Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Detta är en sammanfattning av Prospekt utgivet av styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) i maj Fullständigt Prospekt finns tillgängligt på SolTechs huvudkontor samt kan laddas ner från Bolagets hemsida: eller från Finansinspektionens eller från Aktieinvest FK AB:s hemsida: eller 1

2 KORT OM SOLTECH Moderbolaget, SolTech Energy Sweden AB (publ), bildades 2006 och utvecklar, säljer och installerar solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Solenergisystemet är en del i en fastighets yttre skal och fungerar både som klimatskydd och solfångare. SolTechs patenterade teknologi lämpar sig för installation på alla typer av byggnader, och består i att en fastighets traditionella takpannor i lera eller betong byts ut mot SolTechs takpannor i glas. Under pannorna integreras sedan speciellt utvecklade absorbatorer för att tillvarata solens energi och producera värme, varmt vatten och elektricitet. Inom koncernen bedrivs även installation och service av VS-system med fokus på energieffektivisering genom det helägda dotterbolaget, Wasa Rör T Mickelsson AB. Idag har SolTech installationer i åtta länder. En särskilt prioriterad marknad är Kina där Bolaget har ett etablerat samarbete med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). SolTechs teknologi kompletterar befintliga lösningar på den snabbt växande solenergimarknaden i Kina. Tillsammans kan ASP och SolTech erbjuda lösningar för samtliga typer av tak i Kina. I december 2014 tecknades ett avtal som syftar till att under 2015 bilda ett samägt kinesiskt bolag som till 51 % kommer att ägas av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Bolaget kommer att installera, äga och löpande underhålla solenergianläggningar på kunders tak i Kina. Kunden förbinder sig under långtidsavtal att köpa all elektricitet, eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Läs gärna mer på sid 7. SolTech genomför nu en spridningsemission som riktar sig till allmänheten inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under juni Kapitalet ska främst användas till investering i det samägda kinesiska bolaget för uppförande av solenergianläggningar, rörelsekapital för bindning i lager och kundfordringar i den svenska verksamheten samt för marknadsföring i Bolagets huvudmarknader. FAKTA OM BOLAGET Bransch Solenergi/Energieffektivisering Marknad Samtliga fastigheter i behov av uppvärmning, varmvatten, ventilation och elektricitet Målgrupp Fastighetsägare (privat, företag, kommun), byggbolag, fastighetsbolag och husfabrikanter i Sverige och internationellt Antal ägare st. bestående av främst privatpersoner och företag. Aktien planeras att listas på First North vid Nasdaq Stockholm, under juni 2015 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Tecknings- och förvärvskurs per aktie 8 SEK Teckningspost, antal aktier st (därefter i jämna 200-tal) Totalt antal utestående aktier st Antal nyemitterade aktier, maximalt st Emissionsbelopp SEK Antal befintliga aktier st Försäljningsbelopp SEK Teckningstid maj Betalning Efter besked om tilldelning Preliminär första handelsdag* 24 juni, 2015 INVESTERARTRÄFFAR Stockholm 18 maj kl Malmö 19 maj kl Helsingfors 20 maj kl. 18:00 Göteborg 21 maj kl. 18:00 Stockholm 25 maj kl Anmälan om deltagande gör du på eller på Information om plats finner Du också på respektive hemsida, alternativt ringer Du (SolTech) eller (Aktieinvest). *Förutsatt godkänd ansökan om upptagande till handel VÄSENTLIGA HÄNDELSER Bolaget och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) ingår i december månad 2014 ett så kallat joint venture-avtal som rör etablerandet av ett samägt bolag i Kina för att genom detta bolag erbjuda sina respektive produkter till marknaden. Affärsmodellen består i att man äger och löpande underhåller solenergianläggningar som har installerats på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen men förbinder sig i gengäld under långtidsavtal att köpa all elektricitet, eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Därutöver erhåller det gemensamma bolaget ekonomiskt bidrag för varje levererad kwh från den kinesiska staten. Bolaget och Woody Bygghandel AB ingår i december månad 2014 ett samarbetsavtal som rör marknadsföring och försäljning av SolTechs integrerade solenergilösningar under takpannor i glas samt tunnfilmssolceller för inbyggnad. Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med över 100 anläggningar i Sverige och en omsättning som överstiger 6 miljarder kronor. Bolaget och Benders AB har under flera år fört diskussioner om olika former av samarbete, som resulterat i att Benders har meddelat att man i ett första steg avser att sälja SolTechs produkter via sina marknadskanaler. Avtalsdiskussioner förs i detta nu mellan parterna. Benders är i dag Nordens ledande tillverkare av betongprodukter som takpannor, marksten, natursten och kantstöd i betong och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Baltikum, Grekland och Tyskland. Företaget omsätter årligen cirka 1,5 miljarder kronor. Som ett led i Bolagets strategi att expandera inom segmentet för energieffektivisering, förvärvas Wasa Rör T Mickelsson AB den 1 augusti Wasa Rör har i det närmaste 100 % beläggning och i april månad 2015 en order- och offertstock som uppgår till 17 MSEK respektive 40 MSEK. Bolaget genomför under 2014 två nyemissioner vilka båda övertecknas och tillför SolTech drygt 20 miljoner kronor samt drygt 600 nya aktieägare. Bolaget installerar i november månad en tunnfilmsanläggning (SolTech Supreme) för produktion av solel på Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western-gruppen. Anläggningen har en installerad effekt på 102 kw ( watt) som gör den till en av de största tunnfilmsanläggningarna i Sverige. 2

3 BÄSTE AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE Det är nu sex år sedan jag tillträdde som VD för SolTech. Redan vid tillträdet var budskapet tydligt från styrelsen, Bolagets aktie skall noteras på en svensk börs! Det är ett löfte som vi gett våra aktieägare och som vi avser att hålla. Mina erfarenheter från tiden med ett annat Clean Tech -bolag som jag lotsade till en framgångsrik notering på Londonbörsens lista AIM, har varit till god hjälp i arbetet när vi nu ser fram emot en planerad listning av SolTech-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm i juni kommer vi löpande att utvidga antalet handlare. Denna typ av avtal ligger helt i linje med vår strategi att växa tillsammans med starka och etablerade partners i Sverige och utomlands. Vi har under flera år fört diskussioner med Benders om försäljning av våra produkter via deras marknadskanaler. Benders är i dag Nordens ledande tillverkare av betongprodukter som takpannor, marksten, natursten och kantstöd i betong. En noterad aktie är givetvis inget självändamål. För att det skall bli en framgångsrik resa på börsen krävs att Bolaget är fyllt med spännande aktiviteter och lyckas i sin målsättning att förvalta kapitalet och därigenom på sikt genererar avkastning till sina aktieägare. SolTech har idag kommit dit och tiden är nu mogen för en bredare publik att ta del av vårt erbjudande, både produkt- och investeringsmässigt. Alla kurvor pekar uppåt för solenergin Priset på solel har ungefär halverats mellan 2010 och 2014 samtidigt som subventionerna av förnyelsebar energi under samma period ökat kraftigt i flera länder runtom i världen. Potentialen för ökad subventionering relativt fossila bränslen är alltjämt stor eftersom fossila bränslen ännu 2014 fick fyra gånger så höga subventioner globalt som förnyelsebara bränslen. Alltfler ansvariga beslutsfattare inser att övergången till förnyelsebar energi måste påskyndas. Därför står solenergin inför ett stort genombrott. Kinesiska myndigheter har satt upp målet att till 2020 installera solenergikapacitet motsvarande 100 GW (största marknaden idag, Tyskland, har som jämförelse 52 GW som mål för 2020). Internationella IEA räknar med att solenergin kommer vara världens största energikälla år Alltfler stora företag såsom Apple och IKEA har nyligen fattat beslut om solenergiinvesteringar. Ett brett erbjudande Våra produkter är i dag installerade i åtta länder och vi verkar inom tre affärsområden, termisk solenergi, solel och VS (värme och sanitet). Solenergi är och skall även fortsättningsvis vara basen i vår verksamhet. Huvudskälet till förvärvet av Wasa Rör är att följa och leda kundernas beteende genom att bredda verksamheten mot energieffektivisering. Vi kan då erbjuda våra kunder en effektiv solenergilösning och samtidigt en energioptimering av fastigheten och får på så sätt en större del av affären. Under 2013 kompletterades vårt tidigare utbud av produkter med solceller. Genom ett avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. är vi i dag återförsäljare av så kallade tunnfilmssolceller med exklusivitet på den skandinaviska marknaden. Vår första större installation färdigställde vi i november månad på Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western-koncernen. Ägaren till värdshuset är stolt och glad över sin anläggning som är en av Sveriges största tunnfilmsanläggningar med en installerad effekt på 102 kw ( watt). Under våren 2014 installerade vi ett testhus utanför Benders huvudkontor i Edsvära i syfte att Benders skulle ges möjlighet att utvärdera våra produkter i drift. Benders har sedan deklarerat att man är intresserad av att erbjuda SolTechs produkter via sina marknadskanaler. I skrivande stund diskuterar vi ett samarbetsavtal som jag hoppas kunna presentera under året. Ökade resurser till marknadsföring och försäljning Vårt huvudfokus ligger nu på försäljning och varumärkesbyggnad. Vi har förstärkt säljsidan med en marknadschef och samtidigt stärkt upp med ytterligare resurser på säljsidan. Vår ordförande Stefan Ölander, som också är en betydande ägare i Bolaget, jobbar nu operativt i SolTech och utgör ett bra stöd i den dagliga verksamheten. Hans erfarenheter från tiden på varumärkeskonsultföretaget Rewir, som han grundade och utvecklade till en marknadsledare inom varumärkeskommunikation, kommer här väl till pass. SolTech etablerar sig på världens största solenergimarknad - Kina I december 2014 tecknade vi ett så kallat joint venture-avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc., för marknadsföring och försäljning av våra respektive produkter i Kina. Det har inneburit många resor till Kina och långa och intressanta samtal och förhandlingar med den i USA utbildade huvudägaren och VD:n. Avtalet och samarbetet presenteras i sin helhet i det fullständiga Prospektet. Detta kommer att tillföra en mängd nya möjligheter för SolTech och jag räknar med att samarbetet kommer att leda till en betydande ökning av SolTechs omsättning och resultat. Finansiering och framtid I samband med listningen av SolTech-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm, genomför vi nu en nyemission. Kapitalet skall i första hand användas till investeringar i det samägda kinesiska bolaget samt fortsatt expansion av våra basprodukter i Sverige och utomlands. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt och önskar Dig välkommen som aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ). Med vänliga hälsningar Vi får dagligen in nya förfrågningar från svenska och utländska intressenter. Parallellt med att hantera dessa, jobbar vi intensivt med att bygga ut vårt nätverk av återförsäljare och distributörer både i Sverige och utomlands. Woody Bygghandel och Benders nya partners I december tecknade vi ett samarbetsavtal med Woody Bygghandel AB. Genom avtalet har vi nu möjlighet att sälja våra produkter via Woodys drygt 100 anslutna byggvaruhandlare. I ett första steg har vi valt ut ett tiotal som vi nu utbildar på våra produkter och efter hand Frederic Telander, VD 3

4 SOLTECHS SYSTEM OCH PRODUKTER SolTech System är samlingsnamnet på de vätskeburna (termiska) och elproducerande (fotovoltariska) och integrerade solenergisystem som marknadsförs inom affärsområdet. Lösningen är både ett tak och en solfångare i samma produkt och kopplas samman med fastighetens värmesystem (termiska) eller elsystem (fotovoltariska). SolTech Sigma Är ett termiskt vätskeburet solenergisystem. Under takpannan i glas återfinns absorbatorn som tillvaratar energin från solen och överför denna till en frostskyddsvätska som cirkulerar genom absorbatorn. Systemet är sammankopplat med ackumulatortanken där energin lagras för att därifrån transporteras vidare ut i värmesystemet eller för produktion av tappvarmvatten. Systemet är flexibelt och kan integreras med alla i dag kända värmesystem som t.ex. fjärrvärme, bergvärme, luft/vattenvärmepump, pellets, ved, olja eller elpanna. Ovan en genomskärning av SolTech Sigma samt som del av taket. SolTech Power Är ett elproducerande system. Under takpannan i glas återfinns absorbatorn, en tunnfilmssolcell, som tillvaratar energin från solen och överför denna till fastighetens elsystem. Systemet är oftast konfigurerat så att den elektricitet som produceras i första hand används i fastigheten. Vid överproduktion säljs överskottet ut på nätet. Bilden visar SolTech Power från tätskikt och uppåt. 4

5 KOMBINERA SOLTECH SIGMA OCH SOLTECH POWER Genom att kombinera Sigma och Power produceras den elektricitet som krävs för att driva pumpar, fläktar och annan reglerteknik, dvs. alla kringsystem i SolTech Sigma som kräver elektricitet. Exempel på installation av system Sigma i kombination med system Power på Älta skola i Nacka kommun utanför Stockholm. Den ursprungliga takbeläggningen har ersatts med 160 m2 av SolTechs glastakpanna. Systemet är en kombination av Sigma och Power och producerar såväl varmvatten som el för att driva pumpar och annan elektrisk utrustning i systemet. SOLTECH SUPREME OCH SUPREME ST Produkterna finns i två varianter. Supreme är en utanpåliggande solcell och Supreme ST är en solcell för inbyggnad som är semitransparent och fungerar både som solcell och solskydd. Supreme monteras t.ex. ovanpå ett tak eller fristående på ett fält, en parkeringsplats eller motsvarande. Supreme ST är genomsläpplig och kan därmed monteras t.ex. i en fönsterfasad, ljusgård eller liknande. SolTech Supreme integrerat i ett tak SolTech Supreme ST Bilden visar en vägg helt bestående av semitransparenta tunnfilmssolceller av samma typ som marknadsförs av SolTech på den skandinaviska marknaden. 5

6 Estetisk och effektiv lösning Genom att kombinera elproduktion med skräddarsydd skuggning, blir SolTech Supreme ST det intelligenta valet i många applikationer där kunden vill ha in ljuset, samtidigt ha utsikten kvar, men ändå minska behovet av klimatkyla och samtidigt få ett bra inomhusklimat. Supreme ST kan erhållas med olika grad av transparens, beroende på kundens önskemål. Eftersom behovet av skuggning normalt är större för ett tak vid jämförelse med en fasad, är lägre transparens ofta att föredra där, till skillnad från fasaden där utsikt och ljusinsläpp är centrala varför högre transparens i väggapplikationer är vanligt. Olika typer av solceller Bolagets solceller är av tunnfilmstyp. Mätningar som genomförts av det tyska EPC-företaget JUWI, visar att solceller av tunnfilmstyp producerar fler kwh per år och installerad watt vid jämförelse med kristallina solceller. Skälet är att tunnfilmssolceller är effektivare i diffust ljus och mindre känsliga för höga temperaturer och skuggning. En solcellspanel som blir varm förlorar i effekt i förhållande till idealläget vilket utgörs av 25 graders paneltemperatur vid watts solinstrålning per kvm. För en kiselsolcell ligger förlusterna vid ökad temperatur på cirka 0,5 % per grad överstigande 25. Samma siffra för tunnfilmssolcellen är cirka 0,2 % per grad överstigande 25 vid samma instrålningstal. Kombinationsmöjligheter Samtliga produkter inom SolTechs utbud kan kombineras med varandra för att få ut största möjliga effekt av energin från solen. Exempelvis kan ett Sigma-system kombineras med ett Supremesystem för drift av t.ex. en värmepump. Genom att kombinera olika tekniker kan ett maximalt energiuttag uppnås och fastighetsägaren får ett i det närmaste helt energineutralt system. SolTechs glastakpanna är utformad för att kunna kombineras med traditionella betongtakpannor, vilket innebär att fastighetsägaren kan välja att täcka endast en del av taket med SolTechpannan och resterande del med betongtakpannor. SolTech Total den energineutrala lösningen Genom att kombinera SolTech System med en modern värmepump är det möjligt att uppnå en energineutral lösning för fastighetens uppvärmning och varmvattenbehov på årsbasis. SolTech Sigma levererar varmvatten och uppvärmning under en stor del av året, och SolTech Power förser huset med så pass mycket el att det till och med motsvarar elkonsumtionen för värmepumpen på årsbasis. Med SolTech Total erbjuder Bolaget fastighetsägaren en helhetslösning. Testet visar att tunnfilmssolcellerna genererade i snitt 5,4 % mer elektricitet per installerad watt och år, vid jämförelse med kiselsolcellerna. Studien omfattade 88 projekt i Europa av vilka 37 st. var tunnfilmsanläggningar och 51 st. kiselanläggningar. Fullständig information återfinns i fullständigt Prospekt. Wasa Rör Under 2012/2013 tog styrelsen i SolTech beslut att bredda verksamheten till att även innefatta det växande segmentet som brukar gå under benämningen energieffektivisering. Genom förvärvet av Wasa Rör T Mickelsson AB per den 1 augusti 2014 fick Bolaget tillgång till en plattform för tillväxt inom detta expansiva affärsområde som styrelsen bedömer kan bli ett lönsamt segment inom koncernens verksamhet. SolTech blir genom förvärvet även en fullserviceleverantör, som inte bara utvecklar, säljer och marknadsför solenergiprodukter utan även besitter kompetensen att effektivisera kundernas energisystem. Styrelsen i Bolaget bedömer att dessa kompetensområden kompletterar varandra på ett kostnadseffektivt sätt för såväl kunden som för Bolaget, likväl som detta har ett betydande värde i förhandlingar med tilltänkta kunder. Utöver synergieffekterna på kundsidan och specifikt inom energiområdet, innebär även förvärvet att SolTech får tillgång till Wasa Rörs kompetens och resurser inom VS-området, som har en betydande roll i SolTechs termiska solenergiinstallationer. Wasa Rör har i dag 20 anställda varav 14 montörer. Beläggningen är i det närmaste 100 % och befintlig orderstock uppgår i dagsläget till cirka 17 MSEK och offerstocken till cirka 40 MSEK. 6

7 SOLTECHS KINESISKA SATSNING Bolaget är sedan 2013 exklusiv distributör av Advanced Solar Power Hangzhous Inc. (ASP:s) tunnfilmssolceller på den skandinaviska marknaden. Som en förlängning på detta samarbete ingicks i december månad 2014 ett avtal mellan parterna syftande till att etablera ett gemensamt ägt bolag i Kina, och genom detta bolag sälja respektive parts produkter. Genom samarbetet blir det gemensamma erbjudandet till marknaden mer komplett. Utöver glasfasader, platta industriella och andra typer av tak som ASP sedan tidigare har specifika produkter för, kan man nu med nyttjande av SolTechs teknologi erbjuda lösningar för samtliga pannbeklädda tak. Detta ökar konkurrenskraften i det gemensamma erbjudandet då produkterna samtidigt är både ett tak och/eller en väggtäckning. Affärsmodellen består i att det gemensamma bolaget installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, inledningsvis i Hangzhou i provinsen Zhejiang, för att därifrån expandera till andra regioner i Kina. Försäljning sker uteslutande till kommersiella kunder (B2B), vilka under långtidsavtal, 20 år + förbinder sig att köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar, dvs. kunden betalar inte för anläggningen utan förbinder sig i stället att köpa all el och/eller termisk värme som anläggningen producerar. Kunden får tillgång till ren energi producerad av solen till ett lägre pris jämfört med det man löpande betalar sin vanliga leverantör och får samtidigt en form av hyra för sitt tak genom rabatten per kwh. Ett starkt incitament för kunden. Att finansiera, installera och driftsätta en komplett anläggning i Kina på ett industriellt tak kostar cirka 1 EUR per watt. Merkostnaden när installationen görs på ett pannbeklätt tag är densamma. Kunden betalar i snitt 10 cent/eur per köpt kwh under avtal. Därefter erhålls bidrag med ytterligare 6,5 cent/eur under 20 år. Den långsiktiga intäkten under perioden blir därmed cirka 16,5 cent/eur, vilket ger en årlig snittavkastning på eget kapital uppgående till strax under 20 %. En anläggning motsvarande 500 kw ( watt) kostar cirka EUR. Anläggningen producerar i sin tur cirka 1,2 kwh per installerad watt/år i Hangzhouregionen baserat på inkommande solinstrålning. Detta ger följande enkla ungefärliga kalkyl: x 1,2 x 0,165 = EUR i årlig avkastning. Zhejiang-provinsen är Kinas 10:e största provins med en befolkning om ca 55 miljoner invånare. Provinsen är känd för sitt företagsvänliga klimat och utbredd entreprenörkultur. I regionen finns bl.a. elektroniktillverkning och Alibaba Group har sitt säte här. På bilden ses SolTechs VD, Frederic Telander och ASP:s VD, Ben Wu. I bakgrunden en 325 kw anläggning som byggts och driftsatts på en kunds tak under 2014, i enlighet med presenterat koncept. 7

8 TVÅ TESTANLÄGGNINGAR Under 2014 har två anläggningar motsvarande 445 kw installerats 120 kw på ASP:s eget tak samt 325 kw på taket hos ett lokalt läkemedelsföretag. Den årliga avkastningen (ROI) på dessa ligger i paritet med de kalkylexempel som redovisats på föregående sida. Installerad kapacitet Under 2015 är målet att installera motsvarande 5 MW. Under 2016 är motsvarande siffra 25 MW och under 2017, 50 MW. Under 2018 samt 2019 är målet 75 MW för varje år. I slutet av år 2019 är således målet att inneha en total installerad kapacitet om 230 MW. Beprövad affärsmodell First Solar och Solar City är exempel på två amerikanska bolag som framgångsrikt brukar samma typ av affärsmodell som beskrivs på föregående sida. Även om de marknadsmässiga likheterna mellan USA och Kina kan tyckas begränsade finns flera gemensamma nämnare. Bland annat är USA och Kina världens största enskilda förbrukare av energi varför det är logiskt att söka alternativa energikällor. Därtill är miljön en betydande faktor, inte minst i Kina där miljöförbättrande åtgärder står högt på den politiska agendan. MARKNAD Marknaden för SolTechs produkter är i princip alla typer av fastigheter som har behov av någon form av lösning för uppvärmning, varmvatten och elektricitet. Marknaden för förnyelsebar energi växer kraftigt. Europeiska Unionen (EU) har uppdragit åt varje medlemsstat att år 2020 skall 20 % av den totala energiförbrukningen inom EU i enlighet med Direktiv 2009/28/ EC, komma från förnyelsebara energikällor. En nationell handlingsplan har lämnats in av samtliga 27 medlemsländer i februari 2011 (National Renewable Energy Action Plan NREAP). Under 2014 installerades totalt 38,7 GW solel i världen, betydande att den totala installerade kapaciteten globalt, därefter uppgår till 177 GW. Asien rankas därmed för andra året i rad som etta med cirka 60 % av den globala marknaden. Störst under 2014 var Kina med 10,6 GW, följt av Japan med 9,7 GW och USA med 6,2 GW. Övriga etablerade solcellsmarknader är Tyskland, Australien, Korea, Thailand och Taiwan med Malaysia och Filipinerna som tillväxtmarknader. Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1-26:2015). Genom att Bolagets produkt är ett tak och/eller en vägg kan kunden räkna av kostnaden för det traditionella materialet och montaget. Kvar blir då en merkostnad som skall förräntas av den elektricitet eller värme som produkten producerar. Med detta koncept har Bolaget samtidigt skiftat segment från solenergi till smart byggnadsmaterial. Den svenska solcellsmarknaden omsatte under 2014 cirka 543 miljoner och var i stark tillväxt relativt Marknaden för takbyte på villor är som jämförelse dock betydligt större. I Sverige byts varje år cirka villatak en marknad som omsätter drygt 4,7 miljarder kronor. Detta skall ses som ett räkneexempel och utgör på intet sätt någon vetenskap, men likväl en jämförelse mellan olika segment. Av Braas Monier Building Groups hemsida framgår att gruppen 2013 hade verksamhet i 36 länder, medarbetare och omsatte 1 227,2 miljoner EUR. Av denna omsättning utgör 61,7 % försäljning av takpannor (betong 40,6 % och lertegel 21,1 %), således en betydande del av koncernens hela försäljning, som för verksamhetsåret 2013 sålde takpannor för 757 miljoner EUR eller drygt 7 miljarder kronor. Utifrån dessa indikationer på marknadsstorlek och konkurrens är Bolagets strategi att sälja intelligenta tak och vägglösningar som fyller flera funktioner i en och samma lösning, dvs. är både ett byggnadsmaterial och en solenergilösning, och kommer genom denna strategi verka inom både solenergi och byggmaterialsegmentet. INSTALLERAD KAPACITET SOLEL (TOTAL MÄNGD) 100 GW 28,1 GW 2014 MÅL ,2 GW ,7 GW MÅL 2020 KINA TYSKLAND Källa: IEA PVPS T1-26:2015 8

9 MÅL Generell målsättning Målet för SolTechs verksamhet är att bygga upp ett företag framgångsrikt inom energisektorn. Som ett inledande steg i denna målsättning planeras en listning på First North vid Nasdaq Stockholm under juni Bolaget skall inom fem år (2019) ha uppnått en omsättning som överstiger 300 Mkr med en stabil och uthållig lönsamhet i storleksordningen % efter skatt och med en tillväxt om cirka 20 % per år. Detta skall uppnås genom att Bolaget professionellt, uthålligt och fokuserat verkar för att SolTechs lösningar genererar kundnytta och bidrar till Bolagets och våra kunders strävan att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle. SPECIFIK MÅLSÄTTNING Verka för att tillsammans med ASP och med god lönsamhet, finansiera, sälja, installera och driftsätta en effekt motsvarande 5 MW på kunders tak i regionen i Kina, genom Bolagets och ASP:s samägda bolag. 2. Bygga ett framgångsrikt samarbete som leder till god försäljningsvolym med Bolagets två nya samarbetspartners, Woody Bygghandel AB samt Benders. 3. Direktförsälja Bolagets olika produkter/ koncept till specifika huvudkunder med stora fastighetsbestånd och/eller byggprojekt i Sverige och utomlands i syfte att bygga SolTechs varumärke och renommé samtidigt som en plattform för återkommande affärer skapas. 4. Etablera samarbete med flera nationella partners, syftande till att bygga ett försäljningsnätverk för SolTechs produkter. 5. Etablera samarbete med flera internationella samarbetspartners, syftande till att bygga ett internationellt försäljningsnätverk för SolTechs produkter. 6. Expandera Wasa Rörs verksamhet inom segmentet för energieffektivisering. 7. Lista SolTechs aktier på First North vid Nasdaq Stockholm i juni MÅLSÄTTNING Etablera Bolaget som en internationellt verksam aktör inom försäljning av energilösningar för att tillgodose behovet av uppvärmning, varmvatten och el i bostadshus och kommersiella byggnader, inom både privat och offentlig sektor. Bolaget ska erbjuda kraftfulla och estetiska alternativ till kunder som önskar spara pengar och bidra till ett hållbart samhälle och på detta vis uppnå Bolagets kvalitativa och finansiella mål. 9

10 STRATEGIER Målen skall uppnås genom expansion av den ursprungliga affärsidén med solenergitak i kombination med tunnfilmssolceller för integration i fastigheters fackverk. Denna expansion planeras åstadkommas genom en väl definierad kanalstrategi, där Bolaget kommer att identifiera och teckna avtal med en rad aktörer i Sverige och utomlands. Dessa partners kommer att blir SolTechs försäljningskanaler. Exempel på sådana kanaler är Woody Bygghandel och kommande tilltänkta satsningar tillsammans med Benderskoncernen. Bolaget ser satsningen i Kina med det gemensamt ägda bolaget som en väsentlig del i framtida expansion och framgång, varför personella och ekonomiska resurser också kommer att allokeras för detta ändamål. SolTech kommer löpande att närvara i Kina med egen personal på ledningsnivå för att tillsammans med ASP:s ledning bygga verksamheten. RISKER Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga Prospekt som upprättats. En investering i SolTech utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att identifiera och kvantifiera. Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. Varje investeringsbeslut som läsaren fattar skall grundas på fullständigt Prospekt i sin helhet. Prospekt för SolTech Energy Sweden AB (publ) finns för nedladdning på: Energieffektivisering utgör Bolagets tredje verksamhetsområde. Detta är ett globalt växande segment och SolTech har skapat en plattform för expansion inom detta område genom förvärvet av Wasa Rör. Med energieffektivisering avser Bolaget inte i första hand fönsterbyten och tilläggsisolering utan optimering av kunders befintliga energisystems drift genom bättre styr/reglerfunktioner, utbyte av befintliga ej optimeringsbara och/eller uttjänta system, kombinerat med passande finansieringslösningar, vilket möjliggör ett positivt driftsnetto för kunden efter investeringen vid jämförelse med den befintliga anläggningen. Bolagets strategiska avsikt är att den befintliga verksamheten i Wasa Rör består och utvecklas. Parallellt med denna byggs successivt en ny verksamhetsgren inom energieffektivisering upp. Synergieffekter som bidrar till ökad försäljning uppstår genom att befintliga och nya kunder i respektive bolag kan erbjudas en bredare produktportfölj, varmed försäljningsvärdet till varje kund torde öka. ADRESSER SolTech Energy Sweden AB (publ) Aktieinvest FK AB Mekanikervägen Stockholm Tullinge Tel: Tel:

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 KORT OM DAHL Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), har sedan början av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB Detta investeringsmemorandum är framtaget av Efficax Energys styrelse Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till Memorandumet.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007

Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 Informationsmemorandum för nyemission Oktober 2007 www.sycapgroup.com Innehållsförteckning Sammanfattning av Memorandum..3 VD har ordet... 4 Finansiell översikt.. 7 Projiceringar... 8 Riskfaktorer...10

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011

Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 Å R S R E D OV I S N I N G 2 011 ÅRSREDOVISNING 2011 Å R S R EDOV I SNING 2 011 INNEHÅLL 1 2011 i korthet 2 Biogas fakta 4 Affärsidé, mission och vision 5 Medarbetare 6 VD har ordet 8 Marknad och omvärld

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer