Materiella tillgångar yhteensä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Materiella tillgångar yhteensä"

Transkript

1 AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång. Immateriella tillgångar yhteensä Materiella tillgångar 1100 Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent % maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 Försäljning 24%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn. Materiella tillgångar yhteensä Placeringar 1200 Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö. Placeringar yhteensä RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 1400 Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg. Omsättningstillgångar yhteensä Fordringar Långfristiga Kundfordringar 1560 Kundfordringar/långfristiga

2 AB 2013 Kundfordringar yhteensä Beräknade skattefordringar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist. Beräknade skattefordringar yhteensä Övriga fordringar 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar Övriga fordringar yhteensä Långfristiga yhteensä Kortfristiga Kundfordringar 1500 Kundfordringar/kortfristig Kundfordringar yhteensä Beräknade skattefordringar 1559 Beräkn. skattefordr. kortfrist Beräknade skattefordringar yhteensä Övriga fordringar 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 EU-tjänster MOMS-fordran 1535 EU-anskaffningar/momsfordran 1536 Momsfordran 24%/ inköp 1537 Momsfordran 14%/ inköpn 1540 Momsfordran 10%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr. Övriga fordringar yhteensä Kortfristiga yhteensä Finansiella värdepapper 1600 Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag Finansiella värdepapper yhteensä Kassa och bank 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank 3 Kassa och bank yhteensä Passiva EGET KAPITAL

3 AB 2013 Akitiekapital Aktie- och andelskapital 2000 Aktiekapital Aktie- och andelskapital yhteensä Aktiekapitalförhöjning 2005 Aktieemission Aktiekapitalförhöjning yhteensä Akitiekapital yhteensä Överkursfond 2010 Överkursfond Överkursfond yhteensä Uppskrivningsfond 2012 Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond yhteensä Realvärdefond 2019 Realvärdefond Realvärdefond yhteensä Reservfond 2011 Reservfond Reservfond yhteensä Övriga fonder Fond för placerat eget kapital 2018 Fond för placerat eget kapital Fond för placerat eget kapital yhteensä Fonder enligt bolagsordningen 2016 Fond enligt bolagsordning Fonder enligt bolagsordningen yhteensä Övriga fonder 2017 Övriga fonder Övriga fonder yhteensä Övriga fonder yhteensä Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp. Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper yhteensä Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver Ackum. bokslutsdispositioner yhteensä Ackum. bokslutsdispositioner yhteensä Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar Obligatoriska reserveringar yhteensä Obligatoriska reserveringar yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL

4 AB 2013 Långfristiga Kapitallån 2080 Kapitallån Kapitallån yhteensä Erhållna förskott 2340 Erh. förskott/långfristiga Erhållna förskott yhteensä Skulder till leverantörer 2350 Skulder till leverantörer/lång Skulder till leverantörer yhteensä Beräknad skatteskuld 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr. Beräknad skatteskuld yhteensä Skulder till kreditinstitut 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga Skulder till kreditinstitut yhteensä Övriga skulder 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång Övriga skulder yhteensä Långfristiga yhteensä Kortfristiga Kapitallån 2499 Kapitallån, kortfr. Kapitallån yhteensä Erhållna förskott 2420 Erhållna förskott/kortfristiga Erhållna förskott yhteensä Skulder till leverantörer 2430 Skulder till leverantörer/kort Skulder till leverantörer yhteensä Beräknad skatteskuld 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris Beräknad skatteskuld yhteensä Skulder till kreditinstitut 2400 Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort. Skulder till kreditinstitut yhteensä Övriga skulder 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld

5 AB EU-tjänster MOMS-skuld 2464 MOMS-skuld 2465 EU-anskaffningars MOMS-skuld 2466 Försäljning MOMS-skuld 24% 2467 Försäljning MOMS-skuld 14% 2470 Försäljning MOMS-skuld 10% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort Övriga skulder yhteensä Kortfristiga yhteensä

6 AB 2013 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING 3000 Försäljning MOMS 24% 3002 Försäljning MOMS 14% 3004 Försäljning MOMS 10% 3010 Försäljning MOMS 24% nettobok Försäljning MOMS 14% nettobok Försäljning MOMS 10% nettobok Försäljning momsfri 3021 Försäljning moms 0% 3030 Försäljning utomlands 3040 Försäljning EU-område 3041 Försäjning av tjänster-eu 3050 Ratter MOMS 24% 3052 Ratter MOMS 14% 3054 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter OMSÄTTNING yhteensä Förändring av lager av varor 3100 Lagerförändring/produktlager Förändring av lager av varor yhteensä Tillverkning för eget bruk 3200 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk Tillverkning för eget bruk yhteensä Övriga rörelseintäkter 3300 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter yhteensä Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden 4000 Inköp MOMS 24% brutto 4002 Inköp MOMS 14% brutto 4004 Inköp MOMS 10% brutto 4010 Inköp MOMS 24% netto 4012 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 Inköp EU-tjänster 24% 4053 Inköp EU-tjänster 14% 4054 Inköp EU-tjänster 10% 4060 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar

7 AB Inköp EU MOMS 0% 4081 Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Inköp under räkenskapperioden yhteensä Förändring av lager 4100 Förändring av lager Förändring av lager yhteensä Köpta tjänster 4200 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster Köpta tjänster yhteensä Material och tjänster yhteensä Personalkostnader Löner och arvoden 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Löner och arvoden yhteensä Pensionskostnader 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Pensionskostnader yhteensä Övr. lönebikostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Övr. lönebikostnader yhteensä Personalkostnader yhteensä Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 7000 Avskrivn. enligt plan Avskrivningar enligt plan yhteensä Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva yhteensä Except. nedskr. av rörliga aktiva 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Except. nedskr. av rörliga aktiva yhteensä Avskrivningar ach nedskrivningar yhteensä Övriga rörelsekostnader 6100 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar

8 AB Hotellkostnad MOMS 24% 6312 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 Hotellkostnad MOMS 10% 6315 Hotellkostnad 6380 Personaltransport MOMS 10% 6390 Övriga resekostnader 24% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 Reklamkostnad MOMS 24% 6505 Reklamkostnad 6600 Bruks/underhållskostnad 24% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 Småanskattningar MOMS 24% 6615 Småanskattningar 6620 Tre års inventarier MOMS 24% 6625 Tre års inventarier 6630 Service MOMS 24% 6635 Service 6640 Lokalernas underhåll 24% 6645 Lokalernas underhåll 6650 El och värme MOMS 24% 6655 El och värme 6700 Fordons bränslekostn. MOMS 24% 6705 Fordons bränslekostnader 6720 Fordons reparat./serv.moms 24% 6725 Fordons reparat./service 6730 Övr.fordonskostn. MOMS 24% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 Postavgifter MOMS 24% 6805 Postavgifter 6820 Teleavgifter MOMS 24% 6825 Teleavgifter 6900 Kontorskostnad MOMS 24% 6905 Kontorskostnad 6920 Datakostnad MOMS 24% 6925 Datakostnad 6930 Bokföringkostnad MOMS 24%

9 AB Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 Indrivningskostnader MOMS 24% 6965 Indrivningskostnader 6970 Facklitt./tidningar MOMS 24% 6974 Facklitt./tidningar MOMS 10% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 Kreditförluster MOMS 24% 6982 Kreditförluster MOMS 14% 6984 Kreditförluster MOMS 10% 6985 Kreditförluster 6990 Övr.administrat.kostn.MOMS 24% 6992 Övr.administrat.kostn.MOMS 14% 6994 Övr.administrat.kostn.MOMS 10% 6995 Övr.administartiva kostnader Övriga rörelsekostnader yhteensä RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen 7150 Intäkt.från andelar i koncern Intäkt. från andelar i koncernen yhteensä Intäkt. från andelar i ägarint.företag 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f Intäkt. från andelar i ägarint.företag yhteensä Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern yhteensä Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr. yhteensä Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern yhteensä Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr yhteensä Nedskr. av plac. bl. best. aktiva 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt. Nedskr. av plac. bl. best. aktiva yhteensä Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva

10 AB Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva yhteensä Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern yhteensä Räntek. o övr. finans. kostnader / övr Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter Räntek. o övr. finans. kostnader / övr. yhteensä Finansiella intäkter och kostnader yhteensä VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar Extraordinära intäkter yhteensä Extraordinära kostnader 8100 Extraordinära kostnader Extraordinära kostnader yhteensä Extraordinära poster yhteensä VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens 9000 Förändr. i avskrivinings diff. Förändring av avskrivn.differens yhteensä Förändring av frivilliga reserver 9100 Förändring av friv.reserver Förändring av frivilliga reserver yhteensä Bokslutsdispositoner yhteensä Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt Räkenskapsperiodens skatter yhteensä Beräknade skatter 9230 Beräknade skatter Beräknade skatter yhteensä Övr. direkta skatter 9250 Övr.direkta skatter Övr. direkta skatter yhteensä Inkomstskatter yhteensä RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL)

11 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin RESULTATRÄKNING **OMSÄTTNING ** vertailusumma **Förändring av lager av varor **Tillverkning för eget bruk **Övriga rörelseintäkter **Material och tjänster ***Inköp under räkenskapperioden ***Förändring av lager ***Köpta tjänster **Personalkostnader ***Löner och arvoden ***Pensionskostnader ***Övr. lönebikostnader **Avskrivningar ach nedskrivningar ***Avskrivningar enligt plan ***Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ***Except. nedskr. av rörliga aktiva **Övriga rörelsekostnader **RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) summa **Finansiella intäkter och kostnader ***Intäkt. från andelar i koncernen ***Intäkt. från andelar i ägarint.företag ***Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern ***Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr ***Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern ***Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr ***Nedskr. av plac. bl. best. aktiva ***Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva ***Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern ***Räntek. o övr. finans. kostnader / övr **VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER summa **Extraordinära poster ***Extraordinära intäkter ***Extraordinära kostnader **VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER summa - 1 -

12 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ** Bokslutsdispositoner ***Förändring av avskrivn.differens ***Förändring av frivilliga reserver **Inkomstskatter ***Räkenskapsperiodens skatter ***Beräknade skatter ***Övr. direkta skatter **RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus BALANSRÄKNING *Aktiva *BESTÅENDE AKTIVA **Immateriella tillgångar **Materiella tillgångar **Placeringar *RÖRLIGA AKTIVA **Omsättningstillgångar **Fordringar **Långfristiga ***Kundfordringar ***Beräknade skattefordringar ***Övriga fordringar **Kortfristiga ***Kundfordringar ***Beräknade skattefordringar ***Övriga fordringar **Finansiella värdepapper **Kassa och bank ** summa === nollaus *Passiva *EGET KAPITAL **Akitiekapital ***Aktie- och andelskapital ***Aktiekapitalförhöjning

13 Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\karta\13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin **Överkursfond **Uppskrivningsfond **Realvärdefond **Reservfond **Övriga fonder ***Fond för placerat eget kapital ***Fonder enligt bolagsordningen ***Övriga fonder **Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper **Räkenskapsper. vinst (förlust) näytä voitto/tappio **Ackum. bokslutsdispositioner ***Ackum. bokslutsdispositioner **Obligatoriska reserveringar ***Obligatoriska reserveringar ** summa **FRÄMMANDE KAPITAL# **Långfristiga ***Kapitallån ***Erhållna förskott ***Skulder till leverantörer ***Beräknad skatteskuld ***Skulder till kreditinstitut ***Övriga skulder **Kortfristiga ***Kapitallån ***Erhållna förskott ***Skulder till leverantörer ***Beräknad skatteskuld ***Skulder till kreditinstitut ***Övriga skulder ** summa === - 3 -

14 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent 1121 AOB24 24% maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 AMN24 Försäljning 24%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg

15 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 1500 Kundfordringar/kortfristig 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 PV EU-tjänster MOMS-fordran 1535 YV EU-anskaffningar/momsfordran 1536 OA24 Momsfordran 24%/ inköp 1537 OA14 Momsfordran 14%/ inköpn 1540 OA10 Momsfordran 10%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr Beräkn. skattefordr. kortfrist 1560 Kundfordringar/långfristiga 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank Aktiekapital 2005 Aktieemission 2010 Överkursfond 2011 Reservfond 2012 Uppskrivningsfond 2016 Fond enligt bolagsordning - 2 -

16 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 2017 Övriga fonder 2018 Fond för placerat eget kapital 2019 Realvärdefond 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp Kapitallån 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga 2340 Erh. förskott/långfristiga 2350 Skulder till leverantörer/lång 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort Erhållna förskott/kortfristiga 2430 Skulder till leverantörer/kort 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld 2463 PS EU-tjänster MOMS-skuld 2464 AV MOMS-skuld 2465 YS EU-anskaffningars MOMS-skuld - 3 -

17 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 2466 MA24 Försäljning MOMS-skuld 24% 2467 MA14 Försäljning MOMS-skuld 14% 2470 MA10 Försäljning MOMS-skuld 10% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris 2499 Kapitallån, kortfr AMB24 Försäljning MOMS 24% 3002 AMB14 Försäljning MOMS 14% 3004 AMB10 Försäljning MOMS 10% 3010 AMN24 Försäljning MOMS 24% nettobok AMN14 Försäljning MOMS 14% nettobok AMN10 Försäljning MOMS 10% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB24 Ratter MOMS 24% 3052 AOB14 Ratter MOMS 14% 3054 AMB10 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter 3100 Lagerförändring/produktlager 3200 AMB24 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk 3300 AMB24 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter 4000 AOB24 Inköp MOMS 24% brutto 4002 AOB14 Inköp MOMS 14% brutto 4004 AOB10 Inköp MOMS 10% brutto 4010 AON24 Inköp MOMS 24% netto 4012 AON14 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% - 4 -

18 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 4030 Inköp 4040 AOB24 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV24 Inköp EU-tjänster 24% 4053 PHV14 Inköp EU-tjänster 14% 4054 PHV10 Inköp EU-tjänster 10% 4060 YHV24 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 YHV10 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 YHS24 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS24 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 PHS14 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 PHS10 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering 4100 Förändring av lager 4200 AOB24 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader 6100 AOB24 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 AOB24 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 AOB14 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 AOB10 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar - 5 -

19 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 6310 AOB24 Hotellkostnad MOMS 24% 6312 AOB14 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 AOB10 Hotellkostnad MOMS 10% 6315 Hotellkostnad 6380 AOB10 Personaltransport MOMS 10% 6390 AOB24 Övriga resekostnader 24% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 AOB24 Reklamkostnad MOMS 24% 6505 Reklamkostnad 6600 AOB24 Bruks/underhållskostnad 24% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 AOB24 Småanskattningar MOMS 24% 6615 Småanskattningar 6620 AOB24 Tre års inventarier MOMS 24% 6625 Tre års inventarier 6630 AOB24 Service MOMS 24% 6635 Service 6640 AOB24 Lokalernas underhåll 24% 6645 Lokalernas underhåll 6650 AOB24 El och värme MOMS 24% 6655 El och värme 6700 AOB24 Fordons bränslekostn. MOMS 24% 6705 Fordons bränslekostnader - 6 -

20 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 6720 AOB24 Fordons reparat./serv.moms 24% 6725 Fordons reparat./service 6730 AOB24 Övr.fordonskostn. MOMS 24% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 AOB24 Postavgifter MOMS 24% 6805 Postavgifter 6820 AOB24 Teleavgifter MOMS 24% 6825 Teleavgifter 6900 AOB24 Kontorskostnad MOMS 24% 6905 Kontorskostnad 6920 AOB24 Datakostnad MOMS 24% 6925 Datakostnad 6930 AOB24 Bokföringkostnad MOMS 24% 6935 Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 AOB24 Indrivningskostnader MOMS 24% 6965 Indrivningskostnader 6970 AOB24 Facklitt./tidningar MOMS 24% 6974 AOB10 Facklitt./tidningar MOMS 10% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 AOB24 Kreditförluster MOMS 24% 6982 AOB14 Kreditförluster MOMS 14% 6984 AOB10 Kreditförluster MOMS 10% 6985 Kreditförluster 6990 AOB24 Övr.administrat.kostn.MOMS 24% 6992 AOB14 Övr.administrat.kostn.MOMS 14% 6994 AOB10 Övr.administrat.kostn.MOMS 10% 6995 Övr.administartiva kostnader 7000 Avskrivn. enligt plan 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva 7100 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö 7150 Intäkt.från andelar i koncern - 7 -

21 Tilikartta Tilino = c:\winkp\karta\13.wkp ALV-tunnus Tilin nimi 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar 8100 Extraordinära kostnader 9000 Förändr. i avskrivinings diff Förändring av friv.reserver 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt 9230 Beräknade skatter 9250 Övr.direkta skatter - 8 -

22 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko RESULTATRÄKNING = c:\winkp\karta\13.wkp = c:\winkp\karta\13.wtr OMSÄTTNING ( ) 3000 AMB24 Försäljning MOMS 24% 3002 AMB14 Försäljning MOMS 14% 3004 AMB10 Försäljning MOMS 10% 3010 AMN24 Försäljning MOMS 24% nettobok AMN14 Försäljning MOMS 14% nettobok AMN10 Försäljning MOMS 10% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB24 Ratter MOMS 24% 3052 AOB14 Ratter MOMS 14% 3054 AMB10 Ratter MOMS 10% 3055 Ratter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter Förändring av lager av varor ( ) 3100 Lagerförändring/produktlager Tillverkning för eget bruk ( ) 3200 AMB24 Tillverk.för eget bruk MOMS24% 3205 Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter ( ) 3300 AMB24 Övr. rörelseintäkter MOMS 24% 3305 Övr. rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden ( ) 4000 AOB24 Inköp MOMS 24% brutto 4002 AOB14 Inköp MOMS 14% brutto 4004 AOB10 Inköp MOMS 10% brutto 4010 AON24 Inköp MOMS 24% netto 4012 AON14 Inköp MOMS 14% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 AOB24 Erhållna ratter MOMS 24% 4045 Erhållna ratter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV24 Inköp EU-tjänster 24% 4053 PHV14 Inköp EU-tjänster 14% 4054 PHV10 Inköp EU-tjänster 10% - 1 -

23 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\karta\13.wkp = c:\winkp\karta\13.wtr 4060 YHV24 Inköp EU MOMS 24% (autom.) 4064 YHV10 Inköp EU MOMS 10% (autom.) 4070 YHS24 Inköp EU MOMS 24% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS24 Inköp EU-tjänster 24% (skatt) 4083 PHS14 Inköp EU-tjänster 14% (saktt) 4084 PHS10 Inköp EU-tjänster 10% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Förändring av lager ( ) 4100 Förändring av lager Köpta tjänster ( ) 4200 AOB24 Köpta tjänster MOMS 24% 4205 Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden ( ) 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Pensionskostnader ( ) 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Övr. lönebikostnader ( ) 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan ( ) 7000 Avskrivn. enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ( ) 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Except. nedskr. av rörliga aktiva ( ) 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Övriga rörelsekostnader ( ) 6100 AOB24 Hyror MOMS 24% 6105 Hyror 6290 AOB24 Övr. lönebikostnader MOMS 24% 6292 AOB14 Övr. lönebikostnader MOMS 14% 6294 AOB10 Övr. lönebikostnader MOMS 10% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar 6310 AOB24 Hotellkostnad MOMS 24% 6312 AOB14 Hotellkostnad MOMS 14% 6314 AOB10 Hotellkostnad MOMS 10% - 2 -

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

fö16 - Föreningen - Asterin malli

fö16 - Föreningen - Asterin malli fö16 - Föreningen - Asterin malli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga

Läs mer

BA Bostads AB

BA Bostads AB BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Mark- o. vattenområden Byggnader o. konstruktioner Maskiner och inventarier Övr. materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA

Läs mer

FÖ Asteri förening FÖ14.WTR

FÖ Asteri förening FÖ14.WTR BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

BA Bostads aktiebolag BA14.WTR

BA Bostads aktiebolag BA14.WTR BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Mark- o. vattenområden Byggnader o. konstruktioner Maskiner och inventarier Övr. materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA

Läs mer

AB Asteri ruotsink AB14.wtr

AB Asteri ruotsink AB14.wtr BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

3000 Försäljning 23% 1 241, , , Reklamintäkter , , ,00

3000 Försäljning 23% 1 241, , , Reklamintäkter , , ,00 Ab Eke Golf Oy (1.11-31.10) Utfall 11 / Budg 11 / Budg 12 (14.12.12) Utfall 2011 Budg 2011 Budg 2012 RESULTATRÄKNING Omsättning 3000 Försäljning 23% 1 241,00 1 500,00 1 000,00 3001 Reklamintäkter 20 122,00

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q1 2011 januari 2012 mars 2012 Stockholm den 31 maj 2012 Kvartalsredogörelse för perioden 2012-01-01 2012-03-31 Perioden januari till mars i sammandrag för

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 4V, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2016 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer