BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA"

Transkript

1 BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens hemort Helsingfors 1.3. Huvudmannens ägar eller bakgrundsförhållanden 1 Ägare: Stiftelsen Arcada (100%), Högskolan Arcada Ab ingår i Stiftelsen Aktiebolag Arcadas koncern. Det finns inga interna ägaravtal då Stiftelsen Arcada är ensam ägare. Högskolans språk svenska pga. Stiftelsens ändamålsparagraf (kan inte ändras) Yrkeshögskolans namn Högskolan Arcada 1.5. Yrkeshögskolans undervisningsoch examensspråk 1.6. Huvudsakligt verksamhetsställe och orter där man avser bedriva yrkeshögskoleverksamheten 2 Högskolans undervisnings och examensspråk är svenska. Övrigt undervisnings och examensspråk är engelska. Undervisning kan också ges på övriga nordiska språk. Högskolan verkar i Helsingfors Högskolan fortsätter verka på ett enhetscampus i linje med denna ansökan. 2. Behovet av yrkeshögskolan för uppgifter enligt 4 i yrkeshögskolelagen 2.1. Yrkeshögskolans verksamhetsidé och vision för Arcada är en svenskspråkig högskola i Finland, med uppdrag att med utbildning och forskning förkovra det svenska språkets ställning i samhället och som vetenskapligt språk, samt att stärka nationens tvåspråkighet och nordiska samhällsform. Visionen för 2020 är att Arcada då har etablerat sig som en internationellt förankrad högskola (motsvarande den internationella uppfattningen av University of Applied Sciences ) med Norden som hemmamarknad samt med en stabil internationell studentrekrytering och en omfattande forsknings och kunskapsbaserad innovationsverksamhet. För att nå målet bör Högskolan anpassa sig till och leda den förändringsprocess som omvärldsanalysen (se nedan avsnitt 3.1) ger anledning till. Arcadas verksamhetsidé sammanfattas på följande sätt: Att samarbeta strategiskt med högskolor i Finland och övriga Norden. Volym, bredd och djup samt flexibilitet genom samarbete är en nödvändighet p.g.a. de allt högre kunskapskraven och den tilltagande globala konkurrensen mellan högskolorna. Att fokusera på kunskaps och forskningsbaserad innovationsverksamhet med en fungerande samverkan mellan utbildning och forskning. Forsknings och innovationsverksamheten är central med tanke på högskolans internationella trovärdighet och konkurrenskraft och p.g.a. de förväntningar som generellt ställs på högskolorna i Finland och internationellt. Samverkan mellan utbildning och forskning behövs bl.a. för att bereda studenterna för ett kunskapsbaserat arbetsliv i snabb förändring där de själva kan behöva skapa sin arbetsplats. Att öka flexibilitet inom utbildningen för att förbättra effektiviteten, underlätta studentutbytet, göra det möjligt att kombinera studier med t.ex. en aktiv idrottskarriär och facilitera utbildningssamarbetet med andra högskolor. Att satsa på näthögskola och online utbildning tillsammans med

2 högskolor i näromgivningen, speciellt Norden. Det gemensamma språket i Norden ger en grund för samarbetet Yrkeshögskolans profil och prioriterade områden 4 Arcadas profil utformas i ett spänningsfält mellan Högskolans finlandssvenska uppdrag och behovet av fokusering och kvalificerad kompetens. Mot den bakgrunden håller Arcada på att utveckla en profil med två specifika särdrag: Arcada ska vara en nordisk högskola med ett omfattande nordiskt samarbete inom utbildning och forskning, och vilja att utveckla det nordiska medborgarsamhället. Arcada har en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentlig sektorn, och med stark samverkan mellan undervisning och forskning. Den nordiska profilen förankras i det svenska språket och i Arcadas långvariga undervisnings och forskningssamarbete med ett flertal nordiska högskolor. Arcadas innovationsmiljö har skapat banbrytande innovationer på flera områden. Som exempel från olika områden kan nämnas nanomembranteknologi för vattenrening, självdesinficerande ytmaterial för sjukhus, nya teknologier för digital framställning inom scenkonsten samt nya metoder för innovativt ledarskap inom den offentliga sektorn. Arcada står för det svenska inom samhällssektorn i huvudstadsregionen. Därutöver bidrar Arcada till den regionala utvecklingen genom att den unika och djupa kompetensen skapar en naturlig efterfrågan. Arcadas tes att man endast med kompetens och kvalitet kan bidra till det regionala välståndet är särskilt valid i den teknologi och innovationstäta huvudstadsregionen. Arcada har beredskap att aktivt bidra till regional näringslivs o.a. utveckling även i övriga finlandssvenska regioner. Ett strategiskt samarbetsavtal med Högskolan på Åland öppnar vägen för en aktivitet i landskapet. Prioriterade områden är mot bakgrund av det ovanstående Kulturområdet, med fokus på utmaningar och möjligheter som uppkommer då kulturen och samhället i allt högre grad är medierad. Samarbetsparter är bland andra Yle, Helsingfors festspel, Aalto universitetet, Högskolan på Åland och Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Funktionella material för smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. Samarbetsparter är bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund. En ny prioritering är affärsutveckling och informationsanalys med tyngdpunkt på analys av stora datamängder, s.k. 'big data'. Högskolan har redan nu flera kvalificerade forskare och lärare med en omfattande internationell bakgrund. En central samarbetspart i utvecklingen är Åbo Akademi. Inom området för patientsäkerhet är Arcada internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, ITbaserad läkemedelskompetens samt i förebyggandet av risker i vården gällande mänskliga faktorer. Inom hälsofrämjande ligger fokus vid att förebygga nedsatt arbetsförmåga och förlänga arbetskarriärerna (arbetshälsa). Forskningsområdet för social delaktighet har starkt fokus på det

3 sociala kapitalet och tjänsteutveckling (mental hälsa, barnomsorg och äldrevård). Samarbetsparter är bl.a kommunerna i södra Finland, Folkhälsan, Haartmanska sjukhuset, HNS, Helsingfors universitet och Social och kommunalhögskolan vid HU, Aaltouniversitet (teknik), Universitetet i Riga, Tekniska universitetet i Tallinn och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen Yrkeshögskolans strategiska partnerskap 5 Högskolan kategoriserar partnerskapet i tre kategorier beroende på samarbetets karaktär och strategiska betydelse: (1) Strategiska högskolepartner (nationellt, internationellt), där samarbetet täcker Högskolans centrala uppgift att utbilda och att bedriva forsknings och utvecklingsverksamhet. Via dessa partner avser Högskolan stärka sin nordiska orientering. I den här kategorin har Arcada för närvarande samarbetsavtal gällande Helsingfors högskoleallians (Helsingfors universitet, Hanken och Arcada) och Högskolan på Åland. Ett nordiskt strategiskt samarbetsnätverk är under uppkommande (se ovan pt.2.2). Till den här kategorien hör också samordningen mellan alla svenskspråkiga universitet och högskolor i Finland (Samordningsdelegationen). Yrkeshögskolan Novia ska ses som en central strategisk partner, ansvaret för den svenska yrkeshögskoleutbildningen i Finland gör att arbetsfördelningen och samordningen mellan Högskolan Arcada och Novia är en nödvändighet. Gällande näthögsskolesamarbete (s.k. MOOC) utgör Estonian University of Applied Sciences i Estland en central samarbetspartner. (2) Kompetensallianser, där samarbetet berör utnyttjande/utbyte av specifikt kunnande/kompetens och ett specifikt verksamhetsområde. Syftet med dessa är att dela och fördjupa den kompetens Högskolan erbjuder. Hit hör bl.a. de internationella högskolenätverken NOBANET och UASnet med tillsammans närmare 20 högskolor. (3) Lokalt/regionalt/nationellt samarbete med närings /arbetsliv (se punkt 3.2 nedan) 2.4. Centrala förändringar De största förändringarna i Högskolans verksamhet i relation till nuläget är den nordiska profileringen och en substantiell satsning, med Högskolans egna medel, på att söka forskningsbaserade innovativa lösningar till konkreta och viktiga samhällsproblem. I sin utbildningsverksamhet kommer Högskolan också att ytterligare fokusera genom att välja bort utbildningsansvar inom turismbranschen. Arcada avstår också från ansvaret för engelskspråkig geronomutbildning till förmån för Nursing, inom vilket Högskolan har en bred kompetens. Det geografiska verksamhetsområdet avviker inte från det nuvarande, Högskolans campus i Arabiastranden kan utvecklas vidare. I framtiden kan det bli aktuellt för Högskolan att etablera enheter utanför landets gränser. För närvarande förs inga sådana förhandlingar som kan leda till strukturella förändringar under granskningsperioden. Högskolan och dess ägare är beredda att senare återuppta förhandlingarna om en mer konsoliderad svensk högskoleverksamhet.

4 2.5. Motivering för yrkeshögskolans verksamhetsstruktur Högskolan har redan 2004 valt att koncentrera all sin verksamhet till ett campus i Arabiastranden i Helsingfors. Samlade resurser ger de nödvändiga förutsättningarna för att Högskolan kan uppfylla sitt ansvar. På Arcadas campus finns förutom Högskolans verksamhetsutrymmen, även ca. 500 studentbostäder (som betjänar även andra studenter i Helsingforsregionen). Stiftelsen Arcada har en reservering för ytterligare en idrottshall på campus. Arcada har i detta läge inga andra planer på förändringar av enhetesstrukturen. De eventuella fortsatta diskussionerna gällande en konsolidering av den svenska högskoleverksamheten kan förändra läget.

5 3. Yrkeshögskolans operativa förutsättningar 3.1. Omvärldsanalys 6 (1) Inom den globala ekonomin växer Kina och övriga tillväxtländer i betydelse. I Finland sker en snabb strukturomvandling av näringslivet. Industrins andel av BNP har sjunkit under 20 %, Nokia har blivit ett normalt bolag. Samtidigt kräver mänsklighetens stora utmaningar, klimatförändringen, tillgången på energi och rent vatten, västvärldens åldrande befolkning, globala epidemier, undernäring mm. nya innovativa lösningar. Konsekvensen för vårt land är en utveckling mot en allt mer kunskapsbaserad ekonomi. Välfärdssamhällets framtida relevans kräver innovativa lösningar på hur utforma och tillhandahålla samhälleliga tjänster. Arcada reagerar på den här utvecklingen genom att sträva efter att ligga i framkanten av utvecklingen. Högskolan ser som sin uppgift att kunna vara en ledare i förändringen. Det sker genom en fokusering på forsknings och kunskapsbaserad innovationsverksamhet, såväl vad gäller industriell produktion som tjänstesektorn, inklusive hälso och socialvård. Genom att involvera studenterna i verksamheten blir de effektiva förmedlare av ny kompetens och innovationskraft till samhället och näringslivet. Arcadas internationella kultur innebär att denna teknologiöverföring sker också globalt. (2) De presumtiva studenternas världsbild är global, vilket bl.a. syns i att intresset för att söka sig till högskolor utanför Finland växer. Rörligheten till Finland verkar inte växa i motsvarande mån. Olika typer av rankingar får en växande betydelse för studenternas val. För huvudstadsregionens del kan den här trenden bli en större utmaning än den demografiska utvecklingen. Med en fokuserad verksamhet strävar Arcada efter att uppnå internationell erkänsla och konkurrenskraft, för att fortsättningsvis vara en attraktiv högskola. Ett centralt element i denna strävan är att bygga upp ett strategiskt nordiskt nätverk med målet att med Norden som hemmamarknad förbättra Högskolans internationella genomslagskraft. (3) Den globala konkurrensen mellan högskolor tilltar då den nätbaserade utbildningen (online education, MOOC) ökar i omfattning. Digitaliseringen har nått högskolorna med konsekvenser som ännu är svåra att överblicka. Högskolorna är allt mer delaktiga i en global ekonomi och konkurrens. Arcada möter digitaliseringsutmaningen på tre sätt. Dels genom att fokusera på unika utbildningar, dels genom att betona det svenska i verksamheten. För det tredje kommer Arcada att satsa på att aktivt vara delaktig i digitaliseringsprocessen. Nya online modeller för utbildningen utarbetas både för de egna studenterna och för nya presumtiva mottagare av Arcadas utbildningsutbud. Denna satsning görs i samverkan med andra högskolor och aktörer. 3.2 De viktigaste samarbetsformerna med arbetslivet Högskolan har ett gediget samarbete med arbetslivet i syfte att studenterna ska erhålla arbetslivserfarenhet. De huvudsakliga samarbetsformerna är praktik, trainee och utvecklingsprojekt. Genom nära samarbete med arbetslivet omsätts studenternas teoretiska kunskap redan under studietiden i praktiska kompetenser (ex. Fazer, Paulig, MTV3, Esbo stad). I samarbete med bl.a. Viking Line, Aktia och FysioSporttis har traineeprogram byggts upp. Högskolan bjuder systematiskt och fortlöpande även in arbetslivsre

6 presentanter som gästföresläsare för att stärka studenternas yrkesroll under studietiden. Företag och organisationer bjuds även in som utställare på Högskolans årliga networking event (rekryteringsmässa) i syfte att stärka möjligheterna för studenter, Högskolans experter och arbetslivet att närma sig varandra och hitta samarbetsmöjligheter. Utöver rekryteringsmässan erbjuds företag och organisationer möjligheter att rekrytera studenter genom att utlysa lediga jobb på Högskolans elektroniska rekryteringskanal. Arcada Fortbildning har ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete gällande personalutbildning med ett flertal organisationer i huvudstadsregionen. De viktigaste samarbetspartnerna med vilka Högskolans Fortbildning har långsiktiga avtal/kundförhållanden är Danske Bank, Företagarna i Finland rf, Reumaförbundet, Helsingfors Nylands sjukvårdsdistrikt, MSD, Dextra, Laerdal och Folkhälsan. Arcada har ett aktivt alumnnätverk. Alumnerna engageras systematiskt som arbetslivskontakter i Högskolans verksamhet som gästföreläsare, mentorer och deltar aktivt i utvärderingen och utvecklingen av utbildningen (deltar bl.a. i Advisory Boards). Alumnträffar, som ordnas för alumner inom de branscher Arcada utbildar i, utgör forum för ökad samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn. Arcada har utsett ett alumnråd för att stöda utvecklingen av Högskolans alumnverksamhet. Alumnrådet består av aktiva alumner som representerar Arcadas utbildningsområden. I rådet finns även representanter för arbetsmarknadsorganisationer Personalresurser och personalutveckling Högskolans finansiering är i växande grad beroende av forsknings och utvecklingsinsatserna. Högskolan har redan år 2013 inlett en process med målet att ändra tyngdpunkten i den akademiska personalen från enbartundervisande personal till personal som kan förena undervisningen med forsknings och innovationsverksamhet. För att den här omställningen ska vara möjlig behöver studenterna medverka i den forskningsrelaterade verksamheten. Det i sin tur kräver att lärarna får utbildning och stöd för hur en sådan forskningsbaserad utbildning förverkligas, och att utbildningen förverkligas genom andra pedagogiska lösningar än idag. Genom de nordiska nätverk som högskolan utvecklar skapas en bredare pool av lärare i syfte att stärka både undervisnings och forskningskompetensen. Utbildningarna läggs i mån av möjlighet upp så att man inom nätverken kan dela med sig av de mest högklassiga kompetenserna. Motivering för personalstrukturen Arcadas undervisande och forskande personal kommer från och med att vara organiserade inom fem institutioner som återspeglar Arcadas kunskapsprofil. Utbildningarna kommer framöver att fokusera på kunskapsområden framom att vara utbildningsprogrambaserade, varför uppdelningen i fem institutioner är ett första led i den processen. Motivering för den planerade personalstrukturen 2018 Forskningens betydelse ökar. Arcadas målsättning är att i allt högre grad skapa en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentlig sektorn och med stark integration av undervisning och forskning. Följaktligen kommer personalstrukturen år 2018 att ha en starkare forskningsanknytning.

7 År 2018 bör Arcada kunna erbjuda masterutbildningar inom alla utbildningsområden där Högskolan har kandidatutbildning. Det innebär att det bör finnas överlärare inom alla dessa områden. De flesta lektorerna kommer år 2018 att vara involverade i forskning både vid sidan om och som en integrerad del av undervisningen, varför också studenterna blir allt mer involverade i forskningsverksamheten på Arcada. Målsättningen är att 40 % av den undervisande personalen år 2018 har doktorsexamen. Detta i syfte att trygga kvaliteten i utbildningen och för att generera intäkter baserade på medarbetarnas forskningsresultat och expertis. Investeringen förväntas ge utdelning i form av ökande andel externa intäkter mot slutet av planeringsperioden. Planen för utveckling av personalresurserna Lektor i karriären förfarandet För att långsiktigt höja den akademiska kompetensen inom en specifik kategori nyckelpersoner har Arcada i samarbete med Helsingfors Universitet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors år 2013 öppnat en karriärstig för Arcadas lektorer, kallat Lektor i karriären. Målet är att Arcada år 2018 har etablerat ett Lektor i karriären förfarande som gynnar högskolans kompetensförsörjning, ger lektorer en attraktiv karriärväg och gynnar en högklassig forskningsmiljö nära anknuten till universiteten. Förfarandet piloteras för närvarande och den första Arcada lektorn blev antagen till programmet Fokuserade satsningar på rekrytering av lärare och forskare inom Norden För att uppnå visionen om att vara en nordisk högskola med en vilja att utveckla det nordiska medborgarsamhället, kommer hela Norden framöver att användas som rekryteringsbas vid besättandet av befattningar på Arcada. Arcada planerar att under 2014 inleda ett samarbete med University Positions, i syfte att bredare kunna nå och kunna rekrytera akademisk och forskningspersonal. University Positions är ett i Sverige etablerat rekryteringsföretag med Norden som hemmamarknad, men med en bred kontaktyta även utanför Norden. Företagets målsättning är att främja forskning och akademisk utbildning. Visiting Professor, forskar och personalutbyten Målsättningen är att Arcada år 2018 skall ha ett etablerat s.k. Visiting Professors program i bruk. Programmet är ett led i att bredda Arcadas kompetenbas och medför att Arcada under givna perioder får in sådan forskningsexpertis som Högskolan saknar. Arcada kommer även att fortsätta stöda upp och sporra medarbetarna till personalutbyten med samarbetshögskolor och härigenom vidareutveckla medarbetarnas kompetenser. Planerad samanvändning av personalresurser med andra aktörer Arcada är en aktiv samarbetspart i Helsingforsalliansen. Till alliansen hör förutom Arcada även Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet/svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Tack vare alliansen har en svenskspråkig studiepsykolog som alternerar mellan Arcada, Svenska social och kommunalhögskolan och Svenska handelshögskolan kunnat anställas. Samarbetet med Social och kommunalhögskolan handlar om biämnesutbyte mellan Film och TV och journalist

8 utbildningen. Samordningen av den svenskspråkiga juridikundervisningen handlar om expert /lärararutbyte mellan allianshögskolorna. Gällande barnträdgårdslärarutbildningen har Högskolan ett fördjupat samarbete med Helsingfors universitet. Inom ramen för Helsingforsalliansen finns vidare ett betydande språksamarbete. Språkalliansen ordnar bl.a. gemensamma kurser, skrivkliniker, workshop för avhandlingsskribenter och språkgranskning av examensarbeten. Gällande språkutbildningen har Högskolan också ett etablerat samarbete med Arbetarinstitutet i Helsingfors. Arcada har inlett ett omfattande strategiskt samarbete med Högskolan på Åland. Samarbetet omfattar student och personalutbyte, utbyte av information och material samt gemensamma forsknings och utbildningsprojekt. Arcada har ett strategiskt samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Avtalsbaserade samarbetspartners gör det möjligt att systematiskt nå nya utbildningsmarknader och säkra tillgången på kunniga, akademiskt välutbildade medarbetare. Arcadas målsättning är att med hjälp av strategiska nordiska samarbetsparter ytterligare utvidga undervisning och forskningssamarbetet inom Högskolans strategiska prioriteringsområden samt härigenom säkrar Arcadas egen kompetensförsörjning. Arcada har ingått ett omfattande strategiskt samarbetsavtal med Mälardalens högskola i Västerås, Sverige. Samarbetet tar sikte på utbyte av personal samt gemensamma forskningsprojekt. Motsvarande samarbetsavtal är avsedda att ingås med strategiska samarbetspartners i de övriga nordiska länderna. Etablerade former för kompetensutveckling Utöver ovanstående utvecklas medarbetarnas kompetenser på följande sätt: - Regelbundna lärar och forskarutbyten med nordiska och även andra internationella samarbetshögskolor - Skrivledigheter för doktorandstudier - Stöd för pedagogisk behörighetsutbildning för de lärare som inte är pedagogiskt behöriga då de inleder sitt värv på Arcada. - Pedagogiska caféer och intern FUI utbildning bidrar till att upprätthålla en aktiv dialog i pedagogiska frågor och utveckla FUIkompetenserna på Arcada - Behovsbaserade kurser och konferenser för den administrativa personlen som gagnar medarbetarens kompetensutveckling - Årliga utvecklingssamtal med samtliga medarbetare på Arcada. Utvecklingssamtalen säkerställer att medarbetarnas kompetensutveckling är fortgående och systematiskt diskuteras. - Ett fastställt gediget (tre dagar långt, arrangeras två gånger per år) introduktionsprogram för samtliga nya medarbetare på Arcada. Därtill har varje ny medarbetare en utsedd stödperson med uppgiften att fördjupa introduktionen i arbetet skräddarsytt för den enskilda medarbetaren. Utveckling av generiska kompetenser Arcada evaluerar årligen efter att utvecklingssamtalen genomförts vilka generiska kompetenser det finns behov för att utveckla bland medarbetarna och uppgör en plan på basis av detta. Till de generiska kompetenserna som Arcada satsar på hör bland annat: - IT och nätpedagogik. Stöd till lärare för att utveckla on line produkter - Behovsbaserad språkundervisning för medarbetare som behöver förkovra sina språkkunskaper i Arcadas undervisningsspråk. - Ledarskapskompetenser. För cheferna på Arcada ordnas två träffar

9 per termin samt en heldags ledardag per år för att diskutera angelägna ledarskapsfrågor. Arcada stöder även behovsbaserade längre ledarutbildningar och coaching/mentorskap för chefer. - Kompetens i mångkulturella frågor Arcada är samarbetspart i det ESFfinansierade projektet Monatta (Moniarvoisuudella työllisyys tasapainoon) som administreras av Utbildnings och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet. Genom projektet har medarbetarna erbjudits utbildning och mentorering i mångkulturell förståelse. Främjande av jämställdhet och arbetshälsa En trygg arbetsmiljö Arcada strävar efter att vara en möjligast trygg arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter. I samarbete med företagshälsovården ordnas regelbundna arbetsmiljöundersökningar. Årlig brandövning på arbetsplatsen och simuleringsövningar i hur hotfulla situationer hanteras ökar medarbetarnas känsla av trygghet. En kontinuerlig dialog med företagshälsovården och stöd för medarbetarna Arcada har ett fortgående avtal om privat företagshälsovård med Diacor. Förutom hälsovård och läkartjänster har medarbetarna även möjlighet att konsultera en arbetspsykolog. Vid behov stöder Arcada enskilda medarbetare eller team med extern arbetshandledning. I förebyggande syfte utförs även regelbundet ergonomigranskningar. Arcada strävar efter att vara en arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra och tar ärenden till tals. Som ett led i detta finns en modell för tidigt ingripande ( Att ta till tals ) och direktiv för ett smidigt återvändande till arbetet efter en längre sjukfrånvaro ( God fortsättning ). På Arcada finns ett konsultationsteam som erbjuder avlastning och bollplank för den undervisande personalen och övrig personal i frågor som aktualiseras i handledningssituationer med studerande. Ett rikt utbud av fysiska och sociala aktiviteter Genom ett rikt utbud av fysiska och sociala aktiviteter ökar arbetsvälmåendet på Arcada. Förutom subventionerade fysiska aktiviteter på Arcada (gymnastik, innebandy, pilates m.m.) kan medarbetarna använda Arcadas egna konditionssal. Arcada ordnar olika sociala begivenheter där såväl medarbetare som studenter medverkar. Högskolan har bl.a. en egen kör. Jämställdhet och likabehandling i all verksamhet Jämställdhet och likabehandling skall beaktas i all verksamhet på Arcada. Arcada har sedan år 2006 arbetat aktivt med dessa frågor och har en ikraftvarande plan för jämställdhet och likabehandling. Planen uppdateras som bäst för perioden Jämställdhetsplanerna betonar vikten av att inom ramen för undervisningen medvetandegöra alla studenter om jämställdhetsfrågor. I enlighet med Arcadas plan för jämställdhet och likabehandling ordnas

10 3.4. Utbildning regelbundet trivsel och resurskartläggningar bland medarbetarna. Planen följs upp med handlingsplaner och jämställdhetskartläggningar. Genom HR teamets försorg förs exitsamtal med samtliga medarbetare som avslutar sitt anställningsförhållande på Arcada. Exitsamtalen tar fasta på frågor gällande Arcada som arbetsmiljö och övrig respons avseende arbetsförhållandet. Arcada har handlingsplan mot trakasserier, principer för förebyggande av konflikter och en plan för tillgänglighet. Vid Arcada verkar två jämställdhetsombud, som kontinuerligt följer med jämställdhets och likabehandlingsfrågor på Arcada. Arcada är också delaktig i det s.k. Monatta projektet vars syfte är att främja och jämställa mångfald i arbetslivet Utbildningsbehov 7 Specifika utbildningsbehov utbildningens innehåll Det är nödvändigt att det finns en svenskspråkig yrkeshögskola i landets huvudstad. Helsingfors är dels den största svenskspråkiga högskoleorten i landet, dels finns 46% av den finlandsvenska befolkningen bosatt i Nyland. Den svenska befolkningen utgör ändå knappt 9% av hela befolkningen i landskapet och kan ses som en glesbygd. Behovet av svenskspråkig service i regionen är således långt större än vad befolkningsunderlaget skulle förutsätta. Behovet av högskoleutbildning på svenska är störst inom social och hälsovård. Det gäller dels att möta de utmaningar som en åldrande befolkning innebär, dels att möta behoven av hälsofrämjande aktiviteter och rehabilitering som speciellt kraven på förlängda arbetskarriärer förutsätter. Efterfrågan på språkkunnig vårdpersonal med kompetens i avancerad klinisk vård är speciellt stor i huvudstadsregionen. Inom det sociala området råder brist på personal inom krävande områden som barnomsorg, dagvård, handikappvård och mentalvård. De strukturella förändringarna inom näringslivet och den framtida bristen på arbetskraft medför ett behov av satsningar på vuxenutbildning inom området för vård och omsorg. Personer med tidigare utbildning i andra branscher kan omskolas till sjukskötare och socionomer enligt en s.k. fast track modell som bygger på läroavtalsliknande högskoleutbildning. Idrottsutbildningen spelar en avgörande roll inom hälsopromotion och motion, inte enbart för den arbetsföra befolkningen, utan speciellt för barn och ungdom. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för flera av de stora folksjukdomarna. En hälsosam livsstil formas i barndomen och ger bestående hälsoeffekter. Idrotten spelar en roll för arbetshälsan och har betydelse för hur social och hälsovården organiseras och resurseras. Söktrycket till idrottsutbildningen är hög och språkkompetensen för idrottsinstruktörer är viktig. Inom kulturbranschen svarar Arcada från och med år 2013 för den svenska utbildningen av kulturproducenter samt för den svenska film och tvutbildningen på yrkeshögskoleexamensnivå i Finland. Av de yhutbildningar som ges på svenska är kulturutbildningarna vid sidan av hälsa och välfärd en av de viktigaste med tanke på Finlands tvåspråkighet och med tanke på den finlandssvenska befolkningens behov som fullvärdiga medborgare.

11 Behovet av hållbara teknologilösningar är fundamental inom teknikutbildningen. Dels handlar behovet om effektiv energihushållning, dels om funktionella material. Högskolans utbildning inom energisektorn är godkänd som VVS utbildning och enligt lag är det endast VVS ingenjörer som har tillstånd att planera VVS system för fastigheter (inklusive värme; värmeproduktion i liten skala samt värmedistribution). Utbildningens profil är unik i Finland; den enda utbildningen med fokus på energioptimering och sanering av fastigheter samt förnybara teknologier. Funktionella material och produktdesign. Det tidigare utbildningsprogrammet i plastteknik/plastics Technology har lidit av svagt söktryck, bl.a. på grund av att plast associeras med oekologisk och ohållbar samhällsekonomi. Behovet av utbildning är större än söktrycket idag. Innehållet i utbildningarna behöver bli attraktivare. Utbildningen i funktionella material och design kommer därför att ersätta utbildningsprogrammet plastteknik. Den nya benämningen svarar mot studenternas förväntningar om innehållet i studierna och kompetens efter examen, d.v.s. färdigheter att planera och utforma produkter som baserar sig på multifunktionella kemiska/ fysikaliska egenskaper kombinerat med funktionell design. Utbildningen är den enda i sitt slag i Finland och svarar mot ett betydande nationellt behov. Ekonomi och företag representerar en logisk helhet i en framtida utbildningsstruktur och behovet av företagsekonomi är större än professionsbehovet. Behovet av utbildning i och stöd för företagande är växande. En förståelse för hur företagsekonomiska system samverkar med kundrelaterade IT tjänster är viktiga då data samlas in, samkörs från olika system och analyseras. Näringslivet använder bl.a. ERP verktyg (Enterprise Resource Planing) för att följa upp och planera den interna verksamheten. Då kundsystemen skall samköras med ERP system uppstår ofta en påfallande komplexitet både av säkerhetsskäl och på grund av stora datamängder. Hanteringen av detta kräver gediget IT kunnande. Högskolan bedömer att det finns ett växande behov av informationsanalys i syfte att utveckla affärskunnandet och ledning av företag (se t.ex. Big Data: The management revolution, Harvard Business Review, October issue 2012) Utbildningsansvar Högskolans utbildningsverksamhet kommer att byggas upp kring ett starkt akademiskt ledarskap, resultatorientering samt produktiva och flexibla studieprocesser där studenternas självständiga arbetsinsatser ökar betydligt. Detta ställer krav på att andelen gemensamma studier inom olika utbildningar blir stor, att studierna blir mindre bundna till tid och rum och att vår och sommarperioderna i läsårsplaneringen utnyttjas för studier i allt större utsträckning. Studier under sommarperioden kan bestå av nätkurser, litteraturkurser, studier inom öppen högskola, praktik och examensarbete. Högskolans arbete med studieplanerna har pågått sedan slutet av år 2012 och avsikten är att kunna ta i bruk en reviderad studieplan och examensstadga hösten Utbildningsprogrammen slopas och den nya studieplanen som införs hösten 2014 byggs upp kring utbildningar med gemensam kunskapskärna som möjliggör ett gemensamt basår, flexibla studiestigar för studenterna samt utnyttjande av kompetenssynergier för lärare och forskare. Inom undervisningen fortsätter satsningen på pedagogiska modeller där

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet kaj malm Kaj Malm layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet, 2008 tryckort Helsingfors

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer