Reservation. Motion av Anja Sonesson (M) om Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reservation. Motion av Anja Sonesson (M) om Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld"

Transkript

1

2 Vård- och omsorgsberedningen Ärende nr: STK Reservation Motion av Anja Sonesson (M) om Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld Sverigedemokraterna anser att Anja Sonessons motion bör bifallas. Förslaget är välkommet, efterfrågat och helt i linje med den sak vi själv driver i den här frågan. Vi yrkade därför avslag till förslaget att anse motionen besvarad. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet. Nina Kain (SD)

3 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Vår referens Jenny Hägerklint Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Motion av Anja Sonesson (M) om Resurscentrum mot hedersr e- laterat förtryck och våld STK Sammanfattning Anja Sonesson (M) yrkar i en motion att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta initiativ till ett virtuellt och fysiskt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, riktat främst till ungdomar. Yttrande har inhämtats från Sociala resursnämnden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Beslutsunderlag Motion av Anja Sonesson (M) om Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld Remiss till Sociala resursnämnden med svar senast 12 augusti 2013 Remissvar från sociala resursnämnden Reservationen M och FP från Sociala resursnämnden Från Sociala resursnämnden, reservation (SD) G-Tjänsteskrivelse Beslutsplanering Vård- och omsorgsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

4 2 (6) Ärendet Motionen Anja Sonesson (M) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, likt Origo 1 i Stockholm. Verksamheten ska ge stöd och råd till främst ungdomar, men även andra åldersgrupper, som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, samt arbeta med kompetens- och metodutveckling och ha en stödjande och vägledande funktion för yrkesverksamma. Resurscentret ska vara både fysiskt och virtuellt. Motionären hänvisar till en kartläggning av hedersrelaterad problematik som gjorts i Stockholm, av Stockholms universitet, och som bl.a. visar på att var tionde flicka och 4 procent av pojkarna i 15-årsåldern lever med hedersrelaterade problem som hårt begränsar deras liv, en stor andel är även utsatta för psykisk och fysisk misshandel. Kartläggningen resulterade i Origo, ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten. Motionären framför att det inte finns anledning att tro att det hedersrelaterade förtrycket och våldet är mindre utbrett i Malmö än i Stockholm. Yrkesverksamma som arbetar med ungdomarna efterfrågar stöd och hjälp för att hantera problematiken men resurser och tillgång till detta är begränsad. Inhämtat yttrande från Sociala resursnämnden Sociala resursnämnden beskriver i remissvaret det komplicerade i problematiken kring hedersrelaterat förtryck och våld, som är en del av problemet våld i nära relation. Det finns vissa inslag som är specifika och som kräver särskilda insatser och stöd, vilket nämnden redogör för. Då hela familjen och även släkten kan vara inblandad i kontrollen och förtrycket, är behovet av stöd och skydd omfattande och särskild kunskap om de mekanismer som styr beteendet krävs, jämfört med vid annat våld i nära relation. Den starka kontroll som många lever med innebär också särskilda svårigheter att söka hjälp, familjen är inte bara ett hot utan också den stora tryggheten för många. Sociala resursnämnden nämner Ungdomsstyrelsens rapport "Gift mot sin vilja" (2009) som är relevant även för situationen i Malmö. Där redogörs för att ungdomar i Sverige lever med begränsningar och/eller villkor för val av partner och äktenskap samt att är oroliga för att inte själva få välja vem de ska gifta sig med. Sociala resursförvaltningen har genomfört en kartläggning om Våld i nära relation i Malmö stad 2 som bl.a. visar på att Social jour under 2012 hade 93 ärenden som bedömdes innefatta hedersproblematik. Boende Heder hade 45 placeringar av flickor/unga kvinnor med hedersrelaterad problematik varav 13 st var under 18 år. En mindre enkätundersökning genomförd av Ungdomsmottagningen Lönnen hösten 2011 besvarades av 97 ungdomar övervägande delen flickor. I enkäten uppgav ca 15 procent, främst flickor, att det fanns en liten till stor risk för att de kan bli straffade om de inte är oskuld när de gifter sig Sociala Resursförvaltningen, Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

5 Vidare beskrivs Origos verksamhet i remissvaret. Det är både ett virtuellt resurscentrum på nätet som riktar sig till både unga och yrkesverksamma och ett fysiskt resurscentrum dit ungdomar kan vända sig för stöd och rådgivning. Det är bland annat inspirerat av Koncept Karin i Malmö och består av ett arbetsteam med yrkesverksamma från olika myndigheter. Stockholms stad ansvarar för att driva Origo men är ett samarbete mellan 25 kommuner (1,5 miljoner invånare)i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län samt Stockholms läns landsting. Budgeten är på ca 6 miljoner - kommunerna finansierar tillsammans ca 3 miljoner och Polismyndigheten och Landstinget tillsammans resterande 3 miljoner. Personalen består av socionomer, en barnmorska och en polis på halvtid. 3 (6) Sociala resursnämnden redogör för de insatser som görs i Malmö stad. Utifrån Malmö stads handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn finns ett flertal verksamheter till stöd och skydd för de som är utsatta liksom stöd, behandling och påverkan av förövarna. Kriscentrum Malmö boende heder, är särskilt riktad till flickor och unga kvinnor i åldern år som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som har ett skyddsbehov. Koncept Karin innebär att de som gör en polisanmälan får erbjudande om psyksosocialt stöd från kommunen parallellt med brottsutredningen. Kriscentrum för barn och ungdomar, som samordnar insatserna mellan socialtjänsten och rättsväsendet och erbjuder behandling för barn och föräldrar. Samtalsmottagningen ger stöd, rådgivning och behandling till personer över 18 år - och deras barn - som själv söker hjälp och som inte vill polisanmäla. Utöver att vara ett stöd till enskilda personer har alla verksamheter i uppdrag att stödja andra verksamheter i Malmö, genom utbildningar och konsultativ funktion. På Plattform Malmö, finns flera verksamheter som kan komma i kontakt med målgruppen: Familjeteamet, Stödcentrum, Socialarbetare för ungdom, Socialsekreterare på polisen, Multi Systemisk Terapi (MST), Ungdomstjänst och Soctanter på nätet samt Chatten. Chatten har öppet vardagar, på kontorstid, liksom Origos chatt. Vidare beskriver Sociala resursnämnden att flera ideella organisationer arbetar aktivt med hedersproblematiken. Några, Kvinnojourerna och TänkOm, tar emot kvinnor över 18 år i boendena, samtliga föreningar bedriver olika former av förebyggande arbete. Detta arbete är mycket värdefullt då det kan kännas lättare för ungdomarna att vända sig till någon som inte representerar en myndighet. Kommunen stödjer arbetet genom organisationsbidrag, flera föreningar får även bidrag till sin verksamhet från Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden. Plattform Malmö bedriver sedan september 2012 ett projekt som är delfinansierat av Länsstyrelsen i Skåne län 3. Projektets syfte är att öka kunskapen hos personalen om hedersförtryck och våld för att hitta metoder och verktyg som ska kunna användas i arbetet med flickor och pojkar i åldern år, och deras familjer. Ytterligare ett syfte är att förbättra insatserna genom att utöka samarbetet mellan olika enheter, verksamheter och organisationer som möter målgruppen. Kommande år kommer fokus att vara på att arbeta förebyggande och ge ett direkt stöd till utsatta ungdomar. Sociala resursnämnden bedömer att det finns skäl att ha ökat fokus på frågan och ett behov av 3 Projektet har beviljats medel från Länsstyrelsen för att fortsätta fram till september 2014.

6 att utveckla arbetet med personer som lever i en hedersmiljö, såväl vad gäller metodutveckling som samarbete mellan olika aktörer. Malmö har andra förutsättningar än Stockholm, här finns ett utvecklat samverkanssystem och verksamheter t.ex. Koncept Karin som delvis arbetar liknande Origo. De befintliga verksamheterna har som en del av sitt uppdrag att vara ett resurscenter inom sitt område och ger stöd till andra verksamheter och personalgrupper. Det kompetenscentrum för våld i nära relation som startas i Malmö 2014 är också en resurs som bör tas i beaktande och involveras i arbetet. Kompetenscentret ska ge basutbildningar inom området våld i nära relation men även kunna bidra med fördjupade utbildningar kring till exempel hedersförtryck och våld. Sammantaget innebär detta att de insatser som Origo erbjuder delvis bedrivs genom de befintliga verksamheternas försorg, det behöver inte startas en ny verksamhet utan det fortsatta utvecklingsarbetet bör bygga på de redan befintliga. Sociala resursnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. 4 (6) Reservationer mot sociala resursnämndens beslut från (M), (FP), (SPI) och (SD). Stadskontorets samlade bedömning Stadskontoret instämmer i att det inte finns anledning att tro att situationen i Malmö skiljer sig från den i Stockholm. Precis som Sociala resursnämnden anför behöver arbetet kring problematiken utvecklas och det finns skäl att ha ökat fokus på frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala resursnämnden beskriver de insatser som görs i Malmö stad. Det finns ingen enskild verksamhet som motsvarar Origo specifikt men det finns insatser som delvis fyller liknande funktioner. Inom de befintliga verksamheterna på Plattform Malmö kan utsatta unga uppmärksammas och bli hänvisade, antingen till kommunal verksamhet eller till ideell organisation. Koncept Karin, som nyligen utvärderats 4 av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har väl utvecklad samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende. Av studien som gjorts framgår att samverkansmodellen har flera värdefulla komponenter, samtidigt som utvecklingsområden identifierats. Soctanter på nätet och Plattform Malmös chatt, är lättillgängliga verksamheter och där finns råd och stöd att få anonymt. Arbete pågår också med att utveckla Region Skånes sida 1177.se och med koppling till denna, en webbsida på malmo.se med information riktad till barn och ungdomar och deras familjer, angående vart de kan vända sig i Malmö, för att få hjälp och stöd i olika situationer. Det förebyggande arbetet är av stor vikt och det behövs ökad kunskap hos yrkesgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med de som är utsatta. Projektet som Plattform Malmö bedriver och vars syfte är att öka kunskapen hos personalen om hedersförtryck och våld för att hitta metoder och verktyg som ska kunna användas i arbetet har beviljats fortsatta medel om kr från Länsstyrelsen. En viktig del i det fortsatta arbetet handlar om att hitta sätt att nå ut till ungdomarna, med information om var de kan få stöd. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 4 BRÅ, Utvärdering av Koncept Karin En samverkansmodell i Malmö för personer som utsatts för våld i nära relationer, Brårapport 2013:8

7 är delaktig i ett annat projekt TRIS 5 som syftar till att höja kompetensen, handlingskraften samt skapa nätverk mellan yrkesverksamma/myndigheter som möter unga med intellektuell funktionsnedsättning som riskerar och/eller utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Projektet ska starta ett hedersnätverk i Malmö stad i samarbete med utvalda gymnasiesärskolor inom kommunen. Det kompetenscentrum för våld i nära relation som startas i Malmö 2014 kommer också att vara en resurs i det framtida arbetet. 5 (6) Nämnas kan att det i betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35) lämnades förslag om bl.a. kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap samt angående att inrätta ett nationellt kompetensteam med uppdrag att samordna, leda och stödja arbetet mot detsamma samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har även tillsatt en utredning som ska redovisas i mars 2014, i syfte att se över bestämmelserna i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU. Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barns rättigheter och rättsäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Att utveckla effektiva informationskanaler om var ungdomarna kan få stöd är centralt och i detta arbete bör ungdomars erfarenheter och synpunkter tas tillvara. De som möter ungdomarna som växer upp i hedersmiljö behöver kunskap och stöd vilket också är en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet. Barnen och ungdomarna behöver uppmärksammas och de som möter dem behöver veta hur de ska agera. Det finns strukturer och nätverk för olika yrkeskategorier kuratorer och skolsköterskor t.ex. som är viktiga resurser på skolor, som kan användas för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Socialtjänstens personal individ- och familjeomsorgen i synnerhet men även inom vård- och omsorg har varit och är viktiga målgrupper för kompetens- och metodutveckling, och det finns behov av att särskilt öka kunskapen om intellektuellt funktionshindrade som lever i hederskontext. Stadskontoret instämmer i Sociala resursnämndens bedömning angående att det inte finns behov av någon ny verksamhet likt Origo. Det fortsatta utvecklingsarbetet bör bedrivas inom de befintliga verksamheterna och i nära samverkan mellan Sociala resursförvaltningen och andra berörda aktörer, såväl kommunala som externa. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör 5

8 6 (6)

9

10

11 Malmö stad Sociala resursnämnden 1(5) Vårt diarienummer: SRN-SRF Till Kommunfullmäktige Motion av Anja Sonesson (M) om resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld Anmodad att yttra sig över en motion av Anja Sonesson (Moderaterna) får Sociala resursnämnden anföra följande: Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt brott. Begreppet innefattar såväl våld mot partner, barnmisshandel, hedersrelaterat våld, syskons våld mot varandra och vuxna personers våld mot en äldre anhörig. Både kvinnor, män, flickor och pojkar kan vara utsatta och förövare, men det vanligaste är att flickor och kvinnor är utsatta för våld och pojkar och män använder våld. Våldet kan bestå av verbala kränkningar och hot, fysiskt våld, sexuella övergrepp, ekonomisk kontroll och försummelse i omvårdnad mot t ex äldre, sjuka och funktionshindrade personer. Hedersrelaterat förtryck och våld är en del av problemet våld i nära relation, men det innehåller vissa inslag som är specifika och som kräver särskilda insatser och stöd anpassat till de som lever med denna situation. Det finns vanligen ett starkt krav på att främst den unga kvinnan ska vara oskuld vid bröllopet. Men det viktigta är inte bara själva handlingen utan också vilket rykte hon har. Oavsett vad som hänt kan rykten uppstå om att en ung kvinna varit tillsammans med en man och då påverkar det hennes möjlighet att bli gift. Även andra familjemedlemmars rykte och så kallade heder påverkas. Särskilt utsatta är HBT-personer. Annan sexuell läggning än den heterosexuella accepteras sällan och ses ofta som mycket skamligt. De familjer som omfattas av dessa värderingar har många gånger ambitionen att bestämma vem barnet ska gifta sig med. Både flickor och pojkar kan på olika sätt påtvingas en partner de inte själva valt. De medel som används kan vara allt från övertalning och hot till fysiskt våld och bortförande till annat land. Hedersförtrycket avslutas inte heller vid bröllopet utan de normer som förekommer genomsyrar hela livet. En kvinna som vill skilja sig kan utsättas för stora påtryckningar från både sin egen familj och från mannens, då det som bedöms vara familjens bästa anses vara det viktigaste och går före individens önskan. Det som också skiljer hedersvåldet från partnervåld är att hela familjen och även släkten kan vara inblandad i kontrollen och förtrycket. Konsekvensen av detta blir att de insatser som behövs är komplicerade då det kan finns flera personer som hotar, använder våld och utövar påtryckningar på den utsatta. Behovet av stöd och skydd är därför mer omfattande och kräver särskild och delvis annan kunskap om de mekanismer som styr beteendet än vid annat våld i nära relation. Det är också viktigt att personal som möter dessa personer kan se och uppmärksamma de utsattas situation. Det kräver såväl kompetens om problemet som erfarenhet och professionalism i bemötandet. Den starka kontroll som många lever med innebär också särskilda svårigheter SOCIALA RESURSFÖRVALTNINGEN Baltzarsgatan Malmö Tel Org.nr

12 att söka hjälp. Kontrollen medför att många inte har möjlighet att själva vända sig till olika verksamheter. Kärleken till familjen och rädslan för konsekvenserna om eventuella övergrepp blir kända skapar ofta dubbla känslor. Familjen är inte bara ett hot utan också den stora tryggheten för många och det är då svårt för dem att berätta om situationen. I Ungdomsstyrelsens rapport "Gift mot sin vilja" (2009) bedöms att ungdomar i Sverige lever med begränsningar och/eller villkor för val av partner och äktenskap. Av dem oroar sig för att inte själva få välja vem de ska gifta sig med. I rapporten synliggörs också att detta finns i ökad grad i familjer med annan etnisk tillhörighet än svensk samt att de ungdomar som lever med villkoren och begränsningarna oftare utsätts för hot, kränkningar och våld av närstående. Av Malmös invånarantal på cirka personer är ca 50 % av populationen under 35 år och 40 % beräknas ha en annan etnisk tillhörighet än svensk. Rapporten är därför relevant för situationen i Malmö. Under 2012 genomförde Sociala Resursförvaltningen en kartläggning om Våld i nära relation i Malmö stad. Kartläggningen visar bland annat på att Social jour som hanterar akuta sociala ärenden utanför kontorstid, under 2012 hade 93 ärenden som bedömdes innefatta hedersproblematik. Under 2012 hade Boende Heder 45 placeringar av flickor/unga kvinnor med hedersrelaterad problematik varav 13 var under 18 år. En mindre enkät genomförd av Ungdomsmottagningen Lönnen hösten 2011 besvarades av 97 ungdomar övervägande delen flickor. I enkäten uppgav 15,6 %, främst flickor, att det fanns en liten till stor risk för att de kan bli straffade om de inte är oskuld när de gifter sig. Motionen Anja Sonessons motion syftar till att skapa ett Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld likt Origo som finns i Stockholm. Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum med fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Det är bland annat inspirerat av Koncept Karin i Malmö och består av ett arbetsteam med yrkesverksamma från olika myndigheter som samarbetar under ett och samma tak. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms Län och Stockholms läns landsting. Origo är ett virtuellt resurscentrum på nätet som riktar sig till både unga och yrkesverksamma som arbetar med ungdomar och ett fysiskt resurscentrum med lokaler i centrala Stockholm där de tar emot ungdomar som vill komma för att få stöd och rådgivning. Såväl yrkesverksamma och friviliga aktörer kan vända sig till Origo för att få konsultativt stöd och vägledning när de möter ungdomar som lever i en hederskontext. Personalen på Origo besöker högstadie- och gymnasieskolor för att, i förebyggande syfte, föreläsa om hedersrelaterat förtryck och våld. De har en slussfunktion dit både ungdomar och samverkanspartners kan höra av sig för att få hjälp med att komma i kontakt med andra som är kunniga på området i Stockholms län. Verksamheten erbjuder också konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom polis, skola och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt till frivilliga aktörer samt anordnar seminarier och utbildningsdagar kring hedersrelaterat förtryck och våld. Stockholms stad är formellt ansvarig för att driva Origo men verksamheten omfattar 25 kommuner i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län samt Stockholms läns landsting och har arbetats fram i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län. De medverkande 25 kommunerna har drygt 1,5 miljoner invånare. Budgeten är på ca 6 miljoner. Kommunerna finansierar tillsammans ca 3 miljoner och Polismyndigheten och Landstinget tillsammans resterande 3 miljoner. Personalen består av socionomer, en barnmorska och en polis på halvtid. 2(5)

13 Insatser i Malmö Malmö stads handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn som antogs av Malmö kommunfullmäktige den innehåller insatser mot de olika formerna av våld i nära relation. Staden har inrättat ett flertal verksamheter till stöd och skydd för de som är utsatta liksom stöd, behandling och påverkan av förövarna. Kommunens specifika insatser är främst samlade inom Kriscentrum Malmö och Fribo, men arbete pågår också på stadsdelsförvaltningarna, inom Sociala resursförvaltningens olika delverksamheter och inom Utbildningsförvaltningen. En av verksamheterna, Kriscentrum Malmö boende heder, är särskilt riktad till flickor och unga kvinnor i åldern år som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som har ett skyddsbehov. Koncept Karin innebär att de som gör en polisanmälan får erbjudande om psyksosocialt stöd från kommunen parallellt med brottsutredningen. Inom verksamheten finns också Kriscentrum för barn och ungdomar, som både samordnar insatserna mellan socialtjänsten och rättsväsendet och också erbjuder behandling för barn och föräldrar. Samtalsmottagningen ger stöd, rådgivning och behandling till personer över 18 år, samt deras barn, som själv söker hjälp och som inte vill polisanmäla. Utöver att vara ett stöd till enskilda personer har alla verksamheterna som del av sitt uppdrag att också vara ett stöd till andra verksamheter i Malmö. Personalen medverkar i olika former av utbildningar för olika personalgrupper. Andra verksamheter kan också kontakta dem för råd och stöd i hur man kan arbeta med frågan och de fungerar då som ett konsultativt stöd. På Plattform Malmö, som innefattar Malmö stads kommungemensamma ungdomsverksamheter så som Familjeteamet, Stödcentrum, Socialarbetare för ungdom, Socialsekreterare på polisen, Multi Systematisk Terapi MST, Ungdomstjänst och Chatten, finns flera verksamheter som kan komma i kontakt med målgruppen. Till Familjeteamet kan både föräldrar och ungdomar vända sig för att prata om relationsproblem i familjen. Stödcentrum ger stöd och information till brottsoffer. Socialarbetare för ungdomar möter ungdomar i sitt uppsökande arbete och då kan det framkomma att den unge lever i en hederskontext. Till Chatten kan alla som vill ha råd och stöd vända sig anonymt på kontorstid, vardagar, vilket är samma tid som Origos chatt är öppen. Vid behov av hjälp kan kontakt förmedlas till övriga verksamheter, främst inom Plattform Malmö. Det innebär att de insatser som Origo erbjuder delvis bedrivs genom de befintliga verksamheternas försorg. Förutom myndigheterna arbetar flera ideella organisationer aktivt med hedersproblematiken de tre kvinnojourerna, Elektra på Fryshuset där Sherafs hjältar och hjältinnor ingår liksom United sisters, TänkOm, Stadsmissionens tjejverksamhet Enter, Iransk-svenska föreningens projekt HOMA, Kvinnorättsförbundet med flera. Kvinnojourerna och TänkOm tar alla emot kvinnor över 18 år i boendet och samtliga föreningar bedriver olika former av förebyggande arbete. Detta arbete är mycket värdefullt då det ibland känns lättare för ungdomarna att vända sig till någon som inte representerar en myndighet. Kommunen bidrar till att stödja detta arbete genom att bevilja föreningarna organisationsbidrag. United sisters, Sherafs hjältar och hjältinnor, RFSL Rådgivningen Skåne, Tjejjouren, HOMA med flera föreningar som bedriver förebyggande arbete erhåller bidrag från kommunen genom Sociala resursförvaltningen, INAR Avdelningen för Integration och arbetsmarknad samt ATOS Avdelningen för trygghet och säkerhet med kronor. Föreningar som har boende och stöd till våldsutsatta kvinnor kvinnojourerna och TänkOm får organisationsbidrag med sammanlagt kronor. Dessutom får flera föreningar bidrag till sin verksamhet från Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden. Pågående utvecklingsarbete Plattform Malmö bedriver under perioden september 2012 till augusti 2013 ett projekt som är delfinansierat av Länsstyrelsen i Skåne län. Projektet syfte är att öka kunskapen hos personalen om 3(5)

14 hedersförtryck och våld för att hitta metoder och verktyg som ska kunna användas i arbetet med flickor och pojkar i åldern år, deras föräldrar och övriga familjemedlemmar. Ytterligare ett syfte är att förbättra insatserna genom att utöka samarbetet mellan olika enheter, verksamheter och organisationer som möter målgruppen. Projektet har hittills genomfört heldagsföreläsningar och workshops för personalen på Plattformen om begreppet heder och hur det tar sig uttryck och hur det påverkar personer som lever med den situationen. En förmiddag behandlade hbtungdomars utsatthet. Kontakter har också tagits med andra verksamheter som möter utsatta ungdomar och deras familjer bland andra socialtjänstens myndighetsenheter, skolor, ungdomsmottagningar och frivilliga organisationer. I det arbete som utförts hittills har framkommit indikationer på att det finns ett behov av utökade insatser. Flera ungdomar med hedersproblematik har också uppmärksammats genom arbetet. Sociala resursnämnden har därför den 24:e april ansökt om medel från Länsstyrelsen att fortsätta projektet ett år till. I det nya projektet ska fokus vara på att arbeta förebyggande och ge ett direkt stöd till utsatta ungdomar. Även olika former av marknadsföring/informationsinsatser ska ske under tre olika tillfällen då flickor och pojkar utsatta för hedersförtryck och våld är grupper som är extra svåra att nå ut med information till. Sociala resursnämndens bedömning Sociala resursnämnden bedömer att det finns ett behov av att utveckla arbetet med personer som lever i en hedersmiljö. Som beskrivits tidigare är arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld ett komplicerat arbete som kräver kontinuerlig metodutveckling. Utifrån situationen i Malmö finns det skäl att ha ett ökat fokus på frågan om hedersrelaterat förtryck och våld. Det är viktigt att detta sker inom alla verksamheter som möter de berörda flickorna/kvinnorna liksom pojkarna/männen. Ett nära samarbete mellan olika aktörer - de blivande stadsområdena, skolor, andra myndigheter och frivilliga organisationer är nödvändigt. Malmö har dock andra förutsättningar än Stockholm, här finns ett utvecklat samverkanssystem och verksamheter t ex Koncept Karin som delvis arbetar liknande Origo. De befintliga verksamheterna har som en del av sitt uppdrag att vara ett resurscenter inom sitt område och ger stöd till andra verksamheter och personalgrupper. Det kompetenscentrum för våld i nära relation som startas i Malmö 2014 är också en resurs som bör tas i beaktande och involveras i arbetet. Kompetenscentret ska ge basutbildningar inom området våld i nära relation men även kunna bidra med fördjupade utbildningar kring till exempel hedersförtryck och våld. Sociala resursnämnden menar att det inte behöver startas ett nytt hus utan att fortsatt utvecklingsarbete bör bygga på de verksamheter som redan finns. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Malmö den 19 juni 2013 På sociala resursnämndens vägnar: Carina Nilsson / / Anna-Kajsa Tagesson 4(5)

15 Mot sociala resursnämndens beslut i ärendet anföres reservation av Torbjörn Tegnhammar (M), Elisabeth Elgh (M) och Margareta Håkansson (SPI) med instämmande av Magnus Olsson (M), Anna Brosell (M) och Herman Berger (FP) till förmån för av Torbjörn Tegnhammar under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att sociala resursnämnden ska besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Mot sociala resursnämndens beslut i ärendet anföres reservation av Ortwin Lobbes (SD) 5(5)

16

17 Reservation Sociala Resursnämnden Ärende: SRN-SRF Ang: Motion av Anja Sonesson (M) om resurscentrum hot hedersrelaterat förtryck och våld Motionärer lyfter en angelägen fråga. Det hedersrelaterade våldet måste kartläggas och bekämpas. En bra metod för att åstadkomma en förändring är ett resurscentrum och därför ställer vi oss bakom motionärens intentioner. Vi yrkade nämnden skulle tillstyrka motionen. Då detta yrkande inte vann gehör avger vi reservation. Torbjörn Tegnhammar (M) Elisabeth Elgh (M) Margareta Håkansson (SPI) Med instämmande av: Magnus Ohlsson (M) Anna Brosell (M) Herman Berger (FP)

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015 Skärholmens stadsdelsförvaltning Relationsvåldsteamet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-24 Handläggare Anna Tsekas Telefon: 08-508 24 103 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Yttrande över remiss om motion

Läs mer

Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län

Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Utlåtande 2012:109 RVII (Dnr 325-983/2012) Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare SIGNERAD 2014-02-06 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-02-04 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om en

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0129-2 21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion.

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-10 Vår referens Stefan Kling Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och utbrett problemet är i Malmö

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken TRIS- tjejers rätt i samhället Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden Arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden 7 anställda 6 pågående projekt Säte

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Hedersvåld Motion (2015:4) av Maria Danielsson (SD)

Hedersvåld Motion (2015:4) av Maria Danielsson (SD) Utlåtande 2015:121 RI (Dnr 106-269/2015) Hedersvåld Motion (2015:4) av Maria Danielsson (SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:4) av Maria Danielsson (SD) om

Läs mer

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-10-05 LS-LED15-1149-10 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Vi behöver ett

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan Paragrafer

Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan Paragrafer Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (10) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2013-11-21 Plats Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan 09.00 12.20 Paragrafer

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN Sida 6 (19) 6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 AMN 2016-0269-01.06 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Förslag till beslut Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta Malmö stad Kommunfullmäktige 1 (1) Datum 2013-12-0912 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion från Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Förslag till beslut Demokratiberedningen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer

Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPAND E SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Ola Jeremiasen Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0340/2011 DNR2.6-0334/2011 SON 2011-09-29

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (11) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-13 Plats Sociala resursförvaltningen Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 12-34 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Socialutskottets yttrande Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. socialutskottet

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism

Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2016-01-19 Vår referens Sara Strand Planeringssekreterare Sara.Strand@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP)

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-04-03 Dnr 801-11554-2012. Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Tjänsteskrivelse 2012-04-03 Dnr 801-11554-2012. Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld Tjänsteskrivelse 2012-04-03 Dnr 801-11554-2012 Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Samverkansparter... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Mål...

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet?

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? En utbildningsdag om ungdomar utsatta för hedersrelaterad våld och förtryck och som utvecklat - eller löper stor risk att

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-äktenskap Remissvar på betänkandet SOU 2012:35

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-äktenskap Remissvar på betänkandet SOU 2012:35 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SON 2012-10-30 SID 1 (5) 2012-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialnämnden Stärkt skydd mot tvångsäktenskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se SIGNERAD 2015-09-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om tillfälligt mottagande av asylsökande

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TRIS utgångspunkt är att alla

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Yttrande 2015-10-22 Dnr 10.1-17661/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Marit Birk marit.birk@socialstyrelsen.se Socialdepartementet Jämställdhetsenheten 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer