Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj"

Transkript

1 Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008

2 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna av projekt, samt vilka indikatorer som används, på vilka grunder indikatorer väljs, beräknas och hur de rapporteras. Utvärderingen sker sektorvis (kommunala vattenprojekt, industri, energi, avfall och lantbruk) och är i princip den samma för samtliga projekt, dvs. projektets miljöeffekter kvantifieras med hjälp av ett antal indikatorer. Situationen innan implementering av projektet utgör utgångsläget. Vid utformandet av förstudier eller affärsplaner beräknas förväntade reduktioner. Efter implementering jämförs sedan erhållna reduktioner mängdmässigt med förväntade och ursprungliga utsläpp innan implementering. Grunden till denna miljömetodikbeskrivning bygger på NEFCO:s miljöriktlinjer som presenteras i bilaga 2. NEFCO har även tillsammans med övriga Europeiska IFI:s skrivit under riktlinjerna i deklarationen European Environmental Principles som innebär att följa EU:s miljödirektiv även i utanför EU (bilaga 3). Inom EPE produceras under år 2008 en handbok med tolkning av samtliga miljörelaterade direktiv. Handboken kommer att utgöra en del av NEFCO:s miljömetodik. För att analysera om miljönyttan är tillräcklig för att rättfärdiga ett deltagande från NEFCO jämförs projektets investeringskostnad med den förväntade utsläppsreduktionen i förhållande till den kostnad som krävs i Norden för att uppnå motsvarande reduktion. Den nordiska kostnadsuppskattningen bygger på s.k. nordiska skuggpriser. Beräkningsrunderna baserar sig på Sevillaprotokollet. 1 Alla projekt bolaget deltar i måste årligen avge en miljörapport. På detta sätt övervakar NEFCO eventuella skillnader mellan de förväntade och de realiserade miljöeffekterna. Miljörapporteringen är bindande så länge NEFCO har ett finansiellt engagemang i projekten t.ex. lån eller aktiekapital. Om miljöeffekterna kraftigt understiger det förväntade utfallet utvärderas orsakerna. NEFCO:s behov och möjlighet att agera finns beskrivna i de finansiella avtalen för att säkerställa att den förväntade miljönyttan uppfylls. För att på förhand kunna se om ett mervärde existerar i ett projekt i förhållande till om projektet skulle utföras i ett nordiskt land, utarbetas i samband med utvärderingen en s.k. Unit Abatement Cost (UAC) för respektive miljöindikator. UAC beräknas så att, antingen den totala investeringen diskonteras under en 10-årsperiod med en ränta på 5 % och beräknas mot en specifik miljöindikator, alternativt att ett antal additionella indikatorer inberäknas och summeras. Vid tillämpning av det sistnämnda sättet kan även kostnadseffektiviteten som en helhet betraktas i ett givet projekt (se kapitel 3.1.). 1 European Commission, DG Joint Research Centre, IPTS, Sustainability in Industry, Energy and Transport; European IPPC Bureau. Integrated Pollution Prevention and Control; Reference Document on Economics and Cross Media Effects, May (19)

3 2. UTVÄRDERING AV MILJÖEFFEKTERNA 2.1. Miljöindikatorer Det övergripande målet med NEFCO:s verksamhet är att bidra till en reduktion av föroreningar och effektivisera utnyttjandet av såväl förnyelsebara som icke-förnyelsebara resurser. Detta uppnås genom att delta i projekt som leder till minskade utsläpp i vattendrag, reduktion av luftföroreningar (inkl. utsläpp av växthusgaser), bättre omhändertagande av avfall, kemikalier mm. Primärt deltar NEFCO i projekt som medför en direkt eller indirekt positiv gränsöverskridande miljöeffekt för de nordiska länderna i tillägg till de positiva effekter som uppnås lokalt. I övrigt deltar NEFCO även i projekt där miljöeffekten endast är lokal ifall en önskvärd referens- eller modelleffekt kan uppnås. Verksamheten omspänner alla slags åtgärder som leder till mindre miljöbelastning och till större miljösäkerhet genom t.ex. förbättrad miljöhushållning, införande av olika miljöstandards, eller modernare industriprocesser dock så att man lägger vikt vid att projekten ger en miljömässig additionalitet. Projekt med numeriskt kvantifierbar direkt eller indirekt miljöeffekt prioriteras. För att möjliggöra en uppföljning krävs att ett antal relevanta indikatorer fastställs för varje projekt som bäst beskriver de uppställda miljömålen. Indikatorerna bör dessutom vara kvantifierbara. Indikatorer kvantifieras med tillgängliga accepterade metoder. I vissa fall är indikatorn inte mätbar p.g.a. att analysmetoder inte finns tillgängliga eller p.g.a. annan brist på information. Under sådana omständigheter måste aktuella indikatorer estimeras eller beräknas baserat på kända värden från motsvarande anläggningar/teknologiska lösningar (s.k. emission factors ). Ibland kan en annan indikator vara lämplig, t.ex. införande av en miljöstandard t.ex. EMAS, FSC (Forest Stewardship Council) för att säkerställa bättre miljöstyrning, biodiversitet, hållbart skogsbruk etc. I andra sammanhang kan även en indirekt miljöeffekt uppstå. Detta slags effekter uppstår t.ex. i följande användarled, vilket är vanligt i industriprojekt. Som exempel kan nämnas tillverkning av miljöutrustning och utrustning för att uppnå effektivare energianvändning. Ett nordiskt företag som genom joint venture eller motsvarande startar produktion i ett av NEFCO:s verksamhetsländer kan via sin produktion få till stånd reducerade utsläpp hos sina kunder i det aktuella landet. Samtidigt överförs ny teknologisk kunskap och övergången till utnyttjande av effektivare miljöåtgärder förbättras. Andra tilltag med indirekt positiv miljöeffekt kan vara tillhandahållande av tjänster inom miljö- och energiområdet, exempelvis konsultrådgivning, som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av miljöåtgärder. Indikatorn baseras i dessa fall på uppskattningar t.ex. på mängden såld utrustning och vad den ersätter. Miljöindikatorerna väljs så att man med hjälp av dessa kan utvärdera den befintliga miljösituationen innan projektet genomförts. De valda indikatorerna följs sedan upp i den årliga miljörapporteringen efter projektets implementering. 2 (19)

4 2.2. Sektorspecifika miljöindikatorer Tabellen nedan sammanfattar kort de viktigaste miljöindikatorerna för olika sektorer. Sektor Miljöindikatorer Kommentar Kommunal vatten- och avloppshantering Energi Industriprojekt Avfall Lantbruk, skogsbruk BOD, COD, Ntot, Ptot, SS Resurseffektivisering (t.ex. minskad vattenförbrukning) SO2, NOx, CO2, tungmetaller (HM), Hg, stoft, KWh; effektiviserad resursförbrukning, radioaktivitet, certifiering t.ex. EMAS Etableras från fall till fall, baseras på utsläpp till vatten, luft och avfall. POPs/HM, ODS, GHG, näringsämnen; effiktivserad resurs & energiförbrukning, inkl. kemikaliehantering; certifiering t.ex. EMAS Tungmetaller, inkl. Hg, ODS- GHG, inkl CH4, CO2; SO2, VOC, partiklar, NOx, näringsämnen (N, P) PCB/POPs, minskad strålning (radon mm.) N, P, bekämpningsmedel, CH4; energi- & resursförbrukning, certifiering t.ex. EMAS, FSC I vissa fall kan NEFCO delta i finansiering av endast dricksvatten ifall det ses om en förutsättning för att i ett senare skede kunna genomföra investeringar på avloppssidan. Uppkomst och alla slags utsläpp hanteras genom en kombination av: - Energieffektivitet - Processmodifiering - Val av bränslen som vid förbränning utmynnar i mindre förorenande utsläpp - Tillämpning av emissionskontroll - Bättre resurs och avfallshantering Miljöeffekterna kan vara både direkta och indirekta. Hantering av avfall från hushåll och industrier, askor och förbrukat bränsle från energiproduktion samt förorenade jordmassor. Val av indikator beror på projektets natur: - Avfallshantering - Vattenutsläpp - Utsläpp till luft - Effekter av giftiga bekämpningsmedel - Ekologiska konsekvenser - Sjukdomar - Utsläpp till luft 3 (19)

5 3. MILJÖNYTTA 3.1. Metodik För att NEFCO skall delta i finansieringen av ett projekt måste miljönyttan för de nordiska länderna anses vara tillräcklig. Vanligen baseras analysen av miljönyttan på hur kostnadseffektiva investeringarna är jämfört med att genomföra investeringen i Norden. NEFCO använder huvudsakligen två metoder vid utvärderingen av den miljömässiga kostnadseffektiviteten för investeringar; beräkning av marginalkostnaden s.k. Unit Abatement Cost (UAC) och beräkning av en miljömässig återbetalningstid. I båda metoderna används nordiska jämförelsekostnader s.k. nordiska (eller europeiska) skuggpriser (Se bilaga). Skillnaden mellan metoderna ligger i att UAC beräknas separat för varje miljöindikator medan vid beräkning av den miljömässiga återbetalningstiden kan alla miljöindikatorer summeras och därmed ge investeringen ett totalt mått på kostnadseffektivitet. UAC beräkningen används i huvudsak vid bedömning av kostnadseffektiviteten för utvalda indikatorer, t.ex. koldioxid för energiprojekt, fosfor samt kväve för avloppsrenings- och lantbruksprojekt. Orsaken till detta är att det finns mycket historisk information om kostnadseffektivitet för dessa typer av projekt. I de flesta projekt är även den miljömässiga återbetalningstiden av intresse vid analys av kostnadseffektivitet. Beräkningsmetoderna ovan är applicerbara i alla de fall där indikatorerna kan kvantifieras eller estimeras, vilket gäller nästan alla NEFCO projekt. I de fall där en kvantifiering eller estimering inte är rimlig att genomföra eller ger låg kostnadseffektivitet t.ex. biodiversitetsprojekt, projekt för bättre dricksvatten och vissa industriprojekt, men där miljönyttan är uppenbar eller i linje med nordisk miljöpolicy, kan en investering ändå anses ha tillräcklig miljönytta Beräkning av UAC Följande parametrar behövs vid beräkningen av en investerings UAC för en indikator; Investeringskostnaden Den totala investeringen, normalt uttryckt i euro. Beroende på investeringsutformning kan det i ibland vara relevant att begränsa den totala investeringen till den del som relaterar till NEFCO:s finansiering. Exempel: En fabrik renoveras och NEFCO deltar i finansieringen för att möjliggöra byggandet av ett avloppsverk i anslutning till fabriken. I detta fall är det rimligt att endast kostnaden för avloppsverket används. 4 (19)

6 Förändrad årlig driftskostnad Årlig utsläppsreduktion/resurs effektivisering Detta gäller förändringen av situationen före och efter det att projektet har genomförts och tagits i drift. Denna parameter beräknas i huvudsak på två sätt; i) förändring i EBITDA 2 baserad på en finansiell analys av projektet, ii) beräkning av den årliga inbesparingen baserad på en teknisk analys av projektet. Den förväntade årliga reduktionen av indikatorn jämfört med situationen innan projektet genomförts, normalt uttryckt i ton. Det första steget är att beräkna en årlig annuitet för investeringen. För detta behövs dels en återbetalnings- avskrivningstid (capital recovery time) och dels en internränta. För alla projekt där UAC används skall ett UAC värde räknas ut baserat på en återbetalnings-/avskrivningstid på 10 år och en ränta på 5 %. Räntenivån är i linje (eller något högre) än vad som används i Norden för liknande beräkningar. Ifall återbetalningstiden är lång, som t.ex. för investeringar i infrastruktur bör hänsyn tas till den samhällsekonomiska situationen, och därmed kan det finnas anledning att räkna ut ett UAC baserat på en längre återbetalningstid, upptill 20 år. Från den annuitetsberäknade investeringskostnaden dras den årliga förändrade driftskostnaden bort. Denna subtraktion divideras slutligen med den årliga utsläppsreduktionen för att ge UAC-värdet, normal uttryckt i euro/ton minskat utsläpp. Detta ger följande formel: UAC = annuitet -årlig driftkostnadsförändring (i vissa fall EBITA 3 ) / utsläppsreduktion Det uträknade värdet på UAC jämförs sedan med det nordiska skuggpriset på indikatorn för att bedöma investeringens kostnadseffektivitet Miljömässig återbetalningstid Den miljömässiga återbetalningstiden är enklare än UAC att beräkna och används främst vid projekt med flera kvantifierbara indikatorer eftersom den möjliggör en helhetsanalys av kostnadseffektiviteten. Första steget i beräkningen innebär att utsläppsreduktionerna från de olika indikatorerna multipliceras med sina respektive nordiska skuggpriser och summeras därefter. Summan är ett euro belopp som indikerar vad kostnaden hade varit i Norden för att uppnå samma miljöeffekt. Därefter divideras den totala investeringskostnaden med summan ovan vilket ger den miljömässiga återbetalningstiden. Som vid beräkning av UAC bör en rimlighetsanalys göras för vad som är relevant gällande den totala investeringskostnaden. 2 EBITDA betyder Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization och kan utläsas ur ett bolags resultaträkning. 3 Framför allt beträffande nya s.k. greenfield satsningar t.ex. vindkraft projekt 5 (19)

7 Till skillnad från UAC finns inga direkta nordiska värden att jämföra med gällande den miljömässiga återbetalningstiden. NEFCO:s riktvärde är att den miljömässiga återbetalningstiden bör vara mindre än 10 år. 4. MILJÖRAPPORTERING OCH KONTROLL 4.1. Miljörapportering Alla projekt där NEFCO deltar måste årligen göra miljörapportering så länge NEFCO har ett finansiellt engagemang i projekten t.ex. lån eller aktiekapital. Redan innan projektet godkänns säkerställs det att behövlig information för beräkningen av projektets miljöeffekter kommer att finnas tillgänglig även efter projektets genomförande. Vanligen har ett standardiserat rapportformat överenskommits. Om miljöeffekterna kraftigt understiger det förväntade utfallet utvärderas orsakerna. NEFCO:s behov och möjlighet att agera finns beskrivna i de finansiella avtalen för att säkerställa att den förväntade miljönyttan uppfylls. Baserat på miljörapporteringen gör NEFCO årligen sammanställning för hur bolagets investeringar relaterar till sina respektive förväntade miljöeffekter. I sammanställningen ingår en beräkning av ett miljötal samt hur detta förhåller sig till ett projekts ekonomiska prestation. Vid beräkningen ingår samtliga i projektet ingående indikatorers summerade nordiska skuggpriser som jämförs med den årliga investeringskostnaden för projektet Administrering av miljödata och kvalitetsgranskning Till de viktigare delarna av NEFCO:s hantering av miljödata hör beräkning av miljöindikatorer för respektive projekt, tidpunkten för införandet i miljödatabasen samt hur kraven på den årliga miljöuppföljningen kommuniceras till kunden. Vid beräkning av miljöindikatorer gäller, i synnerhet för industriprojekt, att inte enbart beakta de indikatorer man avser reducera utan även andra parametrar såsom produktion för att senare kunna följa upp om data rörande utvalda miljöindikatorer korrelerar med produktionssiffror. Ett problem som kan uppkomma är att förutsäga vad som är mätbart av kunden efter implementeringen av ett projekt. I vissa länder kan svårigheterna bero på fel i data till följd av bl.a. lagstiftning, låg mätkvalitet, höga analyspriser för vissa parametrar etc. I sådant fall måste befintliga data omräknas till jämförbara enheter baserat på teknologibaserade uppskattningar trots att det ursprungliga antagandet var att miljöindikatorn skulle mätas. För att vara så säker som möjligt över siffrornas tillförlitlighet granskar minst två personer från miljöavdelningen eller utomstående konsult siffrorna innan de införs som miljöindikatorer. Denna granskning skall genomföras innan projektet tas upp för slutligt beslut i styrelsen. 6 (19)

8 De miljöindikatorer som valts inklusive möjliga kompletterande indikatorer sammanställas i tabellform med utsläppsdata före implementering samt förväntade utsläppsdata efter implementering. Om estimat används för att beräkna miljöindikatorerna skall beräkningssätt framgå. Denna tabell utgör stommen för införande i miljödatabasen. Då låne- eller aktionärsavtal förhandlas fram, ingår tabellen i avtalet i avsnittet om uppföljning. I avtalet bör tydligt framgå att tabellens värden är de som överenskommits och att det är på kundens ansvar att årligen vid årets slut gör rapportera. Vid behov görs besök hos kunden och resultaten revideras av miljöavdelningen eller av utsedd konsult. 7 (19)

9 BILAGA 1 NORDISKA SKUGGPRISER I denna bilaga har nordiska kostnader för investeringar i diverse utsläppsreducerande åtgärder inom olika sektorer sammanställts. De angivna kostnaderna är medelkostnader för de vanligaste indikatorerna bland NEFCO:s projekt. Ytterligare indikatorer för t.ex. kvicksilverutsläpp i samband med ett stort antal processer (industri och energiproduktion) finns tillgängliga. Kostnaderna följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. Nordiska skuggpriser Indikator Euro/enhet Enhet Kommentar Referens Energi- och 1 CO2 40 ton industriprojekt Energi- och 2 SO ton industriprojekt Energi- och 2 NOx ton industriprojekt Kommunala och 3 BOD ton industriprojekt Ntot, Kommunala och 3 ej jordbruk ton industriprojekt Ntot, jordbruk ton 4 Ptot, Kommunala och 4 ej jordbruk ton industriprojekt Ptot, 4 jordbruk ton Kommunala och 3 SS 10 ton industriprojekt Damm/partiklar 10 ton Industri och energi 3 Avfall 100 ton 3 Energi 20 MWh 5 T.ex. vatten- eller 3 Råvara/resurser 2 ton annan råvara VOC ton Industriprojekt 3 Listan är ett utdrag ur ett internt mera detaljerat NEFCO-material Referenser 1. The economic valuation of carbon. EIB och SEI. Opublicerad rapport 2. Svenska Koncessionsnämnden. Sverige 3. Regionala miljöpublikationer 411, Utvecklingsplan för vattenhushållningen i Birkaland. 4. Åtgärds- och konsekvensanalys för införande av miljökvalitetsnormer för fosfor i sjöar, SNV rapport 5289 samt Arheimer et al. Ambio 34, 7: Vartiainen et al Gaia Group, ISBN (19)

10 BILAGA 2 NEFCO ENVIRONMENTAL GUIDELINES Environmental Policy In order to fulfil its task in the environmental recovery of Eastern Europe, NEFCO will pursue the following environmental policy priorities: to verify that all the projects to be financed have a direct or indirect positive environmental impact on local as well as Nordic environment: to promote in all of its activities environmentally sound and sustainable development; to identify and quantify positive environmental impacts in the projects to be financed and to ascertain that possible negative environmental impacts are identified and assessed and all relevant mitigation measures are considered; to adopt adequate environmental assessment, management planning, audit and monitoring procedures throughout its activities. Environmental Procedures Overview Purpose of Procedures The purpose of these procedures is to ensure that NEFCO projects comply with appropriate international and local standards and the environmental requirements of the host country, and that: procedures are followed throughout the project approval and implementation process; potential environmental liabilities are avoided; all relevant mitigation measures and efficiency improvements are identified and considered; environmental costs are estimated along with other costs and liabilities; and all significant environmental issues are adequately addressed prior to submission of project documents to the Board of Directors. Procedures This chapter outlines the process by which NEFCO determines the adequacy of the Project Sponsor's environmental investigations of proposed project and works with the Project Sponsor to address environmental issues associated with the project. 9 (19)

11 1. Request for Environmental Information Description NEFCO s initial involvement in a project occurs at varying stages in project development. NEFCO can be approached for financing (1) before a feasibility study has been prepared, or (2) after completion of a detailed feasibility study. In both cases NEFCO must have sufficient information on the environmental aspects of the project to allow for proper preparation of indication of interest, project screening and determination of the level of environmental information required. Initial request for information on a proposed project should also include a summary of key environmental issues associated with the project. The key issues to be required are as follows: Environmental benefits and positive impacts of the project on local and Nordic environment, e.g. energy savings/environmental improvements Anticipated main negative impacts of the project and proposed environmental controls/technology to mitigate negative impacts Potential environmental liabilities/concerns associated with the project or the property Available environmental information, such as environmental audits or environmental impact assessments Responsibility The Investment Manager is responsible for requiring environmental information. Every effort should be made during project identification to ensure that this information is provided as early as possible. Project Sponsors are responsible for providing adequate information. Documentation The documentation of environmental issues provided by the Project Sponsor is kept in the project file by the Investment Manager. 2. Screening Description If a project proceeds beyond the indication of interest stage, NEFCO will screen the project to determine the nature and extent of the environmental work required. Screening serves two purposes: (1) to determine which projects need further environmental consideration and (2) to eliminate those unlikely to have negative environmental impacts. During screening, two questions will be asked of each project: 1. Does the project need an environmental impact assessment (EIA)? The purpose of an EIA is to identify scope and assess environmental impacts and to identify and propose adequate mitigation measures. 10 (19)

12 An EIA is normally needed for projects involving any of the following: development on a greenfield site; industrial developments; manufacture of products; expansion of an existing facility to undeveloped land; public infrastructure projects (e.g. water supply, sanitation, transport, energy); projects which have the potential to cause environmental impacts outside the area occupied by the project; whenever required by law. An EIA is normally not needed for projects involving any of the following: education (e.g. facilities, training); establishment of consulting and engineering firms; telecommunications, research; technical assistance; institutional development. 2. Does the project need an environmental audit (EA)? The purpose of an EA is to identify any environmental concerns that may be a potential liability, either to the Sponsor or to NEFCO. An EA is normally a requirement for projects that involve: expansion and modernization of a property; transfer or lease of a property. Based on the answers to these two questions, the project will be given two codes, which are entered on the environmental screening memorandum: A or B refers to whether the project requires an EIA (A) or no EIA (B). 1 or 2 refers to whether the project needs an EA (1) or does not need an EA (2). Category A: Category B: Category 1: Category 2: Project may result in diverse environmental impacts. EIA is required. Large-scale industrial or infrastructure projects normally require full EIA. Other projects may require a partial EIA that can be a separate study or a part of feasibility study. Project does not result in essential environmental impacts. No EIA is required. EA required. No EA required. Responsibility Screening is carried out before the feasibility study, after the Indication of Interest has been passed by the Board. Screening is initiated and carried out by the Investment Manager. When necessary, the Environmental Adviser is consulted. 11 (19)

13 Documentation The Environmental Screening Memorandum is created during the screening process. It should record the following information: - Project title - Investment Manager - Brief description of the project - Preliminary environmental information - Environmental issues apparent at screening - Environmental Screening Category - Environmental impact assessment (A or B) - Environmental audit (1 or 2) - Reason for screening into the chosen category - Other issues - Actions 3. Environmental Investigations Description Following approval of an indication of interest, NEFCO is likely to request that more comprehensive feasibility study is undertaken. The Environmental Investigations belong to this stage of the project cycle. Projects which require some form of environmental investigation will be identified through the screening process described in the previous chapter. Project Sponsor is normally the responsibility of the preparation of environmental investigations. The Project Sponsor and NEFCO should agree as early as possible, normally immediately after approval of the Indication of Interest, on any required environmental investigations, schedule, and contents (terms of reference, TOR), as appropriate. This is because findings should be directly integrated into project design. In many projects, especially in those involving process modernizations, EIA and EA are often linked and overlapping. EA e.g. should not focus on those issues of the present situation which are not relevant in the new situation or which will be covered in the EIA. Because projects normally differ quite much from each other, the detailed contents of the investigations should be defined for each project separately. When defining the comprehensiveness and the contents of the investigations national EIA and EA regulations should be respected, level and the procedures of public participation should be defined etc. The investigations should also be co-ordinated with other financiers. Environmental impact assessment (EIA) Environmental impact assessment is an examination of the potential environmental impacts of a project. Contents of an EIA can vary considerably depending on the type of project. It can be a major study conducted by a team of specialists. As to projects financed by NEFCO, the environmental issues can normally be successfully managed through a less extensive assessment. The contents of EIA should be specified for each project separately. 12 (19)

14 Regardless of the level of detail, EIA involves normally the following basic tasks: Identification of alternatives and their environmental impacts Scoping Prediction of impacts Evaluation of impacts Identification of mitigation measures Preparation of environmental monitoring plan Presentation of results The process and the results of the EIA are described in a formal document. Environmental audit (EA) Environmental audit is a method to determine the nature and extent of all environmental areas of concern at an existing facility. It consists of observations, interviews and reviews of records to determine if there is reason to suspect contamination or other environmental liability issues associated with a property. The process and the results of the EA are described in a formal document. Responsibility Responsibility for undertaking an environmental investigation rests with the Investment Manager. The preparation is normally the responsibility of the Project Sponsor. The Project Sponsor and the Investment Manager should agree as early as possible, normally immediately after approval of the Indication of Interest, on any required environmental investigations, schedule, and contents (terms of reference), as appropriate. This is because findings should be directly integrated into project design. Documentation For projects requiring environmental impact assessment and/or environmental audit, the following documentation will, typically, be required in the project file: Terms of reference and contract with consultants if hired directly by NEFCO. Copy of the environmental audit report. Copy of the environmental impact assessment report. Copy of Project Sponsor's response to the report(s), including the Sponsor's response to recommendations made in the report(s). 4. Environmental Review Description On completion of the environmental investigations, their adequacy and compliance with the terms of reference need to be reviewed. There are two complementary sets of criteria for reviewing an environmental investigation study: 13 (19)

15 1. Review of adequacy of studies Does the EIA and/or EA study satisfy the terms of reference? Do the reports adequately cover all significant environmental consequences, or is further investigation required? Do the reports: adequately cover all significant environmental impacts and potential liabilities? clarify which impacts are unavoidable and which can be mitigated? identify and recommend mitigation measures? summarize recommended actions? 2. Review of recommendations and conclusions from the environmental investigations The following questions should cover the review: Are there environmental concerns which suggest that the project should not proceed? Are there any environmental covenants which need to be built into the agreements? Responsibility The Project Sponsor should review the EIA and/or EA to ensure that the consultants who prepared the study followed the terms of reference. Before the Board presentation the Investment Manager will review all the information associated with the project and prepare an Environmental Review Memorandum. Also The Board of Directors will review the project for its environmental implications. Documentation Documentation in the project file consists of Environmental Review Memorandum and environmental conditions in the agreements. Contents of memorandum are as follows: Environmental information reviewed Key environmental issues Adequacy of proposed mitigation Compliance with pollution control standards Unresolved issues Further information requirements (if any) Further actions required by NEFCO staff and by Project Sponsor 5. Incorporation of Environmental Covenants into Agreement Description Environmental covenants arising from the environmental review of the project as well as penalties in cases of non-compliance will be incorporated into funding agreements. Responsibility The Investment Manager is responsible for the preparation of covenants and for their inclusion in the agreements. 14 (19)

16 Documentation Documentation in the project file consists of environmental covenants in the agreements. 6. Environmental Supervision Description NEFCO supervises the environmental performance of projects in its investment portfolio. Environmental supervision will constitute a part of overall project supervision during the transaction. The supervision is carried out to assure NEFCO that the Project Sponsor is executing the project in compliance with the agreements made with NEFCO and with any relevant national environmental procedures. Supervision may occur in one of the following ways: Review of monitoring reports prepared by the Project Sponsor. Supervision missions carried out by NEFCO or a third party appointed by NEFCO. In the case of non-compliance, the Investment Manager discusses an appropriate course of action with the Managing Director. Initially the Project Sponsor will be requested to take corrective action within a set time frame. The penalties in cases of non-compliance may include freezing disbursements and notifying the proper authorities and co-financiers whom may also apply penalties. Responsibility Environmental supervision is the responsibility of the Investment Manager, who may request assistance from the Environmental Adviser to review monitoring reports, to initiate an independent review or to recommend actions in cases of non-compliance. Documentation Documentation in the project file consists of monitoring reports and reports on independent reviews. 7. Environmental Evaluation Description At the completion of the project, NEFCO will review all environmental information and prepare an Environmental Evaluation Memorandum that summarizes and evaluates the positive and negative impacts of the project on the environment. Environmental evaluation can be an integral part of the project evaluation. Environmental evaluation process establishes whether the project has achieved its overall environmental objectives, and if not, what lessons there are to be learned. Secondly, it can determine whether the environmental procedures were being implemented effectively. Evaluation studies can be made during the project's operation and/or at the end of it. If environmental issues are particularly prominent in the project, it may be appropriate to commission an Environmental Audit as a specific study within the evaluation. 15 (19)

17 Responsibility It is the responsibility of the Investment Manager together with the aid of the Environmental Adviser to ensure that environmental considerations are properly incorporated into the evaluation process. Documentation Documentation for the project file consists of potential Environmental Audit report(s) and Environmental Evaluation Memorandum at the end of the project. Contents of the Environmental Evaluation Memorandum could be as follows: Environmental issues identified at initial and final review Environmental issues arising during the transaction Summary of environmental monitoring and supervision Summary of public participation/consultation Current environmental status Action items Comments/implications for future transactions NEFCO/ (19)

18 BILAGA 3 Declaration The European Principles for the Environment We, the Signatories of the Declaration, hereby endorse and reinforce the European consensus on the values attached to the fundamental right for both present and future generations throughout the world to live in a healthy environment. This Declaration, recognizing the common approach taken by the Signatories to environmental management and to the integration of environmental considerations in their respective operations and mandates, is based on the identification and recognition of a particular EU policy approach to the environment in accordance with the European Principles for the Environment (EPE) as defined below. We underline the importance of the EPE, which promotes the EU approach to environmental sustainability, and we are committed to applying EU principles, practices and standards to all projects financed by the Signatory institutions. The EPE are defined as the guiding environmental principles enshrined in the EC Treaty and the practices and standards incorporated in EU secondary legislation on the environment. The principles include, in particular, the precautionary principle, the prevention principle, the principle that environmental damage should as a priority is rectified at source, and the polluter pays principle 4. The geographical scope of the EPE covers, at least the respective regions of operations of each Signatory institution, or any other geographic area it deems appropriate, including the EU 25 and European Economic Area (EEA) countries, the EU Acceding, Candidate and potential Candidate Countries and the Countries that are covered in the European Neighborhood and Partnership Instrument, implemented according to the following modalities. In the Member States of the EU, the EEA countries, the EU Acceding, Candidate and potential Candidate Countries, the Signatories hereby agree to provide financing to public or private sponsors of projects only where the projects comply with the above principles and the relevant secondary EU legislation 5. Of the EU secondary legislation particular emphasis is given to: The EU Directive on Environmental Impact Assessment (EIA); EU Directives related to industrial production, water and waste management, air and soil pollution, occupational health and safety, and the protection of nature, where these can be applied to specific projects. 4 Treaty Establishing the European Community 2002, Article174 (2). 5 In some countries, a phased approach with certain requirements of the Acquis Communautaire may be adopted in accordance with negotiated accession agreements. 17 (19)

19 We also agree that projects in this region should comply with any obligations and standards enshrined in relevant Multilateral Environmental Agreements (MEAs), according to applicable EU law (e.g. biodiversity, climate change, the ozone layer, wetlands, persistent organic pollution, transboundary air pollution, endangered species and environmental information, and others that may be ratified from time to time). In all other countries, projects financed by the Signatories are expected to comply with the appropriate EU environmental principles, practices and standards, with due respect for the European Neighbourhood Policy and the EU policy towards Russia, subject to local conditions. In such financing, we will apply the EPE, with reference to such factors as the costs of application, the local conditions that prevail and the time frame for the phased application for implementing the EPE. In the case of cofinanced projects, we will work together to agree a common approach to the project, where possible, based on or consistent with the EPE and its methods of implementation as outlined above. We also aim as part of the EPE to promote best EU practice in the fields of environmental management, transparency, public consultation and reporting 6. As we move forward with the EPE process, the Signatories of the Declaration will encourage other European-based institutions to share the common approach to environmental sustainability as well as work together on specific topics in the interests of greater coherence. Luxembourg, 5 April The EU Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) is an example of such best practice. 18 (19)

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling Rejuvenate Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear På säker grund för hållbar utveckling Riskklass: Västra Götaland Förorenade områden i Sverige: 80 000 identifierade Klass 1: 1.400 Klass

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change A basis for assessing progress in adapting Sweden to climate change and to ensure that the process of adaptation is proceeding in an appropriate

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF. Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen

Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF. Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen Rica Hotel, Stockholm, 8 mars 2011 Arktiska Rådet Arktiska Rådet etablerades 1996

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda?

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Håkan Tunón Centrum för biologisk mångfald Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala UN Conven&on on biological diversity ar&cle

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:26 Nr 26 Ändringar av bilagorna II och III till konventionen den 22 september 1992 (SÖ 1994:25) för skydd

Läs mer

Vad du behöver veta om riskvärdering

Vad du behöver veta om riskvärdering Vad du behöver veta om riskvärdering Yvonne Andersson-Sköld Statens geotekniska institut, SGI www.swedgeo.se Innehåll Vad är riskvärdering? Varför beslutsverktyg? Metoder för riskvärdering När används

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden - Ett EU-rättsligt perspektiv Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Upplägg EU:s kompetens på energiområdet Relationen mellan förnybarhetsdirektivet

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

NEFCO -En katalysator för grön utveckling i Nordvästryssland. Ulf Bojö Senior Investment Manager, NEFCO NetPort, Karlshamn, 31 januari 2013

NEFCO -En katalysator för grön utveckling i Nordvästryssland. Ulf Bojö Senior Investment Manager, NEFCO NetPort, Karlshamn, 31 januari 2013 NEFCO -En katalysator för grön utveckling i Nordvästryssland Ulf Bojö Senior Investment Manager, NEFCO NetPort, Karlshamn, 31 januari 2013 Miljöproblem är en resurs som väntar på att utnyttjas kommersiellt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

RIKTLINJER FÖR YRKESMÄSSIG INTERNREVISION STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

RIKTLINJER FÖR YRKESMÄSSIG INTERNREVISION STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING 1 RIKTLINJER FÖR YRKESMÄSSIG INTERNREVISION INTERNREVISORERNAS FÖRENING Strandvägen 7 A SE-114 56 Stockholm, Sweden e-post: info@internrevisorerna.se Internrevisorernas Förening (Internrevisorerna) är

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer