I fokus Verksamhetsberättelse genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa fler arbetstillfällen för människor i utanförskap. Jämställdhet och integration

2 Inledning Vi vill arbeta för lokal och regional hållbar tillväxt där människor känner sig vara delaktiga. Vi vill främja företagande i nya former. Vi vill arbeta för integration och med det menar vi alla människors rätt att vara delaktiga i samhällslivet. Länsbygderådet blir alltmer en organisation att räkna med i frågor som rör lokalt utvecklingsarbete, arbetsmarknadsåtgärder och lobbyarbete kring socialt företagande som är ett prioriterat utvecklingsområde i EU-strategin Vi blir inbjudna att föreläsa kring ämnet, bland annat på Miljöpartiets kommundagar i Linköping hösten Vi blir ombedda att arrangera möten för den sociala ekonomin tillsammans med bl. a. Arbetsförmedlingen i deras satsning Kulturlyftet eftersom vi har ett brett nätverk. Vi behandlas seriöst i olika projektsammanhang kring lokalt utvecklingsarbete och idéburet entreprenörskap och blir tillfrågade om våra åsikter i olika sammanhang, t. ex. FAMNA:s konferens om ideburet företagande hösten Genom vårt medlemskap i riksorganisationen Hela Sverige ska leva är vi representerade och kan göra vår röst hörd i sammanhang som det av Ungdomsstyrelsen tillsatta Partsgemensamma forum som behandlar frågor kring politiken för det civila samhället, sitter med i övervakningskommitten för Europeiska Socialfonden, i Landsbygdsnätverket, de båda nationella Överenskommelserna och samverkar också i tillkomsten av Kultursamverkan i Stockholms län. Det finns en fantastisk kompetens, erfarenhet och kunskap att ösa ur bland våra medlemmar, i vår styrelse och i vårt nätverk. Vi tittar nu på året som gått och ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår för Länsbygderådet Stockholms län!

3 Så blev det Nya medlemmar Lokal och global utvecklingsgrupp Local community voice Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem Järva Bygdekontor Detta tänkte vi UR VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR LBR ska stärka det lokala utvecklingsarbetet i länet och utgöra ett nätverk för lokala utvecklingsgrupper i Stockholms län. Satsning på Bygdekontor För att stärka det lokala utvecklingsarbetet i länet har LBR satsat på att skapa fler Bygdekontor. Tidigare har Värmdö föreningsråd fungerat så., under 2012 satsade vi på Järvafältet. Uppgifterna för Bygdekontoret är Vara ett nav för att stötta och samordna det lokala utvecklingsarbetet i stadsdelen Spånga - Tensta Vara ett nav för att utveckla samarbetet mellan det lokala civilsamhällets organisationer i stadsdelen Ett nav för att utveckla samarbetet med staden och länsstyrelsen En brygga för ökad förståelse och utbyte mellan landsbygden och staden Kommuner i landet som söker inflyttare Projektutveckling inom Socialfonden Landsbygdsprogrammet m.m. Arbetsmarknads- och företagsutveckling genom social ekonomi Lokalt bygdekontor (JBK) på Järvafältet. Arbetet har gått trögt och långsamt. Nu har vi äntligen organisationsnummer och postgironummer. Under tiden som gått har Ricardo i egenskap av ordförande träffat olika lokala föreningar för att hitta nya samarbetsformer. De traditionella föreningsformerna att jobba ger ingen resultat utan vi måste istället hitta konkreta frågor som flera personer/organisationer kan vara intresserade av. Frågan om ekonomiska resurser är avgörande för det framtida arbetet. Personer/föreningar ska före sommaren bjudas in för att fortsätta med JBK:s utveckling och välja en styrelse. Nuvarande styrelse är interim. LBR ska ha kontakt och värva 5 nya lokala utvecklingsgrupper i delar av länet där vi inte har medlemmar LBR ska ha kontakt och ge stöd och råd till 5 områden med föreningar/grupper intresserade att bilda Bygdekontor/föreningsråd/k ommunbygderåd LBR ska aktivt delta och ge stöd i utvecklingsarbetet på Järva Bygdekontor Detta är på gång: Val Samarbetet går ut på att samla några organisationer som kan söka pengar och driva frågan. Diskussioner kring upplägg och text till en ansökan om medel har tagits upp ett antal gånger tillsammans med Kongolesiska föreningen i Hässelby och Iranska föreningen i Tensta. Ekologisk odling i Hästa gård. JBK har deltagit i flera möten med lokala föreningar, politiker och tjänstemän i Stockholms stad. Hästa gårds vänförening bildades för att tillsammans med andra aktörer driva fram olika frågor. JBK deltar aktivt i arbete med att ta fram underlag och bjuda föreningar från Järva att engagera sig. Fotbollsturnering och Tenstas lopp. Ricardo som ordförande i JBK har deltagit i diskussioner om hur vi (JBK) skulle kunna samordna och bjuda in andra organisationer att vara med.

4 Överenskommelsen Vi har varit initiativtagare till och lett arbetet med en överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Stockholms stads äldre- och socialtjänstförvaltning. Beslutet togs i Stockholms stads fullmäktige juni 2012 och ÖK signerades i stadshuset 4 sept LBR har varit drivande i Överenskommelseprocessen mellan sektorn och Stockholms stad och är den samlande organisationen i det fortsatta arbetet och är representerade i den gemensamma arbetsgruppen. Nu är det dags för nästa steg. LBR arbetar för att få till en regional Överenskommelse med Landstinget i länet. I augusti presenterades ÖK-arbetet för Stockholms landstingsstyrelse. Vi har deltagit i nationella och regionala socialfondsprojekt. Vi har varit drivande i arbetsmarkandsfrågor som t.ex. att den sociala ekonomins organisationer ska kunna vara bra anordnare och handledare för människor i olika arbetsmarknadsåtgärder som Fas3 m.fl. Genom HSSL är vi också representerade i den nationella Överenskommelsen på det sociala området samt Överenskommelsen på integrationsområdet genom de båda ordförandena. Rådet är också drivande tillsammans i våra regionala och nationella nätverk när det gäller lobbyarbete; att skapa dialog mellan det offentliga och den sociala ekonomin när det gäller arbetsmarknadsåtgärder att jobba för att den sociala ekonomin med ESFpengar ska kunna få fortsätta med bra och effektfulla projekt att den sociala ekonomin ska kunna påverka innehållet i nästa strukturfondsperiod EU-kommissionen meddelade på en högnivåkonferens i Bryssel den 18 november att den sociala ekonomins entreprenörskap/sociala företagande är ett prioriterat utvecklingsområde inom EU-strategin 2020 som samtliga medlemmar måste förhålla sig till med det i ryggen vore det väl själva sjutton om vi inte tillsammans kan komma en bra bit på väg i Sverige!

5 Samarbete med medlemmar Höstmötet Höll vi hos vår medlemsorganisation Tensta Konsthall, seminarium kring socialt företagande och vad EU-strategin 2020 betyder för det. Dessutom presenterade vi projektet The Baltic Sea Network och fick en guidad visning av utställningen kring Marie-Louise de Geer-Bergenstråhle. Utbildning Medlemsorganisationer t.ex. Coompanion, Skyddsvärnet och SV har inbjudit till en lång rad matnyttiga seminarier och kurser. Nätverksbyggande Genom att besöka varandras projekt och seminarier knyts kontakter mellan medlemmar och medlemsföreningar. Här ett exempel: Leader LBR deltar i länets Leader-arbete och är representerade i LAG samt LAG:s au i Leader Uross. Omställning LBR har under året startat ett nätverk för Omställning Stockholms län med bla folkbildningen, omställning Fisksätra, Naturskyddsföreningen m fl.. 2. LBR ska aktivt samarbeta med medlemsorganisationerna. LBR ska skapa gemensam nytta för och med sina medlemsorganisationer LBR verksamhet ska återspegla medlemsorganisationernas bredd och erbjuda ett differentierat stöd LBR ska öka samarbetet med etniska föreningar LBR ska genom medlemsorganisationerna skapa nya kontakter på landsbygden i länet LBR ska genom medlemsorganisationerna skapa nya kontakter i städer och tätorter LBR ska med medlemsorganisationer informera, engagera och stödja att lokala och regionala överenskommelseprocesser startar i länet LBR ska stödja omställningsarbetet i länet LBR ska söka kontakt med nya nätverk som engagerar sig lokalt

6 Samarbete med SLUP.se LBR deltar och är drivande i arbetet med den regionala plattformen för social ekonomi i Stockholms län; SLUP.se. Vi initierade det nationella arbetet med hur sektorn vill att den EU:s kommande strukturfondsperiod ska se ut. LBR deltar i det arbete som pågår både på nationell nivå och regional i framtagandet av de nya strategierna för strukturfonderna.. Ta vara på goda exempel LBR har beslutat att ta fram exempel på projekt med lokal finansiering i storstadsområde. Deltar i Kreditgarantiföreningens arbete, Mikrofonden m fl finansieringsformer. Söker microstöd för att initiera arbetet med omställning Sverige i de sex kommuner som ingår i Leader UROSS 3. LBR ska aktivt medverka till att stärka samverkan med social ekonomi i Stockholms län LBR ska aktivt medverka till att bygga en stark plattform för social ekonomi i Stockholms län 4. LBR ska verka för finansieringsmöjligheter för den sociala ekonomin i länet Länsbygderådet ska vara en stödstruktur kring finansieringsfrågor för den sociala ekonomin i länet. Planeringskonferensen Hölls på Hällen på Ingarö där vi talade om planerna på en konferens om socialt företagande och arbetsmarknadsåtgärder hösten 2013, vi jobbade också med vår verksamhetsplan och beslutade att ta fram en mångfaldsplan som ska ingå i vår jämställdhetsstrategi.

7 Hela Sverige ska leva (HSSL) Länsbygderådet är en del av HSSL och har deltagit i Riksorganisationen Hela Sverige ska levas arbete Bygdebanken. Arbetet med att bygga upp en bygdebank ska i år med stöd från Hela Sverige fortsätta i alla län. Detta för att alla föreningar som arbetar med någon form av lokal utveckling ska få tillgång till en kunskapsbank där vi kan lära av varandra och knyta kontakter. Bygdebanken ska kunna visa det viktiga arbete som görs i våra lokala utvecklingsgrupper och användas av politiker, beslutsfattare och forskare. 5. LBR ska delta i Riksorganisationen Hela Sverige ska levas arbete. Förankra Länsbygderådet i Stockholms län i HSSL Planera en konferens Samarbete stad och land tillsammans med fyra LBR och HSSL Sprida och informera om HSSL arbete Stad o land Seminarium om Ställ om Sverige har hållits i samarbete med Hela Sverige ska leva Under 2012 har samarbetet med LBR Uppsala intensifierats, bl a var LBR Stockholm och Uppsala värdar för ett besök från Litauen i september, fyra leaderprojekt, för att berätta om vårt utvecklingsarbete. Landsbygdsriksdagen 2012 Ronneby LBR deltog med fem deltagare i landsbygdsriksdagen och ledde tre seminarier; Lotta planerade och ledde ett om Överenskommelsearbetet, Jan planerade och ledde i två seminarier om Landsbygd och integrationoch, Ricardo planerade och ledde seminarium om lokal utveckling i förort och ungdomars delaktighet. Jämställdhet 6. LBR ska följa Hela Sverige ska levas jämställdhetsstrategi. Jämställdhet ska vara ett övergripande tema i Länsbygderådets verksamhet Två ordföranden På årsmötet valdes de båda ordföringarna Jan Runfors och Lotta Johansson om, i enlighet med våra stadgar om tvår ordföranden, en manlig och en kvinnlig.. Mångfaldsplan En mångfaldsplan har tagits fram. 7. LBR ska arbeta för mångfald LBR ska ha en mångfaldsplan

8 Vitryssland LBR fortsätta under året samarbetet med utvecklingsgrupper i Vitryssland och kooperativet i Brest. I september beviljades medel för ett förstudieprojekt Östersjönätverket för sociala företag och lokala utvecklingsgrupper från Svenska Institutet. Sensus Stockholm Gotland är projektägare med LBR Stockholm som huvudsamarbetspartner. Birgitta Israelsson och Lotta Johansson arbetar i projektet som omfattar Sverige, Polen, Vitryssland, Estland och Litauen. 8. LBR s Utblickar mot Europa MÅL: Främja kontakter för erfarenhetsutbyte med nätverk och företrädare för den sociala ekonomin främst i Östersjöregionen och övriga Europa. Utveckla kontakter med lokala utvecklingsgrupper i Vitryssland Dubbelt Så Bra LBR deltar i Coompanions ESF-projekt Dubbelt Så Bra, ett kompetensutvecklingsprojekt. Bl a deltog Lotta i en studieresa till Polen för att studera social ekonomi, lokalt utvecklingsarbete och sociala företag. Tillsammans med karolina Jonnson fån x-cons höll de et seminarium om social ekonomi i Sverige på en konferens för social ekonomi i Poznan.

9 Året har varit intensivt och det tyder på att Länsbygderådet får en alltmer betydande roll i många avseenden. Under året har våra kontakter med såväl föreningsliv, kommuner, länsstyrelse och landsting ökat. Detta har skett bl.a. genom överenskommelsen inom det sociala området som träffats i Stockholms kommun mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen och den idéburna sektorn. Här har vi också kommit i kontakt och påbörjat samarbeten med nya föreningar. Landstinget har blivit informerat om överenskommelsen under året. Länsstyrelsen har vi varit och besökt vid ett flertal tillfällen för att informera om vad vi gör. Det som väckt stort intresse och där Länsstyrelsen även deltagit är i möten som handlat om integration och landsbygd samt lokal utveckling, t.ex. har de deltagit vid träffar i Tensta samt i omställningsarbetet. I omställningsarbetet tog vi under året initiativet att bilda ett nätverk för omställning i Stockholms län. Nätverket för omställning i Stockholms län består av lokala grupper och nätverk, studieförbund och Länsstyrelsen. Vi har deltagit i bildandet av Järva Bygdekontor där det första året präglats av ytterligare förankring på Järvafältet särskilt bland föreningar, ordna det administrativa i föreningen, möten med tjänstemän och politiker i staden och på Järvafältet. Samarbetsprojekt med föreningar kring valet 2014 är på gång. Länsbygderådet har i sina kontakter och i med sina uppdrag med Hela Sverige ska leva fortsatt sprida vikten av överenskommelserna på integrations- och det sociala området, drivit frågan om samarbete mellan stad och landsbygd för att främja hållbar utveckling inom många områden. Stort tack till alla; styrelse, revisorer, valberedning, medlemmar och alla andra som bidrar till vårt viktiga arbete. OCH nu gnuggar vi händerna och tar itu med kommande års arbete!

10 AKTIVITETER, MEDVERKAN OCH DELTAGANDE, ETT AXPLOCK Datum Aktivitet 15 febr Kreditgarantiföreningens årsmöte Lotta och Birgitta deltog febr Sociala företagsmässan i kulturhuset. 24 mars SIOS Kvinnokommittés seminarium. Margareta deltog. 23 april Slups årsmöte april Ekobankens årsstämma 26 april Årsmöte hos Hyresgästföreningen i Tumba Maj Juni Jan Runfors och Ricardo Osvaldo Alvarado informerade ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson om Järva Bygdekontor. Styrelse bildad för Järva Bygdekontor 28 aug Möte med Landstinget info om Överenskommelsen Lokalekonomidagarna på Sätra Brunn. Fem deltog från Stockholm 4 sept Överenskommelsen signeras i Stadshuset av Jan och Lotta. 6-9 sept Landsbygdsriksdag. Sex deltog från Stockholm 29 sept 7 okt Framtidsveckan i Värmdö, seminarium om socialt företagande 6-7 okt Omställningsgatan okt Planeringskonferens på Hällen, Ingarö aug Ö-festivalen, Vaxholm. Marianne deltog en dag 17 nov Höstmöte, Tensta Konsthall 27 nov SLUP, höstmöte och extra årsmöte. Britt-Marie ombud. 7 dec HSSL hemsideskurs. Marianne deltog

11 Föreningen, styrelsen och medlemmarna AU möten: Under 2012 hade AU sju möten. Styrelsemöten: Under 2012 hade Länsbygdeådet åtta styrelsemöten. Årsmötet 2012 genomfördes den 23 april Höstmötet 2012 hölls lördag 17 november Länsbygderådets styrelse hade under 2012 följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Jan Runfors, ordförande, (Au) Rågsveds Samhällsförening Lotta Johansson, ordförande, (Au) Marianne Nord, sekreterare, (Au) Ricardo-Osvaldo Alvarado, (Au) Margareta Hedström, (Au) Jan Hanspers Birgitta Israelsson Britt-Marie Lundh Simon Safari Joseph Tekle Britt-Marie Urve Värmdö Föreningsråd Bygdegårdarnas Riksförbund XpandiaVision Studieförbundet Vuxenskolan Glocal Community Voice Coompanion Roslagen EKO-banken Hyresgästföreningen Fisksätra Folkets Hus Förening Hembygdsförbundet Suppleanter Maximian Muwuluzi Revisorer Tekola Worku Ulla-Mai Ceder Lindberg Nav Rågsveds Samhällsförening Spånga Blåband Suppleant Birgitta Backlund Valberedning Eva Elblaus, sammankallande Marianne Pihl, Bo Pettersson Wärmdö Hushållningsgille Sveakonsortiet Riksteater Stockholms län Sätra Samhällsförening Ekonomiansvarig Håkan Norrgård

12 Rådet för Lokal Utveckling i Stockholms län: Jan Runfors, ordförande Lotta Johansson, vice ordf./ordförande Marianne Nord, sekreterare Margareta Hedström Birgitta Israelsson Ricardo-Osvaldo Alvarado Britt-Marie Lundh Joseph Tekle Britt-Marie Urve

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Ett år till har gått Vi i idéburen sektor lever i en spännande förändringens tid, en brytningstid som alltmer börjar göra sig gällande. Den handlar i mångt och mycket om vilka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Länsbygderådet i Stockholms län

Verksamhetsberättelse 2014 Länsbygderådet i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Länsbygderådet i Stockholms län Cingos projektledare Birgitta Israelsson och ekonom Håkan Norrgård på partnerskapsmöte i Vilnius Vad hände 2014? Stadgebeslut Efter flera stadgeändringar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 SIU - Att verka för ett integrerat samhälle - SIU etablerades 1986-30- tals föreningar Samarbetsorganisationen

Läs mer

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län Arbetsplan 2013 För att nå största möjliga framgång med föreningen har denna arbetsplan tagits fram. Arbetsplanen ska underlätta för styrelsen, revisorer, valberedning och arbetsgrupper att utföra de uppdrag

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 50 Medlemsorganisationer 5000 Lokala utvecklingsgrupper 100 Kommunbygderåd 24 Länsbygderåd Landsbygdsriksdag vart annat år Hållbara Bygder sedan 2003 Omställning Sverige start 2009

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28. www.helasverige.se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 2012-11-28 www.helasverige.se Förord I verksamhetsplanen för 2013 redovisar vi vår vision, vår värdegrund, våra övergripande mål och vår verksamhetsidé. Vi preciserar verksamheten

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2009-08-03 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 17:30 20:30 Beslutande: Jan Vinkvist Sassi Wemmer Claes Bergqvist Utses att justera: Paragraferna: 20 41 Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge Karlshamn 2-3 december 2016

Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge Karlshamn 2-3 december 2016 Föryngringsutbildning för Länsbygderådet i Blekinge Karlshamn 2-3 december 2016 Under ett par dagar i början av december samlades en grupp från Länsbygderådet i Blekinge för att diskutera föreningsliv

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för Länsbygderådet Sjuhärad Antagen av styrelsen, 2010-09-22 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har antagit visionen Vi ska bli bäst på jämställdhet. Upprättandet av en jämställdhetsstrategi

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma :::::

::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma ::::: ::::: De som bestämmer vilka som ska få bestämma ::::: Leaderträffen - Varberg - 2016 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Stina Nilss och Josefina Andersson VI Josefina Andersson Coompanion Halland.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Verksamhetsplan 2010

Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsplan 2010 2009 11 17 www.helasverige.se Dokumentets status I vår verksamhetsplan för 2010 ligger fundamenten för vår verksamhet fast. Vi har samma vision, värdegrund, mål och verksamhetsidé

Läs mer

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Insatsområden 1. Social innovation och socialt entreprenörskap 2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling 3. Sociala ekonomins förutsättningar

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen för Riksteatern Stockholms län avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2015. STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING Styrelsen hade efter ordinarie årsmöte den

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE 2009-09-17 1(6) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Per-Åke Davidsson Tina Yngvesson Sassi Wemmer Tommy Johansson Klaes G Elvin Anna Fagefors Janet Jansson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer