IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transkript

1 GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK SI Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

2 A 2 2 B C D 2 E F G H J K L M N 2

3 P Q R S 2 T U V W

4 GB - CONTENTS. Switch Lever 2. Steady Handle 3. Upper Shaft 4. Lower Shaft 5. Wheel 6. Instruction Manual 7. Safety Guard 8. Warning Label 9. Product Rating Label DE - INHALT. Schalthebel 2. Haltegriff 3. Oberer Schaft 4. Unterer Schaft 5. Rad 6. Bedienungsanweisung 7. Schutzvorrichtung 8. Warnetikett 9. Produkttypenschild SE - INNEHÅLL. Spak 2. Stödhandtag 3. Övre skaft 4. Nedre skaft 5. Hjul 6. Bruksanvisning 7. Trimmersköld 8. Varningsetikett 9. Produktmärkning DK - INDHOLD. Kontaktarm 2. Støttehåndtag 3. Øvre skaft 4. Nedre skaft 5. Hjul 6. Brugsvejledning 7. Beskyttelsesskærm 8. Advarselsmœrkat 9. Produktets mærkeskilt PL - ZAWARTOSC KARTONU. Dźwignia włączająca 2. Uchwyt 3. Obudowa wałka napędowego 4. Dolna część obudowy 5. Koło 6. Instrukcja Obsługi 7. Osłona bezpieczeństwa 8. Znaki bezpieczeństwa 9. Tabliczka znamionowa CZ - POPIS STROJE. Páčka vypínače 2. Pevná rukoje 3. Horní část vyžínače 4. Spodní část vyžínače 5. Kolo 6. Návod k obsluze 7. Ochranný kryt 8. Výstražný štĺtek 9. Typový štĺtek výrobku FR - TABLE DES MATIÈRES. Manette de commande 2. Poignée auxiliaire 3. Montant supérieur 4. Montant inférieur. 5. Roue 6. Manuel d Instructions 7. Carter 8. Etiquette d avertissement 9. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD. Schakelaar 2. Tweede handvat 3. Bovenste steel 4. Onderste steel 5. Wiel 6. Handleiding 7. Beschermplaat 8. Waarschuwingsetiket 9. Product-informatielabel ES - CONTENIDO. Palanca interruptora 2. Manilla del asa 3. Mango superior 4. Mango inferior 5. Rueda 6. Manual de instrucciones 7. Cubierta protectora 8. Etiqueta de Advertencia 9. Placa de Características del Producto PT - LEGENDA. Alavanca do interruptor 2. Pega fixa 3. Eixo superior 4. Eixo inferior 5. Roda 6. Manual de Instrucções 7. Protecção de segurança 8. Etiqueta de Aviso 9. Rótulo de Avaliação do Produto SK - OBSAH. Vypínač 2. Oporná rukovä 3. Horná čas 4. Dolná čas 5. Koleso 6. Príručka 7. ochranny kryt 8. Varovný štítok 9. Prístrojový štítok SI - VSEBINA. Stikalo 2. Ravnotežno držalo 3. Zgornji ročaj 4. Spodnji ročaj 5. Kolesce 6. Priročnik 7. Varnostno vodilo 8. Opozorilna oznaka 9. Tipna tablica NO - INNHOLD. Avtrekker/bryter 2. Håndtaksbøyle 3. Overskaft 4. Underskaft 5. Hjul 6. Bruksanvisning 7. Trimmerskjerm 8. Advarselsetikett 9. Produktmerking FI - SISÄLTÖ. Virtakytkin 2. Vakain 3. Varren yläosa 4. Varren alaosa 5. Pyörä 6. Käyttöopas 7. Teränsuojus 8. Takuukortti 9. Ruohonleikkurin arvokilpi IT - INDICE CONTENUTI. Leva di avviamento 2. Impugnatura 3. Albero superiore 4. Albero inferiore 5. Ruota 6. Manuale di istruzioni 7. Protezione testa di taglio 8. Etichetta di pericolo 9. Etichetta dati del prodotto HU - TARTALOMJEGYZÉK. Kapcsolókar 2. Alsó fogantyú 3. Felső rúd 4. Alsó rúd 5. Kerék 6. Kezelési útmutató 7. Biztonsági perem 8. Figyelmeztető címke 9. Termékminősítő címke

5 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ (SE) (DK) (ES) (PT) (IT) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO (HU) (PL) (CZ) (SK) (SI) A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE

6 360º Säkerhetsföreskrifter Dessa föreskrifter skall noggrant läsas av var och en som använder grästrimmaren. Förklaring till symbolerna på Contour 0m Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Alla andra, även barn, djur och åskådare, måste hållas utanför riskzonen på 0 meter. Stäng omedelbart av trimmern om någon närmar sig. Vi rekommenderar att ögonskydd används som skydd mot föremål som kan slungas upp av skärtråden. För undvikande av risk för elstötar ska trimmern inte användas under fuktiga eller våta förhållanden. Stäng av! Bryt strömmen före justering eller rengöring eller om kabeln är snodd eller skadats. Varning Skärlinan forsätter att rotera efter det att maskinen har slagits ifrån. Generellt. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst anvisningarna använda trimmern. Det är möjligt att ditt land har en lagstadgad minimiålder för användning av denna typ av maskin. 2. Använd bara trimmern på det sätt och för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. 3. Använd aldrig trimmern om Du känner Dig trött eller sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin. 4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom. Elektriskt. Vi rekommenderar att du använder en restströmsanordning med en utlösningsström som inte är större än 30 ma. Även med en restströmsanordning monterad kan vi inte garantera 00% skydd och säkra arbetsmetoder skall alltid användas. Kontrollera din restströmsanordning varje gång du använder den. 2. Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad eller nött. 3. Använd inte trimmern om elkablarna är skadade eller slitna. 4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess isolering skadas. Vidrör inte elkabeln innan väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny. 5. En förlängningssladd måste alltid lindas ut i sin helhet. Ihoplindade sladdar kan överhettas och minska trimmerns effektivitet. SVENSKA - 6. Håll alltid kabeln borta från området som ska trimmars och från föremål som den kan haka upp sig på. 7. Linda inte kabeln runt vassa föremål. 8. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel. 9. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten. 0. Stäng av trimmern, dra ur väggkontakten och se till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny.. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte snor sig. 2. Använd bara nätström enligt märkplåten. 3. Flymos trimmers är dubbelisolerade enligt EN Under inga omständigheter ska någon del av trimmern jordas. Kablar Använd endast kabel i storlek,00 mm 2 upp till maximalt 30 meters längd. Maximala märkdata: Kabelstorlek,00 mm 2, 0 A, 250 V växelström.. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. 2. Använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Förberedelser. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder din gräsklippare. 2. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage eller skador och reparera om så behövs. 3. Undersök området som ska trimmars innan Du börjar. Plocka bort alla föremål som stenar, glasskärvor, spikar, tråd, snöre etc som kan slungas ut eller fastna i trimmerhuvudet. 4. Kontrollera att skärhuvudet är rätt monterat. Användning UNDVIK OAVSIKTLIG START. HÅLL DINA HÄNDER OCH FINGRAR BORTA FRÅN STARTSPAKEN.. Använd trimmern endast i dagsljus eller starkt elljus. 2. Undvik om möjligt att använda trimmern när gräset är vått. 3. Var försiktig när du trimmar vått gräs så att du inte halkar. Gå - spring aldrig. 4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du står stadigt och bär halksäkra skor. 5. Gå aldrig baklänges när du använder trimmern. Då kan du snubbla. 6. Håll trimmerhuvudet under midjehöjd. 7. Stäng av trimmern innan du bär den över andra ytor än gräs. 8. Använd aldrig trimmern med skadad sköld eller utan sköld. 9. Montera aldrig skärelement av metall. 0. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar och speciellt när motorn startas.. Lyft eller bär aldrig trimmern i kabeln. 2. Luta Dig inte över trimmerskölden - föremål kan slungas upp av skärtråden.

7 3. Bryt strömmen: - innan du lämnar trimmern obevakad, även för en kort stund, - innan du åtgärdar ett stop av trimmerhuvud, - innan du kontrollerar, gör ren eller arbetar med maskinen, - om du kör på något föremål. Använd inte trimmern igen förrän du har kontrollerat att hela trimmern är i sådant skick att den kan användas utan risk. - om trimmern börjar vibrera onormalt. undersök omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador. Montering av trimmerskölden (A). Sätt det nedre skaftet (A) i det övre (A2). 2. Grip det lägre handtaget och håll det stadigt. Sätt i det övre handtaget och knäpp ihop dem med ett hårt tryck. Enheten är korrekt ihopsatt om det inte finns något mellanrum mellan det övre och det nedre handtaget. Montering av trimmerskölden (B) & (C) 2. Placera skyddet (B) över skärhuvudet (B2). Se till att nylonlinorna matas genom hålet i skyddet som visas på bild B. 3. Sätt skyddsanordningen på plats och vrid den som visas på figur C tills Du hör ett klick. Skyddsanordningen är därmed låst på plats. KONTROLLERA ATT TRIMMERSKÖLDEN SITTER FAST ORDENTLIGT GENOM ATT FÖRSÖKA VRIDA DEN. H - trådavskärare Hur den automatiska linmataren fungerar (H). När Du först startar trimmaren kommer ett kort stycke av linan att matas ut. 2. Du kommer att höra ett skramlande ljud när de två nylonlinorna slår emot linskäraren. TA DET LUGNT - detta är helt normalt. Efter ungefär 5 sekunder kommer linan att vara avskuren till rätt längd och ljudet minskas när motorn når full hastighet. Försäkra Dig om att motorn har nått full hastighet innan Du börjar trimma eller klippa kanter. VARNING Vi rekommenderar att Du använder ögonskydd. Luta Dig inte över trimmerskölden - föremål kan slungas upp av skärlinan. Låt inte trimmerhuvudet vila på marken. Överbelasta inte trimmern. Du kan undvika överbelastning genom att se till att motorns varvtal aldrig sjunker för mycket. KOPPLA BORT STRÖMMEN INNAN DU PÅBÖRJAR UNDERHÅLL ELLER JUSTERING. FÖRE ANVÄNDNING Försäkra Dig om att båda linorna matas ut. Försäkra Dig om att motorn har nått full hastighet innan Du börjar trimma eller klippa kanter. Trimning. Håll trimmern enligt fig. J. 2. Tryck på strömbrytarspaken för att starta. 3. Klipp med skärlinan i vinkel. Använd änden av linan, se fig. K. Säkerhetsföreskrifter Monteringsanvisningar Dubbelt automatiskt matningssystem Trimning och kantklippning Underhåll och förvaring. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna, så att trimmern är i säkert skick för att användas. 2. Byt ut nötta eller skadade maskindelar. 3. Använd bara lina som är särskilt specificerad för denna produkt. 4. Använd endast de utbytesdelar och tillbehör som rekommenderas av Electrolux Outdoor Products. 5. Håll händer och fingrar undan från linkniven på sköldens framkant. 6. Gör regelbundna inspektioner och utför regelbundet underhåll av trimmaren. Alla reparationer måste utföras av en auktoriserad återförsäljare. Montering av hjul (D) & (E). Sätt samman de två hjulhalvorna som det visas i figur D. 2. Sätt fast hjulet på trimmaren och se till att det placeras i spåret på trimmarens huvud (E). 3. Klicka samman hjulet på den andra sidan och se till att det sitter ordentligt fast. 4. Hjulet ska snurra fritt. Sladdhållare (F) & (G). Gör en ögla i nätsladden och skjut den genom ringen, se bild (F). 2. Fäst den genom att trä den över kroken och dra åt, se bild (G). 3. Om Du inte hör något ljud från nylonlinan, måste mera lina matas ut. 4. För att mata ur mera lina är det först nödvändigt att helt stanna motorn och därefter starta den igen och låta motorn uppnå full hastighet. 5. Upprepa steg 4 tills Du hör att linan slår emot linavskärare. (Upprepa inte detta förfarande mer än sex gånger.) 6. Om Du har problem med den automatiska linmataren gå till Felsökning på sidan Sväng trimmern fram och tillbaka och klipp litet i taget, se fig. L. 5. Linan matas ut automatiskt varje gång skärhuvudet slutar rotera och sedan kommer upp i full fart igen. 6. För att stänga av trimmern släpper du ut spaken. Kantklippning. För att ändra till kantklippning, tryck på knappen (M) och vrid huvudet (M2). Ett klickande ljud bekräftar att huvudet är låst. 2. Håll trimmern enligt fig. J. 3. Tryck på strömbrytarspaken för att starta. 4. Låt kantklipparen vila på hjulet för extra stabilitet och ställ in klipparen mot gräsmattans kant med de två visarna på skyddet (N). Klipp kanten i den riktning som visas i figur N. 5. För att stänga av trimmern släpper du ut spaken. 6. För att gå tillbaka till klippning, tryck på knappen och vrid huvuded tillbaka i motsatt riktning. Ett klickande ljud bekräftar att huvudet är låst. SVENSKA - 2

8 P - manuell trådmatningsknapp Gör så här för att mata fram nylonlinan manuellt (P). Om så är nödvändigt kan Du mata fram linan manuellt. 2. För att göra detta, tryck på och släpp upp knappen för manuell matning av lina medan Du försiktigt drar ut en av linorna tills linan når linskäraren. Q - spollock Q2 - utlösningshake för lock Q3 - spole Q4 - spolhållare Q5 - hål R - Spolens utskärning R2 - hål S - Klack Borttagning av spollocket. Tryck in och håll nere de två utlösningshakarna (Q). 2. Dra ut locket från spolhållaren (Q). Montering av spollocket. Håll locket och spolhållaren rena. Om Du inte gör det kan det resultera i att det inte går att montera locket ordentligt i spolhållaren. 2. Sätt tillbaka locket och tryck NER det ordentligt mot spolhållaren för att vara säker på att det sitter ordentligt på plats. 3. Kontrollera att locket är ordentligt fastsatt genom att försöka avlägsna det utan att trycka in de två hakarna. Byte av nylonlina För enkelhets skull rekommenderar vi att Du köper en komplett spole med lina. Nylonlinan finns också att köpa separat. Båda produkterna säljs av återförsäljare av Electrolux Outdoor Products. Gör så här för att montera spole och tråd komplett:. Ta bort den gamla spolen. VARNING Dra ut nätsladden innan Du gör något underhåll eller några justeringar. Skärhuvudet fortsätter att rotera även när trimmern stängts av. Håll händer och fingrar undan från linkniven på skyddets framkant. Skötsel av Din Contour När Du är klar med Contour gör Du följande:. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. 2. Gör ren trimmern. Använd aldrig vatten, rengöringsvätskor eller lösningsmedel, bara en mjuk borste eller torr trasa för att avlägsna smuts. 3. Använd en mjuk borste och gör rent runt insidan av trimmerskölden, skärhuvudet och motorhusventilerna (T, U). Manuell matning av lina Skärhuvud Underhåll 3. När Du matat ut den önskade längden av lina, dra försiktigt i den andra linan (Du behöver inte trycka på knappen för manuell matning av lina igen). 4. Om linan når förbi linskäraren har Du matat ut för mycket lina. 5. Om Du matat ut för mycket lina, ta bort spolhuven och klicka spolen moturs tills linan håller önskad längd. 2. Placera en ny spole o spolhållaren med med spolens utskärningar i linje med linhålen som det visas på figur R. 3. Dra ut en lina från klacken och mata den genom linhålet (R). 4. Upprepa för den andra linan. Försäkra Dig om att spolen sitter rätt genom att varsamt rotera den vid monteringen medan Du håller fast spolhållaren. 5. Sätt tillbaka locket. Endast för montering av nylontråd: KOM IHÅG: Din Flymotrimmare är konstruerad för att användas med en nylonlina vars diameter inte överskrider,5 mm. Använd endast nylonlinor från Flymo.. VIKTIGT Spola alltid upp linan på den övre delen av spolen först. Ta ca 5 meter tråd. För in 5 mm tråd i ett av hålen i spolen (S) och linda tråden i den riktning som anges av pilarna överst på spolen. Lämna ca 00 mm tråd olindad och placera den i klacken som visas i figur S. Upprepa för den nedre delen av spolen. 2. Du måste förvissa Dig om att tråden är snyggt lindad på spolen. Om så inte är fallet kommer detta att hämma en effektiv automatisk utmatning av tråden. 3. Sätt därefter in spolen som det beskrivs i avsnittet Gör så här för att montera spole och tråd komplett ovan. 4. Avlägsna hjulet genom att trycka på en av knapparna. Rengör hjulet och spåret på klipparens huvud med en mjuk borste (V & W). 5. Sätt tillbaka hjulet såsom det beksrivs i Montering av hjul. 6. Kontrollera trimmern noggrant, särskilt skärhuvudets delar. 7. Om trimmern skadats på något sätt, ska du kontakta närmaste Electrolux Outdoor Productsauktoriserade verkstad. Använd aldrig en skadad trimmer. 8. Linda försiktigt ihop sladden så att du undviker att den snor sig. 9. Trimmern ska förvaras på sval och torr plats och utom räckhåll för barn. SVENSKA - 3

9 Felsökningsschema VARNING: Koppla bort maskinen från eluttaget innan Du utför underhåll eller gör justeringar. FEL KONTROLLERA ÅTGÄRD LINAN MATAR INTE ELLER LINAN FÖR KORT ELLER TRIMMAREN VIBRERAR SKRAMLANDE LJUD HELA TIDEN Fungerar den automatiska linmataren? Är linan utmatad och synling? Har linan avlägsnats från klacken? Fungerar den manuella linmatningen. Har motorn nått full hastighet före användning? Har för mycket lina matats ut? Nej Nej Nej Nej Ja Mata ut linan manuellt. SE MANUELL UTMATNING AV LINA Ta bort lock och spole, fri lina och sätt tillbaka spole och lock. SE "SKÄRHUVUD". Linan kan ha fastnat i spolen. Rulla upp linan för att avlägsna eventuella överkorsande varv. Kontrollera att linan är i den rätta delen av spolen. Låt motorn nå full hastighet innan Du använder den. SE MANUELL MATNING AV LINA Saknas linskäraren på skyddsanordningen? Ja Kontakta Ditt lokala servicecentrum eller Electrolux Outdoor Products kundservice LINAN GÅR AV HELA TIDEN Använder Du trimmaren på rätt sätt?? Är linan fastsnodd i spolen? Ja Använd endast yttersta änden av nylonlinan för att trimma. SE Hur man trimmar och klipper kanter Linda tillbaka linan på spolen. Om symptomen kvarstår, byt spole och lina. HJULET GÅR INTE RUNT OM FELET INTE ÄN NÄMNT OVAN ELLER OM FELET KVARSTÅR Rengör hjulet och spåret på trimmarens huvud. Se UNDERHÅLL. Kontakta din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. Serviceinformation Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart. Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt. Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 400) där vi, när så är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning när produkten ej längre är användbar. Garanti och reklamationsrätt Garanti och reklamationsfrågor behandlas enligt konsumentköplagen Ytterligare information kan erhållas från återförsäljaren eller leverantören: AB PARTNER. TELE 'Flymo' är ett registrerat varumärke. Tillverkad under patent i ett flertal länder. Miljöinformation Garanti och policy Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för återvinning. Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar. Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten. Varning! Electrolux Outdoor Products ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Electrolux Outdoor Products monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt. SVENSKA - 4

10 Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. attesterer at følgende trimmeren:- Kategori... Elektrisk plenklipper Merke... Electrolux Outdoor Products Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/4/EEC EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 8/05/EEC som rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var :- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:- Type klippeinnretning... Snittlinje Serieidentifikasjon...Se Produktets Klassifiseringsetikett Prosedyre for konformitetsvurdering...annex VI Etat det er meldt fra til...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarder...en786:996, EN786A2:996, IEC335- :99, IEC :997, EN :987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Type... A Klippebredde...B Klippeinnretningens rotasjonshastighet... C Garantert lydkraftnivå... D Målt lydkraftnivå... E Nivå... F Verdi... G Vekt... H Minä allekirjoittanut M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. vakuutan, että seuraava trimmeriä:- Luokitus... Sähkökäyttöinen nurmikonsiistijä Merkki... Electrolux Outdoor Products Vastaa direktiivin 3000/4/ETY vaatimuksia. Leikkauslaitteen tyyppi...leikkuusiima Sarjan Tunnus...Katso Tuotteen Arvokilpeä Yhdenmukaisuusarviointi... ANNEX VI Tiedotusosapuoli...I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Muut direktiivit...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC sekä standardeja... EN786:996, EN786A2:996, IEC60335-:99, IEC :997, EN , EN , EN5504-, EN Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. intygar härmed att trimmern:- Kategori... Elektrisk kantklippare Tillverkare.. Electrolux Outdoor Products överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/4/EEC Typ av klippanordning... Skärtråd Identifiering av serie... Se Produktidentifieringsetikett Metod för bedömning av överensstämmelse...annex VI Notifierat organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Andra direktiv... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC samt följande standarder..en786:996, EN786A2:996, IEC :99, IEC :997, EN , EN , EN5504-, EN EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 8/05/ETY viitteenä. Suurin A- painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:- Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:- Tyyppi... A Leikkausleveys... B Leikkauslaitteet pyörimisnopeus... C Taattu luotettava tehontaso... D Mitattu luotettava tehontaso... E Taso... F Arvo... G Paino... H EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 8/05/EEC som riktlinje. Det maximala A- vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var:- Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var::- Typ... A Klippbredd... B Varvtal på klippanordning... C Garanterad ljudnivå på motor...d Uppmätt ljudnivå på motor... E Nivå... F Vårde...G Vikt...H EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. bekræfter hermed, at trimmeren:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af Kategori... Elektrisk græstrimmer blevet testet, idet direktiv 8/05/EØF er blevet ovenstående produkt er blevet testet, idet Fabrikat... Electrolux Outdoor Products over holder specifikationerne i direktivet anvendt som vejledning. Det maksimale A- vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for 2000/4/EØF brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:- vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var:- Type klippeenhed... Klippetråd Identifikation af serie... Se Produktmærkat Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse...annex VI Underrettet organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarderne... EN786:996, EN786A2:996, IEC60335-:99, IEC :997, EN , EN , EN5504-, EN Type... A Klippebredde... B Klippeenhedens rotationshastighed... C Garanteret lydeffektniveau... D Målt lydeffektniveau... E Niveau... F Værdi... G Vægt... H

11 Ja, niżej podpisany M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Zaświadczam że Kosiarka do strzyżenia wykaszarka:- Kategoria... Elektryczna kosiarka do trawników Wykonanie...Electrolux Outdoor Products Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 2000/4/EEC Typ Urządzenia Tnącego...Linka tnąca Identyfikacja serii...patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu Procedura Oceny Zgodności...ANNEX VI Organ Rejestrujący...I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Inne Dyrektywy...98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC oraz norm...en786:996, EN786A2:996, IEC :99, IEC :997, EN , EN , EN5504-, EN Já, níže podepsaný M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. potvrzuji, že vyžínač:- Kategorie...Elektrický zarovnávač trávníků Značka... Electrolux Outdoor Products splňuje specifikace Směrnice 2000/4/EEC EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując dyrektywę 8/05/EEC jako wzór. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A, przy pozycji operatora w warunkach częściowo bezechowej komory akustycznej pochłaniającej był:- Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując ISO 5349 jako wzór. Maksymalna ważona wartośc średnia kwadratowa wibracji zapisana w pozycji ręki operatora była:- Typ... A Szerokość koszenia... B Prędkość Obrotowa Urządzenia Tnącego... C Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej... D Mierzony Poziom Mocy Akustycznej... E Poziom... F Wartość... G Odwaznik... H EC PROHLÁŠENĺ O SOULADU SE SMÉRNICĺ Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného výrobku byl odzkoušen za použití směrnice 8/05/EEC jako vodítka. Maximální A-vážená úroveň zvukového tlaku, která byla zaznamenána pro pozici uživatele za podmínek volného pole polo-bezdozvukové komory, byla- Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného výrobku byl odzkoušen za použití normy ISO 5349 jako vodítka. Maximální vážená odmocnina střední kvadratické hodnoty vibrace, která byla zaznamenána v pozici ruky uživatele, byla:- Typ řezného nástroje... Řezné lanko Identifikace Série... Viz Śtítek Technických Údajů Výrobku Postup vyhodnocování souladu...annex VI Oznámeno orgánu... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Jiné směrnice... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC a normy... EN786:996, EN786A2:996, IEC :99, IEC :997, EN , EN , EN5504-, EN Typ... Šířka sekání... Rotační rychlost řezného nástroje... Zaručená hladina akustického výkonu... Naměřená hladina akustického výkonu... Úroveň... Hodnota... Váha... A B C D E F G H Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. týmto potvrdzujem, že trimer:- Kategória...Elektrická kosačka trávy Výroba... Electrolux Outdoor Products Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme 2000/4/EEC EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux v meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom 8/05/EEC. Pri maximálnom za ažení úroveň tlaku zvuku nameraná u operátora za podmienok vo ného po ového pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:- Typ rezného telesa... Rezné lanko Identifikácia série... Vid Štítok Parametrov Výrobku Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru...annex VI Informované orgány... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Ďalšie nariadenia... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC a normám... EN786:996, EN786A2:996, IEC :99, IEC :997, EN , EN , EN5504-, EN Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom ISO Pri maximálnom za ažení základný priemer druhej mocniny vibrácie nameraný v operátorovej ruke bol:- Typ... A Šírka skosu... B Rýchlost rotácií rezného telesa... C Garantovaný stupeň sily zvuku... D Nameraný stupeň sily zvuku... E Úroveň... F Hodnota... G Váha... H A EIT23 A EIT25 B 23 cm B 25 cm C 05,500 RPM C 05,500 RPM D 93 db(a) D 93 db(a) E 92 db(a) E 92 db(a) F 8 db(a) G 5.4 m/s 2 H 2. kg F 8 db(a) G 7.4 m/s 2 H 2. kg Newton Aycliffe, 07/08/2003 M. Bowden, Research & Development Director

12 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 0 - Horní Měcholupy. Tel: , Info-linka: 800/0 220 Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Wysockiego 5 b Warszawa Tel:- (0-22) , Fax: (0-22) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 2, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No. choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 4 billion in more than 50 countries around the world

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference Tw st n Edge GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB F NL N SF S K P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIG INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RNSIGNMNTS IMPORTANTS A

Läs mer

VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk NO VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk FI TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten SE VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna

Läs mer

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten Mow n Vac GB DE FR NL NO IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Läs mer

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Läs mer

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Läs mer

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones para el uso Instruções de utilização Instruziono per

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Hover Vac Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

Hover Vac Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten Hover Vac Mow n Vac GB DE FR NL NO IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning ENGLISH WHEEL ART. 70246 Monterings- och Bruksanvisning Spara denna Bruksanvisning Denna Bruksanvisning innehåller referenser till säkerhetsvarningar/förebyggande åtgärder, monteringsanvisningar, skötsel-

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Volle Accu-Power bis -20 o Celsius EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Bedienungsanleitung Operating instructions Manuel Istruzioni per l uso Manuale Руководство по эксплуатации Navodila za uporabo Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600

HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT HU IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DD8760M/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

4546P BIO. Bruksanvisning

4546P BIO. Bruksanvisning 4546P BIO GB Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. SE Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 SV Användarhandbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE

MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE 1 REV. 2 / 08.11.11 CE/asn 70102S MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE BEST.NR. TYP BETECKNING 860189+860204 713 liter Ø 75 mm flexskruv 860188+860201 412 liter Ø 75 mm flexskruv 860189+860205 713

Läs mer