Materiella tillgångar yhteensä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Materiella tillgångar yhteensä"

Transkript

1 AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång. Immateriella tillgångar yhteensä Materiella tillgångar 1100 Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent % maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 Försäljning 24%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn. Materiella tillgångar yhteensä Placeringar 1200 Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö. Placeringar yhteensä RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 1400 Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg. Omsättningstillgångar yhteensä Fordringar Långfristiga Kundfordringar 1560 Kundfordringar/långfristiga

2 AB 2013 Kundfordringar yhteensä Beräknade skattefordringar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist. Beräknade skattefordringar yhteensä Övriga fordringar 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar Övriga fordringar yhteensä Långfristiga yhteensä Kortfristiga Kundfordringar 1500 Kundfordringar/kortfristig Kundfordringar yhteensä Beräknade skattefordringar 1559 Beräkn. skattefordr. kortfrist Beräknade skattefordringar yhteensä Övriga fordringar 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 EU-tjänster MOMS-fordran 1535 EU-anskaffningar/momsfordran 1536 Momsfordran 24%/ inköp 1537 Momsfordran 14%/ inköpn 1540 Momsfordran 10%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr. Övriga fordringar yhteensä Kortfristiga yhteensä Finansiella värdepapper 1600 Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag Finansiella värdepapper yhteensä Kassa och bank 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank 3 Kassa och bank yhteensä Passiva EGET KAPITAL

3 AB 2013 Akitiekapital Aktie- och andelskapital 2000 Aktiekapital Aktie- och andelskapital yhteensä Aktiekapitalförhöjning 2005 Aktieemission Aktiekapitalförhöjning yhteensä Akitiekapital yhteensä Överkursfond 2010 Överkursfond Överkursfond yhteensä Uppskrivningsfond 2012 Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond yhteensä Realvärdefond 2019 Realvärdefond Realvärdefond yhteensä Reservfond 2011 Reservfond Reservfond yhteensä Övriga fonder Fond för placerat eget kapital 2018 Fond för placerat eget kapital Fond för placerat eget kapital yhteensä Fonder enligt bolagsordningen 2016 Fond enligt bolagsordning Fonder enligt bolagsordningen yhteensä Övriga fonder 2017 Övriga fonder Övriga fonder yhteensä Övriga fonder yhteensä Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp. Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper yhteensä Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver Ackum. bokslutsdispositioner yhteensä Ackum. bokslutsdispositioner yhteensä Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar Obligatoriska reserveringar yhteensä Obligatoriska reserveringar yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL

4 AB 2013 Långfristiga Kapitallån 2080 Kapitallån Kapitallån yhteensä Erhållna förskott 2340 Erh. förskott/långfristiga Erhållna förskott yhteensä Skulder till leverantörer 2350 Skulder till leverantörer/lång Skulder till leverantörer yhteensä Beräknad skatteskuld 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr. Beräknad skatteskuld yhteensä Skulder till kreditinstitut 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga Skulder till kreditinstitut yhteensä Övriga skulder 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång Övriga skulder yhteensä Långfristiga yhteensä Kortfristiga Kapitallån 2499 Kapitallån, kortfr. Kapitallån yhteensä Erhållna förskott 2420 Erhållna förskott/kortfristiga Erhållna förskott yhteensä Skulder till leverantörer 2430 Skulder till leverantörer/kort Skulder till leverantörer yhteensä Beräknad skatteskuld 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris Beräknad skatteskuld yhteensä Skulder till kreditinstitut 2400 Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort. Skulder till kreditinstitut yhteensä Övriga skulder 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld

5 AB EU-tjänster MOMS-skuld 2464 MOMS-skuld 2465 EU-anskaffningars MOMS-skuld 2466 Försäljning MOMS-skuld 24% 2467 Försäljning MOMS-skuld 14% 2470 Försäljning MOMS-skuld 10% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort Övriga skulder yhteensä Kortfristiga yhteensä

6 AB 2013 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING 3000 Försäljning MOMS 24% 3002 Försäljning MOMS 14% 3004 Försäljning MOMS 10% 3010 Försäljning MOMS 24% nettobok Försäljning MOMS 14% nettobok Försäljning MOMS 10% nettobok Försäljning momsfri 3021 Försäljning moms 0% 3030 Försäljning utomlands 3040 Försäljning EU-område 3041 Försäjning av tjänster-eu 3050 Ratter MOMS 24% 3052 Ratter MOMS 14% 3054 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter OMSÄTTNING yhteensä Förändring av lager av varor 3100 Lagerförändring/produktlager Förändring av lager av varor yhteensä Tillverkning för eget bruk 3200 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk Tillverkning för eget bruk yhteensä Övriga rörelseintäkter 3300 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter yhteensä Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden 4000 Inköp MOMS 24% brutto 4002 Inköp MOMS 14% brutto 4004 Inköp MOMS 10% brutto 4010 Inköp MOMS 24% netto 4012 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 Inköp EU-tjänster 24% 4053 Inköp EU-tjänster 14% 4054 Inköp EU-tjänster 10% 4060 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar

7 AB Inköp EU MOMS 0% 4081 Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Inköp under räkenskapperioden yhteensä Förändring av lager 4100 Förändring av lager Förändring av lager yhteensä Köpta tjänster 4200 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster Köpta tjänster yhteensä Material och tjänster yhteensä Personalkostnader Löner och arvoden 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Löner och arvoden yhteensä Pensionskostnader 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Pensionskostnader yhteensä Övr. lönebikostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Övr. lönebikostnader yhteensä Personalkostnader yhteensä Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 7000 Avskrivn. enligt plan Avskrivningar enligt plan yhteensä Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva yhteensä Except. nedskr. av rörliga aktiva 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Except. nedskr. av rörliga aktiva yhteensä Avskrivningar ach nedskrivningar yhteensä Övriga rörelsekostnader 6100 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar

8 AB Hotellkostnad MOMS 24% 6312 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 Hotellkostnad MOMS 10% 6315 Hotellkostnad 6380 Personaltransport MOMS 10% 6390 Övriga resekostnader 24% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 Reklamkostnad MOMS 24% 6505 Reklamkostnad 6600 Bruks/underhållskostnad 24% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 Småanskattningar MOMS 24% 6615 Småanskattningar 6620 Tre års inventarier MOMS 24% 6625 Tre års inventarier 6630 Service MOMS 24% 6635 Service 6640 Lokalernas underhåll 24% 6645 Lokalernas underhåll 6650 El och värme MOMS 24% 6655 El och värme 6700 Fordons bränslekostn. MOMS 24% 6705 Fordons bränslekostnader 6720 Fordons reparat./serv.moms 24% 6725 Fordons reparat./service 6730 Övr.fordonskostn. MOMS 24% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 Postavgifter MOMS 24% 6805 Postavgifter 6820 Teleavgifter MOMS 24% 6825 Teleavgifter 6900 Kontorskostnad MOMS 24% 6905 Kontorskostnad 6920 Datakostnad MOMS 24% 6925 Datakostnad 6930 Bokföringkostnad MOMS 24%

9 AB Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 Indrivningskostnader MOMS 24% 6965 Indrivningskostnader 6970 Facklitt./tidningar MOMS 24% 6974 Facklitt./tidningar MOMS 10% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 Kreditförluster MOMS 24% 6982 Kreditförluster MOMS 14% 6984 Kreditförluster MOMS 10% 6985 Kreditförluster 6990 Övr.administrat.kostn.MOMS 24% 6992 Övr.administrat.kostn.MOMS 14% 6994 Övr.administrat.kostn.MOMS 10% 6995 Övr.administartiva kostnader Övriga rörelsekostnader yhteensä RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen 7150 Intäkt.från andelar i koncern Intäkt. från andelar i koncernen yhteensä Intäkt. från andelar i ägarint.företag 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f Intäkt. från andelar i ägarint.företag yhteensä Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern yhteensä Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr. yhteensä Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern yhteensä Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr yhteensä Nedskr. av plac. bl. best. aktiva 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt. Nedskr. av plac. bl. best. aktiva yhteensä Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva

10 AB Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva yhteensä Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern yhteensä Räntek. o övr. finans. kostnader / övr Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter Räntek. o övr. finans. kostnader / övr. yhteensä Finansiella intäkter och kostnader yhteensä VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar Extraordinära intäkter yhteensä Extraordinära kostnader 8100 Extraordinära kostnader Extraordinära kostnader yhteensä Extraordinära poster yhteensä VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens 9000 Förändr. i avskrivinings diff. Förändring av avskrivn.differens yhteensä Förändring av frivilliga reserver 9100 Förändring av friv.reserver Förändring av frivilliga reserver yhteensä Bokslutsdispositoner yhteensä Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt Räkenskapsperiodens skatter yhteensä Beräknade skatter 9230 Beräknade skatter Beräknade skatter yhteensä Övr. direkta skatter 9250 Övr.direkta skatter Övr. direkta skatter yhteensä Inkomstskatter yhteensä RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL)

11 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin RESULTATRÄKNING **OMSÄTTNING ** vertailusumma **Förändring av lager av varor **Tillverkning för eget bruk **Övriga rörelseintäkter **Material och tjänster ***Inköp under räkenskapperioden ***Förändring av lager ***Köpta tjänster **Personalkostnader ***Löner och arvoden ***Pensionskostnader ***Övr. lönebikostnader **Avskrivningar ach nedskrivningar ***Avskrivningar enligt plan ***Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ***Except. nedskr. av rörliga aktiva **Övriga rörelsekostnader **RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) summa **Finansiella intäkter och kostnader ***Intäkt. från andelar i koncernen ***Intäkt. från andelar i ägarint.företag ***Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern ***Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr ***Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern ***Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr ***Nedskr. av plac. bl. best. aktiva ***Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva ***Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern ***Räntek. o övr. finans. kostnader / övr **VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER summa **Extraordinära poster ***Extraordinära intäkter ***Extraordinära kostnader **VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER summa - 1 -

12 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ** Bokslutsdispositoner ***Förändring av avskrivn.differens ***Förändring av frivilliga reserver **Inkomstskatter ***Räkenskapsperiodens skatter ***Beräknade skatter ***Övr. direkta skatter **RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus BALANSRÄKNING *Aktiva *BESTÅENDE AKTIVA **Immateriella tillgångar **Materiella tillgångar **Placeringar *RÖRLIGA AKTIVA **Omsättningstillgångar **Fordringar **Långfristiga ***Kundfordringar ***Beräknade skattefordringar ***Övriga fordringar **Kortfristiga ***Kundfordringar ***Beräknade skattefordringar ***Övriga fordringar **Finansiella värdepapper **Kassa och bank ** summa === nollaus *Passiva *EGET KAPITAL **Akitiekapital ***Aktie- och andelskapital ***Aktiekapitalförhöjning

13 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin **Överkursfond **Uppskrivningsfond **Realvärdefond **Reservfond **Övriga fonder ***Fond för placerat eget kapital ***Fonder enligt bolagsordningen ***Övriga fonder **Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper **Räkenskapsper. vinst (förlust) näytä voitto/tappio **Ackum. bokslutsdispositioner ***Ackum. bokslutsdispositioner **Obligatoriska reserveringar ***Obligatoriska reserveringar ** summa **FRÄMMANDE KAPITAL# **Långfristiga ***Kapitallån ***Erhållna förskott ***Skulder till leverantörer ***Beräknad skatteskuld ***Skulder till kreditinstitut ***Övriga skulder **Kortfristiga ***Kapitallån ***Erhållna förskott ***Skulder till leverantörer ***Beräknad skatteskuld ***Skulder till kreditinstitut ***Övriga skulder ** summa === - 3 -

14 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent 1121 AOB24 24% maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 AMN24 Försäljning 24%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg

15 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 1500 Kundfordringar/kortfristig 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 PV EU-tjänster MOMS-fordran 1535 YV EU-anskaffningar/momsfordran 1536 OA24 Momsfordran 24%/ inköp 1537 OA14 Momsfordran 14%/ inköpn 1540 OA10 Momsfordran 10%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr Beräkn. skattefordr. kortfrist 1560 Kundfordringar/långfristiga 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank Aktiekapital 2005 Aktieemission 2010 Överkursfond 2011 Reservfond 2012 Uppskrivningsfond 2016 Fond enligt bolagsordning - 2 -

16 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 2017 Övriga fonder 2018 Fond för placerat eget kapital 2019 Realvärdefond 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp Kapitallån 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga 2340 Erh. förskott/långfristiga 2350 Skulder till leverantörer/lång 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort Erhållna förskott/kortfristiga 2430 Skulder till leverantörer/kort 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld 2463 PS EU-tjänster MOMS-skuld 2464 AV MOMS-skuld 2465 YS EU-anskaffningars MOMS-skuld - 3 -

17 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 2466 MA24 Försäljning MOMS-skuld 24% 2467 MA14 Försäljning MOMS-skuld 14% 2470 MA10 Försäljning MOMS-skuld 10% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris 2499 Kapitallån, kortfr AMB24 Försäljning MOMS 24% 3002 AMB14 Försäljning MOMS 14% 3004 AMB10 Försäljning MOMS 10% 3010 AMN24 Försäljning MOMS 24% nettobok AMN14 Försäljning MOMS 14% nettobok AMN10 Försäljning MOMS 10% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB24 Ratter MOMS 24% 3052 AOB14 Ratter MOMS 14% 3054 AMB10 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter 3100 Lagerförändring/produktlager 3200 AMB24 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk 3300 AMB24 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter 4000 AOB24 Inköp MOMS 24% brutto 4002 AOB14 Inköp MOMS 14% brutto 4004 AOB10 Inköp MOMS 10% brutto 4010 AON24 Inköp MOMS 24% netto 4012 AON14 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% - 4 -

18 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 4030 Inköp 4040 AOB24 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV24 Inköp EU-tjänster 24% 4053 PHV14 Inköp EU-tjänster 14% 4054 PHV10 Inköp EU-tjänster 10% 4060 YHV24 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 YHV10 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 YHS24 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS24 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 PHS14 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 PHS10 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering 4100 Förändring av lager 4200 AOB24 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader 6100 AOB24 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 AOB24 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 AOB14 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 AOB10 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar - 5 -

19 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 6310 AOB24 Hotellkostnad MOMS 24% 6312 AOB14 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 AOB10 Hotellkostnad MOMS 10% 6315 Hotellkostnad 6380 AOB10 Personaltransport MOMS 10% 6390 AOB24 Övriga resekostnader 24% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 AOB24 Reklamkostnad MOMS 24% 6505 Reklamkostnad 6600 AOB24 Bruks/underhållskostnad 24% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 AOB24 Småanskattningar MOMS 24% 6615 Småanskattningar 6620 AOB24 Tre års inventarier MOMS 24% 6625 Tre års inventarier 6630 AOB24 Service MOMS 24% 6635 Service 6640 AOB24 Lokalernas underhåll 24% 6645 Lokalernas underhåll 6650 AOB24 El och värme MOMS 24% 6655 El och värme 6700 AOB24 Fordons bränslekostn. MOMS 24% 6705 Fordons bränslekostnader - 6 -

20 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 6720 AOB24 Fordons reparat./serv.moms 24% 6725 Fordons reparat./service 6730 AOB24 Övr.fordonskostn. MOMS 24% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 AOB24 Postavgifter MOMS 24% 6805 Postavgifter 6820 AOB24 Teleavgifter MOMS 24% 6825 Teleavgifter 6900 AOB24 Kontorskostnad MOMS 24% 6905 Kontorskostnad 6920 AOB24 Datakostnad MOMS 24% 6925 Datakostnad 6930 AOB24 Bokföringkostnad MOMS 24% 6935 Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 AOB24 Indrivningskostnader MOMS 24% 6965 Indrivningskostnader 6970 AOB24 Facklitt./tidningar MOMS 24% 6974 AOB10 Facklitt./tidningar MOMS 10% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 AOB24 Kreditförluster MOMS 24% 6982 AOB14 Kreditförluster MOMS 14% 6984 AOB10 Kreditförluster MOMS 10% 6985 Kreditförluster 6990 AOB24 Övr.administrat.kostn.MOMS 24% 6992 AOB14 Övr.administrat.kostn.MOMS 14% 6994 AOB10 Övr.administrat.kostn.MOMS 10% 6995 Övr.administartiva kostnader 7000 Avskrivn. enligt plan 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva 7100 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö 7150 Intäkt.från andelar i koncern - 7 -

21 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar 8100 Extraordinära kostnader 9000 Förändr. i avskrivinings diff Förändring av friv.reserver 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt 9230 Beräknade skatter 9250 Övr.direkta skatter - 8 -

22 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko RESULTATRÄKNING = c:\winkp\karta\13.wkp = c:\winkp\karta\13.wtr OMSÄTTNING ( ) 3000 AMB24 Försäljning MOMS 24% 3002 AMB14 Försäljning MOMS 14% 3004 AMB10 Försäljning MOMS 10% 3010 AMN24 Försäljning MOMS 24% nettobok AMN14 Försäljning MOMS 14% nettobok AMN10 Försäljning MOMS 10% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB24 Ratter MOMS 24% 3052 AOB14 Ratter MOMS 14% 3054 AMB10 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter Förändring av lager av varor ( ) 3100 Lagerförändring/produktlager Tillverkning för eget bruk ( ) 3200 AMB24 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter ( ) 3300 AMB24 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden ( ) 4000 AOB24 Inköp MOMS 24% brutto 4002 AOB14 Inköp MOMS 14% brutto 4004 AOB10 Inköp MOMS 10% brutto 4010 AON24 Inköp MOMS 24% netto 4012 AON14 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 AOB24 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV24 Inköp EU-tjänster 24% 4053 PHV14 Inköp EU-tjänster 14% 4054 PHV10 Inköp EU-tjänster 10% - 1 -

23 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\karta\13.wkp = c:\winkp\karta\13.wtr 4060 YHV24 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 YHV10 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 YHS24 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS24 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 PHS14 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 PHS10 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Förändring av lager ( ) 4100 Förändring av lager Köpta tjänster ( ) 4200 AOB24 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden ( ) 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Pensionskostnader ( ) 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Övr. lönebikostnader ( ) 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan ( ) 7000 Avskrivn. enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ( ) 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Except. nedskr. av rörliga aktiva ( ) 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Övriga rörelsekostnader ( ) 6100 AOB24 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 AOB24 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 AOB14 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 AOB10 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar 6310 AOB24 Hotellkostnad MOMS 24% 6312 AOB14 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 AOB10 Hotellkostnad MOMS 10% - 2 -

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer