Blancokrediter till konsumenter II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blancokrediter till konsumenter II"

Transkript

1 RAPPORT DEN 29 september 2006 DNR :12 Blancokrediter till konsumenter II uppföljning

2 RAPPORT 2006:12 Blancokrediter till konsumenter II uppföljning

3 RAPport 2006:12 2 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Allmänt om utförande av uppdraget 4 Granskning av information och avtalsvillkor 5 Granskning av rutiner för kreditprövning 7 Räntehistorik 0

4 RAPPORT 2006:12 Sammanfattning På regeringen uppdrag har Finansinspektionens gjort en uppföljning av förra årets rapport Blancokrediter till konsumenter. 1 Denna rapport redovisar vilka åtgärder som Finansinspektionen har vidtagit eller planerar vidta för att avhjälpa de brister som tidigare framkommit avseende information och utformning av avtalsvillkor samt kreditprövning. Undersökningen omfattar samma företag som under förra året. 2 Vi har även undersökt ränteutvecklingen för blancokrediter dvs krediter utan säkerhet i förhållande till referensräntan. Samråd har skett med Konsumentverket. Vi har främst påträffat brister i avtalsvillkor, till exempel angivande av månadsränta och alltför vida möjligheter för företagen att höja den avtalade räntan. En annan brist är att sådana avgifter som inte karaktäriseras som avgifter för krediten inte alltid finns upptagna i prislistor eller avtalsvillkor. Detta påtalade vi även i förra årets rapport. Tyvärr är lagstiftningen otydlig om hur information om dessa avgifter ska lämnas. Vi anser att denna information ska vara tillgänglig för konsumenten i skriftlig form redan innan kreditavtalet sluts. Vi kommer att uppmärksamma detta i en kommande översyn av rekommendationerna på området. Vi har påtalat de kvarstående avvikelserna från konsumentkreditlagen och FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 3 för företagen. Dessa har meddelat att man kommer att vidta åtgärder omgående eller under hösten för att komma tillrätta med bristerna. Vi har också överlämnat ett ärende till Konsumentverket för vidare handläggning. Vår granskning av företagens rutiner för kreditprövning har inte inneburit några påpekanden gentemot enskilda företag. I undersökningen har rutinerna ställts i relation till antalet sena betalningar och kreditförluster hos företagen vid en given tidpunkt. Vid beviljande av mindre krediter arbetar företagen i princip genomgående med så kallade policyregler i kombination med så kallad credit scoring. 4 Först vid ett av det enskilda företaget fastställt lägsta kreditbelopp gjordes kalkyler över konsumentens ekonomi. Endast två företag gjorde alltid kalkyler. Hos de granskade företagen förefaller inte dessa skillnader ha påverkat utfallet av sena betalningar eller kreditförluster Blancokrediter till konsumenter 2005:4 2. Fristående kreditgivare: Nordea Bank AB (publ), SkandiaBanken Aktiebolag (publ), Länsförsäkringar Bank Aktiebolag, GE Money Bank AB, Kaupthing Bank Sverige AB, Svea Ekonomi AB, Wasa Kredit AB. Företag med anknytning till detaljhandeln: Haléns Finans AB, Finaref Group AB, Jotex Finans Aktiebolag, Resurs Bank Aktiebolag. Collector Finans AB (tidigare Electra Finans AB) och Cellbes Finans AB står inte längre under Finansinspektionens tillsyn. 3. FFFS 2005:3 4. Databehandling av uppgifter för att beräkna sannolikheten för en betalningsanmärkning Den genomsnittliga nominella krediträntan hos de granskade företagen följer referensräntans rörelser inom ett intervall som är 5 9 procent högre än referensräntan. Hos några av de granskade företagen följde räntorna däremot inte en extern ränta. Detta förhållande belyste vi också i den förra rapporten. Den 1 juli i år var den högsta privatlåneräntan hos de granskade företagen 30 procent (postorderföretag inom detaljhandeln) och den lägsta 5,88 procent (bank) Räntor för kontokrediter är generellt högre än för privatlån. Författare: Johan Terfelt

5 RAPport 2006:12 Allmänt om utförande av uppdraget räntelagen (1975:635) Regeringen gav i regleringsbrevet för 2006 i uppdrag till Finansinspektionen att redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att avhjälpa de brister som tidigare framkommit avseende information och utformning av avtalsvillkor samt kreditprövning i samband med så kallade blancokrediter. Blancokrediternas ränteutveckling i förhållande till referensräntan 5 ska också redovisas. FI ska samråda med Konsumentverket. I rapporten om blancokrediter till konsumenter som vi överlämnade till regeringen våren 2005 påtalades att det fanns brister i informationen om avgifter och i avtalsvillkorens utformning var otydlig. Under året har vi följt upp om företagen har vidtagit åtgärder i de avseenden som påpekades i den rapporten. Årets granskning har varit bredare och omfattat alla de formella krav som ställs i konsumentkreditlagen (1992:830) och som rekommenderas i Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. 6. 5a konsumentkreditlagen 7. Även i rörelselagstiftningen finns det en regel om kreditprövning, se 8:1 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Det främsta syftet med denna rörelseregel är att skydda företagets borgenärer. Företagens följsamhet till regeln är fortlöpande i fokus i Finansinspektionens tillsynsverksamhet. I samråd med Konsumentverket har vi avgränsat undersökningen till att inte omfatta skyldigheter som kan följa av annan lagstiftning, som till exempel marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen och distans- och hemförsäljningslagen. Konsumentverket har det övergripande ansvaret för tillämpningen av dessa lagar. I vår förra rapport nämnde vi att det fanns anledning att återkomma till frågan om företagens kreditprövningar svarar mot kravet i konsumentkreditlagen. 6 En orsak till uttalandet var att vi tidigare inte hade granskat kreditprövningar utifrån ett rent konsumentskyddsperspektiv. 7 Under året har vi därför granskat företagens kreditinstruktioner och uppgifter om bland annat sena betalningar och kreditförluster. Vi har haft djupare diskussioner med Nordea, GE Money Bank, Resurs Bank, Finaref och Haléns Finans. Vi har även intervjuat företrädare för Upplysningscentralen (UC) AB om så kallad credit scoring. Samråd har också skett med Konsumentverket. Tillvägagångssättet har varit att jämföra företagens utfall av sena betalningar och kreditförluster med deras rutiner för kreditprövning. Syftet har varit att finna om något särskilt moment i kreditprövningen har påverkat utfallet sena betalningar och kreditförluster. Sena betalningar och förluster kan indikera att företagets kunder skuldsätter sig alltför långtgående.

6 RAPPORT 2006:12 Granskning av information och avtalsvillkor Slutsatser Överlag uppfyller företagens information och avtalsvillkor de formella krav som ställs i lag och av Finansinspektionen. Det finns fortfarande brister men företagen ska senast under hösten åtgärda dessa. Därefter förväntar sig Finansinspektionen att de granskade företagen följer de regler som finns. Det har inte funnits anledning att använda sanktioner. 5 Finansinspektionens fortsatta åtgärder Lagstiftningen är inte tydlig när det gäller vilken information som ska lämnas om avgifter som inte är en direkt följd av krediten. Vi anser att information om dessa avgifter är väsentlig för konsumenten och kommer därför att arbeta vidare med frågan i samband med en kommande översyn av rekommendationerna på området. Detta gäller också frågan om månadsränta i kreditavtal och vid marknadsföring. Vi kommer att kontrollera att företagen genomför sina utlovade åtgärder. Information vid kreditgivning I vår förra rapport påtalade vi att det var svårt för en kreditsökande att få information om sådana avgifter som inte är direkt hänförliga till krediten, men som ändå kan belasta denne som en följd av avtalet. Syftet med dessa avgifter är typiskt sett att styra kredittagaren till ett visst beteende. Ett exempel är avgifter för att kredittagaren brutit mot kreditavtalet. Ett annat exempel är avgifter som kredittagaren får betala vid uttag under ett visst belopp från en kontokredit. I rapporten nämnde vi att samma krav bör gälla informationen om avgifter som inte är direkt hänförliga till krediten som för information om avgifterna för krediten. Vi har efter årets granskning inte funnit förbättringar på denna punkt. Informationen om dessa avgifter varierar således mellan företagen. I detta sammanhang bör påpekas att lagstiftningen och våra rekommendationer inte är tydliga på hur informationen ska tillhandahållas. I ett fall har vi påpekat att information om den effektiva räntan saknades i marknadsföringen av krediten. Skyldigheten att ange den effektiva räntan följer av konsumentkreditlagen konsumentkreditlagen I övrigt uppfyller företagen de formella krav i informationen om krediterna som ställs i lag och som vi också rekommenderar.

7 RAPport 2006:12 Vi har också konstaterat att informationen på företagens hemsidor om månadskostnaden för krediten har blivit bättre. Åtta av elva företag har idag applikationer där kostnaden enkelt kan beräknas. Ett företag har en tabell som visar exempel olika kreditbelopp och återbetalningstider. Två företag saknar däremot helt sådan information på hemsidan. 6 Villkor i kreditavtal Vår granskning av företagens avtalsvillkor har denna gång varit inriktad på att kontrollera att enskilda företag följer de formella krav på avtalsvillkorens innehåll som lagstiftaren ställer. Ett exempel är uppgifter om storlek på avgifterna för krediten och under vilka förutsättningar avgiften kan ändras av företaget. Vi har konstaterat enstaka brister och påtalat dessa för företagen. De har meddelat att de har eller kommer att vidta rättelser under hösten konsumentkreditlagen En formell brist har varit att några företag har en vidare avtalsformulering om förutsättningarna för att ändra räntan på krediten än vad konsumentkreditlagen tillåter. Ett grundvillkor för att få höja den avtalade räntan är att företagets kostnadsökningar inte ska ha kunnat förutses när avtalet ingicks. 9 I ett fall har vi påtalat för företaget att det strider mot 10 konsumentkreditlagen att ange räntan som en månadsränta i avtalet. I två fall har vi påtalat att vi anser att det strider mot syftet med samma paragraf att ange månadsräntan tillsammans med årsränta i avtalet. Ett av dessa ärenden har överlämnats till Konsumentverket för vidare handläggning. Vår inställning är att månadsränta varken hör hemma i avtalsvillkor eller marknadsföring. Det kan försvåra för konsumenten att bedöma krediten när räntan är angiven som månadsränta i procent. I övrigt uppfyller de granskade kreditavtalen de formella krav som ställs i lag och våra rekommendationer.

8 RAPPORT 2006:12 Granskning av rutiner för kreditprövning Slutsatser Vi kunde inte härleda några systematiska skillnader i utfallen av sena betalningar och kreditförluster till att företagen gjorde eller inte gjorde kalkyler vid kreditprövningen. Däremot hade ett företag en större andel sena betalningar och en högre volym osäkra fordringar jämfört med andra företag. Detta företag gjorde varken en kalkyl över betalningsförmågan eller arbetade med credit scoring. 7 Företagen ska alltid pröva kredittagarens återbetalningsförmåga. Vår undersökning visar att vid mindre krediter bör denna prövning kunna göras med en mer schabloniserad metod än genom att upprätta en fullständig hushållskalkyl. Med anpassade policyregler och credit scoring kan hänsyn tas till sådana faktorer som inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Oavsett vilken metod som används anser vi att det är viktigt att företagen tar hänsyn till konsumentens totala skuldsituation. Det är också viktigt att företagen vid bedömningen av återbetalningsförmågan beaktar att konsumenten har andra levnadskostnader än kostnader för krediter. För den enskilde konsumenten har hushållskalkylen sannolikt betydelse även vid mindre krediter. Kalkylen är ett bra, men inte fullständigt beslutsunderlag, när denne överväger om han eller hon ska ansöka om en kredit. Det måste beaktas att denna undersökning är gjord på en generell nivå. Många olika faktorer förutom kreditprövningen kan påverka utfallet av sena betalningar och förluster. 10 Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har under flera år arbetat med problemet med överskuldsättning på individnivå. En eventuell fördjupad undersökning för att klargöra kalkylens betydelse (jämfört med andra metoder) för att förhindra alltför långtgående skuldsättning i enskilda fall, bör ledas av en annan myndighet än Finansinspektionen. Vi är självfallet behjälpliga i en sådan undersökning. Granskningen har inte inneburit påpekanden gentemot enskilda företag. 10. Man ska vara medveten om att företagens volymer av sena betalningar och kreditförluster är beroende av många andra faktorer än kredittagarens betalningsförmåga, t ex den risknivå företaget valt för kreditgivningen, hur kundrelationen ser ut, företagets redovisningsprinciper, påminnelseoch indrivningsrutiner samt hur man i övrigt hanterar förfallna fordringar (jfr FI rapport 2006:3).

9 RAPport 2006:12 Finansinspektionens fortsatta åtgärder Vi undersöker för närvarande möjligheten att regelbundet få statistik över fallerade krediter för att kunna följa kvaliteten i kreditgivningen hos enskilda företag inom den finansiella sektorn Prop. 2002/03:139 s. 252 ff, 587 Allmänt om kreditprövning Ett syfte med regeln om kreditprövning i konsumentkreditlagen är att betona företagens ansvar för att inte medverka till att konsumenterna skuldsätter sig allt för långtgående. 11 Den allvarligaste formen av långtgående skuldsättning är när krediter beviljas trots att konsumentens förmåga att återbetala är tveksam redan när krediten beviljas. Betalningsförmågan kontrolleras ytterst genom att långivaren upprättar en kalkyl över konumentens förmåga att täcka sina utgifter. Konsumentens tillgångar och skulder kan också ha betydelse för återbetalningsförmågan. En förutsättning för en rättvisande prövning är att företaget samlar in relevant information om kunden. Informationen kan komma från konsumenten själv och/eller från intern kundreskontra och externa källor som till exempel kreditupplysningsregister. För att underlätta prövningen har kreditgivaren grundregler för att bevilja krediter, så kallade policyregler. Förutsättningar för att få kredit kan vara att sökanden ska ha en viss lägsta inkomst, ha uppnått en viss ålder och/eller inte ha betalningsanmärkningar. Om inte förutsättningarna är uppfyllda får sökanden ofta avslag. Förutom att bedöma kundens nuvarande betalningsförmåga måste kreditgivaren bedöma risken för att konsumenten i framtiden kan få svårt att betala. Företaget värderar all information man har om sökanden och ställer informationen mot tidigare erfarenheter av kreditengagemang som har fallerat. Idag är dessa bedömningar ofta automatiserade genom så kallad credit scoring. 12. ss. 101, 111, V. Stenberg, R. Sigbladh, Kreditbedömning, tredje upplagan. Tankarna bakom credit scoring bygger på antagandet att beteendet hos en ny kreditsökande kommer att likna tidigare kredittagares. Credit scoring är en metod där man, med hjälp av databehandling av en mängd uppgifter, beräknar sannolikheten för att en person med en viss karaktäristika får en betalningsanmärkning inom en viss tid. Genom databehandlingen gör företaget egentligen samma typ av bedömning som vid en manuell kreditprövning, om än i mer komplex form. Betalningsanmärkning anses vara den starkaste och viktigaste varningssignalen vid kreditprövning hos privatpersoner. 12

10 RAPPORT 2006:12 De undersökta företagens kreditprövningsmetoder Ingen metod för kreditprövning hos ett företag var exakt lik prövningen hos ett annat företag. I huvudsak laborerar de med huvudmomenten kalkyl, policyregler och credit scoring. Alla de granskade företagen använde mer eller mindre utvecklade policyregler. Förutom policyreglerna använde alla företag utom ett 13 också credit scoring vid kreditprövningen. Av de företag som omfattades av undersökningen var det endast två som alltid gjorde en kalkyl oavsett kreditbeloppets storlek. I övrigt hade företagen olika beloppsgränser för när kalkyl skulle göras. Ytterligheterna var ett företag som gjorde en kalkyl om kreditbeloppet översteg kronor och ett annat företag där beloppet skulle överstiga kronor för att göra en kalkyl. 13. Detta företag har för närvarande en manuell kreditprövningsprocess, men ska automatisera processen och börja arbeta med credit scoring. 9 Den viktiga frågan i sammanhanget har därför varit om kalkylen har haft en reell inverkan på utfallet sena betalningar och kreditförluster. Vår undersökning ger inget bestämt svar på frågan. Det fanns företag som i förhållande till andra hade en större andel sena betalningar och som sällan eller aldrig gjorde kalkyler. Det skulle tala för att kalkylen är av vikt vid kreditprövningen. Detta motsades emellertid av att det fanns företag som inte gjorde kalkyler men som ändå hade tämligen begränsade kreditförluster. Dessutom fanns det företag i undersökningen som alltid gjorde kalkyler och ändå hade en större andel sena betalningar än andra företag.

11 RAPport 2006:12 Räntehistorik 10 I vårt uppdrag ingår också att redovisa blancokrediternas ränteutveckling i förhållande till referensräntan enligt räntelagen. 14 Vi har samlat information om de nominella räntorna för privatlån och kontokrediter om kronor och kronor. Uppgifterna är de granskade företagens utlåningsräntor per den 1 juli varje år mellan åren 1997 och Nedanstående grafer visar differenserna mellan referensräntan och ett genomsnitt av företagens nominella räntor för dessa krediter. Räntorna hos Haléns, Finaref och Jotex har inte tagits med vid beräkningen av snitträntan. Den genomsnittliga räntan hos de senare företagen är 29,8 procent. Hoppet i kurvan för referensräntan år 2002 förklaras av övergången från diskonto till referensränta. Referensräntan har en annan beräkningsgrund än diskontot räntelagen S nittr änta (nom ine ll) vid pr ivatlån Referensränta/diskonto Privatlån Privatlån S nittr änta (nom ine ll) vid k o nto k r e dite r Referensränta/diskonto Löpande Löpande

12 RAPPORT 2006:12 Nedanstående tabell visar företagens nominella utlåningsränta för privatlån eller motsvarande lån på kr. Uppgifterna avser den 1 juli varje år. Referensränta Länsförs. Nordea SkandiaB. Kaupthing Resurs Wasa GE Svea Haléns Finaref Jotex ,5 8,35 6,6 6,5 6,15 5,88 9,95 11, , ,0 8,35 7,1 7 6,7 9,96 9,95 29, Ellos Josefss ,5 8,4 7,35 7,25 6,95 5,88 7,99 9,95 14,75 29, ,0 8,85 8,1 8 7,6 12,96 9,95 29, ,5 9,9 9,35 9,2 8,95 12,96 9,37 29, ,0 * 9,5 9,1 8,9 8,85 12,72 8,95 29, ,0 * 9,3 8,85 8,6 8,4 14,88 8,95 29, ,0 * 8,45 8 7,8 7,6 14,88 29, ,0 * 9,7 9,35 8,65 4,88 29, ,5 * 9,7 9 8,9 4,88 29, * Diskonto ersattes 1 juli 2002 av referensräntan. Nedanstående tabell visar företagens nominella utlåningsränta för kontokrediter på kronor. Uppgifterna avser den 1 juli varje år. Referensränta Länsförs. Nordea SkandiaB. Kaupthing Wasa ,5 11,4 8,75 7,25 8,45 17, ,5 11,15 8,25 6,5 7,65 17, ,15 8,75 7 8,2 17, ,65 9,75 8 9,1 17, ,5 12,7 11 9,2 10,45 14, ,0 * 12,3 10,75 8,9 10,35 14, ,0 * 12,1 10,5 8,6 9,9 14, ,0 * 11,25 9,65 7,8 9,1 14, ,0 * 12,5 11,25 8,65 10,25 14, ,5 * 12,5 11,25 8,9 10,3 14,85 * Diskonto ersattes 1 juli 2002 av referensräntan. Slutsatser Snitträntorna är mellan 5 och 9 procent högre än referensräntan. Man kan konstatera att variationerna i de genomsnittliga krediträntorna följer variationerna i referensräntan. Räntorna för tillsynes likartade krediter varierar mellan enskilda företag. Exempelvis är högsta privatlåneränta bland de undersöka företagen 30 procent och lägsta ränta 5,88 procent per den 1 juli 2006.

13 s rapporter finns på 2006:11 Skatte- och försäkringsrörelseregler för livförsäkring 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden 2006:9 Utvecklingen på bolånemarknaden 2006:8 Ordning och reda en granskning av 150 försäkringsförmedlare 2006:7 Livbolagens förlusttäckning redovisning av olika metoder 2006:6 Bankernas kapitalkrav med Basel :5 Avgift efter prestation en granskning av avgifter i 37 fondbolag 2006:4 Marknadstillsyn :3 Handel med förfallna fordringar och inkasso 2006:2 Företagens tillämpning av internationella redovisningsregler 2006:1 Fondbolagens informationsgivning Konsumenten och rådgivningen 2005:12 Interna affärer i livbolagen en uppföljande granskning 2005:11 Från konto till konto VII 2005:10 Finanssektorns stabilitet :9 Hantering av klagomål i finanssektorn 2005:8 Företagens interna kapitalutvärdering 2005:7 Stärkt skydd för trafikskadade 2005:6 Den finansiella elmarknaden 2005:5 Livbolagens avgifter 2005:4 Blancokrediter till konsumenter 2005:3 Finanssektorns krisberedskap 2005:2 Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare 2005:1 Indexobligationer en granskning av informationen till kunderna Finansinspektionen Box 6750, Stockholm Tel Fax

Blancokrediter till konsumenter

Blancokrediter till konsumenter RAPPORT DEN 31 MARS 2005 DNR 05-1842-600 2005 : 4 Blancokrediter till konsumenter INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Reglering av kreditgivning 4 Beskrivning av undersökta företag 5 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04 SMS-lån marknadsmässig eller abnorm kredit? Handledare: Sven-Olof Collin Författare: Lina Gustafsson Lina

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

En Jämförelse i Blancokredithantering mellan. Svenska Nischbanker från Detaljhandelsbranschen och. Universalbanker

En Jämförelse i Blancokredithantering mellan. Svenska Nischbanker från Detaljhandelsbranschen och. Universalbanker Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska Institutionen En Jämförelse i Blancokredithantering mellan Svenska Nischbanker från Detaljhandelsbranschen och Universalbanker Seminariearbete

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Kreditgivaransvaret - en grund för jämkning?

Kreditgivaransvaret - en grund för jämkning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Annika Wieselgren Kreditgivaransvaret - en grund för jämkning? Examensarbete 20 poäng Handledare Lars Gorton Ämnesområde Bankrätt Termin VT 2002 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp.

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp. Låna SAMMANFATTNING Hushållens skulder fortsätter att öka. Framförallt utgörs skulderna av bolån, men även övriga lån ökar. Nya förutsättningar för att ta snabba lån via internet, i butikerna, via mobiltelefonen

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet EXAMENSARBETE Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet Möjligheten till jämkning av återbetalningsskyldigheten vid vårdslös kreditprövning Annelie Marklund Filosofie

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

SMS-lån Snabba cash genom ny teknik eller ett textmeddelande rakt in i skuldfällan?

SMS-lån Snabba cash genom ny teknik eller ett textmeddelande rakt in i skuldfällan? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt SMS-lån Snabba cash genom ny teknik eller ett textmeddelande rakt in i skuldfällan? Datum: 2015-01-25 Kandidatuppsats HT 2014 Författare:

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer