Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl Ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00"

Transkript

1 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl Ajournering kl Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP)) Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) Hilbert Eliasson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Jeanette Loy (M) Kenneth Pehrsson (KD) Mats Ove Svensson, kommunchef Maria Hemlin, personalchef, 268 Jörgen Karlsson, t f ekonomichef, 272 Jörgen Samuelsson, näringslivsutvecklare, Björn Martinsson, teknisk chef, Annica Erlandsson (S) Annika Westlund, enhetschef, 273 Rune Lysell, enhetschef, 273 Peter Bergman, räddningschef, 277 Bo Hallgren, förvaltningschef, 277 Raghild Selstam (M), ordförande LSGV, 287 Isolde Johansson, sekreterare Justerare Britt Wall Justering Kommunhuset, kansliet den 17 december 2012 kl Sekreterare Ordförande Isolde Johansson Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 KSAU 268 KA 2011/631 Motion om likabehandling av anställda gällande friskvårdsinsatser Mona Moslehi (V) har i kommunfullmäktige väckt en motion att alla anställda i kommunen, oavsett anställningsform, ges möjlighet till friskvård på lika villkor. I kommunens Friskvårdspolicy erbjuds alla kommunanställda med månadslön vissa aktiviteter såsom subventionerade års- och 10-kort på Tumlaren. Motionären menar att det skulle kunna ses som diskriminering att utesluta timavlönade anställda från dessa förmåner. Personalchefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunchefen ges i uppdrag att utreda vilka som ska omfattas av friskvårdsinsatserna samt utreda möjligheten att införa ett nytt förmånssystem i form av rabattkuponger med syfte att främja de anställdas hälsa genom ett större utbud av motionsformer och motionssamordnare. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsen 2(21)

3 KSAU 269 KA 2010/367 Motion - konstgräs på grusplan i Hunnebostrand Johan Lindahl (KD) och Jeanette Loy (M) föreslår i en motion, att grusplanen i Hunnebostrand förses med konstgräs. De föreslår att det läggs in i budgetarbetet som en prioriterad investering, att frågan skyndsamt utreds samt att målet ska vara att planen är försedd med konstgräs inför nästa säsong. Hunnebovallens idrottsplats består idag av en naturgräsplan och en grusplan. Dagens utveckling för fotbollen är att konstgräsplaner blir mer attraktiva ytor att utöva dessa aktiviteter på, både för organiserad verksamhet och spontanaktiviteter. Med en konstgräsplan ökar man antalet aktivitetstimmar per år då underlaget klarar de flesta väderförhållanden och slitaget är minimalt. Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att finansieringen skall beaktas i samband med budgetarbetet Kultur- och fritidsansvarigt tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mikael Sternemar (FP) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag att bifalla motionen samt att finansieringen skall beaktas i samband med budgetarbetet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på utbildningsnämndens och Mikael Sternemars förslag och finner, att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen. Anslag för anläggandet av en konstgräsplan beaktas i investeringsbudget Kommunstyrelsen 3(21)

4 KSAU 270 KA 2012/012 Motion - Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet Kommunfullmäktige återremitterade en motion från Peter Hemlin (M), Mikael Sternemar (FP), Kenneth Pehrsson (KD), Verena Rohdin (NSP) och Olof Börjesson (C), som tillsammans lämnat in en motion om att stärka de lokala ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet mot bakgrund av en nationell överenskommelse som rör det sociala området och integrationsområdet. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att Sotenäs kommun inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och inom integrationsområdet. Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande Omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen från Peter Hemlin (M), Mikael Sternemar (FP), Kenneth Pehrsson (KD), Verena Rohdin (NSP) och Olof Börjesson (C) om att utreda förutsättningarna för att Sotenäs kommun inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen 4(21)

5 KSAU 271 KA 2011/359 Medborgarförslag om iordningsställande av Grevevallen på Smögen Tomas Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att skapa en hårdgjord yta för bl.a. inlinesåkning på Grevevallen på Smögen.. Inom kommunen finns ett behov av att anlägga större lekplatser på strategiska platser. Ett sådant läge som hittills inte utnyttjats är Grevevallen. En lekplats kommer här att ianspråkta ca hälften av den yta som är tillgänglig för markberedning. På den andra skulle det då vara möjligt att skapa en hårdgjord yta för fritidsaktiviteter. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till Sotenäsbostäder AB för synpunkter. Sotenäsbostäder AB ställer sig positiv till medborgarförslaget om Grevevallen, dock med den reservationen att fritidsaktiviteter inte bör pågå sent på kvällarna. Tekniske chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Sotenäsbostäder AB:s skrivelse Yrkande Ronald Hagbert (M) föreslår att kommunfullmäktige skall bifalla medborgarförslaget och överlämna det för beredning inför budgetarbetet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller Tomas Anderssons medborgarförslag och tackar för förslaget. Anslag för iordningsställande av Grevevallen tas upp med 150 tkr i investeringsbudget Kommunstyrelsen 5(21)

6 KSAU 272 KA 2012/116 Ekonomisk uppföljning november 2012 Ekonomiavdelningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning med prognos helår 2012 baserat på utfall t o m november. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen 6(21)

7 KSAU 273 Kommunens hantering av arbetsmarknads- och näringslivsfrågor Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt kommunchefen att under 2012 organisera en halvdag för diskussion om hantering av arbetsmarknads- och näringslivsfrågor i Sotenäs kommun. Näringslivsutvecklare Jörgen Samuelsson, enhetschef Annika Westlund, Individ- och familjeomsorgen, och enhetschef Rune Lysell, arbetslivsenheten, informerar om arbetsmarknadsläget i kommunen och behovet av försörjningstöd, särskilt till yngre personer. En inventering av företagen i kommunen om behovet av arbetskraft i en nära framtid kommer att göras. Kommunstyrelsen som ansvarar för övergripande arbetsmarknadsfrågor bör ägna tid åt en fördjupad diskussion om dessa frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anordna ett möte för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare onsdagen den 16 januari 2013 kl för diskussion om arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Kommunchefen Näringslivsutvecklaren Enhetschefen, Individ- och familjeomsorg Enhetschefen, arbetslivsenheten 7(21)

8 KSAU 274 Aktuella näringslivsfrågor Näringslivsutvecklare Jörgen Samuelsson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om aktuella näringslivsfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 8(21)

9 KSAU 275 KA 2012/676 Lån till föreningen Tôllar ô Seil Föreningen Tollar o Seil har som syfte att bevara och bruka olika båttyper som är typiska för vår trakt. Förutom fiskebåten Asta finns det ett antal mindre båtar i föreningen, bl.a. några segeljollar och en gigg. Föreningens samlingsplats är Sippans sjöbod som är belägen i Tången. Fiskebåten Asta av Smögen är byggd 1916 och är idag K-märkt och den sista registrerade fiskebåten på Bohuskusten i sitt slag med stävroder, däcksvinsch och tändkulemotor. Föreningen har idag 250 medlemmar. Tollar o Seil har ett lån från Sotenäs kommun på kronor, lånet är räntefritt och skall amorteras med kronor per år. Föreningen har nu haft betydligt större utgifter än budgeterat, detta beroende av omfattade reparationer som måste genomföras på fiskebåten LL667 Asta. Föreningen har nu inkommit med en förfråga till Sotenäs kommun om: 1. Föreningen ansöker om i första hand ett bidrag på : kronor till föreningen. 2. I andra hand utöka det räntefria lånet med : kronor, det tota lånet till kommun blir då kronor., och önskemål om en räntefri amortering på : kronor per år. Tanken med pengarna är att kunna reparera upp Asta i ett sådant skick att det kan visas upp för allmänheten och att kunna köra avgiftsbelagda turer med LL667 Asta. Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Sotenäs kommun är beredd att bistå föreningen med att ansöka om externa medel för projekt som syftar till en långsiktig utveckling för föreningen. Tôllar ô Seiel Kommunchefen 9(21)

10 KSAU 276 KA 2012/070 Medborgarförslag om etablering av konsthall Carlos Garcia Azuero har lämnat in ettt medborgarförslag om etablering av konsthall i Sotenäs kommun. Han föreslår att det med Gerlesborgsskolan och Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) i närheten skulle det vara möjligt att ta tillvara den konstnärskultur som existerar i området genom att det ges möjligheter till en kommunalt finansierad konstupplevelse. Det föreslås också att Musselina kan vara en bra lokal för denna verksamhet då lokalen ligger nära både Gerlesborgsskolan och KKV. Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget men hänvisar till Lokstallet i Strömstad, vilket utgör den gemensamma utställningsarenan och mötesplatsen för kommunerna i norra Bohuslän. Även kulturhuset i Hunnebostrand kan utgöra en resurs som konsthall. Kultur och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mikael Sternemar (FP), Jeanette Loy (M) och Britt Wall (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. Även Idrottshallen i Kungshamn samt Folkets Hus i kommunen kan utgöra lokaler för konstutställningar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars, Jeanette Loys och Britt Walls förslag och finner, att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget, men hänvisar till Lokstallet i Strömstad, som utgör den gemensamma utställningsarenan och mötesplatsen för de aktiva konstnärerna i kommunerna i norra Bohuslän. Även Idrottshallen i Kungshamn samt Folkets Hus i kommunen kan utgöra lokaler för konstutställningar Kommunstyrelsen 10(21)

11 KSAU 277 Inrättande av tjänst som miljö- och säkerhetssamordnare Sotenäs kommun inrättade en tjänst som miljö- och säkerhetssamordnare. Tjänsten och arbetsinnehållet var från början tänkt att delas mellan miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten. Räddningstjänsten och miljö- och byggförvaltningen har utvärderat verksamheten och föreslår att tjänsten permanentas. Räddningschefens och förvaltningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som miljö- och säkerhetssamordnare övergår från projektanställning till tillsvidareanställning från Tjänsten delfinansieras till 50 % av statsbidrag. Kommunstyrelsen 11(21)

12 KSAU 278 Diskussion om personalresurser inom kommunens tekniska verksamhet Tekniske chefen Björn Martinsson informerar om aktuella frågor inom kommunens tekniska verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar behovet av personalresurser inom tekniska avdelningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen 12(21)

13 KSAU 279 Ny organisation för kommunens tekniska verksamhet Kommunstyrelsen beslutade om ny organisation för den tekniska verksamheten på försök under perioden Förslag till organisationsförändringar inom den tekniska verksamheten har sedan 2007 redovisats i ett flertal tjänsteutlåtanden, protokoll och utredningar av olika konsultföretag. Utvärdering av den nya organisationen skulle ske hösten 2011 och efter det ska kommunstyrelsen besluta om fortsatt organisation för den tekniska verksamheten. Under hösten 2011 begärde kommunchefen att denna utvärdering skulle redovisas hösten 2012, eftersom ett flera nyrekryteringar var på väg att tillsättas under En så kallad köp sälj organisation har utvärderats sedan 2010, och har under tiden inneburit att det har funnits 5 st sektionschefer (kost/städ, anläggning, gata/va, fastighet och distribution). I det förslag som presenteras i denna skrivelse har den föreslagna organisationen kommunicerats under längre tid med personal inom den tekniska avdelningen för att inhämta synpunkter om vad som fungerat bra, eller mindre bra. Sammantaget har detta resulterat i ett förslag där mark- och exploateringsverksamheten(1,0 tjänst)samt mät- och karttjänster(1,0 tjänst) införlivas i den tekniska avdelningen och sektionscheferna reduceras till tre stycken(fastighet/mex, kost/städ och gata/va/anläggning). Detta innebär att kapaciteten på utrednings/handläggningsförmågan förstärks en aning, då distributionschef och anläggningschef konverteras till handläggare och de som kvarstår som chefer får en avlastning med att handlägga ärenden som inkommer bland annat från allmänheten. Detta förslag inkluderar de tidigare organisatoriska förändringar inom mark- och exploatering, va och fastighet som presenterats i internbudget Inga ekonomiska konsekvenser Tekniske chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet till behandling vid sitt sammanträde den 23 januari Tekniska avdelningen Kansliavdelningen 13(21)

14 KSAU 280 KA 2011/229 Medborgarförslag om toalett vid motionsspåret i Kungshamn Sonja Wallin har lämnat in ett medborgarförslag om att uppföra en enkel toalett i anslutningen till Kungshamns motionsspår. Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt att dialog förs med Kungshamns Idrottsförening för att lösa frågan. Kultur och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mikael Sternemar (FP) föreslår bifall till utbildningsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på utbildningsnämndens och Mikael Sternemars förslag och finner, att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller Sonja Wallins medborgarförslag. Frågan om uppförande av toalett vid motionsspåret skall lösas i dialog med Kungshamns Idrottsförening. Kommunstyrelsen 14(21)

15 KSAU 281 KA 2012/472 Medborgarförslag om namn på platsen mellan Nygatan och Tjuvsundsgatan i Kungshamn Claes-Olof Nilsson, Kungshamn, har lämnat in ett medborgarförslag om att platsen mellan Nygatan och Tjuvsundsgatan i Kungshamn borde kallas Augustas plats eller torg. Förslaget innebär att den lilla parken med estrad som ligger mellan Nygatan -Tjuvsundsgatan, i Kungshamn borde synliggöras bättre genom att bli namngiven och uppskyltad. Förslaget innebär också att platsen får namnet Augustas plats. Utbildningsnämnden föreslår att den lilla parken med estrad i centrala Kungshamn får namnet Augustas plats. Yrkande Mats Abrahamsson (M) yrkar bifall till medborgarförslaget och utbildningsnämndens förslag. Kultursekreterares tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller Carl-Olof Nilssons medborgarförslag. Parken med estrad i centrala Kungshamn får namnet Augustas plats. Kommunstyrelsen 15(21)

16 KSAU 282 Rapport från uppdraget att bistå omsorgsförvaltningen i ekonomistyrning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt kommunchef och ekonomichef att bistå omsorgsförvaltningen i dess ekonomistyrningsarbete. Det krävs djupare analys av verksamheterna för att få fram ett bättre beslutsunderlag för framtida resursfördelning. Äldreomsorgsplanen för ger underlag för vägval kring drift och investeringar inom kommunens största verksamhetsområde. Det krävs också en bred diskussion och analys om vilken nivå på köpta placeringar inom IFO som är den rätta. LSS och flyktingmottagning måste flexibelt kunna anpassas till vilken verksamhet som beställs och biståndsbedöms. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Rapport från uppdraget Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Omsorgsförvaltningen Ekonomiavdelningen 16(21)

17 KSAU 283 Medfinansiering av projektet Växande verksamhet SFK Sotenäs Fältrittklubb söker en kommunal medfinansiering till projektet "Växande verksamhet SFK" som klubben ansöker om hos Leader Ranrike. Projektet syftar till en handikappanpassad utbyggnad av ridled kring ridklubbens anläggning för permanent bruk året runt. Steg 1 i en framtida ridled som planeras etappvis i tre steg. Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till utbildningsnämnden.. Utbildningsnämnden 17(21)

18 KSAU 284 KA 2012/676 Förfrågan om konstinköp Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ett erbjudande om inköp av konst till Gruppen för konst och offentlig miljö för beredning. Konstnären Ivana Machakova har gjort en förfrågan hos kommunstyrelsens arbetsutskott angående kommunens intresse av att köpa in konstverket Utsikt till Kleven på Smögen. Verket är i röd bohusgranit och har en höjd av 7m och en bredd av 13 m. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat frågan till gruppen för Konst och offentlig miljö för synpunkter. Det finns vedertagna riktlinjer och anvisningar angående offentliga konstinköp/utsmyckningar vilka kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderas att följa: Kommunen avsätter minst 1/2 procent av investeringssumman till konstnärlig utsmyckning vid varje nybyggnation. Ett flertal privata byggherrar följer också denna rekommendation. Vid större projekt upprättas programbeskrivning och tävling utlyses. Vid mindre projekt tillfrågas 2-3 konstnärer för skissförslag. Kommunen skall inte agera projektsamordnare i projekt där privata och/ eller ideella intressenter medverkar. Kommunstyrelsens arbetsutskott Gruppen för konst och offentlig miljö, protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka nej till erbjudandet. Konstnären Gruppen för konst och offentlig miljö Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 18(21)

19 KSAU 285 Diskussion om fortsatt turismsamverkan Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt presidiet att fortsätta diskussionen med Sotenäs Turistförening. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av information från presidiet om de kontakter som tagits med Sotenäs Turistförening Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Sotenäs Turistförening 19(21)

20 KSAU 286 Meddelanden Gruppen för konst och offentlig miljö - protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av redovisat meddelande. 20(21)

21 KSAU 287 Information om Lysekils-Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Ragnhild Selstam (M) informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om nämndens aktuella ekonomiska situation med förväntat underskott i 2012 års bokslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och beslutar att bjuda in Lysekils kommun till presidiemöte för att diskutera den ekonomiska situationen. 21(21)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande PROTOKOLL 1(36) KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00 Plats: Lokal Bäcken, kommunförvaltningen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Stefan Hortlund, s Inger Grankvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer