Blancokrediter till konsumenter II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blancokrediter till konsumenter II"

Transkript

1 RAPPORT DEN 29 september 2006 DNR :12 Blancokrediter till konsumenter II uppföljning

2 RAPPORT 2006:12 Blancokrediter till konsumenter II uppföljning

3 RAPport 2006:12 2 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Allmänt om utförande av uppdraget 4 Granskning av information och avtalsvillkor 5 Granskning av rutiner för kreditprövning 7 Räntehistorik 0

4 RAPPORT 2006:12 Sammanfattning På regeringen uppdrag har Finansinspektionens gjort en uppföljning av förra årets rapport Blancokrediter till konsumenter. 1 Denna rapport redovisar vilka åtgärder som Finansinspektionen har vidtagit eller planerar vidta för att avhjälpa de brister som tidigare framkommit avseende information och utformning av avtalsvillkor samt kreditprövning. Undersökningen omfattar samma företag som under förra året. 2 Vi har även undersökt ränteutvecklingen för blancokrediter dvs krediter utan säkerhet i förhållande till referensräntan. Samråd har skett med Konsumentverket. Vi har främst påträffat brister i avtalsvillkor, till exempel angivande av månadsränta och alltför vida möjligheter för företagen att höja den avtalade räntan. En annan brist är att sådana avgifter som inte karaktäriseras som avgifter för krediten inte alltid finns upptagna i prislistor eller avtalsvillkor. Detta påtalade vi även i förra årets rapport. Tyvärr är lagstiftningen otydlig om hur information om dessa avgifter ska lämnas. Vi anser att denna information ska vara tillgänglig för konsumenten i skriftlig form redan innan kreditavtalet sluts. Vi kommer att uppmärksamma detta i en kommande översyn av rekommendationerna på området. Vi har påtalat de kvarstående avvikelserna från konsumentkreditlagen och FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 3 för företagen. Dessa har meddelat att man kommer att vidta åtgärder omgående eller under hösten för att komma tillrätta med bristerna. Vi har också överlämnat ett ärende till Konsumentverket för vidare handläggning. Vår granskning av företagens rutiner för kreditprövning har inte inneburit några påpekanden gentemot enskilda företag. I undersökningen har rutinerna ställts i relation till antalet sena betalningar och kreditförluster hos företagen vid en given tidpunkt. Vid beviljande av mindre krediter arbetar företagen i princip genomgående med så kallade policyregler i kombination med så kallad credit scoring. 4 Först vid ett av det enskilda företaget fastställt lägsta kreditbelopp gjordes kalkyler över konsumentens ekonomi. Endast två företag gjorde alltid kalkyler. Hos de granskade företagen förefaller inte dessa skillnader ha påverkat utfallet av sena betalningar eller kreditförluster Blancokrediter till konsumenter 2005:4 2. Fristående kreditgivare: Nordea Bank AB (publ), SkandiaBanken Aktiebolag (publ), Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, GE Money Bank AB, Kaupthing Bank Sverige AB, Svea Ekonomi AB, Wasa Kredit AB. Företag med anknytning till detaljhandeln: Haléns Finans AB, Finaref Group AB, Jotex Finans Aktiebolag, Resurs Bank Aktiebolag. Collector Finans AB (tidigare Electra Finans AB) och Cellbes Finans AB står inte längre under Finansinspektionens tillsyn. 3. FFFS 2005:3 4. Databehandling av uppgifter för att beräkna sannolikheten för en betalningsanmärkning Den genomsnittliga nominella krediträntan hos de granskade företagen följer referensräntans rörelser inom ett intervall som är 5 9 procent högre än referensräntan. Hos några av de granskade företagen följde räntorna däremot inte en extern ränta. Detta förhållande belyste vi också i den förra rapporten. Den 1 juli i år var den högsta privatlåneräntan hos de granskade företagen 30 procent (postorderföretag inom detaljhandeln) och den lägsta 5,88 procent (bank) Räntor för kontokrediter är generellt högre än för privatlån. Författare: Johan Terfelt

5 RAPport 2006:12 Allmänt om utförande av uppdraget räntelagen (1975:635) Regeringen gav i regleringsbrevet för 2006 i uppdrag till Finansinspektionen att redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att avhjälpa de brister som tidigare framkommit avseende information och utformning av avtalsvillkor samt kreditprövning i samband med så kallade blancokrediter. Blancokrediternas ränteutveckling i förhållande till referensräntan 5 ska också redovisas. FI ska samråda med Konsumentverket. I rapporten om blancokrediter till konsumenter som vi överlämnade till regeringen våren 2005 påtalades att det fanns brister i informationen om avgifter och i avtalsvillkorens utformning var otydlig. Under året har vi följt upp om företagen har vidtagit åtgärder i de avseenden som påpekades i den rapporten. Årets granskning har varit bredare och omfattat alla de formella krav som ställs i konsumentkreditlagen (1992:830) och som rekommenderas i Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. 6. 5a konsumentkreditlagen 7. Även i rörelselagstiftningen finns det en regel om kreditprövning, se 8:1 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Det främsta syftet med denna rörelseregel är att skydda företagets borgenärer. Företagens följsamhet till regeln är fortlöpande i fokus i Finansinspektionens tillsynsverksamhet. I samråd med Konsumentverket har vi avgränsat undersökningen till att inte omfatta skyldigheter som kan följa av annan lagstiftning, som till exempel marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen och distans- och hemförsäljningslagen. Konsumentverket har det övergripande ansvaret för tillämpningen av dessa lagar. I vår förra rapport nämnde vi att det fanns anledning att återkomma till frågan om företagens kreditprövningar svarar mot kravet i konsumentkreditlagen. 6 En orsak till uttalandet var att vi tidigare inte hade granskat kreditprövningar utifrån ett rent konsumentskyddsperspektiv. 7 Under året har vi därför granskat företagens kreditinstruktioner och uppgifter om bland annat sena betalningar och kreditförluster. Vi har haft djupare diskussioner med Nordea, GE Money Bank, Resurs Bank, Finaref och Haléns Finans. Vi har även intervjuat företrädare för Upplysningscentralen (UC) AB om så kallad credit scoring. Samråd har också skett med Konsumentverket. Tillvägagångssättet har varit att jämföra företagens utfall av sena betalningar och kreditförluster med deras rutiner för kreditprövning. Syftet har varit att finna om något särskilt moment i kreditprövningen har påverkat utfallet sena betalningar och kreditförluster. Sena betalningar och förluster kan indikera att företagets kunder skuldsätter sig alltför långtgående.

6 RAPPORT 2006:12 Granskning av information och avtalsvillkor Slutsatser Överlag uppfyller företagens information och avtalsvillkor de formella krav som ställs i lag och av Finansinspektionen. Det finns fortfarande brister men företagen ska senast under hösten åtgärda dessa. Därefter förväntar sig Finansinspektionen att de granskade företagen följer de regler som finns. Det har inte funnits anledning att använda sanktioner. 5 Finansinspektionens fortsatta åtgärder Lagstiftningen är inte tydlig när det gäller vilken information som ska lämnas om avgifter som inte är en direkt följd av krediten. Vi anser att information om dessa avgifter är väsentlig för konsumenten och kommer därför att arbeta vidare med frågan i samband med en kommande översyn av rekommendationerna på området. Detta gäller också frågan om månadsränta i kreditavtal och vid marknadsföring. Vi kommer att kontrollera att företagen genomför sina utlovade åtgärder. Information vid kreditgivning I vår förra rapport påtalade vi att det var svårt för en kreditsökande att få information om sådana avgifter som inte är direkt hänförliga till krediten, men som ändå kan belasta denne som en följd av avtalet. Syftet med dessa avgifter är typiskt sett att styra kredittagaren till ett visst beteende. Ett exempel är avgifter för att kredittagaren brutit mot kreditavtalet. Ett annat exempel är avgifter som kredittagaren får betala vid uttag under ett visst belopp från en kontokredit. I rapporten nämnde vi att samma krav bör gälla informationen om avgifter som inte är direkt hänförliga till krediten som för information om avgifterna för krediten. Vi har efter årets granskning inte funnit förbättringar på denna punkt. Informationen om dessa avgifter varierar således mellan företagen. I detta sammanhang bör påpekas att lagstiftningen och våra rekommendationer inte är tydliga på hur informationen ska tillhandahållas. I ett fall har vi påpekat att information om den effektiva räntan saknades i marknadsföringen av krediten. Skyldigheten att ange den effektiva räntan följer av konsumentkreditlagen konsumentkreditlagen I övrigt uppfyller företagen de formella krav i informationen om krediterna som ställs i lag och som vi också rekommenderar.

7 RAPport 2006:12 Vi har också konstaterat att informationen på företagens hemsidor om månadskostnaden för krediten har blivit bättre. Åtta av elva företag har idag applikationer där kostnaden enkelt kan beräknas. Ett företag har en tabell som visar exempel olika kreditbelopp och återbetalningstider. Två företag saknar däremot helt sådan information på hemsidan. 6 Villkor i kreditavtal Vår granskning av företagens avtalsvillkor har denna gång varit inriktad på att kontrollera att enskilda företag följer de formella krav på avtalsvillkorens innehåll som lagstiftaren ställer. Ett exempel är uppgifter om storlek på avgifterna för krediten och under vilka förutsättningar avgiften kan ändras av företaget. Vi har konstaterat enstaka brister och påtalat dessa för företagen. De har meddelat att de har eller kommer att vidta rättelser under hösten konsumentkreditlagen En formell brist har varit att några företag har en vidare avtalsformulering om förutsättningarna för att ändra räntan på krediten än vad konsumentkreditlagen tillåter. Ett grundvillkor för att få höja den avtalade räntan är att företagets kostnadsökningar inte ska ha kunnat förutses när avtalet ingicks. 9 I ett fall har vi påtalat för företaget att det strider mot 10 konsumentkreditlagen att ange räntan som en månadsränta i avtalet. I två fall har vi påtalat att vi anser att det strider mot syftet med samma paragraf att ange månadsräntan tillsammans med årsränta i avtalet. Ett av dessa ärenden har överlämnats till Konsumentverket för vidare handläggning. Vår inställning är att månadsränta varken hör hemma i avtalsvillkor eller marknadsföring. Det kan försvåra för konsumenten att bedöma krediten när räntan är angiven som månadsränta i procent. I övrigt uppfyller de granskade kreditavtalen de formella krav som ställs i lag och våra rekommendationer.

8 RAPPORT 2006:12 Granskning av rutiner för kreditprövning Slutsatser Vi kunde inte härleda några systematiska skillnader i utfallen av sena betalningar och kreditförluster till att företagen gjorde eller inte gjorde kalkyler vid kreditprövningen. Däremot hade ett företag en större andel sena betalningar och en högre volym osäkra fordringar jämfört med andra företag. Detta företag gjorde varken en kalkyl över betalningsförmågan eller arbetade med credit scoring. 7 Företagen ska alltid pröva kredittagarens återbetalningsförmåga. Vår undersökning visar att vid mindre krediter bör denna prövning kunna göras med en mer schabloniserad metod än genom att upprätta en fullständig hushållskalkyl. Med anpassade policyregler och credit scoring kan hänsyn tas till sådana faktorer som inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Oavsett vilken metod som används anser vi att det är viktigt att företagen tar hänsyn till konsumentens totala skuldsituation. Det är också viktigt att företagen vid bedömningen av återbetalningsförmågan beaktar att konsumenten har andra levnadskostnader än kostnader för krediter. För den enskilde konsumenten har hushållskalkylen sannolikt betydelse även vid mindre krediter. Kalkylen är ett bra, men inte fullständigt beslutsunderlag, när denne överväger om han eller hon ska ansöka om en kredit. Det måste beaktas att denna undersökning är gjord på en generell nivå. Många olika faktorer förutom kreditprövningen kan påverka utfallet av sena betalningar och förluster. 10 Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har under flera år arbetat med problemet med överskuldsättning på individnivå. En eventuell fördjupad undersökning för att klargöra kalkylens betydelse (jämfört med andra metoder) för att förhindra alltför långtgående skuldsättning i enskilda fall, bör ledas av en annan myndighet än Finansinspektionen. Vi är självfallet behjälpliga i en sådan undersökning. Granskningen har inte inneburit påpekanden gentemot enskilda företag. 10. Man ska vara medveten om att företagens volymer av sena betalningar och kreditförluster är beroende av många andra faktorer än kredittagarens betalningsförmåga, t ex den risknivå företaget valt för kreditgivningen, hur kundrelationen ser ut, företagets redovisningsprinciper, påminnelseoch indrivningsrutiner samt hur man i övrigt hanterar förfallna fordringar (jfr FI rapport 2006:3).

9 RAPport 2006:12 Finansinspektionens fortsatta åtgärder Vi undersöker för närvarande möjligheten att regelbundet få statistik över fallerade krediter för att kunna följa kvaliteten i kreditgivningen hos enskilda företag inom den finansiella sektorn Prop. 2002/03:139 s. 252 ff, 587 Allmänt om kreditprövning Ett syfte med regeln om kreditprövning i konsumentkreditlagen är att betona företagens ansvar för att inte medverka till att konsumenterna skuldsätter sig allt för långtgående. 11 Den allvarligaste formen av långtgående skuldsättning är när krediter beviljas trots att konsumentens förmåga att återbetala är tveksam redan när krediten beviljas. Betalningsförmågan kontrolleras ytterst genom att långivaren upprättar en kalkyl över konumentens förmåga att täcka sina utgifter. Konsumentens tillgångar och skulder kan också ha betydelse för återbetalningsförmågan. En förutsättning för en rättvisande prövning är att företaget samlar in relevant information om kunden. Informationen kan komma från konsumenten själv och/eller från intern kundreskontra och externa källor som till exempel kreditupplysningsregister. För att underlätta prövningen har kreditgivaren grundregler för att bevilja krediter, så kallade policyregler. Förutsättningar för att få kredit kan vara att sökanden ska ha en viss lägsta inkomst, ha uppnått en viss ålder och/eller inte ha betalningsanmärkningar. Om inte förutsättningarna är uppfyllda får sökanden ofta avslag. Förutom att bedöma kundens nuvarande betalningsförmåga måste kreditgivaren bedöma risken för att konsumenten i framtiden kan få svårt att betala. Företaget värderar all information man har om sökanden och ställer informationen mot tidigare erfarenheter av kreditengagemang som har fallerat. Idag är dessa bedömningar ofta automatiserade genom så kallad credit scoring. 12. ss. 101, 111, V. Stenberg, R. Sigbladh, Kreditbedömning, tredje upplagan. Tankarna bakom credit scoring bygger på antagandet att beteendet hos en ny kreditsökande kommer att likna tidigare kredittagares. Credit scoring är en metod där man, med hjälp av databehandling av en mängd uppgifter, beräknar sannolikheten för att en person med en viss karaktäristika får en betalningsanmärkning inom en viss tid. Genom databehandlingen gör företaget egentligen samma typ av bedömning som vid en manuell kreditprövning, om än i mer komplex form. Betalningsanmärkning anses vara den starkaste och viktigaste varningssignalen vid kreditprövning hos privatpersoner. 12

10 RAPPORT 2006:12 De undersökta företagens kreditprövningsmetoder Ingen metod för kreditprövning hos ett företag var exakt lik prövningen hos ett annat företag. I huvudsak laborerar de med huvudmomenten kalkyl, policyregler och credit scoring. Alla de granskade företagen använde mer eller mindre utvecklade policyregler. Förutom policyreglerna använde alla företag utom ett 13 också credit scoring vid kreditprövningen. Av de företag som omfattades av undersökningen var det endast två som alltid gjorde en kalkyl oavsett kreditbeloppets storlek. I övrigt hade företagen olika beloppsgränser för när kalkyl skulle göras. Ytterligheterna var ett företag som gjorde en kalkyl om kreditbeloppet översteg kronor och ett annat företag där beloppet skulle överstiga kronor för att göra en kalkyl. 13. Detta företag har för närvarande en manuell kreditprövningsprocess, men ska automatisera processen och börja arbeta med credit scoring. 9 Den viktiga frågan i sammanhanget har därför varit om kalkylen har haft en reell inverkan på utfallet sena betalningar och kreditförluster. Vår undersökning ger inget bestämt svar på frågan. Det fanns företag som i förhållande till andra hade en större andel sena betalningar och som sällan eller aldrig gjorde kalkyler. Det skulle tala för att kalkylen är av vikt vid kreditprövningen. Detta motsades emellertid av att det fanns företag som inte gjorde kalkyler men som ändå hade tämligen begränsade kreditförluster. Dessutom fanns det företag i undersökningen som alltid gjorde kalkyler och ändå hade en större andel sena betalningar än andra företag.

11 RAPport 2006:12 Räntehistorik 10 I vårt uppdrag ingår också att redovisa blancokrediternas ränteutveckling i förhållande till referensräntan enligt räntelagen. 14 Vi har samlat information om de nominella räntorna för privatlån och kontokrediter om kronor och kronor. Uppgifterna är de granskade företagens utlåningsräntor per den 1 juli varje år mellan åren 1997 och Nedanstående grafer visar differenserna mellan referensräntan och ett genomsnitt av företagens nominella räntor för dessa krediter. Räntorna hos Haléns, Finaref och Jotex har inte tagits med vid beräkningen av snitträntan. Den genomsnittliga räntan hos de senare företagen är 29,8 procent. Hoppet i kurvan för referensräntan år 2002 förklaras av övergången från diskonto till referensränta. Referensräntan har en annan beräkningsgrund än diskontot räntelagen S nittr änta (nom ine ll) vid pr ivatlån Referensränta/diskonto Privatlån Privatlån S nittr änta (nom ine ll) vid k o nto k r e dite r Referensränta/diskonto Löpande Löpande

12 RAPPORT 2006:12 Nedanstående tabell visar företagens nominella utlåningsränta för privatlån eller motsvarande lån på kr. Uppgifterna avser den 1 juli varje år. Referensränta Länsförs. Nordea SkandiaB. Kaupthing Resurs Wasa GE Svea Haléns Finaref Jotex ,5 8,35 6,6 6,5 6,15 5,88 9,95 11, , ,0 8,35 7,1 7 6,7 9,96 9,95 29, Ellos Josefss ,5 8,4 7,35 7,25 6,95 5,88 7,99 9,95 14,75 29, ,0 8,85 8,1 8 7,6 12,96 9,95 29, ,5 9,9 9,35 9,2 8,95 12,96 9,37 29, ,0 * 9,5 9,1 8,9 8,85 12,72 8,95 29, ,0 * 9,3 8,85 8,6 8,4 14,88 8,95 29, ,0 * 8,45 8 7,8 7,6 14,88 29, ,0 * 9,7 9,35 8,65 4,88 29, ,5 * 9,7 9 8,9 4,88 29, * Diskonto ersattes 1 juli 2002 av referensräntan. Nedanstående tabell visar företagens nominella utlåningsränta för kontokrediter på kronor. Uppgifterna avser den 1 juli varje år. Referensränta Länsförs. Nordea SkandiaB. Kaupthing Wasa ,5 11,4 8,75 7,25 8,45 17, ,5 11,15 8,25 6,5 7,65 17, ,15 8,75 7 8,2 17, ,65 9,75 8 9,1 17, ,5 12,7 11 9,2 10,45 14, ,0 * 12,3 10,75 8,9 10,35 14, ,0 * 12,1 10,5 8,6 9,9 14, ,0 * 11,25 9,65 7,8 9,1 14, ,0 * 12,5 11,25 8,65 10,25 14, ,5 * 12,5 11,25 8,9 10,3 14,85 * Diskonto ersattes 1 juli 2002 av referensräntan. Slutsatser Snitträntorna är mellan 5 och 9 procent högre än referensräntan. Man kan konstatera att variationerna i de genomsnittliga krediträntorna följer variationerna i referensräntan. Räntorna för tillsynes likartade krediter varierar mellan enskilda företag. Exempelvis är högsta privatlåneränta bland de undersöka företagen 30 procent och lägsta ränta 5,88 procent per den 1 juli 2006.

13 s rapporter finns på 2006:11 Skatte- och försäkringsrörelseregler för livförsäkring 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden 2006:9 Utvecklingen på bolånemarknaden 2006:8 Ordning och reda en granskning av 150 försäkringsförmedlare 2006:7 Livbolagens förlusttäckning redovisning av olika metoder 2006:6 Bankernas kapitalkrav med Basel :5 Avgift efter prestation en granskning av avgifter i 37 fondbolag 2006:4 Marknadstillsyn :3 Handel med förfallna fordringar och inkasso 2006:2 Företagens tillämpning av internationella redovisningsregler 2006:1 Fondbolagens informationsgivning Konsumenten och rådgivningen 2005:12 Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning 2005:11 Från konto till konto VII 2005:10 Finanssektorns stabilitet :9 Hantering av klagomål i finanssektorn 2005:8 Företagens interna kapitalutvärdering 2005:7 Stärkt skydd för trafikskadade 2005:6 Den finansiella elmarknaden 2005:5 Livbolagens avgifter 2005:4 Blancokrediter till konsumenter 2005:3 Finanssektorns krisberedskap 2005:2 Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare 2005:1 Indexobligationer en granskning av informationen till kunderna Finansinspektionen Box 6750, Stockholm Tel Fax

Blancokrediter till konsumenter

Blancokrediter till konsumenter RAPPORT DEN 31 MARS 2005 DNR 05-1842-600 2005 : 4 Blancokrediter till konsumenter INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Reglering av kreditgivning 4 Beskrivning av undersökta företag 5 KOSTNADER FÖR

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Fondbolagens informationsgivning II

Fondbolagens informationsgivning II RAPPORT DEN 9 maj 2007 DNR 06-9273-309 2007 : 6 Fondbolagens informationsgivning II INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 RESULTAT 4 ÅTGÄRDER 6 BILAGA 1: BEDÖMNING AV NÄR ERBJUDANDE HAR SKETT 7 BILAGA

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

DNR 06-3299-306 2006 :17. Penningtvätt och terroristfinansiering finanssektorns förebyggande åtgärder

DNR 06-3299-306 2006 :17. Penningtvätt och terroristfinansiering finanssektorns förebyggande åtgärder RAPPORT DEN 26 oktober 2006 DNR 06-3299-306 2006 :17 Penningtvätt och terroristfinansiering finanssektorns förebyggande åtgärder RAPPORT 2006:17 Penningtvätt och terroristfinansiering finanssektorns förebyggande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp.

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp. Låna SAMMANFATTNING Hushållens skulder fortsätter att öka. Framförallt utgörs skulderna av bolån, men även övriga lån ökar. Nya förutsättningar för att ta snabba lån via internet, i butikerna, via mobiltelefonen

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån

Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån DELRAPPORT Genomlysning av bankernas räntesättning av bolån AUGUSTI 2013 Augusti 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Information som kan öka insynen i hur bolåneräntan bestäms 6 Bankspecifika

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Frågor och svar om Custodia Credit AB

Frågor och svar om Custodia Credit AB Frågor och svar om Custodia Credit AB Uppdaterat 2006-06-16 Innehåll (länkar) 1. Om beslutet den 27 januari 2006 (Uppdaterad 2006-06-16) 2. Vad var skälet till FI:s beslut? 3. Överklagan till Kammarrätten

Läs mer

Allmänna Råd för konsumentkreditverksamhet

Allmänna Råd för konsumentkreditverksamhet Allmänna Råd för konsumentkreditverksamhet Medlem i Konsumentkreditföretagen är företag som erbjuder personer möjligheten att klara oförutsedda händelser i sin vardag genom en tidsmässigt kort ekonomisk

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning,

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning, 2008-08-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 08-4778 Finansinspektionen Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (Anges alltid vid svar) Henrik Holmgren 103 33 Stockholm P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04 SMS-lån marknadsmässig eller abnorm kredit? Handledare: Sven-Olof Collin Författare: Lina Gustafsson Lina

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-10-12 BESLUT TrustBuddy AB FI Dnr 15-13913 Att. Styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Biblioteksgatan 9 111 46 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan Individuellt anpassad amorteringsplan 14 OKTOBER 2013 14 oktoberr 2013 Dnr 13-8919 INNEHÅLL Sammanfattning Bakgrund 3 4 Individuellt anpassad amorteringsplan Finansinspektionens förslag 6 Amorteringsk

Läs mer

Stockholm den 24 april 2014

Stockholm den 24 april 2014 R-2014/0557 Stockholm den 24 april 2014 Till Finansinspektionen FI Dnr 13-6297 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 mars 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag till

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY 24MONEY PRIVATLÅNET ANSÖKAN/AVTAL. 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN/AVTAL Du kan ansöka om 24Money Privatlånet upp till 25 000. Beviljas din ansökan kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto. Vänligen observera att du måste vara minst 20 år för att ansöka

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78)

Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) 2014-04-03 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-623 Konsumentenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto

Användarmanual för tjänsterna. TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Användarmanual för tjänsterna TM Konto Nollränta TM Konto Faktura/Konto Innehållsförteckning 1. Webbadressen och butikens password 2. Betalningsalternativ: Nollränta och Faktura/Konto 3. Så här gör du

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 2014-04-07 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden FI Dnr 14-1394 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

RAPPORT DEN 4 September 2006 DNR 06-5597-309 2006 : 8. Ordning och reda? en granskning av 150 försäkringsförmedlare

RAPPORT DEN 4 September 2006 DNR 06-5597-309 2006 : 8. Ordning och reda? en granskning av 150 försäkringsförmedlare RAPPORT DEN 4 September 2006 DNR 06-5597-309 2006 : 8 Ordning och reda? en granskning av 150 försäkringsförmedlare RAPPORT 2006:8 Ordning och reda? en granskning av 150 försäkringsförmedlare RAPport 2006:8

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Regeringsbeslut II 1 2015-06-04 Fi2015/3195 Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer RAPPORT DEN 20 december 2006 DNR 06-6154-399 2006 :19 Aktieindexobligationer en utvärdering av de nya prospektreglerna INNEHÅLL BEGREPPS- OCH ORDLISTA 1 SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 REGELVERK 6 UNDERSÖKNINGEN

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Oreglerade erbjudanden på aktiemarknaden

Oreglerade erbjudanden på aktiemarknaden RAPPORT DEN 19 OktobER 2006 DNR 06-5226-200 2006 :15 Oreglerade erbjudanden på aktiemarknaden INNEHÅLL Sammanfattning 3 Utgångspunkter 4 Regelverket och motiv för undantaget 6 Kapitalanskaffning i onoterade

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning Lars Frisell, chefsekonom Per Håkansson, chefsjurist 16 februari 2010 Slutsatser Systemet fungerar överlag väl Betalningsförmågan sätts i centrum

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer KONSUMENTKREDITER VID MARKNADSFÖRING AV VAROR OCH TJÄNSTER Huvudreglerna vid marknadsföring av konsumentkrediter 1. En kredit får inte marknadsföras så att marknadsföringen

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

DNR 05-921-350 2005 : 9. Hantering av klagomål i finanssektorn

DNR 05-921-350 2005 : 9. Hantering av klagomål i finanssektorn RAPPORT DEN 11 oktober 2005 DNR 05-921-350 2005 : 9 Hantering av klagomål i finanssektorn INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Finansinspektionen och klagomålshantering 4 God klagomålshantering ger

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer