BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA"

Transkript

1 BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens hemort Helsingfors 1.3. Huvudmannens ägar eller bakgrundsförhållanden 1 Ägare: Stiftelsen Arcada (100%), Högskolan Arcada Ab ingår i Stiftelsen Aktiebolag Arcadas koncern. Det finns inga interna ägaravtal då Stiftelsen Arcada är ensam ägare. Högskolans språk svenska pga. Stiftelsens ändamålsparagraf (kan inte ändras) Yrkeshögskolans namn Högskolan Arcada 1.5. Yrkeshögskolans undervisningsoch examensspråk 1.6. Huvudsakligt verksamhetsställe och orter där man avser bedriva yrkeshögskoleverksamheten 2 Högskolans undervisnings och examensspråk är svenska. Övrigt undervisnings och examensspråk är engelska. Undervisning kan också ges på övriga nordiska språk. Högskolan verkar i Helsingfors Högskolan fortsätter verka på ett enhetscampus i linje med denna ansökan. 2. Behovet av yrkeshögskolan för uppgifter enligt 4 i yrkeshögskolelagen 2.1. Yrkeshögskolans verksamhetsidé och vision för Arcada är en svenskspråkig högskola i Finland, med uppdrag att med utbildning och forskning förkovra det svenska språkets ställning i samhället och som vetenskapligt språk, samt att stärka nationens tvåspråkighet och nordiska samhällsform. Visionen för 2020 är att Arcada då har etablerat sig som en internationellt förankrad högskola (motsvarande den internationella uppfattningen av University of Applied Sciences ) med Norden som hemmamarknad samt med en stabil internationell studentrekrytering och en omfattande forsknings och kunskapsbaserad innovationsverksamhet. För att nå målet bör Högskolan anpassa sig till och leda den förändringsprocess som omvärldsanalysen (se nedan avsnitt 3.1) ger anledning till. Arcadas verksamhetsidé sammanfattas på följande sätt: Att samarbeta strategiskt med högskolor i Finland och övriga Norden. Volym, bredd och djup samt flexibilitet genom samarbete är en nödvändighet p.g.a. de allt högre kunskapskraven och den tilltagande globala konkurrensen mellan högskolorna. Att fokusera på kunskaps och forskningsbaserad innovationsverksamhet med en fungerande samverkan mellan utbildning och forskning. Forsknings och innovationsverksamheten är central med tanke på högskolans internationella trovärdighet och konkurrenskraft och p.g.a. de förväntningar som generellt ställs på högskolorna i Finland och internationellt. Samverkan mellan utbildning och forskning behövs bl.a. för att bereda studenterna för ett kunskapsbaserat arbetsliv i snabb förändring där de själva kan behöva skapa sin arbetsplats. Att öka flexibilitet inom utbildningen för att förbättra effektiviteten, underlätta studentutbytet, göra det möjligt att kombinera studier med t.ex. en aktiv idrottskarriär och facilitera utbildningssamarbetet med andra högskolor. Att satsa på näthögskola och online utbildning tillsammans med

2 högskolor i näromgivningen, speciellt Norden. Det gemensamma språket i Norden ger en grund för samarbetet Yrkeshögskolans profil och prioriterade områden 4 Arcadas profil utformas i ett spänningsfält mellan Högskolans finlandssvenska uppdrag och behovet av fokusering och kvalificerad kompetens. Mot den bakgrunden håller Arcada på att utveckla en profil med två specifika särdrag: Arcada ska vara en nordisk högskola med ett omfattande nordiskt samarbete inom utbildning och forskning, och vilja att utveckla det nordiska medborgarsamhället. Arcada har en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentlig sektorn, och med stark samverkan mellan undervisning och forskning. Den nordiska profilen förankras i det svenska språket och i Arcadas långvariga undervisnings och forskningssamarbete med ett flertal nordiska högskolor. Arcadas innovationsmiljö har skapat banbrytande innovationer på flera områden. Som exempel från olika områden kan nämnas nanomembranteknologi för vattenrening, självdesinficerande ytmaterial för sjukhus, nya teknologier för digital framställning inom scenkonsten samt nya metoder för innovativt ledarskap inom den offentliga sektorn. Arcada står för det svenska inom samhällssektorn i huvudstadsregionen. Därutöver bidrar Arcada till den regionala utvecklingen genom att den unika och djupa kompetensen skapar en naturlig efterfrågan. Arcadas tes att man endast med kompetens och kvalitet kan bidra till det regionala välståndet är särskilt valid i den teknologi och innovationstäta huvudstadsregionen. Arcada har beredskap att aktivt bidra till regional näringslivs o.a. utveckling även i övriga finlandssvenska regioner. Ett strategiskt samarbetsavtal med Högskolan på Åland öppnar vägen för en aktivitet i landskapet. Prioriterade områden är mot bakgrund av det ovanstående Kulturområdet, med fokus på utmaningar och möjligheter som uppkommer då kulturen och samhället i allt högre grad är medierad. Samarbetsparter är bland andra Yle, Helsingfors festspel, Aalto universitetet, Högskolan på Åland och Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Funktionella material för smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. Samarbetsparter är bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund. En ny prioritering är affärsutveckling och informationsanalys med tyngdpunkt på analys av stora datamängder, s.k. 'big data'. Högskolan har redan nu flera kvalificerade forskare och lärare med en omfattande internationell bakgrund. En central samarbetspart i utvecklingen är Åbo Akademi. Inom området för patientsäkerhet är Arcada internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, ITbaserad läkemedelskompetens samt i förebyggandet av risker i vården gällande mänskliga faktorer. Inom hälsofrämjande ligger fokus vid att förebygga nedsatt arbetsförmåga och förlänga arbetskarriärerna (arbetshälsa). Forskningsområdet för social delaktighet har starkt fokus på det

3 sociala kapitalet och tjänsteutveckling (mental hälsa, barnomsorg och äldrevård). Samarbetsparter är bl.a kommunerna i södra Finland, Folkhälsan, Haartmanska sjukhuset, HNS, Helsingfors universitet och Social och kommunalhögskolan vid HU, Aaltouniversitet (teknik), Universitetet i Riga, Tekniska universitetet i Tallinn och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen Yrkeshögskolans strategiska partnerskap 5 Högskolan kategoriserar partnerskapet i tre kategorier beroende på samarbetets karaktär och strategiska betydelse: (1) Strategiska högskolepartner (nationellt, internationellt), där samarbetet täcker Högskolans centrala uppgift att utbilda och att bedriva forsknings och utvecklingsverksamhet. Via dessa partner avser Högskolan stärka sin nordiska orientering. I den här kategorin har Arcada för närvarande samarbetsavtal gällande Helsingfors högskoleallians (Helsingfors universitet, Hanken och Arcada) och Högskolan på Åland. Ett nordiskt strategiskt samarbetsnätverk är under uppkommande (se ovan pt.2.2). Till den här kategorien hör också samordningen mellan alla svenskspråkiga universitet och högskolor i Finland (Samordningsdelegationen). Yrkeshögskolan Novia ska ses som en central strategisk partner, ansvaret för den svenska yrkeshögskoleutbildningen i Finland gör att arbetsfördelningen och samordningen mellan Högskolan Arcada och Novia är en nödvändighet. Gällande näthögsskolesamarbete (s.k. MOOC) utgör Estonian University of Applied Sciences i Estland en central samarbetspartner. (2) Kompetensallianser, där samarbetet berör utnyttjande/utbyte av specifikt kunnande/kompetens och ett specifikt verksamhetsområde. Syftet med dessa är att dela och fördjupa den kompetens Högskolan erbjuder. Hit hör bl.a. de internationella högskolenätverken NOBANET och UASnet med tillsammans närmare 20 högskolor. (3) Lokalt/regionalt/nationellt samarbete med närings /arbetsliv (se punkt 3.2 nedan) 2.4. Centrala förändringar De största förändringarna i Högskolans verksamhet i relation till nuläget är den nordiska profileringen och en substantiell satsning, med Högskolans egna medel, på att söka forskningsbaserade innovativa lösningar till konkreta och viktiga samhällsproblem. I sin utbildningsverksamhet kommer Högskolan också att ytterligare fokusera genom att välja bort utbildningsansvar inom turismbranschen. Arcada avstår också från ansvaret för engelskspråkig geronomutbildning till förmån för Nursing, inom vilket Högskolan har en bred kompetens. Det geografiska verksamhetsområdet avviker inte från det nuvarande, Högskolans campus i Arabiastranden kan utvecklas vidare. I framtiden kan det bli aktuellt för Högskolan att etablera enheter utanför landets gränser. För närvarande förs inga sådana förhandlingar som kan leda till strukturella förändringar under granskningsperioden. Högskolan och dess ägare är beredda att senare återuppta förhandlingarna om en mer konsoliderad svensk högskoleverksamhet.

4 2.5. Motivering för yrkeshögskolans verksamhetsstruktur Högskolan har redan 2004 valt att koncentrera all sin verksamhet till ett campus i Arabiastranden i Helsingfors. Samlade resurser ger de nödvändiga förutsättningarna för att Högskolan kan uppfylla sitt ansvar. På Arcadas campus finns förutom Högskolans verksamhetsutrymmen, även ca. 500 studentbostäder (som betjänar även andra studenter i Helsingforsregionen). Stiftelsen Arcada har en reservering för ytterligare en idrottshall på campus. Arcada har i detta läge inga andra planer på förändringar av enhetesstrukturen. De eventuella fortsatta diskussionerna gällande en konsolidering av den svenska högskoleverksamheten kan förändra läget.

5 3. Yrkeshögskolans operativa förutsättningar 3.1. Omvärldsanalys 6 (1) Inom den globala ekonomin växer Kina och övriga tillväxtländer i betydelse. I Finland sker en snabb strukturomvandling av näringslivet. Industrins andel av BNP har sjunkit under 20 %, Nokia har blivit ett normalt bolag. Samtidigt kräver mänsklighetens stora utmaningar, klimatförändringen, tillgången på energi och rent vatten, västvärldens åldrande befolkning, globala epidemier, undernäring mm. nya innovativa lösningar. Konsekvensen för vårt land är en utveckling mot en allt mer kunskapsbaserad ekonomi. Välfärdssamhällets framtida relevans kräver innovativa lösningar på hur utforma och tillhandahålla samhälleliga tjänster. Arcada reagerar på den här utvecklingen genom att sträva efter att ligga i framkanten av utvecklingen. Högskolan ser som sin uppgift att kunna vara en ledare i förändringen. Det sker genom en fokusering på forsknings och kunskapsbaserad innovationsverksamhet, såväl vad gäller industriell produktion som tjänstesektorn, inklusive hälso och socialvård. Genom att involvera studenterna i verksamheten blir de effektiva förmedlare av ny kompetens och innovationskraft till samhället och näringslivet. Arcadas internationella kultur innebär att denna teknologiöverföring sker också globalt. (2) De presumtiva studenternas världsbild är global, vilket bl.a. syns i att intresset för att söka sig till högskolor utanför Finland växer. Rörligheten till Finland verkar inte växa i motsvarande mån. Olika typer av rankingar får en växande betydelse för studenternas val. För huvudstadsregionens del kan den här trenden bli en större utmaning än den demografiska utvecklingen. Med en fokuserad verksamhet strävar Arcada efter att uppnå internationell erkänsla och konkurrenskraft, för att fortsättningsvis vara en attraktiv högskola. Ett centralt element i denna strävan är att bygga upp ett strategiskt nordiskt nätverk med målet att med Norden som hemmamarknad förbättra Högskolans internationella genomslagskraft. (3) Den globala konkurrensen mellan högskolor tilltar då den nätbaserade utbildningen (online education, MOOC) ökar i omfattning. Digitaliseringen har nått högskolorna med konsekvenser som ännu är svåra att överblicka. Högskolorna är allt mer delaktiga i en global ekonomi och konkurrens. Arcada möter digitaliseringsutmaningen på tre sätt. Dels genom att fokusera på unika utbildningar, dels genom att betona det svenska i verksamheten. För det tredje kommer Arcada att satsa på att aktivt vara delaktig i digitaliseringsprocessen. Nya online modeller för utbildningen utarbetas både för de egna studenterna och för nya presumtiva mottagare av Arcadas utbildningsutbud. Denna satsning görs i samverkan med andra högskolor och aktörer. 3.2 De viktigaste samarbetsformerna med arbetslivet Högskolan har ett gediget samarbete med arbetslivet i syfte att studenterna ska erhålla arbetslivserfarenhet. De huvudsakliga samarbetsformerna är praktik, trainee och utvecklingsprojekt. Genom nära samarbete med arbetslivet omsätts studenternas teoretiska kunskap redan under studietiden i praktiska kompetenser (ex. Fazer, Paulig, MTV3, Esbo stad). I samarbete med bl.a. Viking Line, Aktia och FysioSporttis har traineeprogram byggts upp. Högskolan bjuder systematiskt och fortlöpande även in arbetslivsre

6 presentanter som gästföresläsare för att stärka studenternas yrkesroll under studietiden. Företag och organisationer bjuds även in som utställare på Högskolans årliga networking event (rekryteringsmässa) i syfte att stärka möjligheterna för studenter, Högskolans experter och arbetslivet att närma sig varandra och hitta samarbetsmöjligheter. Utöver rekryteringsmässan erbjuds företag och organisationer möjligheter att rekrytera studenter genom att utlysa lediga jobb på Högskolans elektroniska rekryteringskanal. Arcada Fortbildning har ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete gällande personalutbildning med ett flertal organisationer i huvudstadsregionen. De viktigaste samarbetspartnerna med vilka Högskolans Fortbildning har långsiktiga avtal/kundförhållanden är Danske Bank, Företagarna i Finland rf, Reumaförbundet, Helsingfors Nylands sjukvårdsdistrikt, MSD, Dextra, Laerdal och Folkhälsan. Arcada har ett aktivt alumnnätverk. Alumnerna engageras systematiskt som arbetslivskontakter i Högskolans verksamhet som gästföreläsare, mentorer och deltar aktivt i utvärderingen och utvecklingen av utbildningen (deltar bl.a. i Advisory Boards). Alumnträffar, som ordnas för alumner inom de branscher Arcada utbildar i, utgör forum för ökad samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn. Arcada har utsett ett alumnråd för att stöda utvecklingen av Högskolans alumnverksamhet. Alumnrådet består av aktiva alumner som representerar Arcadas utbildningsområden. I rådet finns även representanter för arbetsmarknadsorganisationer Personalresurser och personalutveckling Högskolans finansiering är i växande grad beroende av forsknings och utvecklingsinsatserna. Högskolan har redan år 2013 inlett en process med målet att ändra tyngdpunkten i den akademiska personalen från enbartundervisande personal till personal som kan förena undervisningen med forsknings och innovationsverksamhet. För att den här omställningen ska vara möjlig behöver studenterna medverka i den forskningsrelaterade verksamheten. Det i sin tur kräver att lärarna får utbildning och stöd för hur en sådan forskningsbaserad utbildning förverkligas, och att utbildningen förverkligas genom andra pedagogiska lösningar än idag. Genom de nordiska nätverk som högskolan utvecklar skapas en bredare pool av lärare i syfte att stärka både undervisnings och forskningskompetensen. Utbildningarna läggs i mån av möjlighet upp så att man inom nätverken kan dela med sig av de mest högklassiga kompetenserna. Motivering för personalstrukturen Arcadas undervisande och forskande personal kommer från och med att vara organiserade inom fem institutioner som återspeglar Arcadas kunskapsprofil. Utbildningarna kommer framöver att fokusera på kunskapsområden framom att vara utbildningsprogrambaserade, varför uppdelningen i fem institutioner är ett första led i den processen. Motivering för den planerade personalstrukturen 2018 Forskningens betydelse ökar. Arcadas målsättning är att i allt högre grad skapa en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentlig sektorn och med stark integration av undervisning och forskning. Följaktligen kommer personalstrukturen år 2018 att ha en starkare forskningsanknytning.

7 År 2018 bör Arcada kunna erbjuda masterutbildningar inom alla utbildningsområden där Högskolan har kandidatutbildning. Det innebär att det bör finnas överlärare inom alla dessa områden. De flesta lektorerna kommer år 2018 att vara involverade i forskning både vid sidan om och som en integrerad del av undervisningen, varför också studenterna blir allt mer involverade i forskningsverksamheten på Arcada. Målsättningen är att 40 % av den undervisande personalen år 2018 har doktorsexamen. Detta i syfte att trygga kvaliteten i utbildningen och för att generera intäkter baserade på medarbetarnas forskningsresultat och expertis. Investeringen förväntas ge utdelning i form av ökande andel externa intäkter mot slutet av planeringsperioden. Planen för utveckling av personalresurserna Lektor i karriären förfarandet För att långsiktigt höja den akademiska kompetensen inom en specifik kategori nyckelpersoner har Arcada i samarbete med Helsingfors Universitet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors år 2013 öppnat en karriärstig för Arcadas lektorer, kallat Lektor i karriären. Målet är att Arcada år 2018 har etablerat ett Lektor i karriären förfarande som gynnar högskolans kompetensförsörjning, ger lektorer en attraktiv karriärväg och gynnar en högklassig forskningsmiljö nära anknuten till universiteten. Förfarandet piloteras för närvarande och den första Arcada lektorn blev antagen till programmet Fokuserade satsningar på rekrytering av lärare och forskare inom Norden För att uppnå visionen om att vara en nordisk högskola med en vilja att utveckla det nordiska medborgarsamhället, kommer hela Norden framöver att användas som rekryteringsbas vid besättandet av befattningar på Arcada. Arcada planerar att under 2014 inleda ett samarbete med University Positions, i syfte att bredare kunna nå och kunna rekrytera akademisk och forskningspersonal. University Positions är ett i Sverige etablerat rekryteringsföretag med Norden som hemmamarknad, men med en bred kontaktyta även utanför Norden. Företagets målsättning är att främja forskning och akademisk utbildning. Visiting Professor, forskar och personalutbyten Målsättningen är att Arcada år 2018 skall ha ett etablerat s.k. Visiting Professors program i bruk. Programmet är ett led i att bredda Arcadas kompetenbas och medför att Arcada under givna perioder får in sådan forskningsexpertis som Högskolan saknar. Arcada kommer även att fortsätta stöda upp och sporra medarbetarna till personalutbyten med samarbetshögskolor och härigenom vidareutveckla medarbetarnas kompetenser. Planerad samanvändning av personalresurser med andra aktörer Arcada är en aktiv samarbetspart i Helsingforsalliansen. Till alliansen hör förutom Arcada även Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet/svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Tack vare alliansen har en svenskspråkig studiepsykolog som alternerar mellan Arcada, Svenska social och kommunalhögskolan och Svenska handelshögskolan kunnat anställas. Samarbetet med Social och kommunalhögskolan handlar om biämnesutbyte mellan Film och TV och journalist

8 utbildningen. Samordningen av den svenskspråkiga juridikundervisningen handlar om expert /lärararutbyte mellan allianshögskolorna. Gällande barnträdgårdslärarutbildningen har Högskolan ett fördjupat samarbete med Helsingfors universitet. Inom ramen för Helsingforsalliansen finns vidare ett betydande språksamarbete. Språkalliansen ordnar bl.a. gemensamma kurser, skrivkliniker, workshop för avhandlingsskribenter och språkgranskning av examensarbeten. Gällande språkutbildningen har Högskolan också ett etablerat samarbete med Arbetarinstitutet i Helsingfors. Arcada har inlett ett omfattande strategiskt samarbete med Högskolan på Åland. Samarbetet omfattar student och personalutbyte, utbyte av information och material samt gemensamma forsknings och utbildningsprojekt. Arcada har ett strategiskt samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Avtalsbaserade samarbetspartners gör det möjligt att systematiskt nå nya utbildningsmarknader och säkra tillgången på kunniga, akademiskt välutbildade medarbetare. Arcadas målsättning är att med hjälp av strategiska nordiska samarbetsparter ytterligare utvidga undervisning och forskningssamarbetet inom Högskolans strategiska prioriteringsområden samt härigenom säkrar Arcadas egen kompetensförsörjning. Arcada har ingått ett omfattande strategiskt samarbetsavtal med Mälardalens högskola i Västerås, Sverige. Samarbetet tar sikte på utbyte av personal samt gemensamma forskningsprojekt. Motsvarande samarbetsavtal är avsedda att ingås med strategiska samarbetspartners i de övriga nordiska länderna. Etablerade former för kompetensutveckling Utöver ovanstående utvecklas medarbetarnas kompetenser på följande sätt: - Regelbundna lärar och forskarutbyten med nordiska och även andra internationella samarbetshögskolor - Skrivledigheter för doktorandstudier - Stöd för pedagogisk behörighetsutbildning för de lärare som inte är pedagogiskt behöriga då de inleder sitt värv på Arcada. - Pedagogiska caféer och intern FUI utbildning bidrar till att upprätthålla en aktiv dialog i pedagogiska frågor och utveckla FUIkompetenserna på Arcada - Behovsbaserade kurser och konferenser för den administrativa personlen som gagnar medarbetarens kompetensutveckling - Årliga utvecklingssamtal med samtliga medarbetare på Arcada. Utvecklingssamtalen säkerställer att medarbetarnas kompetensutveckling är fortgående och systematiskt diskuteras. - Ett fastställt gediget (tre dagar långt, arrangeras två gånger per år) introduktionsprogram för samtliga nya medarbetare på Arcada. Därtill har varje ny medarbetare en utsedd stödperson med uppgiften att fördjupa introduktionen i arbetet skräddarsytt för den enskilda medarbetaren. Utveckling av generiska kompetenser Arcada evaluerar årligen efter att utvecklingssamtalen genomförts vilka generiska kompetenser det finns behov för att utveckla bland medarbetarna och uppgör en plan på basis av detta. Till de generiska kompetenserna som Arcada satsar på hör bland annat: - IT och nätpedagogik. Stöd till lärare för att utveckla on line produkter - Behovsbaserad språkundervisning för medarbetare som behöver förkovra sina språkkunskaper i Arcadas undervisningsspråk. - Ledarskapskompetenser. För cheferna på Arcada ordnas två träffar

9 per termin samt en heldags ledardag per år för att diskutera angelägna ledarskapsfrågor. Arcada stöder även behovsbaserade längre ledarutbildningar och coaching/mentorskap för chefer. - Kompetens i mångkulturella frågor Arcada är samarbetspart i det ESFfinansierade projektet Monatta (Moniarvoisuudella työllisyys tasapainoon) som administreras av Utbildnings och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet. Genom projektet har medarbetarna erbjudits utbildning och mentorering i mångkulturell förståelse. Främjande av jämställdhet och arbetshälsa En trygg arbetsmiljö Arcada strävar efter att vara en möjligast trygg arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter. I samarbete med företagshälsovården ordnas regelbundna arbetsmiljöundersökningar. Årlig brandövning på arbetsplatsen och simuleringsövningar i hur hotfulla situationer hanteras ökar medarbetarnas känsla av trygghet. En kontinuerlig dialog med företagshälsovården och stöd för medarbetarna Arcada har ett fortgående avtal om privat företagshälsovård med Diacor. Förutom hälsovård och läkartjänster har medarbetarna även möjlighet att konsultera en arbetspsykolog. Vid behov stöder Arcada enskilda medarbetare eller team med extern arbetshandledning. I förebyggande syfte utförs även regelbundet ergonomigranskningar. Arcada strävar efter att vara en arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra och tar ärenden till tals. Som ett led i detta finns en modell för tidigt ingripande ( Att ta till tals ) och direktiv för ett smidigt återvändande till arbetet efter en längre sjukfrånvaro ( God fortsättning ). På Arcada finns ett konsultationsteam som erbjuder avlastning och bollplank för den undervisande personalen och övrig personal i frågor som aktualiseras i handledningssituationer med studerande. Ett rikt utbud av fysiska och sociala aktiviteter Genom ett rikt utbud av fysiska och sociala aktiviteter ökar arbetsvälmåendet på Arcada. Förutom subventionerade fysiska aktiviteter på Arcada (gymnastik, innebandy, pilates m.m.) kan medarbetarna använda Arcadas egna konditionssal. Arcada ordnar olika sociala begivenheter där såväl medarbetare som studenter medverkar. Högskolan har bl.a. en egen kör. Jämställdhet och likabehandling i all verksamhet Jämställdhet och likabehandling skall beaktas i all verksamhet på Arcada. Arcada har sedan år 2006 arbetat aktivt med dessa frågor och har en ikraftvarande plan för jämställdhet och likabehandling. Planen uppdateras som bäst för perioden Jämställdhetsplanerna betonar vikten av att inom ramen för undervisningen medvetandegöra alla studenter om jämställdhetsfrågor. I enlighet med Arcadas plan för jämställdhet och likabehandling ordnas

10 3.4. Utbildning regelbundet trivsel och resurskartläggningar bland medarbetarna. Planen följs upp med handlingsplaner och jämställdhetskartläggningar. Genom HR teamets försorg förs exitsamtal med samtliga medarbetare som avslutar sitt anställningsförhållande på Arcada. Exitsamtalen tar fasta på frågor gällande Arcada som arbetsmiljö och övrig respons avseende arbetsförhållandet. Arcada har handlingsplan mot trakasserier, principer för förebyggande av konflikter och en plan för tillgänglighet. Vid Arcada verkar två jämställdhetsombud, som kontinuerligt följer med jämställdhets och likabehandlingsfrågor på Arcada. Arcada är också delaktig i det s.k. Monatta projektet vars syfte är att främja och jämställa mångfald i arbetslivet Utbildningsbehov 7 Specifika utbildningsbehov utbildningens innehåll Det är nödvändigt att det finns en svenskspråkig yrkeshögskola i landets huvudstad. Helsingfors är dels den största svenskspråkiga högskoleorten i landet, dels finns 46% av den finlandsvenska befolkningen bosatt i Nyland. Den svenska befolkningen utgör ändå knappt 9% av hela befolkningen i landskapet och kan ses som en glesbygd. Behovet av svenskspråkig service i regionen är således långt större än vad befolkningsunderlaget skulle förutsätta. Behovet av högskoleutbildning på svenska är störst inom social och hälsovård. Det gäller dels att möta de utmaningar som en åldrande befolkning innebär, dels att möta behoven av hälsofrämjande aktiviteter och rehabilitering som speciellt kraven på förlängda arbetskarriärer förutsätter. Efterfrågan på språkkunnig vårdpersonal med kompetens i avancerad klinisk vård är speciellt stor i huvudstadsregionen. Inom det sociala området råder brist på personal inom krävande områden som barnomsorg, dagvård, handikappvård och mentalvård. De strukturella förändringarna inom näringslivet och den framtida bristen på arbetskraft medför ett behov av satsningar på vuxenutbildning inom området för vård och omsorg. Personer med tidigare utbildning i andra branscher kan omskolas till sjukskötare och socionomer enligt en s.k. fast track modell som bygger på läroavtalsliknande högskoleutbildning. Idrottsutbildningen spelar en avgörande roll inom hälsopromotion och motion, inte enbart för den arbetsföra befolkningen, utan speciellt för barn och ungdom. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för flera av de stora folksjukdomarna. En hälsosam livsstil formas i barndomen och ger bestående hälsoeffekter. Idrotten spelar en roll för arbetshälsan och har betydelse för hur social och hälsovården organiseras och resurseras. Söktrycket till idrottsutbildningen är hög och språkkompetensen för idrottsinstruktörer är viktig. Inom kulturbranschen svarar Arcada från och med år 2013 för den svenska utbildningen av kulturproducenter samt för den svenska film och tvutbildningen på yrkeshögskoleexamensnivå i Finland. Av de yhutbildningar som ges på svenska är kulturutbildningarna vid sidan av hälsa och välfärd en av de viktigaste med tanke på Finlands tvåspråkighet och med tanke på den finlandssvenska befolkningens behov som fullvärdiga medborgare.

11 Behovet av hållbara teknologilösningar är fundamental inom teknikutbildningen. Dels handlar behovet om effektiv energihushållning, dels om funktionella material. Högskolans utbildning inom energisektorn är godkänd som VVS utbildning och enligt lag är det endast VVS ingenjörer som har tillstånd att planera VVS system för fastigheter (inklusive värme; värmeproduktion i liten skala samt värmedistribution). Utbildningens profil är unik i Finland; den enda utbildningen med fokus på energioptimering och sanering av fastigheter samt förnybara teknologier. Funktionella material och produktdesign. Det tidigare utbildningsprogrammet i plastteknik/plastics Technology har lidit av svagt söktryck, bl.a. på grund av att plast associeras med oekologisk och ohållbar samhällsekonomi. Behovet av utbildning är större än söktrycket idag. Innehållet i utbildningarna behöver bli attraktivare. Utbildningen i funktionella material och design kommer därför att ersätta utbildningsprogrammet plastteknik. Den nya benämningen svarar mot studenternas förväntningar om innehållet i studierna och kompetens efter examen, d.v.s. färdigheter att planera och utforma produkter som baserar sig på multifunktionella kemiska/ fysikaliska egenskaper kombinerat med funktionell design. Utbildningen är den enda i sitt slag i Finland och svarar mot ett betydande nationellt behov. Ekonomi och företag representerar en logisk helhet i en framtida utbildningsstruktur och behovet av företagsekonomi är större än professionsbehovet. Behovet av utbildning i och stöd för företagande är växande. En förståelse för hur företagsekonomiska system samverkar med kundrelaterade IT tjänster är viktiga då data samlas in, samkörs från olika system och analyseras. Näringslivet använder bl.a. ERP verktyg (Enterprise Resource Planing) för att följa upp och planera den interna verksamheten. Då kundsystemen skall samköras med ERP system uppstår ofta en påfallande komplexitet både av säkerhetsskäl och på grund av stora datamängder. Hanteringen av detta kräver gediget IT kunnande. Högskolan bedömer att det finns ett växande behov av informationsanalys i syfte att utveckla affärskunnandet och ledning av företag (se t.ex. Big Data: The management revolution, Harvard Business Review, October issue 2012) Utbildningsansvar Högskolans utbildningsverksamhet kommer att byggas upp kring ett starkt akademiskt ledarskap, resultatorientering samt produktiva och flexibla studieprocesser där studenternas självständiga arbetsinsatser ökar betydligt. Detta ställer krav på att andelen gemensamma studier inom olika utbildningar blir stor, att studierna blir mindre bundna till tid och rum och att vår och sommarperioderna i läsårsplaneringen utnyttjas för studier i allt större utsträckning. Studier under sommarperioden kan bestå av nätkurser, litteraturkurser, studier inom öppen högskola, praktik och examensarbete. Högskolans arbete med studieplanerna har pågått sedan slutet av år 2012 och avsikten är att kunna ta i bruk en reviderad studieplan och examensstadga hösten Utbildningsprogrammen slopas och den nya studieplanen som införs hösten 2014 byggs upp kring utbildningar med gemensam kunskapskärna som möjliggör ett gemensamt basår, flexibla studiestigar för studenterna samt utnyttjande av kompetenssynergier för lärare och forskare. Inom undervisningen fortsätter satsningen på pedagogiska modeller där

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras bilagan till statsrådets

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Överlärare Pia Liljeroth PD, barnmorska Innehåll

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1129/2014 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN NÖDVÄNDIGA SYNERGIER PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Professionshögskolornas internationella årskonferens 2015, Aalborg Gudrun Paulsdottir, internationell strateg IE&D Solutions, fd president, EAIE De

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Teknikföretagens policy för högre utbildning

Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagen står för nära hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla 2014-02-10 1 Örebro universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser 1200 anställda 130 professorer 500 doktorander

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Bästa ordförande, överlärare, kolleger, studenter och gäster

Bästa ordförande, överlärare, kolleger, studenter och gäster Arcadas inskription 2.9.2015 Henrik Wolff, rektor/rector Bästa ordförande, överlärare, kolleger, studenter och gäster Jag vill hälsa er välkomna till högskolan Arcada. Det gläder mig att öppna ett nytt

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer