Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen"

Transkript

1 Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh Helsinki

2

3 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Akava förhåller sig positivt till europeiskt samarbete och stärkandet av detta, samt till Finlands medlemskap i den Europeiska unionen. Samarbetet på EU-nivå har medfört fred, demokrati, stabilitet och stora hemmamarknader i Europa. Medborgarna drar bland annat nytta av detta genom fri rörlighet och EU erbjuder en kanal för Finland att påverka i globala frågor. EU:s verksamhet bör dock förbättras och göras mer social, ekonomiskt hållbar och föras närmare medborgarna. Regler bör följas och medlemsländerna ska verkställa fattade beslut. Kort sagt: mer men bättre EU. På detta vis bör det nya parlamentet och kommissionen utveckla unionen i följande riktning: 2. Utgifterna för kompetens bör höjas i EU:s budget Kompetens, kreativitet och innovationer är centrala då det kommer till att förbättra sysselsättningen inom EU och unionens konkurrenskraft. Detta förutsätter att en tillräcklig andel av EU:s budget avsätts för forskning och utbildning, satsningar på utveckling av kvaliteten inom kompetens och belöningar för toppkvalitet. Förnyelsen av strukturerna inom EU:s fleråriga budget lyckades inte. Andelen för anslag för forskning och utbildning i budgeten måste höjas väsentligt. En stark koppling bör skapas mellan forsknings- och utbildningsprogrammen respektive det nationella verkställandet av dessa och kriterierna för deras finansiering och nationella mål och nationell finansiering. Samarbetet mellan OECD och EU bör stärkas för att främja utbildningens kvalitet, stärka lärarnas yrkesroll och för att skapa en ungdomsgaranti som även beaktar behoven hos högutbildande nyexaminerade. 3. Ur krisen med tillväxt och konkurrenskraft Det är möjligt att förbättra sysselsättningen och ekonomin i första hand med tillväxt. För att förbättra konkurrenskraften och skapa en intelligent, hållbar och inkluderande tillväxt måste man intensifiera förverkligandet av Europa 2020-strategin. I nyckelställning står fri handel, lönsamhet samt innovationer och utvecklande av de inre marknaderna. Konsumenternas förtroende för de digitala inre marknaderna bör stärkas, likaså tjänsternas användarvänlighet på de digitala marknaderna. Vi behöver enhetlig skattepraxis och logistiska lösningar. Energiproduktionen bör fortsättningsvis göras mer mångsidig och de inre marknaderna mer öppna med målet att skapa en konkurrenskraftig prisnivå. Frihandelsavtal som undanröjer hinder för export och handel bör ingås och vara så omfattande som möjligt. Dessutom bör man beakta hållbar utveckling och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet. 4. EU som motorn i ett högkvalitativt och jämlikt arbetsliv Fungerande inre marknader fordrar spelregler. Utöver kapital, tjänster och varor bör de även omfatta människor. EU bör således utveckla uppdaterade spelregler för arbetslivet som även förhindrar snedvridning av konkurrensen. Dessutom behöver exempelvis den ekonomiska och monetära unionen en stark parallell social dimension. Anledningarna är följande:

4 2 (3) Det skydd som arbetstidsdirektivet innebär bör omfatta högre tjänstemän, den maximala veckoarbetstiden måste vara rimlig och begreppet arbetstid bör inte utvidgas till att omfatta en gråzon mellan arbete och fritid med begreppet ickeaktiv arbetstid. Förslaget till direktiv om branschorganisationers rätt att väcka talan skulle främja rättigheterna för arbetstagare i svagare position. Även arbetsgivare som verkar enligt lagen skulle dra nytta av rätten att väcka talan som organisation, eftersom man snabbare kunde ingripa i konkurrenternas olagliga verksamhet som ofta snedvrider konkurrensen. De grundläggande rättigheterna får inte underställas rörligheten på de inre marknaderna eller ekonomiska rättigheter. De grundläggande rättigheterna bör stärkas bland annat genom att EU förbinder sig till Europarådets Europakonvention om de mänskliga rättigheterna samt genom att säkerställa att unionens lagstiftning är förenlig med Internationella arbetsorganisationen ILO:s allmänna avtal. För att främja välbefinnande i arbetet och produktivitet krävs en stark arbetarskyddsstrategi som innefattar bland annat ergonomidirektiv och befästande av det psykiska arbetarskyddets ställning i ramdirektivet för arbetarskyddet. Direktivet om föräldraledighet bör förnyas enligt modellen och bli ett familjeledighetssystem, som garanterar bägge föräldrarna sex månader personlig ledighet samt låter familjen bestämma själv om hur de gemensamma sex månaderna används. 5. Ökad rörlighet och kontrollerad invandring Rörligheten inom EU bör vara så smidig som möjligt för såväl arbetstagare som alla andra medborgare. Kontrollerad invandring ökar EU:s kompetenskapital, men man bör kunna garantera jämlik behandling och jämlika arbetsvillkor. Arbetslösas rätt att söka jobb i ett annat medlemsland och kunna erhålla arbetslöshetsersättning i ursprungslandet bör förlängas till sex månader. Det mervärde som EU:s olika direktiv om invandring har inneburit för Finland har varit begränsat. De bör tillåta bevarande av fungerande nationell praxis inom en gemensam europeiska ram. För Finland är lösningar för rörlighet mellan Ryssland och EU även av kvantitativ betydelse. Man bör sträva efter förenklade förfarande och visumfrihet då överenskomna villkor uppfylls. 6. En skatteunion behövs Den koncentrerade ekonomiska politiken och de omfattande inre marknaderna förutsätter starkare verksamhet på unionsnivå i beskattningsfrågor än idag - en skatteunion. Utöver detta är problem som skadar välfärdsstaterna orsakade av den grå ekonomin, snedvriden skattekonkurrens, skatteparadis och motsvarande allt mer iögonfallande. Finland bör placera sig i täten inom utvecklingen av EU:s skattesamarbete. Således: Bör skatteparadisverksamhet förbjudas inom EU och resoluta åtgärder omedelbart vidtas. Miniminivåer bör skapas i beskattningsformer som ligger nära verksamheten på de inre marknaderna, så som företagsbeskattning. För att öka öppenheten mellan medlemsländerna och även på global nivå måste ett utbyte av skatteinformation fås till stånd som omfattar samtliga former av inkomst.

5 3 (3) 7. Ja till euron, en stark ekonomisk politik och landsspecifikt ansvarstagande En upplösning av EMU skulle innebära stora ekonomiska problem och sysselsättningsproblem. EU:s samarbete inom den ekonomiska politiken bör därför intensifieras för att säkerställa euroområdets funktionalitet och eurovalutans framtid. Bärande principer är att hålla fast vid reglerna och att varje land bär ansvar för de egna skulderna. I sparpolitiken bör det finnas utrymme för att trygga förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten. Förnyelsen av de ekonomiska stukturerna är oundvikliga för att upprätthålla såväl välfärdsstaten som konkurrenskraften. Bankunionen måste fortskrida på ett enhetligt sätt i samtliga länder genom att fungerande kontroll för samtliga bankers del förverkligas och genom att man skapar en krislösningsmekanism vid finansieringssvårigheter. Gemensamma obligationer (eurobonds) kan genomföras endast enligt en modell som stärker disciplinen inom varje lands ekonomi och landets egna ansvarstaganden. Den ekonomiska och monetära unionens förfaranden och Europeiska centralbankens roll bör ytterligare stärkas men medlemsländerna och kommissionen är skyldiga att höra arbetsmarknadsparterna under samtliga väsentliga skeden. 8. Hållbar ekonomi och socialt ansvar skapar framtiden En hållbar miljö- och klimatpolitik skapar även nya arbetstillfällen och möjligheter för affärsverksamhet. Klimatåtaganden bör förverkligas med en progressiv och ansvarsfull energi- och klimatpolitik. För att skapa hållbar utveckling bör även det sociala ansvaret främjas med praktiska åtgärder på EU-nivå. För att stärka uppföljningen av socialt ansvar bör förpliktigande regler introduceras om publicering av uppgifter om personal och miljöskydd i årsberättelser. Dessa regler bör även förhindra aggressiv skatteplanering bland företag. Målen för EU:s klimatpolitik bör vara tillräckligt ambitiösa men samtidigt är det viktigt att även involvera länderna utanför unionen i förverkligandet av dessa. Satsningar på forskning och produktutveckling bör märkbart ökas inom ren teknologi (cleantech) och Finland bör stifta en klimatlag som beaktar målen inom EU-lagstiftningen och som ger bättre förutsättningar för utveckling av näringslivet. 9. Fokus på medborgarsamhället och trepartssamarbetet EU har gjort framsteg inom demokrati och öppenhet men fortsättningsvis behövs steg för att föra unionen närmare arbetstagare och övriga medborgare. Kommissionärerna och EU:s president bör väljas med direkta val eller bland medlemmarna i Europaparlamentet. Europaparlamentets makt i förhållande till rådet måste fortsättningsvis utökas. Skyldigheten enligt konstitutionen att höra arbetsmarknadsorganisationer bör utvidgas till att utöver den ekonomiska politiken omfatta exempelvis arbetskraftsinvandring, utbildning och vissa ärenden som rör den inre marknaden. Godkänd av Akavas styrelse

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Södra Magasinsgatan 8 A PB 31, 00131 Helsingfors Finland www.defmin.fi Bildkällor: Lehtikuva, Nato, Patria, Försvarsmakten, Försvarsmaktens Internationella

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter i Sverige 2 3 Detta utbildningshäfte innehåller information om mänskliga rättigheter i Sverige. Här ges en beskrivning av hur internationella förpliktelser införlivas

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer