåller en syrgasväska med syrgas och förbandsutrustning. Kommunen står för utryckningskostnaderna (personal och fordon). Jan-Olof Dahlin, Klas Hallman, Pär Jönsson, Thomas Andersson, Harriet Jorderud, Owen Laws och Börje Frisk yttrar sig. 199 Svar på interpellation från Owen Laws (mp) om parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen (LS 1076/2005) Hans Lundqvist (s) besvarar den av Owen Laws inlämnade och under 186 antecknade interpellationen och anför följande:

13 13 (39) Fullmäktiges presidium har enligt arbetsordning för landstingsfullmäktige, 4 punkt 2 tredje punktsatsen, att: ansvara för en kontinuerlig "modellvård" av landstingets politiska organisation och utbildning av förtroendevalda. I denna "modellvård" ingår att följa upp hur organisationen fungerar samt att också föreslå förändringar. Fullmäktiges presidium kan därför anses vara den ledning som skall se till att en översyn genomförs. Presidiet bör därför också medverka i översynen. I den påbörjade översynen har även landstingsråden deltagit i diskussionerna. Presidiet har kallat till fortsatta överläggningar med landstingsråden. Då kommer även frågan om under vilka former arbetet ska bedrivas att tas upp. Owen Laws, Lars-Olof Eliasson, Thomas Andersson och Tapani Bergbacka yttrar sig. 200 Svar på interpellation från Jan-Olof Andersson (m) om psykosociala enheter vid hälsocentralerna (LS 1075/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Jan-Olof Andersson inlämnade och under 187 antecknade interpellationen och anför följande: Budget och faktisk bemanning av de psykosociala enheterna är enligt följande; Enhet Personal Kommentarer Berg 1,0 kurator tjänsten bemannad Bräcke 1,0 kurator tjänsten bemannad Ragunda 1,0 psyk sjsk tjänsten bemannad Härjedalen 1,0 psykolog tjänsten bemannad 2,0 psyk sjsk tjänsterna bemannade 1,0 kurator tjänsten vakant Strömsund 1,0 psykolog tjänsten bemannad med 0,4 1,0 psyk sjsk tjänsten bemannad 1,0 kurator tjänsten bemannad Åre 1 kurator tjänsten bemannad 0,3 psykolog tjänsten bemannad

14 14 (39) Krokom 1 psyk sjsk tjänsten bemannad 0,5 psykolog tjänsten vakant Östersund 4 psykologer tjänsterna bemannade 2 kuratorer tjänsterna bemannade 3 psyk sjsk tjänsterna bemannade Totalt 21,8 Som framgår av sammanställningen är bemanningsläget mycket gott. Uppgifterna är inlämnade från verksamheten den 28 november. I Strömsund har man haft problem med att kunna besätta psykologtjänsten. Där har man därför nu gjort en temporär lösning som innebär att en tjänst delas mellan Östersund och Strömsund så att Strömsund har 0,4 tjänst och Östersund 0,6. Det innebär att psykologen arbetar i Strömsund två dagar i veckan under 6 timmar per dag. All bokning och administrationstid sköts från Östersund varför tiden i Strömsund endast används till patientbesök. Väntelistan hanteras nu genom att man ger prioriteringsgrupp 2 och 3 fem samtal varefter en förnyad prövning sker. Totalt avser detta idag 27 personer. Prioriteringsgrupp 1 som är 9 personer idag ges även i fortsättningen hög prioritet. Det är naturligtvis önskvärt att vi slipper ha tjänster som delas mellan olika orter och som därmed leder till att arbetstid går åt till att resa. I avvaktan på att rekryteringen lyckas ger dock detta möjlighet för Strömsund att lösa uppdraget bättre än om tjänsten vore helt vakant. Antalet besök på psykosociala enheten i Strömsund uppgick år 2004 till 702. Under 2005 har det hittills varit: 595 besök i Strömsund 123 besök i Hammerdal 103 besök i Hoting 27 besök i Gäddede Psykosociala enheterna är viktiga resurser i primärvården och som en del av landstingets sammantagna psykiatriresurser. Det är glädjande att verksamheten kunnat hålla bemanningen på en hög nivå och att man jobbar aktivt med att besätta vakanser som uppkommit. Jan-Olof Andersson, Nina Fållbäck-Svenson och Jan-Olof Dahlin yttrar sig. 201 Svar på fråga från Marianne Larm-Svensson (c) om listning till hälsocentraler (LS 50/2005) Bengt Bergqvist (s) besvarar den av Marianne Larm-Svensson inlämnade och under 188 antecknade frågan och anför följande: Alla som bor i länet får lista sig. I dagsläget är det Zätagränd som har en kö, i övrigt har befolkningen fått sina val tillgodosedda. Vi ser också över möjligheten att få lista sig i Västernorrland och tvärtom.

15 15 (39) Utifrån andra landstings erfarenheter valde vi att inte slå på "stora trumman" när det gällde marknadsföring. Vi skickade ett pressmeddelande, hade annonser vid två tillfällen i båda tidningarna, hade info på första sidan på under de första månaderna. Samtliga hälsocentraler satte upp affischer och broschyrer i väntrummet ang " att välja hälsocentral". Till den 25 november 2005 har 2131 personer bytt hälsocentral. Marianne Larm-Svensson yttrar sig. 202 Svar på fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om ledarskapsutbildning (LS 40/2005) Hans Lundqvist (s) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 189 antecknade frågan och anför följande: Landstingets politiska ledning har i samarbete med de två tillförordnade landstingsdirektörerna kommit fram till att kommunikationen mellan alla nivåer i landstinget måste bli bättre, från politiker och direktörer till avdelningar och hälsocentraler. Till grund för detta ligger dels revisorernas kritik, dels den turbulens som varit kring landstinget under året. Landstingsstyrelsen har ett verksamhetsansvar. Demokrati bygger på kommunikation, öppenhet och ärlighet, därför är det viktigt att landstinget ökar de förtroendevaldas kunskaper och färdigheter inom området. Landstingsstyrelsen har i uppdrag att föra ut beslut och information till medarbetarna i verksamheterna, till medborgarna och övriga förtroendevalda. Även landstingsfullmäktiges presidium samt ordförande och vice ordförande i de olika beredningarna har en viktig roll när det gäller att föra ut information. Förutom dessa är även partigruppsledarna och de politiska sekreterarna inbjudna att delta. Syftet med träningen är att förbättra tekniker och färdigheter för en god och givande kommunikation mellan de förtroendevalda och medarbetarna, medborgarna samt de egna partimedlemmarna. Varje förtroendevald ska känna sig förtrogen med olika tekniker för att kunna ha en god och givande kommunikation med de olika målgrupperna. Utbildningen kostar kr per dag och är i tre dagar. Antalet förtroendevalda som erbjuds denna utbildning är knappt 30 personer. Beslutet om att genomföra denna utbildning har landstingsfullmäktiges presidium fattat. Jan-Olof Dahlin yttrar sig.

16 16 (39) 203 Svar på fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om domslut gällande f d landstingsdirektör (LS 50/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 190 antecknade frågan och anför följande: Såvitt jag vet har det inte undersökts om detta får konsekvenser för landstinget. Domen är vänd mot enskild person och i nuläget ser jag inte någon risk att detta kommer att kosta landstinget pengar. Jan-Olof Dahlin yttrar sig. 204 Svar på fråga från Kerstin Weimer (fp) om sjukskrivningskommitténs arbete (LS 50/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Kerstin Weimer inlämnade under 89 ( ) antecknade frågan och anför följande: Försäkringskassans länsorganisation i Jämtlands län och Jämtlands läns landsting har för avsikt att samverka. Samverkan har som mål att öka hälsan i länet. Förutom den enskilde så har båda parter vinster att hämta om man genom samverkan kan minska ohälsan. En sjukskrivningskommitté med representanter för båda parter har inrättats. Vid landstingsstyrelsesammanträdet den september 2005 beslutades att för att finansiera samverkan skall reseptive huvudman tillföra tkr per år. Projektet gäller tre år från oktober 2005 till september För ändamålet avsätts medel i finansieringen (finansen) med tkr för år 2005 och med tkr för tkr inarbetas i landstingsplanen för 2007 och tkr Vid nästa sammanträde med Försäkringskassan den 20 december kommer sjukskrivningskommittén att ombildas utifrån en renodling av uppgifterna. Sjukskrivningsprocessen ska ta hand om det praktiska flödet av patienterna och sjukskrivningskommittén ska ta hand om utbildningsfrågor och ta ställning i försäkringsrättsfrågor. 205 Allmänhetens frågestund (LS 49/2005) Robert Uitto (s) och Nina Fållbäck-Svenson (v) besvarar frågor från Åke Durre, Östersund. Robert Uitto besvarar en fråga från Kjell Edman, Strömsund.

17 17 (39) 206 Medborgarförslag från Hammerdals intresseförening om uppgradering och upphandling av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal (LS 619/2005) samt från GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening, om att uppgradera och upphandla Backe distriktsköterskemottagning till hälsocentral (LS 722/2005) ÄRENDEBESKRIVNING Hammerdals intresseförening föreslår i ett medborgarförslag att Hammerdals distriktssköterskemottagning uppgraderas till hälsocentral och att landstinget beslutar att Hammerdals hälsocentral skall upphandlas. GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening, föreslår i ett medborgarförslag att landstinget uppgraderar Backe distriktssköterskemottagning tilll hälsocentral samt beslutar om upphandling av Backe hälsocentral i alternativ driftform. Vård- och rehabiliteringsberedningen har berett de båda medborgarförslagen och utarbetat ett förslag till yttrande vid sammanträde , 71. VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Medborgarförslaget från Hammerdals intresseförening bifalls. Uppgradering av distriktssköterskeemottagningen sker under förutsättning att hälsocentralen upphandlas och drivs i alternativ driftform. 2. GF Fjällsjö/Bodum ideell förening ges möjlighet att vid ett senare tillfälle återkomma med en ny ansökan. LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE Landstingsstyrelsens tillstyrker beredningens förslag. YRKANDEN Nina Fållbäck-Svenson (v) yrkar bifall till beredningens förslag. Thomas Andersson (c), Börje Frisk (fp), Jan-Olof Andersson (m) och Lars-Olof Eliasson (kd) yrkar: att medborgarförslagen från Hammerdals intresseförening och GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening bifalls på så sätt att distriktssköterskemottagningarna i Hammerdal och Backe uppgraderas till hälsocentraler samt att båda verksamheterna upphandlas i alternativ driftsform. Ann-Marie Johansson (s) och Robert Uitto (s) yrkar bifall till beredningens förslag.

18 18 (39) Gunnar Geijer (c), Jan-Olof Dahlin (mp) och Owen Laws (mp) yrkar bifall till Thomas Anderssons m fl förslag. Tapani Bergbacka (sjp) yrkar att hälsocentralen i Backe upphandlas senast första halvåret Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till beredningens förslag vad gäller Hammerdal samt att medborgarförslaget från GF Fjällsjö/Bodum bifalls i den del som gäller uppgraderingen av distriktssköterskemottagning till hälsocentral. Jan Jonsson (sjp) yrkar bifall till Jan-Olof Anderssons yrkande. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons m fl yrkande och finner yrkandet avslaget. VOTERING Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller beredningens förslag röstar ja. Den som bifaller Thomas Anderssons m fl yrkande röstar nej. Vid voteringen avges 29 ja-röster och 25 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll). PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Tapani Bergbackas yrkande och finner yrkandet avslaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Anderssons ändringsyrkande och finner yrkandet avslaget. S BESLUT Enligt vård- och rehabiliteringsberedningens förslag. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Marianne Larm-Svensson, Arne Eskilsson, Gunnar Geijer, Yngve Hamberg, Göte Norlander, Gunilla Olofsson, Bernt Söderman och Klas Hallman (samtliga c), Jan-Olof Andersson, Pär Jönsson, Annelie Bengtsson, Jöns Broström och Anna-Britt Bromée (samtliga m), Börje Frisk och Lars Bygdén (båda fp), Owen Laws, Gunni Holm och Jan-Olof Dahlin (samtliga mp), Tapani Bergbacka, Jan Jonsson och Åke Westerlind (samtliga sjp) samt Lars-Olof Eliasson och Margareta Persson (båda kd) till förmån för egna yrkanden.

19 19 (39) 207 Budget och landstingsplan (LS 501/2005) ÄRENDEBESKRIVNING Ekonomiberedningen har berett ärende om reviderad budget och landstingsplan vid sammanträde , 47. EKONOMIBEREDNINGENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Reviderad budget och landstingsplan fastställs med bilaga Skattesatsen år 2006, 10:15 kronor, som beslutades av landstingsstyrelsen i oktober, tillkommer. 3. Budget för patientnämnden och landstingets revisorer överlämnas till fullmäktige för slutlig behandling. LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. YRKANDEN Robert Uitto (s) yrkar ändringar under rubrikerna 1 Inledning (bil 1) och Finansiering (bil 2) samt utarbetat förslag till ändringar inskrivet i reviderat förslag. Thomas Andersson (c), Börje Frisk (fp) Lars-Olof Eliasson (kd) och Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas gemensamma förslag till landstingsplan för (Bil 3). Thomas Andersson (c) yrkar följande ändring: Lydelsen i avsnitt 11:4 ändras i konsekvens med beslut i landstingsfullmäktige , 106, dvs bidra till att skapa 100 nya privata arbetstillfällen Börje Frisk (fp) yrkar: Jegrelius arkiv och Åre Designcentrum utvärderas före beslut om att permanenta verksamheterna (avsnitt 12.6 och 13.2) Mona Nyberg (s) yrkar följande ändring under rubriken Stiftelsen Zenit som skall ha följande lydelse: Stiftelsen Zenit bildades 1987 av Högskolan i Östersund, Jämtkrafts forskningsstiftelse, Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun. Sedan 1993 utser Jämtlands läns

20 20 (39) landsting ombud i stället för Länsstyrelsen. Stiftelsens ändamål är att bidra till utvecklingen av högre utbildning och till den anknuten FoU-verksamet och att utveckla kontakterna mellan utbildningens och FoU-verksamheternas institutioner och det omgivande samhället. Stiftelsens verksamhet ska enligt stadgarna företrädesvis bedrivas inom de tekniska och informationsteknologiska sektorerna och kan genomföras nationellt såväl som internationellt. Jan-Olof Dahlin (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till ändringar och tillägg (Bil 4). Lars-Olof Eliasson (kd) yrkar: 1. Kapiteringsmodellen utvärderas omgående och landstingsstyrelsen ges möjlighet att vid första delårsbokslutet 2006 göra omfördelningar. 2. En ny nivå som glesbygdsfaktor införs för avstånd över 201 km. Bernt Söderman (c) yrkar följande tillägg: att 3 mkr, som i budgeten är avsatta för deltid till heltid, används till förändringsarbeten för att alla som så vill kan gå från deltid till heltid. Arbetet leds av personalpolitiska delegationen. Tapani Bergbacka (sjp) yrkar bifall till de yrkanden som finns i sjukvårdspartiets förslag till budget och landstingsplan (Bil 5). Harriet Jorderud, Ann-Marie Johansson, Karin Paulsson och Harriet Svaleryd (samtliga s) yrkar bifall till ekonomiberedningens förslag med Robert Uittos ändringsyrkanden. Bernt Söderman (c) yrkar avslag på majoritetens förslag att permanenta arbetstidsförkortningen inom städ. Jan-Olof Andersson (m), med instämmande av Thomas Andersson, Lars-Olof Eliasson och Börje Frisk, yrkar följande tillägg i avsnitt 13.1: 1. 7 mkr avsätts för korttidsvård i Härjedalen och Frostviken fördelat på 4 mkr till Sveg och 3 mkr till Gäddede mkr avsätts för insatser inom psykiatrisk vård för både barn och vuxna. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver hur pengarna ska användas mkr avsätts för att höja ambitionsnivån och säkerställa bemanningen inom de psykosociala enheterna i länet. Alvi Berglund (s) yrkar att särskilda budgetberedningens förslag att patientnämndens landstingsbidrag 2006 fastställs till tkr enligt handlingarna samt att revisorernas budget 2006 fastställs till 4 105,5 tkr, vilket är samma nivå som Löneökningarna enligt avtal tillkommer enligt handlingarna.

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(5)

Sammanträdesprotokoll 1(5) 1(5) Beredningen för vård och rehabilitering Plats och tid Landstingshuset Frösön,,stora sessionssalen, tisdag 17 maj 2005, kl. 09.00-14.20 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Christer Åkerlind (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Konferensrummet Hotel Astrid, Bryssel Nina Fållbäck Svensson (v) Bo Danielsson (v) AnnMari Johansson (s) Carina Akay (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Vård- och rehabiliteringsberedningen Plats och tid Landstingshuset Frösön, Stora sessionssalen, 2005-10-26, kl. 09.00-17.00 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Ann-Marie Johansson (s) Sven-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2006-02-03 Plats och tid Länsmuseum/Jamtli, Östersund 2006-02-01 Kl 09.00-16.30 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Birgitta Camron (c) Carl-Arne Åhlin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2005-11-14 Plats och tid Kommunhuset, Svenstavik Kl 09.00-16.30 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Ulla-Britt Lindblad (s) Carl-Arne Åhlin (s) Runar Englund

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid Stora Sessionssalen, tisdag den 29 april kl 09.00-14.00. Besök på hälsocentraler i Östersund kl 14.15-16.30 Beslutande Nina

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Landstingshuset, hus 2, Kyrkgatan 12 Östersund, plan 2, 2008-08-26 kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Karen Moe Jönsson (s) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Eija Dibba (v)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Personalpolitiska delegationen 2005-12-01 Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön Kl 08.30-14.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.00 Beslutande Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Eija Dibba (v) Inger Jonsson (c ) Jonny Springe (s) Karen

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2003-11-25/26 kl 9:15-15:30 Beslutande Boije Jenny Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Rastbäck Emma Wahlund Emma,

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för rehabilitering i Södertälje Tid och plats: Fredag den 3 mars 2006, kl 10.00-15.00, Hotell Skogshöjd 39-49 Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Besim Aho, Södertälje kommun (s), ordförande Marietta de

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011)

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-05-28 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälso- och arbetsmiljöenheten (HoA), Stortorget 2, Östersund Kl 08.30-16.30 Beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman (c) Mona-Lisa Norrman (v) Finn Cromberger (fp) Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Styrelserummet, Hus 3 Beslutande Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Carina Abidi Siw Lundkvist Berit Johansson Danuta Finke Annelie Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) 1 (10) Plats och tid Landstingshuset hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-10-07, kl 09.00-16.30 Beslutande Owen Laws (mp) Eija Dibba (v) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Glenn Löfblad (s) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9) ordf vice ordf. för Åke Westerlind

Sammanträdesprotokoll 1(9) ordf vice ordf. för Åke Westerlind Beredningen för vård och rehabilitering Sammanträdesprotokoll 1(9) 2003 09 26 Plats och tid Lilla Sessionssalen Landstingets kansli fredag den 26 sept kl 09.00-16.30 Beslutande Nina Fållbäck Svensson (v)

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Beredning för vård och habilitering Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset 1 (7) Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svensson (v) Christer Åkerlind (s) Ann-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum:

PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Stora konferensrummet, Plan 3 Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Beredningen för folkhälsa.livsmiljö och kultur Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Mitthörnet, Landstingshuset Frösön kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Svaleryd (s) ordf Ulla Britt

Läs mer

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson 2005-03-18 1 (5) Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson Hans Delen, Gun Enquist-Öhman,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) B Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora Sessionssalen Landstingshuset Frösön, torsdag den 8 maj kl 09.00-17.00 Beslutande Harriet Svaleryd Carl Arne Åhlin Danuta Finke Jan Erik Eriksson Catarina

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur Plats och tid Östersunds sjukhus, grupprum 2 måndag den 13 december 2004 kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Svaleryd (s) Carl Arne

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesprotokoll 1 (7) Beredningen för vård och rehabilitering 2003 10 27 Plats och tid Stora sessionssalen Landstingshuset, måndag den 27 oktober kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Nina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer