Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (39)"

Transkript

1 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl november 2005 kl Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina Fållbäck-Svenson och Arne Eskilsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jan Rönngren Ordförande Hans Lundqvist Justerande Arne Eskilsson Nina Fållbäck-Svenson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag ( ) Organ Jämtlands läns landstingsfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin

2 2 (39) NÄRVAROFÖRTECKNING Östersunds valkrets Ruth Karlsson Christer Åkerlind Robert Uitto Harriet Svaleryd Ingemar Olsson Björn Karlsson Sture Olsson Carina Akay Carl-Arne Åhlin Alvi Berglund Thomas Andersson Inger Jonsson Marianne Larm-Svensson Arne Eskilsson Nina Fållbäck-Svenson Runar Englund Elin Hoffner, Eva-Britt Jonsson, Pär Jönsson Annelie Bengtsson Lars Bygdén Börje Frisk Owen Laws Gunni Holm Åke Westerlind Tapani Bergbacka Lars-Olof Eliasson Västra valkretsen Ulla-Britt Lindblad Karin Paulsson Jonny Springe Mikael Abramsson, Alf Högström Thomas Hägg Ann-Marie Johansson Göte Norlander Gunilla Olofsson Bernt Söderman Klas Hallman Sune Bengtsson Bo Danielsson Jöns Broström Anna-Britt Bromée Birgitta Cameron, Jan-Olof Dahlin Jan Jonsson Margareta Persson, Emanuel Sandberg, Östra valkretsen Mona Nyberg Bengt Bergqvist Harriet Jorderud Sven-Åke Draxten Bojan Edfors Hans Lundqvist, ordförande Gunnar Geijer Yngve Hamberg Catarina Antán, Kjell Nilsson, Jan-Olof Andersson

3 3 (39) 181 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga välkomna. 182 Upprop av ledamöter Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 183 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Anmäls att fullmäktiges ordförande den 21november 2005 utfärdat kungörelse i enlighet med arbetsordning för landstingsfullmäktige. S BESLUT Till protokollet antecknas att kungörelse skett i laga ordning. 184 Interpellation från Åke Westerlind (sjp) angående omflyttningen av landstingets administratörer från landstingshuset till Hus 3 (LS 1058/2005) Åke Westerlind hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: Det cirkulerar olika rykten om vad som ska hända med landstingets byggnader här på Frösön. Bra om vi som är folkvalda ledamöter här i fullmäktige kunde få en uttömmande information om vad som pågår just nu. 1. Ska kanslibyggnaden t ex säljas eller hyras ut till något av de statliga verk som ska flyttas hit? 2. Hur många tjänstemän har redan flyttat till nya lokaler i Östersund?

4 4 (39) 3. När är ombyggnaden klar av gamla epedimisjukhuet och vad är kostnaderna? S BESLUT Interpellationen får ställas. 185 Interpellation från Jan-Olof Dahlin (mp) angående I väntan på ambulans (LS 1067/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: I väntan på ambulans (IVPA) är en mycket värdefull del i vad som kan betecknas som närvård. Att det finns en första hjälp att få av utbildade människor med en kort inställelsetid något som är mycket uppskattat runtom i bygderna där det finns. Tyvärr verkar det som det blir en väldigt kort epok i Rönnöfors och Hotagen när räddningstjänsterna där upphört. Detta i sig är ett stort nederlag för berörda bygder eftersom de båda räddningstjänsterna täcker in en mycket stor geografisk yta med många boplatser. Man har vissa delar av året stor genomströmning av turister och besökare som ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter, det finns industri och man har inom upptagningsområdet relativt sett många barnfamiljer. En verksamhet som IVPA är till stor nytta till en rimlig kostnad särskilt jämfört med de mångmiljonbelopp en mobil hälsocentral skulle ha kostat. Visserligen inte samma typ av utbud men i fråga om närhet och närvaro så är IVPA genom lokal räddningstjänst en större kvalitetshöjning i många fall. Det finns många projekt som har sin grund i ökad samverkan mellan länets kommuner och landstinget varav detta är ett. Om nu vissa kommuner lägger ner räddningstjänster och splittrar upp detta nät av resurser hämmas möjligheterna till en positiv utveckling för glesbygden. Det måste gå att hitta en geografisk spridning i förhållande till geografisk yta och karaktär av område där det säkerställs såväl Räddningstjänst som IVPA. Som det är nu handlar det om neddragningar och en ojämlik fördelning av resurser. Kanske är det så att landstinget för att slå vakt om verksamheten och dessutom uppnår en rättvis spridning över länet skall betala en årlig peng till respektive kommun för denna beredskap. Med anledning av detta ställs följande frågor: Vad ser du för utvecklingsmöjligheter av IVPA? Varför har landstinget sagt upp avtalet med räddningstjänsten i Rönnöfors och Hotagen utan att försöka bibehålla verksamheterna? Är du beredd att ta upp frågan till förhandlingar med kommunerna? S BESLUT Interpellationen får ställas.

5 5 (39) 186 Interpellation från Owen Laws (mp) om parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen (LS 1076/2005) Owen Laws hade till landstingssstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: I landstingets politiska organisationen är det enbart styrelsens ledamöter som har verksamhetsansvar. Beredningarna för dialog med medborgarna, arbetar långsiktigt och bereder beslut för fullmäktige. Organisationen har nog lyckats ganska bra med att göra landstingspolitikerna mera delaktiga i beslutsfattandet, vilket också var huvudsyftet. Politikerna i beredningarna har ofta större möjlighet än tidigare att påverka besluten, och genom att beredningarna inte har verksamhetsansvar kan samtalsklimatet vara väldigt öppet och högt i tak. Det känns ofta väldigt tillfredsställande. Men det känns alltmer otillfredsställande att beredningarna inte har något verksamhetsansvar. Beredningsledamöterna får massor med information hela tiden, men utan formellt verksamhetsansvar blir det väldigt svårt att påverka verksamheten. Det blir också svårt att för allmänheten förklara sin roll och försvara att politikerna egentligen behövs. Det är inte bra för demokratin. Den politiska styrningen av verksamheterna behöver bli tydligare. Själv anser jag nu att politikerna behöver komma närmare verksamheten genom en ny organisation där drifts- och budgetansvar ligger exempelvis hos ett antal nämnder. Landstingsfullmäktiges presidium har nyligen fått i uppdrag att se över den politiska organisationen. Egentligen förstår inte jag varför presidiet har fått denna uppgift. Vid tidigare organisationsöversyner har samtliga politiska partier fått delta, så borde vara fallet redan denna gång. Det allra bästa skulle vara att en parlamentarisk kommitté skapas med denna uppgift. Näst bäst skulle kanske vara att presidiet knyter till sig en referensgrupp bestående av representanter för samtliga partier. Detta skulle kunna göras utan något särskilt beslut i fullmäktige. Annars kan man tycka att det vore logiskt att ge Demokratiberedningen ansvar för översynen, men problemet är då att inte samtliga partier har representation där. Kan du stödja en av dessa lösningar? S BESLUT Interpellationen får ställas.

6 6 (39) 187 Interpellation från Jan-Olof Andersson (m) om psykosociala enheter vid hälsocentralerna (LS 1075/2005) Jan-Olof Andersson hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: Hälsocentralerna i länet ska ha en psykosocial enhet (PSE). Trots att personal och patienter har påtalat behovet har PSE i Strömsund under flera år saknat rätt kompetens. Bl.a. så har ingen psykolog funnits de senaste åren. Nu i höst finns tydligen en psykolog två timmar per vecka som åker från Östersund. Allt detta gör att väntetiderna ökar oroväckande. Patienter som söker psykosocial vård för t.ex. depression, ångest eller som genomgår en kris, blir ofta sämre och mer vårdkrävande av att vänta. Mot bakgrund av ovanstående undrar jag; 1. Hur många tjänster ska finnas på de psykosociala enheterna i länet och hur många är tillsatta? 2. Har Du känt till detta, och i så fall har Du gjort något för att komma till rätta med problemet? 3. Vad kommer Du att göra för att lösa den uppkomna situationen? 4. Tycker Du att en psykolog som tillbringar en stor del av sin arbetstid i bilen mellan Östersund och Strömsund är en bra lösning? 5. Hur många besök är det planerat att PSE i Strömsund ska klara av i år och hur många klarade man av förra året? S BESLUT Interpellationen får ställas. 188 Fråga från Marianne Larm-Svensson (c) om listning till hälsocentral (LS 50/2005) Marianne Larm-Svensson hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: Har alla medborgare möjlighet att lista sig på annan hälsocentral just nu? Hur har Listningsreformen marknadsförts?

7 7 (39) Hur många personer har bytt hälsocentral sedan den 1 april 2005? S BESLUT Frågan får ställas. 189 Fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om ledarskapsutbildning (LS 50/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: En ledarskapsutbildning har erbjudits 26 politiker i landstinget. Denna skall genomföras under tre heldagar. Det kan vara en bra utbildning men det känns som fel tidpunkt. Det är mindre än ett år kvar till valet och då kommer förmodligen en del att ha slutat och en del förändringar i uppdrag ha skett. Därför frågas: Varför genomförs denna utbildning nu? Vad kostar det att genomföra denna? Vem har beslutat om detta? S BESLUT Frågan får ställas. 190 Fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om domslut gällande f d landstingsdirektör (LS 50/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: En tidigare landstingsdirektör har fällts i domstol. Detta har varit uppmärksammat på olika sätt. Med anledning av detta frågas: Har det undersökts om detta på något sätt får konsekvenser för landstinget? Finns det risk att detta kommer att kosta landstinget pengar? S BESLUT Frågan får ställas.

8 8 (39) 191 Meddelanden 1. Länsstyrelsens beslut att utse Ruth Karlsson (s) som ordinarie ledamot i fullmäktige för Emilia Winberg som avsagt sig uppdraget. Som ny ersättare utses Kjell Karlsson, Frösön. 2. Länsstyrelsens beslut att utse Monika Sunding (s), Brunflo, som ersättare i fullmäktige för Per Bergfors som avsagt sig uppdraget. 3. Länsstyrelsens beslut att utse Lars Bygdén (fp), Hede, som ersättare i fullmäktige för Eva Östling som avsagt sig uppdraget. 192 Remiss av inkomna medborgarförslag samt reviderade tidplaner FULLMÄKTIGEPRESIDIETS FÖRSLAG 1. Medborgarförslag från Anne-Mari Häggblad och Eivor Nordman, Frösön om att bygga om landstingshuset till äldreboende och äldrecenter (LS 1098/2005). Medborgarförslaget överlämnas till landstingsstyrelsen för beredning och ska behandlas av landstingsfullmäktige i april Medborgarförslag från Helén Draheim, Ås om att bevara JiLU intakt med naturbruksgymnasiet kvar i samma organisation (LS 1097/2005). Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och länsutvecklingsberedningen för beredning och ska behandlas av landstingsfullmäktige i april Motion från Finn Cromberger (fp) om konkurrensutsättning av landstingets transporter (LS 390/2005) skall behandlas av fullmäktige i februari 2006 i stället för november 2005 p g a landstingsstyrelsens återremittering. 4. Medborgarförslag från Ida Johansson om att upprätta lokala SYSS (Sysselsättning och Social samvaro i hälsofrämjande syfte) (LS 399/2005) skall behandlas av landstingsfullmäktige i februari 2006 i stället för november S BESLUT Enligt fullmäktigepresidiets förslag.

9 9 (39) 193 Landstingsstyrelsens rapport Regionalt samverkansorgan Arbetet med bildande av ett regionalt samverkansorgan fortskrider. Inblandade parter är positiva till att ett organ bildas. Interimsstyrelsen arbetar nu med - former för det demokratiska inflytandet -ansvarsomrden för det nya organet Beslut tas av huvudmännen under år 2006 så att det nya organet kan träda kraft fr o m Idrottsmedicinsk centrum Börje Olsson och Göran Jonsson informerar om nuvarande idrottsmedicinska centrum och idéer om fortsatt utveckling. Commodia och Metropolen är utförare på uppdrag av landstinget, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och Jämtland Härjedalens idrottsförbund. Av patienterna är 46 % motionärer, 49 % länets tävlande (licenser inom länet) samt 5 % elitidrottare. Verksamheten erbjuder kompetens inom sjukgymnastik, ortopedi, hjärtrådgivning, andning/luftvägar och allmän information/rådgivning. Skapande av ett nationellt vintersportcentrum pågår genom ett mål 1 projekt. När projektet upphör år 2006 ska Mittuniversitetet ta över utvecklingscentrat. Mittuniversitetet har idag ca 20 tjänster samt 8 doktorander som jobbar inom områden som berör detta. Ca 120 studenter går på program som är direkt kopplade till denna verksamhet. Sveriges olympiska kommitté vill ha två nationella cenrum ett för vintersport i Östersund och ett för sommarsport i Stockholm. En möjlig utveckling som kan generera nya arbetstillfällen är en utveckling av t.ex. en opererande ortopedisk klinik, allmän medicinsk kardeologi och lungmedicin/infektion. En sådan verksamhet kan samfinaiseras av olika intressenter som försäkringsbolag, företag, idrottrörelsen, privatpersoner och genom vårdavtal med landstinget. Information från Länstrafiken om MittNabo Planeringsarbete pågår för att från sommaren 2007 länka samman NABO-tåget och Mittlinjen så att sammanhållna förbindelser kan skapas från Sundsvall till Trondheim. Rikstrafiken kommer då att ta ansvar för den interregionala trafiken medan länstrafikbolagen ansvarar för den regionala pendeltrafiken. Målet är att linjetätheten ska kunna utökas. En långsiktig utveckling kräver att

10 10 (39) vagnsparken moderniseras vilket handlar om investeringar på ca 100 miljoner kronor. Länstrafikbolagen som ansvarar för detta har en pågående diskussion om olika möjliga finasieringsalternativ. 194 Beredningarnas och revisorernas dialog med fullmäktige Demokrati- och länsutvecklingsberedningen Gunnar Geijer informerar om förslag till ägardirektiv och ägarsamråd för ALMI, Landstingsbostäder och Länstrafiken. Fullmäktiges ledamöter uppmanas att lämna förslag på vad som bör skrivas in i ägardirektiven som ska fastställas av landstingsfullmäktige vid sammanträdet i februari. Vård- och rehabiliteringsberedningen Nina Fållbäck-Svenson informerar om den planerade medborgardialogen i sjukhusfoajén den 14 december tillsammans med etiska kommittén angående prioriteringsfrågor arbetet med processorientering (planerad studieresa till Uppsala och ev Jönköping) ta del av och yttra sig över revisorernas rapporter Ekonomiberedningen Robert Uitto informerar om att arbetet för att ta fram nästa års landstingsplan pågår. Målsättningen är att landstingsfullmäktige ska involveras i arbetet så tidigt som möjligt. Beredningen för folkhälsa- livsmiljö och kultur Harriet Svaleryd informerar om dialog om folkhälsoarbete med samtliga kommuner samt primärvården. Landstingets revisorer Nils-Gunnar Molin informerar om revisorernas synpunkter på Landstingsplan Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl för att åter sammanträda den 30 november kl

11 11 (39) Landstingsfullmäktiges kvalitetspris delas ut till Ryggmottagningen vid Östersunds sjukhus. Syftet med priset är att stimulera förbättringsarbete samt sprida goda exempel som kan inspirera andra till att utveckla sin verksamheter. Diplom tilldelas: Odensala hälsocentral Strokeavdelningen 208 Projektet optimal neurologi Barn- och ungdomshabiliteringen samt barn- och ungdomsmedicn november 196 Upprop Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 197 Svar på interpellation från Åke Westerlind (sjp) angående omflyttningen av landstingets administratörer från landstingshuset till Hus 3 (LS 1058/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Åke Westerlind inlämnade och under 184 antecknade interpellationen och anför följande: 1. Utredning pågår om eventuell försäljning av landstingshuset och flytta verksamheten som finns kvar till gamla infektion som då byggs om och länkas ihop med byggnad 03. Men innan försäljning sker måste landstingshuset fyllas med hyresgäster. Vem som blir hyresgäst är inte klart idag (interna/externa). Vem som blir eventuell köpare är inte heller klart, ett antal intressenter finns. 2. Från landstingshuset på Frösön har 60 personer flyttats. Flytten beställdes av tidigare landstingsdirektör under Karolinaprojektet för att samla den nya administrativa organisationen inom Jämtlands läns landsting. Som en konsekvens av detta blev ytor friställda i landstingshuset. Ytor som skulle kunna nyttjas av annan verksamhet alternativt externa hyresgäster eller försäljning. 3. Efter eventuellt beslut av ombyggnad av gamla infektion så bedöms det ta ca 11/2 år att bygga om vilket även inkluderar projektering. Den totala kostnaden är beräknad till tkr (ombyggnad gamla infektion, länk till hus 03, lokalanpassningar i hus 03 samt utökning av p-hus). Förslag till beslut beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2006.

12 12 (39) Åke Westerlind och Pär Jönsson yttrar sig. 198 Svar på interpellation från Jan Olof Dahlin (mp) angående I väntan på ambulans IVPA (LS 1067/2005) Nina Fållbäck-Svenson (v) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 185 antecknade interpellationen och anför följande: I väntan på ambulans (IVPA) har ett mycket stort värde för den drabbade och anhöriga. Det handlar främst om trygghet under den tid man väntar på ambulans. Brandmännen kan ge första hjälpen och om behov syrgas. På vissa brandstationer finns defibrillator som kommunen eller byborna, genom insamlade pengar, har köpt. Brandmän larmas på Prio 1 larm vilket är en bedömning som SOS operatören då gjort. Patienten har då ett akut livshotande symtom eller så är det ett olycksfall. I arbetet med kommande landstingsplaner får landstinget pröva möjligheten att ha IVPA på flera orter i länet, främst i Härjedalen, Krokom och Strömsunds kommuner. Landstinget har inte sagt upp avtalet i Rönnöfors och Hotagen. I Rönnöfors är det Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund som sagt upp avtalet eftersom deltidskåren kommer att bli ett brandvärn fr.o.m När det blir brandvärn kommer det inte att finnas någon beredskap. Landstinget undersöker f.n. möjligheten att kunna få till en överenskommelse med byalaget istället. I Hotagen kan IVPA inte larmas ut eftersom det inte finns några brandmän anställda. Avtalet är inte uppsagt men man kan inte i dagsläget utföra sitt uppdrag. Förhandlingar med kommunerna, om hur kostnadsfördelning ska vara, pågår. Idag står landstinget för utbildningen på 16 timmar och 2-4 timmar repetitionsutbildning varje år. Landstinget tillhandahåller en syrgasväska med syrgas och förbandsutrustning. Kommunen står för utryckningskostnaderna (personal och fordon). Jan-Olof Dahlin, Klas Hallman, Pär Jönsson, Thomas Andersson, Harriet Jorderud, Owen Laws och Börje Frisk yttrar sig. 199 Svar på interpellation från Owen Laws (mp) om parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen (LS 1076/2005) Hans Lundqvist (s) besvarar den av Owen Laws inlämnade och under 186 antecknade interpellationen och anför följande:

13 13 (39) Fullmäktiges presidium har enligt arbetsordning för landstingsfullmäktige, 4 punkt 2 tredje punktsatsen, att: ansvara för en kontinuerlig "modellvård" av landstingets politiska organisation och utbildning av förtroendevalda. I denna "modellvård" ingår att följa upp hur organisationen fungerar samt att också föreslå förändringar. Fullmäktiges presidium kan därför anses vara den ledning som skall se till att en översyn genomförs. Presidiet bör därför också medverka i översynen. I den påbörjade översynen har även landstingsråden deltagit i diskussionerna. Presidiet har kallat till fortsatta överläggningar med landstingsråden. Då kommer även frågan om under vilka former arbetet ska bedrivas att tas upp. Owen Laws, Lars-Olof Eliasson, Thomas Andersson och Tapani Bergbacka yttrar sig. 200 Svar på interpellation från Jan-Olof Andersson (m) om psykosociala enheter vid hälsocentralerna (LS 1075/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Jan-Olof Andersson inlämnade och under 187 antecknade interpellationen och anför följande: Budget och faktisk bemanning av de psykosociala enheterna är enligt följande; Enhet Personal Kommentarer Berg 1,0 kurator tjänsten bemannad Bräcke 1,0 kurator tjänsten bemannad Ragunda 1,0 psyk sjsk tjänsten bemannad Härjedalen 1,0 psykolog tjänsten bemannad 2,0 psyk sjsk tjänsterna bemannade 1,0 kurator tjänsten vakant Strömsund 1,0 psykolog tjänsten bemannad med 0,4 1,0 psyk sjsk tjänsten bemannad 1,0 kurator tjänsten bemannad Åre 1 kurator tjänsten bemannad 0,3 psykolog tjänsten bemannad

14 14 (39) Krokom 1 psyk sjsk tjänsten bemannad 0,5 psykolog tjänsten vakant Östersund 4 psykologer tjänsterna bemannade 2 kuratorer tjänsterna bemannade 3 psyk sjsk tjänsterna bemannade Totalt 21,8 Som framgår av sammanställningen är bemanningsläget mycket gott. Uppgifterna är inlämnade från verksamheten den 28 november. I Strömsund har man haft problem med att kunna besätta psykologtjänsten. Där har man därför nu gjort en temporär lösning som innebär att en tjänst delas mellan Östersund och Strömsund så att Strömsund har 0,4 tjänst och Östersund 0,6. Det innebär att psykologen arbetar i Strömsund två dagar i veckan under 6 timmar per dag. All bokning och administrationstid sköts från Östersund varför tiden i Strömsund endast används till patientbesök. Väntelistan hanteras nu genom att man ger prioriteringsgrupp 2 och 3 fem samtal varefter en förnyad prövning sker. Totalt avser detta idag 27 personer. Prioriteringsgrupp 1 som är 9 personer idag ges även i fortsättningen hög prioritet. Det är naturligtvis önskvärt att vi slipper ha tjänster som delas mellan olika orter och som därmed leder till att arbetstid går åt till att resa. I avvaktan på att rekryteringen lyckas ger dock detta möjlighet för Strömsund att lösa uppdraget bättre än om tjänsten vore helt vakant. Antalet besök på psykosociala enheten i Strömsund uppgick år 2004 till 702. Under 2005 har det hittills varit: 595 besök i Strömsund 123 besök i Hammerdal 103 besök i Hoting 27 besök i Gäddede Psykosociala enheterna är viktiga resurser i primärvården och som en del av landstingets sammantagna psykiatriresurser. Det är glädjande att verksamheten kunnat hålla bemanningen på en hög nivå och att man jobbar aktivt med att besätta vakanser som uppkommit. Jan-Olof Andersson, Nina Fållbäck-Svenson och Jan-Olof Dahlin yttrar sig. 201 Svar på fråga från Marianne Larm-Svensson (c) om listning till hälsocentraler (LS 50/2005) Bengt Bergqvist (s) besvarar den av Marianne Larm-Svensson inlämnade och under 188 antecknade frågan och anför följande: Alla som bor i länet får lista sig. I dagsläget är det Zätagränd som har en kö, i övrigt har befolkningen fått sina val tillgodosedda. Vi ser också över möjligheten att få lista sig i Västernorrland och tvärtom.

15 15 (39) Utifrån andra landstings erfarenheter valde vi att inte slå på "stora trumman" när det gällde marknadsföring. Vi skickade ett pressmeddelande, hade annonser vid två tillfällen i båda tidningarna, hade info på första sidan på under de första månaderna. Samtliga hälsocentraler satte upp affischer och broschyrer i väntrummet ang " att välja hälsocentral". Till den 25 november 2005 har 2131 personer bytt hälsocentral. Marianne Larm-Svensson yttrar sig. 202 Svar på fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om ledarskapsutbildning (LS 40/2005) Hans Lundqvist (s) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 189 antecknade frågan och anför följande: Landstingets politiska ledning har i samarbete med de två tillförordnade landstingsdirektörerna kommit fram till att kommunikationen mellan alla nivåer i landstinget måste bli bättre, från politiker och direktörer till avdelningar och hälsocentraler. Till grund för detta ligger dels revisorernas kritik, dels den turbulens som varit kring landstinget under året. Landstingsstyrelsen har ett verksamhetsansvar. Demokrati bygger på kommunikation, öppenhet och ärlighet, därför är det viktigt att landstinget ökar de förtroendevaldas kunskaper och färdigheter inom området. Landstingsstyrelsen har i uppdrag att föra ut beslut och information till medarbetarna i verksamheterna, till medborgarna och övriga förtroendevalda. Även landstingsfullmäktiges presidium samt ordförande och vice ordförande i de olika beredningarna har en viktig roll när det gäller att föra ut information. Förutom dessa är även partigruppsledarna och de politiska sekreterarna inbjudna att delta. Syftet med träningen är att förbättra tekniker och färdigheter för en god och givande kommunikation mellan de förtroendevalda och medarbetarna, medborgarna samt de egna partimedlemmarna. Varje förtroendevald ska känna sig förtrogen med olika tekniker för att kunna ha en god och givande kommunikation med de olika målgrupperna. Utbildningen kostar kr per dag och är i tre dagar. Antalet förtroendevalda som erbjuds denna utbildning är knappt 30 personer. Beslutet om att genomföra denna utbildning har landstingsfullmäktiges presidium fattat. Jan-Olof Dahlin yttrar sig.

16 16 (39) 203 Svar på fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om domslut gällande f d landstingsdirektör (LS 50/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 190 antecknade frågan och anför följande: Såvitt jag vet har det inte undersökts om detta får konsekvenser för landstinget. Domen är vänd mot enskild person och i nuläget ser jag inte någon risk att detta kommer att kosta landstinget pengar. Jan-Olof Dahlin yttrar sig. 204 Svar på fråga från Kerstin Weimer (fp) om sjukskrivningskommitténs arbete (LS 50/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Kerstin Weimer inlämnade under 89 ( ) antecknade frågan och anför följande: Försäkringskassans länsorganisation i Jämtlands län och Jämtlands läns landsting har för avsikt att samverka. Samverkan har som mål att öka hälsan i länet. Förutom den enskilde så har båda parter vinster att hämta om man genom samverkan kan minska ohälsan. En sjukskrivningskommitté med representanter för båda parter har inrättats. Vid landstingsstyrelsesammanträdet den september 2005 beslutades att för att finansiera samverkan skall reseptive huvudman tillföra tkr per år. Projektet gäller tre år från oktober 2005 till september För ändamålet avsätts medel i finansieringen (finansen) med tkr för år 2005 och med tkr för tkr inarbetas i landstingsplanen för 2007 och tkr Vid nästa sammanträde med Försäkringskassan den 20 december kommer sjukskrivningskommittén att ombildas utifrån en renodling av uppgifterna. Sjukskrivningsprocessen ska ta hand om det praktiska flödet av patienterna och sjukskrivningskommittén ska ta hand om utbildningsfrågor och ta ställning i försäkringsrättsfrågor. 205 Allmänhetens frågestund (LS 49/2005) Robert Uitto (s) och Nina Fållbäck-Svenson (v) besvarar frågor från Åke Durre, Östersund. Robert Uitto besvarar en fråga från Kjell Edman, Strömsund.

17 17 (39) 206 Medborgarförslag från Hammerdals intresseförening om uppgradering och upphandling av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal (LS 619/2005) samt från GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening, om att uppgradera och upphandla Backe distriktsköterskemottagning till hälsocentral (LS 722/2005) ÄRENDEBESKRIVNING Hammerdals intresseförening föreslår i ett medborgarförslag att Hammerdals distriktssköterskemottagning uppgraderas till hälsocentral och att landstinget beslutar att Hammerdals hälsocentral skall upphandlas. GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening, föreslår i ett medborgarförslag att landstinget uppgraderar Backe distriktssköterskemottagning tilll hälsocentral samt beslutar om upphandling av Backe hälsocentral i alternativ driftform. Vård- och rehabiliteringsberedningen har berett de båda medborgarförslagen och utarbetat ett förslag till yttrande vid sammanträde , 71. VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Medborgarförslaget från Hammerdals intresseförening bifalls. Uppgradering av distriktssköterskeemottagningen sker under förutsättning att hälsocentralen upphandlas och drivs i alternativ driftform. 2. GF Fjällsjö/Bodum ideell förening ges möjlighet att vid ett senare tillfälle återkomma med en ny ansökan. LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE Landstingsstyrelsens tillstyrker beredningens förslag. YRKANDEN Nina Fållbäck-Svenson (v) yrkar bifall till beredningens förslag. Thomas Andersson (c), Börje Frisk (fp), Jan-Olof Andersson (m) och Lars-Olof Eliasson (kd) yrkar: att medborgarförslagen från Hammerdals intresseförening och GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening bifalls på så sätt att distriktssköterskemottagningarna i Hammerdal och Backe uppgraderas till hälsocentraler samt att båda verksamheterna upphandlas i alternativ driftsform. Ann-Marie Johansson (s) och Robert Uitto (s) yrkar bifall till beredningens förslag.

18 18 (39) Gunnar Geijer (c), Jan-Olof Dahlin (mp) och Owen Laws (mp) yrkar bifall till Thomas Anderssons m fl förslag. Tapani Bergbacka (sjp) yrkar att hälsocentralen i Backe upphandlas senast första halvåret Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till beredningens förslag vad gäller Hammerdal samt att medborgarförslaget från GF Fjällsjö/Bodum bifalls i den del som gäller uppgraderingen av distriktssköterskemottagning till hälsocentral. Jan Jonsson (sjp) yrkar bifall till Jan-Olof Anderssons yrkande. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons m fl yrkande och finner yrkandet avslaget. VOTERING Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller beredningens förslag röstar ja. Den som bifaller Thomas Anderssons m fl yrkande röstar nej. Vid voteringen avges 29 ja-röster och 25 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll). PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Tapani Bergbackas yrkande och finner yrkandet avslaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Anderssons ändringsyrkande och finner yrkandet avslaget. S BESLUT Enligt vård- och rehabiliteringsberedningens förslag. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Marianne Larm-Svensson, Arne Eskilsson, Gunnar Geijer, Yngve Hamberg, Göte Norlander, Gunilla Olofsson, Bernt Söderman och Klas Hallman (samtliga c), Jan-Olof Andersson, Pär Jönsson, Annelie Bengtsson, Jöns Broström och Anna-Britt Bromée (samtliga m), Börje Frisk och Lars Bygdén (båda fp), Owen Laws, Gunni Holm och Jan-Olof Dahlin (samtliga mp), Tapani Bergbacka, Jan Jonsson och Åke Westerlind (samtliga sjp) samt Lars-Olof Eliasson och Margareta Persson (båda kd) till förmån för egna yrkanden.

19 19 (39) 207 Budget och landstingsplan (LS 501/2005) ÄRENDEBESKRIVNING Ekonomiberedningen har berett ärende om reviderad budget och landstingsplan vid sammanträde , 47. EKONOMIBEREDNINGENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Reviderad budget och landstingsplan fastställs med bilaga Skattesatsen år 2006, 10:15 kronor, som beslutades av landstingsstyrelsen i oktober, tillkommer. 3. Budget för patientnämnden och landstingets revisorer överlämnas till fullmäktige för slutlig behandling. LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. YRKANDEN Robert Uitto (s) yrkar ändringar under rubrikerna 1 Inledning (bil 1) och Finansiering (bil 2) samt utarbetat förslag till ändringar inskrivet i reviderat förslag. Thomas Andersson (c), Börje Frisk (fp) Lars-Olof Eliasson (kd) och Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas gemensamma förslag till landstingsplan för (Bil 3). Thomas Andersson (c) yrkar följande ändring: Lydelsen i avsnitt 11:4 ändras i konsekvens med beslut i landstingsfullmäktige , 106, dvs bidra till att skapa 100 nya privata arbetstillfällen Börje Frisk (fp) yrkar: Jegrelius arkiv och Åre Designcentrum utvärderas före beslut om att permanenta verksamheterna (avsnitt 12.6 och 13.2) Mona Nyberg (s) yrkar följande ändring under rubriken Stiftelsen Zenit som skall ha följande lydelse: Stiftelsen Zenit bildades 1987 av Högskolan i Östersund, Jämtkrafts forskningsstiftelse, Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun. Sedan 1993 utser Jämtlands läns

20 20 (39) landsting ombud i stället för Länsstyrelsen. Stiftelsens ändamål är att bidra till utvecklingen av högre utbildning och till den anknuten FoU-verksamet och att utveckla kontakterna mellan utbildningens och FoU-verksamheternas institutioner och det omgivande samhället. Stiftelsens verksamhet ska enligt stadgarna företrädesvis bedrivas inom de tekniska och informationsteknologiska sektorerna och kan genomföras nationellt såväl som internationellt. Jan-Olof Dahlin (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till ändringar och tillägg (Bil 4). Lars-Olof Eliasson (kd) yrkar: 1. Kapiteringsmodellen utvärderas omgående och landstingsstyrelsen ges möjlighet att vid första delårsbokslutet 2006 göra omfördelningar. 2. En ny nivå som glesbygdsfaktor införs för avstånd över 201 km. Bernt Söderman (c) yrkar följande tillägg: att 3 mkr, som i budgeten är avsatta för deltid till heltid, används till förändringsarbeten för att alla som så vill kan gå från deltid till heltid. Arbetet leds av personalpolitiska delegationen. Tapani Bergbacka (sjp) yrkar bifall till de yrkanden som finns i sjukvårdspartiets förslag till budget och landstingsplan (Bil 5). Harriet Jorderud, Ann-Marie Johansson, Karin Paulsson och Harriet Svaleryd (samtliga s) yrkar bifall till ekonomiberedningens förslag med Robert Uittos ändringsyrkanden. Bernt Söderman (c) yrkar avslag på majoritetens förslag att permanenta arbetstidsförkortningen inom städ. Jan-Olof Andersson (m), med instämmande av Thomas Andersson, Lars-Olof Eliasson och Börje Frisk, yrkar följande tillägg i avsnitt 13.1: 1. 7 mkr avsätts för korttidsvård i Härjedalen och Frostviken fördelat på 4 mkr till Sveg och 3 mkr till Gäddede mkr avsätts för insatser inom psykiatrisk vård för både barn och vuxna. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver hur pengarna ska användas mkr avsätts för att höja ambitionsnivån och säkerställa bemanningen inom de psykosociala enheterna i länet. Alvi Berglund (s) yrkar att särskilda budgetberedningens förslag att patientnämndens landstingsbidrag 2006 fastställs till tkr enligt handlingarna samt att revisorernas budget 2006 fastställs till 4 105,5 tkr, vilket är samma nivå som Löneökningarna enligt avtal tillkommer enligt handlingarna.

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer