VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

Advertisement


Advertisement
Relevanta dokument
Dennis Axelsson Forum för klimat och kulturarv Uppsala, oktober 2015

Från hot )ll möjlighet Kulturvård 3.0 Christer Gustafsson

Kreativa kraftfält och kulturledd regional utveckling Christer Gustafsson

Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående Riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2

Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:222. Kultur- och fritidsnämnden antar kulturmiljöprogrammet.

Arkitektur, planering och plangenomförande. Karin Milles, stadsarkitekt i Norrköping

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

(6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Taxeringsregler, försäkring och bidrag

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet

Gestaltad livsmiljö och levande städer

Bidrag till kulturmiljövård

Foto: P Leonardsson. Kulturarv för framtiden Strategiskt program för kulturarv i Halland

Att få ett nytt kulturarv

BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE

Berätta bredare INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR BYGGNADSMINNEN. Berätta bredare Inriktningsdokument för byggnadsminnen 1


Pengar riktade till hembygdsgårdar en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader. Genomförandebeslut

Kulturmiljövård. Riktlinjer Kulturhistoriskt värdefulla miljöer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturvärdena.

Markaryds kommuns bostadsförsörjningsprogram

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vindkraften och landskapet Vinddialog II december 2009 Lena Odeberg, Håkan Slotte Riksantikvarieämbetet

Olika skydd för kulturmiljöer

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015

Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR

Kulturmiljöunderlag. Kulturmiljö i god bebyggd miljö Länsstyrelserna/RUS Boverket Riksantikvarieämbetet

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

(8) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Inrättande av byggnadsminnen (3 kap 1 )

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

.och kulturmiljövärdena bevaras och stärks

Sammanfattning av resultat från workshop om klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljö i Blekinge, 29/ Innehåll

Svar på skrivelse om Stockholms innerstads kulturhistoriskt intressanta bensinstationer

Vad ska man ha vård- och underhållsplaner till?

Remissyttrande över Ett land att besöka en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Snart är det vår! Välkomna till oss Varje onsdag Har vi öppet hus! Byggnadskontoret

Ansökan om bygglov för yttre ändring, Oxhuvudet 18, Kungsgatan 36, Norrmalm

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

Remissyttrande över Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95 )

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling

Yttrande över betänkandet (SOU 2011:31) Staten som fastighetsägare

Läge för plan: Planområdet är beläget på Tuvan, vid Tennisvägen och Tuvanvägen. Se karta.

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Skola Sverigedemokraterna i Sala vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och kons

Anvisning till ansökan om bidrag till vård och förvaltning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

En doldis i kultursamverkan kulturmiljö i regional kulturpolitik. Näringslivets Hus 10 mars 2015

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Ansökan om medlemskap! Bredare nätverk och samhörighet med kollegor - över stora delar av landet

Museer och kulturarvsarbete 19/11

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3

Riksantikvarieämbetet

Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn.

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Vattenkraftens kulturvärden

marie-louise aaröe, Frilansjournalist

Sveriges miljömål.

Vård av gotländska kulturmiljöer


Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor. Sven Fristedt

Länsstyrelsens ansvar. Ulf Lindberg Länsantikvarie

Företagande inom byggnadsvården 2016

VERKSAMHETSPLANERING 2019 RELATION TILL GLOBALA MÅLEN & MILJÖMÅLEN

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Kulturhistoriskt värde

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling

Yttrande över remiss om Lidingö stads förslag till Blåplan

Handlingsplan för ny översiktsplan. Inriktning. Upplägg av ny översiktsplan. Strukturbild i ny översiktsplan

Kommittédirektiv. Översyn av lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet. Dir. 2011:17. Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2011

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR BONDARV 8:7 M FL I SÖDRA JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

16 Natur- och kulturmiljövård

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling

Sickalaön 83:22 (Marcusplatsen 9) Ansökan om rivningslov för rivning av kontorshus.

Fysisk planering. Fysisk planering som verktyg. Verktyg för miljömålsarbete Fysisk planering

Byggnadsnämnden

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

S4 Exempel. Åtgärdsföreläggande. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Åtgärdsföreläggande, tjänsteskrivelse rev. SKL

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Granskningsyttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Oxelösunds skärgård

Landsbygdsprogrammet

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt. Tommy Åström, tekniskt råd

Analytikernätverk 20 november

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

Advertisement
Transkript:

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

»En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för en byggnad där dessa är bevarade.«kulturmiljö Halland har tillsammans med Länsstyrelsen i Halland och de halländska kommunerna genomfört en inventering av all bebyggelse i länet i syfte att identifiera byggnadernas kulturhistoriska värden. Av länets cirka 130 000 byggnader har lite drygt 10 000 bedömts ha ett kulturhistoriskt värde. Förutom att använda uppgifterna som underlag i fysisk planering har vi också använt det för att undersöka vilken effekt en byggnads kulturhistoriska värde har på dess ekonomiska värde. Genom att granska 40 000 överlåtelser av småhus har vi kommit fram till resultat som visar att människor betalar mer för byggnader med kulturhistoriska kvaliteter. Vi har också undersökt hur människor ser på de kulturhistoriska värdena i sina byggnader. 1000 personer ingick i studien och resultaten visar att de kulturhistoriska värdena betraktas som en tillgång. En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen

och de är också beredda att betala mer för en byggnad där dessa är bevarade. Undersökningarna visar att många människor anser att de kulturhistoriska värdena är väldigt viktiga, och att de också går att översätta i pengar. Detta är intressant för enskilda fastighetsägare som vill bibehålla och öka värdet i sina byggnader, men framförallt är det en viktig signal till politiker och beslutsfattare om att arbeta för att kulturmiljöer tas tillvara och utnyttjas som den samhällsresurs de är. Mer information om den halländska bebyggelseinventeringen och vad kulturhistoriskt värde är för något går att hitta på www.kulturmiljöhalland.se. Via en karta kan man själv söka bland de 10 000 byggnaderna som alla beskrivits, klassificerats och fotograferats. Kanske är ditt hus en av de värdefulla byggnaderna!

BEBYGGELSE- INVENTERINGEN I HALLAND Drygt 10 000 byggnader Beskrivna Värderade i klass A,B och C Fotograferade Koordinatsatta Tillgänglig på www.kulturmiljohalland.se Andel byggnader utifrån klassificering Klass A Klass B Klass C 5 % - Mycket högt värde av nationellt intresse 33 % - Högt värde av främst regional betydelse 62 % - Kulturhistoriskt värde av i första hand lokal och miljömässig karaktär Syftet med bebyggelseinventeringen från början Att uppfylla miljömålen Att kommunerna, Länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland skulle få ett kunskapsunderlag i den fysiska planeringen

ATTITYDER TILL KULTURARV Enkätundersökning av attityder till att bo och verka i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Cirka 3 200 personer boende eller verksamma i byggnader som finns med i bebyggelseinventeringen tillfrågades om ett antal olika frågeställningar kring vad som är viktigt rörande deras boende och/eller verksamhet. Drygt 1 000 personer svarade. BOENDE VERK- SAMMA Kommunalskatt Priset/hyran Närhet till natur Närhet till kunder Byggnadens kulturhistoriska värde Ingen betydelse 58% 56% Stor betydelse 2% 4% Ingen betydelse 17% 23% Stor betydelse 15% 20% Ingen betydelse 13% 42% Stor betydelse 27% 19% Ingen betydelse 37% Stor betydelse 21% Ingen betydelse 25% 23% Stor betydelse 21% 29%

Anser du att de kulturhistoriska värdena i byggnaden är en: Belastning 7 % Tillgång 86 % Anser du att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen: Ja, i den egna byggnaden 86 % Ja, i närmiljön 89 % Ja, på orten 91 % Om du hade möjlighet, skulle du generellt sett vara villig att betala mer för att hyra/ köpa en byggnad med bevarade karaktärsdrag än en som var mycket förändrad? Ja 63 % Nej 33 % Hur mycket mer är du beredd att betala för det (av de som svarat ja)? 21 % svarade 10 % mer 39 % svarade 20 % mer 14 % svarade 30 % mer 3 % svarade 40 % mer 11 % svarade 50 % mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORIA OCH EKONOMI Om man kombinerar bebyggelseinventeringen med statistik på överlåtelser av fastigheter får man en möjlighet att undersöka vad människor betalat för kulturhistoriskt värdefulla byggnader jämfört med övriga byggnader. Det som jämförs är köpesumman delat i taxeringsvärdet, det så kallade K/T-talet. Det är ett mått på vad någon varit villig att betala för en fastighet i relation till förväntat marknadsvärde. Resultat Vi har tittat på 39 995 av de överlåtelser som skett mellan 2005 2012 och analysen tyder på att människor faktiskt betalar mer för byggnader med kulturhistoriska kvaliteter. De byggnader som är med i bebyggelseinventeringen ligger i medel 7 % högre i relation till förväntat marknadsvärde än vad övrig bebyggelse gör. Man kan också dela upp resultatet utefter den kulturhistoriska klassificeringen; Klass A + 10 % högre än övrig bebyggelse Klass B + 11 % högre än övrig bebyggelse Klass C + 6 % högre än övrig bebyggelse

De undersökningar som beskrivits här har initierats inom ramen för projektet Kreativa kraftfält i Halland. Det syftade till att undersöka kulturens roll för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Slutsatserna från det projektet kan man läsa om i en rapport som går att ladda ner från www.kulturmiljohalland.se.

Kulturmiljö Halland är en del av Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Vi arbetar med den historiska miljön som finns överallt runt oss, både landsbygd och stad. Kulturmiljöer kan till exempel vara slott, gravfält, villor, höghus, åkrar, kyrkor, fabriker och torp. Dessa landskap och byggnader som tidigare formats av människor är en tillgång också för oss i dag. De säger något om vår historia, erbjuder rum att bo och arbeta i och gör helt enkelt tillvaron lite trevligare. www.kulturmiljohalland.se