I fokus Verksamhetsberättelse genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa fler arbetstillfällen för människor i utanförskap. Jämställdhet och integration

2 Inledning Vi vill arbeta för lokal och regional hållbar tillväxt där människor känner sig vara delaktiga. Vi vill främja företagande i nya former. Vi vill arbeta för integration och med det menar vi alla människors rätt att vara delaktiga i samhällslivet. Länsbygderådet blir alltmer en organisation att räkna med i frågor som rör lokalt utvecklingsarbete, arbetsmarknadsåtgärder och lobbyarbete kring socialt företagande som är ett prioriterat utvecklingsområde i EU-strategin Vi blir inbjudna att föreläsa kring ämnet, bland annat på Miljöpartiets kommundagar i Linköping hösten Vi blir ombedda att arrangera möten för den sociala ekonomin tillsammans med bl. a. Arbetsförmedlingen i deras satsning Kulturlyftet eftersom vi har ett brett nätverk. Vi behandlas seriöst i olika projektsammanhang kring lokalt utvecklingsarbete och idéburet entreprenörskap och blir tillfrågade om våra åsikter i olika sammanhang, t. ex. FAMNA:s konferens om ideburet företagande hösten Genom vårt medlemskap i riksorganisationen Hela Sverige ska leva är vi representerade och kan göra vår röst hörd i sammanhang som det av Ungdomsstyrelsen tillsatta Partsgemensamma forum som behandlar frågor kring politiken för det civila samhället, sitter med i övervakningskommitten för Europeiska Socialfonden, i Landsbygdsnätverket, de båda nationella Överenskommelserna och samverkar också i tillkomsten av Kultursamverkan i Stockholms län. Det finns en fantastisk kompetens, erfarenhet och kunskap att ösa ur bland våra medlemmar, i vår styrelse och i vårt nätverk. Vi tittar nu på året som gått och ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår för Länsbygderådet Stockholms län!

3 Så blev det Nya medlemmar Lokal och global utvecklingsgrupp Local community voice Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem Järva Bygdekontor Detta tänkte vi UR VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR LBR ska stärka det lokala utvecklingsarbetet i länet och utgöra ett nätverk för lokala utvecklingsgrupper i Stockholms län. Satsning på Bygdekontor För att stärka det lokala utvecklingsarbetet i länet har LBR satsat på att skapa fler Bygdekontor. Tidigare har Värmdö föreningsråd fungerat så., under 2012 satsade vi på Järvafältet. Uppgifterna för Bygdekontoret är Vara ett nav för att stötta och samordna det lokala utvecklingsarbetet i stadsdelen Spånga - Tensta Vara ett nav för att utveckla samarbetet mellan det lokala civilsamhällets organisationer i stadsdelen Ett nav för att utveckla samarbetet med staden och länsstyrelsen En brygga för ökad förståelse och utbyte mellan landsbygden och staden Kommuner i landet som söker inflyttare Projektutveckling inom Socialfonden Landsbygdsprogrammet m.m. Arbetsmarknads- och företagsutveckling genom social ekonomi Lokalt bygdekontor (JBK) på Järvafältet. Arbetet har gått trögt och långsamt. Nu har vi äntligen organisationsnummer och postgironummer. Under tiden som gått har Ricardo i egenskap av ordförande träffat olika lokala föreningar för att hitta nya samarbetsformer. De traditionella föreningsformerna att jobba ger ingen resultat utan vi måste istället hitta konkreta frågor som flera personer/organisationer kan vara intresserade av. Frågan om ekonomiska resurser är avgörande för det framtida arbetet. Personer/föreningar ska före sommaren bjudas in för att fortsätta med JBK:s utveckling och välja en styrelse. Nuvarande styrelse är interim. LBR ska ha kontakt och värva 5 nya lokala utvecklingsgrupper i delar av länet där vi inte har medlemmar LBR ska ha kontakt och ge stöd och råd till 5 områden med föreningar/grupper intresserade att bilda Bygdekontor/föreningsråd/k ommunbygderåd LBR ska aktivt delta och ge stöd i utvecklingsarbetet på Järva Bygdekontor Detta är på gång: Val Samarbetet går ut på att samla några organisationer som kan söka pengar och driva frågan. Diskussioner kring upplägg och text till en ansökan om medel har tagits upp ett antal gånger tillsammans med Kongolesiska föreningen i Hässelby och Iranska föreningen i Tensta. Ekologisk odling i Hästa gård. JBK har deltagit i flera möten med lokala föreningar, politiker och tjänstemän i Stockholms stad. Hästa gårds vänförening bildades för att tillsammans med andra aktörer driva fram olika frågor. JBK deltar aktivt i arbete med att ta fram underlag och bjuda föreningar från Järva att engagera sig. Fotbollsturnering och Tenstas lopp. Ricardo som ordförande i JBK har deltagit i diskussioner om hur vi (JBK) skulle kunna samordna och bjuda in andra organisationer att vara med.

4 Överenskommelsen Vi har varit initiativtagare till och lett arbetet med en överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Stockholms stads äldre- och socialtjänstförvaltning. Beslutet togs i Stockholms stads fullmäktige juni 2012 och ÖK signerades i stadshuset 4 sept LBR har varit drivande i Överenskommelseprocessen mellan sektorn och Stockholms stad och är den samlande organisationen i det fortsatta arbetet och är representerade i den gemensamma arbetsgruppen. Nu är det dags för nästa steg. LBR arbetar för att få till en regional Överenskommelse med Landstinget i länet. I augusti presenterades ÖK-arbetet för Stockholms landstingsstyrelse. Vi har deltagit i nationella och regionala socialfondsprojekt. Vi har varit drivande i arbetsmarkandsfrågor som t.ex. att den sociala ekonomins organisationer ska kunna vara bra anordnare och handledare för människor i olika arbetsmarknadsåtgärder som Fas3 m.fl. Genom HSSL är vi också representerade i den nationella Överenskommelsen på det sociala området samt Överenskommelsen på integrationsområdet genom de båda ordförandena. Rådet är också drivande tillsammans i våra regionala och nationella nätverk när det gäller lobbyarbete; att skapa dialog mellan det offentliga och den sociala ekonomin när det gäller arbetsmarknadsåtgärder att jobba för att den sociala ekonomin med ESFpengar ska kunna få fortsätta med bra och effektfulla projekt att den sociala ekonomin ska kunna påverka innehållet i nästa strukturfondsperiod EU-kommissionen meddelade på en högnivåkonferens i Bryssel den 18 november att den sociala ekonomins entreprenörskap/sociala företagande är ett prioriterat utvecklingsområde inom EU-strategin 2020 som samtliga medlemmar måste förhålla sig till med det i ryggen vore det väl själva sjutton om vi inte tillsammans kan komma en bra bit på väg i Sverige!

5 Samarbete med medlemmar Höstmötet Höll vi hos vår medlemsorganisation Tensta Konsthall, seminarium kring socialt företagande och vad EU-strategin 2020 betyder för det. Dessutom presenterade vi projektet The Baltic Sea Network och fick en guidad visning av utställningen kring Marie-Louise de Geer-Bergenstråhle. Utbildning Medlemsorganisationer t.ex. Coompanion, Skyddsvärnet och SV har inbjudit till en lång rad matnyttiga seminarier och kurser. Nätverksbyggande Genom att besöka varandras projekt och seminarier knyts kontakter mellan medlemmar och medlemsföreningar. Här ett exempel: Leader LBR deltar i länets Leader-arbete och är representerade i LAG samt LAG:s au i Leader Uross. Omställning LBR har under året startat ett nätverk för Omställning Stockholms län med bla folkbildningen, omställning Fisksätra, Naturskyddsföreningen m fl.. 2. LBR ska aktivt samarbeta med medlemsorganisationerna. LBR ska skapa gemensam nytta för och med sina medlemsorganisationer LBR verksamhet ska återspegla medlemsorganisationernas bredd och erbjuda ett differentierat stöd LBR ska öka samarbetet med etniska föreningar LBR ska genom medlemsorganisationerna skapa nya kontakter på landsbygden i länet LBR ska genom medlemsorganisationerna skapa nya kontakter i städer och tätorter LBR ska med medlemsorganisationer informera, engagera och stödja att lokala och regionala överenskommelseprocesser startar i länet LBR ska stödja omställningsarbetet i länet LBR ska söka kontakt med nya nätverk som engagerar sig lokalt

6 Samarbete med SLUP.se LBR deltar och är drivande i arbetet med den regionala plattformen för social ekonomi i Stockholms län; SLUP.se. Vi initierade det nationella arbetet med hur sektorn vill att den EU:s kommande strukturfondsperiod ska se ut. LBR deltar i det arbete som pågår både på nationell nivå och regional i framtagandet av de nya strategierna för strukturfonderna.. Ta vara på goda exempel LBR har beslutat att ta fram exempel på projekt med lokal finansiering i storstadsområde. Deltar i Kreditgarantiföreningens arbete, Mikrofonden m fl finansieringsformer. Söker microstöd för att initiera arbetet med omställning Sverige i de sex kommuner som ingår i Leader UROSS 3. LBR ska aktivt medverka till att stärka samverkan med social ekonomi i Stockholms län LBR ska aktivt medverka till att bygga en stark plattform för social ekonomi i Stockholms län 4. LBR ska verka för finansieringsmöjligheter för den sociala ekonomin i länet Länsbygderådet ska vara en stödstruktur kring finansieringsfrågor för den sociala ekonomin i länet. Planeringskonferensen Hölls på Hällen på Ingarö där vi talade om planerna på en konferens om socialt företagande och arbetsmarknadsåtgärder hösten 2013, vi jobbade också med vår verksamhetsplan och beslutade att ta fram en mångfaldsplan som ska ingå i vår jämställdhetsstrategi.

7 Hela Sverige ska leva (HSSL) Länsbygderådet är en del av HSSL och har deltagit i Riksorganisationen Hela Sverige ska levas arbete Bygdebanken. Arbetet med att bygga upp en bygdebank ska i år med stöd från Hela Sverige fortsätta i alla län. Detta för att alla föreningar som arbetar med någon form av lokal utveckling ska få tillgång till en kunskapsbank där vi kan lära av varandra och knyta kontakter. Bygdebanken ska kunna visa det viktiga arbete som görs i våra lokala utvecklingsgrupper och användas av politiker, beslutsfattare och forskare. 5. LBR ska delta i Riksorganisationen Hela Sverige ska levas arbete. Förankra Länsbygderådet i Stockholms län i HSSL Planera en konferens Samarbete stad och land tillsammans med fyra LBR och HSSL Sprida och informera om HSSL arbete Stad o land Seminarium om Ställ om Sverige har hållits i samarbete med Hela Sverige ska leva Under 2012 har samarbetet med LBR Uppsala intensifierats, bl a var LBR Stockholm och Uppsala värdar för ett besök från Litauen i september, fyra leaderprojekt, för att berätta om vårt utvecklingsarbete. Landsbygdsriksdagen 2012 Ronneby LBR deltog med fem deltagare i landsbygdsriksdagen och ledde tre seminarier; Lotta planerade och ledde ett om Överenskommelsearbetet, Jan planerade och ledde i två seminarier om Landsbygd och integrationoch, Ricardo planerade och ledde seminarium om lokal utveckling i förort och ungdomars delaktighet. Jämställdhet 6. LBR ska följa Hela Sverige ska levas jämställdhetsstrategi. Jämställdhet ska vara ett övergripande tema i Länsbygderådets verksamhet Två ordföranden På årsmötet valdes de båda ordföringarna Jan Runfors och Lotta Johansson om, i enlighet med våra stadgar om tvår ordföranden, en manlig och en kvinnlig.. Mångfaldsplan En mångfaldsplan har tagits fram. 7. LBR ska arbeta för mångfald LBR ska ha en mångfaldsplan

8 Vitryssland LBR fortsätta under året samarbetet med utvecklingsgrupper i Vitryssland och kooperativet i Brest. I september beviljades medel för ett förstudieprojekt Östersjönätverket för sociala företag och lokala utvecklingsgrupper från Svenska Institutet. Sensus Stockholm Gotland är projektägare med LBR Stockholm som huvudsamarbetspartner. Birgitta Israelsson och Lotta Johansson arbetar i projektet som omfattar Sverige, Polen, Vitryssland, Estland och Litauen. 8. LBR s Utblickar mot Europa MÅL: Främja kontakter för erfarenhetsutbyte med nätverk och företrädare för den sociala ekonomin främst i Östersjöregionen och övriga Europa. Utveckla kontakter med lokala utvecklingsgrupper i Vitryssland Dubbelt Så Bra LBR deltar i Coompanions ESF-projekt Dubbelt Så Bra, ett kompetensutvecklingsprojekt. Bl a deltog Lotta i en studieresa till Polen för att studera social ekonomi, lokalt utvecklingsarbete och sociala företag. Tillsammans med karolina Jonnson fån x-cons höll de et seminarium om social ekonomi i Sverige på en konferens för social ekonomi i Poznan.

9 Året har varit intensivt och det tyder på att Länsbygderådet får en alltmer betydande roll i många avseenden. Under året har våra kontakter med såväl föreningsliv, kommuner, länsstyrelse och landsting ökat. Detta har skett bl.a. genom överenskommelsen inom det sociala området som träffats i Stockholms kommun mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen och den idéburna sektorn. Här har vi också kommit i kontakt och påbörjat samarbeten med nya föreningar. Landstinget har blivit informerat om överenskommelsen under året. Länsstyrelsen har vi varit och besökt vid ett flertal tillfällen för att informera om vad vi gör. Det som väckt stort intresse och där Länsstyrelsen även deltagit är i möten som handlat om integration och landsbygd samt lokal utveckling, t.ex. har de deltagit vid träffar i Tensta samt i omställningsarbetet. I omställningsarbetet tog vi under året initiativet att bilda ett nätverk för omställning i Stockholms län. Nätverket för omställning i Stockholms län består av lokala grupper och nätverk, studieförbund och Länsstyrelsen. Vi har deltagit i bildandet av Järva Bygdekontor där det första året präglats av ytterligare förankring på Järvafältet särskilt bland föreningar, ordna det administrativa i föreningen, möten med tjänstemän och politiker i staden och på Järvafältet. Samarbetsprojekt med föreningar kring valet 2014 är på gång. Länsbygderådet har i sina kontakter och i med sina uppdrag med Hela Sverige ska leva fortsatt sprida vikten av överenskommelserna på integrations- och det sociala området, drivit frågan om samarbete mellan stad och landsbygd för att främja hållbar utveckling inom många områden. Stort tack till alla; styrelse, revisorer, valberedning, medlemmar och alla andra som bidrar till vårt viktiga arbete. OCH nu gnuggar vi händerna och tar itu med kommande års arbete!

10 AKTIVITETER, MEDVERKAN OCH DELTAGANDE, ETT AXPLOCK Datum Aktivitet 15 febr Kreditgarantiföreningens årsmöte Lotta och Birgitta deltog febr Sociala företagsmässan i kulturhuset. 24 mars SIOS Kvinnokommittés seminarium. Margareta deltog. 23 april Slups årsmöte april Ekobankens årsstämma 26 april Årsmöte hos Hyresgästföreningen i Tumba Maj Juni Jan Runfors och Ricardo Osvaldo Alvarado informerade ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson om Järva Bygdekontor. Styrelse bildad för Järva Bygdekontor 28 aug Möte med Landstinget info om Överenskommelsen Lokalekonomidagarna på Sätra Brunn. Fem deltog från Stockholm 4 sept Överenskommelsen signeras i Stadshuset av Jan och Lotta. 6-9 sept Landsbygdsriksdag. Sex deltog från Stockholm 29 sept 7 okt Framtidsveckan i Värmdö, seminarium om socialt företagande 6-7 okt Omställningsgatan okt Planeringskonferens på Hällen, Ingarö aug Ö-festivalen, Vaxholm. Marianne deltog en dag 17 nov Höstmöte, Tensta Konsthall 27 nov SLUP, höstmöte och extra årsmöte. Britt-Marie ombud. 7 dec HSSL hemsideskurs. Marianne deltog

11 Föreningen, styrelsen och medlemmarna AU möten: Under 2012 hade AU sju möten. Styrelsemöten: Under 2012 hade Länsbygdeådet åtta styrelsemöten. Årsmötet 2012 genomfördes den 23 april Höstmötet 2012 hölls lördag 17 november Länsbygderådets styrelse hade under 2012 följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Jan Runfors, ordförande, (Au) Rågsveds Samhällsförening Lotta Johansson, ordförande, (Au) Marianne Nord, sekreterare, (Au) Ricardo-Osvaldo Alvarado, (Au) Margareta Hedström, (Au) Jan Hanspers Birgitta Israelsson Britt-Marie Lundh Simon Safari Joseph Tekle Britt-Marie Urve Värmdö Föreningsråd Bygdegårdarnas Riksförbund XpandiaVision Studieförbundet Vuxenskolan Glocal Community Voice Coompanion Roslagen EKO-banken Hyresgästföreningen Fisksätra Folkets Hus Förening Hembygdsförbundet Suppleanter Maximian Muwuluzi Revisorer Tekola Worku Ulla-Mai Ceder Lindberg Nav Rågsveds Samhällsförening Spånga Blåband Suppleant Birgitta Backlund Valberedning Eva Elblaus, sammankallande Marianne Pihl, Bo Pettersson Wärmdö Hushållningsgille Sveakonsortiet Riksteater Stockholms län Sätra Samhällsförening Ekonomiansvarig Håkan Norrgård

12 Rådet för Lokal Utveckling i Stockholms län: Jan Runfors, ordförande Lotta Johansson, vice ordf./ordförande Marianne Nord, sekreterare Margareta Hedström Birgitta Israelsson Ricardo-Osvaldo Alvarado Britt-Marie Lundh Joseph Tekle Britt-Marie Urve

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 SAMMANFATTNING Under året har följande ämnen varit speciellt i fokus i länsbygderådets verksamhet: Lokal utveckling omställning till hållbar framtid, supervalåret, bredband,

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 Sammanfattning Verksamhetsåret 2010 har varit mångfacetterat med avseende på aktiviteter och ämnesområden. I maj var det landsbygdsriksdag i

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer