Materiella tillgångar yhteensä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Materiella tillgångar yhteensä"

Transkript

1 AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång. Immateriella tillgångar yhteensä Materiella tillgångar 1100 Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent % maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 Försäljning 24%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn. Materiella tillgångar yhteensä Placeringar 1200 Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö. Placeringar yhteensä RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 1400 Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg. Omsättningstillgångar yhteensä Fordringar Långfristiga Kundfordringar 1560 Kundfordringar/långfristiga

2 AB 2013 Kundfordringar yhteensä Beräknade skattefordringar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist. Beräknade skattefordringar yhteensä Övriga fordringar 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar Övriga fordringar yhteensä Långfristiga yhteensä Kortfristiga Kundfordringar 1500 Kundfordringar/kortfristig Kundfordringar yhteensä Beräknade skattefordringar 1559 Beräkn. skattefordr. kortfrist Beräknade skattefordringar yhteensä Övriga fordringar 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 EU-tjänster MOMS-fordran 1535 EU-anskaffningar/momsfordran 1536 Momsfordran 24%/ inköp 1537 Momsfordran 14%/ inköpn 1540 Momsfordran 10%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr. Övriga fordringar yhteensä Kortfristiga yhteensä Finansiella värdepapper 1600 Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag Finansiella värdepapper yhteensä Kassa och bank 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank 3 Kassa och bank yhteensä Passiva EGET KAPITAL

3 AB 2013 Akitiekapital Aktie- och andelskapital 2000 Aktiekapital Aktie- och andelskapital yhteensä Aktiekapitalförhöjning 2005 Aktieemission Aktiekapitalförhöjning yhteensä Akitiekapital yhteensä Överkursfond 2010 Överkursfond Överkursfond yhteensä Uppskrivningsfond 2012 Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond yhteensä Realvärdefond 2019 Realvärdefond Realvärdefond yhteensä Reservfond 2011 Reservfond Reservfond yhteensä Övriga fonder Fond för placerat eget kapital 2018 Fond för placerat eget kapital Fond för placerat eget kapital yhteensä Fonder enligt bolagsordningen 2016 Fond enligt bolagsordning Fonder enligt bolagsordningen yhteensä Övriga fonder 2017 Övriga fonder Övriga fonder yhteensä Övriga fonder yhteensä Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp. Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper yhteensä Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver Ackum. bokslutsdispositioner yhteensä Ackum. bokslutsdispositioner yhteensä Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar Obligatoriska reserveringar yhteensä Obligatoriska reserveringar yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL

4 AB 2013 Långfristiga Kapitallån 2080 Kapitallån Kapitallån yhteensä Erhållna förskott 2340 Erh. förskott/långfristiga Erhållna förskott yhteensä Skulder till leverantörer 2350 Skulder till leverantörer/lång Skulder till leverantörer yhteensä Beräknad skatteskuld 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr. Beräknad skatteskuld yhteensä Skulder till kreditinstitut 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga Skulder till kreditinstitut yhteensä Övriga skulder 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång Övriga skulder yhteensä Långfristiga yhteensä Kortfristiga Kapitallån 2499 Kapitallån, kortfr. Kapitallån yhteensä Erhållna förskott 2420 Erhållna förskott/kortfristiga Erhållna förskott yhteensä Skulder till leverantörer 2430 Skulder till leverantörer/kort Skulder till leverantörer yhteensä Beräknad skatteskuld 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris Beräknad skatteskuld yhteensä Skulder till kreditinstitut 2400 Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort. Skulder till kreditinstitut yhteensä Övriga skulder 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld

5 AB EU-tjänster MOMS-skuld 2464 MOMS-skuld 2465 EU-anskaffningars MOMS-skuld 2466 Försäljning MOMS-skuld 24% 2467 Försäljning MOMS-skuld 14% 2470 Försäljning MOMS-skuld 10% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort Övriga skulder yhteensä Kortfristiga yhteensä

6 AB 2013 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING 3000 Försäljning MOMS 24% 3002 Försäljning MOMS 14% 3004 Försäljning MOMS 10% 3010 Försäljning MOMS 24% nettobok Försäljning MOMS 14% nettobok Försäljning MOMS 10% nettobok Försäljning momsfri 3021 Försäljning moms 0% 3030 Försäljning utomlands 3040 Försäljning EU-område 3041 Försäjning av tjänster-eu 3050 Ratter MOMS 24% 3052 Ratter MOMS 14% 3054 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter OMSÄTTNING yhteensä Förändring av lager av varor 3100 Lagerförändring/produktlager Förändring av lager av varor yhteensä Tillverkning för eget bruk 3200 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk Tillverkning för eget bruk yhteensä Övriga rörelseintäkter 3300 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter yhteensä Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden 4000 Inköp MOMS 24% brutto 4002 Inköp MOMS 14% brutto 4004 Inköp MOMS 10% brutto 4010 Inköp MOMS 24% netto 4012 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 Inköp EU-tjänster 24% 4053 Inköp EU-tjänster 14% 4054 Inköp EU-tjänster 10% 4060 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar

7 AB Inköp EU MOMS 0% 4081 Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Inköp under räkenskapperioden yhteensä Förändring av lager 4100 Förändring av lager Förändring av lager yhteensä Köpta tjänster 4200 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster Köpta tjänster yhteensä Material och tjänster yhteensä Personalkostnader Löner och arvoden 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Löner och arvoden yhteensä Pensionskostnader 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Pensionskostnader yhteensä Övr. lönebikostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Övr. lönebikostnader yhteensä Personalkostnader yhteensä Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 7000 Avskrivn. enligt plan Avskrivningar enligt plan yhteensä Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva yhteensä Except. nedskr. av rörliga aktiva 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Except. nedskr. av rörliga aktiva yhteensä Avskrivningar ach nedskrivningar yhteensä Övriga rörelsekostnader 6100 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar

8 AB Hotellkostnad MOMS 24% 6312 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 Hotellkostnad MOMS 10% 6315 Hotellkostnad 6380 Personaltransport MOMS 10% 6390 Övriga resekostnader 24% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 Reklamkostnad MOMS 24% 6505 Reklamkostnad 6600 Bruks/underhållskostnad 24% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 Småanskattningar MOMS 24% 6615 Småanskattningar 6620 Tre års inventarier MOMS 24% 6625 Tre års inventarier 6630 Service MOMS 24% 6635 Service 6640 Lokalernas underhåll 24% 6645 Lokalernas underhåll 6650 El och värme MOMS 24% 6655 El och värme 6700 Fordons bränslekostn. MOMS 24% 6705 Fordons bränslekostnader 6720 Fordons reparat./serv.moms 24% 6725 Fordons reparat./service 6730 Övr.fordonskostn. MOMS 24% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 Postavgifter MOMS 24% 6805 Postavgifter 6820 Teleavgifter MOMS 24% 6825 Teleavgifter 6900 Kontorskostnad MOMS 24% 6905 Kontorskostnad 6920 Datakostnad MOMS 24% 6925 Datakostnad 6930 Bokföringkostnad MOMS 24%

9 AB Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 Indrivningskostnader MOMS 24% 6965 Indrivningskostnader 6970 Facklitt./tidningar MOMS 24% 6974 Facklitt./tidningar MOMS 10% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 Kreditförluster MOMS 24% 6982 Kreditförluster MOMS 14% 6984 Kreditförluster MOMS 10% 6985 Kreditförluster 6990 Övr.administrat.kostn.MOMS 24% 6992 Övr.administrat.kostn.MOMS 14% 6994 Övr.administrat.kostn.MOMS 10% 6995 Övr.administartiva kostnader Övriga rörelsekostnader yhteensä RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen 7150 Intäkt.från andelar i koncern Intäkt. från andelar i koncernen yhteensä Intäkt. från andelar i ägarint.företag 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f Intäkt. från andelar i ägarint.företag yhteensä Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern yhteensä Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr. yhteensä Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern yhteensä Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr yhteensä Nedskr. av plac. bl. best. aktiva 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt. Nedskr. av plac. bl. best. aktiva yhteensä Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva

10 AB Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva yhteensä Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern yhteensä Räntek. o övr. finans. kostnader / övr Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter Räntek. o övr. finans. kostnader / övr. yhteensä Finansiella intäkter och kostnader yhteensä VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar Extraordinära intäkter yhteensä Extraordinära kostnader 8100 Extraordinära kostnader Extraordinära kostnader yhteensä Extraordinära poster yhteensä VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens 9000 Förändr. i avskrivinings diff. Förändring av avskrivn.differens yhteensä Förändring av frivilliga reserver 9100 Förändring av friv.reserver Förändring av frivilliga reserver yhteensä Bokslutsdispositoner yhteensä Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt Räkenskapsperiodens skatter yhteensä Beräknade skatter 9230 Beräknade skatter Beräknade skatter yhteensä Övr. direkta skatter 9250 Övr.direkta skatter Övr. direkta skatter yhteensä Inkomstskatter yhteensä RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL)

11 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin RESULTATRÄKNING **OMSÄTTNING ** vertailusumma **Förändring av lager av varor **Tillverkning för eget bruk **Övriga rörelseintäkter **Material och tjänster ***Inköp under räkenskapperioden ***Förändring av lager ***Köpta tjänster **Personalkostnader ***Löner och arvoden ***Pensionskostnader ***Övr. lönebikostnader **Avskrivningar ach nedskrivningar ***Avskrivningar enligt plan ***Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ***Except. nedskr. av rörliga aktiva **Övriga rörelsekostnader **RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) summa **Finansiella intäkter och kostnader ***Intäkt. från andelar i koncernen ***Intäkt. från andelar i ägarint.företag ***Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern ***Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr ***Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern ***Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr ***Nedskr. av plac. bl. best. aktiva ***Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva ***Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern ***Räntek. o övr. finans. kostnader / övr **VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER summa **Extraordinära poster ***Extraordinära intäkter ***Extraordinära kostnader **VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER summa - 1 -

12 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ** Bokslutsdispositoner ***Förändring av avskrivn.differens ***Förändring av frivilliga reserver **Inkomstskatter ***Räkenskapsperiodens skatter ***Beräknade skatter ***Övr. direkta skatter **RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus BALANSRÄKNING *Aktiva *BESTÅENDE AKTIVA **Immateriella tillgångar **Materiella tillgångar **Placeringar *RÖRLIGA AKTIVA **Omsättningstillgångar **Fordringar **Långfristiga ***Kundfordringar ***Beräknade skattefordringar ***Övriga fordringar **Kortfristiga ***Kundfordringar ***Beräknade skattefordringar ***Övriga fordringar **Finansiella värdepapper **Kassa och bank ** summa === nollaus *Passiva *EGET KAPITAL **Akitiekapital ***Aktie- och andelskapital ***Aktiekapitalförhöjning

13 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin **Överkursfond **Uppskrivningsfond **Realvärdefond **Reservfond **Övriga fonder ***Fond för placerat eget kapital ***Fonder enligt bolagsordningen ***Övriga fonder **Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper **Räkenskapsper. vinst (förlust) näytä voitto/tappio **Ackum. bokslutsdispositioner ***Ackum. bokslutsdispositioner **Obligatoriska reserveringar ***Obligatoriska reserveringar ** summa **FRÄMMANDE KAPITAL# **Långfristiga ***Kapitallån ***Erhållna förskott ***Skulder till leverantörer ***Beräknad skatteskuld ***Skulder till kreditinstitut ***Övriga skulder **Kortfristiga ***Kapitallån ***Erhållna förskott ***Skulder till leverantörer ***Beräknad skatteskuld ***Skulder till kreditinstitut ***Övriga skulder ** summa === - 3 -

14 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent 1121 AOB24 24% maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 AMN24 Försäljning 24%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg

15 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 1500 Kundfordringar/kortfristig 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 PV EU-tjänster MOMS-fordran 1535 YV EU-anskaffningar/momsfordran 1536 OA24 Momsfordran 24%/ inköp 1537 OA14 Momsfordran 14%/ inköpn 1540 OA10 Momsfordran 10%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr Beräkn. skattefordr. kortfrist 1560 Kundfordringar/långfristiga 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank Aktiekapital 2005 Aktieemission 2010 Överkursfond 2011 Reservfond 2012 Uppskrivningsfond 2016 Fond enligt bolagsordning - 2 -

16 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 2017 Övriga fonder 2018 Fond för placerat eget kapital 2019 Realvärdefond 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp Kapitallån 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga 2340 Erh. förskott/långfristiga 2350 Skulder till leverantörer/lång 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort Erhållna förskott/kortfristiga 2430 Skulder till leverantörer/kort 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld 2463 PS EU-tjänster MOMS-skuld 2464 AV MOMS-skuld 2465 YS EU-anskaffningars MOMS-skuld - 3 -

17 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 2466 MA24 Försäljning MOMS-skuld 24% 2467 MA14 Försäljning MOMS-skuld 14% 2470 MA10 Försäljning MOMS-skuld 10% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris 2499 Kapitallån, kortfr AMB24 Försäljning MOMS 24% 3002 AMB14 Försäljning MOMS 14% 3004 AMB10 Försäljning MOMS 10% 3010 AMN24 Försäljning MOMS 24% nettobok AMN14 Försäljning MOMS 14% nettobok AMN10 Försäljning MOMS 10% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB24 Ratter MOMS 24% 3052 AOB14 Ratter MOMS 14% 3054 AMB10 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter 3100 Lagerförändring/produktlager 3200 AMB24 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk 3300 AMB24 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter 4000 AOB24 Inköp MOMS 24% brutto 4002 AOB14 Inköp MOMS 14% brutto 4004 AOB10 Inköp MOMS 10% brutto 4010 AON24 Inköp MOMS 24% netto 4012 AON14 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% - 4 -

18 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 4030 Inköp 4040 AOB24 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV24 Inköp EU-tjänster 24% 4053 PHV14 Inköp EU-tjänster 14% 4054 PHV10 Inköp EU-tjänster 10% 4060 YHV24 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 YHV10 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 YHS24 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS24 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 PHS14 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 PHS10 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering 4100 Förändring av lager 4200 AOB24 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader 6100 AOB24 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 AOB24 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 AOB14 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 AOB10 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar - 5 -

19 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 6310 AOB24 Hotellkostnad MOMS 24% 6312 AOB14 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 AOB10 Hotellkostnad MOMS 10% 6315 Hotellkostnad 6380 AOB10 Personaltransport MOMS 10% 6390 AOB24 Övriga resekostnader 24% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 AOB24 Reklamkostnad MOMS 24% 6505 Reklamkostnad 6600 AOB24 Bruks/underhållskostnad 24% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 AOB24 Småanskattningar MOMS 24% 6615 Småanskattningar 6620 AOB24 Tre års inventarier MOMS 24% 6625 Tre års inventarier 6630 AOB24 Service MOMS 24% 6635 Service 6640 AOB24 Lokalernas underhåll 24% 6645 Lokalernas underhåll 6650 AOB24 El och värme MOMS 24% 6655 El och värme 6700 AOB24 Fordons bränslekostn. MOMS 24% 6705 Fordons bränslekostnader - 6 -

20 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 6720 AOB24 Fordons reparat./serv.moms 24% 6725 Fordons reparat./service 6730 AOB24 Övr.fordonskostn. MOMS 24% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 AOB24 Postavgifter MOMS 24% 6805 Postavgifter 6820 AOB24 Teleavgifter MOMS 24% 6825 Teleavgifter 6900 AOB24 Kontorskostnad MOMS 24% 6905 Kontorskostnad 6920 AOB24 Datakostnad MOMS 24% 6925 Datakostnad 6930 AOB24 Bokföringkostnad MOMS 24% 6935 Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 AOB24 Indrivningskostnader MOMS 24% 6965 Indrivningskostnader 6970 AOB24 Facklitt./tidningar MOMS 24% 6974 AOB10 Facklitt./tidningar MOMS 10% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 AOB24 Kreditförluster MOMS 24% 6982 AOB14 Kreditförluster MOMS 14% 6984 AOB10 Kreditförluster MOMS 10% 6985 Kreditförluster 6990 AOB24 Övr.administrat.kostn.MOMS 24% 6992 AOB14 Övr.administrat.kostn.MOMS 14% 6994 AOB10 Övr.administrat.kostn.MOMS 10% 6995 Övr.administartiva kostnader 7000 Avskrivn. enligt plan 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva 7100 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö 7150 Intäkt.från andelar i koncern - 7 -

21 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar 8100 Extraordinära kostnader 9000 Förändr. i avskrivinings diff Förändring av friv.reserver 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt 9230 Beräknade skatter 9250 Övr.direkta skatter - 8 -

22 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko RESULTATRÄKNING = c:\winkp\karta\13.wkp = c:\winkp\karta\13.wtr OMSÄTTNING ( ) 3000 AMB24 Försäljning MOMS 24% 3002 AMB14 Försäljning MOMS 14% 3004 AMB10 Försäljning MOMS 10% 3010 AMN24 Försäljning MOMS 24% nettobok AMN14 Försäljning MOMS 14% nettobok AMN10 Försäljning MOMS 10% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB24 Ratter MOMS 24% 3052 AOB14 Ratter MOMS 14% 3054 AMB10 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter Förändring av lager av varor ( ) 3100 Lagerförändring/produktlager Tillverkning för eget bruk ( ) 3200 AMB24 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter ( ) 3300 AMB24 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden ( ) 4000 AOB24 Inköp MOMS 24% brutto 4002 AOB14 Inköp MOMS 14% brutto 4004 AOB10 Inköp MOMS 10% brutto 4010 AON24 Inköp MOMS 24% netto 4012 AON14 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 AOB24 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV24 Inköp EU-tjänster 24% 4053 PHV14 Inköp EU-tjänster 14% 4054 PHV10 Inköp EU-tjänster 10% - 1 -

23 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\karta\13.wkp = c:\winkp\karta\13.wtr 4060 YHV24 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 YHV10 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 YHS24 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS24 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 PHS14 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 PHS10 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Förändring av lager ( ) 4100 Förändring av lager Köpta tjänster ( ) 4200 AOB24 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden ( ) 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Pensionskostnader ( ) 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Övr. lönebikostnader ( ) 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan ( ) 7000 Avskrivn. enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ( ) 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Except. nedskr. av rörliga aktiva ( ) 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Övriga rörelsekostnader ( ) 6100 AOB24 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 AOB24 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 AOB14 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 AOB10 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar 6310 AOB24 Hotellkostnad MOMS 24% 6312 AOB14 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 AOB10 Hotellkostnad MOMS 10% - 2 -

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer