Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016"

Transkript

1 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor som rör småskalig produktion av förnybar energi i många kommuner, kommunala bostadsbolag och landsting. Detta går helt i linje med den nationella politikens förväntningar på den lokala nivån som föregångare i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hos många kommuner och regioner har arbetet med att sätta upp solceller på bostadshus, bibliotek, muséer, badanläggningar och andra egna byggnader precis kommit igång. Det är därför med stor oro som läser Finansdepartementets förslag som rör dagens särskilda regler om skattefrihet för el från vindkraftverk och solcellsanläggningar effekten av förslagen kan inte väntas bli något annat än ett abrupt avstannande av den positiva utveckling som pågår på solcellsfronten. Förslaget har dessutom inte remitterats till några kommuner eller landsting och remisstiden är mycket kort. Det gör att mycket viktiga frågor riskerar att inte framkomma i underlaget. häpnar också över de dubbla budskap som kommer från nationellt håll - regeringens ena hand ger ekonomiskt stöd för att öka mängden solel, samtidigt som dess andra hand utformar skatteförslag som, om de genomförs, slår undan benen för småskalig förnybar elproduktion. Om Sveriges visioner om mer solel ska bli verklighet behövs en långsiktig, sammanhållen politik som ger kommuner och övriga aktörer ekonomiska incitament för att investera! : Varnar för att promemorians förslag, om de genomförs, kommer att slå undan benen på kommunernas och de kommunala bostadsbolagens satsningar på småskalig förnybar energi, genom att kraftigt minska incitamenten för att sätta upp solcellsanläggningar på egna tak. Är övertygade om att Finansdepartementet kan komma på bra lösningar som inte sätter käppar i hjulet för den positiva utveckling som kommit igång, och lägger fram några idéer att arbeta vidare utifrån: o Betrakta solcellsanläggningar där energin försörjer huset de sitter på som en del av byggnaden snarare än separata energiproduktionsanläggningar.

2 o Sätt gränsen per anläggning istället för juridisk person. På så sätt uppnår man det promemorian verkar vilja komma åt, det vill säga större produktionsanläggningar. o Sätt elproduktionen i relation till fastigheten genom att bestämma en gräns för maximal andel årlig överproduktion per anläggning. o Gör all solel som går åt i fastigheten den besörjer skattefri. o Solel gör nytta som besparing av vattenkraft och om Sverige ökar sin produktion av solel kan vi få ett överskott av exporterbar reglerkraft. o Förtydliga lagstiftningen så att en producent av solel inte kan anses leverera el yrkesmässigt när solelen överförs till sina egna förbrukningspunkter via elnätet. o Sätt gränsen för energiskattebefrielse till 450 kw (i enlighet med förslagen i SOU 2013:46 ) istället för 144 kw, så att man kan använda befintliga tak optimalt. Menar att promemorian felaktigt bedömer att miljöpåverkan av förslaget kan anses vara obefintlig. (Se respektive avsnitt nedan för mer utförliga resonemang) Om är en förening med 33 kommuner, ett landsting och en region som medlemmar. Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till att gemensamt representera invånare. s övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Promemorians förslag om skattefrihet för viss elektrisk kraft I promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 lägger Finansdepartementet fram en rad skatteförslag. fokuserar i detta svar särskilt på det förslag som rör dagens särskilda regler om skattefrihet för elektrisk kraft som producerats i vindkraftverk och solcellsanläggningar, och som föreslås träda i kraft 1 juli Enligt en överenskommelse med Norges olje- och energiminister ska regeringen under 2015 lägga fram ett förslag inför riksdagen som bl.a. innebär en begränsning av nuvarande undantag från skatteplikt i 11 kap. 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi. Förslaget ska röra undantagen för el från vindkraft och andra förnybara energikällor. EU-kommissionen har även under 2014 sett över regelverket om statsstöd och presenterat nya riktlinjer för miljö- och energistöd. Detta har bl.a. inneburit förändringar av möjligheterna att lämna stöd genom skattenedsättningar. Skattebefrielsen av vindkraft är i dag inte begränsad med viss generatoreffekt. Promemorian föreslår att dagens särskilda regler om skattefrihet för el som producerats i vindkraftverk begränsas och samordnas med regler som gäller för annan elproduktion. Undantag från skatteplikt ska gälla för el

3 som framställts i Sverige - i en anläggning av mindre installerad generatoreffekt än 32 kilowatt, - av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 32 kilowatt, och - som inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen. Detta ska motsvaras av 80 kilowatt installerad generatoreffekt för vind eller vågkraft, 144 kilowatt installerad toppeffekt för solkraft, och 32 kilowatt installerad effekt för el från annan energikälla utan generator. När elektrisk kraft framställs från olika källor ska de installerade effekterna läggas samman. Finansdepartementet anger som skäl för förslaget att undantaget från skatteplikt ursprungligen inte varit avsett att utgöra ett finansiellt stödsystem för produktion av förnybar energi, utan att produktion av förnybar el i stället gynnas av elcertifikatsystemet. Promemorians förslag är en käpp i hjulet för kommunerna Regeringen pekar ofta på kommunerna som föregångare i omställningen till ett fossilfritt samhälle. delar denna syn, och ser ett enormt intresse och potential för småskalig produktion av förnybar energi runtom i landets kommuner. Det är därför med stor oro som vi läser Finansdepartementets förslag i denna promemoria, som kraftigt skulle minska incitamenten för kommunerna och de kommunala bostadsbolagen att investera i förnybar elproduktion, exempelvis solcellsanläggningar på egna tak, om det genomfördes. Staten har ett viktigt ansvar när det gäller den lokala nivån, nämligen att göra det lätt att göra rätt. häpnar över de dubbla budskap som kommer från nationellt håll. I ett nytt pressmeddelande från regeringen angående vårändringsbudgeten kan man läsa att Regeringen anser att det är fortsatt angeläget att utvecklingen av solkraft stimuleras och avser därför att under 2016 tillföra ytterligare 150 miljoner kronor för detta ändamål. Regeringens ena hand ger alltså ekonomiskt stöd för att öka mängden solel, samtidigt som den andra handen utformar skatteförslag som, om de genomfördes, skulle slå undan benen för småskalig förnybar elproduktion! Finansdepartementet menar i promemorian att Sverige har upprättat ett system för stimulans (elcertifikatsystemet), som kommer leda till måluppfyllelse även utan solcellerna. På vilket sätt detta motiverar att skattetekniskt inskränka offentliga aktörers frihet att spara el med hjälp av solcellsteknik är en öppen fråga: Syftet med förnybar elproduktion är motverka klimatförändringar, vilka högst troligt leder till betydligt större statliga kostnader än den uteblivna skatteintäkten. Vore det mot den bakgrunden ett problem om förnybarhetsmålet skulle infrias med marginal? Kommuners anläggningar är inte större anläggningar Promemorian nämner på flera ställen att den avser Egenproducerad elektrisk kraft som produceras i större anläggningar, men missar helt att det i kommuners och kommunala bostadsbolag fall inte handlar om en enstaka större anläggning, utan snarare flera mindre anläggningar utplacerade på kommunala tak, exempelvis boenden, muséer, badanläggningar m.m. Kommuner råkar illa ut i sammanhanget eftersom de är juridiska personer, och en enskild kommuns anläggningar alltså räknas ihop som om den vore en stor anläggning, vilket inte är fallet. Detta är en allvarlig brist i promemorians förslag. Ett konkret exempel är Växjö, som har ökad småskalig elproduktion som mål i

4 miljöprogrammet. Växjös Fastighetsförvaltning gör den stora insatsen på solcellssidan och är redan över 1000 m 2 i sammanlagd solcellsyta. tror att Finansdepartementet genom att tänka ett varv till kan komma på en bra lösning när det gäller skatteregler för småskaliga solcellsanläggningar, som inte sätter käppar i hjulet för den positiva utveckling som kommit igång. Här är några idéer från : 1. Betrakta solcellsanläggningar där energin försörjer huset de sitter fast på som en del av byggnaderna de sitter fast på, snarare än separata energiproduktionsanläggningar. Jämför med ett hus som har värmepump eller geotermianläggning, där skulle också den nyttiggjorda energin från mark och luft åläggas energiskatt i linje med den nu föreslagna energiskatten på solenergin. Värmepumpar installeras ofta för att spara el i en tidigare eluppvärmd fastighet; man använder teknik för att tillvarata värme i omgivningen och på så vis minska byggnadens elanvändning. Nettoeffekten av en (måttligt dimensionerad) solelanläggning är precis densamma, med skillnaden att det som tillvaratas är ljus i omgivningen. Det är märkligt att regeringen ur ett samhällsperspektiv fokuserar så starkt på att den sparade elen råkar produceras i en solcell. 2. Sätt gränsen (för hur mycket el en fastighetsägare kan producera för eget bruk innan man tvingas betala energiskatt) per anläggning istället för juridisk person. På så sätt uppnår man det promemorian verkar vilja komma åt, det vill säga större produktionsanläggningar. 3. SOU 2013:46 föreslog att gränsen för energiskattebefrielse sätts till 450 kw, medan regeringen nu föreslår en gräns på 144 kw. Den gräns som Finansdepartementet nu föreslår gör att man inte kan använda befintliga tak optimalt. Det byggs redan idag, på den begränsande solelmarknad som Sverige är, anläggningar på befintliga tak som är betydligt större än 144 kw för att täcka en del av dessa fastigheters förbrukning. föreslår därför att gränsen per anläggning sätts till 450 kw. 4. Gå ett steg längre och sätt elproduktionen i relation till fastigheten genom att bestämma en gräns för maximal andel årlig överproduktion per anläggning, snarare än att enbart titta på installerad effekt. Anläggningar som klarar sig under gränsen kan anses vara till större delen avsedda för egenförsörjning och därmed skattebefriade, medan anläggningar över gränsen kan betraktas som affärsverksamhet och beläggs med energiskatt. 5. Gör all solel som går åt i fastigheten den besörjer skattefri (analogt med den el som sparas av en värmepump). Betänk att statskassan redan fylls på med energiskatt för överskottet av solel från solcellsanläggningar, när köparen (elbolagen) säljer elen vidare och debiterar slutkonsumenten skatt. Det vill säga - samma skatt begärs in i två led? 6. Solel gör nytta som besparing av vattenkraft och om Sverige ökar sin produktion av solel kan vi få ett överskott av exporterbar reglerkraft från t.ex. vattenkraft, som vi kan sälja till andra länder som inte har vattenkraft. 7. Skatteverket har tidigare meddelat att en producent inte kan anses leverera el yrkesmässigt så länge nätet endast används för överföring till producentens egna förbrukningspunkter. Men promemorians förslag går tvärtemot detta ställningstagande, troligen på grund av bristande tydlighet i dagens lagstiftning. föreslår att Lagen (1994:1776) om skatt på energi snarast förtydligas så att en producent av solel inte kan anses leverera el yrkesmässigt när producenten använder elnätet för att överföra solelen till sina egna förbrukningspunkter.

5 Förslagets påverkan på miljön och uppfyllnad av målen för förnybar energi I promemorian står det att Förslaget bedöms inte negativt påverka miljön eller uppfyllnaden av målen för förnybar energi. Utbyggnaden av elektrisk kraft från förnybara energikällor säkerställs genom det med Norge gemensamma elcertifikatsystemet. Eftersom elcertifikatsystemet säkerställer att en viss mängd förnybart byggs ut, förväntas inte utsläppen av växthusgaser påverkas negativt av den föreslagna ändringen. Därmed påverkas inte möjligheterna att nå klimatmålen. Problemet är att elcertifikatsystemet styr mot den billigaste typen av förnybar energi, dvs. vindkraft och biobränslebaserad kraftvärme, och inte mot den dyrare solelen (även om potentialen för solel är stor och det finns stora takytor att placera anläggningarna på). Om inte kommunerna och de kommunala bostadsbolagen själva ser till att det sätts upp solcellsanläggningar på deras tak, vem kommer då att göra det? Promemorians förslag skulle, om de genomfördes, innebära att kommunerna hindras att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem, då incitamentet till betydande medverkan till ökade marknadsvolymer och minskade produktionskostnader för solceller elimineras. Detta motverkar solcellers utveckling mot ett konkurrenskraftigt alternativ för global såväl som nationell förnybar energiförsörjning. Vad gäller promemorians bedömning av förslagets miljöpåverkan som obefintlig menar att detta inte heller kan sägas självklart. Vid biobränsleproduktion och vid en del etableringar av vindkraft finns det en risk för påverkan på biologisk mångfald, medan denna typ av risker är nästintill obefintliga med småskaliga solcellsanläggningar. Skattebefrielse av vindkraft som tas i bruk före 1 juli 2016 Vad gäller vindkraft så har flera investerat i vindkraftverk för eget bruk, för att nå sina klimatmål. Genom att satsa på att producera el för eget bruk, som därmed är befriad från energiskatt, kan de också frigöra medel som kan gå till vård, skola och omsorg samtidigt som de minskar sin miljöbelastning. Dessa kommuner välkomnade överenskommelsen 13 mars 2015 med Norge kring elcertifikatsystemet, där det angavs att vindkraftverk som tas i bruk före 1 juli 2016 och som ägs av verksamheter som inte yrkesmässigt hanterar el skulle få fortsatt skattebefrielse även efter 1 juli Det är därför olyckligt att regeringen har ändrat sig på denna punkt och föreslår att alla vindkraftverk, över 80 kw, ska beläggas med energiskatt. Motivet att skattebefrielsen styr fel ifråga om investeringsbeslut håller inte för vindkraft som redan är i drift eller under byggnation. anser att regeringen bör stå fast vid överenskommelsen med Norge och ge anläggningar för eget bruk som är i drift innan 1 juli 2016 fortsatt skattefrihet. Övriga medskick från angående småskalig förnybar elproduktion Skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el, som sedan den 1 januari 2015 finns i Inkomstskattelagen (1999:1229) 67 kap , bör flyttas till Lagen (1994:1776) om skatt på energi och utformas som en reduktion av energiskatten istället för en reduktion av inkomstskatten. Då kan elhandlarna få ansvaret för att ge kunden skattereduktionen månadsvis, direkt på elfakturan, istället för

6 ett år i efterskott i deklarationen. Genom att skattereduktionen fås månadsvis direkt på elfakturan får kunden en lägre elräkning, vilket gör det tydligare att den egna anläggningen påverkar den faktiska elkostnaden. Nivån på energiskatten är också enklare att justera än inkomstskatten, och den kan därmed successivt skruvas upp för att kompensera för inkomstbortfallet som uppstår när skattebefriad egenproduktion av förnybar el växer. Att elhandelsbolagen, istället för Skatteverket, hanterar skattereduktionen blir både enklare och betydligt billigare än dagens lösning. Syftet med skattereduktionen är att stimulera små egenproducenter av använda sina tak optimalt, vilket medför att man får överskott av el på dagtid. Skatteverket har i ett ställningstagande i juni 2014 kommit fram till att privatpersoner får sälja el utan att förlora sin energiskattebefrielse på den el de förbrukar själva. Men för alla juridiska personer som omfattas av skattereduktionen så innebär dagens lag om skatt på energi att man förlorar energiskattebefrielsen så fort man använder elnätet för att sälja sitt överskott, detta trots att man köper tillbaka el vid andra tidpunkter och alltså är nettoköpare och aldrig nettosäljare av el. Problemet uppmärksammades i SOU 2013:46, som ledde fram till att skattereduktionen infördes, och fastslår följande: Det är inte meningen att producenten ska bli skattskyldig bara för att en viss del av elen matas ut på nätet. En bestämmelse som hindrar att den situationen uppkommer bör därför införas. förslår därför att det i lagen om skatt på energi införs en rätt för mikroproducenter och även för andra elkunder att sälja överskott från solelsanläggningar så länge som man är nettoköpare av el för sin fastighet. Lagen (1994:1776) om skatt på energi bör även tillföras en paragraf om reducerad energiskatt för andelsägd el: En medlem som äger andelar i en ekonomisk förening, som levererar förnybar el till sina medlemmar, har rätt till skattereduktion för den el som framställts i Sverige av den ekonomiska föreningen och som medlemmen förbrukar. För styrelsen Karin Thomasson, ordförande i

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Ert dnr: Fi2015/1733 Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande om Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen

Läs mer

Promemoria. Finansdepartementet. Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el. Sammanfattning.

Promemoria. Finansdepartementet. Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el. Sammanfattning. Promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el Sammanfattning

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Remissvar Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER2016:16)

Remissvar Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER2016:16) Miljö och Energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser- energi@regeringskansliet.se. Remissvar Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER2016:16) Solelkommissionen

Läs mer

Decentraliserad finansiering av solceller

Decentraliserad finansiering av solceller Decentraliserad finansiering av solceller Emanuel Olofsson November 2018 2018-11-05 1 (7) 1. BAKGRUND Utbyggnaden av solceller i Sverige är ett steg i att nå en förnyelsebar energiproduktion till 2040.

Läs mer

Kvittning av egenproducerad el

Kvittning av egenproducerad el Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Kvittning av egenproducerad el Sollentuna kommun föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan om kvittning av egenproducerad el och

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas Alla biogasanläggningar ska registreras som lagerhållare Biogas ska beskattas men Har man rätt till statligt stöd (statsstödsreglerna) kan man

Läs mer

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen?

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Maria Stenkvist Balingsholm, 2013-10-02 Vad är nettodebitering? Uppdraget Ta fram förslag om att införa ett system för nettodebitering av el Ska ske inom moms-

Läs mer

Solkompaniet. Solkompaniet

Solkompaniet. Solkompaniet Solkompaniet Vi bygger det hållbara samhället på riktigt! 2017-12-11 Maria Pohjonen 1 Solkompaniet Experter på solceller och laddinfrastruktur Forskning, konsulttjänster, installationsprojekt och service

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Framtidens solel till hyresgäster

Framtidens solel till hyresgäster Framtidens solel till hyresgäster Bakgrund Solenergimarknaden i Sverige är på snabb tillväxt och intresset för solel är stort bland Sveriges befolkning Av Sveriges 2,5 miljoner lägenheter är 62 % hyresrätter

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU30 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag till en ny skattenedsättning som innebär att energiskatten

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el 2016-01-18 Fi2016/04652/S2 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar

Läs mer

Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel Informationsinsatser Plattform för regelverk Förslag: I första hand vill Energimyndigheten

Läs mer

in ENERGI Nkti, FÖRETAGEN Remiss av promemoria Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el

in ENERGI Nkti, FÖRETAGEN Remiss av promemoria Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el in ENERGI Nkti, FÖRETAGEN REM ISSVAR 1(5) Datum Beteckning 2018-05-30 Ei2018/01752/S2 Politik och kommunikation Erik Thornström, 08-67727 08 erik.thornstrom@energiforetagen.se Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Statliga utredningar och rapporter Svåra skatter (SOU 2003:38) Stärkt konsumentkontroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem Proposition 2010/11:153

Läs mer

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter Energiskatte- och momsregler för solelproducenter Regelverken kring skatterna som rör egenproducerad och konsumerad el upplevs av många som krångliga. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

REMISSVAR ENERGIMYNDIGHETENS FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR ÖKAD ANVÄNDNING AV SOLEL

REMISSVAR ENERGIMYNDIGHETENS FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR ÖKAD ANVÄNDNING AV SOLEL 2017-01-16 1 (7) Till: Miljö och Energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se m.remisser-energi@regeringskansliet.se REMISSVAR ENERGIMYNDIGHETENS FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR ÖKAD

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. 2015-01-21 Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi på uppdrag av

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2

Yttrande till kommunstyrelsen över Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-03-06 Diarienummer: 01074/2017 Stadsmiljöavdelningen Peter Krahl Rydberg Telefon 031-368 37 91 E-post: peter.krahl.rydberg@miljo.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Varför solceller? Egen el ersätter köpt el kan medföra minskade elkostnader Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar God miljöprofil

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

à Solel i flerbostadshus erfarenheter från Gårdsten Maria Haegermark, doktorand på Chalmers tekniska högskola

à Solel i flerbostadshus erfarenheter från Gårdsten Maria Haegermark, doktorand på Chalmers tekniska högskola Diskussionsforum Beställargruppen energieffektiva flerbostadshus, BeBo 2017-01-18 Eftermiddagens upplägg à Aktuellt och trender inom solel Sverige Charlotta Winkler, solenergiexpert WSP à Juridiska aspekter

Läs mer

Dnr: M2017/02261/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten

Dnr: M2017/02261/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten 2018-01-08 Dnr: M2017/02261/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se Remissvar Elmarknadslag Ds 2017:44 I detta remissvar väljer branschföreningen Svensk Solenergi

Läs mer

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Varför solceller? Egen el ersätter köpt el kan medföra minskade elkostnader Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar God miljöprofil

Läs mer

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter Energiskatte- och momsregler för solelproducenter Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Remiss av promemoria med vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (dnr Fi2015/1733)

Remiss av promemoria med vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (dnr Fi2015/1733) 2015-05-04 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Erik Thornström, 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon vx: 08-677 25 50 Fax:

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) 100 procent förnybar energi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

SOLELKOMMISSIONEN 2016 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT

SOLELKOMMISSIONEN 2016 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT SOLELKOMMISSIONEN 2016 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT Solelkommissionen bildades i början av 2015 och består idag av HSB, JM, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan. Målsättningen är att anpassa

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. 2016-11-29 Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi och Ulrika Grefberg,

Läs mer

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Strategi för ökad användning av solel

Strategi för ökad användning av solel Strategi för ökad användning av solel Solenergi seminarium och inspiration Malmö, 2 december 2016 Sara Grettve, Energimyndigheten Energimyndigheten snabba fakta Expertmyndighet åt regering och departement.

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Är du BRF och tänkt skaffa solcellsanläggning?

Är du BRF och tänkt skaffa solcellsanläggning? Bostadsrättsföreningar Är du BRF och tänkt skaffa solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg. Sju tips på vägen: 1. Ta kontakt med en säljare för att

Läs mer

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKETS YTTRANDE 2015-08-22 Ärendem: NV-04294-15 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockhohn m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över förslag till

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Question today imagine tomorrow create for the future

Question today imagine tomorrow create for the future 2019-05-27 Question today imagine tomorrow create for the future Värdet av överskottselen från solceller hos företag Gustaf Svantesson, Energikonsult Vi arbetar för hållbar samhällsutveckling där resurseffektivitet

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten. För det överskott

Läs mer

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi

Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Utmaningen Minska elanvändningen och omvandla mer förnybar elenergi Everything you know about electricity is wrong uttryckt av den brittiske energiforskaren Walt Patterson Det gamla (nuvarande) energisystemet

Läs mer

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning?

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Företag Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg. Sju tips på vägen: 1. Ta kontakt med en säljare för att få besök

Läs mer

Privatpersoner. Producera din egen el med solceller

Privatpersoner. Producera din egen el med solceller Privatpersoner Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak

Läs mer

Solceller. Från idé till färdig anläggning. Mikaela Tarnawski,

Solceller. Från idé till färdig anläggning. Mikaela Tarnawski, Solceller Från idé till färdig anläggning Mikaela Tarnawski, 2019-04-09 Vi behöver ställa om snabbt Mål om andel förnybart i Sverige Energiöverenskommelsen: 100 % förnybar elproduktion till 2040 3 Hur

Läs mer

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Ärende 25 Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Protokollsutdrag 1 (3) Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-15 SBN 123 SBN 2015.0261 Motion om en handlingsplan för solenergi

Läs mer

Skatter och subventioner vid elproduktion

Skatter och subventioner vid elproduktion Skatter och subventioner vid elproduktion En specialstudie IVA-projektet Vägval el Med särskilt stöd av Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Fastighetsskatt på elproduktionsanläggningar... 6 3. Effektskatt

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Solenergi i byggnader. 10 okt 2017

Solenergi i byggnader. 10 okt 2017 Solenergi i byggnader 10 okt 2017 Program 09.30 Inledning 09.45 Vad påverkar potentialen för solenergi på byggnader? 11.00 Bensträckare 12.30 Lunch 13.30 Ekonomiska förutsättningar, varför ska du satsa

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Version 2. 150525, Erik André, Hållbar utveckling Väst Sammanfattning

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2016/04652/S2 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el December 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Informationsmöte om solel

Informationsmöte om solel Informationsmöte om solel Staffan Gunnarsson Hemslöjdens samfällighetsförening 2018-03-06 Frågor - behövs bygglov - hur stor takyta krävs för att eltillskottet ska vara intressant - hur får man in elen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011 Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren Undersökning från TNS SIFO juni Stort intresse för att sälja egenproducerad el till energibolagen. Nära 9 av 10 är positiva

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Svar på motion om mål för Solel

Svar på motion om mål för Solel B i l a g a K S 2 O l 6 l l 2 7 l l 1 (2) 2016-06-28 DIARIENR: 2015/741 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Ink. 2016-06- 2 9 OlarltM c1ajj5" Svar på motion om mål för Solel Viktor Kärvinge (S) inkom den

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Kompletterande information inför beslut om Kalmarhems köp av andelar i vindkraftverk

Kompletterande information inför beslut om Kalmarhems köp av andelar i vindkraftverk Kompletterande information inför beslut om Kalmarhems köp av andelar i vindkraftverk Kalmarhem undermäter och debiterar el i 1428 lägenheter. Undermätningen har pågått sedan 2008 och fullt utbyggt 2012

Läs mer

Kent Nyström Lars Dahlgren

Kent Nyström Lars Dahlgren Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

EXTRA INTÄKTER FRÅN S O L C E L L E R

EXTRA INTÄKTER FRÅN S O L C E L L E R EXTRA INTÄKTER FRÅN S O L C E L L E R V Å R A P R O D U K T E R O C H T J Ä N S T E R E R B J U D A N D E T I L L D I G S O M I N V E S T E R A T I E N S O L C E L L S A N L Ä G G N I N G SolarVolt AB

Läs mer

Aktuellt från Näringsdepartementet

Aktuellt från Näringsdepartementet Aktuellt från Eva Centeno López Minister och statssekreterare It- och energiminister Anna-Karin Hatt Statssekreterare för It- och energifrågor Daniel Johansson Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för

Läs mer

IEM-system Behovs- och marknadsanalys Resultat

IEM-system Behovs- och marknadsanalys Resultat IEM-system Behovs- och marknadsanalys Resultat 2018-05-02 Definition av IEM-system i ingress till enkäten: I spåren av alltmer lokal solenergiproduktion och att även en del batterilager börjar dyka upp,

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 1 juni 2017 Magdalena Andersson Agneta Bergqvist (Finansdepartementet)

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer