Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl Ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl. 08.30-15.20 Ajournering kl. 12.00-13.00"

Transkript

1 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 12 december 2012 kl Ajournering kl Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP)) Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) Hilbert Eliasson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Jeanette Loy (M) Kenneth Pehrsson (KD) Mats Ove Svensson, kommunchef Maria Hemlin, personalchef, 268 Jörgen Karlsson, t f ekonomichef, 272 Jörgen Samuelsson, näringslivsutvecklare, Björn Martinsson, teknisk chef, Annica Erlandsson (S) Annika Westlund, enhetschef, 273 Rune Lysell, enhetschef, 273 Peter Bergman, räddningschef, 277 Bo Hallgren, förvaltningschef, 277 Raghild Selstam (M), ordförande LSGV, 287 Isolde Johansson, sekreterare Justerare Britt Wall Justering Kommunhuset, kansliet den 17 december 2012 kl Sekreterare Ordförande Isolde Johansson Justerare Mats Abrahamsson Britt Wall Anslagsbevis Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Ann-Marie Hermansson

2 KSAU 268 KA 2011/631 Motion om likabehandling av anställda gällande friskvårdsinsatser Mona Moslehi (V) har i kommunfullmäktige väckt en motion att alla anställda i kommunen, oavsett anställningsform, ges möjlighet till friskvård på lika villkor. I kommunens Friskvårdspolicy erbjuds alla kommunanställda med månadslön vissa aktiviteter såsom subventionerade års- och 10-kort på Tumlaren. Motionären menar att det skulle kunna ses som diskriminering att utesluta timavlönade anställda från dessa förmåner. Personalchefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunchefen ges i uppdrag att utreda vilka som ska omfattas av friskvårdsinsatserna samt utreda möjligheten att införa ett nytt förmånssystem i form av rabattkuponger med syfte att främja de anställdas hälsa genom ett större utbud av motionsformer och motionssamordnare. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsen 2(21)

3 KSAU 269 KA 2010/367 Motion - konstgräs på grusplan i Hunnebostrand Johan Lindahl (KD) och Jeanette Loy (M) föreslår i en motion, att grusplanen i Hunnebostrand förses med konstgräs. De föreslår att det läggs in i budgetarbetet som en prioriterad investering, att frågan skyndsamt utreds samt att målet ska vara att planen är försedd med konstgräs inför nästa säsong. Hunnebovallens idrottsplats består idag av en naturgräsplan och en grusplan. Dagens utveckling för fotbollen är att konstgräsplaner blir mer attraktiva ytor att utöva dessa aktiviteter på, både för organiserad verksamhet och spontanaktiviteter. Med en konstgräsplan ökar man antalet aktivitetstimmar per år då underlaget klarar de flesta väderförhållanden och slitaget är minimalt. Utbildningsnämnden förslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att finansieringen skall beaktas i samband med budgetarbetet Kultur- och fritidsansvarigt tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mikael Sternemar (FP) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag att bifalla motionen samt att finansieringen skall beaktas i samband med budgetarbetet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på utbildningsnämndens och Mikael Sternemars förslag och finner, att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen. Anslag för anläggandet av en konstgräsplan beaktas i investeringsbudget Kommunstyrelsen 3(21)

4 KSAU 270 KA 2012/012 Motion - Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet Kommunfullmäktige återremitterade en motion från Peter Hemlin (M), Mikael Sternemar (FP), Kenneth Pehrsson (KD), Verena Rohdin (NSP) och Olof Börjesson (C), som tillsammans lämnat in en motion om att stärka de lokala ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet mot bakgrund av en nationell överenskommelse som rör det sociala området och integrationsområdet. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att Sotenäs kommun inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och inom integrationsområdet. Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande Omsorgsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen från Peter Hemlin (M), Mikael Sternemar (FP), Kenneth Pehrsson (KD), Verena Rohdin (NSP) och Olof Börjesson (C) om att utreda förutsättningarna för att Sotenäs kommun inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen 4(21)

5 KSAU 271 KA 2011/359 Medborgarförslag om iordningsställande av Grevevallen på Smögen Tomas Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att skapa en hårdgjord yta för bl.a. inlinesåkning på Grevevallen på Smögen.. Inom kommunen finns ett behov av att anlägga större lekplatser på strategiska platser. Ett sådant läge som hittills inte utnyttjats är Grevevallen. En lekplats kommer här att ianspråkta ca hälften av den yta som är tillgänglig för markberedning. På den andra skulle det då vara möjligt att skapa en hårdgjord yta för fritidsaktiviteter. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till Sotenäsbostäder AB för synpunkter. Sotenäsbostäder AB ställer sig positiv till medborgarförslaget om Grevevallen, dock med den reservationen att fritidsaktiviteter inte bör pågå sent på kvällarna. Tekniske chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Sotenäsbostäder AB:s skrivelse Yrkande Ronald Hagbert (M) föreslår att kommunfullmäktige skall bifalla medborgarförslaget och överlämna det för beredning inför budgetarbetet Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller Tomas Anderssons medborgarförslag och tackar för förslaget. Anslag för iordningsställande av Grevevallen tas upp med 150 tkr i investeringsbudget Kommunstyrelsen 5(21)

6 KSAU 272 KA 2012/116 Ekonomisk uppföljning november 2012 Ekonomiavdelningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning med prognos helår 2012 baserat på utfall t o m november. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen 6(21)

7 KSAU 273 Kommunens hantering av arbetsmarknads- och näringslivsfrågor Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt kommunchefen att under 2012 organisera en halvdag för diskussion om hantering av arbetsmarknads- och näringslivsfrågor i Sotenäs kommun. Näringslivsutvecklare Jörgen Samuelsson, enhetschef Annika Westlund, Individ- och familjeomsorgen, och enhetschef Rune Lysell, arbetslivsenheten, informerar om arbetsmarknadsläget i kommunen och behovet av försörjningstöd, särskilt till yngre personer. En inventering av företagen i kommunen om behovet av arbetskraft i en nära framtid kommer att göras. Kommunstyrelsen som ansvarar för övergripande arbetsmarknadsfrågor bör ägna tid åt en fördjupad diskussion om dessa frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anordna ett möte för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare onsdagen den 16 januari 2013 kl för diskussion om arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Kommunchefen Näringslivsutvecklaren Enhetschefen, Individ- och familjeomsorg Enhetschefen, arbetslivsenheten 7(21)

8 KSAU 274 Aktuella näringslivsfrågor Näringslivsutvecklare Jörgen Samuelsson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om aktuella näringslivsfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 8(21)

9 KSAU 275 KA 2012/676 Lån till föreningen Tôllar ô Seil Föreningen Tollar o Seil har som syfte att bevara och bruka olika båttyper som är typiska för vår trakt. Förutom fiskebåten Asta finns det ett antal mindre båtar i föreningen, bl.a. några segeljollar och en gigg. Föreningens samlingsplats är Sippans sjöbod som är belägen i Tången. Fiskebåten Asta av Smögen är byggd 1916 och är idag K-märkt och den sista registrerade fiskebåten på Bohuskusten i sitt slag med stävroder, däcksvinsch och tändkulemotor. Föreningen har idag 250 medlemmar. Tollar o Seil har ett lån från Sotenäs kommun på kronor, lånet är räntefritt och skall amorteras med kronor per år. Föreningen har nu haft betydligt större utgifter än budgeterat, detta beroende av omfattade reparationer som måste genomföras på fiskebåten LL667 Asta. Föreningen har nu inkommit med en förfråga till Sotenäs kommun om: 1. Föreningen ansöker om i första hand ett bidrag på : kronor till föreningen. 2. I andra hand utöka det räntefria lånet med : kronor, det tota lånet till kommun blir då kronor., och önskemål om en räntefri amortering på : kronor per år. Tanken med pengarna är att kunna reparera upp Asta i ett sådant skick att det kan visas upp för allmänheten och att kunna köra avgiftsbelagda turer med LL667 Asta. Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande Sotenäs kommun är beredd att bistå föreningen med att ansöka om externa medel för projekt som syftar till en långsiktig utveckling för föreningen. Tôllar ô Seiel Kommunchefen 9(21)

10 KSAU 276 KA 2012/070 Medborgarförslag om etablering av konsthall Carlos Garcia Azuero har lämnat in ettt medborgarförslag om etablering av konsthall i Sotenäs kommun. Han föreslår att det med Gerlesborgsskolan och Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) i närheten skulle det vara möjligt att ta tillvara den konstnärskultur som existerar i området genom att det ges möjligheter till en kommunalt finansierad konstupplevelse. Det föreslås också att Musselina kan vara en bra lokal för denna verksamhet då lokalen ligger nära både Gerlesborgsskolan och KKV. Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget men hänvisar till Lokstallet i Strömstad, vilket utgör den gemensamma utställningsarenan och mötesplatsen för kommunerna i norra Bohuslän. Även kulturhuset i Hunnebostrand kan utgöra en resurs som konsthall. Kultur och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mikael Sternemar (FP), Jeanette Loy (M) och Britt Wall (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. Även Idrottshallen i Kungshamn samt Folkets Hus i kommunen kan utgöra lokaler för konstutställningar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars, Jeanette Loys och Britt Walls förslag och finner, att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget, men hänvisar till Lokstallet i Strömstad, som utgör den gemensamma utställningsarenan och mötesplatsen för de aktiva konstnärerna i kommunerna i norra Bohuslän. Även Idrottshallen i Kungshamn samt Folkets Hus i kommunen kan utgöra lokaler för konstutställningar Kommunstyrelsen 10(21)

11 KSAU 277 Inrättande av tjänst som miljö- och säkerhetssamordnare Sotenäs kommun inrättade en tjänst som miljö- och säkerhetssamordnare. Tjänsten och arbetsinnehållet var från början tänkt att delas mellan miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten. Räddningstjänsten och miljö- och byggförvaltningen har utvärderat verksamheten och föreslår att tjänsten permanentas. Räddningschefens och förvaltningschefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som miljö- och säkerhetssamordnare övergår från projektanställning till tillsvidareanställning från Tjänsten delfinansieras till 50 % av statsbidrag. Kommunstyrelsen 11(21)

12 KSAU 278 Diskussion om personalresurser inom kommunens tekniska verksamhet Tekniske chefen Björn Martinsson informerar om aktuella frågor inom kommunens tekniska verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar behovet av personalresurser inom tekniska avdelningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen 12(21)

13 KSAU 279 Ny organisation för kommunens tekniska verksamhet Kommunstyrelsen beslutade om ny organisation för den tekniska verksamheten på försök under perioden Förslag till organisationsförändringar inom den tekniska verksamheten har sedan 2007 redovisats i ett flertal tjänsteutlåtanden, protokoll och utredningar av olika konsultföretag. Utvärdering av den nya organisationen skulle ske hösten 2011 och efter det ska kommunstyrelsen besluta om fortsatt organisation för den tekniska verksamheten. Under hösten 2011 begärde kommunchefen att denna utvärdering skulle redovisas hösten 2012, eftersom ett flera nyrekryteringar var på väg att tillsättas under En så kallad köp sälj organisation har utvärderats sedan 2010, och har under tiden inneburit att det har funnits 5 st sektionschefer (kost/städ, anläggning, gata/va, fastighet och distribution). I det förslag som presenteras i denna skrivelse har den föreslagna organisationen kommunicerats under längre tid med personal inom den tekniska avdelningen för att inhämta synpunkter om vad som fungerat bra, eller mindre bra. Sammantaget har detta resulterat i ett förslag där mark- och exploateringsverksamheten(1,0 tjänst)samt mät- och karttjänster(1,0 tjänst) införlivas i den tekniska avdelningen och sektionscheferna reduceras till tre stycken(fastighet/mex, kost/städ och gata/va/anläggning). Detta innebär att kapaciteten på utrednings/handläggningsförmågan förstärks en aning, då distributionschef och anläggningschef konverteras till handläggare och de som kvarstår som chefer får en avlastning med att handlägga ärenden som inkommer bland annat från allmänheten. Detta förslag inkluderar de tidigare organisatoriska förändringar inom mark- och exploatering, va och fastighet som presenterats i internbudget Inga ekonomiska konsekvenser Tekniske chefens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet till behandling vid sitt sammanträde den 23 januari Tekniska avdelningen Kansliavdelningen 13(21)

14 KSAU 280 KA 2011/229 Medborgarförslag om toalett vid motionsspåret i Kungshamn Sonja Wallin har lämnat in ett medborgarförslag om att uppföra en enkel toalett i anslutningen till Kungshamns motionsspår. Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt att dialog förs med Kungshamns Idrottsförening för att lösa frågan. Kultur och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Yrkande Mikael Sternemar (FP) föreslår bifall till utbildningsnämndens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på utbildningsnämndens och Mikael Sternemars förslag och finner, att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller Sonja Wallins medborgarförslag. Frågan om uppförande av toalett vid motionsspåret skall lösas i dialog med Kungshamns Idrottsförening. Kommunstyrelsen 14(21)

15 KSAU 281 KA 2012/472 Medborgarförslag om namn på platsen mellan Nygatan och Tjuvsundsgatan i Kungshamn Claes-Olof Nilsson, Kungshamn, har lämnat in ett medborgarförslag om att platsen mellan Nygatan och Tjuvsundsgatan i Kungshamn borde kallas Augustas plats eller torg. Förslaget innebär att den lilla parken med estrad som ligger mellan Nygatan -Tjuvsundsgatan, i Kungshamn borde synliggöras bättre genom att bli namngiven och uppskyltad. Förslaget innebär också att platsen får namnet Augustas plats. Utbildningsnämnden föreslår att den lilla parken med estrad i centrala Kungshamn får namnet Augustas plats. Yrkande Mats Abrahamsson (M) yrkar bifall till medborgarförslaget och utbildningsnämndens förslag. Kultursekreterares tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll Utbildningsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige bifaller Carl-Olof Nilssons medborgarförslag. Parken med estrad i centrala Kungshamn får namnet Augustas plats. Kommunstyrelsen 15(21)

16 KSAU 282 Rapport från uppdraget att bistå omsorgsförvaltningen i ekonomistyrning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra åt kommunchef och ekonomichef att bistå omsorgsförvaltningen i dess ekonomistyrningsarbete. Det krävs djupare analys av verksamheterna för att få fram ett bättre beslutsunderlag för framtida resursfördelning. Äldreomsorgsplanen för ger underlag för vägval kring drift och investeringar inom kommunens största verksamhetsområde. Det krävs också en bred diskussion och analys om vilken nivå på köpta placeringar inom IFO som är den rätta. LSS och flyktingmottagning måste flexibelt kunna anpassas till vilken verksamhet som beställs och biståndsbedöms. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Rapport från uppdraget Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Omsorgsförvaltningen Ekonomiavdelningen 16(21)

17 KSAU 283 Medfinansiering av projektet Växande verksamhet SFK Sotenäs Fältrittklubb söker en kommunal medfinansiering till projektet "Växande verksamhet SFK" som klubben ansöker om hos Leader Ranrike. Projektet syftar till en handikappanpassad utbyggnad av ridled kring ridklubbens anläggning för permanent bruk året runt. Steg 1 i en framtida ridled som planeras etappvis i tre steg. Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till utbildningsnämnden.. Utbildningsnämnden 17(21)

18 KSAU 284 KA 2012/676 Förfrågan om konstinköp Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ett erbjudande om inköp av konst till Gruppen för konst och offentlig miljö för beredning. Konstnären Ivana Machakova har gjort en förfrågan hos kommunstyrelsens arbetsutskott angående kommunens intresse av att köpa in konstverket Utsikt till Kleven på Smögen. Verket är i röd bohusgranit och har en höjd av 7m och en bredd av 13 m. Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat frågan till gruppen för Konst och offentlig miljö för synpunkter. Det finns vedertagna riktlinjer och anvisningar angående offentliga konstinköp/utsmyckningar vilka kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderas att följa: Kommunen avsätter minst 1/2 procent av investeringssumman till konstnärlig utsmyckning vid varje nybyggnation. Ett flertal privata byggherrar följer också denna rekommendation. Vid större projekt upprättas programbeskrivning och tävling utlyses. Vid mindre projekt tillfrågas 2-3 konstnärer för skissförslag. Kommunen skall inte agera projektsamordnare i projekt där privata och/ eller ideella intressenter medverkar. Kommunstyrelsens arbetsutskott Gruppen för konst och offentlig miljö, protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka nej till erbjudandet. Konstnären Gruppen för konst och offentlig miljö Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 18(21)

19 KSAU 285 Diskussion om fortsatt turismsamverkan Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt presidiet att fortsätta diskussionen med Sotenäs Turistförening. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av information från presidiet om de kontakter som tagits med Sotenäs Turistförening Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Sotenäs Turistförening 19(21)

20 KSAU 286 Meddelanden Gruppen för konst och offentlig miljö - protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av redovisat meddelande. 20(21)

21 KSAU 287 Information om Lysekils-Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Ragnhild Selstam (M) informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om nämndens aktuella ekonomiska situation med förväntat underskott i 2012 års bokslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och beslutar att bjuda in Lysekils kommun till presidiemöte för att diskutera den ekonomiska situationen. 21(21)

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Tryggö kl. 08.30-12.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson Justering Utbildningskontoret,

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M),

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 17 april 2013 kl. 08.30-12.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) 2:e v

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Ola Strand (KD) Ronald Hagbert

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 14 november 2012 kl. 08.30-12.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M)

Läs mer

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl Plats och tid Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl. 16.30-17.15 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Jeanette Loy (M) Ulla Christensson Ljunglide (M) Nils Olof

Läs mer

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset Hållö, 08.30 12.00. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande Jeanette Loy (M) Britt Lindgren (C), tjg ersättare, 20-26 Gunnar Selstam ( C), 27-28 Anders Rosén(M) Annica Erlandsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Tryggö kl. 08.30-13.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan

Läs mer

Kommunhuset Hållö,

Kommunhuset Hållö, Plats och tid Kommunhuset Hållö, 08.30 12.45. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande, ej 38-40 Jeanette Loy (M), ordf 38-40 Britt Lindgren (C), tjg ersättare Anders Rosén(M), ej 41 Verena Rodin, 35,

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 10 februari 2011, kl. 17.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Närvarande ersättare Verena Rodin (NSP) Kjell Andersson (S) Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande.

Närvarande ersättare Verena Rodin (NSP) Kjell Andersson (S) Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Plats och tid Alvö i kommunhuset kl 8.30-12.30 Beslutande Jeanette Loy (M) Mikael Sternemar (FP) Gunnar Selstam (C) Sara Hoffmann (KD) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Ewa Ryberg (V) Närvarande

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Christina Gustafson, förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Susanne Grundhall, ekonom 4 Staffan Karlander, Kultur o fritidsansvarig 1-2

Christina Gustafson, förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Susanne Grundhall, ekonom 4 Staffan Karlander, Kultur o fritidsansvarig 1-2 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 12.25 Öppet sammanträde 1-7 Beslutande Susanne Aronsson DeKinnaird (M) Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Johan Lindahl (KD) Annica Erlandsson

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro Eriksson (fp) 123-135 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 00 11 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Barbro

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-12.30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 91 Jörgen Karlsson,

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.30-12.10. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande, Anders Thompson (M) Gunnar Selstam (C) Verena Rohdin (M) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V)

Läs mer

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl. 13.00-15.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Jeanette Loy (M) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) 180,182-188

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-16.45. Öppet sammanträde 1-6 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S),

Läs mer

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 15 september 2015 kl. 09.00-11.10 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Hilbert Eliasson

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 30 september 2015 kl. 08.30-16.20 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen

Mats Ove Svensson, kommunchef Christina Gustavsson, utbildningsförvaltningen Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen 18-24 Plats och tid Tumlaren, Kungshamn, kl 13.00-15.00 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats Ove Svensson,

Läs mer

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Kommunhuset,Tryggö, 14.35-15.30 Beslutande Mikael Sternemar (FP), ordförande Anders Rosén (M), Verena Rodin (M), Gunnar Selstam ( C) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 18 februari 2015 kl. 08:30-13:00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Björn Martinsson, teknisk

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-11.40 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 82 Johanna Hisbro,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S)

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Beslutande Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Övriga deltagare Justerare Eva-Lott Grafman, skolutvecklare

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 35-50 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 01-12 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.30 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Kommunhuset, ÅÅÅÅ-MM-DD, kl 00.00. Maria Hassing Karlander. Susanne Aronsson 69-77 Plats och tid Kommunhuset, Alvö Kungshamn, kl 09.00-12.00 Beslutande Susanne Aronsson (m), ordförande UN Britt Wall (s) KS Eva Abrahamsson (m) M&BN Kristina Frigert (m) ON Lars Gustav Andersson (m)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten förvaltningschef 1-15. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande. Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten förvaltningschef 1-15. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-13.00, ajournering kl 09.45-10.00 Beslutande Mikael Sternemar (FP) Jeanette Loy (M) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 15-26 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl Mötet ajourneras kl Olof Börjesson (C)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl Mötet ajourneras kl Olof Börjesson (C) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 21 januari 2015 kl. 08.30-15.10. Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson (M) Britt

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 februari 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 februari 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 25 februari 2015 kl. 08.30-15.50 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 16-34 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 29 april 2015 kl. 13.00-18.30. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Lennart Elving, konsult 22 Ann-Marie

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.00-11.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Olof Börjesson (C) Birgitta Granström

Läs mer

Therese Johansson, MEX-ingenjör 66 Eveline Savik, förvaltningschef 66-67

Therese Johansson, MEX-ingenjör 66 Eveline Savik, förvaltningschef 66-67 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, den 24 juni 2017 kl. 15.30-17.00 Beslutande Övriga deltagare Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Therese Johansson, MEX-ingenjör

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson.

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson. Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) 01-14 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 30. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Kenneth Pehrsson (kd) Stig Holmberg (m) Övriga

Läs mer

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 13.30-17.00. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Annmarie Erlandsson, VA anläggningschef, 74-79

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Stig-Arne Helmersson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Stig-Arne Helmersson

Stig-Arne Helmersson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Stig-Arne Helmersson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn kl. 08.30-11.30. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef Therese Johansson, MEX-ingenjör

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00

Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2015-04-30 46-59. Plats och tid Kommunhuset, kl 08.30-13.00. Ajournering 09.20-09.30. Ajournering 10.50-11.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Anders Rosén (M) Mikael

Läs mer

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn.

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. 32-34 Plats och tid Beslutande Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Ajournering kl. 09.20-09.35. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert

Kommunhuset, , kl Lena Vilhelmsson. Kristina Frigert 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.30. Beslutande Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel Holmdahl (fp) Margareetta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Kommunhuset, Hållö, 08.30-12:30 Beslutande Mikael Sternemar (FP), ordförande Anders Rosén (M), Verena Rodin (M), Gunnar Selstam ( C) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kenth Östergren (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 88-102 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) tom. del av 101. Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28

Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Erika Hassellöv, sekreterare Lars Bennersten förvaltningschef 28 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, den 4 oktober 2016 kl. 08,30-10,00. Beslutande Olof Börjesson (C), ordförande Birgitta Albertsson (S) Ola Strand (KD) Övriga deltagare Erika Hassellöv, sekreterare

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C), 46-56 Eva-Britt Hansson (S) Mona Moslehi (V), 45-59. Mats Nilsson. Lena Vilhelmsson.

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C), 46-56 Eva-Britt Hansson (S) Mona Moslehi (V), 45-59. Mats Nilsson. Lena Vilhelmsson. Plats och tid Räddningstjänsten, "Flamman", Kungshamn, kl 13.00-18.00. Öppet sammanträde 45-48, 50-55, 60-64 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Christina

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 4 februari 2015 kl. 08.30-12.00. Protokollet justeras 6 februari kl 11.00 på kommunkansliet.

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 4 februari 2015 kl. 08.30-12.00. Protokollet justeras 6 februari kl 11.00 på kommunkansliet. Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 4 februari 2015 kl. 08.30-12.00 Beslutande Närvarande ersättare Mats Abrahamsson (M), ordförande Jeanette Loy (M) Ulla Christensson Ljunglide

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 73 Information om lokaler... 86 74 Redovisning av flyktingmottagningen... 87 75 Månadsuppföljning Maj... 88 76 Mångkulturellt bokslut... 89 77 Information om uppdraget för MAS... 90

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2010-03-10 1-15 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15 Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin

Läs mer

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Plats och tid Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer