Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta"

Transkript

1 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga fordringar Kortfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank Passiva EGET KAPITAL Akitiekapital Aktie- och andelskapital Aktiekapitalförhöjning Överkursfond Uppskrivningsfond Realvärdefond Reservfond Övriga fonder Fond för placerat eget kapital Fonder enligt bolagsordningen Övriga fonder Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Kapitallån Erhållna förskott

2 Skulder till leverantörer Beräknad skatteskuld Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga Kapitallån Erhållna förskott Skulder till leverantörer Beräknad skatteskuld Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

3 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING Förändring av lager av varor Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden Förändring av lager Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva Except. nedskr. av rörliga aktiva Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen Intäkt. från andelar i ägarint.företag Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr Nedskr. av plac. bl. best. aktiva Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern Räntek. o övr. finans. kostnader / övr VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens Förändring av frivilliga reserver Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter Beräknade skatter Övr. direkta skatter

4 RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL)

5 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång. Materiella tillgångar 1100 Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent % maskiner o. inventarier % maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 Försäljning 23%, maskiner o Försäljning 22%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn. Placeringar 1200 Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö. RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 1400 Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg. Fordringar Långfristiga Kundfordringar 1560 Kundfordringar/långfristiga Beräknade skattefordringar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist

6 Övriga fordringar 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar Kortfristiga Kundfordringar 1500 Kundfordringar/kortfristig Beräknade skattefordringar 1559 Beräkn. skattefordr. kortfrist Övriga fordringar 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 EU-tjänster MOMS-fordran 1535 EU-anskaffningar/momsfordran 1536 Momsfordran 23%/ inköp Momsfordran 22%/ inköp 1537 Momsfordran 13%/ inköpn Momsfordran 12%/ inköpn 1540 Momsfordran 9%/ inköp Momsfordran 8%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr. Finansiella värdepapper 1600 Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag Kassa och bank 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank 3 Passiva EGET KAPITAL Akitiekapital Aktie- och andelskapital 2000 Aktiekapital Aktiekapitalförhöjning 2005 Aktieemission Överkursfond 2010 Överkursfond Uppskrivningsfond 2012 Uppskrivningsfond

7 Realvärdefond 2019 Realvärdefond Reservfond 2011 Reservfond Övriga fonder Fond för placerat eget kapital 2018 Fond för placerat eget kapital Fonder enligt bolagsordningen 2016 Fond enligt bolagsordning Övriga fonder 2017 Övriga fonder Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp. Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Kapitallån 2080 Kapitallån Erhållna förskott 2340 Erh. förskott/långfristiga Skulder till leverantörer 2350 Skulder till leverantörer/lång Beräknad skatteskuld 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr. Skulder till kreditinstitut 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga Övriga skulder 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång Kortfristiga Kapitallån 2499 Kapitallån, kortfr. Erhållna förskott 2420 Erhållna förskott/kortfristiga

8 Skulder till leverantörer 2430 Skulder till leverantörer/kort Beräknad skatteskuld 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris Skulder till kreditinstitut 2400 Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort. Övriga skulder 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld 2463 EU-tjänster MOMS-skuld 2464 MOMS-skuld 2465 EU-anskaffningars MOMS-skuld 2466 Försäljning MOMS-skuld 23% Försäljning MOMS-skuld 22% 2467 Försäljning MOMS-skuld 13% Försäljning MOMS-skuld 12% 2470 Försäljning MOMS-skuld 9% Försäljning MOMS-skuld 8% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort

9 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING 3000 Försäljning MOMS 23% Försäljning MOMS 22% 3002 Försäljning MOMS 13% Försäljning MOMS 12% 3004 Försäljning MOMS 9% Försäljning MOMS 8% 3010 Försäljning MOMS 23% nettobok Försäljning MOMS 22% nettobok Försäljning MOMS 13% nettobok Försäljning MOMS 12% nettobok Försäljning MOMS 9% nettobok Försäljning MOMS 8% nettobok Försäljning momsfri 3021 Försäljning moms 0% 3030 Försäljning utomlands 3040 Försäljning EU-område 3041 Försäjning av tjänster-eu 3050 Rabatter MOMS 23% Rabatter MOMS 22% 3052 Rabatter MOMS 13% Rabatter MOMS 12% 3054 Rabatter MOMS 9% Rabatter MOMS 8% 3055 Rabatter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter Förändring av lager av varor 3100 Lagerförändring/produktlager Tillverkning för eget bruk 3200 Tillverk.för eget bruk MOMS23% Tillverk.för eget bruk MOMS22% 3205 Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter 3300 Övr. rörelseintäkter MOMS 23% Övr. rörelseintäkter MOMS 22% 3305 Övr. rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden 4000 Inköp MOMS 23% brutto Inköp MOMS 22% brutto 4002 Inköp MOMS 13% brutto Inköp MOMS 12% brutto 4004 Inköp MOMS 9% brutto Inköp MOMS 8% brutto 4010 Inköp MOMS 23% netto Inköp MOMS 22% netto 4012 Inköp MOMS 13% netto Inköp MOMS 12% netto

10 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 Erhållna rabatter MOMS 23% Erhållna rabatter MOMS 22% 4045 Erhållna rabatter 4050 Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 Inköp EU-tjänster 23% Inköp EU-tjänster 22% 4053 Inköp EU-tjänster 13% Inköp EU-tjänster 12% 4054 Inköp EU-tjänster 9% Inköp EU-tjänster 8% 4060 Inköp EU MOMS 23% (autom.) Inköp EU MOMS 22% (autom.) 4064 Inköp EU MOMS 9% (autom.) Inköp EU MOMS 8% (autom.) 4070 Inköp EU MOMS 23% (ej avdr.bar Inköp EU MOMS 22% (ej avdr.bar 4080 Inköp EU MOMS 0% 4081 Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 Inköp EU-tjänster 23% (skatt) Inköp EU-tjänster 22% (skatt) 4083 Inköp EU-tjänster 13% (saktt) Inköp EU-tjänster 12% (saktt) 4084 Inköp EU-tjänster 9% (skatt) Inköp EU-tjänster 8% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Förändring av lager 4100 Förändring av lager Köpta tjänster 4200 Köpta tjänster MOMS 23% Köpta tjänster MOMS 22% 4205 Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Pensionskostnader 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Övr. lönebikostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 7000 Avskrivn. enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt

11 Except. nedskr. av rörliga aktiva 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Övriga rörelsekostnader 6100 Hyror MOMS 23% Hyror MOMS 22% 6105 Hyror 6290 Övr. lönebikostnader MOMS 23% Övr. lönebikostnader MOMS 22% 6292 Övr. lönebikostnader MOMS 13% Övr. lönebikostnader MOMS 12% 6294 Övr. lönebikostnader MOMS 9% Övr. lönebikostnader MOMS 8% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar 6310 Hotellkostnad MOMS 23% Hotellkostnad MOMS 22% 6312 Hotellkostnad MOMS 13% Hotellkostnad MOMS 12% 6314 Hotellkostnad MOMS 9% Hotellkostnad MOMS 8% 6315 Hotellkostnad 6380 Personaltransport MOMS 9% Personaltransport MOMS 8% 6390 Övriga resekostnader 23% Övriga resekostnader 22% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 Reklamkostnad MOMS 23% Reklamkostnad MOMS 22% 6505 Reklamkostnad 6600 Bruks/underhållskostnad 23% Bruks/underhållskostnad 22% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 Småanskattningar MOMS 23% Småanskattningar MOMS 22% 6615 Småanskattningar 6620 Tre års inventarier MOMS 23% Tre års inventarier MOMS 22%

12 Tre års inventarier 6630 Service MOMS 23% Service MOMS 22% 6635 Service 6640 Lokalernas underhåll 23% Lokalernas underhåll 22% 6645 Lokalernas underhåll 6650 El och värme MOMS 23% El och värme MOMS 22% 6655 El och värme 6700 Fordons bränslekostn. MOMS 23% Fordons bränslekostn. MOMS 22% 6705 Fordons bränslekostnader 6720 Fordons reparat./serv.moms 23% Fordons reparat./serv.moms 22% 6725 Fordons reparat./service 6730 Övr.fordonskostn. MOMS 23% Övr.fordonskostn. MOMS 22% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 Postavgifter MOMS 23% Postavgifter MOMS 22% 6805 Postavgifter 6820 Teleavgifter MOMS 23% Teleavgifter MOMS 22% 6825 Teleavgifter 6900 Kontorskostnad MOMS 23% Kontorskostnad MOMS 22% 6905 Kontorskostnad 6920 Datakostnad MOMS 23% Datakostnad MOMS 22% 6925 Datakostnad 6930 Bokföringkostnad MOMS 23% Bokföringkostnad MOMS 22% 6935 Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 Indrivningskostnader MOMS 23% Indrivningskostnader MOMS 22% 6965 Indrivningskostnader 6970 Facklitt./tidningar MOMS 23% Facklitt./tidningar MOMS 22% 6974 Facklitt./tidningar MOMS 9% Facklitt./tidningar MOMS 8% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 Kreditförluster MOMS 23% Kreditförluster MOMS 22% 6982 Kreditförluster MOMS 13% Kreditförluster MOMS 12% 6984 Kreditförluster MOMS 9% Kreditförluster MOMS 8%

13 Kreditförluster 6990 Övr.administrat.kostn.MOMS 23% Övr.administrat.kostn.MOMS 22% 6992 Övr.administrat.kostn.MOMS 13% Övr.administrat.kostn.MOMS 12% 6994 Övr.administrat.kostn.MOMS 9% Övr.administrat.kostn.MOMS 8% 6995 Övr.administartiva kostnader RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen 7150 Intäkt.från andelar i koncern Intäkt. från andelar i ägarint.företag 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter Nedskr. av plac. bl. best. aktiva 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt. Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva 7650 Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern Räntek. o övr. finans. kostnader / övr Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar Extraordinära kostnader

14 Extraordinära kostnader VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens 9000 Förändr. i avskrivinings diff. Förändring av frivilliga reserver 9100 Förändring av friv.reserver Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt Beräknade skatter 9230 Beräknade skatter Övr. direkta skatter 9250 Övr.direkta skatter RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL)

15 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING ( ) 3000 AMB23 Försäljning MOMS 23% AMB22 Försäljning MOMS 22% 3002 AMB13 Försäljning MOMS 13% AMB12 Försäljning MOMS 12% 3004 AMB9 Försäljning MOMS 9% AMB8 Försäljning MOMS 8% 3010 AMN23 Försäljning MOMS 23% nettobok AMN22 Försäljning MOMS 22% nettobok AMN13 Försäljning MOMS 13% nettobok AMN12 Försäljning MOMS 12% nettobok AMN9 Försäljning MOMS 9% nettobok AMN8 Försäljning MOMS 8% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB23 Rabatter MOMS 23% AMB22 Rabatter MOMS 22% 3052 AOB13 Rabatter MOMS 13% AOB12 Rabatter MOMS 12% 3054 AMB9 Rabatter MOMS 9% AMB8 Rabatter MOMS 8% 3055 Rabatter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter Förändring av lager av varor ( ) 3100 Lagerförändring/produktlager Tillverkning för eget bruk ( ) 3200 AMB23 Tillverk.för eget bruk MOMS23% AMB22 Tillverk.för eget bruk MOMS22% 3205 Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter ( ) 3300 AMB23 Övr. rörelseintäkter MOMS 23% AMB22 Övr. rörelseintäkter MOMS 22% 3305 Övr. rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden ( ) 4000 AOB23 Inköp MOMS 23% brutto AOB22 Inköp MOMS 22% brutto 4002 AOB13 Inköp MOMS 13% brutto - 1 -

16 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr AOB12 Inköp MOMS 12% brutto 4004 AOB9 Inköp MOMS 9% brutto AOB8 Inköp MOMS 8% brutto 4010 AON23 Inköp MOMS 23% netto AON22 Inköp MOMS 22% netto 4012 AON13 Inköp MOMS 13% netto AON12 Inköp MOMS 12% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 AOB23 Erhållna rabatter MOMS 23% AOB22 Erhållna rabatter MOMS 22% 4045 Erhållna rabatter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV23 Inköp EU-tjänster 23% PHV22 Inköp EU-tjänster 22% 4053 PHV13 Inköp EU-tjänster 13% PHV12 Inköp EU-tjänster 12% 4054 PHV9 Inköp EU-tjänster 9% PHV8 Inköp EU-tjänster 8% 4060 YHV23 Inköp EU MOMS 23% (autom.) YHV22 Inköp EU MOMS 22% (autom.) 4064 YHV9 Inköp EU MOMS 9% (autom.) YHV8 Inköp EU MOMS 8% (autom.) 4070 YHS23 Inköp EU MOMS 23% (ej avdr.bar YHS22 Inköp EU MOMS 22% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS23 Inköp EU-tjänster 23% (skatt) PHS22 Inköp EU-tjänster 22% (skatt) 4083 PHS13 Inköp EU-tjänster 13% (saktt) PHS12 Inköp EU-tjänster 12% (saktt) 4084 PHS9 Inköp EU-tjänster 9% (skatt) PHS8 Inköp EU-tjänster 8% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Förändring av lager ( ) 4100 Förändring av lager Köpta tjänster ( ) 4200 AOB23 Köpta tjänster MOMS 23% AOB22 Köpta tjänster MOMS 22% 4205 Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden ( ) 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning - 2 -

17 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr Pensionskostnader ( ) 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Övr. lönebikostnader ( ) 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan ( ) 7000 Avskrivn. enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ( ) 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Except. nedskr. av rörliga aktiva ( ) 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Övriga rörelsekostnader ( ) 6100 AOB23 Hyror MOMS 23% AOB22 Hyror MOMS 22% 6105 Hyror 6290 AOB23 Övr. lönebikostnader MOMS 23% AOB22 Övr. lönebikostnader MOMS 22% 6292 AOB13 Övr. lönebikostnader MOMS 13% AOB12 Övr. lönebikostnader MOMS 12% 6294 AOB9 Övr. lönebikostnader MOMS 9% AOB8 Övr. lönebikostnader MOMS 8% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar 6310 AOB23 Hotellkostnad MOMS 23% AOB22 Hotellkostnad MOMS 22% 6312 AOB13 Hotellkostnad MOMS 13% AOB12 Hotellkostnad MOMS 12% 6314 AOB9 Hotellkostnad MOMS 9% AOB8 Hotellkostnad MOMS 8% 6315 Hotellkostnad 6380 AOB9 Personaltransport MOMS 9% AOB8 Personaltransport MOMS 8% 6390 AOB23 Övriga resekostnader 23% AOB22 Övriga resekostnader 22% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn

18 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 6470 Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 AOB23 Reklamkostnad MOMS 23% AOB22 Reklamkostnad MOMS 22% 6505 Reklamkostnad 6600 AOB23 Bruks/underhållskostnad 23% AOB22 Bruks/underhållskostnad 22% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 AOB23 Småanskattningar MOMS 23% AOB22 Småanskattningar MOMS 22% 6615 Småanskattningar 6620 AOB23 Tre års inventarier MOMS 23% AOB22 Tre års inventarier MOMS 22% 6625 Tre års inventarier 6630 AOB23 Service MOMS 23% AOB22 Service MOMS 22% 6635 Service 6640 AOB23 Lokalernas underhåll 23% AOB22 Lokalernas underhåll 22% 6645 Lokalernas underhåll 6650 AOB23 El och värme MOMS 23% AOB22 El och värme MOMS 22% 6655 El och värme 6700 AOB23 Fordons bränslekostn. MOMS 23% AOB22 Fordons bränslekostn. MOMS 22% 6705 Fordons bränslekostnader 6720 AOB23 Fordons reparat./serv.moms 23% AOB22 Fordons reparat./serv.moms 22% 6725 Fordons reparat./service 6730 AOB23 Övr.fordonskostn. MOMS 23% AOB22 Övr.fordonskostn. MOMS 22% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 AOB23 Postavgifter MOMS 23% AOB22 Postavgifter MOMS 22% 6805 Postavgifter 6820 AOB23 Teleavgifter MOMS 23% AOB22 Teleavgifter MOMS 22% 6825 Teleavgifter - 4 -

19 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 6900 AOB23 Kontorskostnad MOMS 23% AOB22 Kontorskostnad MOMS 22% 6905 Kontorskostnad 6920 AOB23 Datakostnad MOMS 23% AOB22 Datakostnad MOMS 22% 6925 Datakostnad 6930 AOB23 Bokföringkostnad MOMS 23% AOB22 Bokföringkostnad MOMS 22% 6935 Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 AOB23 Indrivningskostnader MOMS 23% AOB22 Indrivningskostnader MOMS 22% 6965 Indrivningskostnader 6970 AOB23 Facklitt./tidningar MOMS 23% AOB22 Facklitt./tidningar MOMS 22% 6974 AOB9 Facklitt./tidningar MOMS 9% AOB8 Facklitt./tidningar MOMS 8% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 AOB23 Kreditförluster MOMS 23% AOB22 Kreditförluster MOMS 22% 6982 AOB13 Kreditförluster MOMS 13% AOB12 Kreditförluster MOMS 12% 6984 AOB9 Kreditförluster MOMS 9% AOB8 Kreditförluster MOMS 8% 6985 Kreditförluster 6990 AOB23 Övr.administrat.kostn.MOMS 23% AOB22 Övr.administrat.kostn.MOMS 22% 6992 AOB13 Övr.administrat.kostn.MOMS 13% AOB12 Övr.administrat.kostn.MOMS 12% 6994 AOB9 Övr.administrat.kostn.MOMS 9% AOB8 Övr.administrat.kostn.MOMS 8% 6995 Övr.administartiva kostnader RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen ( ) 7150 Intäkt.från andelar i koncern Intäkt. från andelar i ägarint.företag ( ) 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern ( ) 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr. ( ) 7100 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern ( ) 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc

20 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 7392 Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr ( ) 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter Nedskr. av plac. bl. best. aktiva ( ) 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt. Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva ( ) 7650 Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern ( ) 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern Räntek. o övr. finans. kostnader / övr. ( ) 7400 Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter ( ) 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar Extraordinära kostnader ( ) 8100 Extraordinära kostnader VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens ( ) 9000 Förändr. i avskrivinings diff. Förändring av frivilliga reserver ( ) 9100 Förändring av friv.reserver Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter ( ) 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt - 6 -

21 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr Beräknade skatter ( ) 9230 Beräknade skatter Övr. direkta skatter ( ) 9250 Övr.direkta skatter RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar ( ) 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång. Materiella tillgångar ( ) 1100 Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent 1121 AOB23 23% maskiner o. inventarier AOB22 22% maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 AMN23 Försäljning 23%, maskiner o AMN22 Försäljning 22%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn. Placeringar ( ) 1200 Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö

22 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar ( ) 1400 Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg. Fordringar Långfristiga Kundfordringar ( ) 1560 Kundfordringar/långfristiga Beräknade skattefordringar ( ) 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist. Övriga fordringar ( ) 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar Kortfristiga Kundfordringar ( ) 1500 Kundfordringar/kortfristig Beräknade skattefordringar ( ) 1559 Beräkn. skattefordr. kortfrist Övriga fordringar ( ) 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 PV EU-tjänster MOMS-fordran 1535 YV EU-anskaffningar/momsfordran 1536 OA23 Momsfordran 23%/ inköp OA22 Momsfordran 22%/ inköp 1537 OA13 Momsfordran 13%/ inköpn OA12 Momsfordran 12%/ inköpn 1540 OA9 Momsfordran 9%/ inköp OA8 Momsfordran 8%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr

23 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr Finansiella värdepapper ( ) 1600 Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag Kassa och bank ( ) 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank 3 Passiva EGET KAPITAL Akitiekapital Aktie- och andelskapital ( ) 2000 Aktiekapital Aktiekapitalförhöjning ( ) 2005 Aktieemission Överkursfond ( ) 2010 Överkursfond Uppskrivningsfond ( ) 2012 Uppskrivningsfond Realvärdefond ( ) 2019 Realvärdefond Reservfond ( ) 2011 Reservfond Övriga fonder Fond för placerat eget kapital ( ) 2018 Fond för placerat eget kapital Fonder enligt bolagsordningen ( ) 2016 Fond enligt bolagsordning Övriga fonder ( ) 2017 Övriga fonder Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper ( ) 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp. Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner ( ) 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar ( ) - 9 -

24 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Kapitallån ( ) 2080 Kapitallån Erhållna förskott ( ) 2340 Erh. förskott/långfristiga Skulder till leverantörer ( ) 2350 Skulder till leverantörer/lång Beräknad skatteskuld ( ) 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr. Skulder till kreditinstitut ( ) 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga Övriga skulder ( ) 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång Kortfristiga Kapitallån ( ) 2499 Kapitallån, kortfr. Erhållna förskott ( ) 2420 Erhållna förskott/kortfristiga Skulder till leverantörer ( ) 2430 Skulder till leverantörer/kort Beräknad skatteskuld ( ) 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris Skulder till kreditinstitut ( ) 2400 Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort. Övriga skulder ( ) 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer