Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj"

Transkript

1 Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008

2 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna av projekt, samt vilka indikatorer som används, på vilka grunder indikatorer väljs, beräknas och hur de rapporteras. Utvärderingen sker sektorvis (kommunala vattenprojekt, industri, energi, avfall och lantbruk) och är i princip den samma för samtliga projekt, dvs. projektets miljöeffekter kvantifieras med hjälp av ett antal indikatorer. Situationen innan implementering av projektet utgör utgångsläget. Vid utformandet av förstudier eller affärsplaner beräknas förväntade reduktioner. Efter implementering jämförs sedan erhållna reduktioner mängdmässigt med förväntade och ursprungliga utsläpp innan implementering. Grunden till denna miljömetodikbeskrivning bygger på NEFCO:s miljöriktlinjer som presenteras i bilaga 2. NEFCO har även tillsammans med övriga Europeiska IFI:s skrivit under riktlinjerna i deklarationen European Environmental Principles som innebär att följa EU:s miljödirektiv även i utanför EU (bilaga 3). Inom EPE produceras under år 2008 en handbok med tolkning av samtliga miljörelaterade direktiv. Handboken kommer att utgöra en del av NEFCO:s miljömetodik. För att analysera om miljönyttan är tillräcklig för att rättfärdiga ett deltagande från NEFCO jämförs projektets investeringskostnad med den förväntade utsläppsreduktionen i förhållande till den kostnad som krävs i Norden för att uppnå motsvarande reduktion. Den nordiska kostnadsuppskattningen bygger på s.k. nordiska skuggpriser. Beräkningsrunderna baserar sig på Sevillaprotokollet. 1 Alla projekt bolaget deltar i måste årligen avge en miljörapport. På detta sätt övervakar NEFCO eventuella skillnader mellan de förväntade och de realiserade miljöeffekterna. Miljörapporteringen är bindande så länge NEFCO har ett finansiellt engagemang i projekten t.ex. lån eller aktiekapital. Om miljöeffekterna kraftigt understiger det förväntade utfallet utvärderas orsakerna. NEFCO:s behov och möjlighet att agera finns beskrivna i de finansiella avtalen för att säkerställa att den förväntade miljönyttan uppfylls. För att på förhand kunna se om ett mervärde existerar i ett projekt i förhållande till om projektet skulle utföras i ett nordiskt land, utarbetas i samband med utvärderingen en s.k. Unit Abatement Cost (UAC) för respektive miljöindikator. UAC beräknas så att, antingen den totala investeringen diskonteras under en 10-årsperiod med en ränta på 5 % och beräknas mot en specifik miljöindikator, alternativt att ett antal additionella indikatorer inberäknas och summeras. Vid tillämpning av det sistnämnda sättet kan även kostnadseffektiviteten som en helhet betraktas i ett givet projekt (se kapitel 3.1.). 1 European Commission, DG Joint Research Centre, IPTS, Sustainability in Industry, Energy and Transport; European IPPC Bureau. Integrated Pollution Prevention and Control; Reference Document on Economics and Cross Media Effects, May (19)

3 2. UTVÄRDERING AV MILJÖEFFEKTERNA 2.1. Miljöindikatorer Det övergripande målet med NEFCO:s verksamhet är att bidra till en reduktion av föroreningar och effektivisera utnyttjandet av såväl förnyelsebara som icke-förnyelsebara resurser. Detta uppnås genom att delta i projekt som leder till minskade utsläpp i vattendrag, reduktion av luftföroreningar (inkl. utsläpp av växthusgaser), bättre omhändertagande av avfall, kemikalier mm. Primärt deltar NEFCO i projekt som medför en direkt eller indirekt positiv gränsöverskridande miljöeffekt för de nordiska länderna i tillägg till de positiva effekter som uppnås lokalt. I övrigt deltar NEFCO även i projekt där miljöeffekten endast är lokal ifall en önskvärd referens- eller modelleffekt kan uppnås. Verksamheten omspänner alla slags åtgärder som leder till mindre miljöbelastning och till större miljösäkerhet genom t.ex. förbättrad miljöhushållning, införande av olika miljöstandards, eller modernare industriprocesser dock så att man lägger vikt vid att projekten ger en miljömässig additionalitet. Projekt med numeriskt kvantifierbar direkt eller indirekt miljöeffekt prioriteras. För att möjliggöra en uppföljning krävs att ett antal relevanta indikatorer fastställs för varje projekt som bäst beskriver de uppställda miljömålen. Indikatorerna bör dessutom vara kvantifierbara. Indikatorer kvantifieras med tillgängliga accepterade metoder. I vissa fall är indikatorn inte mätbar p.g.a. att analysmetoder inte finns tillgängliga eller p.g.a. annan brist på information. Under sådana omständigheter måste aktuella indikatorer estimeras eller beräknas baserat på kända värden från motsvarande anläggningar/teknologiska lösningar (s.k. emission factors ). Ibland kan en annan indikator vara lämplig, t.ex. införande av en miljöstandard t.ex. EMAS, FSC (Forest Stewardship Council) för att säkerställa bättre miljöstyrning, biodiversitet, hållbart skogsbruk etc. I andra sammanhang kan även en indirekt miljöeffekt uppstå. Detta slags effekter uppstår t.ex. i följande användarled, vilket är vanligt i industriprojekt. Som exempel kan nämnas tillverkning av miljöutrustning och utrustning för att uppnå effektivare energianvändning. Ett nordiskt företag som genom joint venture eller motsvarande startar produktion i ett av NEFCO:s verksamhetsländer kan via sin produktion få till stånd reducerade utsläpp hos sina kunder i det aktuella landet. Samtidigt överförs ny teknologisk kunskap och övergången till utnyttjande av effektivare miljöåtgärder förbättras. Andra tilltag med indirekt positiv miljöeffekt kan vara tillhandahållande av tjänster inom miljö- och energiområdet, exempelvis konsultrådgivning, som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av miljöåtgärder. Indikatorn baseras i dessa fall på uppskattningar t.ex. på mängden såld utrustning och vad den ersätter. Miljöindikatorerna väljs så att man med hjälp av dessa kan utvärdera den befintliga miljösituationen innan projektet genomförts. De valda indikatorerna följs sedan upp i den årliga miljörapporteringen efter projektets implementering. 2 (19)

4 2.2. Sektorspecifika miljöindikatorer Tabellen nedan sammanfattar kort de viktigaste miljöindikatorerna för olika sektorer. Sektor Miljöindikatorer Kommentar Kommunal vatten- och avloppshantering Energi Industriprojekt Avfall Lantbruk, skogsbruk BOD, COD, Ntot, Ptot, SS Resurseffektivisering (t.ex. minskad vattenförbrukning) SO2, NOx, CO2, tungmetaller (HM), Hg, stoft, KWh; effektiviserad resursförbrukning, radioaktivitet, certifiering t.ex. EMAS Etableras från fall till fall, baseras på utsläpp till vatten, luft och avfall. POPs/HM, ODS, GHG, näringsämnen; effiktivserad resurs & energiförbrukning, inkl. kemikaliehantering; certifiering t.ex. EMAS Tungmetaller, inkl. Hg, ODS- GHG, inkl CH4, CO2; SO2, VOC, partiklar, NOx, näringsämnen (N, P) PCB/POPs, minskad strålning (radon mm.) N, P, bekämpningsmedel, CH4; energi- & resursförbrukning, certifiering t.ex. EMAS, FSC I vissa fall kan NEFCO delta i finansiering av endast dricksvatten ifall det ses om en förutsättning för att i ett senare skede kunna genomföra investeringar på avloppssidan. Uppkomst och alla slags utsläpp hanteras genom en kombination av: - Energieffektivitet - Processmodifiering - Val av bränslen som vid förbränning utmynnar i mindre förorenande utsläpp - Tillämpning av emissionskontroll - Bättre resurs och avfallshantering Miljöeffekterna kan vara både direkta och indirekta. Hantering av avfall från hushåll och industrier, askor och förbrukat bränsle från energiproduktion samt förorenade jordmassor. Val av indikator beror på projektets natur: - Avfallshantering - Vattenutsläpp - Utsläpp till luft - Effekter av giftiga bekämpningsmedel - Ekologiska konsekvenser - Sjukdomar - Utsläpp till luft 3 (19)

5 3. MILJÖNYTTA 3.1. Metodik För att NEFCO skall delta i finansieringen av ett projekt måste miljönyttan för de nordiska länderna anses vara tillräcklig. Vanligen baseras analysen av miljönyttan på hur kostnadseffektiva investeringarna är jämfört med att genomföra investeringen i Norden. NEFCO använder huvudsakligen två metoder vid utvärderingen av den miljömässiga kostnadseffektiviteten för investeringar; beräkning av marginalkostnaden s.k. Unit Abatement Cost (UAC) och beräkning av en miljömässig återbetalningstid. I båda metoderna används nordiska jämförelsekostnader s.k. nordiska (eller europeiska) skuggpriser (Se bilaga). Skillnaden mellan metoderna ligger i att UAC beräknas separat för varje miljöindikator medan vid beräkning av den miljömässiga återbetalningstiden kan alla miljöindikatorer summeras och därmed ge investeringen ett totalt mått på kostnadseffektivitet. UAC beräkningen används i huvudsak vid bedömning av kostnadseffektiviteten för utvalda indikatorer, t.ex. koldioxid för energiprojekt, fosfor samt kväve för avloppsrenings- och lantbruksprojekt. Orsaken till detta är att det finns mycket historisk information om kostnadseffektivitet för dessa typer av projekt. I de flesta projekt är även den miljömässiga återbetalningstiden av intresse vid analys av kostnadseffektivitet. Beräkningsmetoderna ovan är applicerbara i alla de fall där indikatorerna kan kvantifieras eller estimeras, vilket gäller nästan alla NEFCO projekt. I de fall där en kvantifiering eller estimering inte är rimlig att genomföra eller ger låg kostnadseffektivitet t.ex. biodiversitetsprojekt, projekt för bättre dricksvatten och vissa industriprojekt, men där miljönyttan är uppenbar eller i linje med nordisk miljöpolicy, kan en investering ändå anses ha tillräcklig miljönytta Beräkning av UAC Följande parametrar behövs vid beräkningen av en investerings UAC för en indikator; Investeringskostnaden Den totala investeringen, normalt uttryckt i euro. Beroende på investeringsutformning kan det i ibland vara relevant att begränsa den totala investeringen till den del som relaterar till NEFCO:s finansiering. Exempel: En fabrik renoveras och NEFCO deltar i finansieringen för att möjliggöra byggandet av ett avloppsverk i anslutning till fabriken. I detta fall är det rimligt att endast kostnaden för avloppsverket används. 4 (19)

6 Förändrad årlig driftskostnad Årlig utsläppsreduktion/resurs effektivisering Detta gäller förändringen av situationen före och efter det att projektet har genomförts och tagits i drift. Denna parameter beräknas i huvudsak på två sätt; i) förändring i EBITDA 2 baserad på en finansiell analys av projektet, ii) beräkning av den årliga inbesparingen baserad på en teknisk analys av projektet. Den förväntade årliga reduktionen av indikatorn jämfört med situationen innan projektet genomförts, normalt uttryckt i ton. Det första steget är att beräkna en årlig annuitet för investeringen. För detta behövs dels en återbetalnings- avskrivningstid (capital recovery time) och dels en internränta. För alla projekt där UAC används skall ett UAC värde räknas ut baserat på en återbetalnings-/avskrivningstid på 10 år och en ränta på 5 %. Räntenivån är i linje (eller något högre) än vad som används i Norden för liknande beräkningar. Ifall återbetalningstiden är lång, som t.ex. för investeringar i infrastruktur bör hänsyn tas till den samhällsekonomiska situationen, och därmed kan det finnas anledning att räkna ut ett UAC baserat på en längre återbetalningstid, upptill 20 år. Från den annuitetsberäknade investeringskostnaden dras den årliga förändrade driftskostnaden bort. Denna subtraktion divideras slutligen med den årliga utsläppsreduktionen för att ge UAC-värdet, normal uttryckt i euro/ton minskat utsläpp. Detta ger följande formel: UAC = annuitet -årlig driftkostnadsförändring (i vissa fall EBITA 3 ) / utsläppsreduktion Det uträknade värdet på UAC jämförs sedan med det nordiska skuggpriset på indikatorn för att bedöma investeringens kostnadseffektivitet Miljömässig återbetalningstid Den miljömässiga återbetalningstiden är enklare än UAC att beräkna och används främst vid projekt med flera kvantifierbara indikatorer eftersom den möjliggör en helhetsanalys av kostnadseffektiviteten. Första steget i beräkningen innebär att utsläppsreduktionerna från de olika indikatorerna multipliceras med sina respektive nordiska skuggpriser och summeras därefter. Summan är ett euro belopp som indikerar vad kostnaden hade varit i Norden för att uppnå samma miljöeffekt. Därefter divideras den totala investeringskostnaden med summan ovan vilket ger den miljömässiga återbetalningstiden. Som vid beräkning av UAC bör en rimlighetsanalys göras för vad som är relevant gällande den totala investeringskostnaden. 2 EBITDA betyder Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization och kan utläsas ur ett bolags resultaträkning. 3 Framför allt beträffande nya s.k. greenfield satsningar t.ex. vindkraft projekt 5 (19)

7 Till skillnad från UAC finns inga direkta nordiska värden att jämföra med gällande den miljömässiga återbetalningstiden. NEFCO:s riktvärde är att den miljömässiga återbetalningstiden bör vara mindre än 10 år. 4. MILJÖRAPPORTERING OCH KONTROLL 4.1. Miljörapportering Alla projekt där NEFCO deltar måste årligen göra miljörapportering så länge NEFCO har ett finansiellt engagemang i projekten t.ex. lån eller aktiekapital. Redan innan projektet godkänns säkerställs det att behövlig information för beräkningen av projektets miljöeffekter kommer att finnas tillgänglig även efter projektets genomförande. Vanligen har ett standardiserat rapportformat överenskommits. Om miljöeffekterna kraftigt understiger det förväntade utfallet utvärderas orsakerna. NEFCO:s behov och möjlighet att agera finns beskrivna i de finansiella avtalen för att säkerställa att den förväntade miljönyttan uppfylls. Baserat på miljörapporteringen gör NEFCO årligen sammanställning för hur bolagets investeringar relaterar till sina respektive förväntade miljöeffekter. I sammanställningen ingår en beräkning av ett miljötal samt hur detta förhåller sig till ett projekts ekonomiska prestation. Vid beräkningen ingår samtliga i projektet ingående indikatorers summerade nordiska skuggpriser som jämförs med den årliga investeringskostnaden för projektet Administrering av miljödata och kvalitetsgranskning Till de viktigare delarna av NEFCO:s hantering av miljödata hör beräkning av miljöindikatorer för respektive projekt, tidpunkten för införandet i miljödatabasen samt hur kraven på den årliga miljöuppföljningen kommuniceras till kunden. Vid beräkning av miljöindikatorer gäller, i synnerhet för industriprojekt, att inte enbart beakta de indikatorer man avser reducera utan även andra parametrar såsom produktion för att senare kunna följa upp om data rörande utvalda miljöindikatorer korrelerar med produktionssiffror. Ett problem som kan uppkomma är att förutsäga vad som är mätbart av kunden efter implementeringen av ett projekt. I vissa länder kan svårigheterna bero på fel i data till följd av bl.a. lagstiftning, låg mätkvalitet, höga analyspriser för vissa parametrar etc. I sådant fall måste befintliga data omräknas till jämförbara enheter baserat på teknologibaserade uppskattningar trots att det ursprungliga antagandet var att miljöindikatorn skulle mätas. För att vara så säker som möjligt över siffrornas tillförlitlighet granskar minst två personer från miljöavdelningen eller utomstående konsult siffrorna innan de införs som miljöindikatorer. Denna granskning skall genomföras innan projektet tas upp för slutligt beslut i styrelsen. 6 (19)

8 De miljöindikatorer som valts inklusive möjliga kompletterande indikatorer sammanställas i tabellform med utsläppsdata före implementering samt förväntade utsläppsdata efter implementering. Om estimat används för att beräkna miljöindikatorerna skall beräkningssätt framgå. Denna tabell utgör stommen för införande i miljödatabasen. Då låne- eller aktionärsavtal förhandlas fram, ingår tabellen i avtalet i avsnittet om uppföljning. I avtalet bör tydligt framgå att tabellens värden är de som överenskommits och att det är på kundens ansvar att årligen vid årets slut gör rapportera. Vid behov görs besök hos kunden och resultaten revideras av miljöavdelningen eller av utsedd konsult. 7 (19)

9 BILAGA 1 NORDISKA SKUGGPRISER I denna bilaga har nordiska kostnader för investeringar i diverse utsläppsreducerande åtgärder inom olika sektorer sammanställts. De angivna kostnaderna är medelkostnader för de vanligaste indikatorerna bland NEFCO:s projekt. Ytterligare indikatorer för t.ex. kvicksilverutsläpp i samband med ett stort antal processer (industri och energiproduktion) finns tillgängliga. Kostnaderna följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. Nordiska skuggpriser Indikator Euro/enhet Enhet Kommentar Referens Energi- och 1 CO2 40 ton industriprojekt Energi- och 2 SO ton industriprojekt Energi- och 2 NOx ton industriprojekt Kommunala och 3 BOD ton industriprojekt Ntot, Kommunala och 3 ej jordbruk ton industriprojekt Ntot, jordbruk ton 4 Ptot, Kommunala och 4 ej jordbruk ton industriprojekt Ptot, 4 jordbruk ton Kommunala och 3 SS 10 ton industriprojekt Damm/partiklar 10 ton Industri och energi 3 Avfall 100 ton 3 Energi 20 MWh 5 T.ex. vatten- eller 3 Råvara/resurser 2 ton annan råvara VOC ton Industriprojekt 3 Listan är ett utdrag ur ett internt mera detaljerat NEFCO-material Referenser 1. The economic valuation of carbon. EIB och SEI. Opublicerad rapport 2. Svenska Koncessionsnämnden. Sverige 3. Regionala miljöpublikationer 411, Utvecklingsplan för vattenhushållningen i Birkaland. 4. Åtgärds- och konsekvensanalys för införande av miljökvalitetsnormer för fosfor i sjöar, SNV rapport 5289 samt Arheimer et al. Ambio 34, 7: Vartiainen et al Gaia Group, ISBN (19)

10 BILAGA 2 NEFCO ENVIRONMENTAL GUIDELINES Environmental Policy In order to fulfil its task in the environmental recovery of Eastern Europe, NEFCO will pursue the following environmental policy priorities: to verify that all the projects to be financed have a direct or indirect positive environmental impact on local as well as Nordic environment: to promote in all of its activities environmentally sound and sustainable development; to identify and quantify positive environmental impacts in the projects to be financed and to ascertain that possible negative environmental impacts are identified and assessed and all relevant mitigation measures are considered; to adopt adequate environmental assessment, management planning, audit and monitoring procedures throughout its activities. Environmental Procedures Overview Purpose of Procedures The purpose of these procedures is to ensure that NEFCO projects comply with appropriate international and local standards and the environmental requirements of the host country, and that: procedures are followed throughout the project approval and implementation process; potential environmental liabilities are avoided; all relevant mitigation measures and efficiency improvements are identified and considered; environmental costs are estimated along with other costs and liabilities; and all significant environmental issues are adequately addressed prior to submission of project documents to the Board of Directors. Procedures This chapter outlines the process by which NEFCO determines the adequacy of the Project Sponsor's environmental investigations of proposed project and works with the Project Sponsor to address environmental issues associated with the project. 9 (19)

11 1. Request for Environmental Information Description NEFCO s initial involvement in a project occurs at varying stages in project development. NEFCO can be approached for financing (1) before a feasibility study has been prepared, or (2) after completion of a detailed feasibility study. In both cases NEFCO must have sufficient information on the environmental aspects of the project to allow for proper preparation of indication of interest, project screening and determination of the level of environmental information required. Initial request for information on a proposed project should also include a summary of key environmental issues associated with the project. The key issues to be required are as follows: Environmental benefits and positive impacts of the project on local and Nordic environment, e.g. energy savings/environmental improvements Anticipated main negative impacts of the project and proposed environmental controls/technology to mitigate negative impacts Potential environmental liabilities/concerns associated with the project or the property Available environmental information, such as environmental audits or environmental impact assessments Responsibility The Investment Manager is responsible for requiring environmental information. Every effort should be made during project identification to ensure that this information is provided as early as possible. Project Sponsors are responsible for providing adequate information. Documentation The documentation of environmental issues provided by the Project Sponsor is kept in the project file by the Investment Manager. 2. Screening Description If a project proceeds beyond the indication of interest stage, NEFCO will screen the project to determine the nature and extent of the environmental work required. Screening serves two purposes: (1) to determine which projects need further environmental consideration and (2) to eliminate those unlikely to have negative environmental impacts. During screening, two questions will be asked of each project: 1. Does the project need an environmental impact assessment (EIA)? The purpose of an EIA is to identify scope and assess environmental impacts and to identify and propose adequate mitigation measures. 10 (19)

12 An EIA is normally needed for projects involving any of the following: development on a greenfield site; industrial developments; manufacture of products; expansion of an existing facility to undeveloped land; public infrastructure projects (e.g. water supply, sanitation, transport, energy); projects which have the potential to cause environmental impacts outside the area occupied by the project; whenever required by law. An EIA is normally not needed for projects involving any of the following: education (e.g. facilities, training); establishment of consulting and engineering firms; telecommunications, research; technical assistance; institutional development. 2. Does the project need an environmental audit (EA)? The purpose of an EA is to identify any environmental concerns that may be a potential liability, either to the Sponsor or to NEFCO. An EA is normally a requirement for projects that involve: expansion and modernization of a property; transfer or lease of a property. Based on the answers to these two questions, the project will be given two codes, which are entered on the environmental screening memorandum: A or B refers to whether the project requires an EIA (A) or no EIA (B). 1 or 2 refers to whether the project needs an EA (1) or does not need an EA (2). Category A: Category B: Category 1: Category 2: Project may result in diverse environmental impacts. EIA is required. Large-scale industrial or infrastructure projects normally require full EIA. Other projects may require a partial EIA that can be a separate study or a part of feasibility study. Project does not result in essential environmental impacts. No EIA is required. EA required. No EA required. Responsibility Screening is carried out before the feasibility study, after the Indication of Interest has been passed by the Board. Screening is initiated and carried out by the Investment Manager. When necessary, the Environmental Adviser is consulted. 11 (19)

13 Documentation The Environmental Screening Memorandum is created during the screening process. It should record the following information: - Project title - Investment Manager - Brief description of the project - Preliminary environmental information - Environmental issues apparent at screening - Environmental Screening Category - Environmental impact assessment (A or B) - Environmental audit (1 or 2) - Reason for screening into the chosen category - Other issues - Actions 3. Environmental Investigations Description Following approval of an indication of interest, NEFCO is likely to request that more comprehensive feasibility study is undertaken. The Environmental Investigations belong to this stage of the project cycle. Projects which require some form of environmental investigation will be identified through the screening process described in the previous chapter. Project Sponsor is normally the responsibility of the preparation of environmental investigations. The Project Sponsor and NEFCO should agree as early as possible, normally immediately after approval of the Indication of Interest, on any required environmental investigations, schedule, and contents (terms of reference, TOR), as appropriate. This is because findings should be directly integrated into project design. In many projects, especially in those involving process modernizations, EIA and EA are often linked and overlapping. EA e.g. should not focus on those issues of the present situation which are not relevant in the new situation or which will be covered in the EIA. Because projects normally differ quite much from each other, the detailed contents of the investigations should be defined for each project separately. When defining the comprehensiveness and the contents of the investigations national EIA and EA regulations should be respected, level and the procedures of public participation should be defined etc. The investigations should also be co-ordinated with other financiers. Environmental impact assessment (EIA) Environmental impact assessment is an examination of the potential environmental impacts of a project. Contents of an EIA can vary considerably depending on the type of project. It can be a major study conducted by a team of specialists. As to projects financed by NEFCO, the environmental issues can normally be successfully managed through a less extensive assessment. The contents of EIA should be specified for each project separately. 12 (19)

14 Regardless of the level of detail, EIA involves normally the following basic tasks: Identification of alternatives and their environmental impacts Scoping Prediction of impacts Evaluation of impacts Identification of mitigation measures Preparation of environmental monitoring plan Presentation of results The process and the results of the EIA are described in a formal document. Environmental audit (EA) Environmental audit is a method to determine the nature and extent of all environmental areas of concern at an existing facility. It consists of observations, interviews and reviews of records to determine if there is reason to suspect contamination or other environmental liability issues associated with a property. The process and the results of the EA are described in a formal document. Responsibility Responsibility for undertaking an environmental investigation rests with the Investment Manager. The preparation is normally the responsibility of the Project Sponsor. The Project Sponsor and the Investment Manager should agree as early as possible, normally immediately after approval of the Indication of Interest, on any required environmental investigations, schedule, and contents (terms of reference), as appropriate. This is because findings should be directly integrated into project design. Documentation For projects requiring environmental impact assessment and/or environmental audit, the following documentation will, typically, be required in the project file: Terms of reference and contract with consultants if hired directly by NEFCO. Copy of the environmental audit report. Copy of the environmental impact assessment report. Copy of Project Sponsor's response to the report(s), including the Sponsor's response to recommendations made in the report(s). 4. Environmental Review Description On completion of the environmental investigations, their adequacy and compliance with the terms of reference need to be reviewed. There are two complementary sets of criteria for reviewing an environmental investigation study: 13 (19)

15 1. Review of adequacy of studies Does the EIA and/or EA study satisfy the terms of reference? Do the reports adequately cover all significant environmental consequences, or is further investigation required? Do the reports: adequately cover all significant environmental impacts and potential liabilities? clarify which impacts are unavoidable and which can be mitigated? identify and recommend mitigation measures? summarize recommended actions? 2. Review of recommendations and conclusions from the environmental investigations The following questions should cover the review: Are there environmental concerns which suggest that the project should not proceed? Are there any environmental covenants which need to be built into the agreements? Responsibility The Project Sponsor should review the EIA and/or EA to ensure that the consultants who prepared the study followed the terms of reference. Before the Board presentation the Investment Manager will review all the information associated with the project and prepare an Environmental Review Memorandum. Also The Board of Directors will review the project for its environmental implications. Documentation Documentation in the project file consists of Environmental Review Memorandum and environmental conditions in the agreements. Contents of memorandum are as follows: Environmental information reviewed Key environmental issues Adequacy of proposed mitigation Compliance with pollution control standards Unresolved issues Further information requirements (if any) Further actions required by NEFCO staff and by Project Sponsor 5. Incorporation of Environmental Covenants into Agreement Description Environmental covenants arising from the environmental review of the project as well as penalties in cases of non-compliance will be incorporated into funding agreements. Responsibility The Investment Manager is responsible for the preparation of covenants and for their inclusion in the agreements. 14 (19)

16 Documentation Documentation in the project file consists of environmental covenants in the agreements. 6. Environmental Supervision Description NEFCO supervises the environmental performance of projects in its investment portfolio. Environmental supervision will constitute a part of overall project supervision during the transaction. The supervision is carried out to assure NEFCO that the Project Sponsor is executing the project in compliance with the agreements made with NEFCO and with any relevant national environmental procedures. Supervision may occur in one of the following ways: Review of monitoring reports prepared by the Project Sponsor. Supervision missions carried out by NEFCO or a third party appointed by NEFCO. In the case of non-compliance, the Investment Manager discusses an appropriate course of action with the Managing Director. Initially the Project Sponsor will be requested to take corrective action within a set time frame. The penalties in cases of non-compliance may include freezing disbursements and notifying the proper authorities and co-financiers whom may also apply penalties. Responsibility Environmental supervision is the responsibility of the Investment Manager, who may request assistance from the Environmental Adviser to review monitoring reports, to initiate an independent review or to recommend actions in cases of non-compliance. Documentation Documentation in the project file consists of monitoring reports and reports on independent reviews. 7. Environmental Evaluation Description At the completion of the project, NEFCO will review all environmental information and prepare an Environmental Evaluation Memorandum that summarizes and evaluates the positive and negative impacts of the project on the environment. Environmental evaluation can be an integral part of the project evaluation. Environmental evaluation process establishes whether the project has achieved its overall environmental objectives, and if not, what lessons there are to be learned. Secondly, it can determine whether the environmental procedures were being implemented effectively. Evaluation studies can be made during the project's operation and/or at the end of it. If environmental issues are particularly prominent in the project, it may be appropriate to commission an Environmental Audit as a specific study within the evaluation. 15 (19)

17 Responsibility It is the responsibility of the Investment Manager together with the aid of the Environmental Adviser to ensure that environmental considerations are properly incorporated into the evaluation process. Documentation Documentation for the project file consists of potential Environmental Audit report(s) and Environmental Evaluation Memorandum at the end of the project. Contents of the Environmental Evaluation Memorandum could be as follows: Environmental issues identified at initial and final review Environmental issues arising during the transaction Summary of environmental monitoring and supervision Summary of public participation/consultation Current environmental status Action items Comments/implications for future transactions NEFCO/ (19)

18 BILAGA 3 Declaration The European Principles for the Environment We, the Signatories of the Declaration, hereby endorse and reinforce the European consensus on the values attached to the fundamental right for both present and future generations throughout the world to live in a healthy environment. This Declaration, recognizing the common approach taken by the Signatories to environmental management and to the integration of environmental considerations in their respective operations and mandates, is based on the identification and recognition of a particular EU policy approach to the environment in accordance with the European Principles for the Environment (EPE) as defined below. We underline the importance of the EPE, which promotes the EU approach to environmental sustainability, and we are committed to applying EU principles, practices and standards to all projects financed by the Signatory institutions. The EPE are defined as the guiding environmental principles enshrined in the EC Treaty and the practices and standards incorporated in EU secondary legislation on the environment. The principles include, in particular, the precautionary principle, the prevention principle, the principle that environmental damage should as a priority is rectified at source, and the polluter pays principle 4. The geographical scope of the EPE covers, at least the respective regions of operations of each Signatory institution, or any other geographic area it deems appropriate, including the EU 25 and European Economic Area (EEA) countries, the EU Acceding, Candidate and potential Candidate Countries and the Countries that are covered in the European Neighborhood and Partnership Instrument, implemented according to the following modalities. In the Member States of the EU, the EEA countries, the EU Acceding, Candidate and potential Candidate Countries, the Signatories hereby agree to provide financing to public or private sponsors of projects only where the projects comply with the above principles and the relevant secondary EU legislation 5. Of the EU secondary legislation particular emphasis is given to: The EU Directive on Environmental Impact Assessment (EIA); EU Directives related to industrial production, water and waste management, air and soil pollution, occupational health and safety, and the protection of nature, where these can be applied to specific projects. 4 Treaty Establishing the European Community 2002, Article174 (2). 5 In some countries, a phased approach with certain requirements of the Acquis Communautaire may be adopted in accordance with negotiated accession agreements. 17 (19)

19 We also agree that projects in this region should comply with any obligations and standards enshrined in relevant Multilateral Environmental Agreements (MEAs), according to applicable EU law (e.g. biodiversity, climate change, the ozone layer, wetlands, persistent organic pollution, transboundary air pollution, endangered species and environmental information, and others that may be ratified from time to time). In all other countries, projects financed by the Signatories are expected to comply with the appropriate EU environmental principles, practices and standards, with due respect for the European Neighbourhood Policy and the EU policy towards Russia, subject to local conditions. In such financing, we will apply the EPE, with reference to such factors as the costs of application, the local conditions that prevail and the time frame for the phased application for implementing the EPE. In the case of cofinanced projects, we will work together to agree a common approach to the project, where possible, based on or consistent with the EPE and its methods of implementation as outlined above. We also aim as part of the EPE to promote best EU practice in the fields of environmental management, transparency, public consultation and reporting 6. As we move forward with the EPE process, the Signatories of the Declaration will encourage other European-based institutions to share the common approach to environmental sustainability as well as work together on specific topics in the interests of greater coherence. Luxembourg, 5 April The EU Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) is an example of such best practice. 18 (19)

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Hållbarhetskriterier för bioenergi. Maria Gustafsson150423

Hållbarhetskriterier för bioenergi. Maria Gustafsson150423 Hållbarhetskriterier för bioenergi Maria Gustafsson150423 SIS och standardisering SIS på 1 minut Ideell medlemsägd förening Standardiserar bara det som samhället vill Projektleder drygt 300 svenska standardiseringskommittéer

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Brundtland Report 1987: Beställaren och hållbar utveckling

Brundtland Report 1987: Beställaren och hållbar utveckling Beställaren och hållbar utveckling Brundtland Report 1987: Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Karl Mikael Kälkner Tf enhetschef ES1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/84/EU av den 15 december om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder

SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden riskbedömning inneboende farorna riskerna riskreducerande åtgärder SOP SPO.OP.230 Operativa standardförfaranden a) Innan en specialiserad flygverksamhet påbörjas ska operatören göra en riskbedömning där verksamhetens komplexitet bedöms för att fastställa de inneboende

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren RAPPORT Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren Ljusdal april 2016 Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Svenska Trädbränsleföreningen

Svenska Trädbränsleföreningen Branschförening för svenska producenter av trädbränsle med fokus på låg förädlat bränsle och råvara till vidareförädling d.v.s. bioenergins basindustri. Medlemmarna producerar och levererar ca 80% av det

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Agneta Wikman, överläkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Referenser

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs livscykel

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer