VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 HSO GÄVLEBORG Kansli: Post- och besöksadress: Ombudsman: Monica Hedman S Centralgatan 10, 2 tr Karin Östling tel tel / E-post: Webbsida: E-post:

2 DAGORDNING vid HSO i borgs årsmöte tisdagen den 20 maj 2014 i 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om kallelse skett i behörig tid 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av presidium a) ordförande b) sekreterare c) två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av dagordning 6. Behandling av a) verksamhetsberättelse för 2013 b) ekonomisk berättelse för Revisorernas berättelse för Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut om a) arvode till styrelse, revisorer och valberedning b) förlorad arbetsförtjänst till styrelse c) reseersättning 10. Ansökan om medlemskap 11. Behandling av motioner och styrelsens förslag 12. Fastställande av verksamhetsplan för Beslut om a) medlemsavgift för 2015 b) rambudget för Val av styrelse a) en ordförande på två år b) två ordinarie ledamöter på två år c) tre ersättare på ett år 15. Val av revisorer a) en ordinarie revisor på två år b) en ersättare på två år 16. Val av valberedning på ett år, tre ledamöter varav en sammankallande 17. Tid och plats för årsmöte Frågor att hänskjuta till styrelsen 19. Avslutning 3

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2013 Styrelsen för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i borgs län, HSO, ger härmed följande berättelse för 2013 års verksamhet. Samarbetsorganet som består av anslutna föreningar har som uppgift att verka för att medlemsorganisationernas intressen tas tillvara i länet att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet. Följande föreningar har under år 2013 varit anslutna till HSO: Afasi borgs läns Afasiförening Ordförande: Carl-Olov Enqvist Sandviken Astma- Astma-Allergiföreningen borgs län Allergi Ordförande: Kerstin Eriksson AAF BCF CFGL CFG RfCF XDF DHR Dyslexiförb. FMLS GDL Elöverkänsliga SEF FUB Autism- och Aspergerföreningen borgs län Ordförande: Laila Nyström Bröstcancerföreningen Maria i borgs län Ordförande: Yvonne Bäckius Cancerföreningen borg Ordförande: Tommy Edbom Celiakiföreningen i borgs län Ordförande: Anna Lindström Regionföreningen Cystisk fibros, Södra Norrland Ordförande: Lennart L Larsson borgs läns Diabetesförening Ordförande: Thomas Löfvenius borg för ett samhälle utan rörelsehinder Ordförande: Jörgen Jansson Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter i borgs län Ordförande: Eva Westerlund borgs Dövas Länsförbund Ordförande: Anders Blomström Elöverkänsligas länsförening borg Kontaktperson: Mariann Hillström Epilepsiföreningen i borgs län Ordförande: Richard Furenhag Länsförbundet För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, borg Ordförande: Göte Larsson Delsbo Årsunda Alnö Iggesund Delsbo Forsa Bergsjö 4

4 Hjärnkraft HLF HRF ILCO RMT MHCF RNj Parkinson RTP PSO R RBU RSMH Schizofreni TF Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft borg Ordförande: Märta Söderberg Hjärt-Lung länsförening i borg Ordförande: Jan Thuresson Hörselskadades distrikt i borgs län Ordförande: Carl-Eric Larsson Sandviken Storvik borgs länsförening för stomi- och reservoaropererade Ordförande: Kerstin Pettersson Mag- och Tarmföreningen i borg Ordförande: Christina Westlund Mun- och Halscancerföreningen i borg (fd Laryngförbundet) Neuroförbundet borg Ordförande: Malin Wikström Njurföreningen -Dala Kontaktperson: Sven-Erik Hammarlund Parkinson borg Ordförande: Sven-Erik Nilsson Söderhamn Edsbyn Personskadeförbundet för Rehabilitering, Tillgänglighet, Påverkan i borg Ordförande: Agneta Rudsänger Sandviken Svenska Psoriasisförbundet, länsavdelningen i borgs län Ordförande: Helena Sundberg Järbo Reumatikerdistriktet borg Ordförande: Pia Lennberg Ljusdal Föreningen för Rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna i borgs län Ordförande: Johan Berg Sandviken Riksförbundet för social och mental hälsa, borg Ordförande: Stefan Hedlund Schizofreniförbundet i borgs län Ordförande: Göran Sjöstedt Tandvårdsskadeförbundet, borg Ordförande: Maj-Britt Klockare Sandviken 5

5 Styrelsen har haft följande sammansättning: ordförande vice ordförande adjungerad sekreterare adjungerad kassör ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot ersättare, vice sekreterare ersättare ersättare Kerstin Westin Andersson, Margareta Lind, Vallsta Monica Hedman, kanslist, Valbo Karin Östling, ombudsman, Sven-Erik Hammarlund, Märta Söderberg, Tommy Edbom, Årsunda Staffan Englin, Söderhamn Karin Eriksson, Hudiksvall Anita Sjögren Klaesson, Färila Lars-Ove Carlsson, Valbo Stefan Hedlund, Sandviken Möten Under året har hållits tre ordförandemöten. Vid mötet i februari informerade bedömningstandläkare Carin Wetterberg från Landstinget borg om de ekonomiska stöd som finns för personer som kräver ökat behov av tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. I september gästades mötet av Per Henrik Back, sekreterare i Landstingets Läkemedelskommitté. Han redogjorde bland annat för läkemedelskostnader och -användning i vårt län. Novembermötet ägnades åt förberedande information om tänkt valbudskap Rätten till försörjning för landets funktionshinderrörelse, som beslutats om vid Handikappförbundens kongress i maj.. Styrelsen har haft åtta möten varav två har genomförts som arbetsdagar för djupare verksamhetsplanering. Man har genomgått en kommunikationsutbildning 2012/2013 i fyra avsnitt tillsammans med HSO i Uppsala läns styrelse. Utbildningen har varit förlagd till Uppsala. Den 22 maj hölls årsmöte i med Hannah-Karin Linck som vald mötesordförande och inbjuden gästföreläsare. Hannah-Karin är landstingsråd och besitter ordförandeposter i landstingets hälso- och sjukvårdsutskott samt i länets handikappråd, LHR. 14 av 29 möjliga ombud närvarade utöver styrelse, valberedning och inbjudna gäster. Som ny medlemsförening i HSO borg invaldes DHR borg. Paraplyorganisationen utgörs därmed av 30 medlemsföreningar med tillsammans medlemmar per I oktober genomfördes ett möte med HSO i Västra Götaland som arbetar i en region med sitt handikappolitiska påverkansarbete omfattande flera län. Vi ville veta skillnaden och få ta del av deras erfarenheter av det, då vi snart kommer att arbeta i en regionkommun i vårt län. Det var ett mycket givande sammanträffande. Kansli och personal Lokalerna hyrs i centrala på adress Södra Centralgatan 10. Under året har följande personal varit anställda: Ombudsman Karin Östling heltid Kanslist Monica Hedman heltid 6

6 Revisorer Anna-Lisa Hörnfeldt, Hudiksvall och Margareta Engström, Råhällan. Revisorssuppleanter Acke Persson, Sandviken och Ola Lundberg,. Valberedning Sammankallande Övriga ledamöter Kerstin Tillemar, Näsviken Mari Norén Hedberg, Valbo Tony Sjöberg, Sandviken Landstingets Bidragsgrupp gällande handikapprörelsen I den referensgrupp från handikapprörelsen som finns för behandling av bidragsansökningar är länshandikappkonsulent Kristina Lagervall-Larsson sammankallande. DHR, SRF och HSO har egna utsedda ledamöter i gruppen. Bedömning av ansökningar för aktivitetsbidrag från läns- och regionföreningar och riksförbund behandlas vid sammanträden som skriftligen redovisas ut till våra medlemsföreningar. Bidragen kan bara sökas för deltagare från borgs län. Länets Handikappråd I samverkan med Landstinget finns ett Handikappråd som är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för handikapprörelsen och landstingets politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor. Rådet lyder under förkortningen LHR. Representanter för HSO borg i LHR Ordinarie Ej personliga ersättare Karin Östling Anita Sjögren Klaesson Kerstin Westin Andersson Veronica Thapper Märta Söderberg Tony Sjöberg Kerstin Tillemar Carl-Olov Enqvist Sven-Erik Hammarlund Landstingets Centrala Samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning I forumet har handikapprörelsen möjlighet att träffa och föra dialog med ansvariga tjänstemän/chefer från de olika verksamheterna i landstinget beroende på vilka frågor som lyfts fram i gruppen. Hjälpmedelsfrågan finns alltid aktuellt på agendan tack vare att landstingets samordnare i hjälpmedelsfrågor ingår i gruppen. 7

7 Representanter för HSO borg i Landstingets Centrala Samverkansgrupp Ordinarie Ej personliga ersättare Karin Östling Mari Norén Hedberg Kerstin Westin Andersson Carl-Olov Enqvist Karin Eriksson Tony Sjöberg Anita Sjögren Klaesson Marita Uppman Lilian Hagelin Jan Sundqvist Landstingets rehabiliteringsutredning En utredning gällande landstingets framtida rehabiliteringsverksamhet inleddes i och med en hearing i december Funktionshinderrörelsen bjöds in för en presentation och dialog omkring projektet. Under 2013 kallades till möte i april för en delrapportering av utredningen och i juni kallades en tredje gång till möte för att delge landstingsstyrelsens beslut i frågan utifrån det underlag som nu fanns att tillgå. I november efterfrågades medlemmar från funktionshinderrörelsen att representera i en arbetsgrupp som skulle tillsättas i förlängningen av utredningsprojektet. Det gällde utformning av brukarvänliga rehabiliteringsplaner för tre prioriterade grupper med särskilt stora utvecklingsbehov. Arbetsgruppen bestod utöver ansvarig tjänsteman från Landstinget, även av sjukgymnast, arbetsterapeut och fyra handplockade representanter från berörda medlemsföreningar inom HSO borg. De fyra personerna från funktionshinderrörelsen utgjordes av: Kerstin Westin Andersson, HSO borg Karin Eriksson, FUB borg Märta Söderberg, Hjärnkraft borg Pia Jansson, Neuroförbundet borg Samverkansgruppen med Försäkringskassan Under året har informationsutbytet mellan HSO och Försäkringskassan haft ett längre uppehåll, då vår kontaktperson Kenneth Ifwer gått i pension. Utsedd efterträdare från Försäkringskassan att ansvara över samverkansmötena med HSO är nu Angelica Gabrielsson. Ett möte har genomförts i slutet av året och förhoppningen är att vi kan återknyta kontakterna till mer regelbundna träffar från nästa år. Efter 2013 års årsmöte utsågs även en efterträdande representant till att ersätta Carl-Olov Enqvist i samverkansgruppen. Till ny representant utsågs Lars-Ove Carlsson från styrelsen att ingå i gruppen tillsammans med Kerstin Westin Andersson och Karin Östling. LIF de forskande läkemedelsföretagen Kerstin Westin Andersson, Karin Östling och Sven-Erik Hammarlund har representerat HSO borg i LIF:s två flerlänsmöten under året. Tillgänglighetsguide för kollektivtrafiken Arbetet med framtagandet av en tillgänglighetsguide för länets kollektivtrafik har fortsatt under Guiden finns nu utlagd på X-Trafiks webbsida. 8

8 Av HSO anordnade temadagar och kompetensutbildningar februari mars april september oktober Information om Tandvårdsstöd Ovanstående ämne utgjordes som tema på årets första ordförandemöte. Bedömningstandläkare Carin Wetterberg delgav medlemsföreningarnas representanter information om reglemente för tandvårdsstöd överlag och specifikt gällande vissa grupper såsom funktionsnedsatta. Informationsdag om LSS och LASS Medlemsföreningarna fick redogörelse för ansvar och kriterier för LSS och LASS-ärenden och möjlighet att ställa generella frågor. Föredragande: Tony Nordfeldt, biståndsenheten omvårdnad kommun, Lena Hedman, Lokalt Försäkringskassecenter och Kristina Lagervall Larsson, Landstinget borg. Handikappolitisk utbildning steg 1 för lokala HSO/HLS Inbjudna till dagen var anställda och förtroendevalda styrelseledamöter i lokala HSO/HLS men även intresserade från länsföreningarnas styrelser. Samhällets uppbyggnad, bemötande- och tillgänglighetsfrågor diskuterades flitigt under ledning av Jan-Åke Lindgren, lärare från Bollnäs folkhögskola. Information från läkemedelskommittén i Landstinget Kommitténs sekreterare Per Henrik Back gästade årets andra ordförandemöte. Han redogjorde bland annat för landstingets läkemedelskostnader och vilka läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen. Handikappolitisk utbildning steg 2 för lokala HSO/HLS Steg 2 i utbildningen utgjordes av att styrelsens Margareta Lind och Karin Eriksson informerade om hur FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan användas som verktyg i funktionshinderrörelsens påverkansarbete ute i kommunerna. Läns-Info HSO borgs nyhetsblad, Läns-Info, lever vidare och uppmärksammas av såväl våra medlemmar som av politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting. Fyra nummer av Läns-Info har producerats och spridits under året. Nyhetsbladet är ett viktigt redskap i vår egen marknadsföring. Numera finns även Läns-Info att läsa på vår hemsida 9

9 Slutord 2013 har varit ett år då vårt samarbete och samverkan har förbättrats och fördjupats med politiker och tjänstemän inom landstinget. Det är glädjande att vi, i allt större omfattning, efterfrågas när det gäller beslut som rör våra grupper. Under hösten hade vi också möjlighet att delta i en prioriteringskonferens anordnad av Linköpings universitets prioriteringscentrum i samarbete med landstinget borg. Det var en mycket givande konferens som gav oss bra redskap inför kommande prioriteringsarbeten i vårt landsting. Under det gångna året har vi genomfört en handikappolitisk grundutbildning tillsammans med HSO lokalt i länet, en mycket uppskattad utbildning där vi bland annat fördjupade oss i FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kommer det att bildas en regionkommun i vårt län, med anledning av detta har vi under året försökt sätta oss in i vad det innebär för vår del, bland annat har vi träffat HSO västra Götaland som har lång erfarenhet av hur det är att arbeta i en region. Ett av våra viktigaste redskap för att kunna påverka beslut inom landstinget är vår gemensamma Likabehandlingsplan för personer med funktionsnedsättning. Den har reviderats under hösten, vilket ska göras varje år. Den bygger på FN-konventionen och omfattar åtta målområden. För att uppfylla målen finns ett flertal aktiviteter, vissa aktiviteter var redan genomförda, andra kunde tas bort eller omformuleras. Våra ordförandemöten, har glädjande nog, varit mycket välbesökta under året, vi har också fortsatt med intressanta teman under dessa. Nu står vi inför ett nytt år som dessutom är ett valår! Det kommer vi att uppmärksamma på flera sätt, bland annat genom valdebatter både med landstings- och riksdagspolitiker. Handikappförbunden har som valstrategi Rätten till försörjning och har tagit fram en verktygslåda som vi kommer att ha stor hjälp och användning av. Vi vill rikta ett stort tack till vår kanslipersonal Karin Östling och Monica Hedman för ett mycket bra arbete under 2013! Utan era arbetsinsatser skulle HSO borg inte vara så framgångsrikt som det är! Tack också till alla andra som lägger ner tid, arbete och engagemang i vårt viktiga arbete för ett samhälle för alla! 10

10 i januari 2014 För HSO i borg Kerstin Westin Andersson ordförande Margareta Lind vice ordförande Sven-Erik Hammarlund ledamot Märta Söderberg ledamot Tommy Edbom ledamot Staffan Englin ledamot Karin Eriksson ledamot 11

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND ADRESSKATALOG 2013-2014. www.hso-ostergotland.org

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND ADRESSKATALOG 2013-2014. www.hso-ostergotland.org HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND ADRESSKATALOG 2013-2014 www.hso-ostergotland.org Användbara telefonnummer: ABF Östergötland Tel: 013-24 25 00 Barnombudsmannen, BO Tel: 08-692 29 50 Boverket Tel: 0455-35

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Dags att komma igång!

Dags att komma igång! MedLeMSInFOrMaTIOn nummer 1 2011 Dags att komma igång! Schema för våra motionsaktiviteter finns på sid 14 15 Årsmöten i arna sid 3 Ledaren Ett nytt verksamhetsår har börjat Så är vi åter tillbaka för att

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma.

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma. Förslag till Riksskådebanans verksamhetsberättelse 2012 Riksskådebanans medlemmar Riksskådebanans medlemmar 2012 har varit de regionala Skådebanorna i Sverige: Skådebanan Norrbotten Skådebanan Dalarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad PROTOKOLL Årsmöte för verksamhetsåret 2014 1. Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst då

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer