Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning,"

Transkript

1 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr Finansinspektionen Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (Anges alltid vid svar) Henrik Holmgren Stockholm P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning, DS 2008:34. Ju2008/4277/L2 Sammanfattning Finansinspektionen tillstyrker förslaget att integritetsskyddet för enskilda ska stärkas när kreditupplysning tillhandahålls ur en databas. Finansinspektionen delar inte utredningens åsikt att spridning av datadisketter, CD-romskivor eller andra s.k. tekniska upptagningar enligt YGL inte omfattas av det stärkta integritetsskyddet. Finansinspektionen avstyrker förslaget om att kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare inte ska få innehålla uppgift om betalnings försummelser om mindre belopp än Kronor. Finansinspektionen avstyrker förslaget om att uppgift om betalningsförsummelse avseende fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras senast inom ett år om betalningsförsummelsen avser en fordran på mindre än kronor. Finansinspektionen avstyrker förslaget om att en uppgift om att kreditupplysning lämnats om fysisk person som inte är näringsidkare (s.k. omfrågeuppgift), ska gallras senast efter ett år. Finansinspektionen tillstyrker att institut som använder eller avser att använda internmetoden enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar som regel får anses ha legitimt behov av kreditupplysningar, när dessa ska användas som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker. Finansinspektionen tillstyrker att även fortsättningsvis ska en kreditupplysningskopia sändas till den omfrågade när kreditupplysning lämnats ut till ett institut för kapitaltäckningsändamål. 1(5)

2 Kapitel 4 sidan 23. Finansinspektionen tillstyrker förslaget att integritetsskyddet för enskilda ska stärkas när kreditupplysning tillhandahålls ur en databas. Grundlagsskyddet enligt databasregeln i 1 kapitlet 9 YGL var avsett för situationer där massmediala redaktioner tillhandahåller allmänheten information ur en databas. Teknikutvecklingen och kringgående anpassningar hos de stora kreditupplysningsföretagen (dvs. att man inrättar en ansvarig utgivare och införskaffar ett utgivningsbevis) har skapat en situation där integritetsskyddet enkelt kan kringgås. Varken kreditupplysningsföretagen eller dess kunder (företrädesvis finansmarknadens aktörer) anser att situationen idag är tillfredsställande. Det är också Finansinspektionens uppfattning att integritetsskyddet bör återställas och att kreditupplysningslagens regler i dessa delar bör gälla även för kreditupplysningar som lyder under databasregeln i YGL. Kapitel 4 sidan 31. Finansinspektionen delar inte utredningens åsikt att spridning av datadisketter, CD-romskivor eller andra s.k. tekniska upptagningar enligt YGL inte omfattas av det stärkta integritetsskyddet. Enligt Finansinspektionen är diskett, CD- eller DVD-skivor datamedier som inte bör eller kan undantas från föreslaget om ökat integritetsskydd utan att integritetsskyddet därigenom blir enkelt att kringgå. Om s.k. tekniska upptagningar undantas kommer Finansmarknadens aktörer med stor sannolikhet att övergå till att abonnera på CD- eller DVD skivor och därigenom bl. a. undvika merkostnad för kopieplikt. Utredningens åtgärder riskerar därmed att helt neutraliseras och effekten blir att databasen på Internet enkelt ersätts med annat datamedium. Det stärkta integritetsskyddet som utredningen syftar till riskerar då att utebli. Utredningens åsikt öppnar även för att kreditupplysningsinformationen används för marknadsföring av finansiella tjänster utan att kopieplikt uppstår när CD- och DVD- skivor används som distributionsmedium. Någon legitimitetsprövning behöver i så fall inte göras och kopieplikten löses inte ut. Finansinspektionen anser inte att integritetskränkande information bör få utnyttjas i t ex urval av population för direktreklam, telefonförsäljning eller annat. CD- och DVD-skivor för detta ändamål tillhandahålls redan idag av kreditupplysningsföretagen, men bara avseende juridiska personer (som inte omfattas av integritetsskyddet). Med hjälp av utredarens redovisade åsikt öppnas möjlighet för kreditupplysningsföretagen att också tillhandahålla CD- eller DVD-skivor med känslig information om fysiska personer utan att kopieplikt uppstår och utan att legitimitetsprövning sker. Detta har hittills effektivt förhindrats eftersom marknadsföringsändamål inte är legitimt skäl och merkostnaden för kopieplikten inte gjort det mödan värt. Kapitel 5 sidan 37. Finansinspektionen avstyrker förslaget om att kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare inte ska få innehålla uppgift om 2

3 betalningsförsummelser om mindre belopp än Kronor. Utredningens förslag leder till att 4,6 miljoner betalningsanmärkningar skulle gallras ur kreditupplysningsföretagens register och fysiska personer som tidigare redovisade notering om betalningsförsummelse kommer att sakna sådan trots att försummelse föreligger. Statistik framtagen av ett av de större kreditupplysningsföretagen visar att 42,9 % av dessa personer inom 12 månader kommer att få nya noteringar om betalningsförsummelser hos kronofogdemyndigheterna. Dessa personer kommer således att rendera kreditförluster som kunde ha undvikits om det av kreditupplysningsregistren hade framgått de faktiska förhållandena. Denna oönskade utveckling drabbar inte enbart kreditgivaren utan givetvis i än högre grad kredittagaren som inte klarar att fullfölja sina åtaganden visavi kreditgivaren men som om tidigare betalningsförsummelse varit känd kanske inte medgivits ytterligare kredit. I slutänden leder förslaget till högre kostnader för kreditgivning, något som ytterst drabbar de kredittagare som sköter sina betalningar. Finansinspektionen anser att ett register som kan urskilja kreditsökande utan betalningsvilja eller betalningsförmåga gagnar finansmarknaden. Det är därför bra om kreditföretagens register kan rensas från ovidkommande betalningsförsummelser som korrekt visar på betalningsvilja eller förmåga. Finansinspektionen anser dock att det är mycket osäkert om en beloppsgräns är det rätta medlet att nå dit. Den statistik vi tagit del av ger inte vid handen att ett beloppskriterium är relevant urvalsgrund. Vi har inte kunnat få bekräftat att vare sig utredarens beloppsförslag, högre eller lägre belopp har något samband med vare sig betalningsvilja eller betalningsförmåga. Utredarens förslag och val av belopp tycks därför slå blint. Det visar det statistiska utfallet (42,9 %) som ligger iögonenfallande nära slumpens utfall (50 %). Med tanke på de ökade kostnaderna som förslaget skapar för finansföretagen (och i nästa led kredittagarna) så avstyrker vi därför detta. Finansinspektionen avstyrker förslaget om att uppgift om betalningsförsummelse avseende fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras senast inom ett år om betalningsförsummelsen avser en fordran på mindre än kronor. Det är korrekt att rent statistiskt en uppgift nära i tiden väger tyngre än en äldre uppgift. Dock tillkommer två faktorer som gör den till synes enkla analysen mer komplex. 1) Upprepat förfarande väger tyngre än enstaka beteende 2) Äldre uppgift om betalningsförsummelse har i sig stort värde, även utan aktuell upprepning. Finansinspektionen anser att värdet av information om upprepat beteende och information om noteringar som skett så sent som de tre senaste åren har så pass stor betydelse för kreditbedömare att de inte bör gallras tidigare än vad som sker idag (36 månader). Kapitel 6, sidan 47. 3

4 Finansinspektionen avstyrker förslaget om att en uppgift om att kreditupplysning lämnats om fysisk person som inte är näringsidkare (s.k. omfrågeuppgift), ska gallras senast efter ett år. Beteendet att på kort tid låna upp stora belopp från olika kreditgivare är givetvis en viktig signal vid kreditgivning och förhindrar överskuldsättning. Uppgift om tidigare ställda frågor är därför av stort värde för kreditgivarna. En kreditbedömare gör sällan eller aldrig sin kreditbedömning på enstaka informationer. Det är genomgående en samlad bedömning av många informationer som ligger till grund för att medge eller avslå en kreditansökan. Våra undersökningar ger vid handen att nära nog inga regelverk har omfrågeuppgift som enskild avslagsgrund. Oftast leder ett större antal frågor till en manuell prövning av kredittagaren, dvs. den automatiska hanteringen slås ut och kreditansökan behandlas manuellt istället. På samma sätt är marknadens generiska scorekort från ett av de största kreditupplysningsföretagen konstruerat så att omfrågeuppgifter hanteras olika beroende på situation. T ex vägs frågor från olika frågeställare olika, dvs. frågor från vissa kreditgivare ställda under kort tid slås samman och räknas som en enda fråga, frågor från frågeställare som traditionellt inte ses som kreditgivare (exempelvis energibolag) räknas inte alls vid kreditförfrågningar som rör vissa kreditslag osv. Enligt Finansinspektionen är bilden av uppgift om omfrågat företag inte korrekt presenterad av utredaren. Marknaden i stort hanterar denna information på ett ansvarsfullt sätt och informationen bedöms mångfacetterat. Det finns därför inte skäl att begränsa tillgången till denna information p.g.a. enstaka i ögonen fallande exempel på avarter eftersom den samtidigt anses vara (och statistiskt har visat sig vara) en av de starkaste informationerna när det gäller att urskilja betalnings- ovilja eller oförmåga. Kapitel 7, sidan 51. Finansinspektionen delar utredningens bedömning att institut som använder eller avser att använda internmetoden enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar som regel får anses ha legitimt behov av kreditupplysningar, när dessa ska användas som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker. Det saknas därför skäl att av denna anledning ändra 9 kreditupplysningslagen. Finansinspektionen delar utredningens åsikt att även fortsättningsvis ska en kreditupplysningskopia sändas till den omfrågade när kreditupplysning lämnats ut till ett institut för kapitaltäckningsändamål. En av hörnpelarna i kreditupplysningslagen är 11. En upplysning ska kostnadsfritt skickas till den omfrågade samtidigt som den lämnas ut till den som frågar. Finansföretagens behov av uppdaterad information för t ex kapitaltäckningsändamål ändrar inte villkoren i detta avseende. Finansinspektionen vill dock varna för att den på detta sätt minst årligen återkommande kopian på en upplysning som tagits av andra skäl än att den om- 4

5 frågade varit kreditaktiv kommer att skapa förvirring i en betydligt större krets än utredaren vill påskina på sidan 57 i utredningspromemorian (.trots att ett fåtal enskilda kommer att bli konfunderade. ). Det är därför av stor vikt att den förklarande text som genereras i just dessa kopior av kreditupplysningar utformas så att det tydligt framgår att skälet till att kreditupplysningen tagits är uppdatering av kreditföretagens register. Denna information till trots kommer Finansföretagen, Finansinspektionen, Konsumentverket och olika konsumentorganisationer på finansmarknaden att kontaktas av oroliga konsumenter som behöver information och förtydliganden. Om inte sådan förklarande text biläggs kopian av upplysningen som sänds till den omfrågade är risken mycket stor att förvirringen blir nära nog total, eftersom finansföretagen hittills vanligtvis utnyttjat möjligheten att uppdatera sina register med s.k. YGLupplysning utan kopia. Konsumenternas reaktion är därför förståelig om plötsligt kopior på upplysningar sänds ut i situationer där de tidigare inte skickats ut. Misstanke om bedrägerier, personnummerkapning eller direkt missförstånd är förståeligt i sådana fall. Med vänlig hälsning FINANSINSPEKTIONEN Erik Saers Generaldirektör Jan Fritsch 08/

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datum Diarienr 2014-06-09 1826-2013 Klarna AB Norra Stationsgatan 61 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Klarna AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Blancokrediter till konsumenter II

Blancokrediter till konsumenter II RAPPORT DEN 29 september 2006 DNR 06-1350 - 600 2006 :12 Blancokrediter till konsumenter II uppföljning RAPPORT 2006:12 Blancokrediter till konsumenter II uppföljning RAPport 2006:12 2 INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

2011 års ändring av kreditupplysningslagen

2011 års ändring av kreditupplysningslagen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen 2011 års ändring av kreditupplysningslagen En studie om kreditupplysningens utveckling och gränsen för personlig integritet Tillämpande

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04 SMS-lån marknadsmässig eller abnorm kredit? Handledare: Sven-Olof Collin Författare: Lina Gustafsson Lina

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp.

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp. Låna SAMMANFATTNING Hushållens skulder fortsätter att öka. Framförallt utgörs skulderna av bolån, men även övriga lån ökar. Nya förutsättningar för att ta snabba lån via internet, i butikerna, via mobiltelefonen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Kommittédirektiv Åtgärder mot fakturabedrägerier Dir. 2014:12 Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Sammanfattning Fakturabedrägerier uppmärksammas allt mer som ett stort samhällsproblem.

Läs mer

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 2014-04-07 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden FI Dnr 14-1394 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Kreditprövning vid svensk mikrolångivning

Kreditprövning vid svensk mikrolångivning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling EFO018 Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp Västerås, höstterminen 2008 Kreditprövning vid svensk mikrolångivning -en studie om ALMI:s och Nordeas

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

Blancokrediter till konsumenter

Blancokrediter till konsumenter RAPPORT DEN 31 MARS 2005 DNR 05-1842-600 2005 : 4 Blancokrediter till konsumenter INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Reglering av kreditgivning 4 Beskrivning av undersökta företag 5 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Produktförsäkring och skadereglering

Produktförsäkring och skadereglering Produktförsäkring och skadereglering Maj 2010 Maj 2010 Dnr 09-11327 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Undersökning av skadereglering vid produktförsäkring i hemelektronikbranschen 5 Urval och avgränsningar

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/002 Er referens: Ju2014/125/KO 1 (6) 2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM e-post: ju.ko@regeringskansliet.se Överskuldsättning i kreditsamhället?

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Försäkra. Omfattningen av skadeförsäkringar

Försäkra. Omfattningen av skadeförsäkringar Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2- direktivet; FI Dnr 10-9537

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2- direktivet; FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2015-03-05 Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2- direktivet; FI Dnr 10-9537

Läs mer