Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta"

Transkript

1 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga fordringar Kortfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank Passiva EGET KAPITAL Akitiekapital Aktie- och andelskapital Aktiekapitalförhöjning Överkursfond Uppskrivningsfond Realvärdefond Reservfond Övriga fonder Fond för placerat eget kapital Fonder enligt bolagsordningen Övriga fonder Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Kapitallån Erhållna förskott

2 Skulder till leverantörer Beräknad skatteskuld Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga Kapitallån Erhållna förskott Skulder till leverantörer Beräknad skatteskuld Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

3 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING Förändring av lager av varor Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden Förändring av lager Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva Except. nedskr. av rörliga aktiva Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen Intäkt. från andelar i ägarint.företag Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr Nedskr. av plac. bl. best. aktiva Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern Räntek. o övr. finans. kostnader / övr VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens Förändring av frivilliga reserver Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter Beräknade skatter Övr. direkta skatter

4 RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL)

5 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång. Materiella tillgångar 1100 Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent % maskiner o. inventarier % maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 Försäljning 23%, maskiner o Försäljning 22%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn. Placeringar 1200 Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö. RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 1400 Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg. Fordringar Långfristiga Kundfordringar 1560 Kundfordringar/långfristiga Beräknade skattefordringar 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist

6 Övriga fordringar 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar Kortfristiga Kundfordringar 1500 Kundfordringar/kortfristig Beräknade skattefordringar 1559 Beräkn. skattefordr. kortfrist Övriga fordringar 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 EU-tjänster MOMS-fordran 1535 EU-anskaffningar/momsfordran 1536 Momsfordran 23%/ inköp Momsfordran 22%/ inköp 1537 Momsfordran 13%/ inköpn Momsfordran 12%/ inköpn 1540 Momsfordran 9%/ inköp Momsfordran 8%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr. Finansiella värdepapper 1600 Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag Kassa och bank 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank 3 Passiva EGET KAPITAL Akitiekapital Aktie- och andelskapital 2000 Aktiekapital Aktiekapitalförhöjning 2005 Aktieemission Överkursfond 2010 Överkursfond Uppskrivningsfond 2012 Uppskrivningsfond

7 Realvärdefond 2019 Realvärdefond Reservfond 2011 Reservfond Övriga fonder Fond för placerat eget kapital 2018 Fond för placerat eget kapital Fonder enligt bolagsordningen 2016 Fond enligt bolagsordning Övriga fonder 2017 Övriga fonder Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp. Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Kapitallån 2080 Kapitallån Erhållna förskott 2340 Erh. förskott/långfristiga Skulder till leverantörer 2350 Skulder till leverantörer/lång Beräknad skatteskuld 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr. Skulder till kreditinstitut 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga Övriga skulder 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång Kortfristiga Kapitallån 2499 Kapitallån, kortfr. Erhållna förskott 2420 Erhållna förskott/kortfristiga

8 Skulder till leverantörer 2430 Skulder till leverantörer/kort Beräknad skatteskuld 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris Skulder till kreditinstitut 2400 Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort. Övriga skulder 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld 2463 EU-tjänster MOMS-skuld 2464 MOMS-skuld 2465 EU-anskaffningars MOMS-skuld 2466 Försäljning MOMS-skuld 23% Försäljning MOMS-skuld 22% 2467 Försäljning MOMS-skuld 13% Försäljning MOMS-skuld 12% 2470 Försäljning MOMS-skuld 9% Försäljning MOMS-skuld 8% 2479 Skattekontotransaktioner 2480 Skulder till koncernföret/kort 2488 Skulder till aktionärer 2490 Skulder till äg.int.föret/kort

9 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING 3000 Försäljning MOMS 23% Försäljning MOMS 22% 3002 Försäljning MOMS 13% Försäljning MOMS 12% 3004 Försäljning MOMS 9% Försäljning MOMS 8% 3010 Försäljning MOMS 23% nettobok Försäljning MOMS 22% nettobok Försäljning MOMS 13% nettobok Försäljning MOMS 12% nettobok Försäljning MOMS 9% nettobok Försäljning MOMS 8% nettobok Försäljning momsfri 3021 Försäljning moms 0% 3030 Försäljning utomlands 3040 Försäljning EU-område 3041 Försäjning av tjänster-eu 3050 Rabatter MOMS 23% Rabatter MOMS 22% 3052 Rabatter MOMS 13% Rabatter MOMS 12% 3054 Rabatter MOMS 9% Rabatter MOMS 8% 3055 Rabatter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter Förändring av lager av varor 3100 Lagerförändring/produktlager Tillverkning för eget bruk 3200 Tillverk.för eget bruk MOMS23% Tillverk.för eget bruk MOMS22% 3205 Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter 3300 Övr. rörelseintäkter MOMS 23% Övr. rörelseintäkter MOMS 22% 3305 Övr. rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden 4000 Inköp MOMS 23% brutto Inköp MOMS 22% brutto 4002 Inköp MOMS 13% brutto Inköp MOMS 12% brutto 4004 Inköp MOMS 9% brutto Inköp MOMS 8% brutto 4010 Inköp MOMS 23% netto Inköp MOMS 22% netto 4012 Inköp MOMS 13% netto Inköp MOMS 12% netto

10 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 Erhållna rabatter MOMS 23% Erhållna rabatter MOMS 22% 4045 Erhållna rabatter 4050 Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 Inköp EU-tjänster 23% Inköp EU-tjänster 22% 4053 Inköp EU-tjänster 13% Inköp EU-tjänster 12% 4054 Inköp EU-tjänster 9% Inköp EU-tjänster 8% 4060 Inköp EU MOMS 23% (autom.) Inköp EU MOMS 22% (autom.) 4064 Inköp EU MOMS 9% (autom.) Inköp EU MOMS 8% (autom.) 4070 Inköp EU MOMS 23% (ej avdr.bar Inköp EU MOMS 22% (ej avdr.bar 4080 Inköp EU MOMS 0% 4081 Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 Inköp EU-tjänster 23% (skatt) Inköp EU-tjänster 22% (skatt) 4083 Inköp EU-tjänster 13% (saktt) Inköp EU-tjänster 12% (saktt) 4084 Inköp EU-tjänster 9% (skatt) Inköp EU-tjänster 8% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Förändring av lager 4100 Förändring av lager Köpta tjänster 4200 Köpta tjänster MOMS 23% Köpta tjänster MOMS 22% 4205 Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning Pensionskostnader 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Övr. lönebikostnader 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 7000 Avskrivn. enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt

11 Except. nedskr. av rörliga aktiva 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Övriga rörelsekostnader 6100 Hyror MOMS 23% Hyror MOMS 22% 6105 Hyror 6290 Övr. lönebikostnader MOMS 23% Övr. lönebikostnader MOMS 22% 6292 Övr. lönebikostnader MOMS 13% Övr. lönebikostnader MOMS 12% 6294 Övr. lönebikostnader MOMS 9% Övr. lönebikostnader MOMS 8% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar 6310 Hotellkostnad MOMS 23% Hotellkostnad MOMS 22% 6312 Hotellkostnad MOMS 13% Hotellkostnad MOMS 12% 6314 Hotellkostnad MOMS 9% Hotellkostnad MOMS 8% 6315 Hotellkostnad 6380 Personaltransport MOMS 9% Personaltransport MOMS 8% 6390 Övriga resekostnader 23% Övriga resekostnader 22% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 Reklamkostnad MOMS 23% Reklamkostnad MOMS 22% 6505 Reklamkostnad 6600 Bruks/underhållskostnad 23% Bruks/underhållskostnad 22% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 Småanskattningar MOMS 23% Småanskattningar MOMS 22% 6615 Småanskattningar 6620 Tre års inventarier MOMS 23% Tre års inventarier MOMS 22%

12 Tre års inventarier 6630 Service MOMS 23% Service MOMS 22% 6635 Service 6640 Lokalernas underhåll 23% Lokalernas underhåll 22% 6645 Lokalernas underhåll 6650 El och värme MOMS 23% El och värme MOMS 22% 6655 El och värme 6700 Fordons bränslekostn. MOMS 23% Fordons bränslekostn. MOMS 22% 6705 Fordons bränslekostnader 6720 Fordons reparat./serv.moms 23% Fordons reparat./serv.moms 22% 6725 Fordons reparat./service 6730 Övr.fordonskostn. MOMS 23% Övr.fordonskostn. MOMS 22% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 Postavgifter MOMS 23% Postavgifter MOMS 22% 6805 Postavgifter 6820 Teleavgifter MOMS 23% Teleavgifter MOMS 22% 6825 Teleavgifter 6900 Kontorskostnad MOMS 23% Kontorskostnad MOMS 22% 6905 Kontorskostnad 6920 Datakostnad MOMS 23% Datakostnad MOMS 22% 6925 Datakostnad 6930 Bokföringkostnad MOMS 23% Bokföringkostnad MOMS 22% 6935 Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 Indrivningskostnader MOMS 23% Indrivningskostnader MOMS 22% 6965 Indrivningskostnader 6970 Facklitt./tidningar MOMS 23% Facklitt./tidningar MOMS 22% 6974 Facklitt./tidningar MOMS 9% Facklitt./tidningar MOMS 8% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 Kreditförluster MOMS 23% Kreditförluster MOMS 22% 6982 Kreditförluster MOMS 13% Kreditförluster MOMS 12% 6984 Kreditförluster MOMS 9% Kreditförluster MOMS 8%

13 Kreditförluster 6990 Övr.administrat.kostn.MOMS 23% Övr.administrat.kostn.MOMS 22% 6992 Övr.administrat.kostn.MOMS 13% Övr.administrat.kostn.MOMS 12% 6994 Övr.administrat.kostn.MOMS 9% Övr.administrat.kostn.MOMS 8% 6995 Övr.administartiva kostnader RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen 7150 Intäkt.från andelar i koncern Intäkt. från andelar i ägarint.företag 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter Nedskr. av plac. bl. best. aktiva 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt. Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva 7650 Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern Räntek. o övr. finans. kostnader / övr Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar Extraordinära kostnader

14 Extraordinära kostnader VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens 9000 Förändr. i avskrivinings diff. Förändring av frivilliga reserver 9100 Förändring av friv.reserver Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt Beräknade skatter 9230 Beräknade skatter Övr. direkta skatter 9250 Övr.direkta skatter RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL)

15 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING ( ) 3000 AMB23 Försäljning MOMS 23% AMB22 Försäljning MOMS 22% 3002 AMB13 Försäljning MOMS 13% AMB12 Försäljning MOMS 12% 3004 AMB9 Försäljning MOMS 9% AMB8 Försäljning MOMS 8% 3010 AMN23 Försäljning MOMS 23% nettobok AMN22 Försäljning MOMS 22% nettobok AMN13 Försäljning MOMS 13% nettobok AMN12 Försäljning MOMS 12% nettobok AMN9 Försäljning MOMS 9% nettobok AMN8 Försäljning MOMS 8% nettobok VM Försäljning momsfri 3021 NO Försäljning moms 0% 3030 NO Försäljning utomlands 3040 YM Försäljning EU-område 3041 PM Försäjning av tjänster-eu 3050 AMB23 Rabatter MOMS 23% AMB22 Rabatter MOMS 22% 3052 AOB13 Rabatter MOMS 13% AOB12 Rabatter MOMS 12% 3054 AMB9 Rabatter MOMS 9% AMB8 Rabatter MOMS 8% 3055 Rabatter 3080 Indirekta skatter 3090 Övr.försälj.korrigeringsposter Förändring av lager av varor ( ) 3100 Lagerförändring/produktlager Tillverkning för eget bruk ( ) 3200 AMB23 Tillverk.för eget bruk MOMS23% AMB22 Tillverk.för eget bruk MOMS22% 3205 Tillverkning för eget bruk Övriga rörelseintäkter ( ) 3300 AMB23 Övr. rörelseintäkter MOMS 23% AMB22 Övr. rörelseintäkter MOMS 22% 3305 Övr. rörelseintäkter Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden ( ) 4000 AOB23 Inköp MOMS 23% brutto AOB22 Inköp MOMS 22% brutto 4002 AOB13 Inköp MOMS 13% brutto - 1 -

16 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr AOB12 Inköp MOMS 12% brutto 4004 AOB9 Inköp MOMS 9% brutto AOB8 Inköp MOMS 8% brutto 4010 AON23 Inköp MOMS 23% netto AON22 Inköp MOMS 22% netto 4012 AON13 Inköp MOMS 13% netto AON12 Inköp MOMS 12% netto 4020 Inköp MOMS 0% 4030 Inköp 4040 AOB23 Erhållna rabatter MOMS 23% AOB22 Erhållna rabatter MOMS 22% 4045 Erhållna rabatter 4050 YHM Inköp EU MOMS (manuellt) 4051 PHM Inköp EU-tjänster (manuellt) 4052 PHV23 Inköp EU-tjänster 23% PHV22 Inköp EU-tjänster 22% 4053 PHV13 Inköp EU-tjänster 13% PHV12 Inköp EU-tjänster 12% 4054 PHV9 Inköp EU-tjänster 9% PHV8 Inköp EU-tjänster 8% 4060 YHV23 Inköp EU MOMS 23% (autom.) YHV22 Inköp EU MOMS 22% (autom.) 4064 YHV9 Inköp EU MOMS 9% (autom.) YHV8 Inköp EU MOMS 8% (autom.) 4070 YHS23 Inköp EU MOMS 23% (ej avdr.bar YHS22 Inköp EU MOMS 22% (ej avdr.bar 4080 YHE Inköp EU MOMS 0% 4081 PHE Inköp EU-tjänster (skattefri) 4082 PHS23 Inköp EU-tjänster 23% (skatt) PHS22 Inköp EU-tjänster 22% (skatt) 4083 PHS13 Inköp EU-tjänster 13% (saktt) PHS12 Inköp EU-tjänster 12% (saktt) 4084 PHS9 Inköp EU-tjänster 9% (skatt) PHS8 Inköp EU-tjänster 8% (skatt) 4090 Inköp EU 4091 EU-inköp motkontering Förändring av lager ( ) 4100 Förändring av lager Köpta tjänster ( ) 4200 AOB23 Köpta tjänster MOMS 23% AOB22 Köpta tjänster MOMS 22% 4205 Köpta tjänster Personalkostnader Löner och arvoden ( ) 6000 Löner och arvoden 6010 Semesterersättning - 2 -

17 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr Pensionskostnader ( ) 6020 Pensionskostnader 6021 Arb.tag. pensionskostnader Övr. lönebikostnader ( ) 6030 Soc.avgifter 6040 Övr. personalförsäkringar 6041 Inneh.arbetslöshetspremier 6095 Övr. lönebikostnader Avskrivningar ach nedskrivningar Avskrivningar enligt plan ( ) 7000 Avskrivn. enligt plan Nedskr. av tillg. bl. best. aktiva ( ) 7050 Nedskr.av tillg.bland best.akt Except. nedskr. av rörliga aktiva ( ) 7060 Exept.nedskriv.av rörl.aktiva Övriga rörelsekostnader ( ) 6100 AOB23 Hyror MOMS 23% AOB22 Hyror MOMS 22% 6105 Hyror 6290 AOB23 Övr. lönebikostnader MOMS 23% AOB22 Övr. lönebikostnader MOMS 22% 6292 AOB13 Övr. lönebikostnader MOMS 13% AOB12 Övr. lönebikostnader MOMS 12% 6294 AOB9 Övr. lönebikostnader MOMS 9% AOB8 Övr. lönebikostnader MOMS 8% 6295 Övriga lönebikostnader 6300 Dagtraktament 6305 Kilometersättningar 6310 AOB23 Hotellkostnad MOMS 23% AOB22 Hotellkostnad MOMS 22% 6312 AOB13 Hotellkostnad MOMS 13% AOB12 Hotellkostnad MOMS 12% 6314 AOB9 Hotellkostnad MOMS 9% AOB8 Hotellkostnad MOMS 8% 6315 Hotellkostnad 6380 AOB9 Personaltransport MOMS 9% AOB8 Personaltransport MOMS 8% 6390 AOB23 Övriga resekostnader 23% AOB22 Övriga resekostnader 22% 6395 Övriga resekostnader 6400 Representationskostnader 6440 Avdragbar representation 6450 Donationer 6451 Avdragbara donationer 6460 Överlåt.förlust anläggn.aktier 6461 Avdragb.överl.förlust anläggn

18 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 6470 Överlåtelsevinst, övr.anläggn Leasingavgifter 6490 Nedskrivning av förs.fordringa 6491 Icke avdr. böter o. straffavgi 6492 Icke avdragbar fusionsförlust 6493 Icke avdr.anl.tillg.värd.mins 6494 Icke avdr. obl.värdeminskn Icke avdragbara övriga kostnad 6500 AOB23 Reklamkostnad MOMS 23% AOB22 Reklamkostnad MOMS 22% 6505 Reklamkostnad 6600 AOB23 Bruks/underhållskostnad 23% AOB22 Bruks/underhållskostnad 22% 6605 Bruks/underhållskostnad 6610 AOB23 Småanskattningar MOMS 23% AOB22 Småanskattningar MOMS 22% 6615 Småanskattningar 6620 AOB23 Tre års inventarier MOMS 23% AOB22 Tre års inventarier MOMS 22% 6625 Tre års inventarier 6630 AOB23 Service MOMS 23% AOB22 Service MOMS 22% 6635 Service 6640 AOB23 Lokalernas underhåll 23% AOB22 Lokalernas underhåll 22% 6645 Lokalernas underhåll 6650 AOB23 El och värme MOMS 23% AOB22 El och värme MOMS 22% 6655 El och värme 6700 AOB23 Fordons bränslekostn. MOMS 23% AOB22 Fordons bränslekostn. MOMS 22% 6705 Fordons bränslekostnader 6720 AOB23 Fordons reparat./serv.moms 23% AOB22 Fordons reparat./serv.moms 22% 6725 Fordons reparat./service 6730 AOB23 Övr.fordonskostn. MOMS 23% AOB22 Övr.fordonskostn. MOMS 22% 6735 Övr.fordonskostnader 6740 Bilförsäkringar 6750 Försäkringar för verksamheten 6800 AOB23 Postavgifter MOMS 23% AOB22 Postavgifter MOMS 22% 6805 Postavgifter 6820 AOB23 Teleavgifter MOMS 23% AOB22 Teleavgifter MOMS 22% 6825 Teleavgifter - 4 -

19 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 6900 AOB23 Kontorskostnad MOMS 23% AOB22 Kontorskostnad MOMS 22% 6905 Kontorskostnad 6920 AOB23 Datakostnad MOMS 23% AOB22 Datakostnad MOMS 22% 6925 Datakostnad 6930 AOB23 Bokföringkostnad MOMS 23% AOB22 Bokföringkostnad MOMS 22% 6935 Bokföringskostnad 6940 Medlemsavgifter 6955 Bankkostnader 6960 AOB23 Indrivningskostnader MOMS 23% AOB22 Indrivningskostnader MOMS 22% 6965 Indrivningskostnader 6970 AOB23 Facklitt./tidningar MOMS 23% AOB22 Facklitt./tidningar MOMS 22% 6974 AOB9 Facklitt./tidningar MOMS 9% AOB8 Facklitt./tidningar MOMS 8% 6975 Facklitteratur/tidningar 6980 AOB23 Kreditförluster MOMS 23% AOB22 Kreditförluster MOMS 22% 6982 AOB13 Kreditförluster MOMS 13% AOB12 Kreditförluster MOMS 12% 6984 AOB9 Kreditförluster MOMS 9% AOB8 Kreditförluster MOMS 8% 6985 Kreditförluster 6990 AOB23 Övr.administrat.kostn.MOMS 23% AOB22 Övr.administrat.kostn.MOMS 22% 6992 AOB13 Övr.administrat.kostn.MOMS 13% AOB12 Övr.administrat.kostn.MOMS 12% 6994 AOB9 Övr.administrat.kostn.MOMS 9% AOB8 Övr.administrat.kostn.MOMS 8% 6995 Övr.administartiva kostnader RÖRELSEVINST(-FÖRLUST) Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från andelar i koncernen ( ) 7150 Intäkt.från andelar i koncern Intäkt. från andelar i ägarint.företag ( ) 7160 Intäkt.från andelar i äg.int.f Intäkt. från övr.plac. bl. best. akt / koncern ( ) 7110 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.ö Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr. ( ) 7100 Intäkt.f.övr.pla.bl.best.akt.k Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / koncern ( ) 7391 Ränteint.för långfr.plac.konc

20 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 7392 Ränteint./kundfordringar konc Indrivn.int.kundfordringar ko Övr.finansiella intäkter konc. Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr ( ) 7200 Ränteint. för långfr.placering 7270 Ränteintäkter från ägandesamfu 7280 Vinstandelar från samfund 7281 Intäktsandelarnas beskattnings 7290 Överlåtelsevinst av finasier Ränteintäkter/kundfordringar 7310 Indrivningsint./kundfordringar 7380 Övriga ränteintäkter 7390 Övr. finansiella intäkter Nedskr. av plac. bl. best. aktiva ( ) 7600 Nedskr.av plac.bland best.akt. Nedskr. av fin. värdep. bl. rörliga aktiva ( ) 7650 Nedsk.av fin.värdep.bl.rör.akt Räntek. o ovr. finans. kosnader / koncern ( ) 7560 Räntekostnader/koncernen 7570 Övr. finans. kostnader koncern Räntek. o övr. finans. kostnader / övr. ( ) 7400 Räntekostnader 7490 Räntekostnader ägandeföretag 7500 Övr. finansiella kostnader 7550 Räntor o tillägg för skatter VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORD.POSTER, RESERVERINGAR O.SKATTER Extraordinära poster Extraordinära intäkter ( ) 8000 Extraordinära intäkter 8099 Återförda värdeminskningar Extraordinära kostnader ( ) 8100 Extraordinära kostnader VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositoner Förändring av avskrivn.differens ( ) 9000 Förändr. i avskrivinings diff. Förändring av frivilliga reserver ( ) 9100 Förändring av friv.reserver Inkomstskatter Räkenskapsperiodens skatter ( ) 9200 Förskottsskatter/perioden 9210 Skatter föreg.period ö/m 9220 Inkomstskatt - 6 -

21 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr Beräknade skatter ( ) 9230 Beräknade skatter Övr. direkta skatter ( ) 9250 Övr.direkta skatter RÄKENSKAPSPER.VINST(FÖRL) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar ( ) 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med lång verkningstid 1050 Förskottsbet. immat. tillgång. Materiella tillgångar ( ) 1100 Mark- och vattenområden 1105 Hyresrättig. jord- o. vattenom 1110 Byggnader och konstruktioner 1115 Hyresrättig. byggn. o. konstru 1120 Räk.per.ingång mask. o. invent 1121 AOB23 23% maskiner o. inventarier AOB22 22% maskiner o. inventarier 1122 Inköp av maskiner o. inventari 1123 AMN23 Försäljning 23%, maskiner o AMN22 Försäljning 22%, maskiner o Försäljning av maskiner o. inv 1125 Maskiner och inventarier 1130 Övr.materiella tillgångar 1140 Försk.bet./pågående nyanläggn. Placeringar ( ) 1200 Övriga aktier och andelar 1210 Övriga fordringar 1220 Långfristig plasering, värdepa 1225 Långfristig plasering, fastigh 1230 Långfristig plas. aktionärslån 1235 Långfristig plasering övr ink Andelar i företag inom koncern 1250 Fordringar hos föret. inom ko Andelar i ägarintresseföretag 1270 Fordringar hos ägarintressefö

22 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar ( ) 1400 Material/förnödenheter 1410 Varor under tillverkning 1420 Färdiga produkter 1425 Varor 1430 Övr. omsättningstillgångar 1438 Omsättningstillg. äg. fastig Omsättningstillg. värdepapper 1440 Förskottsbet. omsättn.tillg. Fordringar Långfristiga Kundfordringar ( ) 1560 Kundfordringar/långfristiga Beräknade skattefordringar ( ) 1599 Beräkn.skattefordr.långfrist. Övriga fordringar ( ) 1570 Fordringar i koncernen/långfr Fordringar i äg.int.f./långfr Lånefordringar/långfristiga 1585 Resultatregleringar, långfrist 1590 Övr.fordringar/långfristiga 1595 Obetalda aktier/andelar Kortfristiga Kundfordringar ( ) 1500 Kundfordringar/kortfristig Beräknade skattefordringar ( ) 1559 Beräkn. skattefordr. kortfrist Övriga fordringar ( ) 1510 Lånefordringar/kortfristiga 1512 Delägarlån /kortfristiga 1520 Resultatregleringar/kortfrist Övr.fordringar/kortfristiga 1531 Clearingkonto 1534 PV EU-tjänster MOMS-fordran 1535 YV EU-anskaffningar/momsfordran 1536 OA23 Momsfordran 23%/ inköp OA22 Momsfordran 22%/ inköp 1537 OA13 Momsfordran 13%/ inköpn OA12 Momsfordran 12%/ inköpn 1540 OA9 Momsfordran 9%/ inköp OA8 Momsfordran 8%/ inköp 1545 Obetalda aktier/andelar 1549 Övriga finansieringstillgångar 1550 Fordringar i koncernen/kortfr Fordringar i äg.int.f./kortfr

23 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr Finansiella värdepapper ( ) 1600 Övriga aktier och andelar/fin Övriga värdepapper/finans 1640 Andelar i koncerföretag Kassa och bank ( ) 1700 Kassa 1710 Bank Bank Bank 3 Passiva EGET KAPITAL Akitiekapital Aktie- och andelskapital ( ) 2000 Aktiekapital Aktiekapitalförhöjning ( ) 2005 Aktieemission Överkursfond ( ) 2010 Överkursfond Uppskrivningsfond ( ) 2012 Uppskrivningsfond Realvärdefond ( ) 2019 Realvärdefond Reservfond ( ) 2011 Reservfond Övriga fonder Fond för placerat eget kapital ( ) 2018 Fond för placerat eget kapital Fonder enligt bolagsordningen ( ) 2016 Fond enligt bolagsordning Övriga fonder ( ) 2017 Övriga fonder Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper ( ) 2020 Vinst/förl.tid.räkenskapsper Divid. som delats räkenskapsp. Räkenskapsper. vinst (förlust) Ackum. bokslutsdispositioner Ackum. bokslutsdispositioner ( ) 2100 Ackum. avskrivningsdifferens 2110 Frivilliga reserver Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar ( ) - 9 -

24 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\ab10\ab10.wtr 2130 Avsättningar för pensioner 2140 Skatteavsättningar 2150 Övr. oblig. avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga Kapitallån ( ) 2080 Kapitallån Erhållna förskott ( ) 2340 Erh. förskott/långfristiga Skulder till leverantörer ( ) 2350 Skulder till leverantörer/lång Beräknad skatteskuld ( ) 2395 Beräkn. skatteskuld, långfr. Skulder till kreditinstitut ( ) 2300 Masskuldbrevslån/långfristiga 2310 Lån mot konv. skuldebrev/lång Skulder till kreditinst./lång Pensionslån/långfristiga Övriga skulder ( ) 2360 Övriga skulder/långfristiga 2365 Passiva result.regl. långfr Finansieringsveksel, långfr Skulder till koncernföret/lång 2390 Skulder till äg.int.föret/lång Kortfristiga Kapitallån ( ) 2499 Kapitallån, kortfr. Erhållna förskott ( ) 2420 Erhållna förskott/kortfristiga Skulder till leverantörer ( ) 2430 Skulder till leverantörer/kort Beräknad skatteskuld ( ) 2495 Beräknad skatteskuld, kortfris Skulder till kreditinstitut ( ) 2400 Skulder till kreditinst./kort Masskuldebrevslån/kortfristiga 2410 Pensionslån/kortfristiga 2415 Lån mot konv. skuldebrev/kort. Övriga skulder ( ) 2440 Finansieringsväxlar/kortfrist Resultatregleringar/kortfrist Övriga skulder kortfristiga 2461 Förskottsinnehållsskuld 2462 Soc.avgiftsskuld

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings-

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer