VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen är ett levande dokument som är under ständig förändring utifrån händelser eller organisatoriska förändringar m.m. som sker i och omkring föreningen och som hela tiden skall syfta till att klar- och tydliggöra föreningen Sundsvall Ortsvikens Bågskytteklubbs organisation, regler, värdegrund, vision, föräldrars roll, förväntningar på medlemmar och aktiva skyttar, nyckelregler och föreningen mål. Verksamhetsbeskrivning skall också vara utformad på så vis att en ny medlem i den ska kunna få svar på det flesta frågor som den enskilde kan ha samt kunna ta del av föreningens: Verksamhetsidé, Organisation, Mål, Vision och Värdegrund med mera. Verksamhetsbeskrivningen skall finnas lätt och tydligt tillgänglig på föreningens hemsida så att alla kan ta del av den samt att en kortversion ( bilaga 2) skall tas fram för överlämnande till nya medlemmar som kommer till föreningen. Föreningens verksamhetsidé, organisation och anläggningar: Klubben drivs ideellt utan anställda och är ansluten till Svenska Bågskytteförbundet (SBF). Organisation: Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelse: Styrelsen består av 5 ledamöter 2 suppleanter och adjungerande. Anläggningar och lokaler m.m. Inomhus har klubben sin träningslokal i källaren på Grönborgs, Sidsjövägen 1. Utomhusbana har klubben vid Kubens idrottsplats där klubben har Sveriges enda tavelbana på konstgräs. Skogsbana: Klubben har även en skogsbana som ligger i direkt anslutning till utomhusbanan för fält- jakt- och 3D-skytte.

2 2(5) Mål: Då SOBK är en idrottsförening så är naturligtvis föreningens mål med verksamheten att utbilda goda idrottsmän, representanter och skyttar som vill representera föreningen på tävlingar m.m. Det är alltså styrelsen förhoppning att alla som aktivt deltar i föreningens arrangerade verksamheter såsom träning m.m. också vill tävla och representera föreningen såväl nationellt som internationellt. Ett delmål är också att föreningen skall växa och att fler skall kunna ägna sig åt den ädla sporten bågskytte men för att lyckas med detta så krävs hela tiden nya ledare, tränare och engagerade föräldrar som kan och vill stötta och hjälpa föreningen att nå målet tillväxt av skyttar och engagerade ledare samt att få fler att börja tävla. I dag har föreningen i det närmaste nåt taket för vad man kan ta emot, detta i första hand p.g.a. bristen på tillväxt av ledare och tränare men också i viss mån för begränsade träningsutrymmen under framförallt vinterhalvåret. Detta innebär att föreningen i närtid inte kommer att ha några större aktiviteter/värvarkampanjer för att nå ut till fler än de som kommer till föreningen via grundkurserna (mer om Grundkurserna samt Prova-På-Dagar finns att läsa om på föreningens hemsida på ). SOBK ska på alla nivåer bedriva bågskytte så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Grunden för SOBK:s verksamhet är moral och etik samt alla människors lika värde och att utbilda och fostra goda skyttar och samhällsmedborgare. För att kunna nå detta har föreningen att följa föreningens och Svenska Bågskytteförbundets ledstjärna: Fokuserad Kraft med Glädje och Gemenskap. Därför vill vi utforma samt utveckla föreningen, bågskyttet och klubben så att: SOBK ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll SOBK får fram skyttar som representerar föreningen på tävlingar såväl nationellt som internationellt. SOBK får fram nya ledare, tränare, funktionärer och engagerade föräldrar som verkar för att trygga föreningens framtid. SOBK ska arbeta för att alla som vill, oavsett ursprung, religion, ålder, kön, fysiska och psykiska förutsättningar samt sexuell läggning får vara med i av föreningen driven idrottsverksamhet. SOBK ska ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. SOBK skall ha som mål att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för föreningens verksamhet och utveckling inför framtiden. SOBK ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

3 3(5) SOBK ska ha minst 6-8 st. informations- och medlemsmöten per år där bl.a. budget och Verksamhetsbeskrivningen är en stående punkt på dagordningen SOBK ska tillhandahålla en levande och väl uppdaterad hemsida. SOBK ska ha ett sådant klimat att alla får komma till tals och alla tankar och idéer skall lämnas respekt. SOBK skall arbeta för att fler ska göra mindre, d.v.s. att alla som kan ska utifrån sina personliga förutsättningar vara delaktig i föreningens utveckling och framtid i någon form (se arbetsgrupper på sidan 4). Värdegrund och Vision: SOBK:s värdegrund är att bedriva idrottslig verksamhet i form av Bågskytte för sina medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder, religion, sexualitet m.m. i enlighet med Riksidrottsförbundets och UNICEF:s målsättningar och inriktning samt också bedriva kvalificerad utbildning för skyttar och tränare för att erhålla motiverade och engagerade medlemmar som i sin tur skapar positiv utveckling för föreningen. Alla som är med i föreningen SOBK skall också arbeta för att motverka doping, missbruk och droger samt att alltid arbeta för att skapa glädje, gemenskap, god sportsmannaanda och mångfald vilket skall känneteckna hela föreningen. SOBK ska vara den kompletta klubben som vänder sig till kategorierna ungdom, elit, motionär och handikapp/funktionshinder. SOBK ska stötta ledare och aktiva att nå sina mål. SOBK tar avstånd från all typ av diskriminering och ser mångfald som ett medel att berika klubben. Vi ska fostra goda ambassadörer för klubben och bågskyttesporten. SOBK ska också stötta de skyttar som önskar satsa det lilla extra och som uttalat strävar efter att nå till landslagsnivå, oavsett disciplin. Detta skall ske utan att skyttar med inte samma höga ambitionsnivå skall behöva känna att de inte får den hjälp och det stöd de behöver. Detta möjliggörs genom ständig utveckling och utbildning av klubbens styrelse, tränare och ledare. Föräldraansvar: Bågskytte är en anrik sport för tävlande såväl som motionärer. En sport som mer eller mindre alla kan utöva. Det är dock viktigt att förstå att bågskytte också är en vapensport. När det gäller utövande av vapensporter ställer det stora krav på det egna ansvaret för att olyckor inte ska kunna ske. Därför vill vi att Ni föräldrar är med era barn under de första träningarna för att lära er sporten samt förstå dess villkor och de säkerhetsbestämmelser som finns. Vi ser det också som mycket positivt om föräldrar provar på att skjuta själva tillsammans med sitt barn under de första träningarna. Det är både roligt, lärorikt och sporrande att lära sig en ny sport tillsammans.

4 4(5) Föreningens förväntningar på medlemmar och skyttar (se också bilaga 1: Nyckelansvar). ALLA skyttar över 15 år bör vara med och vara aktiva i en arbetsgrupp (exempel på arbetsgrupper se nedan). En förälder som har ett eller flera barn under 15 år där minst en har licens bör vara med och vara aktiv i en arbetsgrupp. När det gäller tävlingsdagar som SOBK arrangerar är det önskvärt att alla med licens och en förälder till barn med licens hjälper till med olika uppgifter. När det gäller arbetsdagar så är önskemålet att alla hjälper till minst 4 ggr/år. Försäljning. Vid de försäljningstillfällen klubben har per år t.ex. restaurangchansen/salami så är önskemålet att alla som har licens eller barn med licens ska efter bästa förmåga sälja det man tror sig kunna. Överskottet av detta går sedan till bl.a. trevligheter som arrangeras av föreningen samt till den dagliga driften m.m. Städning av inomhuslokalen samt klubbstugan skall utföras av samtliga skyttar med egen nyckel (se bilaga 1: Nyckelregler). Medlemsavgift skall betalas i anknytning till årskifte eller snarast vid inträde i föreningen. Mer om medlemsavgifterna finns att läsa på hemsidan Förslag på arbetsgrupper 2015 och uppgifter per grupp: UNGDOM OCH TRÄNINGSGRUPP: o Tränar/ledarstab o Utbildning o Föräldrar o Hemsidan o Kontakt med ansvariga för Norrlandsgruppen TÄVLINGSGRUPP: o Anmälningar o Servering o Lotteri o Priser o Media o Domare o Evenemang/Arrangemang Mix-SM 2015 och JSM 2016 (tillfällig arbetsgrupp): Börje, Rune, Torsten och Lennart MATERIALGRUPP: o Skjutlokal o Byggnader o Slyröjning o Underhåll o Klubbutrustningar o Nycklar EKONOMIGRUPP: o LOK-stöd o Anläggningsbidrag m.m. o Idrottslyft o Sponsring o Företag Föräldragrupp/Föräldraråd o För fram frågor tankar och idéer m.m. som föräldrarna och deras barn kan ha kring föreningen SKOGSGRUPP(KLAR): Lennart, Börje, Torsten, Stefan och Amadeus med flera* Styrelsen skall löpande hållas informerad om vad respektive arbetsgrupp har på gång för aktiviteter i gruppen. Är det så att aktiviteten är kopplad till ev. kostnad skall detta först förankras och godkännas av styrelsen eller av för detta utsedd ledamot.

5 5(5) Varje arbetsgrupp tar fram en ansvarig för varje grupp som är sammankallande för gruppen samt har rapporteringsansvar mot styrelsen. Arbetsgrupperna skall också verka för att engagera och få med övriga skyttar, medlemmar och föräldrar i sin arbetsgrupp för att föreningen ska kunna uppnå visionen att fler ska göra mindre. Vid olika arrangemang, arbetsdagar, tävlingar o.s.v. så kan viss arbetsväxling krävas, d.v.s. att alla kan t.ex. inför större arrangemang, städdagar m.m. tvingas vara delaktiga och hjälpa till med annat än det som specifikt kommit fram i gruppens mål- och visionsbeskrivning: Verksamhetsbeskrivningen enhälligt antagen och godkänd vid styrelsemöte och kommer att presenteras vid årsmötet* Sundsvall För styrelsen i Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb Rune Andersson Ordförande *Kommentar: Om medlemmarna antar Verksamhetsbeskrivningen vid årsmötet i sin helhet så gäller därmed denna Verksamhetsbeskrivning fr.o.m. detta datum!

6 6(5) Bilaga 1 REGLER FÖR EGET NYCKELINNEHAV I SOBK: Som aktiv skytt (eller förälder till aktiv skytt) i SOBK som representerar föreningen vid i första hand tävling finns möjlighet att ansöka om att få egen nyckel till inomhus- och utomhuslokalen efter ansökan hos styrelsen. Tanken med detta är att Du som kanske har svårt att träna på de tider som många andra p.g.a. arbete m.m. ska kunna träna på tider som passar Dig (se också punkt 7 nedan). Ansökan om egen nyckel kan göras tidigast cirka 3-4 veckor från det att du betalt medlemskap i föreningen (se också nedan regler/krav för nyckelinnehav). Grundregeln är att vi alla tränar tillsammans vid ordinarie träningstillfällen för att lära känna varandra och inte tappa det som är den ideella rörelsen styrka: Delad glädje och gemenskap kring något vi har gemensamt och tycker om! Med nyckelinnehavet följer nedan regler som du godkänner då du kvitterar nyckeln! 1. För att erhålla egen nyckel enligt ovan krävs att du bet. medlemsavgift samt aktivt tränar (helst tävlar och representerar föreningen) fullvärdigt medlemskap, (d.v.s. gäller inte familj- eller passiv medlem (s.k. stödmedlemskap). 2. Nyckeln kvitteras (efter godkännande) och erhålls kostnadsfritt. 3. Skulle nyckeln förkomma är den som kvitterat nyckeln skyldig att ersätta föreningen med motsvarande tillverkningskostnaden av en ny nyckel samt 50: - i administrativ avgift! 4. Nyckeln får inte lånas ut! Undantag: Styrelsen kommer att tillfälligt låna ut nyckel till skytt/ medlem som satt upp sig på städlista som inte har egen nyckel 5. Lokalen får endast användas för därför avsett ändamål, bågskytteträning. Undantag: Efter godkännande från styrelsen kan lokalen användas för andra ändamål såsom möten/ födelse-dagskalas m.m. Då lokalen är abonnerad för andra ändamål än bågskytte skall detta anslås tydligt på anslagstavlan med relevant information om tider m.m! 6. Med nyckelinnehav följer förpliktelsen att sätta upp sig på städlistan som ska finnas anslagen i hallen/klubbstugan*! 7. Den som avser att använda lokalen för bågskytteträning andra tider än ordinarie träningstider bör informera övriga medlemmar och skyttar om det via t.ex. Face-booksidan Skogskytte Sundsvall eller sätta upp ett anslag i hallen (detta för att möjliggöra spontan-idrottande då det kan inspirera någon som inte planerat träna att träna med dig med vetskapen att få sällskap)! Du som öppnar lokalen ansvar också för att lokalen blir låst varför du i din information bör uppge hur länge du avser att träna så att de som kommer vet. 8. Lokalen skall lämnas städad och återställd i det skick du själv önskar finna den! 9. Ingen under 16 år får vistas ensam i lokalen utan målsman eller annan vuxen (brand- och säkerhetsskäl m.m.)! * Undantag från förpliktelsen att anteckna sig på städlistan: Styrelsen med flera samt äldre medlemmar m.m. som kan betraktas som hedersmedlemmar efter beslut av styrelsen. Undantag från ovan regler beslutas i varje enskilt fall av styrelsen! OBS! Anslå på anslagstavlan datum och klockslag då du tänker städa så de som tänker träna vet att lokalen då är upptagen! Sundsvall 2015 Styrelsen: Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb

7 Bilaga 2 Kortfattad VERKSAMHETSBESKRIVNING för Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VÄLKOMMEN till SOBK! Verksamhetsbeskrivningen som du nu fått är en s.k. kortversion, hela verksamhetsbeskrivningen finns att läsa på föreningens hemsida: Då Verksamhetsbeskrivningen är ett levande dokument så kommer den vara under ständig förändring och uppdatering vilka kommer att framgå på hemsidan samt informeras om vi medlemsmöten m.m.. Organisation: Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelse: Styrelsen består av 5 ledamöter 2 suppleanter och adjungerande. Anläggningar och lokaler: Inomhus har klubben sin träningslokal i källaren på Grönborgs, Sidsjövägen 1. Utomhusbana har klubben vid Kubens idrottsplats där klubben har Sveriges enda tavelbana på konstgräs. Skogsbana: Klubben har även en skogsbana som ligger i direkt anslutning till utomhusbanan för fält- jakt- och 3D-skytte. Mål: Då SOBK är en idrottsförening så är naturligtvis föreningens mål med verksamheten att utbilda goda idrottsmän, representanter och skyttar som vill representera föreningen på tävlingar m.m. Värdegrund och Vision: SOBK:s värdegrund är att bedriva idrottslig verksamhet i form av Bågskytte för sina medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder, religion, sexualitet m.m. i enlighet med Riksidrottsförbundets och UNICEF:s målsättningar och inriktning samt också bedriva kvalificerad utbildning för skyttar och tränare Föräldraansvar: Bågskytte är en anrik sport för tävlande såväl som motionärer. En sport som mer eller mindre alla kan utöva. Det är dock viktigt att förstå att bågskytte också är en vapensport. När det gäller utövande av vapensporter ställer det stora krav på det egna ansvaret för att olyckor inte ska kunna ske. Därför vill vi att Ni föräldrar är med era barn under de första träningarna för att lära er sporten samt förstå dess villkor och de säkerhetsbestämmelser som finns. Vi ser det också som mycket positivt om föräldrar provar på att skjuta själva tillsammans med sitt barn under de första träningarna. Det är både roligt, lärorikt och sporrande att lära sig en ny sport tillsammans. Föreningens förväntningar på medlemmar och skyttar (se också bilagan: Nyckelansvar). ALLA skyttar över 15 år bör vara med och vara aktiva i en arbetsgrupp (exempel på arbetsgrupper se nedan). Även en förälder som har ett eller flera barn under 15 bör vara med och vara aktiv i en arbetsgrupp. När det gäller tävlingsdagar som SOBK arrangerar är det obligatoriskt att alla med licens och en förälder till barn med licens hjälper till med olika uppgifter. När det gäller arbetsdagar så är önskemålet att alla hjälper till 4 ggr/år. Vid de försäljningstillfällen klubben har per år t.ex. restaurang-chansen/salami så är önskemålet att alla som har licens eller barn med licens ska efter bästa förmåga sälja det man tror sig kunna. Överskottet av detta går sedan till bl.a. trevligheter som arrangeras av föreningen samt till den dagliga driften m.m. Städning av inomhuslokalen samt klubbstugan skall utföras av samtliga skyttar med egen nyckel (se bilaga: Nyckelregler). Medlemsavgift skall betalas i anknytning till årskifte eller snarast vid inträde i föreningen. Mer om medlemsavgifterna finns att läsa på hemsidan Förslag på arbetsgrupper 2015 och uppgifter per grupp: UNGDOM OCH TRÄNINGSGRUPP: TÄVLINGSGRUPP: MATERIALGRUPP: EKONOMIGRUPP: FÖRÄLDRAGRUPP/RÅD SKOGSGRUPP(KLAR): Arbetsgrupperna skall också verka för att engagera och få med övriga skyttar, medlemmar och föräldrar i sin arbetsgrupp för att föreningen ska kunna uppnå visionen att fler ska göra mindre. Ibland kan/bör/måste arbets växling ske mellan de olika Arbetsgrupperna då situationen så kräver samt för att främja kunskapsutbyte för alla! VAR GOD VÄND!

8 8(5) REGLER FÖR EGET NYCKELINNEHAV I SOBK: Som aktiv skytt (eller förälder till aktiv skytt) i SOBK som representerar föreningen vid i första hand tävling finns möjlighet att ansöka om att få egen nyckel till inomhus- och utomhuslokalen efter ansökan hos styrelsen. Tanken med detta är att Du som kanske har svårt att träna på de tider som många andra p.g.a. arbete m.m. ska kunna träna på tider som passar Dig (se också punkt 7 nedan). Ansökan om egen nyckel kan göras tidigast cirka 3-4 veckor från det att du betalt medlemskap i föreningen (se också nedan regler/krav för nyckelinnehav). Grundregeln är att vi alla tränar tillsammans vid ordinarie träningstillfällen för att lära känna varandra och inte tappa det som är den ideella rörelsen styrka: Delad glädje och gemenskap kring något vi har gemensamt och tycker om! Med nyckelinnehavet följer nedan regler som du godkänner då du kvitterar nyckeln! 10. För att erhålla egen nyckel enligt ovan krävs att du bet. medlemsavgift samt aktivt tränar (och helst tävlar och representerar föreningen) fullvärdigt medlemskap, (d.v.s. gäller inte familj- eller passiv medlem (s.k. stödmedlemskap). 11. Nyckeln kvitteras (efter godkännande) och erhålls kostnadsfritt. 12. Skulle nyckeln förkomma är den som kvitterat nyckeln skyldig att ersätta föreningen med motsvarande tillverkningskostnaden av en ny nyckel samt 50: - i administrativ avgift! 13. Nyckeln får inte lånas ut! Undantag: Styrelsen kommer att tillfälligt låna ut nyckel till skytt/ medlem som satt upp sig på städlista som inte har egen nyckel 14. Lokalen får endast användas för därför avsett ändamål, bågskytteträning. Undantag: Efter godkännande från styrelsen kan lokalen användas för andra ändamål såsom möten/ födelse-dagskalas m.m. Då lokalen är abonnerad för andra ändamål än bågskytte skall detta anslås tydligt på anslagstavlan med relevant information om tider m.m. 15. Med nyckelinnehav följer för-pliktelsen att sätta upp sig på städlistan som ska finnas anslagen i hallen/klubbstugan*! 16. Den som avser att använda lokalen för bågskytteträning andra tider än ordinarie träningstider bör informera övriga medlemmar och skyttar om det via t.ex. Face-booksidan Skogskytte Sundsvall eller sätta upp ett anslag i hallen (detta för att möjliggöra spontan-idrottande då det kan inspirera någon som inte planerat träna att träna med dig med vetskapen att få sällskap)! Du som öppnar lokalen ansvar också för att lokalen blir låst varför du i din information bör uppge hur länge du avser att träna så att de som kommer vet. 17. Lokalen skall lämnas städad och återställd i det skick du själv önskar finna den! 18. Ingen under 16 år får vistas ensam i lokalen utan målsman eller annan vuxen (brand- och säkerhetsskäl m.m.)! * Undantag från förpliktelsen att anteckna sig på städlistan: Styrelsen äldre medlemmar m.m. som kan betraktas som hedersmedlemmar efter beslut av styrelsen. Övriga undantag från ovan regler beslutas i varje enskilt fall av styrelsen! OBS! Anslå på anslagstavlan datum och klockslag då du tänker städa så de som tänker träna vet att lokalen då är upptagen! Verksamhetsbeskrivning och Nyckelregler antagna/godkända vid årsmötet 2015-XX-XX Styrelsen Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer