fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm."

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans med mötesordförande justera fullmäktiges protokoll utsågs Britt Vikander och Bengt Samuelsson. Justeringsmännen är tillika rösträknare. 3 Till ordförande för mötet valdes Olle Stendahl och till vice ordförande Nina Rehnqvist. Justering av röstlängd genom registrering. Konstaterades att församlingen var beslutsmässig då 67 av 120 ordinarie närvarade (ledamot som företräds genom fullmakt räknas som närvarande). Närvarande från Sektionen för akutsjukvård 1 - allergiforskning - 2 Teet Pullerits allmänmedicin - 7 Ulf Peber Mats Rydberg Karin Träff Nordström Louise Hamark Bertil Hagström Kennert Lenhoff Fullmakt för Eva Jaktlund andrologi - 1 Lars Björndahl anestesi och intensivvård 4 arbets- och miljömedicin 2 - audiologi barnkirurgi barn- och ungdomspsykiatri - 1 beroendemedicin - 1 bild- och funktionsmedicin 3 cardiologi - 2 Per Nellgård Fullmakt för Helena Odenstedt-Herges Fullmakt för Mikael Haney Fullmakt för Heléne Seeman-Lodding Maria Unenge Hallerbäck Britt Vikander Lott Bergstrand Peter Leander dermatologi och venereologi - 2 diabetologi 1 endokrinologi - 2 Tore Särnhult Fullmakt för John Paoli Michael Alvarsson Stefan Sjöberg fysiologi fysisk aktivitet och idrottsmedicin - 4 -

2 Fullmäktigemöte (7) gastroenterologi - 2 Anna Abrahamsson Wilhelm Graf geriatrik handkirurgi - 1 Lars Dahlin hematologi infektionssjukdomar internmedicin 5 - kirurgi - 4 Gunnar Arbman Peter Naredi Malin Sund Fullmakt för Per Hellman klinisk cytologi klinisk fysiologi - 1 Urban Niklasson klinisk immunologi - 1 Hakon Leffler klinisk kemi klinisk neurofysiologi - 1 Thomas Andersson klinisk nutrition lungmedicin - 1 Magnus Sköld läkemedelslära - 1 Eva Vikström-Jonsson medicinens historia - 1 Nils O Sjöstrand medicinsk genetik - 1 Erik Iwarsson medicinsk informatik - 1 Urban Forsum medicinsk mikrobiologi medicinsk psykologi - 1 Ulf Sundequist medicinsk radiofysik medicinsk teknik och fysik - 1 Per Ask medicinsk undervisning - 1 Torbjörn Ledin neurokirurgi neurologi - 1 Martin Gunnarsson njurmedicin - 1 Mårten Segelmark nuklearmedicin - 1 obstetrik och gynekologi - 4 Per Grybäck Harald Almström Pia Teleman Fullmakt för Louise Thunell Fullmakt för Matts Olovsson odontologi och stomatologi oftalmologi - 2 Maria Kugelberg onkologi ortopedi - 2 Li Felländer-Tsai Hans Mallmin otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi 3 Johan Hellgren Mikael Karlberg Fullmakt för Karin Ehinger patologi - 1 pediatrik - 3 Margareta Blåsjö Eva Albinsson Pontus Challis Fullmakt för Catarina Almqvist Malmros plastikkirurgi - 1 Åsa Edsander-Nord psykiatri - 3 Diana Radu Djurfeldt rehabiliteringsmedicin - 1 Elisabeth Roeck-Hansen Högberg reumatologi - 1 Ralph Nisell rättsmedicin - 1 -

3 Fullmäktigemöte (7) rättspsykiatri smärtlindring 1 - socialmedicin thoraxkirurgi - 1 Anders Holmgren trafikmedicin transfusionsmedicin - 1 Marja-Kajsa Auvinen transplantation tropikmedicin och internationell hälsa urologi - 2 Lokala läkaresällskap Göteborgs Läkaresällskap - 3 Lars Henningsohn Ann-Helen Scherman-Plogell Jan- Olof Karlsson Jane Nyman Helsingborgs Läkaresällskap Jönköpings Läkaresällskap - 1 Margaretha Hultgren Karlskrona Läkarförening - 1 Leif Markusson Linköpings Läkaresällskap Läkaresällskapet i Lund - 2 Umeå Läkaresällskap Uppsala Läkarförening Örebro Läkaresällskap Associerade föreningar Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin Försäkringsmedicinska Sällskapet Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi - Svensk förening för obesitasforskning - Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik - Svenska skolläkarföreningen - Svenska medicinska akupunktur sällskapet - Svensk epidemiologisk förening - Arbetsgruppen för cystisk fibros - Ingmar Rosén Fullmakt för Björn Jonsson Thomas Kahan Bengt Samuelsson Svenska läkare mot kärnvapen Leonore Wide SLS Kandidatförening Long-Long Chen Svensk katastrofmedicinsk förening - Svensk förening för palliativ medicin Carl-Magnus Edenbrandt Svensk förening för glesbygdsmedicin Lars Agréus Svensk förening för ortopedisk medicin - Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist - Läkare för miljön Svenska Hjärtförbundet - Svensk förening för pulmonell hypertension Läkarsektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien Bertil Hagström Mall Kriisa

4 Fullmäktigemöte (7) Övriga närvarande från Nämnden: Peter Friberg (ordförande), Kerstin Nilsson (vice ordförande), Nils Conradi (ordförande Delegationen för Medicinska riksstämman), Kristina Söderlind Rutberg (vice ordförande Delegationen Medicinsk etik), Bo Carlberg (ordförande Kommittén för läkemedelsfrågor), Ylva Böttiger, Tove Gunnarsson, Eva Vingård, Margareta Hammarström, Carl-Johan Östgren och Anders Eriksson (ekonomiskt sakkunnig) från valberedningen: Margareta Troein Töllborn (ordförande) av revisorerna: Lars Bonnevier och Lars-Ove Farnebo värd: Gunilla Bolinder från kansliet: Mats Bauer (VD) och Anna Borgström (mötessekreterare) Övriga: Ulf Haglund, Göran Petersson, Filippa Nyberg, Olle Stendahl och Nina Rehnqvist 4 Godkändes kallelsen, som expedierats från Sällskapet den 10 september och övriga handlingar, som expedierats den 24 september (Bilaga 1). Bilaga 2 utgör verksamhetsberättelsen. 5 Beslöt FM godkänna föredragningslistan. 6 Beslöt FM att massmedia skulle få närvara vid mötet. 7 VD Mats Bauer föredrog Nämndens verksamhetsberättelse för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna (Bilaga 2). Inbjöds FM att ställa frågor angående berättelserna över verksamheten för Delegationer och kommittéer. 8 VD Mats Bauer föredrog förvaltningsberättelse över verksamheten för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 5-13). Ekonomiskt sakkunnige Anders Eriksson föredrog förvaltningsberättelse över SLS Stiftelseförvaltning för tiden 1/ / varefter den lades till handlingarna. (Bilaga 1 sid 14-21) Anders Eriksson föredrog därefter förvaltningsberättelse över Bengt Ihres fond för tiden 1/ / (Bilaga 1 sid 22-25). 9 Auktoriserade revisorn Lars Bonnevier föredrog revisionsberättelse/revisionsrapport för verksamheten, stiftelseförvaltningen, Bengt Ihres fond (Bilaga 1 sid 26-28). 10 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja nämnden och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/ Anders Eriksson föredrog årsredovisning för 2011 avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet. (Bilaga 1 sid 29-32). Revisor Lars Bonnevier föredrog revisionsberättelse för 2011avseende Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet (Bilaga 1 sid 33). 12 FM biföll revisorernas hemställan att bevilja styrelsen för Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

5 Fullmäktigemöte (7) 13 Verksamhetsplanering för år 2012/2013 (Bilaga 1 sid 34-38). Läkaresällskapets ordförande Peter Friberg informerade om att ett stort arbete läggs ned på att fastställa visionen för SLS inför de kommande fem åren samt strategier som åtföljer visionen. Sektionerna bjuds in till kommande möte i höst i det fortsatta visionsarbetet. SLS engagemang i globala hälsofrågor har resulterats i ett kommande möte Global Health- beyond 2015 den 4-5 april 2013 i Stockholm där SLS är huvudarrangör. Ett Berzeliussymposium är planerat i höst om europeisk alkoholpolicy. Projektet Levnadsvanor på uppdrag av Socialstyrelsen fortskrider väl med målsättning att rekrytera fler sektioner. Ett fördjupat samarbete med Framtidens Specialistläkare (FSL) är påbörjat. SLS arbetar med att rekrytera fler ST-läkare och yngre specialister till SLS verksamhet. Delegationen för utbildning Ordförande i Delegationen för utbildning Stefan Lindgren var förhindrad att delta och Kerstin Nilsson informerade om: Fortbildning och specialistkompetens. Ett aktivt arbete med en ny samlad läkarutbildning fram till legitimation, samt den nya specialitetsindelningen har pågått under 2012 och fortsätter under Utbildningsdelegationen planerar även ett seminarium under våren 2013 som en början på ett projekt angående utvecklingen av läkarkarriären genom den yrkesverksamma perioden. Delegationen för Medicinska riksstämman Ordförande i Delegationen för Medicinska riksstämman Nils Conradi informerade att årets Medicinska riksstämma i Stockholm har temat Framtidens Hälsa. Flertalet av symposierna tar upp detta ämne. Utöver sektionsprogrammen medverkar även ett stort antal inbjudna gästföreläsare.. Till årets Riksstämma bjuder vi in myndigheter och politiker till ett aktivt deltagande. En minskad utställaraktivitet gör att den ekonomiska delen för arrangemanget är pressad. SLS anser att riksstämman bör fortsätta som en viktig arena för utveckling av hälso- och sjukvård. I år har en rabatterad konferensavgift även införts för SLS medlemmar. Delegationen för forskning Ordförande i Delegationen för forskning Håkan Billig var förhindrad att delta och Peter Friberg informerade bl. a om de forskningspolitiska frågorna samt om delegationens forskningsstöd. Många bra priser finns, bl.a. för bästa projektbidrag ( kronor). Poängterades även samarbetet med sektionerna. Delegationen för medicinsk etik Ordförande i Delegationen för medicinsk etik Ingemar Engström var förhindrad att delta och Kristina Söderlind Rutberg informerade att delegationen bl. a arbetar med: att hitta former och riktlinjer i medicinsk etik, användning av sociala media där delegationen gemensamt med Läkarförbundets Etikoch ansvarsråd tar fram en vägledning, kurssatsningar om bl.a anatomi och om vården i livets slutskede. Delegationen arrangerar fem symposier på riksstämman. Bl.a om assisterad befruktning, etiska frågor kring HLR. En etikdag avhandlades den 5/10, samt att delegationen är involverad i tisdagssammankomsten 13/11 Den gravide mannen. Ett omfattande arbete läggs ned på remisser. Kandidatföreningen Ordförande i Kandidatföreningen (KF) Long-Long Chen informerade att föreningens övergripande funktion är att entusiasmera till unga läkares engagemang och att få de yngre rösterna hörda. Inriktar sig på lokala aktiviteter. Asklepiospriset är det mest prestigefyllda priset för studerande och unga forskare. Många ansökningar har kommit in tack vare möjligheten att anmäla sig via nätet. Medicinska riksstämman är den självklara mötesplatsen. Den 30/11 är Kandidatföreningens dag med fullspäckat schema med aktiviteter. Ett samarbete med IFMSA pågår främst inom globala hälsofrågor.

6 Fullmäktigemöte (7) Kandidatföreningen växer och arbetar med att rekrytera nya medlemmar. 14 Medlemsavgifter 2013 Förslag oförändrat. FM beslöt fastställa medlemsavgifterna för år 2013 enligt följande: Medlem och associerad medlem 700 kr Pensionär (år man fyller 65 år) 350 kr Läkarexamen men ej leg under högst fem år 350 kr Studerandemedlem 100 kr 15 Efter diskussion fastställde FM nämndens förslag till budget för räkenskapsåret 1/ / (Bilaga 1 sid 39-40). FM påtalade att det främsta arbetet för nämnden är att minska underskottet i budgeten. Dessutom påtalades det något bakvända, och principiellt felaktiga, att fullmäktige har att ta ställning till budgetförslag i efterhand. 16 FM beslöt enligt förslag. Felaktiga inbetalningar görs först försök att finna inbetalaren och återbetala beloppet. För det fall detta misslyckas och inbetalaren ej heller hört av sig inom två år betraktas beloppet som gåva och tillförs SLS verksamhet. (Bilaga 1 sid 41). 17 FM beslöt enligt förslag. Sektionen kan besluta om att tillåta röstning på distans. Det är sektionsordförandens ansvar att bedöma om det behövs särskilda åtgärder för att kontrollera att de röstande är röstberättigade. (Bilaga 1 sid 42). 18 Anmäldes valberedningens förslag till val. till ledamöter av Nämnden för mandatperioden valdes Nyval: Catarina Almqvist-Malmros, Stockholm tillika ordförande i Delegationen för Medicinska Riksstämman Mats Holmström, Stockholm Karl Sallin, Stockholm Omval: Ingemar Engström, Örebro tillika ordförande i Delegationen för Medicinsk etik Stefan Lindgren, Malmö tillika ordförande i Delegationen för Utbildning Margareta Hammarström, Stockholm till revisorer för arbetsåret 2013 omvaldes auktoriserade revisorn Lars Bonnevier samt lekmannarevisor Kerstin Ström. Nyval av Peter Aspelin som revisor. Omval av Peter Strandh som auktoriserad suppleant samt Britt Nordlander som personlig suppleant. Nyval av Urban Wingren som personlig suppleant. till allmänhetens representanter i Delegationen för medicinsk etik valdes Yrsa Stenius, Stockholm, journalist, Joakim Öhlén, Stockholm, professor i palliativ vård Ersta Sköndal och Ulrika Sandén, Umeå/Örebro, jurist. 19 Förrättades val av fyra ledamöter av valberedningen för mandatperioden : omval av Malin André och Mikael Karlberg. FM föreslog nyval av Liselott Risö-Berglund och Bo Carlberg. FM fastställde dessa två namnförslag. (Ledamöter valda för perioden 2012/2013 är Margareta Troein Töllborn, Ulf Gunnarsson och Marianne Hall-Angerås). 20 FM fastställde nämndens förslag till fem Jubileumsprisdomare för år 2013, nämligen omval av Håkan Billig (sammankallande) Börje Haraldsson, Katrine Åhlström Riklund och Mats Ulfendahl och Mef Nilbert.

7 Fullmäktigemöte (7) 21 Förslag till hedersledamöter. Beslöt FM att till Hedersledamot kalla professor Harriet Wallberg-Henriksson. 22 Övriga ärenden. Nina Rehnqvist informerade om ForskaSverige!. Peter Friberg presenterade Svenska Läkaresällskapets nya VD Filippa Nyberg. Filippa Nyberg är både stolt och tacksam inför sitt kommande uppdrag som VD. Hon tillträder tjänsten den 19/ Efter lunch vidtog visionsarbetet Svenska Läkaresällskapet 2017 gruppvis och avslutades med en sammanfattande diskussion. 24 Fullmäktigemötet avslutades av Sällskapets ordförande Peter Friberg som tackade mötesordförande, deltagare och kansli för väl genomfört möte. Stockholm dag som ovan Anna Borgström Justeras: Olle Stendahl, mötesordförande Britt Vikander Bengt Samuelsson

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 20 oktober 2009 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Aspelin hälsade alla välkomna, informerade att VD var frånvarande

Läs mer

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer