IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transkript

1 Tw st n Edge GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK SI Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

2 A 2 B C D E F G H J K L M N P

3 Q R S T 2 U V

4 GB - CONTENTS. Switch Lever 2. Pivot Block 3. Upper Shaft 4. Lower Shaft 5. Safety Guard 6. Instruction Manual 7. Steady Handle 8. Bolt 9. Washer 0. Handle Knob. Nut (if applicable) 2. Warning Label 3. Product Rating Label DE - INHALT. Schalthebel 2. Drehblock 3. Oberer Schaft 4. Unterer Schaft 5. Schutzvorrichtung 6. Bedienungsanweisung 7. Haltegriff 8. Bolzen 9. Unterlegscheibe 0. Griffknopf. Mutter (falls vorhanden) 2. Warnetikett 3. Produkttypenschild FR - TABLE DES MATIÈRES. Manette de commande 2. Bloc pivot 3. Montant supérieur 4. Montant inférieur 5. Carter 6. Manuel d Instructions 7. Poignée auxiliaire 8. Vis 9 Rondelles 0. Vis papillon. Ecrou (si applicable) 2. Etiquette d avertissement 3. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD. Schakelaar 2. Draaiblok 3. Bovenste steel 4. Onderste steel 5. Beschermplaat 6. Handleiding 7. Tweede handvat 8. Bout 9. Pakkingring 0. Handvatknop. Moer (indien van toepassing) 2. Waarschuwingsetiket 3. Product-informatielabel NO - INNHOLD. Avtrekker/bryter 2. Svingblokk 3. Overskaft 4. Underskaft 5. Trimmerskjerm 6. Bruksanvisning 7. Håndtaksbøyle 8. Festebolt 9. Skiver 0. Mutter for håndtaksbolt. Mutter (om relevant) 2. Advarselsetikett 3. Produktmerking FI - SISÄLTÖ. Virtakytkin 2. Nivel 3. Varren yläosa 4. Varren alaosa 5. Teränsuojus 6. Käyttöopas 7. Vakain 8. Pultti 9. Tiivistysrengas 0. Kahvan nuppi. Mutteri (jos käytössä) 2. Takuukortti 3. Ruohonleikkurin arvokilpi SE - INNEHÅLL. Spak 2. Svängblock 3. Övre skaft 4. Nedre skaft 5. Trimmersköld 6. Bruksanvisning 7. Stödhandtag 8. Bult 9. Bricka 0. Handtagsratt. Mutter (om sådan är monterad) 2. Varningsetikett 3. Produktmärkning DK - INDHOLD. Kontaktarm 2. Drejestykke 3. Øvre skaft 4. Nedre skaft 5. Beskyttelsesskærm 6. Brugsvejledning 7. Støttehåndtag 8. Bolt 9. Spændeskive 0. Håndtagsknop. Møtrik (hvis relevant) 2. Advarselsmœrkat 3. Produktets mærkeskilt ES - CONTENIDO. Palanca interruptora 2. Bloque giratori 3. Mango superior 4. Mango inferior 5. Cubierta protectora 6. Manual de instrucciones 7. Manilla del asa 8. Perno 9. Arandela 0. Gatillo del Manillar. Tuerca (si fuera aplicable) 2. Etiqueta de Advertencia 3. Placa de Características del Producto PT - LEGENDA. Alavanca do interruptor 2. Bloco articulado 3. Eixo superior 4. Eixo inferior 5. Protecção de segurança 6. Manual de Instrucções 7. Pega fixa 8. Parafuso 9. Anilha 0. Fêmea do parafuso da pega. Porca (se aplicável) 2. Etiqueta de Aviso 3. Rótulo de Avaliação do Produto IT - INDICE CONTENUTI. Leva di avviamento 2. Blocchetto orientabile 3. Albero superiore 4. Albero inferiore 5. Protezione testa di taglio 6. Manuale di istruzioni 7. Impugnatura 8. Bullone 9. Rondella 0. Manopola dell impugnatura. Dado (se pertinente) 2. Etichetta di pericolo 3. Etichetta dati del prodotto HU - TARTALOMJEGYZÉK. Kapcsolókar 2. Forgó csap 3. Felső rúd 4. Alsó rúd 5. Biztonsági perem 6. Kezelési útmutató 7. Alsó fogantyú 8. Csavar 9. Alátét 0. Fogantyúgomb. Anya (ha van) 2. Figyelmeztető címke 3. Termékminősítő címke PL - ZAWARTOSC KARTONU. Dźwignia włączająca 2. Blok Przegubowy 3. Obudowa wałka napędowego 4. Dolna część obudowy 5. Osłona bezpieczeństwa 6. Instrukcja Obsługi 7. Uchwyt 8. Śruba 9. Podkładka 0. Gałka uchwytu. Nakrętka (jeżeli jest) 2. Znaki bezpieczeństwa 3. Tabliczka znamionowa CZ - POPIS STROJE. Páčka vypínače 2. Otočný blok 3. Horní část vyžínače 4. Spodní část vyžínače 5. Ochranný kryt 6. Návod k obsluze 7. Pevná rukoje 8. Šroub 9. Podložka 0. Křídlová matice. Matice (pokud se používá)) 2. Výstražný štĺtek 3. Typový štĺtek výrobku SK - OBSAH. Vypínač 2. Pripevňovací čapový blok 3. Horná čas 4. Dolná čas 5. ochranny kryt 6. Príručka 7. Oporná rukovä 8. Skrutka 9. Podložka 0. Otáčavý gombík rukoväte.matka (ak aplikovate né) 2. Varovný štítok 3. Prístrojový štítok SI - VSEBINA. Stikalo 2. Nasadilo Odsek 3. Zgornji ročaj 4. Spodnji ročaj 5. Varnostno vodilo 6. Priročnik 7. Ravnotežno držalo 8. Vijak 9. Podložka 0. Krilna matica. Matica (če je priložena) 2. Opozorilna oznaka 3. Tipna tablica

5 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ (SE) (DK) (ES) (PT) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS (IT) (HU) (PL) (CZ) (SK) (SI) CONTENUTO A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE

6 360º Säkerhetsföreskrifter Dessa föreskrifter skall noggrant läsas av var och en som använder grästrimmaren. Förklaring till symbolerna på Twist n Edge 0m Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Alla andra, även barn, djur och åskådare, måste hållas utanför riskzonen på 0 meter. Stäng omedelbart av trimmern om någon närmar sig. Vi rekommenderar att ögonskydd används som skydd mot föremål som kan slungas upp av skärtråden. För undvikande av risk för elstötar ska trimmern inte användas under fuktiga eller våta förhållanden. Stäng av! Bryt strömmen före justering eller rengöring eller om kabeln är snodd eller skadats. Varning Skärlinan forsätter att rotera efter det att maskinen har slagits ifrån. Generellt. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst anvisningarna använda trimmern. Det är möjligt att ditt land har en lagstadgad minimiålder för användning av denna typ av maskin. 2. Använd bara trimmern på det sätt och för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. 3. Använd aldrig trimmern om Du känner Dig trött eller sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin. 4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom. Elektriskt. Vi rekommenderar att du använder en restströmsanordning med en utlösningsström som inte är större än 30 ma. Även med en restströmsanordning monterad kan vi inte garantera 00% skydd och säkra arbetsmetoder skall alltid användas. Kontrollera din restströmsanordning varje gång du använder den. 2. Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad eller nött. SVENSKA - 3. Använd inte trimmern om elkablarna är skadade eller slitna. 4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess isolering skadas. Vidrör inte elkabeln innan väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny. 5. En förlängningssladd måste alltid lindas ut i sin helhet. Ihoplindade sladdar kan överhettas och minska trimmerns effektivitet. 6. Håll alltid kabeln borta från området som ska trimmars och från föremål som den kan haka upp sig på. 7. Linda inte kabeln runt vassa föremål. 8. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel. 9. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten. 0. Stäng av trimmern, dra ur väggkontakten och se till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny.. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte snor sig. 2. Använd bara nätström enligt märkplåten. 3. Flymos trimmers är dubbelisolerade enligt EN Under inga omständigheter ska någon del av trimmern jordas. Kablar Använd endast kabel i storlek,00 mm 2 upp till maximalt 30 meters längd. Maximala märkdata: Kabelstorlek,00 mm 2, 0 A, 250 V växelström.. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. 2. Använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Förberedelser. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder din gräsklippare. 2. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage eller skador och reparera om så behövs. 3. Undersök området som ska trimmars innan Du börjar. Plocka bort alla föremål som stenar, glasskärvor, spikar, tråd, snöre etc som kan slungas ut eller fastna i trimmerhuvudet. 4. Kontrollera att trimmerhuvudet, spolen och locket är korrekt monterade. Användning UNDVIK ATT STARTA MASKINEN OAVSIKTLIGT. HÅLL HÄNDER OCH FINGRAR BORTA FRÅN STARTSPAKARNA.. Använd trimmern endast i dagsljus eller starkt elljus. 2. Undvik om möjligt att använda trimmern när gräset är vått. 3. Var försiktig när du trimmar vått gräs så att du inte halkar. Gå - spring aldrig. 4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du står stadigt och bär halksäkra skor. 5. Gå aldrig baklänges när du använder trimmern. Då kan du snubbla.

7 6. Håll trimmerhuvudet under midjehöjd. 7. Stäng av trimmern innan du bär den över andra ytor än gräs. 8. Använd aldrig trimmern med skadad sköld eller utan sköld. 9. Montera aldrig skärelement av metall. 0. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar och speciellt när motorn startas.. Lyft eller bär aldrig trimmern i kabeln. 2. Luta Dig inte över trimmerskölden - föremål kan slungas upp av skärtråden. 3. Bryt strömmen: - innan du lämnar trimmern obevakad, även för en kort stund, - innan du åtgärdar ett stop av trimmerhuvud, - innan du kontrollerar, gör ren eller arbetar med maskinen, - om du kör på något föremål. Använd inte trimmern igen förrän du har kontrollerat att hela trimmern är i sådant skick att den kan användas utan risk. Montering av trimmerskölden (A). Sätt det nedre skaftet (A) i det övre (A2). 2. Grip det lägre handtaget och håll det stadigt. Sätt i det övre handtaget och knäpp ihop dem med ett hårt tryck. Enheten är korrekt ihopsatt om det inte finns något mellanrum mellan det övre och det nedre handtaget. Montering av trimmerskölden (B) & (C). Ställ in pilen överst på skyddet (B) med pilen på sidan av trimmaren (B2). 2. Placera skyddet (B3) över skärhuvudet (B4). Se till att nylonlinorna matas genom hålet i skyddet som visas på bild B. 3. Sätt skyddsanordningen på plats och vrid den som visas på figur C tills Du hör ett klick. Skyddsanordningen är därmed låst på plats. SE TILL ATT SKYDDET SITTER ORDENTLIGT PÅ PLATS GENOM ATT FÖRSÖKA VRIDA SKYDDET I MOTSATT RIKTNING.. H - trådavskärare Hur den automatiska linmataren fungerar (H). När Du först startar trimmaren kommer ett kort stycke av linan att matas ut. 2. Du kommer att höra ett skramlande ljud när de två nylonlinorna slår emot linskäraren. TA DET LUGNT - detta är helt normalt. Efter ungefär 5 sekunder kommer linan att vara avskuren till rätt längd och ljudet minskas när motorn når full hastighet. Försäkra Dig om att motorn har nått full hastighet innan Du börjar trimma eller klippa kanter. VARNING Vi rekommenderar att Du använder ögonskydd. Luta Dig inte över trimmerskölden - föremål kan slungas upp av skärlinan. Låt inte trimmerhuvudet vila på marken. Överbelasta inte trimmern. Du kan undvika överbelastning genom att se till att motorns varvtal aldrig sjunker för mycket. Säkerhetsföreskrifter Monteringsanvisningar Dubbelt automatiskt matningssystem Trimning och kantklippning - om trimmern börjar vibrera onormalt. undersök omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador. Underhåll och förvaring. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna, så att trimmern är i säkert skick för att användas. 2. Byt ut nötta eller skadade maskindelar. 3. Använd bara lina som är särskilt specificerad för denna produkt. 4. Använd endast de utbytesdelar och tillbehör som rekommenderas av Electrolux Outdoor Products. 5. Håll händer och fingrar undan från linkniven på sköldens framkant. 6. Gör regelbundna inspektioner och utför regelbundet underhåll av trimmaren. Alla reparationer måste utföras av en auktoriserad återförsäljare. E - Svängblock Handtag med fast montering (D) & (E). För bulten genom hålet på undersidan av det fasta handtaget (figur D). 2. Tryck bulten genom hålen i svängblocket (figur E). 3. För in muttern i handtagsknoppen (där sådan finns). 4. Håll bulten i läge med fingret och sätt sedan på mellanläggsbrickan och handtagsratten. Dra åt handtagsratten (dra inte åt för hårt). För att justera handtaget till ett nytt läge, lossa handtagsratten och för handtaget till det bekvämaste arbetsläget. Dra åt handtagsratten igen. Sladdhållare (F) & (G). Gör en ögla i nätsladden och skjut den genom ringen, se bild (F). 2. Fäst den genom att trä den över kroken och dra åt, se bild (G). 3. Om Du inte hör något ljud från nylonlinan, måste mera lina matas ut. 4. För att mata ur mera lina är det först nödvändigt att helt stanna motorn och därefter starta den igen och låta motorn uppnå full hastighet. 5. Upprepa steg 4 tills Du hör att linan slår emot linavskärare. (Upprepa inte detta förfarande mer än sex gånger.) 6. Om Du har problem med den automatiska linmataren gå till Felsökning på sidan 3. KOPPLA BORT STRÖMMEN INNAN DU PÅBÖRJAR UNDERHÅLL ELLER JUSTERING. FÖRE ANVÄNDNING Försäkra Dig om att båda linorna matas ut. Försäkra Dig om att motorn har nått full hastighet innan Du börjar trimma eller klippa kanter. SVENSKA - 2

8 Trimning. Se till att trimmaren står i trimmningsläge genom att hålla i handtaget och vrida trimmaren (J) så att pilarna står mot varandra i "TRIM" (K). Ett klick hörs för att visa att trimmaren står i rätt läge. 2. Håll trimmern enligt fig. L. 3. Tryck på strömbrytarspaken för att starta. 4. Klipp med skärlinan i vinkel. Använd änden av linan, se fig. L. 5. Sväng trimmern fram och tillbaka och klipp litet i taget, se fig. M. 6. Linan matas ut automatiskt varje gång skärhuvudet slutar rotera och sedan kommer upp i full fart igen. 7. För att stänga av trimmern släpper du ut spaken. Trimning och kantklippning Felsökningsschema Kantklippning. Se till att trimmaren är i kantläge genom att hålla i handtaget och vrida trimmaren (J) så att pilarna står mot varanda i "EDGE" (N). Ett klick hörs för att visa att trimmaren står i rätt läge. 2. Håll trimmern enligt fig. P. 3. Tryck på strömbrytarspaken för att starta. 4. Låt kantklipparen vila på rullen för extra stabilitet, och sätt den utefter gräsmattskanten. Arbeta i den riktning som anges i fig. P, så att skräpet slungas bort från dig. 5. För att stänga av trimmern släpper du ut spaken. Se till att sladden inte hakar upp sig på eller dras runt vassa föremål. VARNING: Koppla bort maskinen från eluttaget innan Du utför underhåll eller gör justeringar. FEL KONTROLLERA ÅTGÄRD LINAN MATAR INTE ELLER LINAN FÖR KORT ELLER TRIMMAREN VIBRERAR SKRAMLANDE LJUD HELA TIDEN Fungerar den automatiska linmataren? Är linan utmatad och synling? Har linan avlägsnats från klacken? Fungerar den manuella linmatningen. Har motorn nått full hastighet före användning? Har för mycket lina matats ut? Nej Nej Nej Nej Ja Mata ut linan manuellt. SE MANUELL UTMATNING AV LINA Ta bort lock och spole, fri lina och sätt tillbaka spole och lock. SE "SKÄRHUVUD". Linan kan ha fastnat i spolen. Rulla upp linan för att avlägsna eventuella överkorsande varv. Kontrollera att linan är i den rätta delen av spolen. Låt motorn nå full hastighet innan Du använder den. SE MANUELL MATNING AV LINA Saknas linskäraren på skyddsanordningen? Ja Kontakta Ditt lokala servicecentrum eller Electrolux Outdoor Products kundservice LINAN GÅR AV HELA TIDEN OM FELET INTE ÄN NÄMNT OVAN ELLER OM FELET KVARSTÅR Q - manuell trådmatningsknapp Använder Du trimmaren på rätt sätt?? Är linan fastsnodd i spolen? Gör så här för att mata fram nylonlinan manuellt (Q). Om så är nödvändigt kan Du mata fram linan manuellt. 2. För att göra detta, tryck på och släpp upp knappen för manuell matning av lina medan Du försiktigt drar ut en av linorna tills linan når linskäraren. R - spollock R2 - utlösningshake för lock R3 - spole R4 - spolhållare R5 - spår Borttagning av spollocket. Tryck in och håll nere de två utlösningshakarna (R). 2. Dra ut locket från spolhållaren (R). SVENSKA - 3 Använd endast yttersta änden av nylonlinan för att trimma. SE Hur man trimmar och klipper kanter Linda tillbaka linan på spolen. Om symptomen kvarstår, byt spole och lina. Kontakta din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. Manuell matning av lina Skärhuvud Ja 3. När Du matat ut den önskade längden av lina, dra försiktigt i den andra linan (Du behöver inte trycka på knappen för manuell matning av lina igen). 4. Om linan når förbi linskäraren har Du matat ut för mycket lina. 5. Om Du matat ut för mycket lina, ta bort spolhuven och klicka spolen moturs tills linan håller önskad längd. Montering av spollocket. Håll locket och spolhållaren rena. Om Du inte gör det kan det resultera i att det inte går att montera locket ordentligt i spolhållaren. 2. Sätt tillbaka locket och tryck NER det ordentligt mot spolhållaren för att vara säker på att det sitter ordentligt på plats. 3. Kontrollera att locket är ordentligt fastsatt genom att försöka avlägsna det utan att trycka in de två hakarna.

9 Byte av nylonlina För enkelhets skull rekommenderar vi att Du köper en komplett spole med lina. Nylonlinan finns också att köpa separat. Båda produkterna säljs av återförsäljare av Electrolux Outdoor Products. Om Du har en komplett spole och lina, följ stegen 5 till. Om Du bara har nylonlinan, följ alla stegen nedan. VIKTIGT Spola alltid upp linan på den övre delen av spolen först. Kom ihåg! Din Flymo trimmare är konstruerad för att användas med en nylonlina med en diameter på,5 mm. Använd bara originalnylonlina från Flymo.. Ta ungefär 5 meter lina. Sätt in 5 mm av linan i ett av hålen i spolens övre del (S) och rulla på linan i den riktning som pilarna överst på spolen visar. VARNING Dra ut nätsladden innan Du gör något underhåll eller några justeringar. Skärhuvudet fortsätter att rotera även när trimmern stängts av. Håll händer och fingrar undan från linkniven på skyddets framkant. När Du är klar med Twist n Edge gör Du följande:. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. 2. Gör ren trimmern. Använd aldrig vatten, rengöringsvätskor eller lösningsmedel, bara en mjuk borste eller torr trasa för att avlägsna smuts. Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 400) där vi, när så är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning när produkten ej längre är användbar. Skärhuvud, fortsättning Skötsel av Din Twist n Edge Miljöinformation Serviceinformation 2. Lämna ungefär 00 mm lina oupprullad och placera i krampan som visas på bild T. 3. Upprepa för nedre delen av spolen. 4. Se till att linan är prydligt upprullad på spolen. Om den inte är det kommer detta att ha en negativ inverkan på den automatiska linmatningen. 5. Ta bort locket. 6. Ta ur den gamla spolen. 7. Placera spolen i spolhållaren. 8. Lossa en lina från krampan. 9. Sätt fast linan i spåret (R). 0. Upprepa för den andra linan. Se till att spolen är helt på plats genom att försiktigt rotera spolen vid montering medan du håller spolhållaren stadig.. Sätt tillbaka locket. 3. Använd en mjuk borste och gör rent runt insidan av trimmerskölden, skärhuvudet och motorhusventilerna (U, V). 4. Kontrollera trimmern noggrant, särskilt skärhuvudets delar. 5. Om trimmern skadats på något sätt, ska du kontakta närmaste Electrolux Outdoor Productsauktoriserade verkstad. Använd aldrig en skadad trimmer. 6. Linda försiktigt ihop sladden så att du undviker att den snor sig. 7. Trimmern ska förvaras på sval och torr plats och utom räckhåll för barn. Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för återvinning. Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar. Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten. Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart. Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt. Garanti och reklamationsrätt Garanti och reklamationsfrågor behandlas enligt konsumentköplagen Ytterligare information kan erhållas från återförsäljaren eller leverantören: AB PARTNER. TELE 'Flymo' är ett registrerat varumärke. Tillverkad under patent i ett flertal länder. Garanti och policy Varning! Electrolux Outdoor Products ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Electrolux Outdoor Products monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt. SVENSKA - 4

10 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 0 - Horní Měcholupy. Tel: 02/ , Info-linka: 0800/0 220 Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Wysockiego 5 b Warszawa Tel:- (0-22) , Fax: (0-22) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 2, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

11 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No. choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 4 billion in more than 50 countries around the world

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Läs mer

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Läs mer

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten Mow n Vac GB DE FR NL NO IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Läs mer

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones para el uso Instruções de utilização Instruziono per

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning ENGLISH WHEEL ART. 70246 Monterings- och Bruksanvisning Spara denna Bruksanvisning Denna Bruksanvisning innehåller referenser till säkerhetsvarningar/förebyggande åtgärder, monteringsanvisningar, skötsel-

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Volle Accu-Power bis -20 o Celsius EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Bedienungsanleitung Operating instructions Manuel Istruzioni per l uso Manuale Руководство по эксплуатации Navodila za uporabo Bruksanvisning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RE320/RE32 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DD8760M/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

4546P BIO. Bruksanvisning

4546P BIO. Bruksanvisning 4546P BIO GB Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. SE Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Introduktion. Säkerhet. Power Shovel Plus. Utbildning. Förberedelser. Bruksanvisning

Introduktion. Säkerhet. Power Shovel Plus. Utbildning. Förberedelser. Bruksanvisning Power Shovel Plus Form No. 3352-359 Rev A Modellnr 38365 Serienr 260000001 och upp Bruksanvisning Introduktion Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479

129x68x165cm / 501/4x263/4x65 Swedish_68479 Lean-To 129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479 SW VIKTIGT Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar montera detta växthus. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer