fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm."

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande på grund av sjukdom i familjen samt förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Lars Borgquist och Gisela Dahlquist. 3 Till ordförande för mötet valdes Thomas Ihre och till vice ordförande Astrid Seeberger. Justering av röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 77 av 119 ordinarie närvarade. Närvarande från Sektionen för akutsjukvård 1 Latifa Rulu allergiforskning - 2 Maria Tengvall-Linder allmänmedicin - 7 Lars Borgquist Sara Holmberg Karin Lindhagen Björn Nilsson Ulf Peber andrologi - 1 Lars Björndahl anestesi och intensivvård 4 Kristina Söderlind Rutberg arbets- och miljömedicin 2 Anders Boman Allan Toomingas audiologi barnkirurgi barn- och ungdomspsykiatri - 1 Jan-Olov Larsson beroendemedicin - 1 Britt Vikander cardiologi - 2 Peter Vasko dermatologi och venereologi - 2 Magnus Bruze diabetologi 1 Michael Alvarsson endokrinologi - 2 Brita Winsa fysiologi gastroenterologi - 2 Bodil Ohlsson Johan Söderholm geriatrik handkirurgi hematologi - 1 Viktoria Hjalmar idrottsmedicin - 4 Christina Mikkelsen Tönu Saartuk infektionssjukdomar - 2 Katarina Westling

2 Fullmäktigemöte (8) internmedicin 5 Björn Andersson Thomas Kahan Mikael Köhler Klas Sjöberg kirurgi - 4 Gunnar Arbman Svante Jansson Peter Naredi klinisk cytologi klinisk fysiologi - 1 Jan Engvall klinisk immunologi - 1 Marta Christensson klinisk kemi - 1 Daniel Garwicz klinisk neurofysiologi - 1 Gert Andersson klinisk nutrition - 1 Lars Ellegård lungmedicin - 1 Claes-GöranLöfdahl läkemedelslära - 1 Carl-Olav Stiller medicinens historia - 1 Nils O Sjöstrand medicinsk genetik - 1 Jon Jonasson medicinsk informatik medicinsk mikrobiologi - 1 Lars Engstrand medicinsk psykologi - 1 Ulf Sundequist medicinsk radiofysik - 1 Gunilla Hellström medicinsk radiologi 3 Torbjörn Sundström medicinsk teknik och fysik medicinsk undervisning - 1 Torbjörn Ledin neurokirurgi - 1 Nils Ståhl neurologi njurmedicin - 1 Astrid Seeberger nuklearmedicin - 1 obstetrik och gynekologi - 4 odontologi och stomatologi - 1 oftalmologi - 2 onkologi - 1 ortopedi - 2 otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi 3 patologi - 1 pediatrik - 3 plastikkirurgi - 1 psykiatri - 3 Kristina Nilsson Ulf Högberg Pelle Lindqvist Eva Uustal Fornell Anders Köling Charlotta All-Eriksson Stefan Seregard Elisabet Lidbrink Li Felländer-Tsai Åke Karlbom Mikael Karlberg Per Weitz Karin Jirström Anders Castor Gisela Dahlquist Nina Nelson Carolin Freccero Maria Larsson Anna-Maria af Sandeberg rehabiliteringsmedicin reumatologi - 1 Tomas Bremell rättsmedicin - 1 Katharina Lütscher Sjölin rättspsykiatri smärtlindring 1 -

3 Fullmäktigemöte (8) socialmedicin - 1 Robert Irestig thoraxkirurgi trafikmedicin - 1 Lars-Gunnar Hörte transfusionsmedicin - 1 Johanna Strindberg transplantation tropikmedicin och internationell hälsa urologi Lokala läkaresällskap Göteborgs Läkaresällskap - 3 Helsingborgs Läkaresällskap - 1 Jönköpings Läkaresällskap - 1 Karlskrona Läkareförening - 1 Linköpings Läkaresällskap - 1 Läkaresällskapet i Lund Umeå Läkaresällskap Mikael Romanus Matts Wikland Eva Olvon Raymond Lenrick Leif Markusson Göran Berg Uppsala Läkareförening Örebro Läkaresällskap - 1 Olof Säll Associerade föreningar/sällskap Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Per Svensson Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi - Svensk förening för obesitasforskning - Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik - Svenska skolläkareföreningen Margaretha Leissner Svensk läkareförening för akupunktur - Svensk epidemiologisk förening - Arbetsgruppen för cystisk fibros - Svenska läkare mot kärnvapen Leonore Wide SLS Kandidatförening - Svensk katastrofmedicinsk förening - Svensk förening för palliativ medicin Staffan Lundström Svensk förening för glesbygdsmedicin - Svensk förening för ortopedisk medicin - Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist - Övriga närvarande från Nämnden: Peter Aspelin (ordförande), Margareta Troein Töllborn (vice ordförande), Britt Nordlander (sekreterare), Nils Conradi (ordförande Delegationen för medicinska riksstämman), Kerstin Nilsson (ordförande Delegationen för utbildning), Ulf Gunnarsson (ordförande Delegationen för forskning), Niels Lynöe (Ordförande Delegationen för medicinsk etik), Kerstin Hulter Åsberg (ordförande Kommittén för läkemedelsfrågor), Hanna Brauner, Tove Gunnarsson, Yngve Gustafson, Karin Prellner, Eva Swahn, Lars Wiklund och Ander Eriksson (ekonomiskt sakkunnig) från valberedningen: Olle Stendahl (ordförande), Gunilla Bolinder och Anna Engström-Laurent av revisorerna: Peter Strandh vårdare av medaljsamlingarna: Thomas Ihre från kansliet: Agneta Davidsson Ohlson, Eva Kenne, Annie Melin, Maritta Pöysti, Marie-Louise

4 Fullmäktigemöte (8) Schyberg och Malin Wåhlin Övriga: Ingrid Eckerman, Ann Edner, Ingemar Engström, Peter Friberg, Carl-Johan Fürst, Torsten Mossberg, Göran Petersson, Elisabeth Rynning, Karl Sallin och Björn Smedby 4 Godkändes kallelsen, som expedierats från Sällskapet den 18 september och övriga handlingar, som expedierats den 1 oktober (Bilaga 1). Bilaga 2 utgör verksamhetsberättelsen. 5 Beslöt FM godkänna föredragningslistan. 6 Beslöt FM att massmedia skulle få närvara vid mötet. 7 Ordförande Peter Aspelin föredrog Nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna (Bilaga 2). Inbjöds FM att ställa frågor angående berättelserna över verksamheten för Delegationer och kommittéer. 8 Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson presenterade sig kort som ersättare för Rutger Barnekow som inskolat honom. Anders har arbetat bl a på SEB, Carnegie och i diverse styrelseuppdrag. Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog förvaltningsberättelse över verksamheten för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 5-15) Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog förvaltningsberättelse över SLS Stiftelseförvaltning för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 16-21) Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog förvaltningsberättelse över Bengt Ihres fond för tiden 1/ / (Bilaga 1 sid 22-26) Anders Eriksson informerade att jubiléet var kostsamt men billigare än budgeterat. Tidningsbilagan blev dyr men väl värd sin investering i marknadsföringssyfte, den blev utsedd till bästa bilaga under året. På grund av översyn av IT-system etc blev IT-kostnaderna höga men blir billigare på sikt i och med lägre driftskostnader och ökad effektivitet. Läkaresällskapet har klarat den turbulenta ekonomiska tiden bra och kommer att öka den svenska aktieandelen framöver. 9 Föredrog auktoriserade revisorn Peter Strandh revisionsberättelse för verksamheten, stiftelseförvaltningen och Bengt Ihres fond (Bilaga 1 sid 27-29). 10 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja nämnden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008/ Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog årsredovisning för 2008 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet, vars ändamål är att lämna bidrag till forskning inom psykiatri samt att ge stöd i olika former åt behövande mentalt sjuka med företräde för kvinnor (Bilaga 1 sid 30-33). Föredrog auktoriserade revisorn Peter Strandh revisionsberättelse för Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet för räkenskapsåret 2008 (Bilaga 1 sid 34). 12 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja styrelsen för Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet ansvarsfrihet för räkenskapsåret Verksamhetsplanering för år 2009/2010 (Bilaga 1 sid 35-38). Läkaresällskapets vice ordförande Margareta Troein Töllborn informerade att den största utmaningen Nämnden står inför är att rekrytera nya medlemmar och alla uppmanas bidra i detta arbete. Fortsatt arbete med att förbättra IT-plattformen för bättre kommunikation med medlemmar, utveckla hemsidan, SLS Aktuellt samt modernisera administrativa system för kanslipersonalen. Förbättra kontakten mot sektionerna och på sikt kunna erbjuda administrativt stöd. Läkaresällskapet har en mäklarfunktion genom att sektionerna inkommer med synpunkter för att ge Läkaresällskapet goda argument i sitt samlade remissvar varigenom Läkaresällskapet kan utöva sitt inflytande gentemot departement och

5 Fullmäktigemöte (8) myndigheter. Huset har genomgått upprustning, renovering pågår kontinuerligt och miljöpolicy inrättas. Läkaresällskapets hus ska ses som en attraktiv mötesplats. Delegationen för Utbildning Ordförande i Delegationen för utbildning Kerstin Nilsson informerade. - Grundutbildning och AT: En informell arbetsgrupp med representanter från SLS, SLF och sektionen för medicinsk undervisning arbetar med nyckelfrågorna samordning grundutbildning-at, kompetensprövning vid legitimation, huvudmannaskap, utbildningens längd och internationell samordning. Riksstämmosymposium Vad är målet för AT? den 25/ Välkomna! - Specialistindelningen: Socialstyrelsen har aviserat att de tidigast kommer att ta upp frågan under Delegationen kommer att arbeta med frågan. - Fortbildning: Denna finns som särskild punkt på föredragningslistan, se 22. Delegationen för medicinska Riksstämman Ordförande i Delegationen för medicinska Riksstämman Nils Conradi informerade att årets medicinska Riksstämma i Stockholm har temat Ökad kunskap och klokare vård för patientens bästa. Medicinska Riksstämman vill: - Vara en fungerande mötesplats för vetenskap, etik, utbildning och kvalitet - Utveckla samtalet mellan olika discipliner, olika professioner och olika domäner - Engagera unga läkare. Ge erfarenheter utanför den egna disciplinen och forskningsområdet. Ge förståelse för läkarrollerna i ledning och styrning. Detta kan se genom symposieblock som STkurser, diskussioner kring aktuella frågor samt öka förståelsen hos verksamhetschefer. Temat för medicinska Riksstämman 2010 i Göteborg är Jämlik vård. Delegationen för forskning Ordförande i Delegationen för forskning Ulf Gunnarsson informerade att arbete pågår att byta ut ITplattformen mot ett nytt administrativt fondsystem. Nya bedömningskriterier där patientnyttan prioriteras. Ny form för delegationens sammansättning gäller från årsskiftet. Delegationen för medicinsk etik Ordförande i Delegationen för medicinsk etik Niels Lynöe informerade om: - Gemensam etikdag tillsammans med Läkarförbundet den 10/11 om etiska riktlinjer. - Etikpriset. Förbättrad information och spridning av etikpriset som utses varje år (vartannat år till en kvinna, vartannat år till en man). Sektionerna ombeds inkomma med förslag. - Tre symposier på Riksstämman 2009: läkare i samhällsdebatten, palliativ sedering samt kontinuitet. Prioriteringsfrågor Britt Nordlander, tillika ordförande i Nationella medicinska indikatorer (ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkaresällskapet och SBU) rapporterade om en hoppfull framtid från 5:e nationella prioriteringskonferensen. Dags att åter aktualisera sektionernas vertikala prioriteringsarbeten och sektionerna ombeds ge förslag till Metodstöd finns att tillgå via

6 Fullmäktigemöte (8) Kommittén för Läkemedelsfrågor Ordförande i kommittén för läkemedelsfrågor Kerstin Hulter Åsberg presenterade medarbetarna i gruppen som arbetar för vetenskap, evidens, utbildning, etik och kvalitet. Fortbildning av läkare i läkemedelsfrågor kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Gunilla Bolinder frågade varför inte Läkaresällskapet har ett närmare samarbete med Läkemedelsakademin gällande utbildning i läkemedelsfrågor. Carl-Olav Stiller höll med om att ett samarbete behövs men att de arbetar på ett annat sätt och att läkarprofessionens kliniska studier skiljer sig från de mer kemiskt toxikologiska som apotekarprofessionen har kompetens i. Kommittén har haft många remisser med anledning apoteksmonopolets upphörande och sektionerna har bidragit med många kloka synpunkter med huvudsakligt syfte att skydda patientintressen. IT-kommittén Ordförande i kommittén Göran Petersson informerade om den nyinrättade kommittén som består av sju ledamöter och som företräder SLS och tar fram policy och handlingsplan till nämnden. Kandidatföreningen Ordförande i Kandidatföreningen Sofia Elm var frånvarande på grund av sjukdom i familjen varför ordförande Peter Aspelin informerade att det är viktigt med infrastruktur och långsiktighet och att ledarskapsutbildning är på förslag. Det är viktigt att få till en fungerande verksamhet på alla lokalorter. I dagsläget saknas representanter för Linköping och Stockholm. Kommittén för medicinsk språkvård Kommitténs ledamot Björn Smedby informerade att kommittén består av representanter från både språkrådet, Socialstyrelsen, Läkartidningen samt Finska Läkaresällskapet. Språkfrågebas finns på hemsidan och spalt i SLS Aktuellt. Kommittén önskar fördjupat samarbete med sektionernas språkkontakter. 14 FM beslöt att ledamotsavgifterna för år 2010 skall förbli oförändrade för ledamot och associerad ledamot från Stor-Stockholmsområdet 590 kr från övriga landet 495 kr för pensionär fr o m det år man fyller 65 år 250 kr för studerandeledamot 0 kr 15 FM fastställde nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 1/ / (Bilaga 1 sid 39) Anders Eriksson kommenterade det budgeterade underskottet som tillfälligt då IT-kostnaderna kommer att minska framledes. 16 Ansökan om anslutning som associerad förening från Läkare för Miljön. (Bilaga 1 sid 40-44) Ordförande i Läkare för Miljön Ingrid Eckerman presenterade föreningen. Ansökan har varit på remiss till samtliga sektioner (66) och lokala läkaresällskap (9) varav 14 tillstyrkte och två avslog (sektionen för arbets- och miljömedicin samt ortopedi). FM beslöt godkänna ansökan om anslutning som associerad förening. Ansökan om anslutning som associerad förening från Svenska Hjärtförbundet. (Bilaga 1 sid 45-46) Ansökan har varit på remiss till samtliga sektioner (66) och lokala läkaresällskap (9) varav 13 tillstyrkte, två avstod och två avslog (sektionen för ortopedi samt otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi). FM beslöt godkänna ansökan om anslutning som associerad förening. 17 Anmäldes valberedningens förslag till val.

7 Fullmäktigemöte (8) för mandatperioden valdes till ordförande Margaretha Troein Töllborn, Lund/Malmö till vice ordförande Peter Friberg, Göteborg till ledamöter av Nämnden för mandatperioden valdes Omval: Nils Conradi, Göteborg, tillika ordförande i delegationen för medicinska riksstämman Eva Swahn, Linköping Nyval: Ingemar Engström, Örebro, tillika ordförande i delegationen för medicinsk etik Stefan Lindgren, Malmö, tillika ordförande i delegationen för utbildning Bo Carlberg, Umeå Magnus Domellöf, Umeå Margareta Hammarström, Stockholm till revisorer för arbetsåret 2010 omvaldes auktoriserade revisorn Lars Bonnevier samt lekmannarevisorerna Ann-Kathrine Granérus och Bengt-Göran Hansson. Nyval av auktoriserade revisorn Peter Strandh som personlig suppleant för Lars Bonnevier samt Lars-Ove Farnebo som personlig suppleant för Bengt-Göran Hansson och Karin Prellner som personlig suppleant för Ann-Kathrine Granérus. till allmänhetens representanter i Delegationen för medicinsk etik valdes Håkan Bengtsson, Lars-Åke Johnsson och Britt-Marie Ternestedt. FM beslöt enligt valberedningens förslag. 18 Förrättades val av fyra ledamöter av valberedningen för mandatperioden varvid omvaldes Anna Engström-Laurent (Umeå) samt nyval av Tommy Olsson (Umeå), Karin Manhem (Göteborg) och Marianne Hall-Angerås (Göteborg). 19 FM fastställde nämndens förslag till fem Jubileumsprisdomare för år 2010, nämligen nyval av Ulf Gunnarsson (sammankallande) samt omval av Håkan Billig, Börje Haraldsson, Karin Prellner och Katrine Åhlström Riklund. 20 Förslag till hedersledamöter. Beslöt FM till Hedersledamot kalla Rutger Barnekow, Astrid Norberg, Ragnar Norrby och Jan-Erik Synnerman. 21 Stadgeändring. (Bilaga 1 sid 50-66) Vice ordförande Margareta Troein Töllborn informerade om revisionen som, förutom modernisering av språket, innebär att ordet ledamot byts mot medlem (förutom förtroendeuppdrag), lokala vetenskapliga sällskap tas bort då dessa utgått (påpekades att detta inte ska blandas ihop med lokala läkaresällskap som finns kvar) samt införande av fullmaktsröstning 15. Förutom smärre grammatiska korrigeringar samt ändring i 3 1:a st där det måste stå innehar svensk läkarlegitimation beslöt FM anta revisionen enligt förslag. Grammatiska fel anmäls snarast till

8 Fullmäktigemöte (8) 22 Läkarnas fortbildning. (Bilaga 1 sid 67) Ordförande Peter Aspelin föredrog punkten då ordförande Kerstin Nilsson lämnat mötet på grund av sjukdom i familjen. FM beslöt godkänna rapporten och inriktningen för SLS och SLF gemensamma syn på säkerställande av specialistläkares kompetens för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Claes-Göran Löfdahl ställde frågan hur CME står sig i Europa och Eva Swahn (ledamot i delegationen för utbildning) att det diskuteras och är på gång. 23 Övriga ärenden. Peter Vasko föreslog ändrade former för fullmäktige för att få ett mer levande möte. I stället för eftermiddagstema, som lika gärna kan vara ett tisdagsmöte, ha gruppdiskussioner med de frågor som är aktuella inom delegationerna och kommittéerna för att därefter ha en avslutande diskussion om SLS inriktning för framtiden. Nämnden tar till sig förslaget om formalia för kommande fullmäktige. Mikael Romanus efterfrågade utskick av tryckta exemplar av FM-handlingar. Nämndsekreteraren Marie-Louise Schyberg informerade att det i linje med miljöarbetet inte skickades ut tryckta exemplar men att de som så önskar självklart erhåller tryckt version. Karin Lindhagen framförde det positivt att det fanns utrymme för diskussion. 24 Efter lunch vidtog föreläsning om Läkekonst i livets slutskede. Gapet juridik etik - praktik Moderator: Torsten Mossberg Deltagare: Ann Edner, Carl-Johan Fürst, Niels Lynöe och Elisabeth Rynning. Informatör Agneta Davidsson Ohlson skriver sammanfattning och föreläsningen läggs ut som webbsändning på hemsidan. 25 Avslutade Sällskapets ordförande Peter Aspelin mötet och tackade mötesordförande för väl genomfört möte. Stockholm dag som ovan Marie-Louise Schyberg Justeras: Thomas Ihre, mötesordförande Lars Borgquist Gisela Dahlquist

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 19 oktober 2010 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 19 oktober 2010 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 19 oktober 2010 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Margareta Troein Töllborn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 42/2008 Fullmäktigemöte 2008-10-14 1 (12)

Svenska Läkaresällskapet Nr 42/2008 Fullmäktigemöte 2008-10-14 1 (12) Fullmäktigemöte 2008-10-14 1 (12) PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 14 oktober 2008 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin förklarade mötet öppnat.

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 18 oktober 2011 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 18 oktober 2011 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 18 oktober 2011 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Margareta Troein Töllborn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Kerstin Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets extra fullmäktigemöte tisdagen den 6 maj 2014 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets extra fullmäktigemöte tisdagen den 6 maj 2014 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets extra fullmäktigemöte tisdagen den 6 maj 2014 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Kerstin Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 18 december 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2009/2010 2010-01-25--26

Svenska Läkaresällskapet Nr 4 2009/2010 2010-01-25--26 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 25-26 januari 2010 Närvarande Ledamöter: Margareta Troein Töllborn (MTT) (ordförande), Peter Friberg (PF) (vice ordförande), Britt

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren (kansliet) har uppdragit

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Bilaga till styrelseprotokoll genomgång av övriga sektioners stadgar

Bilaga till styrelseprotokoll genomgång av övriga sektioners stadgar Bilaga till styrelseprotokoll genomgång av övriga sektioners stadgar Systematisk genomgång av stadgar för sektioner inom Svenska Läkaresällskapet som också är specialitetsföreningar inom läkarförbundet.

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr /

Svenska Läkaresällskapet Nr / PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 28-29 januari 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11

Svenska Läkaresällskapet Nr 7 2012/2013 2013-06-11 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 11 juni 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Åkerman öppnar föreningsstämman och hälsar alla välkomna. _ 2. Val av ordförande för stämman Stämman väljer Jonny Jones som ordförande vid den ordinarie föreningsstämman.

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet

Protokoll fört vid årsmötet Protokoll fört vid årsmötet 2016-05-14 1 Ordförande Leif Fröberg förklarade årsmötet öppnat. 2 Parentation Minnet av Hvens Hembygdsförenings första ordförande, Elsa Bengtsson, hedrades genom tal av Arne

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Åkerman öppnar föreningsstämman och hälsar alla välkomna. _ 2. Val av ordförande för stämman Stämman väljer Gunnar Åkerman som ordförande vid den ordinarie föreningsstämman.

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp 1(6) Närvarande: Erik Johansson Katrine Åhlström Riklund Sven Bergström Karin Nylander Olov Rolandsson Britt-Inger Saveman Christina Stecksén-Blicks Ragnberth Helleday ledamot, ordförande, pp 86-90, 92-108

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr

Svenska Läkaresällskapet Nr PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 25-26/1 2016. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (SL) (vice ordförande) Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare med rösträtt Sture Karlsson Niklas Arvidsson Magnus Bergman Johnas Henrysson Bernt Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2008-05-12 Sidan 1 av 4 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 12 maj 2008 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer