Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (39)"

Transkript

1 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl november 2005 kl Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina Fållbäck-Svenson och Arne Eskilsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jan Rönngren Ordförande Hans Lundqvist Justerande Arne Eskilsson Nina Fållbäck-Svenson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag ( ) Organ Jämtlands läns landstingsfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset, Fritzhemsgatan 1, Frösön Underskrift Åsa Norlin

2 2 (39) NÄRVAROFÖRTECKNING Östersunds valkrets Ruth Karlsson Christer Åkerlind Robert Uitto Harriet Svaleryd Ingemar Olsson Björn Karlsson Sture Olsson Carina Akay Carl-Arne Åhlin Alvi Berglund Thomas Andersson Inger Jonsson Marianne Larm-Svensson Arne Eskilsson Nina Fållbäck-Svenson Runar Englund Elin Hoffner, Eva-Britt Jonsson, Pär Jönsson Annelie Bengtsson Lars Bygdén Börje Frisk Owen Laws Gunni Holm Åke Westerlind Tapani Bergbacka Lars-Olof Eliasson Västra valkretsen Ulla-Britt Lindblad Karin Paulsson Jonny Springe Mikael Abramsson, Alf Högström Thomas Hägg Ann-Marie Johansson Göte Norlander Gunilla Olofsson Bernt Söderman Klas Hallman Sune Bengtsson Bo Danielsson Jöns Broström Anna-Britt Bromée Birgitta Cameron, Jan-Olof Dahlin Jan Jonsson Margareta Persson, Emanuel Sandberg, Östra valkretsen Mona Nyberg Bengt Bergqvist Harriet Jorderud Sven-Åke Draxten Bojan Edfors Hans Lundqvist, ordförande Gunnar Geijer Yngve Hamberg Catarina Antán, Kjell Nilsson, Jan-Olof Andersson

3 3 (39) 181 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga välkomna. 182 Upprop av ledamöter Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 183 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Anmäls att fullmäktiges ordförande den 21november 2005 utfärdat kungörelse i enlighet med arbetsordning för landstingsfullmäktige. S BESLUT Till protokollet antecknas att kungörelse skett i laga ordning. 184 Interpellation från Åke Westerlind (sjp) angående omflyttningen av landstingets administratörer från landstingshuset till Hus 3 (LS 1058/2005) Åke Westerlind hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: Det cirkulerar olika rykten om vad som ska hända med landstingets byggnader här på Frösön. Bra om vi som är folkvalda ledamöter här i fullmäktige kunde få en uttömmande information om vad som pågår just nu. 1. Ska kanslibyggnaden t ex säljas eller hyras ut till något av de statliga verk som ska flyttas hit? 2. Hur många tjänstemän har redan flyttat till nya lokaler i Östersund?

4 4 (39) 3. När är ombyggnaden klar av gamla epedimisjukhuet och vad är kostnaderna? S BESLUT Interpellationen får ställas. 185 Interpellation från Jan-Olof Dahlin (mp) angående I väntan på ambulans (LS 1067/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: I väntan på ambulans (IVPA) är en mycket värdefull del i vad som kan betecknas som närvård. Att det finns en första hjälp att få av utbildade människor med en kort inställelsetid något som är mycket uppskattat runtom i bygderna där det finns. Tyvärr verkar det som det blir en väldigt kort epok i Rönnöfors och Hotagen när räddningstjänsterna där upphört. Detta i sig är ett stort nederlag för berörda bygder eftersom de båda räddningstjänsterna täcker in en mycket stor geografisk yta med många boplatser. Man har vissa delar av året stor genomströmning av turister och besökare som ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter, det finns industri och man har inom upptagningsområdet relativt sett många barnfamiljer. En verksamhet som IVPA är till stor nytta till en rimlig kostnad särskilt jämfört med de mångmiljonbelopp en mobil hälsocentral skulle ha kostat. Visserligen inte samma typ av utbud men i fråga om närhet och närvaro så är IVPA genom lokal räddningstjänst en större kvalitetshöjning i många fall. Det finns många projekt som har sin grund i ökad samverkan mellan länets kommuner och landstinget varav detta är ett. Om nu vissa kommuner lägger ner räddningstjänster och splittrar upp detta nät av resurser hämmas möjligheterna till en positiv utveckling för glesbygden. Det måste gå att hitta en geografisk spridning i förhållande till geografisk yta och karaktär av område där det säkerställs såväl Räddningstjänst som IVPA. Som det är nu handlar det om neddragningar och en ojämlik fördelning av resurser. Kanske är det så att landstinget för att slå vakt om verksamheten och dessutom uppnår en rättvis spridning över länet skall betala en årlig peng till respektive kommun för denna beredskap. Med anledning av detta ställs följande frågor: Vad ser du för utvecklingsmöjligheter av IVPA? Varför har landstinget sagt upp avtalet med räddningstjänsten i Rönnöfors och Hotagen utan att försöka bibehålla verksamheterna? Är du beredd att ta upp frågan till förhandlingar med kommunerna? S BESLUT Interpellationen får ställas.

5 5 (39) 186 Interpellation från Owen Laws (mp) om parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen (LS 1076/2005) Owen Laws hade till landstingssstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: I landstingets politiska organisationen är det enbart styrelsens ledamöter som har verksamhetsansvar. Beredningarna för dialog med medborgarna, arbetar långsiktigt och bereder beslut för fullmäktige. Organisationen har nog lyckats ganska bra med att göra landstingspolitikerna mera delaktiga i beslutsfattandet, vilket också var huvudsyftet. Politikerna i beredningarna har ofta större möjlighet än tidigare att påverka besluten, och genom att beredningarna inte har verksamhetsansvar kan samtalsklimatet vara väldigt öppet och högt i tak. Det känns ofta väldigt tillfredsställande. Men det känns alltmer otillfredsställande att beredningarna inte har något verksamhetsansvar. Beredningsledamöterna får massor med information hela tiden, men utan formellt verksamhetsansvar blir det väldigt svårt att påverka verksamheten. Det blir också svårt att för allmänheten förklara sin roll och försvara att politikerna egentligen behövs. Det är inte bra för demokratin. Den politiska styrningen av verksamheterna behöver bli tydligare. Själv anser jag nu att politikerna behöver komma närmare verksamheten genom en ny organisation där drifts- och budgetansvar ligger exempelvis hos ett antal nämnder. Landstingsfullmäktiges presidium har nyligen fått i uppdrag att se över den politiska organisationen. Egentligen förstår inte jag varför presidiet har fått denna uppgift. Vid tidigare organisationsöversyner har samtliga politiska partier fått delta, så borde vara fallet redan denna gång. Det allra bästa skulle vara att en parlamentarisk kommitté skapas med denna uppgift. Näst bäst skulle kanske vara att presidiet knyter till sig en referensgrupp bestående av representanter för samtliga partier. Detta skulle kunna göras utan något särskilt beslut i fullmäktige. Annars kan man tycka att det vore logiskt att ge Demokratiberedningen ansvar för översynen, men problemet är då att inte samtliga partier har representation där. Kan du stödja en av dessa lösningar? S BESLUT Interpellationen får ställas.

6 6 (39) 187 Interpellation från Jan-Olof Andersson (m) om psykosociala enheter vid hälsocentralerna (LS 1075/2005) Jan-Olof Andersson hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en interpellation med följande lydelse: Hälsocentralerna i länet ska ha en psykosocial enhet (PSE). Trots att personal och patienter har påtalat behovet har PSE i Strömsund under flera år saknat rätt kompetens. Bl.a. så har ingen psykolog funnits de senaste åren. Nu i höst finns tydligen en psykolog två timmar per vecka som åker från Östersund. Allt detta gör att väntetiderna ökar oroväckande. Patienter som söker psykosocial vård för t.ex. depression, ångest eller som genomgår en kris, blir ofta sämre och mer vårdkrävande av att vänta. Mot bakgrund av ovanstående undrar jag; 1. Hur många tjänster ska finnas på de psykosociala enheterna i länet och hur många är tillsatta? 2. Har Du känt till detta, och i så fall har Du gjort något för att komma till rätta med problemet? 3. Vad kommer Du att göra för att lösa den uppkomna situationen? 4. Tycker Du att en psykolog som tillbringar en stor del av sin arbetstid i bilen mellan Östersund och Strömsund är en bra lösning? 5. Hur många besök är det planerat att PSE i Strömsund ska klara av i år och hur många klarade man av förra året? S BESLUT Interpellationen får ställas. 188 Fråga från Marianne Larm-Svensson (c) om listning till hälsocentral (LS 50/2005) Marianne Larm-Svensson hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: Har alla medborgare möjlighet att lista sig på annan hälsocentral just nu? Hur har Listningsreformen marknadsförts?

7 7 (39) Hur många personer har bytt hälsocentral sedan den 1 april 2005? S BESLUT Frågan får ställas. 189 Fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om ledarskapsutbildning (LS 50/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: En ledarskapsutbildning har erbjudits 26 politiker i landstinget. Denna skall genomföras under tre heldagar. Det kan vara en bra utbildning men det känns som fel tidpunkt. Det är mindre än ett år kvar till valet och då kommer förmodligen en del att ha slutat och en del förändringar i uppdrag ha skett. Därför frågas: Varför genomförs denna utbildning nu? Vad kostar det att genomföra denna? Vem har beslutat om detta? S BESLUT Frågan får ställas. 190 Fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om domslut gällande f d landstingsdirektör (LS 50/2005) Jan-Olof Dahlin hade till landstingsstyrelsens ordförande lämnat en fråga med följande lydelse: En tidigare landstingsdirektör har fällts i domstol. Detta har varit uppmärksammat på olika sätt. Med anledning av detta frågas: Har det undersökts om detta på något sätt får konsekvenser för landstinget? Finns det risk att detta kommer att kosta landstinget pengar? S BESLUT Frågan får ställas.

8 8 (39) 191 Meddelanden 1. Länsstyrelsens beslut att utse Ruth Karlsson (s) som ordinarie ledamot i fullmäktige för Emilia Winberg som avsagt sig uppdraget. Som ny ersättare utses Kjell Karlsson, Frösön. 2. Länsstyrelsens beslut att utse Monika Sunding (s), Brunflo, som ersättare i fullmäktige för Per Bergfors som avsagt sig uppdraget. 3. Länsstyrelsens beslut att utse Lars Bygdén (fp), Hede, som ersättare i fullmäktige för Eva Östling som avsagt sig uppdraget. 192 Remiss av inkomna medborgarförslag samt reviderade tidplaner FULLMÄKTIGEPRESIDIETS FÖRSLAG 1. Medborgarförslag från Anne-Mari Häggblad och Eivor Nordman, Frösön om att bygga om landstingshuset till äldreboende och äldrecenter (LS 1098/2005). Medborgarförslaget överlämnas till landstingsstyrelsen för beredning och ska behandlas av landstingsfullmäktige i april Medborgarförslag från Helén Draheim, Ås om att bevara JiLU intakt med naturbruksgymnasiet kvar i samma organisation (LS 1097/2005). Medborgarförslaget överlämnas till demokrati- och länsutvecklingsberedningen för beredning och ska behandlas av landstingsfullmäktige i april Motion från Finn Cromberger (fp) om konkurrensutsättning av landstingets transporter (LS 390/2005) skall behandlas av fullmäktige i februari 2006 i stället för november 2005 p g a landstingsstyrelsens återremittering. 4. Medborgarförslag från Ida Johansson om att upprätta lokala SYSS (Sysselsättning och Social samvaro i hälsofrämjande syfte) (LS 399/2005) skall behandlas av landstingsfullmäktige i februari 2006 i stället för november S BESLUT Enligt fullmäktigepresidiets förslag.

9 9 (39) 193 Landstingsstyrelsens rapport Regionalt samverkansorgan Arbetet med bildande av ett regionalt samverkansorgan fortskrider. Inblandade parter är positiva till att ett organ bildas. Interimsstyrelsen arbetar nu med - former för det demokratiska inflytandet -ansvarsomrden för det nya organet Beslut tas av huvudmännen under år 2006 så att det nya organet kan träda kraft fr o m Idrottsmedicinsk centrum Börje Olsson och Göran Jonsson informerar om nuvarande idrottsmedicinska centrum och idéer om fortsatt utveckling. Commodia och Metropolen är utförare på uppdrag av landstinget, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och Jämtland Härjedalens idrottsförbund. Av patienterna är 46 % motionärer, 49 % länets tävlande (licenser inom länet) samt 5 % elitidrottare. Verksamheten erbjuder kompetens inom sjukgymnastik, ortopedi, hjärtrådgivning, andning/luftvägar och allmän information/rådgivning. Skapande av ett nationellt vintersportcentrum pågår genom ett mål 1 projekt. När projektet upphör år 2006 ska Mittuniversitetet ta över utvecklingscentrat. Mittuniversitetet har idag ca 20 tjänster samt 8 doktorander som jobbar inom områden som berör detta. Ca 120 studenter går på program som är direkt kopplade till denna verksamhet. Sveriges olympiska kommitté vill ha två nationella cenrum ett för vintersport i Östersund och ett för sommarsport i Stockholm. En möjlig utveckling som kan generera nya arbetstillfällen är en utveckling av t.ex. en opererande ortopedisk klinik, allmän medicinsk kardeologi och lungmedicin/infektion. En sådan verksamhet kan samfinaiseras av olika intressenter som försäkringsbolag, företag, idrottrörelsen, privatpersoner och genom vårdavtal med landstinget. Information från Länstrafiken om MittNabo Planeringsarbete pågår för att från sommaren 2007 länka samman NABO-tåget och Mittlinjen så att sammanhållna förbindelser kan skapas från Sundsvall till Trondheim. Rikstrafiken kommer då att ta ansvar för den interregionala trafiken medan länstrafikbolagen ansvarar för den regionala pendeltrafiken. Målet är att linjetätheten ska kunna utökas. En långsiktig utveckling kräver att

10 10 (39) vagnsparken moderniseras vilket handlar om investeringar på ca 100 miljoner kronor. Länstrafikbolagen som ansvarar för detta har en pågående diskussion om olika möjliga finasieringsalternativ. 194 Beredningarnas och revisorernas dialog med fullmäktige Demokrati- och länsutvecklingsberedningen Gunnar Geijer informerar om förslag till ägardirektiv och ägarsamråd för ALMI, Landstingsbostäder och Länstrafiken. Fullmäktiges ledamöter uppmanas att lämna förslag på vad som bör skrivas in i ägardirektiven som ska fastställas av landstingsfullmäktige vid sammanträdet i februari. Vård- och rehabiliteringsberedningen Nina Fållbäck-Svenson informerar om den planerade medborgardialogen i sjukhusfoajén den 14 december tillsammans med etiska kommittén angående prioriteringsfrågor arbetet med processorientering (planerad studieresa till Uppsala och ev Jönköping) ta del av och yttra sig över revisorernas rapporter Ekonomiberedningen Robert Uitto informerar om att arbetet för att ta fram nästa års landstingsplan pågår. Målsättningen är att landstingsfullmäktige ska involveras i arbetet så tidigt som möjligt. Beredningen för folkhälsa- livsmiljö och kultur Harriet Svaleryd informerar om dialog om folkhälsoarbete med samtliga kommuner samt primärvården. Landstingets revisorer Nils-Gunnar Molin informerar om revisorernas synpunkter på Landstingsplan Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl för att åter sammanträda den 30 november kl

11 11 (39) Landstingsfullmäktiges kvalitetspris delas ut till Ryggmottagningen vid Östersunds sjukhus. Syftet med priset är att stimulera förbättringsarbete samt sprida goda exempel som kan inspirera andra till att utveckla sin verksamheter. Diplom tilldelas: Odensala hälsocentral Strokeavdelningen 208 Projektet optimal neurologi Barn- och ungdomshabiliteringen samt barn- och ungdomsmedicn november 196 Upprop Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 197 Svar på interpellation från Åke Westerlind (sjp) angående omflyttningen av landstingets administratörer från landstingshuset till Hus 3 (LS 1058/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Åke Westerlind inlämnade och under 184 antecknade interpellationen och anför följande: 1. Utredning pågår om eventuell försäljning av landstingshuset och flytta verksamheten som finns kvar till gamla infektion som då byggs om och länkas ihop med byggnad 03. Men innan försäljning sker måste landstingshuset fyllas med hyresgäster. Vem som blir hyresgäst är inte klart idag (interna/externa). Vem som blir eventuell köpare är inte heller klart, ett antal intressenter finns. 2. Från landstingshuset på Frösön har 60 personer flyttats. Flytten beställdes av tidigare landstingsdirektör under Karolinaprojektet för att samla den nya administrativa organisationen inom Jämtlands läns landsting. Som en konsekvens av detta blev ytor friställda i landstingshuset. Ytor som skulle kunna nyttjas av annan verksamhet alternativt externa hyresgäster eller försäljning. 3. Efter eventuellt beslut av ombyggnad av gamla infektion så bedöms det ta ca 11/2 år att bygga om vilket även inkluderar projektering. Den totala kostnaden är beräknad till tkr (ombyggnad gamla infektion, länk till hus 03, lokalanpassningar i hus 03 samt utökning av p-hus). Förslag till beslut beräknas kunna presenteras under första kvartalet 2006.

12 12 (39) Åke Westerlind och Pär Jönsson yttrar sig. 198 Svar på interpellation från Jan Olof Dahlin (mp) angående I väntan på ambulans IVPA (LS 1067/2005) Nina Fållbäck-Svenson (v) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 185 antecknade interpellationen och anför följande: I väntan på ambulans (IVPA) har ett mycket stort värde för den drabbade och anhöriga. Det handlar främst om trygghet under den tid man väntar på ambulans. Brandmännen kan ge första hjälpen och om behov syrgas. På vissa brandstationer finns defibrillator som kommunen eller byborna, genom insamlade pengar, har köpt. Brandmän larmas på Prio 1 larm vilket är en bedömning som SOS operatören då gjort. Patienten har då ett akut livshotande symtom eller så är det ett olycksfall. I arbetet med kommande landstingsplaner får landstinget pröva möjligheten att ha IVPA på flera orter i länet, främst i Härjedalen, Krokom och Strömsunds kommuner. Landstinget har inte sagt upp avtalet i Rönnöfors och Hotagen. I Rönnöfors är det Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund som sagt upp avtalet eftersom deltidskåren kommer att bli ett brandvärn fr.o.m När det blir brandvärn kommer det inte att finnas någon beredskap. Landstinget undersöker f.n. möjligheten att kunna få till en överenskommelse med byalaget istället. I Hotagen kan IVPA inte larmas ut eftersom det inte finns några brandmän anställda. Avtalet är inte uppsagt men man kan inte i dagsläget utföra sitt uppdrag. Förhandlingar med kommunerna, om hur kostnadsfördelning ska vara, pågår. Idag står landstinget för utbildningen på 16 timmar och 2-4 timmar repetitionsutbildning varje år. Landstinget tillhandahåller en syrgasväska med syrgas och förbandsutrustning. Kommunen står för utryckningskostnaderna (personal och fordon). Jan-Olof Dahlin, Klas Hallman, Pär Jönsson, Thomas Andersson, Harriet Jorderud, Owen Laws och Börje Frisk yttrar sig. 199 Svar på interpellation från Owen Laws (mp) om parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen (LS 1076/2005) Hans Lundqvist (s) besvarar den av Owen Laws inlämnade och under 186 antecknade interpellationen och anför följande:

13 13 (39) Fullmäktiges presidium har enligt arbetsordning för landstingsfullmäktige, 4 punkt 2 tredje punktsatsen, att: ansvara för en kontinuerlig "modellvård" av landstingets politiska organisation och utbildning av förtroendevalda. I denna "modellvård" ingår att följa upp hur organisationen fungerar samt att också föreslå förändringar. Fullmäktiges presidium kan därför anses vara den ledning som skall se till att en översyn genomförs. Presidiet bör därför också medverka i översynen. I den påbörjade översynen har även landstingsråden deltagit i diskussionerna. Presidiet har kallat till fortsatta överläggningar med landstingsråden. Då kommer även frågan om under vilka former arbetet ska bedrivas att tas upp. Owen Laws, Lars-Olof Eliasson, Thomas Andersson och Tapani Bergbacka yttrar sig. 200 Svar på interpellation från Jan-Olof Andersson (m) om psykosociala enheter vid hälsocentralerna (LS 1075/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Jan-Olof Andersson inlämnade och under 187 antecknade interpellationen och anför följande: Budget och faktisk bemanning av de psykosociala enheterna är enligt följande; Enhet Personal Kommentarer Berg 1,0 kurator tjänsten bemannad Bräcke 1,0 kurator tjänsten bemannad Ragunda 1,0 psyk sjsk tjänsten bemannad Härjedalen 1,0 psykolog tjänsten bemannad 2,0 psyk sjsk tjänsterna bemannade 1,0 kurator tjänsten vakant Strömsund 1,0 psykolog tjänsten bemannad med 0,4 1,0 psyk sjsk tjänsten bemannad 1,0 kurator tjänsten bemannad Åre 1 kurator tjänsten bemannad 0,3 psykolog tjänsten bemannad

14 14 (39) Krokom 1 psyk sjsk tjänsten bemannad 0,5 psykolog tjänsten vakant Östersund 4 psykologer tjänsterna bemannade 2 kuratorer tjänsterna bemannade 3 psyk sjsk tjänsterna bemannade Totalt 21,8 Som framgår av sammanställningen är bemanningsläget mycket gott. Uppgifterna är inlämnade från verksamheten den 28 november. I Strömsund har man haft problem med att kunna besätta psykologtjänsten. Där har man därför nu gjort en temporär lösning som innebär att en tjänst delas mellan Östersund och Strömsund så att Strömsund har 0,4 tjänst och Östersund 0,6. Det innebär att psykologen arbetar i Strömsund två dagar i veckan under 6 timmar per dag. All bokning och administrationstid sköts från Östersund varför tiden i Strömsund endast används till patientbesök. Väntelistan hanteras nu genom att man ger prioriteringsgrupp 2 och 3 fem samtal varefter en förnyad prövning sker. Totalt avser detta idag 27 personer. Prioriteringsgrupp 1 som är 9 personer idag ges även i fortsättningen hög prioritet. Det är naturligtvis önskvärt att vi slipper ha tjänster som delas mellan olika orter och som därmed leder till att arbetstid går åt till att resa. I avvaktan på att rekryteringen lyckas ger dock detta möjlighet för Strömsund att lösa uppdraget bättre än om tjänsten vore helt vakant. Antalet besök på psykosociala enheten i Strömsund uppgick år 2004 till 702. Under 2005 har det hittills varit: 595 besök i Strömsund 123 besök i Hammerdal 103 besök i Hoting 27 besök i Gäddede Psykosociala enheterna är viktiga resurser i primärvården och som en del av landstingets sammantagna psykiatriresurser. Det är glädjande att verksamheten kunnat hålla bemanningen på en hög nivå och att man jobbar aktivt med att besätta vakanser som uppkommit. Jan-Olof Andersson, Nina Fållbäck-Svenson och Jan-Olof Dahlin yttrar sig. 201 Svar på fråga från Marianne Larm-Svensson (c) om listning till hälsocentraler (LS 50/2005) Bengt Bergqvist (s) besvarar den av Marianne Larm-Svensson inlämnade och under 188 antecknade frågan och anför följande: Alla som bor i länet får lista sig. I dagsläget är det Zätagränd som har en kö, i övrigt har befolkningen fått sina val tillgodosedda. Vi ser också över möjligheten att få lista sig i Västernorrland och tvärtom.

15 15 (39) Utifrån andra landstings erfarenheter valde vi att inte slå på "stora trumman" när det gällde marknadsföring. Vi skickade ett pressmeddelande, hade annonser vid två tillfällen i båda tidningarna, hade info på första sidan på under de första månaderna. Samtliga hälsocentraler satte upp affischer och broschyrer i väntrummet ang " att välja hälsocentral". Till den 25 november 2005 har 2131 personer bytt hälsocentral. Marianne Larm-Svensson yttrar sig. 202 Svar på fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om ledarskapsutbildning (LS 40/2005) Hans Lundqvist (s) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 189 antecknade frågan och anför följande: Landstingets politiska ledning har i samarbete med de två tillförordnade landstingsdirektörerna kommit fram till att kommunikationen mellan alla nivåer i landstinget måste bli bättre, från politiker och direktörer till avdelningar och hälsocentraler. Till grund för detta ligger dels revisorernas kritik, dels den turbulens som varit kring landstinget under året. Landstingsstyrelsen har ett verksamhetsansvar. Demokrati bygger på kommunikation, öppenhet och ärlighet, därför är det viktigt att landstinget ökar de förtroendevaldas kunskaper och färdigheter inom området. Landstingsstyrelsen har i uppdrag att föra ut beslut och information till medarbetarna i verksamheterna, till medborgarna och övriga förtroendevalda. Även landstingsfullmäktiges presidium samt ordförande och vice ordförande i de olika beredningarna har en viktig roll när det gäller att föra ut information. Förutom dessa är även partigruppsledarna och de politiska sekreterarna inbjudna att delta. Syftet med träningen är att förbättra tekniker och färdigheter för en god och givande kommunikation mellan de förtroendevalda och medarbetarna, medborgarna samt de egna partimedlemmarna. Varje förtroendevald ska känna sig förtrogen med olika tekniker för att kunna ha en god och givande kommunikation med de olika målgrupperna. Utbildningen kostar kr per dag och är i tre dagar. Antalet förtroendevalda som erbjuds denna utbildning är knappt 30 personer. Beslutet om att genomföra denna utbildning har landstingsfullmäktiges presidium fattat. Jan-Olof Dahlin yttrar sig.

16 16 (39) 203 Svar på fråga från Jan-Olof Dahlin (mp) om domslut gällande f d landstingsdirektör (LS 50/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Jan-Olof Dahlin inlämnade och under 190 antecknade frågan och anför följande: Såvitt jag vet har det inte undersökts om detta får konsekvenser för landstinget. Domen är vänd mot enskild person och i nuläget ser jag inte någon risk att detta kommer att kosta landstinget pengar. Jan-Olof Dahlin yttrar sig. 204 Svar på fråga från Kerstin Weimer (fp) om sjukskrivningskommitténs arbete (LS 50/2005) Robert Uitto (s) besvarar den av Kerstin Weimer inlämnade under 89 ( ) antecknade frågan och anför följande: Försäkringskassans länsorganisation i Jämtlands län och Jämtlands läns landsting har för avsikt att samverka. Samverkan har som mål att öka hälsan i länet. Förutom den enskilde så har båda parter vinster att hämta om man genom samverkan kan minska ohälsan. En sjukskrivningskommitté med representanter för båda parter har inrättats. Vid landstingsstyrelsesammanträdet den september 2005 beslutades att för att finansiera samverkan skall reseptive huvudman tillföra tkr per år. Projektet gäller tre år från oktober 2005 till september För ändamålet avsätts medel i finansieringen (finansen) med tkr för år 2005 och med tkr för tkr inarbetas i landstingsplanen för 2007 och tkr Vid nästa sammanträde med Försäkringskassan den 20 december kommer sjukskrivningskommittén att ombildas utifrån en renodling av uppgifterna. Sjukskrivningsprocessen ska ta hand om det praktiska flödet av patienterna och sjukskrivningskommittén ska ta hand om utbildningsfrågor och ta ställning i försäkringsrättsfrågor. 205 Allmänhetens frågestund (LS 49/2005) Robert Uitto (s) och Nina Fållbäck-Svenson (v) besvarar frågor från Åke Durre, Östersund. Robert Uitto besvarar en fråga från Kjell Edman, Strömsund.

17 17 (39) 206 Medborgarförslag från Hammerdals intresseförening om uppgradering och upphandling av distriktssköterskemottagningen i Hammerdal (LS 619/2005) samt från GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening, om att uppgradera och upphandla Backe distriktsköterskemottagning till hälsocentral (LS 722/2005) ÄRENDEBESKRIVNING Hammerdals intresseförening föreslår i ett medborgarförslag att Hammerdals distriktssköterskemottagning uppgraderas till hälsocentral och att landstinget beslutar att Hammerdals hälsocentral skall upphandlas. GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening, föreslår i ett medborgarförslag att landstinget uppgraderar Backe distriktssköterskemottagning tilll hälsocentral samt beslutar om upphandling av Backe hälsocentral i alternativ driftform. Vård- och rehabiliteringsberedningen har berett de båda medborgarförslagen och utarbetat ett förslag till yttrande vid sammanträde , 71. VÅRD- OCH REHABILITERINGSBEREDNINGENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Medborgarförslaget från Hammerdals intresseförening bifalls. Uppgradering av distriktssköterskeemottagningen sker under förutsättning att hälsocentralen upphandlas och drivs i alternativ driftform. 2. GF Fjällsjö/Bodum ideell förening ges möjlighet att vid ett senare tillfälle återkomma med en ny ansökan. LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE Landstingsstyrelsens tillstyrker beredningens förslag. YRKANDEN Nina Fållbäck-Svenson (v) yrkar bifall till beredningens förslag. Thomas Andersson (c), Börje Frisk (fp), Jan-Olof Andersson (m) och Lars-Olof Eliasson (kd) yrkar: att medborgarförslagen från Hammerdals intresseförening och GF Fjällsjö/Bodum, ideell förening bifalls på så sätt att distriktssköterskemottagningarna i Hammerdal och Backe uppgraderas till hälsocentraler samt att båda verksamheterna upphandlas i alternativ driftsform. Ann-Marie Johansson (s) och Robert Uitto (s) yrkar bifall till beredningens förslag.

18 18 (39) Gunnar Geijer (c), Jan-Olof Dahlin (mp) och Owen Laws (mp) yrkar bifall till Thomas Anderssons m fl förslag. Tapani Bergbacka (sjp) yrkar att hälsocentralen i Backe upphandlas senast första halvåret Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till beredningens förslag vad gäller Hammerdal samt att medborgarförslaget från GF Fjällsjö/Bodum bifalls i den del som gäller uppgraderingen av distriktssköterskemottagning till hälsocentral. Jan Jonsson (sjp) yrkar bifall till Jan-Olof Anderssons yrkande. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons m fl yrkande och finner yrkandet avslaget. VOTERING Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller beredningens förslag röstar ja. Den som bifaller Thomas Anderssons m fl yrkande röstar nej. Vid voteringen avges 29 ja-röster och 25 nej-röster. (Se bif voteringsprotokoll). PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på Tapani Bergbackas yrkande och finner yrkandet avslaget. Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Anderssons ändringsyrkande och finner yrkandet avslaget. S BESLUT Enligt vård- och rehabiliteringsberedningens förslag. RESERVATION Mot beslutet reserverar sig Thomas Andersson, Inger Jonsson, Marianne Larm-Svensson, Arne Eskilsson, Gunnar Geijer, Yngve Hamberg, Göte Norlander, Gunilla Olofsson, Bernt Söderman och Klas Hallman (samtliga c), Jan-Olof Andersson, Pär Jönsson, Annelie Bengtsson, Jöns Broström och Anna-Britt Bromée (samtliga m), Börje Frisk och Lars Bygdén (båda fp), Owen Laws, Gunni Holm och Jan-Olof Dahlin (samtliga mp), Tapani Bergbacka, Jan Jonsson och Åke Westerlind (samtliga sjp) samt Lars-Olof Eliasson och Margareta Persson (båda kd) till förmån för egna yrkanden.

19 19 (39) 207 Budget och landstingsplan (LS 501/2005) ÄRENDEBESKRIVNING Ekonomiberedningen har berett ärende om reviderad budget och landstingsplan vid sammanträde , 47. EKONOMIBEREDNINGENS FÖRSLAG Beredningen föreslår landstingsfullmäktige 1. Reviderad budget och landstingsplan fastställs med bilaga Skattesatsen år 2006, 10:15 kronor, som beslutades av landstingsstyrelsen i oktober, tillkommer. 3. Budget för patientnämnden och landstingets revisorer överlämnas till fullmäktige för slutlig behandling. LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. YRKANDEN Robert Uitto (s) yrkar ändringar under rubrikerna 1 Inledning (bil 1) och Finansiering (bil 2) samt utarbetat förslag till ändringar inskrivet i reviderat förslag. Thomas Andersson (c), Börje Frisk (fp) Lars-Olof Eliasson (kd) och Jan-Olof Andersson (m) yrkar bifall till centerpartiets, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas gemensamma förslag till landstingsplan för (Bil 3). Thomas Andersson (c) yrkar följande ändring: Lydelsen i avsnitt 11:4 ändras i konsekvens med beslut i landstingsfullmäktige , 106, dvs bidra till att skapa 100 nya privata arbetstillfällen Börje Frisk (fp) yrkar: Jegrelius arkiv och Åre Designcentrum utvärderas före beslut om att permanenta verksamheterna (avsnitt 12.6 och 13.2) Mona Nyberg (s) yrkar följande ändring under rubriken Stiftelsen Zenit som skall ha följande lydelse: Stiftelsen Zenit bildades 1987 av Högskolan i Östersund, Jämtkrafts forskningsstiftelse, Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun. Sedan 1993 utser Jämtlands läns

20 20 (39) landsting ombud i stället för Länsstyrelsen. Stiftelsens ändamål är att bidra till utvecklingen av högre utbildning och till den anknuten FoU-verksamet och att utveckla kontakterna mellan utbildningens och FoU-verksamheternas institutioner och det omgivande samhället. Stiftelsens verksamhet ska enligt stadgarna företrädesvis bedrivas inom de tekniska och informationsteknologiska sektorerna och kan genomföras nationellt såväl som internationellt. Jan-Olof Dahlin (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till ändringar och tillägg (Bil 4). Lars-Olof Eliasson (kd) yrkar: 1. Kapiteringsmodellen utvärderas omgående och landstingsstyrelsen ges möjlighet att vid första delårsbokslutet 2006 göra omfördelningar. 2. En ny nivå som glesbygdsfaktor införs för avstånd över 201 km. Bernt Söderman (c) yrkar följande tillägg: att 3 mkr, som i budgeten är avsatta för deltid till heltid, används till förändringsarbeten för att alla som så vill kan gå från deltid till heltid. Arbetet leds av personalpolitiska delegationen. Tapani Bergbacka (sjp) yrkar bifall till de yrkanden som finns i sjukvårdspartiets förslag till budget och landstingsplan (Bil 5). Harriet Jorderud, Ann-Marie Johansson, Karin Paulsson och Harriet Svaleryd (samtliga s) yrkar bifall till ekonomiberedningens förslag med Robert Uittos ändringsyrkanden. Bernt Söderman (c) yrkar avslag på majoritetens förslag att permanenta arbetstidsförkortningen inom städ. Jan-Olof Andersson (m), med instämmande av Thomas Andersson, Lars-Olof Eliasson och Börje Frisk, yrkar följande tillägg i avsnitt 13.1: 1. 7 mkr avsätts för korttidsvård i Härjedalen och Frostviken fördelat på 4 mkr till Sveg och 3 mkr till Gäddede mkr avsätts för insatser inom psykiatrisk vård för både barn och vuxna. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver hur pengarna ska användas mkr avsätts för att höja ambitionsnivån och säkerställa bemanningen inom de psykosociala enheterna i länet. Alvi Berglund (s) yrkar att särskilda budgetberedningens förslag att patientnämndens landstingsbidrag 2006 fastställs till tkr enligt handlingarna samt att revisorernas budget 2006 fastställs till 4 105,5 tkr, vilket är samma nivå som Löneökningarna enligt avtal tillkommer enligt handlingarna.

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Vård- och rehabiliteringsberedningen Plats och tid Landstingshuset Frösön, Stora sessionssalen, 2005-10-26, kl. 09.00-17.00 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Ann-Marie Johansson (s) Sven-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. Kl 09.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Solveig Lövlie (S) Jonny Springe (S) Inger Jonsson (C) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli 2015-04-28 15LS1 1(5) Tid: 2015-04-28 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer