KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP"

Transkript

1 1 ( 8 ) Tillhör Kommunfullmäktiges beslut , ,dnr /12 KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP BAKGRUND Från gäller en ny lag om allmänna vattentjänster, Vattentjänstlagen SFS 2006:412, som syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Kommunfullmäktige antog år 2008 nya Allmänna bestämmelser (ABVA 07) samt nya Taxeföreskrifter. Nästa fas i anpassningen till den nya lagen är en översyn och revidering av de kommunala verksamhetsområdena för vatten och avlopp. Den nya lagen medför inga principiella förändringar av kommunens skyldigheter, men några nyheter måste ändå uppmärksammas; - De kanske viktigaste nyheterna i lagen är att det numera vid behovsbedömningen av allmänt verksamhetsområde också ska tas hänsyn till miljöaspekterna, att behoven ska tillgodoses snarast ( 6 ) samt att va-anläggningarna ska vara långsiktigt hållbara med god hushållning av naturresurser ( 10 ). - Nytt är också att lagstiftningen inte bara gäller detaljplanelagda områden utan den gäller också vad som anses vara samlad bebyggelse, i detta sammanhang fastigheter. - Nyheter är också att va-verksamheten ska ha en egen bokföring och redovisning ( 50 ) som är avskild från kommunens övriga ekonomi samt att fondavsättningar får ske ( 30 ). - Kombinationen av att va-nät numera, från 1970-talet och framåt, uteslutande byggs ut som duplikatsystem (skilda ledningar för spillvatten och dagvatten) och lagstiftningens krav på skälig och rättvis avgiftsfördelning efter nyttan, har medfört att särskilda verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten måste inrättas. Dagvattentjänsten kan bestå av två delar, Dagvatten Fastighet och Dagvatten Gata, även detta mot bakgrund av en rättvis kostnadsfördelning, förklaringar se nedan. KORTFATTADE FÖRKLARINGAR VERKSAMHETSOMRÅDE Är grunden för det offentligrättsliga regelsystemet med rättigheter och skyldigheter i ett va-förhållande mellan Kommun och resp. fastighetsägare. INOM VERKSAMHETS- OMRÅDET Kommunen är skyldig att bygga ut och förvalta ett ledningsnät så att samtliga fastigheter kan ansluta sig. En fastighetsägare kan dock aldrig tvingas till kommunal anslutning. Däremot kan Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden med stöd av Miljöbalken förelägga om utsläppsförbud, vilket i praktiken då leder till kommunal anslutning. Huvudprincipen är att enskilda va-anläggningar inte godkänns. Fastighetsägarna är skyldiga att betala de avgifter som är fastställda i taxor. Kommunen beslutar om förbindelsepunktens läge, dvs. gränsen / platsen mellan kommunens ledningsnät och den enskilda fastighetsägarens va-installationer.

2 2 ( 8 ) UTOM VERKSAMHETS- OMRÅDET Kommunen har inga skyldigheter att tillhandahålla ett va-nät utan det är resp. fastighetsägares ansvar att inrätta erforderliga anläggningar och där avloppsanordningar är tillståndspliktiga. Om fastighetsägaren ändå vill ha kommunal anslutning kan särskilt avtal upprättas och där Kommunens ambition är att försöka hjälpa till om förutsättningarna är rimliga. DRICKSVATTEN AVLOPPSVATTEN SPILLVATTEN DAGVATTEN DAGVATTEN gata DAGVATTEN fastighet DRÄNVATTEN Betraktas som ett livsmedel och ska uppfylla ett antal kvalitetskrav. Är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten, exv. spillvatten, dagvatten och dränvatten. Är avloppsvatten exv. från hushållens toalett, dusch, disk etc., från restaurangkök, från olika industriprocesser mm. Är avloppsvatten från ytlig avrinning exv. från tak, gator, torg, begravningsplatser, till följd av regn, snösmältning samt annat tillfälligt vatten. Betyder att det finns dagvattenledningar som leder bort vatten från gator och vägar till nytta för fastigheterna. Betyder att fastighetens stuprör och annat dag- och dränvatten via en särskild ledning är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Är avloppsvatten från torrläggningsåtgärder, exv. från källardräneringar, från idrottsanläggningar, från begravningsplatser mm. Dränvatten är vanligtvis anslutet till dagvattennätet. KOMMUNENS VA-VERKSAMHET Kommunen har vatten- och avloppsanläggningar i Kisa, Rimforsa, Horn, Hycklinge, Björkfors och Ydrefors. BETÄNKANDE Gränserna för de nuvarande verksamhetsområdena är av förenklat slag och där motiven för gränsdragningen i vissa fall är dunkla och till vissa delar synes återge kommunens allmänna ambition. Därför har de nu föreslagna gränserna reviderats för att bättre spegla verkliga verksamhetsområden och planerade utbyggnader, vilket medfört såväl utökningar som inskränkningar. Till grund för förslaget har dels legat den övergripande ambitionen i Översiktsplan 2004 att I tätorterna, liksom i Ydrefors, skall avlopp normalt anslutas till det kommunala nätet och dels gällande detaljplaner per I likhet med tidigare lagstiftning så tar den nya Vattentjänstlagen bara sikte på behovet för hushållsändamål, d.v.s. för bostadsfastigheter. I verksamhetsområdena ingår även mindre näringsfastigheter, exv. butiker, matställen, kontor etc. som är integrerade i bostads- och centrumområden. Större näringsverksamheter, framförallt industrier i samhällens utkanter, är egentligen skyldiga att själva ordna sin va-försörjning. Av praktiska, rationella och miljömässiga skäl så är dock även dessa anslutna till de kommunala va-näten, men fyra industrifastigheter i Kisa har inte inkluderats i de nu föreslagna verksamhetsområdena, se nedan. Gators och vägars diken och rännstensbrunnar ingår inte i den allmänna va-anläggningen utan tillhör resp. väghållare, Trafikverket, Vägföreningar och Kommunens Gatuavdelning. I de allmänna va-anläggningarna ingår dock de ledningar och diken som gatu- och vägavvattningen mynnar i.

3 3 ( 8 ) Räddningstjänstens behov av brandposter är primärt inte ett ansvar för VA-huvudmannen, men är det förenligt med va-anläggningarna i övrigt bör behovet tillgodoses och kostnadsreglering får ske. Inskränkning av befintliga verksamhetsområden är i och för sig begränsade, men vissa möjligheter bedöms finnas och är kortfattat beskrivna under resp. samhälle. Ett område som inte inkluderas i de nu föreslagna verksamhetsområdena innebär inte att det blir utestängt för all framtid. Skulle framtida behov eller önskemål om kommunal va- anslutning uppstå så får det prövas på lämpligt sätt, exv. - Verksamhetsområdet kan utökas genom ett nytt beslut - Verksamhetsområdet kan utökas i samband med detaljplaneläggning - Anslutning kan ske genom särskilt avtal. KISA SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Ett område längs rv. 23/34 i söder och vidare längs lv 539 mot Bjärkeryds industriområde samt småindustrierna mellan Industrivägen och Tolvmannavägen. 2. Bostadsområdena Västra, Östra och Norra Mjällerum 3. Bebyggelsen längs vägen söder om Ydrevägen mittemot Kulla 4. De västligaste kvarteren av Norrhamra- och Egnahemsområdet. Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Samtliga fyra områden är exploaterade sedan tidigare samt är anslutna till det kommunala va-näten, dock några få undantag i område 1 vad gäller dricksvatten. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Ett område kring vattentornet, berörande Kisa 12:1. B. Ett område mellan bostadsområdena Harg och Brostorp, berörande Harg 6:8. C. Ett vattenområde som bara illustrerar va-ledningarnas läge till Kindasågen. D. Ett område i södra delen av Karleby Industriområde berörande Karleby 5:16. E. Ett område öster om järnvägen och Värgårdsudde, berörande Kisa 12:2, 13:38 och Karleby 5:16. F. Ett område norr om Enebygatan mellan Ödäng och Cap Jocke, berörande Kisa 1:1. G. Ett område söder och öster om industriområdet Ödäng och väster om Idrottsplatsen berörande Kisa 1:1. Motiven för inskränkningarna i områden A, B, D, E, och F är att dessa områden är planlagda som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse.

4 4 ( 8 ) Motivet för inskränkning av område G är att det till stora delar dels är planlagt som Allmän Plats / parkmark samt dels som industriområde som inte är exploaterat och där ny planläggning kommer att ske inom något år. Förekommande gemensamhetsanläggningar för fastigheter som ingår i samfällighet eller motsvarande och som innehar och förvaltar eget va-nät har inkluderats i verksamhetsområdena. Aktuellt område är; - Bläckfisken 1-6. Skälen att dessa områden inkluderats, trots att kommunen inte har något verksamhetsansvar, är att de är helt och fullt beroende av det kommunala va-nätet. Förslaget medför kompletteringar av dagvattennätet i de centrala delarna och i de äldre bostadsområdena. Följande större industrifastigheter betjänas av kommunalt vatten och avlopp men har inte inkluderats i de nu föreslagna verksamhetsområdena och ingår heller inte i nuvarande verksamhetsområde; - Karleby 15:1, Kindasågen, ägare Södra Timber AB. - Mjällerum 1:83, Långasjönäs Pappersbruk, ägare Swedish Tissue AB. - Bjärkeryd 2:15, Konverteringen, ägare Finnes Hygiene AB. - Bjärkeryd 6:3, BTT Plåt, ägare Intelligent Auction Center i Linköping AB. Några praktiska förändringar i va-leveranserna är naturligtvis inte aktuella, däremot avses särskilda va-avtal upprättas med de aktuella fastigheterna. RIMFORSA SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Bostadsområdena Björkliden och Hallsta i nordväst 2. Bostadsområdena Piras Udde och Linnäs i nordöst. Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Område 1, Björkliden och Hallsta, är exploaterat sedan tidigare samt anslutna till de kommunala va-näten. Område 2, Linnäs och Piras Udde, där färdigställs va-utbyggnaden under innevarande höst och där befintliga fastigheter fortlöpande ansluts till de kommunala va-näten. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Ett område norr om Ulrikavägen och väster om rv 23/34 berörande Hackel 2;7, 2:14 och 4:3. B. Ett område öster om rv 23/34 berörande Hackel 4:3. C. Bebyggelsegruppen Hackelgårdarna, inom Hackel 2:5, 2:11, 2:18 och Hackel 4:3 har kommunala va-tjänster.

5 5 ( 8 ) D. Ett smalt område norr om bebyggelsen vid Liljeholmen, berörande Linnäs 1:12. E. Grönområdet E mellan bebyggelsen och Åsunden, berörande Rimforsa 9:43. F. Vattenområden. Motivet för inskränkning i område A och D är att det idag inte finns någon bebyggelse och att området heller inte är planlagt. Motivet för inskränkning i område B är att det idag inte finns någon bebyggelse. Området är planlagt för småindustri men ett planarbete med inriktning på fritidsaktiviteter mm är nyligen påbörjat. Anslutningarna till bebyggelsegruppen C har skett med privata ledningar till det kommunala nätet och kanske inte enbart mot bakgrund av det tidigare lagstadgade kravet på hälsoskyddsbehovet. Några uppsägningar av ingångna avtal är naturligtvis inte aktuellt. Motivet för inskränkningen i område E är att det är planlagt som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse. Förekommande gemensamhetsanläggningar för fastigheter/byggnader som ingår i samfällighet med gemensam förbindelsepunkt eller motsvarande och som innehar och förvaltar eget va-nät har inkluderats i verksamhetsområdena. Aktuella områden är; - Rimforsa ga:11 / Rimforsa 1:140 1: Tävelstad ga:5 / Tävelstad 1:140-1:127. Skälen att dessa områden inkluderats, trots att kommunen inte har något verksamhetsansvar, är att de är helt och fullt beroende av det kommunala va-nätet. Förslaget medför, utöver ovan nämnda utbyggnader, kompletteringar av dagvattennätet i de centrala delarna och i de äldre bostadsområdena. HORNS SAMHÄLLE Inga nya områden tillkommer, endast några mindre justeringar av gränserna A. Ett område i söder ut mot lv 135 berörda fastigheter är Flarka 1:3, 14:1 och 14:10. B. Ett område i sydöst ut mot lv 135 och i öster utanför befintlig bebyggelse upp mot Kullerstadsvägen, berörande fastigheterna Flarka 1:3, 3:3, 3:6, 4:3, 5:1, 11:1, 14:1 och 5:27. C. Ett område norr om Gamla Hycklingevägen, berörande fastigheten Flarka 3:6. D. Ett område i nordväst berörande fastigheten Åby 1:1. E. Ett område berörande Tyresfors 1:3, mellan Stångån och Skolan. Motiven för inskränkningen i område A och E, trots att delar av området är planlagt, är att planen saknar aktualitet, medger inte någon bostadsbebyggelse samt att det idag heller inte finns någon bebyggelse.

6 6 ( 8 ) Motiven för inskränkningarna i övriga områden är att det idag inte finns någon bebyggelse och att områdena heller inte är planlagda. Förslaget medför utbyggnad / komplettering av vatten- och spillvattennätet i dels områdena längs Gamla Hycklingevägen och Kullerstadsvägen, dels Flarkafastigheterna vid Åbrovägen öster om Lillån och dels smärre komplettering av dagvattennätet i de centrala delarna och uppe på Höjdområdet. HYCKLINGE SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Bebyggelsen söder om lv 135 upp mot Höganlid 2. Bebyggelsen i öster längs lv 135, avser bara verksamhetsområde för Vatten Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Delar av område 1 blev anslutna till de kommunala va-näten under och 1990 talet och resterande bebyggda fastigheter blev anslutna under I område 2 har bebyggelsen varit ansluten till dricksvattennätet sedan 1980-talet. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Ett större område väster om samhället berörande fastigheten Hycklinge 1:35. B. Ett område mellan samhället och lv 135, berörande fastigheterna Hycklinge 5:9, 5:15 och s:4. C. För ett område i nordöst berörande delar av fastigheten Hycklinge 5:9. D. Ett område mellan Hjulebo och Åsunden berörande Hycklinge 1:35. E. Ett vattenområde omfattande hela viken i hamnområdet. Motiven för inskränkningen i område A, B och C är att det idag inte finns någon bebyggelse och att områdena heller inte är planlagda. Motivet för inskränkningen i område D är att det är planlagt som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse. Förslaget innebär utbyggnad av vatten och spillvatten för tre fastigheter öster om Höganlid samt grenledning till Hycklinge 5:9. BJÖRKFORS SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Bebyggelsen längs Odrygsbacken i söder 2. Bebyggelsen längs Kalle Seths väg i nordöst. Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Område 1, Odrygsbacken, är sedan tidigare anslutet till de kommunala va-näten.

7 7 ( 8 ) Inom område 2 är bebyggelsen anslutet till det kommunala nätet för dricksvatten, medan spillvattnet omhändertas genom enskilda anläggningar. Av allmänna miljöskäl samt att sjön Björken utgör kommunal dricksvattentäkt så bedöms lämpligt med en kommunal utbyggnad av spillvattennätet. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Två mindre områden norr om lv 666 / Oppebyvägen, berörande Ävjeboda 1:19, 1:21, 1:26 och 1:78. B. Ett mindre område vid norra utfarten och söder om lv 166 / Oppebyvägen, berörande fastigheten Ävjeboda 1:9. C. Ett mindre område söder om skolan, berörande fastigheten Knäppesvik 1:25. D. Ett mindre område norr om Kolarstigen, berörande fastigheten Knäppesvik 1:26. E. Ett mindre område söder om Åkervägen, berörande fastigheten Ryda 1:5. Motiven för inskränkningen i område A, B, C och E är att det idag inte finns någon bebyggelse och att områdena heller inte är planlagda. Motivet för inskränkningen i område D är att det är planlagt som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse. Förekommande gemensamhetsanläggningar för fastigheter/byggnader som ingår i samfällighet med gemensam förbindelsepunkt eller motsvarande och som innehar och förvaltar eget va-nät har inkluderats i verksamhetsområdena. Aktuellt område är; - Knäppesvik ga:2 / Knäppesvik 1:75-1:77. Dessutom är fastigheten Knäppesvik 1:81 ansluten till anläggningen. Förslaget medför utbyggnad/komplettering av vatten- och spillvattennät i området norr om skolan längs Gamla Landsvägen. YDREFORS SAMHÄLLE Föreslaget verksamhetsområde är identiskt med nuvarande verksamhetsområde och medför vare sig inskränkningar eller utbyggnader. Kommunen levererar vatten till Ydre kommun, som själva för sin egen del har att bedöma behovet av verksamhetsområde. EKONOMI Genomförandet av föreslagna åtgärder ovan samt en del gamla åtaganden avses finansieras inom va-verksamhetens saneringskonto samt en smärre del från anläggningsavgifter. Behov av ytterligare budgetmedel kommer sannolikt att uppstå. För va-abonnenterna innebär varken de nya verksamhetsområdena eller den nya lagstiftningen några direkta avgiftshöjningar. Däremot blir det en sänkning av avgifterna för de abonnenter som inte har några dagvattentjänster samt att fakturorna får ett tydligare utseende.

8 INFORMATION Informationsskrivelse har bifogats utskicket av va-fakturor i augusti månad. Under fyra veckor har materialet varit tillgängligt för påseende på kommunkontoret samt att det funnits på hemsidan. Vidare har materialet redovisats vid kommunens avlopps- och energimässa på torget i Kisa ( 8 ) Dessutom har information lämnats i samband med årliga medborgarträffar i Björkfors , i Hycklinge , i Ydrefors , i Rimforsa och i Horn Vid medborgarträffen i Kisa har informerats om att materialet finns tillgängligt för påseende på kommunkontoret. Inte i något fall har framförts några invändningar. Internt har arbetet presenterats på Planberedningen och där Miljökontoret framförde önskemål om vissa utvidgningar. Ägarna till de fastigheter som inte tidigare ingått i verksamhetsområdet och som inte har kommunal va-anslutning har fått separat informationsskrivelse under vecka BESLUT Kommunen, genom Kommunfullmäktige, har att besluta om verksamhetsområden i de sex orterna. Beslut beräknas kunna ske under december I takt med att tätorterna växer och va-nätet byggs ut så måste verksamhetsområdena revideras. Principiella och de viktigaste ställningstaganden till nyexploatering sker vanligtvis i samband med detaljplaneläggning. BILAGOR Till denna PM hör kartbilagor för områdena Kisa, Rimforsa, Horn, Hycklinge, Björkfors och Ydrefors. Kisa Veine Kederstedt

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Fredrik Mörtberg Advokatfirman Abersten HB Prästgatan 24, 831 31 ÖSTERSUND 063-13 23 35 070-528 33 75 fredrik.mortberg@abersten.com Vem ansvarar för avvattningen?

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga.

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga. 6 Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet.

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet. Sedan huvudman beslutat att fastighetens dränvatten skulle anslutas till dagvattennätet i stället för till spillvattennätet ansågs fastighetsägare inte vara skyldig att betala anläggningsavgift för denna

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE OM KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTENOCH AVLOPPSTJÄNSTER KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB INLEDNING Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 Upprättad: 2010-03-17 Reviderad: INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare och som berörs av utbyggnaden

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tillägg till ABVA 07 Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Innehållsförteckning 1. Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning Information till fastighetsägare Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning 1 Innehåll Inledning 3 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 6 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Vara kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tekniska servicenämnden TSN 41/09. Gäller från och med 1 november 2009. \\vara.local\anvandardata\hemkataloger\sti009\documents\wordpress\dokument

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr.

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr. 31 En fastighetsägare har inte medgivits nedsättning av va-avgiften för att han själv pumpat ut inträngande avloppsvatten från sin källare så att detta inte kom att belasta kommunens avloppsreningsverk.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1 (11) Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1. Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Huvudman för

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane

Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Informationsmöte etapp 3 - Dykälla och Forsane Datum: 2014-11-13 Plats: Sessionsalen i Kommunhuset Deltagare från kommunen: Krister Lavén projektledare Vänerkustprojektet, Teknikenheten Anna Edvartsen

Läs mer

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa

UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa UMEVAs uppbyggnad av en dagvattentaxa - 5 år efter införandet i UMEÅ - Conny Persson conny.persson@umeva.se 090-16 13 99, 070-517 13 99 Varför dagvattentaxa? Vattentjänstlagen (LAV) medger inte att kostnader

Läs mer

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Förbindelsepunkters lägen... 5 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen... 5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...

Läs mer

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen VA-Taxa Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2010-01-01 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

Taxa för vattentjänster

Taxa för vattentjänster 2013 Taxa för vattentjänster Gäller från 2013 och tills vidare. 00760076 Utelämna inledande nollor och de tre sista siffrorna vid avläsning. Vattenmätare Mölnlycke Landvetter Härryda hindås Rävlanda Hällingsjö

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Del 1 Antagen av Ystads kommun, Fullmäktige 111, 2008-09-18

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Karlshamns kommun. VA policy

Karlshamns kommun. VA policy VA policy 2013 Karlshamns kommun I hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten och avloppsverksamhet där skydd av miljö och människors hälsa sker i samklang med tillväxt och byggande.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

VA Viareds sommarstad

VA Viareds sommarstad VA Viareds sommarstad Presentation Filip Ström, projektledare 033-357464, filip.strom@borasem.se Harry Sörensen, VA-projektör och kontakt 033-357463, 0733-277207 harry.sorensen@borasem.se Carol Jarpa de

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer