Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj"

Transkript

1 Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008

2 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna av projekt, samt vilka indikatorer som används, på vilka grunder indikatorer väljs, beräknas och hur de rapporteras. Utvärderingen sker sektorvis (kommunala vattenprojekt, industri, energi, avfall och lantbruk) och är i princip den samma för samtliga projekt, dvs. projektets miljöeffekter kvantifieras med hjälp av ett antal indikatorer. Situationen innan implementering av projektet utgör utgångsläget. Vid utformandet av förstudier eller affärsplaner beräknas förväntade reduktioner. Efter implementering jämförs sedan erhållna reduktioner mängdmässigt med förväntade och ursprungliga utsläpp innan implementering. Grunden till denna miljömetodikbeskrivning bygger på NEFCO:s miljöriktlinjer som presenteras i bilaga 2. NEFCO har även tillsammans med övriga Europeiska IFI:s skrivit under riktlinjerna i deklarationen European Environmental Principles som innebär att följa EU:s miljödirektiv även i utanför EU (bilaga 3). Inom EPE produceras under år 2008 en handbok med tolkning av samtliga miljörelaterade direktiv. Handboken kommer att utgöra en del av NEFCO:s miljömetodik. För att analysera om miljönyttan är tillräcklig för att rättfärdiga ett deltagande från NEFCO jämförs projektets investeringskostnad med den förväntade utsläppsreduktionen i förhållande till den kostnad som krävs i Norden för att uppnå motsvarande reduktion. Den nordiska kostnadsuppskattningen bygger på s.k. nordiska skuggpriser. Beräkningsrunderna baserar sig på Sevillaprotokollet. 1 Alla projekt bolaget deltar i måste årligen avge en miljörapport. På detta sätt övervakar NEFCO eventuella skillnader mellan de förväntade och de realiserade miljöeffekterna. Miljörapporteringen är bindande så länge NEFCO har ett finansiellt engagemang i projekten t.ex. lån eller aktiekapital. Om miljöeffekterna kraftigt understiger det förväntade utfallet utvärderas orsakerna. NEFCO:s behov och möjlighet att agera finns beskrivna i de finansiella avtalen för att säkerställa att den förväntade miljönyttan uppfylls. För att på förhand kunna se om ett mervärde existerar i ett projekt i förhållande till om projektet skulle utföras i ett nordiskt land, utarbetas i samband med utvärderingen en s.k. Unit Abatement Cost (UAC) för respektive miljöindikator. UAC beräknas så att, antingen den totala investeringen diskonteras under en 10-årsperiod med en ränta på 5 % och beräknas mot en specifik miljöindikator, alternativt att ett antal additionella indikatorer inberäknas och summeras. Vid tillämpning av det sistnämnda sättet kan även kostnadseffektiviteten som en helhet betraktas i ett givet projekt (se kapitel 3.1.). 1 European Commission, DG Joint Research Centre, IPTS, Sustainability in Industry, Energy and Transport; European IPPC Bureau. Integrated Pollution Prevention and Control; Reference Document on Economics and Cross Media Effects, May (19)

3 2. UTVÄRDERING AV MILJÖEFFEKTERNA 2.1. Miljöindikatorer Det övergripande målet med NEFCO:s verksamhet är att bidra till en reduktion av föroreningar och effektivisera utnyttjandet av såväl förnyelsebara som icke-förnyelsebara resurser. Detta uppnås genom att delta i projekt som leder till minskade utsläpp i vattendrag, reduktion av luftföroreningar (inkl. utsläpp av växthusgaser), bättre omhändertagande av avfall, kemikalier mm. Primärt deltar NEFCO i projekt som medför en direkt eller indirekt positiv gränsöverskridande miljöeffekt för de nordiska länderna i tillägg till de positiva effekter som uppnås lokalt. I övrigt deltar NEFCO även i projekt där miljöeffekten endast är lokal ifall en önskvärd referens- eller modelleffekt kan uppnås. Verksamheten omspänner alla slags åtgärder som leder till mindre miljöbelastning och till större miljösäkerhet genom t.ex. förbättrad miljöhushållning, införande av olika miljöstandards, eller modernare industriprocesser dock så att man lägger vikt vid att projekten ger en miljömässig additionalitet. Projekt med numeriskt kvantifierbar direkt eller indirekt miljöeffekt prioriteras. För att möjliggöra en uppföljning krävs att ett antal relevanta indikatorer fastställs för varje projekt som bäst beskriver de uppställda miljömålen. Indikatorerna bör dessutom vara kvantifierbara. Indikatorer kvantifieras med tillgängliga accepterade metoder. I vissa fall är indikatorn inte mätbar p.g.a. att analysmetoder inte finns tillgängliga eller p.g.a. annan brist på information. Under sådana omständigheter måste aktuella indikatorer estimeras eller beräknas baserat på kända värden från motsvarande anläggningar/teknologiska lösningar (s.k. emission factors ). Ibland kan en annan indikator vara lämplig, t.ex. införande av en miljöstandard t.ex. EMAS, FSC (Forest Stewardship Council) för att säkerställa bättre miljöstyrning, biodiversitet, hållbart skogsbruk etc. I andra sammanhang kan även en indirekt miljöeffekt uppstå. Detta slags effekter uppstår t.ex. i följande användarled, vilket är vanligt i industriprojekt. Som exempel kan nämnas tillverkning av miljöutrustning och utrustning för att uppnå effektivare energianvändning. Ett nordiskt företag som genom joint venture eller motsvarande startar produktion i ett av NEFCO:s verksamhetsländer kan via sin produktion få till stånd reducerade utsläpp hos sina kunder i det aktuella landet. Samtidigt överförs ny teknologisk kunskap och övergången till utnyttjande av effektivare miljöåtgärder förbättras. Andra tilltag med indirekt positiv miljöeffekt kan vara tillhandahållande av tjänster inom miljö- och energiområdet, exempelvis konsultrådgivning, som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av miljöåtgärder. Indikatorn baseras i dessa fall på uppskattningar t.ex. på mängden såld utrustning och vad den ersätter. Miljöindikatorerna väljs så att man med hjälp av dessa kan utvärdera den befintliga miljösituationen innan projektet genomförts. De valda indikatorerna följs sedan upp i den årliga miljörapporteringen efter projektets implementering. 2 (19)

4 2.2. Sektorspecifika miljöindikatorer Tabellen nedan sammanfattar kort de viktigaste miljöindikatorerna för olika sektorer. Sektor Miljöindikatorer Kommentar Kommunal vatten- och avloppshantering Energi Industriprojekt Avfall Lantbruk, skogsbruk BOD, COD, Ntot, Ptot, SS Resurseffektivisering (t.ex. minskad vattenförbrukning) SO2, NOx, CO2, tungmetaller (HM), Hg, stoft, KWh; effektiviserad resursförbrukning, radioaktivitet, certifiering t.ex. EMAS Etableras från fall till fall, baseras på utsläpp till vatten, luft och avfall. POPs/HM, ODS, GHG, näringsämnen; effiktivserad resurs & energiförbrukning, inkl. kemikaliehantering; certifiering t.ex. EMAS Tungmetaller, inkl. Hg, ODS- GHG, inkl CH4, CO2; SO2, VOC, partiklar, NOx, näringsämnen (N, P) PCB/POPs, minskad strålning (radon mm.) N, P, bekämpningsmedel, CH4; energi- & resursförbrukning, certifiering t.ex. EMAS, FSC I vissa fall kan NEFCO delta i finansiering av endast dricksvatten ifall det ses om en förutsättning för att i ett senare skede kunna genomföra investeringar på avloppssidan. Uppkomst och alla slags utsläpp hanteras genom en kombination av: - Energieffektivitet - Processmodifiering - Val av bränslen som vid förbränning utmynnar i mindre förorenande utsläpp - Tillämpning av emissionskontroll - Bättre resurs och avfallshantering Miljöeffekterna kan vara både direkta och indirekta. Hantering av avfall från hushåll och industrier, askor och förbrukat bränsle från energiproduktion samt förorenade jordmassor. Val av indikator beror på projektets natur: - Avfallshantering - Vattenutsläpp - Utsläpp till luft - Effekter av giftiga bekämpningsmedel - Ekologiska konsekvenser - Sjukdomar - Utsläpp till luft 3 (19)

5 3. MILJÖNYTTA 3.1. Metodik För att NEFCO skall delta i finansieringen av ett projekt måste miljönyttan för de nordiska länderna anses vara tillräcklig. Vanligen baseras analysen av miljönyttan på hur kostnadseffektiva investeringarna är jämfört med att genomföra investeringen i Norden. NEFCO använder huvudsakligen två metoder vid utvärderingen av den miljömässiga kostnadseffektiviteten för investeringar; beräkning av marginalkostnaden s.k. Unit Abatement Cost (UAC) och beräkning av en miljömässig återbetalningstid. I båda metoderna används nordiska jämförelsekostnader s.k. nordiska (eller europeiska) skuggpriser (Se bilaga). Skillnaden mellan metoderna ligger i att UAC beräknas separat för varje miljöindikator medan vid beräkning av den miljömässiga återbetalningstiden kan alla miljöindikatorer summeras och därmed ge investeringen ett totalt mått på kostnadseffektivitet. UAC beräkningen används i huvudsak vid bedömning av kostnadseffektiviteten för utvalda indikatorer, t.ex. koldioxid för energiprojekt, fosfor samt kväve för avloppsrenings- och lantbruksprojekt. Orsaken till detta är att det finns mycket historisk information om kostnadseffektivitet för dessa typer av projekt. I de flesta projekt är även den miljömässiga återbetalningstiden av intresse vid analys av kostnadseffektivitet. Beräkningsmetoderna ovan är applicerbara i alla de fall där indikatorerna kan kvantifieras eller estimeras, vilket gäller nästan alla NEFCO projekt. I de fall där en kvantifiering eller estimering inte är rimlig att genomföra eller ger låg kostnadseffektivitet t.ex. biodiversitetsprojekt, projekt för bättre dricksvatten och vissa industriprojekt, men där miljönyttan är uppenbar eller i linje med nordisk miljöpolicy, kan en investering ändå anses ha tillräcklig miljönytta Beräkning av UAC Följande parametrar behövs vid beräkningen av en investerings UAC för en indikator; Investeringskostnaden Den totala investeringen, normalt uttryckt i euro. Beroende på investeringsutformning kan det i ibland vara relevant att begränsa den totala investeringen till den del som relaterar till NEFCO:s finansiering. Exempel: En fabrik renoveras och NEFCO deltar i finansieringen för att möjliggöra byggandet av ett avloppsverk i anslutning till fabriken. I detta fall är det rimligt att endast kostnaden för avloppsverket används. 4 (19)

6 Förändrad årlig driftskostnad Årlig utsläppsreduktion/resurs effektivisering Detta gäller förändringen av situationen före och efter det att projektet har genomförts och tagits i drift. Denna parameter beräknas i huvudsak på två sätt; i) förändring i EBITDA 2 baserad på en finansiell analys av projektet, ii) beräkning av den årliga inbesparingen baserad på en teknisk analys av projektet. Den förväntade årliga reduktionen av indikatorn jämfört med situationen innan projektet genomförts, normalt uttryckt i ton. Det första steget är att beräkna en årlig annuitet för investeringen. För detta behövs dels en återbetalnings- avskrivningstid (capital recovery time) och dels en internränta. För alla projekt där UAC används skall ett UAC värde räknas ut baserat på en återbetalnings-/avskrivningstid på 10 år och en ränta på 5 %. Räntenivån är i linje (eller något högre) än vad som används i Norden för liknande beräkningar. Ifall återbetalningstiden är lång, som t.ex. för investeringar i infrastruktur bör hänsyn tas till den samhällsekonomiska situationen, och därmed kan det finnas anledning att räkna ut ett UAC baserat på en längre återbetalningstid, upptill 20 år. Från den annuitetsberäknade investeringskostnaden dras den årliga förändrade driftskostnaden bort. Denna subtraktion divideras slutligen med den årliga utsläppsreduktionen för att ge UAC-värdet, normal uttryckt i euro/ton minskat utsläpp. Detta ger följande formel: UAC = annuitet -årlig driftkostnadsförändring (i vissa fall EBITA 3 ) / utsläppsreduktion Det uträknade värdet på UAC jämförs sedan med det nordiska skuggpriset på indikatorn för att bedöma investeringens kostnadseffektivitet Miljömässig återbetalningstid Den miljömässiga återbetalningstiden är enklare än UAC att beräkna och används främst vid projekt med flera kvantifierbara indikatorer eftersom den möjliggör en helhetsanalys av kostnadseffektiviteten. Första steget i beräkningen innebär att utsläppsreduktionerna från de olika indikatorerna multipliceras med sina respektive nordiska skuggpriser och summeras därefter. Summan är ett euro belopp som indikerar vad kostnaden hade varit i Norden för att uppnå samma miljöeffekt. Därefter divideras den totala investeringskostnaden med summan ovan vilket ger den miljömässiga återbetalningstiden. Som vid beräkning av UAC bör en rimlighetsanalys göras för vad som är relevant gällande den totala investeringskostnaden. 2 EBITDA betyder Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization och kan utläsas ur ett bolags resultaträkning. 3 Framför allt beträffande nya s.k. greenfield satsningar t.ex. vindkraft projekt 5 (19)

7 Till skillnad från UAC finns inga direkta nordiska värden att jämföra med gällande den miljömässiga återbetalningstiden. NEFCO:s riktvärde är att den miljömässiga återbetalningstiden bör vara mindre än 10 år. 4. MILJÖRAPPORTERING OCH KONTROLL 4.1. Miljörapportering Alla projekt där NEFCO deltar måste årligen göra miljörapportering så länge NEFCO har ett finansiellt engagemang i projekten t.ex. lån eller aktiekapital. Redan innan projektet godkänns säkerställs det att behövlig information för beräkningen av projektets miljöeffekter kommer att finnas tillgänglig även efter projektets genomförande. Vanligen har ett standardiserat rapportformat överenskommits. Om miljöeffekterna kraftigt understiger det förväntade utfallet utvärderas orsakerna. NEFCO:s behov och möjlighet att agera finns beskrivna i de finansiella avtalen för att säkerställa att den förväntade miljönyttan uppfylls. Baserat på miljörapporteringen gör NEFCO årligen sammanställning för hur bolagets investeringar relaterar till sina respektive förväntade miljöeffekter. I sammanställningen ingår en beräkning av ett miljötal samt hur detta förhåller sig till ett projekts ekonomiska prestation. Vid beräkningen ingår samtliga i projektet ingående indikatorers summerade nordiska skuggpriser som jämförs med den årliga investeringskostnaden för projektet Administrering av miljödata och kvalitetsgranskning Till de viktigare delarna av NEFCO:s hantering av miljödata hör beräkning av miljöindikatorer för respektive projekt, tidpunkten för införandet i miljödatabasen samt hur kraven på den årliga miljöuppföljningen kommuniceras till kunden. Vid beräkning av miljöindikatorer gäller, i synnerhet för industriprojekt, att inte enbart beakta de indikatorer man avser reducera utan även andra parametrar såsom produktion för att senare kunna följa upp om data rörande utvalda miljöindikatorer korrelerar med produktionssiffror. Ett problem som kan uppkomma är att förutsäga vad som är mätbart av kunden efter implementeringen av ett projekt. I vissa länder kan svårigheterna bero på fel i data till följd av bl.a. lagstiftning, låg mätkvalitet, höga analyspriser för vissa parametrar etc. I sådant fall måste befintliga data omräknas till jämförbara enheter baserat på teknologibaserade uppskattningar trots att det ursprungliga antagandet var att miljöindikatorn skulle mätas. För att vara så säker som möjligt över siffrornas tillförlitlighet granskar minst två personer från miljöavdelningen eller utomstående konsult siffrorna innan de införs som miljöindikatorer. Denna granskning skall genomföras innan projektet tas upp för slutligt beslut i styrelsen. 6 (19)

8 De miljöindikatorer som valts inklusive möjliga kompletterande indikatorer sammanställas i tabellform med utsläppsdata före implementering samt förväntade utsläppsdata efter implementering. Om estimat används för att beräkna miljöindikatorerna skall beräkningssätt framgå. Denna tabell utgör stommen för införande i miljödatabasen. Då låne- eller aktionärsavtal förhandlas fram, ingår tabellen i avtalet i avsnittet om uppföljning. I avtalet bör tydligt framgå att tabellens värden är de som överenskommits och att det är på kundens ansvar att årligen vid årets slut gör rapportera. Vid behov görs besök hos kunden och resultaten revideras av miljöavdelningen eller av utsedd konsult. 7 (19)

9 BILAGA 1 NORDISKA SKUGGPRISER I denna bilaga har nordiska kostnader för investeringar i diverse utsläppsreducerande åtgärder inom olika sektorer sammanställts. De angivna kostnaderna är medelkostnader för de vanligaste indikatorerna bland NEFCO:s projekt. Ytterligare indikatorer för t.ex. kvicksilverutsläpp i samband med ett stort antal processer (industri och energiproduktion) finns tillgängliga. Kostnaderna följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. Nordiska skuggpriser Indikator Euro/enhet Enhet Kommentar Referens Energi- och 1 CO2 40 ton industriprojekt Energi- och 2 SO ton industriprojekt Energi- och 2 NOx ton industriprojekt Kommunala och 3 BOD ton industriprojekt Ntot, Kommunala och 3 ej jordbruk ton industriprojekt Ntot, jordbruk ton 4 Ptot, Kommunala och 4 ej jordbruk ton industriprojekt Ptot, 4 jordbruk ton Kommunala och 3 SS 10 ton industriprojekt Damm/partiklar 10 ton Industri och energi 3 Avfall 100 ton 3 Energi 20 MWh 5 T.ex. vatten- eller 3 Råvara/resurser 2 ton annan råvara VOC ton Industriprojekt 3 Listan är ett utdrag ur ett internt mera detaljerat NEFCO-material Referenser 1. The economic valuation of carbon. EIB och SEI. Opublicerad rapport 2. Svenska Koncessionsnämnden. Sverige 3. Regionala miljöpublikationer 411, Utvecklingsplan för vattenhushållningen i Birkaland. 4. Åtgärds- och konsekvensanalys för införande av miljökvalitetsnormer för fosfor i sjöar, SNV rapport 5289 samt Arheimer et al. Ambio 34, 7: Vartiainen et al Gaia Group, ISBN (19)

10 BILAGA 2 NEFCO ENVIRONMENTAL GUIDELINES Environmental Policy In order to fulfil its task in the environmental recovery of Eastern Europe, NEFCO will pursue the following environmental policy priorities: to verify that all the projects to be financed have a direct or indirect positive environmental impact on local as well as Nordic environment: to promote in all of its activities environmentally sound and sustainable development; to identify and quantify positive environmental impacts in the projects to be financed and to ascertain that possible negative environmental impacts are identified and assessed and all relevant mitigation measures are considered; to adopt adequate environmental assessment, management planning, audit and monitoring procedures throughout its activities. Environmental Procedures Overview Purpose of Procedures The purpose of these procedures is to ensure that NEFCO projects comply with appropriate international and local standards and the environmental requirements of the host country, and that: procedures are followed throughout the project approval and implementation process; potential environmental liabilities are avoided; all relevant mitigation measures and efficiency improvements are identified and considered; environmental costs are estimated along with other costs and liabilities; and all significant environmental issues are adequately addressed prior to submission of project documents to the Board of Directors. Procedures This chapter outlines the process by which NEFCO determines the adequacy of the Project Sponsor's environmental investigations of proposed project and works with the Project Sponsor to address environmental issues associated with the project. 9 (19)

11 1. Request for Environmental Information Description NEFCO s initial involvement in a project occurs at varying stages in project development. NEFCO can be approached for financing (1) before a feasibility study has been prepared, or (2) after completion of a detailed feasibility study. In both cases NEFCO must have sufficient information on the environmental aspects of the project to allow for proper preparation of indication of interest, project screening and determination of the level of environmental information required. Initial request for information on a proposed project should also include a summary of key environmental issues associated with the project. The key issues to be required are as follows: Environmental benefits and positive impacts of the project on local and Nordic environment, e.g. energy savings/environmental improvements Anticipated main negative impacts of the project and proposed environmental controls/technology to mitigate negative impacts Potential environmental liabilities/concerns associated with the project or the property Available environmental information, such as environmental audits or environmental impact assessments Responsibility The Investment Manager is responsible for requiring environmental information. Every effort should be made during project identification to ensure that this information is provided as early as possible. Project Sponsors are responsible for providing adequate information. Documentation The documentation of environmental issues provided by the Project Sponsor is kept in the project file by the Investment Manager. 2. Screening Description If a project proceeds beyond the indication of interest stage, NEFCO will screen the project to determine the nature and extent of the environmental work required. Screening serves two purposes: (1) to determine which projects need further environmental consideration and (2) to eliminate those unlikely to have negative environmental impacts. During screening, two questions will be asked of each project: 1. Does the project need an environmental impact assessment (EIA)? The purpose of an EIA is to identify scope and assess environmental impacts and to identify and propose adequate mitigation measures. 10 (19)

12 An EIA is normally needed for projects involving any of the following: development on a greenfield site; industrial developments; manufacture of products; expansion of an existing facility to undeveloped land; public infrastructure projects (e.g. water supply, sanitation, transport, energy); projects which have the potential to cause environmental impacts outside the area occupied by the project; whenever required by law. An EIA is normally not needed for projects involving any of the following: education (e.g. facilities, training); establishment of consulting and engineering firms; telecommunications, research; technical assistance; institutional development. 2. Does the project need an environmental audit (EA)? The purpose of an EA is to identify any environmental concerns that may be a potential liability, either to the Sponsor or to NEFCO. An EA is normally a requirement for projects that involve: expansion and modernization of a property; transfer or lease of a property. Based on the answers to these two questions, the project will be given two codes, which are entered on the environmental screening memorandum: A or B refers to whether the project requires an EIA (A) or no EIA (B). 1 or 2 refers to whether the project needs an EA (1) or does not need an EA (2). Category A: Category B: Category 1: Category 2: Project may result in diverse environmental impacts. EIA is required. Large-scale industrial or infrastructure projects normally require full EIA. Other projects may require a partial EIA that can be a separate study or a part of feasibility study. Project does not result in essential environmental impacts. No EIA is required. EA required. No EA required. Responsibility Screening is carried out before the feasibility study, after the Indication of Interest has been passed by the Board. Screening is initiated and carried out by the Investment Manager. When necessary, the Environmental Adviser is consulted. 11 (19)

13 Documentation The Environmental Screening Memorandum is created during the screening process. It should record the following information: - Project title - Investment Manager - Brief description of the project - Preliminary environmental information - Environmental issues apparent at screening - Environmental Screening Category - Environmental impact assessment (A or B) - Environmental audit (1 or 2) - Reason for screening into the chosen category - Other issues - Actions 3. Environmental Investigations Description Following approval of an indication of interest, NEFCO is likely to request that more comprehensive feasibility study is undertaken. The Environmental Investigations belong to this stage of the project cycle. Projects which require some form of environmental investigation will be identified through the screening process described in the previous chapter. Project Sponsor is normally the responsibility of the preparation of environmental investigations. The Project Sponsor and NEFCO should agree as early as possible, normally immediately after approval of the Indication of Interest, on any required environmental investigations, schedule, and contents (terms of reference, TOR), as appropriate. This is because findings should be directly integrated into project design. In many projects, especially in those involving process modernizations, EIA and EA are often linked and overlapping. EA e.g. should not focus on those issues of the present situation which are not relevant in the new situation or which will be covered in the EIA. Because projects normally differ quite much from each other, the detailed contents of the investigations should be defined for each project separately. When defining the comprehensiveness and the contents of the investigations national EIA and EA regulations should be respected, level and the procedures of public participation should be defined etc. The investigations should also be co-ordinated with other financiers. Environmental impact assessment (EIA) Environmental impact assessment is an examination of the potential environmental impacts of a project. Contents of an EIA can vary considerably depending on the type of project. It can be a major study conducted by a team of specialists. As to projects financed by NEFCO, the environmental issues can normally be successfully managed through a less extensive assessment. The contents of EIA should be specified for each project separately. 12 (19)

14 Regardless of the level of detail, EIA involves normally the following basic tasks: Identification of alternatives and their environmental impacts Scoping Prediction of impacts Evaluation of impacts Identification of mitigation measures Preparation of environmental monitoring plan Presentation of results The process and the results of the EIA are described in a formal document. Environmental audit (EA) Environmental audit is a method to determine the nature and extent of all environmental areas of concern at an existing facility. It consists of observations, interviews and reviews of records to determine if there is reason to suspect contamination or other environmental liability issues associated with a property. The process and the results of the EA are described in a formal document. Responsibility Responsibility for undertaking an environmental investigation rests with the Investment Manager. The preparation is normally the responsibility of the Project Sponsor. The Project Sponsor and the Investment Manager should agree as early as possible, normally immediately after approval of the Indication of Interest, on any required environmental investigations, schedule, and contents (terms of reference), as appropriate. This is because findings should be directly integrated into project design. Documentation For projects requiring environmental impact assessment and/or environmental audit, the following documentation will, typically, be required in the project file: Terms of reference and contract with consultants if hired directly by NEFCO. Copy of the environmental audit report. Copy of the environmental impact assessment report. Copy of Project Sponsor's response to the report(s), including the Sponsor's response to recommendations made in the report(s). 4. Environmental Review Description On completion of the environmental investigations, their adequacy and compliance with the terms of reference need to be reviewed. There are two complementary sets of criteria for reviewing an environmental investigation study: 13 (19)

15 1. Review of adequacy of studies Does the EIA and/or EA study satisfy the terms of reference? Do the reports adequately cover all significant environmental consequences, or is further investigation required? Do the reports: adequately cover all significant environmental impacts and potential liabilities? clarify which impacts are unavoidable and which can be mitigated? identify and recommend mitigation measures? summarize recommended actions? 2. Review of recommendations and conclusions from the environmental investigations The following questions should cover the review: Are there environmental concerns which suggest that the project should not proceed? Are there any environmental covenants which need to be built into the agreements? Responsibility The Project Sponsor should review the EIA and/or EA to ensure that the consultants who prepared the study followed the terms of reference. Before the Board presentation the Investment Manager will review all the information associated with the project and prepare an Environmental Review Memorandum. Also The Board of Directors will review the project for its environmental implications. Documentation Documentation in the project file consists of Environmental Review Memorandum and environmental conditions in the agreements. Contents of memorandum are as follows: Environmental information reviewed Key environmental issues Adequacy of proposed mitigation Compliance with pollution control standards Unresolved issues Further information requirements (if any) Further actions required by NEFCO staff and by Project Sponsor 5. Incorporation of Environmental Covenants into Agreement Description Environmental covenants arising from the environmental review of the project as well as penalties in cases of non-compliance will be incorporated into funding agreements. Responsibility The Investment Manager is responsible for the preparation of covenants and for their inclusion in the agreements. 14 (19)

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Fördjupning (länkar)

Fördjupning (länkar) Fördjupning (länkar) Länk 1: Användningsområden för prognoser samt genomgång av ett urval av tillgängliga prognosmodeller Källa: Utdrag från Collentine, D. (2004), Implementation of the WFD in Sweden:

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Blev det som det var tänkt?

Blev det som det var tänkt? VTI meddelande 942 2003 Blev det som det var tänkt? En internationell kunskapsöversikt om miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt Jan Schmidtbauer Crona Hans Antonson Lennart Folkeson Göran Blomqvist

Läs mer

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter VTI rapport 683 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter Förstudie Inge Vierth Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Sveriges åtagande i Baltic Sea Action

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste ändringar i skrotningspremierna Rapport 5414 december 2004 Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Regelverk och praxis i offentlig upphandling

Regelverk och praxis i offentlig upphandling Regelverk och praxis i offentlig upphandling Per Molander Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Potentiellt miljöskadliga subventioner. Förstudie från 2005 uppdaterad 2011

Potentiellt miljöskadliga subventioner. Förstudie från 2005 uppdaterad 2011 Potentiellt miljöskadliga subventioner Förstudie från 2005 uppdaterad 2011 rapport 6455 januari 2012 Potentiellt miljöskadliga subventioner Förstudie från 2005 uppdaterad 2011 NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer