Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Detta är en sammanfattning av Prospekt utgivet av styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) i maj Fullständigt Prospekt finns tillgängligt på SolTechs huvudkontor samt kan laddas ner från Bolagets hemsida: eller från Finansinspektionens eller från Aktieinvest FK AB:s hemsida: eller 1

2 KORT OM SOLTECH Moderbolaget, SolTech Energy Sweden AB (publ), bildades 2006 och utvecklar, säljer och installerar solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Solenergisystemet är en del i en fastighets yttre skal och fungerar både som klimatskydd och solfångare. SolTechs patenterade teknologi lämpar sig för installation på alla typer av byggnader, och består i att en fastighets traditionella takpannor i lera eller betong byts ut mot SolTechs takpannor i glas. Under pannorna integreras sedan speciellt utvecklade absorbatorer för att tillvarata solens energi och producera värme, varmt vatten och elektricitet. Inom koncernen bedrivs även installation och service av VS-system med fokus på energieffektivisering genom det helägda dotterbolaget, Wasa Rör T Mickelsson AB. Idag har SolTech installationer i åtta länder. En särskilt prioriterad marknad är Kina där Bolaget har ett etablerat samarbete med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). SolTechs teknologi kompletterar befintliga lösningar på den snabbt växande solenergimarknaden i Kina. Tillsammans kan ASP och SolTech erbjuda lösningar för samtliga typer av tak i Kina. I december 2014 tecknades ett avtal som syftar till att under 2015 bilda ett samägt kinesiskt bolag som till 51 % kommer att ägas av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Bolaget kommer att installera, äga och löpande underhålla solenergianläggningar på kunders tak i Kina. Kunden förbinder sig under långtidsavtal att köpa all elektricitet, eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Läs gärna mer på sid 7. SolTech genomför nu en spridningsemission som riktar sig till allmänheten inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under juni Kapitalet ska främst användas till investering i det samägda kinesiska bolaget för uppförande av solenergianläggningar, rörelsekapital för bindning i lager och kundfordringar i den svenska verksamheten samt för marknadsföring i Bolagets huvudmarknader. FAKTA OM BOLAGET Bransch Solenergi/Energieffektivisering Marknad Samtliga fastigheter i behov av uppvärmning, varmvatten, ventilation och elektricitet Målgrupp Fastighetsägare (privat, företag, kommun), byggbolag, fastighetsbolag och husfabrikanter i Sverige och internationellt Antal ägare st. bestående av främst privatpersoner och företag. Aktien planeras att listas på First North vid Nasdaq Stockholm, under juni 2015 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Tecknings- och förvärvskurs per aktie 8 SEK Teckningspost, antal aktier st (därefter i jämna 200-tal) Totalt antal utestående aktier st Antal nyemitterade aktier, maximalt st Emissionsbelopp SEK Antal befintliga aktier st Försäljningsbelopp SEK Teckningstid maj Betalning Efter besked om tilldelning Preliminär första handelsdag* 24 juni, 2015 INVESTERARTRÄFFAR Stockholm 18 maj kl Malmö 19 maj kl Helsingfors 20 maj kl. 18:00 Göteborg 21 maj kl. 18:00 Stockholm 25 maj kl Anmälan om deltagande gör du på eller på Information om plats finner Du också på respektive hemsida, alternativt ringer Du (SolTech) eller (Aktieinvest). *Förutsatt godkänd ansökan om upptagande till handel VÄSENTLIGA HÄNDELSER Bolaget och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) ingår i december månad 2014 ett så kallat joint venture-avtal som rör etablerandet av ett samägt bolag i Kina för att genom detta bolag erbjuda sina respektive produkter till marknaden. Affärsmodellen består i att man äger och löpande underhåller solenergianläggningar som har installerats på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen men förbinder sig i gengäld under långtidsavtal att köpa all elektricitet, eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Därutöver erhåller det gemensamma bolaget ekonomiskt bidrag för varje levererad kwh från den kinesiska staten. Bolaget och Woody Bygghandel AB ingår i december månad 2014 ett samarbetsavtal som rör marknadsföring och försäljning av SolTechs integrerade solenergilösningar under takpannor i glas samt tunnfilmssolceller för inbyggnad. Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med över 100 anläggningar i Sverige och en omsättning som överstiger 6 miljarder kronor. Bolaget och Benders AB har under flera år fört diskussioner om olika former av samarbete, som resulterat i att Benders har meddelat att man i ett första steg avser att sälja SolTechs produkter via sina marknadskanaler. Avtalsdiskussioner förs i detta nu mellan parterna. Benders är i dag Nordens ledande tillverkare av betongprodukter som takpannor, marksten, natursten och kantstöd i betong och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Baltikum, Grekland och Tyskland. Företaget omsätter årligen cirka 1,5 miljarder kronor. Som ett led i Bolagets strategi att expandera inom segmentet för energieffektivisering, förvärvas Wasa Rör T Mickelsson AB den 1 augusti Wasa Rör har i det närmaste 100 % beläggning och i april månad 2015 en order- och offertstock som uppgår till 17 MSEK respektive 40 MSEK. Bolaget genomför under 2014 två nyemissioner vilka båda övertecknas och tillför SolTech drygt 20 miljoner kronor samt drygt 600 nya aktieägare. Bolaget installerar i november månad en tunnfilmsanläggning (SolTech Supreme) för produktion av solel på Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western-gruppen. Anläggningen har en installerad effekt på 102 kw ( watt) som gör den till en av de största tunnfilmsanläggningarna i Sverige. 2

3 BÄSTE AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE Det är nu sex år sedan jag tillträdde som VD för SolTech. Redan vid tillträdet var budskapet tydligt från styrelsen, Bolagets aktie skall noteras på en svensk börs! Det är ett löfte som vi gett våra aktieägare och som vi avser att hålla. Mina erfarenheter från tiden med ett annat Clean Tech -bolag som jag lotsade till en framgångsrik notering på Londonbörsens lista AIM, har varit till god hjälp i arbetet när vi nu ser fram emot en planerad listning av SolTech-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm i juni kommer vi löpande att utvidga antalet handlare. Denna typ av avtal ligger helt i linje med vår strategi att växa tillsammans med starka och etablerade partners i Sverige och utomlands. Vi har under flera år fört diskussioner med Benders om försäljning av våra produkter via deras marknadskanaler. Benders är i dag Nordens ledande tillverkare av betongprodukter som takpannor, marksten, natursten och kantstöd i betong. En noterad aktie är givetvis inget självändamål. För att det skall bli en framgångsrik resa på börsen krävs att Bolaget är fyllt med spännande aktiviteter och lyckas i sin målsättning att förvalta kapitalet och därigenom på sikt genererar avkastning till sina aktieägare. SolTech har idag kommit dit och tiden är nu mogen för en bredare publik att ta del av vårt erbjudande, både produkt- och investeringsmässigt. Alla kurvor pekar uppåt för solenergin Priset på solel har ungefär halverats mellan 2010 och 2014 samtidigt som subventionerna av förnyelsebar energi under samma period ökat kraftigt i flera länder runtom i världen. Potentialen för ökad subventionering relativt fossila bränslen är alltjämt stor eftersom fossila bränslen ännu 2014 fick fyra gånger så höga subventioner globalt som förnyelsebara bränslen. Alltfler ansvariga beslutsfattare inser att övergången till förnyelsebar energi måste påskyndas. Därför står solenergin inför ett stort genombrott. Kinesiska myndigheter har satt upp målet att till 2020 installera solenergikapacitet motsvarande 100 GW (största marknaden idag, Tyskland, har som jämförelse 52 GW som mål för 2020). Internationella IEA räknar med att solenergin kommer vara världens största energikälla år Alltfler stora företag såsom Apple och IKEA har nyligen fattat beslut om solenergiinvesteringar. Ett brett erbjudande Våra produkter är i dag installerade i åtta länder och vi verkar inom tre affärsområden, termisk solenergi, solel och VS (värme och sanitet). Solenergi är och skall även fortsättningsvis vara basen i vår verksamhet. Huvudskälet till förvärvet av Wasa Rör är att följa och leda kundernas beteende genom att bredda verksamheten mot energieffektivisering. Vi kan då erbjuda våra kunder en effektiv solenergilösning och samtidigt en energioptimering av fastigheten och får på så sätt en större del av affären. Under 2013 kompletterades vårt tidigare utbud av produkter med solceller. Genom ett avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. är vi i dag återförsäljare av så kallade tunnfilmssolceller med exklusivitet på den skandinaviska marknaden. Vår första större installation färdigställde vi i november månad på Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western-koncernen. Ägaren till värdshuset är stolt och glad över sin anläggning som är en av Sveriges största tunnfilmsanläggningar med en installerad effekt på 102 kw ( watt). Under våren 2014 installerade vi ett testhus utanför Benders huvudkontor i Edsvära i syfte att Benders skulle ges möjlighet att utvärdera våra produkter i drift. Benders har sedan deklarerat att man är intresserad av att erbjuda SolTechs produkter via sina marknadskanaler. I skrivande stund diskuterar vi ett samarbetsavtal som jag hoppas kunna presentera under året. Ökade resurser till marknadsföring och försäljning Vårt huvudfokus ligger nu på försäljning och varumärkesbyggnad. Vi har förstärkt säljsidan med en marknadschef och samtidigt stärkt upp med ytterligare resurser på säljsidan. Vår ordförande Stefan Ölander, som också är en betydande ägare i Bolaget, jobbar nu operativt i SolTech och utgör ett bra stöd i den dagliga verksamheten. Hans erfarenheter från tiden på varumärkeskonsultföretaget Rewir, som han grundade och utvecklade till en marknadsledare inom varumärkeskommunikation, kommer här väl till pass. SolTech etablerar sig på världens största solenergimarknad - Kina I december 2014 tecknade vi ett så kallat joint venture-avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc., för marknadsföring och försäljning av våra respektive produkter i Kina. Det har inneburit många resor till Kina och långa och intressanta samtal och förhandlingar med den i USA utbildade huvudägaren och VD:n. Avtalet och samarbetet presenteras i sin helhet i det fullständiga Prospektet. Detta kommer att tillföra en mängd nya möjligheter för SolTech och jag räknar med att samarbetet kommer att leda till en betydande ökning av SolTechs omsättning och resultat. Finansiering och framtid I samband med listningen av SolTech-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm, genomför vi nu en nyemission. Kapitalet skall i första hand användas till investeringar i det samägda kinesiska bolaget samt fortsatt expansion av våra basprodukter i Sverige och utomlands. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt och önskar Dig välkommen som aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ). Med vänliga hälsningar Vi får dagligen in nya förfrågningar från svenska och utländska intressenter. Parallellt med att hantera dessa, jobbar vi intensivt med att bygga ut vårt nätverk av återförsäljare och distributörer både i Sverige och utomlands. Woody Bygghandel och Benders nya partners I december tecknade vi ett samarbetsavtal med Woody Bygghandel AB. Genom avtalet har vi nu möjlighet att sälja våra produkter via Woodys drygt 100 anslutna byggvaruhandlare. I ett första steg har vi valt ut ett tiotal som vi nu utbildar på våra produkter och efter hand Frederic Telander, VD 3

4 SOLTECHS SYSTEM OCH PRODUKTER SolTech System är samlingsnamnet på de vätskeburna (termiska) och elproducerande (fotovoltariska) och integrerade solenergisystem som marknadsförs inom affärsområdet. Lösningen är både ett tak och en solfångare i samma produkt och kopplas samman med fastighetens värmesystem (termiska) eller elsystem (fotovoltariska). SolTech Sigma Är ett termiskt vätskeburet solenergisystem. Under takpannan i glas återfinns absorbatorn som tillvaratar energin från solen och överför denna till en frostskyddsvätska som cirkulerar genom absorbatorn. Systemet är sammankopplat med ackumulatortanken där energin lagras för att därifrån transporteras vidare ut i värmesystemet eller för produktion av tappvarmvatten. Systemet är flexibelt och kan integreras med alla i dag kända värmesystem som t.ex. fjärrvärme, bergvärme, luft/vattenvärmepump, pellets, ved, olja eller elpanna. Ovan en genomskärning av SolTech Sigma samt som del av taket. SolTech Power Är ett elproducerande system. Under takpannan i glas återfinns absorbatorn, en tunnfilmssolcell, som tillvaratar energin från solen och överför denna till fastighetens elsystem. Systemet är oftast konfigurerat så att den elektricitet som produceras i första hand används i fastigheten. Vid överproduktion säljs överskottet ut på nätet. Bilden visar SolTech Power från tätskikt och uppåt. 4

5 KOMBINERA SOLTECH SIGMA OCH SOLTECH POWER Genom att kombinera Sigma och Power produceras den elektricitet som krävs för att driva pumpar, fläktar och annan reglerteknik, dvs. alla kringsystem i SolTech Sigma som kräver elektricitet. Exempel på installation av system Sigma i kombination med system Power på Älta skola i Nacka kommun utanför Stockholm. Den ursprungliga takbeläggningen har ersatts med 160 m2 av SolTechs glastakpanna. Systemet är en kombination av Sigma och Power och producerar såväl varmvatten som el för att driva pumpar och annan elektrisk utrustning i systemet. SOLTECH SUPREME OCH SUPREME ST Produkterna finns i två varianter. Supreme är en utanpåliggande solcell och Supreme ST är en solcell för inbyggnad som är semitransparent och fungerar både som solcell och solskydd. Supreme monteras t.ex. ovanpå ett tak eller fristående på ett fält, en parkeringsplats eller motsvarande. Supreme ST är genomsläpplig och kan därmed monteras t.ex. i en fönsterfasad, ljusgård eller liknande. SolTech Supreme integrerat i ett tak SolTech Supreme ST Bilden visar en vägg helt bestående av semitransparenta tunnfilmssolceller av samma typ som marknadsförs av SolTech på den skandinaviska marknaden. 5

6 Estetisk och effektiv lösning Genom att kombinera elproduktion med skräddarsydd skuggning, blir SolTech Supreme ST det intelligenta valet i många applikationer där kunden vill ha in ljuset, samtidigt ha utsikten kvar, men ändå minska behovet av klimatkyla och samtidigt få ett bra inomhusklimat. Supreme ST kan erhållas med olika grad av transparens, beroende på kundens önskemål. Eftersom behovet av skuggning normalt är större för ett tak vid jämförelse med en fasad, är lägre transparens ofta att föredra där, till skillnad från fasaden där utsikt och ljusinsläpp är centrala varför högre transparens i väggapplikationer är vanligt. Olika typer av solceller Bolagets solceller är av tunnfilmstyp. Mätningar som genomförts av det tyska EPC-företaget JUWI, visar att solceller av tunnfilmstyp producerar fler kwh per år och installerad watt vid jämförelse med kristallina solceller. Skälet är att tunnfilmssolceller är effektivare i diffust ljus och mindre känsliga för höga temperaturer och skuggning. En solcellspanel som blir varm förlorar i effekt i förhållande till idealläget vilket utgörs av 25 graders paneltemperatur vid watts solinstrålning per kvm. För en kiselsolcell ligger förlusterna vid ökad temperatur på cirka 0,5 % per grad överstigande 25. Samma siffra för tunnfilmssolcellen är cirka 0,2 % per grad överstigande 25 vid samma instrålningstal. Kombinationsmöjligheter Samtliga produkter inom SolTechs utbud kan kombineras med varandra för att få ut största möjliga effekt av energin från solen. Exempelvis kan ett Sigma-system kombineras med ett Supremesystem för drift av t.ex. en värmepump. Genom att kombinera olika tekniker kan ett maximalt energiuttag uppnås och fastighetsägaren får ett i det närmaste helt energineutralt system. SolTechs glastakpanna är utformad för att kunna kombineras med traditionella betongtakpannor, vilket innebär att fastighetsägaren kan välja att täcka endast en del av taket med SolTechpannan och resterande del med betongtakpannor. SolTech Total den energineutrala lösningen Genom att kombinera SolTech System med en modern värmepump är det möjligt att uppnå en energineutral lösning för fastighetens uppvärmning och varmvattenbehov på årsbasis. SolTech Sigma levererar varmvatten och uppvärmning under en stor del av året, och SolTech Power förser huset med så pass mycket el att det till och med motsvarar elkonsumtionen för värmepumpen på årsbasis. Med SolTech Total erbjuder Bolaget fastighetsägaren en helhetslösning. Testet visar att tunnfilmssolcellerna genererade i snitt 5,4 % mer elektricitet per installerad watt och år, vid jämförelse med kiselsolcellerna. Studien omfattade 88 projekt i Europa av vilka 37 st. var tunnfilmsanläggningar och 51 st. kiselanläggningar. Fullständig information återfinns i fullständigt Prospekt. Wasa Rör Under 2012/2013 tog styrelsen i SolTech beslut att bredda verksamheten till att även innefatta det växande segmentet som brukar gå under benämningen energieffektivisering. Genom förvärvet av Wasa Rör T Mickelsson AB per den 1 augusti 2014 fick Bolaget tillgång till en plattform för tillväxt inom detta expansiva affärsområde som styrelsen bedömer kan bli ett lönsamt segment inom koncernens verksamhet. SolTech blir genom förvärvet även en fullserviceleverantör, som inte bara utvecklar, säljer och marknadsför solenergiprodukter utan även besitter kompetensen att effektivisera kundernas energisystem. Styrelsen i Bolaget bedömer att dessa kompetensområden kompletterar varandra på ett kostnadseffektivt sätt för såväl kunden som för Bolaget, likväl som detta har ett betydande värde i förhandlingar med tilltänkta kunder. Utöver synergieffekterna på kundsidan och specifikt inom energiområdet, innebär även förvärvet att SolTech får tillgång till Wasa Rörs kompetens och resurser inom VS-området, som har en betydande roll i SolTechs termiska solenergiinstallationer. Wasa Rör har i dag 20 anställda varav 14 montörer. Beläggningen är i det närmaste 100 % och befintlig orderstock uppgår i dagsläget till cirka 17 MSEK och offerstocken till cirka 40 MSEK. 6

7 SOLTECHS KINESISKA SATSNING Bolaget är sedan 2013 exklusiv distributör av Advanced Solar Power Hangzhous Inc. (ASP:s) tunnfilmssolceller på den skandinaviska marknaden. Som en förlängning på detta samarbete ingicks i december månad 2014 ett avtal mellan parterna syftande till att etablera ett gemensamt ägt bolag i Kina, och genom detta bolag sälja respektive parts produkter. Genom samarbetet blir det gemensamma erbjudandet till marknaden mer komplett. Utöver glasfasader, platta industriella och andra typer av tak som ASP sedan tidigare har specifika produkter för, kan man nu med nyttjande av SolTechs teknologi erbjuda lösningar för samtliga pannbeklädda tak. Detta ökar konkurrenskraften i det gemensamma erbjudandet då produkterna samtidigt är både ett tak och/eller en väggtäckning. Affärsmodellen består i att det gemensamma bolaget installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, inledningsvis i Hangzhou i provinsen Zhejiang, för att därifrån expandera till andra regioner i Kina. Försäljning sker uteslutande till kommersiella kunder (B2B), vilka under långtidsavtal, 20 år + förbinder sig att köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar, dvs. kunden betalar inte för anläggningen utan förbinder sig i stället att köpa all el och/eller termisk värme som anläggningen producerar. Kunden får tillgång till ren energi producerad av solen till ett lägre pris jämfört med det man löpande betalar sin vanliga leverantör och får samtidigt en form av hyra för sitt tak genom rabatten per kwh. Ett starkt incitament för kunden. Att finansiera, installera och driftsätta en komplett anläggning i Kina på ett industriellt tak kostar cirka 1 EUR per watt. Merkostnaden när installationen görs på ett pannbeklätt tag är densamma. Kunden betalar i snitt 10 cent/eur per köpt kwh under avtal. Därefter erhålls bidrag med ytterligare 6,5 cent/eur under 20 år. Den långsiktiga intäkten under perioden blir därmed cirka 16,5 cent/eur, vilket ger en årlig snittavkastning på eget kapital uppgående till strax under 20 %. En anläggning motsvarande 500 kw ( watt) kostar cirka EUR. Anläggningen producerar i sin tur cirka 1,2 kwh per installerad watt/år i Hangzhouregionen baserat på inkommande solinstrålning. Detta ger följande enkla ungefärliga kalkyl: x 1,2 x 0,165 = EUR i årlig avkastning. Zhejiang-provinsen är Kinas 10:e största provins med en befolkning om ca 55 miljoner invånare. Provinsen är känd för sitt företagsvänliga klimat och utbredd entreprenörkultur. I regionen finns bl.a. elektroniktillverkning och Alibaba Group har sitt säte här. På bilden ses SolTechs VD, Frederic Telander och ASP:s VD, Ben Wu. I bakgrunden en 325 kw anläggning som byggts och driftsatts på en kunds tak under 2014, i enlighet med presenterat koncept. 7

8 TVÅ TESTANLÄGGNINGAR Under 2014 har två anläggningar motsvarande 445 kw installerats 120 kw på ASP:s eget tak samt 325 kw på taket hos ett lokalt läkemedelsföretag. Den årliga avkastningen (ROI) på dessa ligger i paritet med de kalkylexempel som redovisats på föregående sida. Installerad kapacitet Under 2015 är målet att installera motsvarande 5 MW. Under 2016 är motsvarande siffra 25 MW och under 2017, 50 MW. Under 2018 samt 2019 är målet 75 MW för varje år. I slutet av år 2019 är således målet att inneha en total installerad kapacitet om 230 MW. Beprövad affärsmodell First Solar och Solar City är exempel på två amerikanska bolag som framgångsrikt brukar samma typ av affärsmodell som beskrivs på föregående sida. Även om de marknadsmässiga likheterna mellan USA och Kina kan tyckas begränsade finns flera gemensamma nämnare. Bland annat är USA och Kina världens största enskilda förbrukare av energi varför det är logiskt att söka alternativa energikällor. Därtill är miljön en betydande faktor, inte minst i Kina där miljöförbättrande åtgärder står högt på den politiska agendan. MARKNAD Marknaden för SolTechs produkter är i princip alla typer av fastigheter som har behov av någon form av lösning för uppvärmning, varmvatten och elektricitet. Marknaden för förnyelsebar energi växer kraftigt. Europeiska Unionen (EU) har uppdragit åt varje medlemsstat att år 2020 skall 20 % av den totala energiförbrukningen inom EU i enlighet med Direktiv 2009/28/ EC, komma från förnyelsebara energikällor. En nationell handlingsplan har lämnats in av samtliga 27 medlemsländer i februari 2011 (National Renewable Energy Action Plan NREAP). Under 2014 installerades totalt 38,7 GW solel i världen, betydande att den totala installerade kapaciteten globalt, därefter uppgår till 177 GW. Asien rankas därmed för andra året i rad som etta med cirka 60 % av den globala marknaden. Störst under 2014 var Kina med 10,6 GW, följt av Japan med 9,7 GW och USA med 6,2 GW. Övriga etablerade solcellsmarknader är Tyskland, Australien, Korea, Thailand och Taiwan med Malaysia och Filipinerna som tillväxtmarknader. Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1-26:2015). Genom att Bolagets produkt är ett tak och/eller en vägg kan kunden räkna av kostnaden för det traditionella materialet och montaget. Kvar blir då en merkostnad som skall förräntas av den elektricitet eller värme som produkten producerar. Med detta koncept har Bolaget samtidigt skiftat segment från solenergi till smart byggnadsmaterial. Den svenska solcellsmarknaden omsatte under 2014 cirka 543 miljoner och var i stark tillväxt relativt Marknaden för takbyte på villor är som jämförelse dock betydligt större. I Sverige byts varje år cirka villatak en marknad som omsätter drygt 4,7 miljarder kronor. Detta skall ses som ett räkneexempel och utgör på intet sätt någon vetenskap, men likväl en jämförelse mellan olika segment. Av Braas Monier Building Groups hemsida framgår att gruppen 2013 hade verksamhet i 36 länder, medarbetare och omsatte 1 227,2 miljoner EUR. Av denna omsättning utgör 61,7 % försäljning av takpannor (betong 40,6 % och lertegel 21,1 %), således en betydande del av koncernens hela försäljning, som för verksamhetsåret 2013 sålde takpannor för 757 miljoner EUR eller drygt 7 miljarder kronor. Utifrån dessa indikationer på marknadsstorlek och konkurrens är Bolagets strategi att sälja intelligenta tak och vägglösningar som fyller flera funktioner i en och samma lösning, dvs. är både ett byggnadsmaterial och en solenergilösning, och kommer genom denna strategi verka inom både solenergi och byggmaterialsegmentet. INSTALLERAD KAPACITET SOLEL (TOTAL MÄNGD) 100 GW 28,1 GW 2014 MÅL ,2 GW ,7 GW MÅL 2020 KINA TYSKLAND Källa: IEA PVPS T1-26:2015 8

9 MÅL Generell målsättning Målet för SolTechs verksamhet är att bygga upp ett företag framgångsrikt inom energisektorn. Som ett inledande steg i denna målsättning planeras en listning på First North vid Nasdaq Stockholm under juni Bolaget skall inom fem år (2019) ha uppnått en omsättning som överstiger 300 Mkr med en stabil och uthållig lönsamhet i storleksordningen % efter skatt och med en tillväxt om cirka 20 % per år. Detta skall uppnås genom att Bolaget professionellt, uthålligt och fokuserat verkar för att SolTechs lösningar genererar kundnytta och bidrar till Bolagets och våra kunders strävan att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle. SPECIFIK MÅLSÄTTNING Verka för att tillsammans med ASP och med god lönsamhet, finansiera, sälja, installera och driftsätta en effekt motsvarande 5 MW på kunders tak i regionen i Kina, genom Bolagets och ASP:s samägda bolag. 2. Bygga ett framgångsrikt samarbete som leder till god försäljningsvolym med Bolagets två nya samarbetspartners, Woody Bygghandel AB samt Benders. 3. Direktförsälja Bolagets olika produkter/ koncept till specifika huvudkunder med stora fastighetsbestånd och/eller byggprojekt i Sverige och utomlands i syfte att bygga SolTechs varumärke och renommé samtidigt som en plattform för återkommande affärer skapas. 4. Etablera samarbete med flera nationella partners, syftande till att bygga ett försäljningsnätverk för SolTechs produkter. 5. Etablera samarbete med flera internationella samarbetspartners, syftande till att bygga ett internationellt försäljningsnätverk för SolTechs produkter. 6. Expandera Wasa Rörs verksamhet inom segmentet för energieffektivisering. 7. Lista SolTechs aktier på First North vid Nasdaq Stockholm i juni MÅLSÄTTNING Etablera Bolaget som en internationellt verksam aktör inom försäljning av energilösningar för att tillgodose behovet av uppvärmning, varmvatten och el i bostadshus och kommersiella byggnader, inom både privat och offentlig sektor. Bolaget ska erbjuda kraftfulla och estetiska alternativ till kunder som önskar spara pengar och bidra till ett hållbart samhälle och på detta vis uppnå Bolagets kvalitativa och finansiella mål. 9

10 STRATEGIER Målen skall uppnås genom expansion av den ursprungliga affärsidén med solenergitak i kombination med tunnfilmssolceller för integration i fastigheters fackverk. Denna expansion planeras åstadkommas genom en väl definierad kanalstrategi, där Bolaget kommer att identifiera och teckna avtal med en rad aktörer i Sverige och utomlands. Dessa partners kommer att blir SolTechs försäljningskanaler. Exempel på sådana kanaler är Woody Bygghandel och kommande tilltänkta satsningar tillsammans med Benderskoncernen. Bolaget ser satsningen i Kina med det gemensamt ägda bolaget som en väsentlig del i framtida expansion och framgång, varför personella och ekonomiska resurser också kommer att allokeras för detta ändamål. SolTech kommer löpande att närvara i Kina med egen personal på ledningsnivå för att tillsammans med ASP:s ledning bygga verksamheten. RISKER Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga Prospekt som upprättats. En investering i SolTech utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att identifiera och kvantifiera. Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. Varje investeringsbeslut som läsaren fattar skall grundas på fullständigt Prospekt i sin helhet. Prospekt för SolTech Energy Sweden AB (publ) finns för nedladdning på: Energieffektivisering utgör Bolagets tredje verksamhetsområde. Detta är ett globalt växande segment och SolTech har skapat en plattform för expansion inom detta område genom förvärvet av Wasa Rör. Med energieffektivisering avser Bolaget inte i första hand fönsterbyten och tilläggsisolering utan optimering av kunders befintliga energisystems drift genom bättre styr/reglerfunktioner, utbyte av befintliga ej optimeringsbara och/eller uttjänta system, kombinerat med passande finansieringslösningar, vilket möjliggör ett positivt driftsnetto för kunden efter investeringen vid jämförelse med den befintliga anläggningen. Bolagets strategiska avsikt är att den befintliga verksamheten i Wasa Rör består och utvecklas. Parallellt med denna byggs successivt en ny verksamhetsgren inom energieffektivisering upp. Synergieffekter som bidrar till ökad försäljning uppstår genom att befintliga och nya kunder i respektive bolag kan erbjudas en bredare produktportfölj, varmed försäljningsvärdet till varje kund torde öka. ADRESSER SolTech Energy Sweden AB (publ) Aktieinvest FK AB Mekanikervägen Stockholm Tullinge Tel: Tel:

SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM

SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM ATTRAKTIV SOLENERGI SolTech Sigma Med SolTech Sigma har vi skapat ett effektivt, snyggt och enkelt solenergisystem för såväl småhus som för

Läs mer

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ).

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ). Intervjustudie solenergi SolTech Energy Sweden AB (publ). Bakgrund om undersökningen Intresset för solenergi växer snabbt, men står ändå bara för 0,06 procent av Sveriges totala elkonsumtion (Energimyndigheten,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy Detta är en sammanfattning av Informationsmemorandum (IM), utgivet av styrelsen för SolTech

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 21 maj 4 juni 2012

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 21 maj 4 juni 2012 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 21 maj 4 juni 2012 SolTech Energy Detta är en sammanfattning av Informationsmemorandum (IM), utgivet av styrelsen för (publ) i maj 2012.

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy INFORMATIONSMEMORANDUM Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31. SolTech Energy Sweden AB (publ) www.soltechenergy.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31. SolTech Energy Sweden AB (publ) www.soltechenergy.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 2010-12-31 SolTech Energy Sweden AB (publ) www.soltechenergy.com Bokslutskommuniké 2010-01-01 2010-12-31 SolTech Energy Sweden AB (publ) lämnar följande bokslutskommuniké för

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 28 januari 11 februari 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses i detta

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 21 maj 4 juni 2012 INFORMATIONSMEMORANDUM SolTech Energy Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses i detta Informationsmemorandum

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER SolTech Energy Sweden AB (publ) Org. nr 556709-9436 10-31 oktober 2011 Med Bolaget eller SolTech avses SolTech Energy Sweden AB (publ) med organisationsnummer 556709-9436

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ)... 1

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015

Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 VIKTIG INFORMATION Med Bolaget eller SolTech avses SolTech

Läs mer

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten

Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Kan sol-el spela någon roll i det svenska energisystemet? Linus Palmblad Handläggare, Energimyndigheten Potential för förnybar energi Elkraftinstallationer i Europa 2011 MW 25000 20000 21000 15000 10000

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 1 juni 2015 Prime Living AB (publ) ( Prime Living eller Bolaget ) offentliggjorde den 18 maj

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende Sveriges första renoverade plusenergihus Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Agenda Energieffektivisering Finnängen Varför? Finnängen - innan renovering Myresjöhus-1976

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer