KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP"

Transkript

1 1 ( 8 ) Tillhör Kommunfullmäktiges beslut , ,dnr /12 KINDA KOMMUN PM AVSEENDE VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR VATTEN OCH AVLOPP BAKGRUND Från gäller en ny lag om allmänna vattentjänster, Vattentjänstlagen SFS 2006:412, som syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Kommunfullmäktige antog år 2008 nya Allmänna bestämmelser (ABVA 07) samt nya Taxeföreskrifter. Nästa fas i anpassningen till den nya lagen är en översyn och revidering av de kommunala verksamhetsområdena för vatten och avlopp. Den nya lagen medför inga principiella förändringar av kommunens skyldigheter, men några nyheter måste ändå uppmärksammas; - De kanske viktigaste nyheterna i lagen är att det numera vid behovsbedömningen av allmänt verksamhetsområde också ska tas hänsyn till miljöaspekterna, att behoven ska tillgodoses snarast ( 6 ) samt att va-anläggningarna ska vara långsiktigt hållbara med god hushållning av naturresurser ( 10 ). - Nytt är också att lagstiftningen inte bara gäller detaljplanelagda områden utan den gäller också vad som anses vara samlad bebyggelse, i detta sammanhang fastigheter. - Nyheter är också att va-verksamheten ska ha en egen bokföring och redovisning ( 50 ) som är avskild från kommunens övriga ekonomi samt att fondavsättningar får ske ( 30 ). - Kombinationen av att va-nät numera, från 1970-talet och framåt, uteslutande byggs ut som duplikatsystem (skilda ledningar för spillvatten och dagvatten) och lagstiftningens krav på skälig och rättvis avgiftsfördelning efter nyttan, har medfört att särskilda verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten måste inrättas. Dagvattentjänsten kan bestå av två delar, Dagvatten Fastighet och Dagvatten Gata, även detta mot bakgrund av en rättvis kostnadsfördelning, förklaringar se nedan. KORTFATTADE FÖRKLARINGAR VERKSAMHETSOMRÅDE Är grunden för det offentligrättsliga regelsystemet med rättigheter och skyldigheter i ett va-förhållande mellan Kommun och resp. fastighetsägare. INOM VERKSAMHETS- OMRÅDET Kommunen är skyldig att bygga ut och förvalta ett ledningsnät så att samtliga fastigheter kan ansluta sig. En fastighetsägare kan dock aldrig tvingas till kommunal anslutning. Däremot kan Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden med stöd av Miljöbalken förelägga om utsläppsförbud, vilket i praktiken då leder till kommunal anslutning. Huvudprincipen är att enskilda va-anläggningar inte godkänns. Fastighetsägarna är skyldiga att betala de avgifter som är fastställda i taxor. Kommunen beslutar om förbindelsepunktens läge, dvs. gränsen / platsen mellan kommunens ledningsnät och den enskilda fastighetsägarens va-installationer.

2 2 ( 8 ) UTOM VERKSAMHETS- OMRÅDET Kommunen har inga skyldigheter att tillhandahålla ett va-nät utan det är resp. fastighetsägares ansvar att inrätta erforderliga anläggningar och där avloppsanordningar är tillståndspliktiga. Om fastighetsägaren ändå vill ha kommunal anslutning kan särskilt avtal upprättas och där Kommunens ambition är att försöka hjälpa till om förutsättningarna är rimliga. DRICKSVATTEN AVLOPPSVATTEN SPILLVATTEN DAGVATTEN DAGVATTEN gata DAGVATTEN fastighet DRÄNVATTEN Betraktas som ett livsmedel och ska uppfylla ett antal kvalitetskrav. Är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten, exv. spillvatten, dagvatten och dränvatten. Är avloppsvatten exv. från hushållens toalett, dusch, disk etc., från restaurangkök, från olika industriprocesser mm. Är avloppsvatten från ytlig avrinning exv. från tak, gator, torg, begravningsplatser, till följd av regn, snösmältning samt annat tillfälligt vatten. Betyder att det finns dagvattenledningar som leder bort vatten från gator och vägar till nytta för fastigheterna. Betyder att fastighetens stuprör och annat dag- och dränvatten via en särskild ledning är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Är avloppsvatten från torrläggningsåtgärder, exv. från källardräneringar, från idrottsanläggningar, från begravningsplatser mm. Dränvatten är vanligtvis anslutet till dagvattennätet. KOMMUNENS VA-VERKSAMHET Kommunen har vatten- och avloppsanläggningar i Kisa, Rimforsa, Horn, Hycklinge, Björkfors och Ydrefors. BETÄNKANDE Gränserna för de nuvarande verksamhetsområdena är av förenklat slag och där motiven för gränsdragningen i vissa fall är dunkla och till vissa delar synes återge kommunens allmänna ambition. Därför har de nu föreslagna gränserna reviderats för att bättre spegla verkliga verksamhetsområden och planerade utbyggnader, vilket medfört såväl utökningar som inskränkningar. Till grund för förslaget har dels legat den övergripande ambitionen i Översiktsplan 2004 att I tätorterna, liksom i Ydrefors, skall avlopp normalt anslutas till det kommunala nätet och dels gällande detaljplaner per I likhet med tidigare lagstiftning så tar den nya Vattentjänstlagen bara sikte på behovet för hushållsändamål, d.v.s. för bostadsfastigheter. I verksamhetsområdena ingår även mindre näringsfastigheter, exv. butiker, matställen, kontor etc. som är integrerade i bostads- och centrumområden. Större näringsverksamheter, framförallt industrier i samhällens utkanter, är egentligen skyldiga att själva ordna sin va-försörjning. Av praktiska, rationella och miljömässiga skäl så är dock även dessa anslutna till de kommunala va-näten, men fyra industrifastigheter i Kisa har inte inkluderats i de nu föreslagna verksamhetsområdena, se nedan. Gators och vägars diken och rännstensbrunnar ingår inte i den allmänna va-anläggningen utan tillhör resp. väghållare, Trafikverket, Vägföreningar och Kommunens Gatuavdelning. I de allmänna va-anläggningarna ingår dock de ledningar och diken som gatu- och vägavvattningen mynnar i.

3 3 ( 8 ) Räddningstjänstens behov av brandposter är primärt inte ett ansvar för VA-huvudmannen, men är det förenligt med va-anläggningarna i övrigt bör behovet tillgodoses och kostnadsreglering får ske. Inskränkning av befintliga verksamhetsområden är i och för sig begränsade, men vissa möjligheter bedöms finnas och är kortfattat beskrivna under resp. samhälle. Ett område som inte inkluderas i de nu föreslagna verksamhetsområdena innebär inte att det blir utestängt för all framtid. Skulle framtida behov eller önskemål om kommunal va- anslutning uppstå så får det prövas på lämpligt sätt, exv. - Verksamhetsområdet kan utökas genom ett nytt beslut - Verksamhetsområdet kan utökas i samband med detaljplaneläggning - Anslutning kan ske genom särskilt avtal. KISA SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Ett område längs rv. 23/34 i söder och vidare längs lv 539 mot Bjärkeryds industriområde samt småindustrierna mellan Industrivägen och Tolvmannavägen. 2. Bostadsområdena Västra, Östra och Norra Mjällerum 3. Bebyggelsen längs vägen söder om Ydrevägen mittemot Kulla 4. De västligaste kvarteren av Norrhamra- och Egnahemsområdet. Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Samtliga fyra områden är exploaterade sedan tidigare samt är anslutna till det kommunala va-näten, dock några få undantag i område 1 vad gäller dricksvatten. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Ett område kring vattentornet, berörande Kisa 12:1. B. Ett område mellan bostadsområdena Harg och Brostorp, berörande Harg 6:8. C. Ett vattenområde som bara illustrerar va-ledningarnas läge till Kindasågen. D. Ett område i södra delen av Karleby Industriområde berörande Karleby 5:16. E. Ett område öster om järnvägen och Värgårdsudde, berörande Kisa 12:2, 13:38 och Karleby 5:16. F. Ett område norr om Enebygatan mellan Ödäng och Cap Jocke, berörande Kisa 1:1. G. Ett område söder och öster om industriområdet Ödäng och väster om Idrottsplatsen berörande Kisa 1:1. Motiven för inskränkningarna i områden A, B, D, E, och F är att dessa områden är planlagda som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse.

4 4 ( 8 ) Motivet för inskränkning av område G är att det till stora delar dels är planlagt som Allmän Plats / parkmark samt dels som industriområde som inte är exploaterat och där ny planläggning kommer att ske inom något år. Förekommande gemensamhetsanläggningar för fastigheter som ingår i samfällighet eller motsvarande och som innehar och förvaltar eget va-nät har inkluderats i verksamhetsområdena. Aktuellt område är; - Bläckfisken 1-6. Skälen att dessa områden inkluderats, trots att kommunen inte har något verksamhetsansvar, är att de är helt och fullt beroende av det kommunala va-nätet. Förslaget medför kompletteringar av dagvattennätet i de centrala delarna och i de äldre bostadsområdena. Följande större industrifastigheter betjänas av kommunalt vatten och avlopp men har inte inkluderats i de nu föreslagna verksamhetsområdena och ingår heller inte i nuvarande verksamhetsområde; - Karleby 15:1, Kindasågen, ägare Södra Timber AB. - Mjällerum 1:83, Långasjönäs Pappersbruk, ägare Swedish Tissue AB. - Bjärkeryd 2:15, Konverteringen, ägare Finnes Hygiene AB. - Bjärkeryd 6:3, BTT Plåt, ägare Intelligent Auction Center i Linköping AB. Några praktiska förändringar i va-leveranserna är naturligtvis inte aktuella, däremot avses särskilda va-avtal upprättas med de aktuella fastigheterna. RIMFORSA SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Bostadsområdena Björkliden och Hallsta i nordväst 2. Bostadsområdena Piras Udde och Linnäs i nordöst. Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Område 1, Björkliden och Hallsta, är exploaterat sedan tidigare samt anslutna till de kommunala va-näten. Område 2, Linnäs och Piras Udde, där färdigställs va-utbyggnaden under innevarande höst och där befintliga fastigheter fortlöpande ansluts till de kommunala va-näten. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Ett område norr om Ulrikavägen och väster om rv 23/34 berörande Hackel 2;7, 2:14 och 4:3. B. Ett område öster om rv 23/34 berörande Hackel 4:3. C. Bebyggelsegruppen Hackelgårdarna, inom Hackel 2:5, 2:11, 2:18 och Hackel 4:3 har kommunala va-tjänster.

5 5 ( 8 ) D. Ett smalt område norr om bebyggelsen vid Liljeholmen, berörande Linnäs 1:12. E. Grönområdet E mellan bebyggelsen och Åsunden, berörande Rimforsa 9:43. F. Vattenområden. Motivet för inskränkning i område A och D är att det idag inte finns någon bebyggelse och att området heller inte är planlagt. Motivet för inskränkning i område B är att det idag inte finns någon bebyggelse. Området är planlagt för småindustri men ett planarbete med inriktning på fritidsaktiviteter mm är nyligen påbörjat. Anslutningarna till bebyggelsegruppen C har skett med privata ledningar till det kommunala nätet och kanske inte enbart mot bakgrund av det tidigare lagstadgade kravet på hälsoskyddsbehovet. Några uppsägningar av ingångna avtal är naturligtvis inte aktuellt. Motivet för inskränkningen i område E är att det är planlagt som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse. Förekommande gemensamhetsanläggningar för fastigheter/byggnader som ingår i samfällighet med gemensam förbindelsepunkt eller motsvarande och som innehar och förvaltar eget va-nät har inkluderats i verksamhetsområdena. Aktuella områden är; - Rimforsa ga:11 / Rimforsa 1:140 1: Tävelstad ga:5 / Tävelstad 1:140-1:127. Skälen att dessa områden inkluderats, trots att kommunen inte har något verksamhetsansvar, är att de är helt och fullt beroende av det kommunala va-nätet. Förslaget medför, utöver ovan nämnda utbyggnader, kompletteringar av dagvattennätet i de centrala delarna och i de äldre bostadsområdena. HORNS SAMHÄLLE Inga nya områden tillkommer, endast några mindre justeringar av gränserna A. Ett område i söder ut mot lv 135 berörda fastigheter är Flarka 1:3, 14:1 och 14:10. B. Ett område i sydöst ut mot lv 135 och i öster utanför befintlig bebyggelse upp mot Kullerstadsvägen, berörande fastigheterna Flarka 1:3, 3:3, 3:6, 4:3, 5:1, 11:1, 14:1 och 5:27. C. Ett område norr om Gamla Hycklingevägen, berörande fastigheten Flarka 3:6. D. Ett område i nordväst berörande fastigheten Åby 1:1. E. Ett område berörande Tyresfors 1:3, mellan Stångån och Skolan. Motiven för inskränkningen i område A och E, trots att delar av området är planlagt, är att planen saknar aktualitet, medger inte någon bostadsbebyggelse samt att det idag heller inte finns någon bebyggelse.

6 6 ( 8 ) Motiven för inskränkningarna i övriga områden är att det idag inte finns någon bebyggelse och att områdena heller inte är planlagda. Förslaget medför utbyggnad / komplettering av vatten- och spillvattennätet i dels områdena längs Gamla Hycklingevägen och Kullerstadsvägen, dels Flarkafastigheterna vid Åbrovägen öster om Lillån och dels smärre komplettering av dagvattennätet i de centrala delarna och uppe på Höjdområdet. HYCKLINGE SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Bebyggelsen söder om lv 135 upp mot Höganlid 2. Bebyggelsen i öster längs lv 135, avser bara verksamhetsområde för Vatten Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Delar av område 1 blev anslutna till de kommunala va-näten under och 1990 talet och resterande bebyggda fastigheter blev anslutna under I område 2 har bebyggelsen varit ansluten till dricksvattennätet sedan 1980-talet. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Ett större område väster om samhället berörande fastigheten Hycklinge 1:35. B. Ett område mellan samhället och lv 135, berörande fastigheterna Hycklinge 5:9, 5:15 och s:4. C. För ett område i nordöst berörande delar av fastigheten Hycklinge 5:9. D. Ett område mellan Hjulebo och Åsunden berörande Hycklinge 1:35. E. Ett vattenområde omfattande hela viken i hamnområdet. Motiven för inskränkningen i område A, B och C är att det idag inte finns någon bebyggelse och att områdena heller inte är planlagda. Motivet för inskränkningen i område D är att det är planlagt som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse. Förslaget innebär utbyggnad av vatten och spillvatten för tre fastigheter öster om Höganlid samt grenledning till Hycklinge 5:9. BJÖRKFORS SAMHÄLLE Tillkommande områden, framgår av kartbilagan; 1. Bebyggelsen längs Odrygsbacken i söder 2. Bebyggelsen längs Kalle Seths väg i nordöst. Härutöver också några mindre justeringar av gränserna. Område 1, Odrygsbacken, är sedan tidigare anslutet till de kommunala va-näten.

7 7 ( 8 ) Inom område 2 är bebyggelsen anslutet till det kommunala nätet för dricksvatten, medan spillvattnet omhändertas genom enskilda anläggningar. Av allmänna miljöskäl samt att sjön Björken utgör kommunal dricksvattentäkt så bedöms lämpligt med en kommunal utbyggnad av spillvattennätet. Att nu införliva dessa områden anses naturligt och som en bekräftelse på befintliga förhållanden. A. Två mindre områden norr om lv 666 / Oppebyvägen, berörande Ävjeboda 1:19, 1:21, 1:26 och 1:78. B. Ett mindre område vid norra utfarten och söder om lv 166 / Oppebyvägen, berörande fastigheten Ävjeboda 1:9. C. Ett mindre område söder om skolan, berörande fastigheten Knäppesvik 1:25. D. Ett mindre område norr om Kolarstigen, berörande fastigheten Knäppesvik 1:26. E. Ett mindre område söder om Åkervägen, berörande fastigheten Ryda 1:5. Motiven för inskränkningen i område A, B, C och E är att det idag inte finns någon bebyggelse och att områdena heller inte är planlagda. Motivet för inskränkningen i område D är att det är planlagt som Allmän plats/parkmark och saknar därmed bebyggelsemöjligheter samt att det inte heller förekommer någon befintlig bebyggelse. Förekommande gemensamhetsanläggningar för fastigheter/byggnader som ingår i samfällighet med gemensam förbindelsepunkt eller motsvarande och som innehar och förvaltar eget va-nät har inkluderats i verksamhetsområdena. Aktuellt område är; - Knäppesvik ga:2 / Knäppesvik 1:75-1:77. Dessutom är fastigheten Knäppesvik 1:81 ansluten till anläggningen. Förslaget medför utbyggnad/komplettering av vatten- och spillvattennät i området norr om skolan längs Gamla Landsvägen. YDREFORS SAMHÄLLE Föreslaget verksamhetsområde är identiskt med nuvarande verksamhetsområde och medför vare sig inskränkningar eller utbyggnader. Kommunen levererar vatten till Ydre kommun, som själva för sin egen del har att bedöma behovet av verksamhetsområde. EKONOMI Genomförandet av föreslagna åtgärder ovan samt en del gamla åtaganden avses finansieras inom va-verksamhetens saneringskonto samt en smärre del från anläggningsavgifter. Behov av ytterligare budgetmedel kommer sannolikt att uppstå. För va-abonnenterna innebär varken de nya verksamhetsområdena eller den nya lagstiftningen några direkta avgiftshöjningar. Däremot blir det en sänkning av avgifterna för de abonnenter som inte har några dagvattentjänster samt att fakturorna får ett tydligare utseende.

8 INFORMATION Informationsskrivelse har bifogats utskicket av va-fakturor i augusti månad. Under fyra veckor har materialet varit tillgängligt för påseende på kommunkontoret samt att det funnits på hemsidan. Vidare har materialet redovisats vid kommunens avlopps- och energimässa på torget i Kisa ( 8 ) Dessutom har information lämnats i samband med årliga medborgarträffar i Björkfors , i Hycklinge , i Ydrefors , i Rimforsa och i Horn Vid medborgarträffen i Kisa har informerats om att materialet finns tillgängligt för påseende på kommunkontoret. Inte i något fall har framförts några invändningar. Internt har arbetet presenterats på Planberedningen och där Miljökontoret framförde önskemål om vissa utvidgningar. Ägarna till de fastigheter som inte tidigare ingått i verksamhetsområdet och som inte har kommunal va-anslutning har fått separat informationsskrivelse under vecka BESLUT Kommunen, genom Kommunfullmäktige, har att besluta om verksamhetsområden i de sex orterna. Beslut beräknas kunna ske under december I takt med att tätorterna växer och va-nätet byggs ut så måste verksamhetsområdena revideras. Principiella och de viktigaste ställningstaganden till nyexploatering sker vanligtvis i samband med detaljplaneläggning. BILAGOR Till denna PM hör kartbilagor för områdena Kisa, Rimforsa, Horn, Hycklinge, Björkfors och Ydrefors. Kisa Veine Kederstedt

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga.

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga. 6 Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm SÖKANDE T D MOTPART Sundsvall Vatten AB Ombud: advokaten F M SAKEN Anläggningsavgift m.m. VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE 1. Va-nämnden

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

DOM 2008-12-22 Stockholm

DOM 2008-12-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1304 DOM 2008-12-22 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 20 december 2007 i mål nr M 1304-07, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Bolaget och kommunen anförde:

Bolaget och kommunen anförde: En fastighet befanns genom faktisk anslutning till huvudmannens vattennät, före ikraftträdandet av 1970 års va-lag, ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten. Tillika fråga om tillämplig taxetariff och

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3 13:3 Fastighetsägare har ansetts berättigad till viss reduktion av anslutningsavgiften när förbindelsepunkten för vatten- och avloppsanslutningen inte förlagts i fastighetens omedelbara närhet. Makarna

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4.1 ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSESTRUKTUR Fortsatt bebyggelseutveckling i kommunens olika delar Orust är en utpräglad landsbygdskommun. Drygt 60 procent av befolkningen

Läs mer