fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm."

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande på grund av sjukdom i familjen samt förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Lars Borgquist och Gisela Dahlquist. 3 Till ordförande för mötet valdes Thomas Ihre och till vice ordförande Astrid Seeberger. Justering av röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 77 av 119 ordinarie närvarade. Närvarande från Sektionen för akutsjukvård 1 Latifa Rulu allergiforskning - 2 Maria Tengvall-Linder allmänmedicin - 7 Lars Borgquist Sara Holmberg Karin Lindhagen Björn Nilsson Ulf Peber andrologi - 1 Lars Björndahl anestesi och intensivvård 4 Kristina Söderlind Rutberg arbets- och miljömedicin 2 Anders Boman Allan Toomingas audiologi barnkirurgi barn- och ungdomspsykiatri - 1 Jan-Olov Larsson beroendemedicin - 1 Britt Vikander cardiologi - 2 Peter Vasko dermatologi och venereologi - 2 Magnus Bruze diabetologi 1 Michael Alvarsson endokrinologi - 2 Brita Winsa fysiologi gastroenterologi - 2 Bodil Ohlsson Johan Söderholm geriatrik handkirurgi hematologi - 1 Viktoria Hjalmar idrottsmedicin - 4 Christina Mikkelsen Tönu Saartuk infektionssjukdomar - 2 Katarina Westling

2 Fullmäktigemöte (8) internmedicin 5 Björn Andersson Thomas Kahan Mikael Köhler Klas Sjöberg kirurgi - 4 Gunnar Arbman Svante Jansson Peter Naredi klinisk cytologi klinisk fysiologi - 1 Jan Engvall klinisk immunologi - 1 Marta Christensson klinisk kemi - 1 Daniel Garwicz klinisk neurofysiologi - 1 Gert Andersson klinisk nutrition - 1 Lars Ellegård lungmedicin - 1 Claes-GöranLöfdahl läkemedelslära - 1 Carl-Olav Stiller medicinens historia - 1 Nils O Sjöstrand medicinsk genetik - 1 Jon Jonasson medicinsk informatik medicinsk mikrobiologi - 1 Lars Engstrand medicinsk psykologi - 1 Ulf Sundequist medicinsk radiofysik - 1 Gunilla Hellström medicinsk radiologi 3 Torbjörn Sundström medicinsk teknik och fysik medicinsk undervisning - 1 Torbjörn Ledin neurokirurgi - 1 Nils Ståhl neurologi njurmedicin - 1 Astrid Seeberger nuklearmedicin - 1 obstetrik och gynekologi - 4 odontologi och stomatologi - 1 oftalmologi - 2 onkologi - 1 ortopedi - 2 otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi 3 patologi - 1 pediatrik - 3 plastikkirurgi - 1 psykiatri - 3 Kristina Nilsson Ulf Högberg Pelle Lindqvist Eva Uustal Fornell Anders Köling Charlotta All-Eriksson Stefan Seregard Elisabet Lidbrink Li Felländer-Tsai Åke Karlbom Mikael Karlberg Per Weitz Karin Jirström Anders Castor Gisela Dahlquist Nina Nelson Carolin Freccero Maria Larsson Anna-Maria af Sandeberg rehabiliteringsmedicin reumatologi - 1 Tomas Bremell rättsmedicin - 1 Katharina Lütscher Sjölin rättspsykiatri smärtlindring 1 -

3 Fullmäktigemöte (8) socialmedicin - 1 Robert Irestig thoraxkirurgi trafikmedicin - 1 Lars-Gunnar Hörte transfusionsmedicin - 1 Johanna Strindberg transplantation tropikmedicin och internationell hälsa urologi Lokala läkaresällskap Göteborgs Läkaresällskap - 3 Helsingborgs Läkaresällskap - 1 Jönköpings Läkaresällskap - 1 Karlskrona Läkareförening - 1 Linköpings Läkaresällskap - 1 Läkaresällskapet i Lund Umeå Läkaresällskap Mikael Romanus Matts Wikland Eva Olvon Raymond Lenrick Leif Markusson Göran Berg Uppsala Läkareförening Örebro Läkaresällskap - 1 Olof Säll Associerade föreningar/sällskap Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Per Svensson Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi - Svensk förening för obesitasforskning - Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik - Svenska skolläkareföreningen Margaretha Leissner Svensk läkareförening för akupunktur - Svensk epidemiologisk förening - Arbetsgruppen för cystisk fibros - Svenska läkare mot kärnvapen Leonore Wide SLS Kandidatförening - Svensk katastrofmedicinsk förening - Svensk förening för palliativ medicin Staffan Lundström Svensk förening för glesbygdsmedicin - Svensk förening för ortopedisk medicin - Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist - Övriga närvarande från Nämnden: Peter Aspelin (ordförande), Margareta Troein Töllborn (vice ordförande), Britt Nordlander (sekreterare), Nils Conradi (ordförande Delegationen för medicinska riksstämman), Kerstin Nilsson (ordförande Delegationen för utbildning), Ulf Gunnarsson (ordförande Delegationen för forskning), Niels Lynöe (Ordförande Delegationen för medicinsk etik), Kerstin Hulter Åsberg (ordförande Kommittén för läkemedelsfrågor), Hanna Brauner, Tove Gunnarsson, Yngve Gustafson, Karin Prellner, Eva Swahn, Lars Wiklund och Ander Eriksson (ekonomiskt sakkunnig) från valberedningen: Olle Stendahl (ordförande), Gunilla Bolinder och Anna Engström-Laurent av revisorerna: Peter Strandh vårdare av medaljsamlingarna: Thomas Ihre från kansliet: Agneta Davidsson Ohlson, Eva Kenne, Annie Melin, Maritta Pöysti, Marie-Louise

4 Fullmäktigemöte (8) Schyberg och Malin Wåhlin Övriga: Ingrid Eckerman, Ann Edner, Ingemar Engström, Peter Friberg, Carl-Johan Fürst, Torsten Mossberg, Göran Petersson, Elisabeth Rynning, Karl Sallin och Björn Smedby 4 Godkändes kallelsen, som expedierats från Sällskapet den 18 september och övriga handlingar, som expedierats den 1 oktober (Bilaga 1). Bilaga 2 utgör verksamhetsberättelsen. 5 Beslöt FM godkänna föredragningslistan. 6 Beslöt FM att massmedia skulle få närvara vid mötet. 7 Ordförande Peter Aspelin föredrog Nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna (Bilaga 2). Inbjöds FM att ställa frågor angående berättelserna över verksamheten för Delegationer och kommittéer. 8 Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson presenterade sig kort som ersättare för Rutger Barnekow som inskolat honom. Anders har arbetat bl a på SEB, Carnegie och i diverse styrelseuppdrag. Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog förvaltningsberättelse över verksamheten för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 5-15) Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog förvaltningsberättelse över SLS Stiftelseförvaltning för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 16-21) Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog förvaltningsberättelse över Bengt Ihres fond för tiden 1/ / (Bilaga 1 sid 22-26) Anders Eriksson informerade att jubiléet var kostsamt men billigare än budgeterat. Tidningsbilagan blev dyr men väl värd sin investering i marknadsföringssyfte, den blev utsedd till bästa bilaga under året. På grund av översyn av IT-system etc blev IT-kostnaderna höga men blir billigare på sikt i och med lägre driftskostnader och ökad effektivitet. Läkaresällskapet har klarat den turbulenta ekonomiska tiden bra och kommer att öka den svenska aktieandelen framöver. 9 Föredrog auktoriserade revisorn Peter Strandh revisionsberättelse för verksamheten, stiftelseförvaltningen och Bengt Ihres fond (Bilaga 1 sid 27-29). 10 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja nämnden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008/ Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog årsredovisning för 2008 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet, vars ändamål är att lämna bidrag till forskning inom psykiatri samt att ge stöd i olika former åt behövande mentalt sjuka med företräde för kvinnor (Bilaga 1 sid 30-33). Föredrog auktoriserade revisorn Peter Strandh revisionsberättelse för Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet för räkenskapsåret 2008 (Bilaga 1 sid 34). 12 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja styrelsen för Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet ansvarsfrihet för räkenskapsåret Verksamhetsplanering för år 2009/2010 (Bilaga 1 sid 35-38). Läkaresällskapets vice ordförande Margareta Troein Töllborn informerade att den största utmaningen Nämnden står inför är att rekrytera nya medlemmar och alla uppmanas bidra i detta arbete. Fortsatt arbete med att förbättra IT-plattformen för bättre kommunikation med medlemmar, utveckla hemsidan, SLS Aktuellt samt modernisera administrativa system för kanslipersonalen. Förbättra kontakten mot sektionerna och på sikt kunna erbjuda administrativt stöd. Läkaresällskapet har en mäklarfunktion genom att sektionerna inkommer med synpunkter för att ge Läkaresällskapet goda argument i sitt samlade remissvar varigenom Läkaresällskapet kan utöva sitt inflytande gentemot departement och

5 Fullmäktigemöte (8) myndigheter. Huset har genomgått upprustning, renovering pågår kontinuerligt och miljöpolicy inrättas. Läkaresällskapets hus ska ses som en attraktiv mötesplats. Delegationen för Utbildning Ordförande i Delegationen för utbildning Kerstin Nilsson informerade. - Grundutbildning och AT: En informell arbetsgrupp med representanter från SLS, SLF och sektionen för medicinsk undervisning arbetar med nyckelfrågorna samordning grundutbildning-at, kompetensprövning vid legitimation, huvudmannaskap, utbildningens längd och internationell samordning. Riksstämmosymposium Vad är målet för AT? den 25/ Välkomna! - Specialistindelningen: Socialstyrelsen har aviserat att de tidigast kommer att ta upp frågan under Delegationen kommer att arbeta med frågan. - Fortbildning: Denna finns som särskild punkt på föredragningslistan, se 22. Delegationen för medicinska Riksstämman Ordförande i Delegationen för medicinska Riksstämman Nils Conradi informerade att årets medicinska Riksstämma i Stockholm har temat Ökad kunskap och klokare vård för patientens bästa. Medicinska Riksstämman vill: - Vara en fungerande mötesplats för vetenskap, etik, utbildning och kvalitet - Utveckla samtalet mellan olika discipliner, olika professioner och olika domäner - Engagera unga läkare. Ge erfarenheter utanför den egna disciplinen och forskningsområdet. Ge förståelse för läkarrollerna i ledning och styrning. Detta kan se genom symposieblock som STkurser, diskussioner kring aktuella frågor samt öka förståelsen hos verksamhetschefer. Temat för medicinska Riksstämman 2010 i Göteborg är Jämlik vård. Delegationen för forskning Ordförande i Delegationen för forskning Ulf Gunnarsson informerade att arbete pågår att byta ut ITplattformen mot ett nytt administrativt fondsystem. Nya bedömningskriterier där patientnyttan prioriteras. Ny form för delegationens sammansättning gäller från årsskiftet. Delegationen för medicinsk etik Ordförande i Delegationen för medicinsk etik Niels Lynöe informerade om: - Gemensam etikdag tillsammans med Läkarförbundet den 10/11 om etiska riktlinjer. - Etikpriset. Förbättrad information och spridning av etikpriset som utses varje år (vartannat år till en kvinna, vartannat år till en man). Sektionerna ombeds inkomma med förslag. - Tre symposier på Riksstämman 2009: läkare i samhällsdebatten, palliativ sedering samt kontinuitet. Prioriteringsfrågor Britt Nordlander, tillika ordförande i Nationella medicinska indikatorer (ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkaresällskapet och SBU) rapporterade om en hoppfull framtid från 5:e nationella prioriteringskonferensen. Dags att åter aktualisera sektionernas vertikala prioriteringsarbeten och sektionerna ombeds ge förslag till Metodstöd finns att tillgå via

6 Fullmäktigemöte (8) Kommittén för Läkemedelsfrågor Ordförande i kommittén för läkemedelsfrågor Kerstin Hulter Åsberg presenterade medarbetarna i gruppen som arbetar för vetenskap, evidens, utbildning, etik och kvalitet. Fortbildning av läkare i läkemedelsfrågor kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Gunilla Bolinder frågade varför inte Läkaresällskapet har ett närmare samarbete med Läkemedelsakademin gällande utbildning i läkemedelsfrågor. Carl-Olav Stiller höll med om att ett samarbete behövs men att de arbetar på ett annat sätt och att läkarprofessionens kliniska studier skiljer sig från de mer kemiskt toxikologiska som apotekarprofessionen har kompetens i. Kommittén har haft många remisser med anledning apoteksmonopolets upphörande och sektionerna har bidragit med många kloka synpunkter med huvudsakligt syfte att skydda patientintressen. IT-kommittén Ordförande i kommittén Göran Petersson informerade om den nyinrättade kommittén som består av sju ledamöter och som företräder SLS och tar fram policy och handlingsplan till nämnden. Kandidatföreningen Ordförande i Kandidatföreningen Sofia Elm var frånvarande på grund av sjukdom i familjen varför ordförande Peter Aspelin informerade att det är viktigt med infrastruktur och långsiktighet och att ledarskapsutbildning är på förslag. Det är viktigt att få till en fungerande verksamhet på alla lokalorter. I dagsläget saknas representanter för Linköping och Stockholm. Kommittén för medicinsk språkvård Kommitténs ledamot Björn Smedby informerade att kommittén består av representanter från både språkrådet, Socialstyrelsen, Läkartidningen samt Finska Läkaresällskapet. Språkfrågebas finns på hemsidan och spalt i SLS Aktuellt. Kommittén önskar fördjupat samarbete med sektionernas språkkontakter. 14 FM beslöt att ledamotsavgifterna för år 2010 skall förbli oförändrade för ledamot och associerad ledamot från Stor-Stockholmsområdet 590 kr från övriga landet 495 kr för pensionär fr o m det år man fyller 65 år 250 kr för studerandeledamot 0 kr 15 FM fastställde nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 1/ / (Bilaga 1 sid 39) Anders Eriksson kommenterade det budgeterade underskottet som tillfälligt då IT-kostnaderna kommer att minska framledes. 16 Ansökan om anslutning som associerad förening från Läkare för Miljön. (Bilaga 1 sid 40-44) Ordförande i Läkare för Miljön Ingrid Eckerman presenterade föreningen. Ansökan har varit på remiss till samtliga sektioner (66) och lokala läkaresällskap (9) varav 14 tillstyrkte och två avslog (sektionen för arbets- och miljömedicin samt ortopedi). FM beslöt godkänna ansökan om anslutning som associerad förening. Ansökan om anslutning som associerad förening från Svenska Hjärtförbundet. (Bilaga 1 sid 45-46) Ansökan har varit på remiss till samtliga sektioner (66) och lokala läkaresällskap (9) varav 13 tillstyrkte, två avstod och två avslog (sektionen för ortopedi samt otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi). FM beslöt godkänna ansökan om anslutning som associerad förening. 17 Anmäldes valberedningens förslag till val.

7 Fullmäktigemöte (8) för mandatperioden valdes till ordförande Margaretha Troein Töllborn, Lund/Malmö till vice ordförande Peter Friberg, Göteborg till ledamöter av Nämnden för mandatperioden valdes Omval: Nils Conradi, Göteborg, tillika ordförande i delegationen för medicinska riksstämman Eva Swahn, Linköping Nyval: Ingemar Engström, Örebro, tillika ordförande i delegationen för medicinsk etik Stefan Lindgren, Malmö, tillika ordförande i delegationen för utbildning Bo Carlberg, Umeå Magnus Domellöf, Umeå Margareta Hammarström, Stockholm till revisorer för arbetsåret 2010 omvaldes auktoriserade revisorn Lars Bonnevier samt lekmannarevisorerna Ann-Kathrine Granérus och Bengt-Göran Hansson. Nyval av auktoriserade revisorn Peter Strandh som personlig suppleant för Lars Bonnevier samt Lars-Ove Farnebo som personlig suppleant för Bengt-Göran Hansson och Karin Prellner som personlig suppleant för Ann-Kathrine Granérus. till allmänhetens representanter i Delegationen för medicinsk etik valdes Håkan Bengtsson, Lars-Åke Johnsson och Britt-Marie Ternestedt. FM beslöt enligt valberedningens förslag. 18 Förrättades val av fyra ledamöter av valberedningen för mandatperioden varvid omvaldes Anna Engström-Laurent (Umeå) samt nyval av Tommy Olsson (Umeå), Karin Manhem (Göteborg) och Marianne Hall-Angerås (Göteborg). 19 FM fastställde nämndens förslag till fem Jubileumsprisdomare för år 2010, nämligen nyval av Ulf Gunnarsson (sammankallande) samt omval av Håkan Billig, Börje Haraldsson, Karin Prellner och Katrine Åhlström Riklund. 20 Förslag till hedersledamöter. Beslöt FM till Hedersledamot kalla Rutger Barnekow, Astrid Norberg, Ragnar Norrby och Jan-Erik Synnerman. 21 Stadgeändring. (Bilaga 1 sid 50-66) Vice ordförande Margareta Troein Töllborn informerade om revisionen som, förutom modernisering av språket, innebär att ordet ledamot byts mot medlem (förutom förtroendeuppdrag), lokala vetenskapliga sällskap tas bort då dessa utgått (påpekades att detta inte ska blandas ihop med lokala läkaresällskap som finns kvar) samt införande av fullmaktsröstning 15. Förutom smärre grammatiska korrigeringar samt ändring i 3 1:a st där det måste stå innehar svensk läkarlegitimation beslöt FM anta revisionen enligt förslag. Grammatiska fel anmäls snarast till

8 Fullmäktigemöte (8) 22 Läkarnas fortbildning. (Bilaga 1 sid 67) Ordförande Peter Aspelin föredrog punkten då ordförande Kerstin Nilsson lämnat mötet på grund av sjukdom i familjen. FM beslöt godkänna rapporten och inriktningen för SLS och SLF gemensamma syn på säkerställande av specialistläkares kompetens för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Claes-Göran Löfdahl ställde frågan hur CME står sig i Europa och Eva Swahn (ledamot i delegationen för utbildning) att det diskuteras och är på gång. 23 Övriga ärenden. Peter Vasko föreslog ändrade former för fullmäktige för att få ett mer levande möte. I stället för eftermiddagstema, som lika gärna kan vara ett tisdagsmöte, ha gruppdiskussioner med de frågor som är aktuella inom delegationerna och kommittéerna för att därefter ha en avslutande diskussion om SLS inriktning för framtiden. Nämnden tar till sig förslaget om formalia för kommande fullmäktige. Mikael Romanus efterfrågade utskick av tryckta exemplar av FM-handlingar. Nämndsekreteraren Marie-Louise Schyberg informerade att det i linje med miljöarbetet inte skickades ut tryckta exemplar men att de som så önskar självklart erhåller tryckt version. Karin Lindhagen framförde det positivt att det fanns utrymme för diskussion. 24 Efter lunch vidtog föreläsning om Läkekonst i livets slutskede. Gapet juridik etik - praktik Moderator: Torsten Mossberg Deltagare: Ann Edner, Carl-Johan Fürst, Niels Lynöe och Elisabeth Rynning. Informatör Agneta Davidsson Ohlson skriver sammanfattning och föreläsningen läggs ut som webbsändning på hemsidan. 25 Avslutade Sällskapets ordförande Peter Aspelin mötet och tackade mötesordförande för väl genomfört möte. Stockholm dag som ovan Marie-Louise Schyberg Justeras: Thomas Ihre, mötesordförande Lars Borgquist Gisela Dahlquist

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Protokoll fört

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid 10-11 introduktion

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004 VÄLKOMNA TILL HÖSTMÖTE MED DRÖMHELG Stockholm 23-24 oktober 2004 Kursen är tänkt som ett erbjudande till dig som vill förkovra dig i drömgruppsarbete. Se kursprogram

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer