IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transkript

1 GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK SI Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

2 A B Mini Trim Mini Trim Auto/Auto + C D E F G H J K L K

3 M N P Q R S T

4 GB - CONTENTS. Switch Lever. Upper Shaft 3. Lower Shaft 4. Safety Guard 5. Instruction Manual 6. Warning Label 7. Product Rating Label 8. Steady Handle DE - INHALT. Schalthebel. Oberer Schaft 3. Unterer Schaft 4. Schutzvorrichtung 5. Bedienungsanweisung 6. Warnetikett 7. Produkttypenschild 8. Haltegriff FR - TABLE DES MATIÈRES. Manette de commande. Montant supérieur 3. Montant inférieur. 4. Carter 5. Manuel d Instructions 6. Etiquette d avertissement 7. Plaquette des Caractéristiques du Produit 8. Poignée auxiliaire SE - INNEHÅLL. Spak. Övre skaft 3. Nedre skaft 4. Trimmersköld 5. Bruksanvisning 6. Varningsetikett 7. Produktmärkning 8. Stödhandtag DK - INDHOLD. Kontaktarm. Øvre skaft 3. Nedre skaft 4. Beskyttelsesskærm 5. Brugsvejledning 6. Advarselsmœrkat 7. Produktets mærkeskilt 8. Støttehåndtag ES - CONTENIDO. Palanca interruptora. Mango superior 3. Mango inferior 4. Cubierta protectora 5. Manual de instrucciones 6. Etiqueta de Advertencia 7. Placa de Características del Producto 8. Manilla del asa PL - ZAWARTOSC KARTONU. Dźwignia włączająca. Obudowa wałka napędowego 3. Dolna część obudowy 4. Osłona bezpieczeństwa 5. Instrukcja Obsługi 6. Znaki bezpieczeństwa 7. Tabliczka znamionowa 8. Uchwyt CZ - POPIS STROJE. Páčka vypínače. Horní část vyžínače 3. Spodní část vyžínače 4. Ochranný kryt 5. Návod k obsluze 6. Výstražný štĺtek 7. Typový štĺtek výrobku 8. Pevná rukoje SK - OBSAH. Vypínač. Horná čas 3. Dolná čas 4. ochranny kryt 5. Príručka 6. Varovný štítok 7. Prístrojový štítok 8. Oporná rukovä NL - INHOUD. Schakelaar. Bovenste steel 3. Onderste steel 4. Beschermplaat 5. Handleiding 6. Waarschuwingsetiket 7. Product-informatielabel 8. Tweede handvat NO - INNHOLD. Avtrekker/bryter. Overskaft 3. Underskaft 4. Trimmerskjerm 5. Bruksanvisning 6. Advarselsetikett 7. Produktmerking 8. Håndtaksbøyle FI - SISÄLTÖ. Virtakytkin. Varren yläosa 3. Varren alaosa 4. Teränsuojus 5. Käyttöopas 6. Takuukortti 7. Ruohonleikkurin arvokilpi 8. Vakain PT - LEGENDA. Alavanca do interruptor. Eixo superior 3. Eixo inferior 4. Protecção de segurança 5. Manual de Instrucções 6. Etiqueta de Aviso 7. Rótulo de Avaliação do Produto 8. Pega fixa IT - INDICE CONTENUTI. Leva di avviamento. Albero superiore 3. Albero inferiore 4. Protezione testa di taglio 5. Manuale di istruzioni 6. Etichetta di pericolo 7. Etichetta dati del prodotto 8. Impugnatura HU - TARTALOMJEGYZÉK. Kapcsolókar. Felső rúd 3. Alsó rúd 4. Biztonsági perem 5. Kezelési útmutató 6. Figyelmeztető címke 7. Termékminősítő címke 8. Alsó fogantyú SI - VSEBINA. Stikalo. Zgornji ročaj 3. Spodnji ročaj 4. Varnostno vodilo 5. Priročnik 6. Opozorilna oznaka 7. Tipna tablica 8. Ravnotežno držalo

5 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ (SE) (DK) (ES) (PT) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS (IT) (HU) (PL) (CZ) (SK) (SI) CONTENUTO A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE Mini Trim/ Mini Trim Auto Mini Trim Auto

6 360º Säkerhetsföreskrifter Observera: Denna handbok behandlar ett antal produkter. Läs instruktionerna noggrant för att vara helt på det klara med vad som gäller för montering och användning av Din trimmare. Dessa föreskrifter skall noggrant läsas av var och en som använder grästrimmaren. Förklaring till symbolerna på Mini Trim 0m Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Alla andra, även barn, djur och åskådare, måste hållas utanför riskzonen på 0 meter. Stäng omedelbart av trimmern om någon närmar sig. Vi rekommenderar att ögonskydd används som skydd mot föremål som kan slungas upp av skärtråden. För undvikande av risk för elstötar ska trimmern inte användas under fuktiga eller våta förhållanden. Stäng av! Bryt strömmen före justering eller rengöring eller om kabeln är snodd eller skadats. Varning Skärlinan forsätter att rotera efter det att maskinen har slagits ifrån. Generellt. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst anvisningarna använda trimmern. Det är möjligt att ditt land har en lagstadgad minimiålder för användning av denna typ av maskin.. Använd bara trimmern på det sätt och för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. 3. Använd aldrig trimmern om Du känner Dig trött eller sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin. 4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom. SVENSKA - Elektriskt. Vi rekommenderar att du använder en restströmsanordning med en utlösningsström som inte är större än 30 ma. Även med en restströmsanordning monterad kan vi inte garantera 00% skydd och säkra arbetsmetoder skall alltid användas. Kontrollera din restströmsanordning varje gång du använder den.. Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad eller nött. 3. Använd inte trimmern om elkablarna är skadade eller slitna. 4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess isolering skadas. Vidrör inte elkabeln innan väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny. 5. En förlängningssladd måste alltid lindas ut i sin helhet. Ihoplindade sladdar kan överhettas och minska trimmerns effektivitet. 6. Håll alltid kabeln borta från området som ska trimmars och från föremål som den kan haka upp sig på. 7. Linda inte kabeln runt vassa föremål. 8. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel. 9. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten. 0. Stäng av trimmern, dra ur väggkontakten och se till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny.. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte snor sig.. Använd bara nätström enligt märkplåten. 3. Flymos trimmers är dubbelisolerade enligt EN Under inga omständigheter ska någon del av trimmern jordas. Kablar Använd endast kabel i storlek,00 mm upp till maximalt 30 meters längd. Maximala märkdata: Kabelstorlek,00 mm, 0 A, 50 V växelström.. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter.. Använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Förberedelser. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder din gräsklippare.. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage eller skador och reparera om så behövs. 3. Undersök området som ska trimmars innan Du börjar. Plocka bort alla föremål som stenar, glasskärvor, spikar, tråd, snöre etc som kan slungas ut eller fastna i trimmerhuvudet. 4. Kontrollera att skärhuvudet är rätt monterat.

7 Användning UNDVIK OAVSIKTLIG START. HÅLL DINA HÄNDER OCH FINGRAR BORTA FRÅN STARTSPAKEN.. Använd trimmern endast i dagsljus eller starkt elljus.. Undvik om möjligt att använda trimmern när gräset är vått. 3. Var försiktig när du trimmar vått gräs så att du inte halkar. Gå - spring aldrig. 4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du står stadigt och bär halksäkra skor. 5. Gå aldrig baklänges när du använder trimmern. Då kan du snubbla. 6. Håll trimmerhuvudet under midjehöjd. 7. Stäng av trimmern innan du bär den över andra ytor än gräs. 8. Använd aldrig trimmern med skadad sköld eller utan sköld. 9. Montera aldrig skärelement av metall. 0. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar och speciellt när motorn startas.. Lyft eller bär aldrig trimmern i kabeln.. Luta Dig inte över trimmerskölden - föremål kan slungas upp av skärtråden. 3. Bryt strömmen: - innan du lämnar trimmern obevakad, även för en kort stund, Montering av trimmerskölden (A). Sätt det nedre skaftet (A) i det övre (A).. Grip det lägre handtaget och håll det stadigt. Sätt i det övre handtaget och knäpp ihop dem med ett hårt tryck. Enheten är korrekt ihopsatt om det inte finns något mellanrum mellan det övre och det nedre handtaget. Montering av trimmerskölden (B) & (C). Placera skyddet (B) över skärhuvudet (B). Se till att nylonlinorna matas genom hålet i skyddet som visas på bild B. VARNING Skärhuvudet fortsätter att rotera även när trimmern stängts av VARNING Något slag av ögonskydd rekommenderas. Luta Dig inte över trimmerskölden vid trimning eller kantklippning. Tråden kan slunga upp föremål. Låt inte skärhuvudet vila på marken. Överbelasta ej trimmern. Du kan undvika överbelastning genom att se till att motorns varvtal aldrig sjunker för mycket. Säkerhetsföreskrifter Monteringsanvisningar Start och avstängning av Mini-Trim - innan du åtgärdar ett stop av trimmerhuvud, - innan du kontrollerar, gör ren eller arbetar med maskinen, - om du kör på något föremål. Använd inte trimmern igen förrän du har kontrollerat att hela trimmern är i sådant skick att den kan användas utan risk. - om trimmern börjar vibrera onormalt. undersök omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador. Underhåll och förvaring. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna, så att trimmern är i säkert skick för att användas.. Byt ut nötta eller skadade maskindelar. 3. Använd bara lina som är särskilt specificerad för denna produkt. 4. Använd endast de utbytesdelar och tillbehör som rekommenderas av Electrolux Outdoor Products. 5. Håll händer och fingrar undan från linkniven på sköldens framkant. 6. Gör regelbundna inspektioner och utför regelbundet underhåll av trimmaren. Alla reparationer måste utföras av en auktoriserad återförsäljare. 3. Sätt skyddsanordningen på plats och vrid den som visas på figur C tills Du hör ett klick. Skyddsanordningen är därmed låst på plats. KONTROLLERA ATT TRIMMERSKÖLDEN SITTER FAST ORDENTLIGT GENOM ATT FÖRSÖKA VRIDA DEN. Sladdhållare (D) & (E). Gör en ögla i nätsladden och skjut den genom ringen, se bild (D).. Fäst den genom att trä den över kroken och dra åt, se bild (E). Start av trimmern Tryck in strömbrytarn. (F) Avstängning av trimmern Släpp strömbrytarn. (F) Användning av trimmern Drag ut nätsladden innan Du gör något underhåll eller några justeringar.. Klipp med skärtråden i vinkel. Använd änden av tråden. (G). Sväng trimmern fram och tillbaka och klipp lite i taget. (G) SVENSKA -

8 H - trådavskärare J - Klack J - Spärrhakar J3 - spole J4 - spolhållare J5 - spår L - Linlåshål För att mata fram nylonlinan. Tryck ner de två spärrhakarna och håll dem nertryckta (H).. Dra försiktigt i linan tills den når linavskäraren. 3. Släpp upp de två spärrhakarna. Kontrollera att spolen är låst i sitt läge. 4. Om för mycket lina har matats ut, tryck ner de två spärrhakarna och vrid spolen moturs tills linan har den önskade längden. För att ta ut spolen. Tryck ner de två spärrhakarna och håll dem nertryckta.. Dra ut spolen från spolhållaren (J). Vid återmontering av spolen. Håll alltid spolen och spolhållaren rena. Om så inte sker kan det förhindra att spolen sitter ordentligt fast i spolhållaren.. Se till att linan är dragen genom slitsen i spolhållaren (K). 3. Placera spolen i spolhållaren och tryck ner den på plats. 4. Kontrollera att spolen är rätt monterad genom att försöka avlägsna spolen utan att trycka ner spärrhakarna (K). Utbyte av lina Reservlina kan erhållas från de flesta Electrolux Outdoor Products-återförsäljare. Den kan köpas antingen som spole och lina komplett eller som enbart lina. För att byta ut spole och lina. Ta ut den gamla spolen.. Avlägsna linan från klacken. Rulla upp ca 00 mm lina och mata den genom slitsen i spolhållaren (K). M - trådavskärare N - manuell trådmatningsknapp P - spollock P - utlösningshake för lock P3 - spole P4 - spolhållare P5 - hål Q - Spolens utskärning Q - hål R - Klack Hur den automatiska linmataren fungerar (M). När Du först startar trimmaren kommer ett kort stycke av linan att matas ut.. Du kommer att höra ett skramlande ljud när de två nylonlinorna slår emot linskäraren. TA DET LUGNT - detta är helt normalt. Efter ungefär 5 sekunder kommer linan att vara avskuren till rätt längd och ljudet minskas när motorn når full hastighet. Se till att motorn går på högsta hastighet innan du börjar trimma. 3. Om Du inte hör något ljud från nylonlinan, måste mera lina matas ut. Manuellt linmatningssystem Automatiskt linmatningssystem 3. Sätt tillbaka spolen i spolhållaren. Kontrollera att spolen är låst i sitt läge. För att byta ut nylonlinan på spolen. Ta ca 5 meter lina och fäst i ett av linlåshålen i spolen (L).. Rulla linan på spolen i den riktning som utvisas av pilarna på spolens överdel. Se till att linan är jämnt upplindad på spolen (L). 3. Lämna ca 00 mm lina oupprullad och mata genom slitsen i spolhållaren (K). 4. Sätt tillbaka spolen i spolhållaren. Se till att spolen är rätt monterad. KOM IHÅG: Din Flymotrimmare är konstruerad för att användas med en nylonlina vars diameter inte överskrider,5 mm. Använd endast nylonlinor från Flymo. Tips för felsökning VARNING Koppla bort maskinen från eluttaget innan Du utför underhåll eller gör justeringar.. Linan är för kort. Mata ut mer lina.. Linan gått av inne i spolhållaren. Ta ut spolen och mata ut linan igen. 3. Linan låst på spolen. Ta ut spolen och rulla om linan för att avlägsna korsade lindningar. 4. Fungerar dåligt. Se till att spolhållarens insida är ren och fri från skräp. 5. Linan går av hela tiden. Använd endast yttersta delen av linan för att trimma. Om symptomen kvarstår, byt spole och lina. 6. Linan kan inte dras ut. Kontrollera att linan har släppts loss från klacken. 7. OM FELEN KVARSTÅR Kontakta din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. 4. För att mata ur mera lina är det först nödvändigt att helt stanna motorn och därefter starta den igen och låta motorn uppnå full hastighet. 5. Upprepa steg 4 tills Du hör att linan slår emot linavskärare. (Upprepa inte detta förfarande mer än sex gånger.) 6. Om Du har problem med den automatiska linmataren gå till Felsökning på sidan 4. Gör så här för att mata fram nylonlinan manuellt (N). Om så är nödvändigt kan Du mata fram linan manuellt.. För att göra detta, tryck på och släpp upp knappen för manuell matning av lina medan Du försiktigt drar ut en av linorna tills linan når linskäraren. 3. När Du matat ut den önskade längden av lina, dra försiktigt i den andra linan (Du behöver inte trycka på knappen för manuell matning av lina igen). 4. Om linan når förbi linskäraren har Du matat ut för mycket lina. 5. Om Du matat ut för mycket lina, ta bort spolhuven och klicka spolen moturs tills linan håller önskad längd. SVENSKA - 3

9 Borttagning av spollocket. Tryck in och håll nere de två utlösningshakarna (P).. Dra ut locket från spolhållaren (P). Montering av spollocket. Håll locket och spolhållaren rena. Om Du inte gör det kan det resultera i att det inte går att montera locket ordentligt i spolhållaren.. Sätt tillbaka locket och tryck NER det ordentligt mot spolhållaren för att vara säker på att det sitter ordentligt på plats. 3. Kontrollera att locket är ordentligt fastsatt genom att försöka avlägsna det utan att trycka in de två hakarna. Byte av nylonlina För enkelhets skull rekommenderar vi att Du köper en komplett spole med lina. Nylonlinan finns också att köpa separat. Båda produkterna säljs av återförsäljare av Electrolux Outdoor Products. Gör så här för att montera spole och tråd komplett:. Ta bort den gamla spolen.. Placera en ny spole o spolhållaren med med spolens utskärningar i linje med linhålen som det visas på figur Q. 3. Dra ut en lina från klacken och mata den genom linhålet (Q). Automatiskt linmatningssystem 4. Upprepa för den andra linan. Försäkra Dig om att spolen sitter rätt genom att varsamt rotera den vid monteringen medan Du håller fast spolhållaren. 5. Sätt tillbaka locket. Endast för montering av nylontråd: KOM IHÅG: Din Flymotrimmare är konstruerad för att användas med en nylonlina vars diameter inte överskrider,5 mm. Använd endast nylonlinor från Flymo.. VIKTIGT Spola alltid upp linan på den övre delen av spolen först. Ta ca 5 meter tråd. För in 5 mm tråd i ett av hålen i spolen (R) och linda tråden i den riktning som anges av pilarna överst på spolen. Lämna ca 00 mm tråd olindad och placera den i klacken som visas i figur R. Upprepa för den nedre delen av spolen.. Du måste förvissa Dig om att tråden är snyggt lindad på spolen. Om så inte är fallet kommer detta att hämma en effektiv automatisk utmatning av tråden. 3. Sätt därefter in spolen som det beskrivs i avsnittet Gör så här för att montera spole och tråd komplett ovan. Felsökningsschema (Automatiskt linmatningssystem) VARNING Koppla bort maskinen från eluttaget innan Du utför underhåll eller gör justeringar. FEL KONTROLLERA ÅTGÄRD LINAN MATAR INTE ELLER LINAN FÖR KORT ELLER TRIMMAREN VIBRERAR Fungerar den automatiska linmataren? Är linan utmatad och synling? Har linan avlägsnats från klacken? Nej Nej Mata ut linan manuellt. Avlägsna huv och spole, lösgör linan och sätt tillbaka spole och huv. Fungerar den manuella linmatningen. Nej Linan kan ha fastnat i spolen. Rulla upp linan för att avlägsna eventuella överkorsande varv. Kontrollera att linan är i den rätta delen av spolen. Låt motorn nå full hastighet innan Du använder den. SKRAMLANDE LJUD HELA TIDEN Har motorn nått full hastighet före användning? Har för mycket lina matats ut? Nej Ja Rulla upp linan igen. Saknas linskäraren på skyddsanordningen? Ja Kontakta Ditt lokala servicecentrum eller Electrolux Outdoor Products kundservice LINAN GÅR AV HELA TIDEN OM FELET INTE ÄN NÄMNT OVAN ELLER OM FELET KVARSTÅR Använder Du trimmaren på rätt sätt?? Är linan fastsnodd i spolen? Använd endast yttersta änden av nylonlinan för att trimma. Kontakta din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. Ja Linda tillbaka linan på spolen. Om symptomen kvarstår, byt spole och lina. SVENSKA - 4

10 När Du är klar med Mini Trim gör Du följande:. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.. Gör ren trimmern. Använd aldrig vatten, rengöringsvätskor eller lösningsmedel, bara en mjuk borste eller torr trasa för att avlägsna smuts. 3. Använd en mjuk borste och gör rent runt insidan av trimmerskölden, skärhuvudet och motorhusventilerna (S, T). 4. Kontrollera trimmern noggrant, särskilt skärhuvudets delar. Skötsel av Din Mini Trim 5. Om trimmern skadats på något sätt, ska du kontakta närmaste Electrolux Outdoor Products-auktoriserade verkstad. Använd aldrig en skadad trimmer. 6. Linda försiktigt ihop sladden så att du undviker att den snor sig. 7. Trimmern ska förvaras på sval och torr plats och utom räckhåll för barn. Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 400) där vi, när så är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning när produkten ej längre är användbar. Miljöinformation Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för återvinning. Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar. Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten. Serviceinformation Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart. Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt. Garanti och reklamationsrätt Garanti och reklamationsfrågor behandlas enligt konsumentköplagen Ytterligare information kan erhållas från återförsäljaren eller leverantören: AB PARTNER. TELE 'Flymo' är ett registrerat varumärke. Tillverkad under patent i ett flertal länder. Garanti och policy Varning! Electrolux Outdoor Products ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Electrolux Outdoor Products monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt. SVENSKA - 5

11 El abajo firmante M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifica que el cortadoras:- Categoría... Cortadora de césped eléctrica Marca... Electrolux Outdoor Products Está conforme con las especificaciones de la Directiva 000/4/EEC Tipo de dispositivo de corte... Cordón de corte Identificación de la serie... Ver Etiqueta de Identificación Del Producto Procedimiento de evaluación de conformidad...annex VI Organismo notificado... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT 7SB England Otras directivas...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/3/EEC y con las normativas.en786:996, EN786A:996, IEC335-:99, IEC :997, EN60555-:987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que a Trimmer:- Categoria.. Máquina de Cortar Relva (Trimmer) Eléctrica Marca... Electrolux Outdoor Products Está em conformidade com a Directiva 000/4/CEE Tipo de Dispositivo de Corte..Linha de Corte Identificação da série... Consulte a Etiqueta de Especificações do Produto Procedimento de Avaliação de Conformidade...ANNEX VI Órgão Notificado... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT 7SB England Outras Directivas...98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/3/EEC e com as normas...en786:996, EN786A:996, IEC335-:99, IEC :997, EN60555-:987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Il sottoscritto M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. dichiara che il bordatore:- Categoria... Tagliabordi elettrico Marca... Electrolux Outdoor Products è conforme alle normative della Direttiva 000/4/CEE Tipo di lama...linea tagliente Identificazione serie...vedi Etichetta Dati Prodotto Procedura di valutazione della conformità...annex VI Ente notificato...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT 7SB England Altre direttive... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/3/EEC e alle normative...en786:996, EN786A:996, IEC335-:99, IEC :997, EN60555-:987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Alulírott, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. hogy a trimmelő:- Kategória... Elektromos trimmelő Gyártmány.. Electrolux Outdoor Products Megfelel a 000/4/EEC direktívák specifikációinak EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando la directiva 8/05/EEC como guía. El máximo nivel de presión de sonido ponderado A registrado en la posición del operario bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo fue de:- El abajo firmante M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando como guía ISO El valor máximo ponderado de la media de la raíz cuadrada de la vibración registrada en la posición de la mano del operario fue de- Tipo... A Anchura de corte... B Velocidad de rotación del dispositivo de corte... C Nivel de potencia sonora garantizado... D Nivel de potencia sonora medido... E Nivel... F Valor... G Peso... H EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a directiva 8/05/CEE. O valor máximo da média pesada Ado nível de pressão do som registado na posição do operador, em condições de câmara semi-anecóica de campo livre foi:- Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a norma ISO O valor máximo da média quadrática pesada da vibração registado na posição da mão do operador foi:- Tipo... A Largura de Corte... B Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte... C Nível de Intensidade de Som Garantido... D Nível de Intensidade de Som Medido... E Nível... F Valor... G Peso... H EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva 8/05/CEE. Il livello massimo di pressione sonora categoria A rilevato in corrispondenza della posizione di guida in condizioni di camera semianecoica in campo libero era di:- EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát a 8/05/EEC szabályok szerint tesztelték. A szabad hangtéri, félig visszhangmentes kamrai körülmények közötti, kezelői helyzetben rögzített maximálisan atmoszferikusan-nehezitett hangnyomásszint: Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva ISO Il valore ponderale massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in corrispondenza delle mani dell operatore era di:- Tipo... A Larghezza di taglio... B Velocità di rotazione della lama... C Livello sonoro garantito... D Livello sonoro misurato... E Livello... F Valore... G Peso... H Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát az ISO 5349 szabályzat szerint tesztelték. A kezelő kézhelyzetében rögzített vibráció maximálisan súlyozott effektiv bemeneti zajhőmérséklete:- Vágóéltípus...Vágókés Széria azonosítása...lásd a TermékminősÍtő Cédulát Termékmegfelelőség...ANNEX VI Értesített testület...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT 7SB England Egyéb direktívák...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/3/EEC valamint az...en786:996, EN786A:996, IEC335-:99, IEC :997, EN60555-:987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Típus... A Vágószélesség... B Vágóél forgássebessége... C Garantált hangerőszint... D Mért hangerőszint... E Szint... F Érték... G Súly... H

12 Ja, niżej podpisany M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Zaświadczam że Kosiarka do strzyżenia wykaszarka:- Kategoria... Elektryczna kosiarka do trawników Wykonanie...Electrolux Outdoor Products Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 000/4/EEC Typ Urządzenia Tnącego...Linka tnąca Identyfikacja serii...patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu Procedura Oceny Zgodności...ANNEX VI Organ Rejestrujący...I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT 7SB England Inne Dyrektywy...98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/3/EEC oraz norm...en786:996, EN786A:996, IEC335- :99, IEC :997, EN60555-:987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Já, níže podepsaný M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. potvrzuji, že vyžínač:- Kategorie...Elektrický zarovnávač trávníků Značka... Electrolux Outdoor Products splňuje specifikace Směrnice 000/4/EEC EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując dyrektywę 8/05/EEC jako wzór. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A, przy pozycji operatora w warunkach częściowo bezechowej komory akustycznej pochłaniającej był:- Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując ISO 5349 jako wzór. Maksymalna ważona wartośc średnia kwadratowa wibracji zapisana w pozycji ręki operatora była:- Typ... A Szerokość koszenia... B Prędkość Obrotowa Urządzenia Tnącego... C Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej... D Mierzony Poziom Mocy Akustycznej... E Poziom... F Wartość... G Odwaznik... H EC PROHLÁŠENĺ O SOULADU SE SMÉRNICĺ Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného výrobku byl odzkoušen za použití směrnice 8/05/EEC jako vodítka. Maximální A-vážená úroveň zvukového tlaku, která byla zaznamenána pro pozici uživatele za podmínek volného pole polo-bezdozvukové komory, byla- Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného výrobku byl odzkoušen za použití normy ISO 5349 jako vodítka. Maximální vážená odmocnina střední kvadratické hodnoty vibrace, která byla zaznamenána v pozici ruky uživatele, byla:- Typ řezného nástroje... Řezné lanko Identifikace Série... Viz Śtítek Technických Údajů Výrobku Postup vyhodnocování souladu...annex VI Oznámeno orgánu... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT 7SB England Jiné směrnice... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/3/EEC a normy... EN786:996, EN786A:996, IEC335- :99, IEC :997, EN60555-:987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Typ... Šířka sekání... Rotační rychlost řezného nástroje... Zaručená hladina akustického výkonu... Naměřená hladina akustického výkonu... Úroveň... Hodnota... Váha... A B C D E F G H Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. týmto potvrdzujem, že trimer:- Kategória...Elektrická kosačka trávy Výroba... Electrolux Outdoor Products Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme 000/4/EEC EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux v meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom 8/05/EEC. Pri maximálnom za ažení úroveň tlaku zvuku nameraná u operátora za podmienok vo ného po ového pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:- Typ rezného telesa... Rezné lanko Identifikácia série... Vid Štítok Parametrov Výrobku Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru...annex VI Informované orgány... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT 7SB England Ďalšie nariadenia... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/3/EEC a normám... EN786:996, EN786A:996, IEC335- :99, IEC :997, EN60555-:987, EN :987, EN5504:993, EN5504:995 Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom ISO Pri maximálnom za ažení základný priemer druhej mocniny vibrácie nameraný v operátorovej ruke bol:- Typ... A Šírka skosu... B Rýchlost rotácií rezného telesa... C Garantovaný stupeň sily zvuku... D Nameraný stupeň sily zvuku... E Úroveň... F Hodnota... G Váha... H A ET A ET3DX A ET3+DX A ET5+DX B cm B 3 cm B 3 cm B 5 cm C 3000 RPM C 500 RPM C 500 RPM C 0500 RPM D 93 db(a) D 93 db(a) D 93 db(a) D 95 db(a) E 9 db(a) E 9 db(a) E 9 db(a) E 94 db(a) F 77.4 db(a) G 4.59 m/s H.0 kg F 8.9 db(a) G 4.85 m/s H.0 kg F 8.9 db(a) G 4.85 m/s H.3 kg F 8.3 db(a) G 4.5 m/s H.3 kg Newton Aycliffe, 06/05/003 M. Bowden, Research & Development Director

13 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 0 - Horní Měcholupy. Tel: , Info-linka: 800/0 0 Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (37) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 7, 3868 Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Wysockiego 5 b Warszawa Tel:- (0-) , Fax: (0-) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 400 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No. choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 4 billion in more than 50 countries around the world

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB F NL N SF S K P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIG INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RNSIGNMNTS IMPORTANTS A

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk NO VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk FI TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten SE VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna

Läs mer

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Läs mer

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Läs mer

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones para el uso Instruções de utilização Instruziono per

Läs mer

Hover Vac Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

Hover Vac Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten Hover Vac Mow n Vac GB DE FR NL NO IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten Mow n Vac GB DE FR NL NO IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Läs mer

24v. 32cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 32cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 32cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference SE VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

L400 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (F) MANUEL D UTILISATION (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE

L400 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (F) MANUEL D UTILISATION (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE L400 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read

Läs mer

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Volle Accu-Power bis -20 o Celsius EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Bedienungsanleitung Operating instructions Manuel Istruzioni per l uso Manuale Руководство по эксплуатации Navodila za uporabo Bruksanvisning

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

4546P BIO. Bruksanvisning

4546P BIO. Bruksanvisning 4546P BIO GB Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. SE Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning ENGLISH WHEEL ART. 70246 Monterings- och Bruksanvisning Spara denna Bruksanvisning Denna Bruksanvisning innehåller referenser till säkerhetsvarningar/förebyggande åtgärder, monteringsanvisningar, skötsel-

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DD8760M/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk

GRÆNMETISKVÖRN LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Svensk ROTERENDE GROENTESCHAAF EN-RASP GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT rotor Vegetable Slicer/Shredder Guide to expert results TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES GUIDE DU CONNAISSEUR GEMÜSESCHNEIDER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer