Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015"

Transkript

1 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor

2

3 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet - för lika villkor... 4 Löpande åtgärder och särskilda satsningar Mål för rekrytering på lika villkor och jämn könsfördelning... 5 Löpande åtgärder... 5 Granskning av rekryteringsutbildningar... 5 Informations- och marknadsföringsinsatser för att minska ojämn könsfördelning inom utbildningsprogrammen på grundnivå... 6 Särskilda satsningar... 7 Andelen kvinnor av nyrekryterade professorer ska uppgå till 47 procent under perioden Jämn könsfördelning i beredande och beslutande organ samt ledningsfunktioner... 7 Utveckla verktyg för jämställdhetsindikatorer... 8 Stöd och utbildning till institutionerna för att underlätta övergången till en öppen rekryteringsprocess för doktorander... 9 Kartläggning av könsfördelning bland undervisande personal på grundnivå och avancerad nivå samt processen för tillsättning av kursansvar... 9 Mål för studie- och arbetsförhållanden Löpande åtgärder Konsultativt stöd till institutionerna och utbildningsprogram Samordna kompensatoriskt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder... 11

4 2 (19) Utbildningar och seminarier om lika villkor Särskilda satsningar Webbutbildning Start av nätverk för jämlika villkor Utveckling av ledarskapsprogram Vi är alla olika ett projekt med fokus på funktionsnedsättning Mentor4Equality Utlysning av medel avseende förebyggande arbete inom lika villkor. 15 Användandet av engelska språket inom ramen för forskarutbildningen Mål för lön och andra former av ersättningar Löpande åtgärder Lönekartläggning och jämställdhetsanalys av löner Organisation Bilaga 1: Uppföljning av aktiva åtgärder i Karolinska Institutets handlingsplan för likabehandling (dnr 687/ ) Utgivare: Karolinska Institutet Fastställd av rektor

5 3 (19) Rektors förord Karolinska Institutet (KI) är ett universitet med högt uppställda mål när det gäller forskning och utbildning; vi strävar efter att vara Europas ledande medicinska universitet och bland de bästa i världen. Det innebär också att vi måste ha studenter och anställda som trivs och ges möjligheter att utvecklas. En god studie- och arbetsmiljö gynnar kreativitet och skapar förutsättningar för samarbete och diskussion. Det är min övertygelse att alla studenter och anställda tillsammans kan skapa den öppna och kreativa miljö, som behövs för att nå framgång inom utbildning och forskning och då kan inte faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder stå i vägen. Vi behöver många röster inom KI för att utveckla vår kärnverksamhet en förstklassig utbildning som ger förutsättningar för såväl en internationell forskarkarriär som en framtid inom hälso- och sjukvården och en tydlig strävan mot excellens inom forskningens många olika områden. Låt oss tillsammans arbeta för att förbättra människors hälsa genom att själva bidra till en tillåtande och öppen organisation. Anders Hamsten Rektor

6 4 (19) Inledning KI:s arbete med lika villkor utgår från diskrimineringslagen 1 som trädde i kraft 1 januari Lagen ska främja lika rättigheter och möjligheter för anställda och studenter samt motverka diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 2. I diskrimineringslagen finns det ett krav att arbetsgivare i samverkan med arbetstagare ska upprätta en plan för jämställdhetsarbete (3 kap, 13 ) vart tredje år och att utbildningssamordnaren ska upprätta en årlig likabehandlingsplan för studenter (3 kap, 16 ). KI har valt att arbeta utifrån en gemensam treårig handlingsplan för både anställda och studenter som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder varför benämningen lika villkor används i denna plan som ett övergripande begrepp. För att uppfylla kravet om en ettårig handlingsplan avseende studenter kommer KI årligen att särskilt redovisa insatser som genomförs för studenter. Handlingsplan för KI:s arbete med lika villkor omfattar samtliga anställda samt sökande och studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Karolinska Institutet - för lika villkor Samtliga medarbetare och studenter ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Arbetet med lika villkor vid KI syftar till att skapa en inkluderande studie- och arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier. Att ta tillvara människors olika erfarenheter och kvaliteter betraktar KI som en förutsättning för excellens i såväl forskningen som utbildningen. Strategi ska vara vägledande för anställda och studenter vid KI. I strategin fastställs KI:s övergripande värdegrund som också denna handlingsplan utgår ifrån. Bland annat framgår det att KI:s verksamhet ska präglas av; ett etiskt förhållningssätt; av tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens; av gott ledarskap och delaktighet; av jämställdhet och mångfald och ett ledarskap som visar vägen när det gäller KI:s värderingar. 1 Se Diskrimineringslag (2008:567) 2 För definition av diskrimineringsgrunderna se Diskrimineringslag (2008:567), 5 3 Strategi 2012 Karolinska Institutets utvecklingsstrategi , dnr: 05728/2009

7 5 (19) Arbetet med lika villkor vid KI har delats in under följande rubriker: Rekrytering och jämn könsfördelning av studenter och anställda Studie- och arbetsförhållanden Lön och andra former av ersättningar Inom dessa tre områden har KI formulerat löpande åtgärder och särskilda satsningar som beskrivs nedan. Utöver nämnda åtgärder arbetar KI kontinuerligt med informationsspridning om lika villkor via tryckt material och hemsida. Löpande åtgärder och särskilda satsningar Ett antal löpande åtgärder och särskilda satsningar kommer att genomföras under perioden för att uppnå de satta målen. Först presenteras målen sedan löpande åtgärder därefter eventuella särskilda satsningar. För samtliga löpande åtgärder och särskilda satsningar framgår vilken organisatorisk enhet som är ansvarig för genomförandet. Planen skiljer på ansvar och operativt ansvar. Det förstnämnda är oftast beställare av aktiviteten och det sistnämnda fastställer vem/vilka som ska genomföra aktiviteten. Vidare framgår målgrupp, diskrimineringsgrund/er, finansiering, tidsperiod och uppföljning/mätetal. Mål för rekrytering på lika villkor och jämn könsfördelning Antagnings- och rekryteringsprocesser ska vara transparenta och fria från diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. KI ska ha en jämn könsfördelning i alla beredande, rådgivande och beslutande organ. KI ska öka andelen anställda och studenter av underrepresenterat kön på samtliga befattningar, uppdrag och utbildningar. Löpande åtgärder Granskning av rekryteringsutbildningar I universitetsförvaltningens rekryteringsutbildningar ska finnas ett tydligt

8 6 (19) likavillkorsperspektiv för att säkerställa rekrytering på lika villkor och för att bibehålla eller uppnå en jämn könsfördelning. Målgrupp: chefer, HR-personal, handledare i forskarutbildningen Diskrimineringsgrund: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Ansvar: personalavdelningen Operativt ansvar: personalavdelningen Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: granskning av kursinnehåll Informations- och marknadsföringsinsatser för att minska ojämn könsfördelning inom utbildningsprogrammen på grundnivå 2011 utgjorde andelen kvinnor av KI:s helårstudenter 73 procent på grundnivå och avancerad nivå. Bland nybörjarna var motsvarande siffra 77 procent. Könsfördelningen är också mycket ojämn mellan KI:s olika utbildningsprogram. Genom att informera om och marknadsföra utbildningarna i sammanhang där många av underrepresenterat kön befinner sig kan rekryteringen av denna kategori öka. Detta sker bland annat genom riktad annonsering och medverkan i olika sammanhang där det underrepresenterade könet befinner sig. Målgrupp: presumtiva studenter av underrepresenterat kön Diskrimineringsgrund: kön Ansvar: styrelsen för utbildning Operativt ansvar: utbildningsstöd Tidsplan: löpande Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: Insatserna dokumenteras. Under perioden ska den könsmässiga snedfördelningen bland nybörjarstudenter på grundnivå minska från 77 till 75 procent.

9 7 (19) Särskilda satsningar Andelen kvinnor av nyrekryterade professorer ska uppgå till 47 procent under perioden var knappt 27 procent av samtliga professorer vid KI kvinnor. Andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer (inklusive befordrade professorer) var 31 procent. KI ska sträva efter en jämnare könsfördelning inom alla ämnesområden och en ökad andel nyrekryterade lärare och forskare av underrepresenterat kön för att uppnå intervallet procent för samtliga kategorier lärare och forskare. För att uppnå intervallet procent för professorer finns ett av regeringen fastställt rekryteringsmål för enligt vilket minst 47 procent av de professorer som anställs ska vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. En av rektor tillsatt arbetsgrupp kommer under perioden ta fram och genomföra åtgärder som syftar till att uppnå en jämnare könsfördelning på kortare och längre sikt. Målgrupp: kvinnor som anställs som professor under perioden Diskrimineringsgrund: kön Ansvar: rektor Operativt ansvar: rådet för lika villkor Tidsplan: Finansiering: enligt särskilt beslut Uppföljning/mätetal: Minst 47 procent av de professorer som anställs ska vara kvinnor. Jämn könsfördelning i beredande och beslutande organ samt ledningsfunktioner Det ska även råda jämn könsfördelning i samtliga beredande, rådgivande och beslutande organ. I dagsläget råder ojämn könsfördelning i ledningsfunktioner såsom rektor, prorektor, dekaner och prodekaner. I dagsläget (januari 2013) är rektor en man och prorektor en kvinna. I samtliga tre verksamhetsstyrelser är dekanerna män. Vidare är två av tre prodekaner män. Andel kvinnor bland prefekterna är 32 procent och bland administrativa chefer vid institutionerna 73 procent. Rekrytering till beredande, rådgivande och beslutande organ ska vara jämställd, d.v.s. vara inom intervallet procent. För att KI i framtiden ska ha en jämn könsfördelning i beredande, rådgivande och beslutande organ ska de beslutsprocesser som föregår tillsättningar och

10 8 (19) utlysningar till dylika grupper ses över och kompletteras med skrivningar som säkerställer att det blir en jämn könsfördelning. Som inledning till det arbetet ska kunskap samlas in om orsakerna till att kvinnor och män i vissa sammanhang inte vill kandidera till vissa poster inom KI:s beredande, rådgivande eller beslutande organ. Ett särskilt projekt tillsätts som ska undersöka orsakerna till varför ingen kvinna kandiderade till posten som KI:s rektor samt varför så få kvinnor valdes till dekan- och prodekanposterna. En intervjustudie med kvinnor som fanns med i det inledande rekryteringsarbetet men som sedan inte kandiderade ska genomföras. Projektet ska leda fram till fastställandet av riktlinjer för att säkerställa jämn könsfördelning i framtida rekrytering till dylika organ. Målgrupp: ledningsfunktioner, grupper med ansvar för sammansättning till dylika organ Diskrimineringsgrund: kön Ansvar: rektor Operativt ansvar: Rådet för lika villkor. Särskild utredare tillsätts. Tidsplan: 2013 Finansiering: särskilt anslag kr Uppföljning/mätetal: könsfördelningen i ledningsfunktioner såsom rektor, prorektor, dekaner och prodekaner samt andra beredande, rådgivande och beslutande organ Utveckla verktyg för jämställdhetsindikatorer Jämställdhetsarbetet behöver och ska även enligt lag bedrivas målinriktat. För att beskriva jämställdheten i organisationen och för att få effekt av jämställdhetsarbetet är det viktigt att veta hur det ser ut i organisationen. Under 2013 definieras ett antal jämställdhetsindikatorer utifrån en modell som har utarbetats vid Uppsala universitet. Målsättningen är att indikatorerna ska vara webbaserade och tillgängliga via befintliga system vid KI, t.ex. VIS (Verksamhetsinformationssystem). Målgrupp: KI-övergripande Diskrimineringsgrund: kön Ansvar: personalavdelningen Operativt ansvar: personalavdelningen Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: antal indikatorer

11 9 (19) Stöd och utbildning till institutionerna för att underlätta övergången till en öppen rekryteringsprocess för doktorander Styrelsen för forskarutbildning har under 2012 tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för en gemensam och öppen utlysning av samtliga doktorandplatser vid KI. Syftet med denna satsning i form av en konkurrensutsatt och kompetensbaserad rekryteringsprocess är att bredda rekryteringsbasen av forskarstuderande, att förbättra matchningen mellan forskarstuderande och utbildningsplats och att därmed höja kvaliteten på forskarutbildningen. Ett öppet utlysningsförfarande och en strukturerad rekryteringsprocess som fokuserar på sökandes kompetens innebär även att risken för medveten eller omedveten diskriminering upptäcks och minimeras. För att uppnå detta mål erbjuds institutionerna under perioden särskilt stöd och utbildning. Målgrupp: presumtiva doktorander, chefer, personalansvariga m.fl. vid institutionerna Diskrimineringsgrund: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Ansvar: styrelsen för forskarutbildning Operativt ansvar: personalavdelningen Tidsplan: Finansiering: Finansieras av styrelsen för forskarutbildning enligt särskilt beslut. Uppföljning/mätetal: utvärdering, uppföljning av nyantagna Kartläggning av könsfördelning bland undervisande personal på grundnivå och avancerad nivå samt processen för tillsättning av kursansvar Vid en kartläggning av kursansvariga vid läkarprogrammet 2012 framkom att de kursansvariga vid programmet har en ojämnställd könsrepresentation. Av de kursansvariga var endast 9 % procent kvinnor. Detta brukar kallas för intern könssegregering. Begreppet innebär bland annat att kvinnor och män inom samma arbetsplats/arbetsgivare tilldelas olika arbetsuppgifter eller har valt olika specialiteter och inriktning i sitt arbete vilket innebär att deras yrkesutövning är åtskild (SOU 2004:43, sid 41-2). Den ojämna könsfördelningen kan innebära att kvinnor och män inte ges samma karriärmöjligheter som lärare. KI riskerar också att värdefull kompetens inte tas tillvara (om rekrytering av till exempel kursansvariga inte görs i hela

12 10 (19) lärarkåren) och att studenterna inte får både kvinnor och män som förebilder för sitt kommande yrkesliv. För att påbörja en kartläggning av eventuell intern könssegregering bland KI:s undervisande personal ska en undersökning av könsfördelningen bland kursansvariga samt av processen för tilldelning av uppdrag som kursansvarig genomföras. Målgrupp: lärare på grundnivå och avancerad nivå. Diskrimineringsgrund: kön Ansvar: styrelsen för utbildning Operativt ansvar: fakultetskansliet Tidsplan: Kartläggningen i form av att institutionerna ges i uppdrag att svara på frågor om könsfördelningen av undervisade personal samt kursansvariga ska genomföras under Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: Samtliga utbildningsprogram ska besvara frågorna i kartläggningen. En särskild rapport kommer sedan att färdigställas med förslag på eventuella åtgärder. Mål för studie- och arbetsförhållanden KI ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat, fritt från diskriminering och trakasserier och som präglas av ömsesidig respekt mellan anställda och studenter. KI ska vara en attraktiv arbets- och studieplats där alla studenter och anställda oavsett kön ges samma möjligheter att förena arbete, studier och föräldraskap och uppmuntras att i samma utsträckning utnyttja rätten till föräldraledighet. Alla anställda ska ha lika möjligheter och rättigheter till kompetensutveckling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. KI ska ha en god tillgänglighet gällande verksamhet, information och lokaler. Anställda och studenter ska vara medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som råder utifrån gällande lagstiftning och vart de ska vända sig om de vill påtala trakasserier eller diskriminering. Utbildningen vid KI ska innehålla likavillkorsperspektiv där det är relevant.

13 11 (19) Löpande åtgärder Konsultativt stöd till institutionerna och utbildningsprogram Universitetsförvaltningen erbjuder stöd till institutionerna och utbildningsprogrammen avseende trakasserier och diskriminering enligt diskrimineringslagen. Målgrupp: chefer och övriga medarbetare, lärare och studenter Diskrimineringsgrund: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Ansvar: personalavdelningen och fakultetskansliet Operativt ansvar: personalavdelningen och fakultetskansliet, samordnare för lika villkor Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: uppskattat antal kontakter återrapporteras till respektive avdelningschef Samordna kompensatoriskt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder För studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå med någon form av dokumenterad varaktig funktionsnedsättning finns möjlighet att få pedagogiskt stöd i studierna för att överbrygga funktionshinder i studiesituationen och för att kunna studera på så lika villkor som möjligt. Målgrupp: studenter och lärare Diskrimineringsgrund: funktionshinder Ansvar: utbildningsstöd Operativt ansvar: utbildningsstöd, samordnare för studenter med funktionshinder Tidsplan: Finansiering: avsättning enligt det årliga regleringsbrevet 0,3 % av anslaget för grundutbildning

14 12 (19) Uppföljning/mätetal: Uppföljning. Genom en webbenkät vartannat år mäts kvaliteten i servicen samt hur stödåtgärder fungerat i praktiken. Nästa enkät genomförs december Utbildningar och seminarier om lika villkor Under åren kommer ett antal utbildningar att erbjudas från centralt håll för att höja kunskapsnivån och medvetenheten hos berörd målgrupp. Exempel på innehåll: genuskunskaper, trakasserier, diskriminering, ärendehantering, studenträtt, särskilda diskrimineringsgrunder samt lika villkor i sjukvården. Utbildningar ges bland annat inom ramen för ledarskapsutbildning, handledarutbildningar för studenter på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå samt direkt till studenter och HR-personer. Målgrupp: chefer och medarbetare, lärare, handledare, ombud för lika villkor samt studenter m.fl. Diskrimineringsgrund: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Ansvar: personalavdelningen och fakultetskansliet Operativt ansvar: samordnare för lika villkor Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: Minst 1000 deltagare per år. Utvärdering efter genomförd utbildning. Särskilda satsningar Webbutbildning En webbaserad utbildning har utarbetats under 2012 och kommer vara i drift från Utbildningen syftar till öka kunskapen om diskrimineringslagen. Under 2013 ska utbildningen marknadsföras. Målgrupp: anställda och studenter Diskrimineringsgrund: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Ansvar: rådet för lika villkor Operativt ansvar: fakultetskansliet

15 13 (19) Tidsplan: Finansiering: Ordinarie budget inom rådet för lika villkor kr för justeringar av utbildningen. Uppföljning/mätetal: I drift Under 2013 ska 100 personer ha genomgått utbildningen. Start av nätverk för jämlika villkor Bakgrunden till nätverkets bildande är dels könsobalansen bland professorer (27 % av professorerna på KI är kvinnor, december 2012) och dels särbehandlingen pga. etnicitet som har uppmärksammats i tidigare undersökning vid KI samt inom ramen för KI:s projekt Mentor4Equality. Till detta kommer erfarenheter från Mentor4Equality och upplevelser från andra nätverk som till exempel KTH:s nätverk för kvinnliga studenter, Malvina. Många har erfarit att det är av vikt att det finns ett sammanhang som ger ett välbehövligt utrymme att diskutera och bearbeta upplevelser som först kan tros vara unika och personliga men, sett i det större perspektiv som ett nätverk skulle möjliggöra, är en del av ett mer generellt mönster. Syftet med nätverket är stödja forskare på individnivå men även att bidra till strukturella förändringar, t.ex. genom att vara en påtryckningsgrupp som kan diskutera idéer och formulera krav och att vara en referensgrupp till ledningen och rådet för lika villkor. Nätverket kan medverka till att förbättra förhållandena på KI utifrån ett likavillkorsperspektiv och förbättrade möjligheter till rekrytering och karriärutveckling för kvinnor och andra marginaliserade grupper. Formen för nätverket planeras bl.a. som träffar, föreläsningar och workshops samt ett nyhetsbrev och en e-postlista som ger medlemmarna möjlighet att informera, samarbeta och stötta varandra. Målgrupp: Lärare, forskare och doktorander. Medlemmar i nätverket kan vara alla som söker en inspirerande och stöttande miljö för att dela erfarenheter, stödja varandra och växa som forskare. Diskrimineringsgrund: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Ansvar: forskningsstyrelsen Operativt ansvar: utbildningsstöd/career service, styrelse bestående av fyra medlemmar i nätverket Tidsplan: Finansiering: särskilt anslag kr/år Uppföljning/mätetal: antal sammankomster, årlig utvärdering

16 14 (19) Utveckling av ledarskapsprogram Studier har visat att en förutsättning för att jämställdhetsarbetet i arbetsorganisationer ska bli framgångsrikt är ett tydligt stöd och engagemang från ledningens sida. KI:s kunskapsgenererande projekt Mentor4Equality har också identifierat vikten av ett genus- och likavillkorsmedvetet ledarskap för att det ska vara möjligt att uppnå lika villkor i forskarkarriären. Projektet har också identifierat en risk för att KI förlorar nuvarande och presumtiva kompetenta och excellenta forskare pga. diskriminering och ojämlik behandling. Det är därför av stor vikt att ledarskapsutbildningar erbjuder genuskunskap och genomsyras av ett likavillkorsperspektiv för att främja ett genusmedvetet och inkluderande ledarskap. Som ett led i att motverka diskriminering, att tillvarata kompetensen i organisationen och att leda förändringsprocessen för ökad jämställdhet och jämlikhet kommer under 2013 en utbildning i genus- och likavillkorsmedvetet ledarskap och förändringsarbete att utvecklas. Forskningsbaserad genuskunskap och likavillkorsperspektiv ska integreras i nuvarande ledarskapsutbildningar där detta är möjligt. Som ett led i detta arbete kommer en särskild modul att utvecklas som sedan ska vara en löpande åtgärd. Målgrupp: chefer och ledare Diskrimineringsgrund: kön, etnisk tillhörighet Ansvar: personalavdelningen Operativt ansvar: personalavdelningen, ledarskapsstrateg och samordnare för lika villkor Tidsplan: 2013 Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: antal deltagare, utvärdering Vi är alla olika ett projekt med fokus på funktionsnedsättning Under 2012 har ett projekt påbörjats med fokus på diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Det planeras åtgärder inom följande problemområden: att underlätta återgången till arbetet efter en tids sjukdom som medfört någon form av varaktig funktionsnedsättning (planeras i samarbete med arbetsterapeututbildningen) att förebygga diskriminering i rekryteringssammanhang Målgrupp: anställda, studenter, HR-personal, chefer m.fl. Diskrimineringsgrund: funktionsnedsättning

17 15 (19) Ansvar: rådet för lika villkor Operativt ansvar: personalavdelningen Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget samt kr från de partsgemensamma trygghetsmedlen Uppföljning/mätetal: Enligt projektplan som tas fram under Utvärdering av genomförda aktiviteter. Mentor4Equality Karolinska Institutet har beviljats 1,6 miljoner kronor av Delegationen för jämställdhet i högskolan för jämställdhetsprojektet "Mentor4Equality". I projektet undersöks villkoren för att göra forskarkarriär vid KI utifrån ett genusperspektiv. Genom att öka kunskapen kan projektet bidra till att skapa lika förutsättningar för män och kvinnor att göra forskarkarriär vid KI. Projektet pågår under en tvåårsperiod, med början under hösten 2011 och avslut våren Det huvudsakliga målet med projektet är att generera kunskap om mekanismer och strukturer som motverkar jämställdhet i samband med forskarutbildningen och postdoktorsperioden. KI avser att ta tillvara och sprida de erfarenheter och kunskaper som genereras inom projektet samt utarbeta förslag till åtgärder som ska ingå i KI:s likabehandlingsplan och KI:s övriga styrdokument och verksamhetsplaneringar. Målgrupp: doktorander och forskare Diskrimineringsgrund: kön Ansvar: rektor, styrelsen för forskning. Operativt ansvar: fakultetskansliet Tidsplan: 2013 Finansiering: Extern. Delegationen för jämställdhet i högskolan. Uppföljning/mätetal: Rapport samt förslag till åtgärder. Utlysning av medel avseende förebyggande arbete inom lika villkor För att stimulera förebyggande arbete inom lika villkor på enskilda institutioner eller utbildningsprogram utlyser Rådet för lika villkor ekonomiska medel. Medel kan sökas för att arrangera seminarier, genomföra kartläggningar eller på andra sätt arbeta förebyggande. Studenter ska söka i samverkan med någon anställd. Målgrupp: anställda och studenter

18 16 (19) Diskrimineringsgrund: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Ansvar: rådet för lika villkor Operativt ansvar: personalavdelningen, fakultetskansliet Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget inom rådet för lika villkor, kr årligen Uppföljning/mätetal: antalet ansökningar, avslag och beviljningsgrad följs upp. Projekten redovisas till rådet för lika villkor. Användandet av engelska språket inom ramen för forskarutbildningen Engelska är det universella huvudspråket inom forskarutbildningen. Det används vid internationella kongresser och i många andra moment inom forskarutbildningen. Det finns därför ett krav vid antagning till forskarutbildning på KI att en presumtiv doktorand behärskar engelska som kommunikationsspråk. En stor del av KI:s doktorander kan inte svenska och de ska på samma villkor som svensktalande doktorander kunna tillgodogöra sig den information som behövs för att genomföra en forskarutbildning. Det innebär att alla regler och riktlinjer som är viktiga och relevanta för doktorander och handledare ska finnas på både svenska och engelska. Information från universitetsförvaltningen och styrelsen riktade till doktorander/handledare ska alltid finnas på engelska. Delgivning av beslut till enskilda personer angående forskarutbildning ska alltid skrivas på engelska om personen inte är svensktalande. Arbetsgrupper under styrelsen ska ha både svenska och engelska som arbetsspråk. Undantag från användandet av engelska gäller för beslutande organ med myndighetsansvar, t.ex. styrelsen för forskarutbildning, som även i fortsättningen kommer att ha svenska som arbetsspråk. Åtgärderna kommer även att underlätta för icke-svensktalande utomstående att ta till sig information om forskarutbildning samt att bidra till en ökad internationalisering. Målgrupp: doktorander, handledare i forskarutbildningen, m.fl. Diskrimineringsgrund: etnisk tillhörighet Ansvar: styrelsen för forskarutbildning Operativt ansvar: fakultetskansliet Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget Uppföljning/mätetal: granskning av befintligt material

19 17 (19) Mål för lön och andra former av ersättningar Det ska råda lika lön för lika och likvärdigt arbete. KI ska enligt 3 kap. 2 diskrimineringslagen vart tredje år göra en kartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Syftet med denna kartläggning och analys är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Löpande åtgärder Lönekartläggning och jämställdhetsanalys av löner Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera löner och anställningsvillkor för kvinnor respektive män. Kartläggningen och analysen ska göras i flera steg. Först ska lönebestämmelser kartläggas och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, exempelvis löneförmåner och kriterier för inplacering i lönenivåer och för att bedöma individuell prestation och resultat. I nästa steg ska löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete kartläggas och analyseras. Därefter ska arbetsgivaren kartlägga och analysera löneskillnader mellan likvärdiga arbeten. Kvinnodominerade arbeten ska jämföras med likvärdiga arbeten som inte är kvinnodominerade. Om man finner osakliga löneskillnader som har samband med kön ska dessa åtgärdas. Under 2013 kommer en lönekartläggning och analys att genomföras som bygger på lönestatistiken 1 januari Utifrån resultatet av denna kartläggning och analys kommer en skriftlig handlingsplan för jämställda löner att utarbetas. Handlingsplanen ska innehålla uppgifter om vilka eventuella lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för lika eller likvärdigt arbete samt en kostnadsberäkning och tidsplanering för eventuella lönejusteringar. Åtgärderna kommer att genomföras i direkt anslutning till lönekartläggningen. Målgrupp: anställda Diskrimineringsgrund: kön Ansvar: personaldirektören Operativt ansvar: lönechef, personalavdelningen Tidsplan: Finansiering: ordinarie budget

20 18 (19) Uppföljning/mätetal: Skriftlig rapport med handlingsplan. Åtgärderna dokumenteras och följs upp till nästkommande lönekartläggning. Organisation Konsistoriet och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom området lika villkor vid KI. Rådet för lika villkor ska arbeta strategiskt med KI:s arbete för lika villkor på en övergripande nivå samt stödja arbetet för lika villkor på lokal nivå (institutioner och utbildningsprogram m.m.). Rådet ska arbeta strategiskt utifrån de sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen. Rådet för lika villkor ska: vara ett rådgivande organ för rektor i frågor som innefattar området lika villkor utgöra en remissinstans för såväl interna som externa förslag, utredningar m.m. som har relevans för området lika villkor utarbeta förslag på treåring handlingsplan för lika villkor vid KI avseende anställda och studenter som fastställs av rektor planera och genomföra KI-övergripande aktiviteter ur handlingsplanen främja arbetet med lika villkor inom verksamhetsstyrelsernas verksamhetsområden främja arbetet med lika villkor på lokal nivå (institutioner, utbildningsprogram osv.) initiera och genomföra uppföljning och utvärdering av rådets, styrelsernas, institutionernas och utbildningsprogrammens arbete med lika villkor verka som opinionsbildare samt sprida kunskap och information, både internt och externt bevaka arbetet med lika villkor på nationell och internationell nivå samt delta i erfarenhetsutbyten och konferenser, både nationellt och internationellt. Rådet för lika villkor har följande sammansättning: Ordförande: Göran Dahllöf, professor Representant för Styrelsen för forskning: Camilla Sjögren, professor Representant för Styrelsen för forskarutbildning: Marianne Schultzberg, prodekanus Representant för Styrelsen för utbildning: Klara Bolander Laksov, lektor Prefekt: Jan Hillert, professor

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet - för lika villkor... 4 Löpande åtgärder och särskilda satsningar 2013 2015...

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling

Handlingsplan för likabehandling Handlingsplan för likabehandling Karolinska Institutet 2010 2012 Foto: Camilla Svensk Handlingsplan för likabehandling Karolinska Institutet 2010 2012 Foto: Camilla Svensk Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplan för lika villkor

Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplan för lika villkor Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplan för lika villkor 2016-2018 Rektors förord... 3 Riktlinjer... 4 Organisation och ansvar... 4 Handlingsplan för 2016-2018... 5 Mål för rekrytering på lika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/424 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli Publicerad Beslutsfattare http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/jamstalldhet/ Kanslichef, Margareta

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/122 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.ub.gu.se/info/vision/likabehandling Överbibliotekarie

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016

Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 1 (11) 2016-09-01 Dnr SU FV-2.12.1-1856-16 Handläggare: Christian Edling Jämlikhetssamordnare Studentavdelningen Stockholms universitets plan för lika rättigheter och möjligheter 2016 Stockholms universitet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Plan för lika villkor för statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Plan för lika villkor för statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET 2015-02-20 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt Plan för lika villkor för statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Inledning Denna plan har utarbetats av

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017

Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2015-09-24 112 Reviderad: Likabehandlingspolicy för anställda i Nässjö kommun 2015 2017 1. Inledning Nässjö kommun präglas av en öppen attityd gentemot

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Likabehandlingsplan för Region Halland

Likabehandlingsplan för Region Halland TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-12-17 RS130059 Regionkontoret Suzanna Klang, personalstrateg HR-utvecklingsavdelningen 035-13 49 06 Regionstyrelsen Likabehandlingsplan för Region Halland 2013

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor 2016

Handlingsplan för lika villkor 2016 SLU.ua.2016.2.5.5-670 Personalavdelningen Handlingsplan för lika villkor 2016 SLU ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö för anställda och studenter. Arbetet med lika villkor ska vara en

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer