IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transkript

1 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK SL Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

2 A B C D CH E F G H J

3 K L M N P

4 GB - CONTENTS 1. Switch levers 2. Instruction Manual 3. Handguard 4. Blade cover/storage Holder 5. Warning Label 6. Product Rating Label DE - INHALT 1. Ein/Aus-Schalter 2. Bedienungsanweisung 3. Schnittschutz 4. Klingenschut 5. Warnetikett 6. Produkttypenschild FR - TABLE DES MATIÈRES 1. Poignée à double commande 2. Manuel d instructions 3. Ecran protecteur 4. Fourreau protège-lames 5. Etiquette d avertissement 6. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD 1. Schakelhendels 2. Handleiding 3. Handbescherming 4. Messchede/opberghoes 5. Waarschuwingsetiket 6. Product-informatielabel NO - INNHOLD 1. Bryterhåndtak 2. Bruksanvisning 3. Beskyttelscsskjerm/hand-beskytter 4. Bladbeskytter 5. Advarselsetikett 6. Produktmerking FI - SISÄLTÖ 1. Käynnistysvivut 2. Käyttöopas 3. Kädensuoja 4. Teränsuoja 5. Varoitusnimike 6. Ruohonleikkurin arvokilpi SE - INNEHÅLL 1. Strömbrytare 2. Bruksanvisning 3. Handskydd 4. Bladskydd/förvaring-sfodral 5. Varningsetikett 6. Produktmärkning DK - INDHOLD 1. Håndgreb 2. Brugsvejledning 3. Håndbeskyttelse 4. Klingeskede/-holder 5. Advarselsmœrkat 6. Produktets mærkeskilt ES - CONTENIDO 1. Interruptores 2. Manual de Instrucciones 3. Defensa 4. Cubierta de la Cuchilla/portacuchillas 5. Etiqueta de Advertencia 6. Placa de Características del Producto PT - LEGENDA 1. Interruptores de alavanca 2. Manual de Instruções 3. Resguardo para a mão 4. Cobertura/capa de armazenamento das lâminas 5. Etiqueta de Aviso 6. Rótulo de Avaliação do Produto IT - NOMENCLATURA 1. Leve di avviamento 2. Manuale di istruzioni 3. Schermo di protezione delle mani 4. Coprilama/portacesoie 5. Etichetta di pericolo 6. Etichetta dati del prodotto HU - TARTALOMJEGYZÉK 1. Kapcsolókarok 2. Kezelési útmutató 3. Kézvédő 4. Késtok/tárolótok 5. Figgelmeztető címke 6. Termékminősítő címke PL - ZAWARTOSC KARTONU 1. Dźwigienki włączające 2 Instrukcja Obsługi 3. Osłona dłoni 4. Osłona ostrzy / uchwyt do przechowywania 5. Znaki bezpieczeństwa 6. Tabliczka znamionowa CZ - OBSAH KARTONU 1. Páky spínače 2. Návod k obsluze 3. Ochrana rukou 4. Kryt nože/držák ke skladování 5. Výstražný štĺtek 6. Typový štĺtek výrobku SK - OBSAH 1. Zapínacie páky 2. Príručka 3. Chránič ruky 4. Kryt čepele/uskladňovací držiak 5. Varovný štítok 6. Prístrojový štítok SI - VSEBINA 1. Stikalne ročke 2. Priročnik 3. Ščitnik za roke 4. Pokrival rezila/shranjevalnik 5. Opozorilna Oznaka 6 Napisna Tablica

5 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ (SE) (DK) (ES) (PT) (IT) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO (HU) (PL) (CZ) (SK) (SI) A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE

6 Säkerhetsföreskrifter Underlåtelse att bruka denna häcksax enligt beskrivningen kan vara farligt! Häcksax kan allvarligt skada användare eller andra personer. Varningar och säkerhetsanvisningar måste följas för säkert och effektivt bruk av denna gräsklippare. Användaren ansvarar för att varningar och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning och på häcksax följes. Förklaring till symbolerna på HT42, HT420, HT450, HT600 Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Stäng av! Bryt strömmen före justering eller rengöring eller om kabeln är snodd eller skadats.se till att kabeln hålls på behörigt avstånd från bladet. Använd inte häcksaxen i regn eller lämna den ute när det regnar. Användande av ögonskydd rekommenderas. Generellt 1. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa instruktioner använda häcksaxen. Lokal reglering kan innehålla åldersbegränsningar för användande av häcksaxen. 2. Använd endast häcksaxen på det sätt och för de ändamål som beskrivs i dessa instruktioner. 3. Använd aldrig häcksaxen när du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner. 4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom. Electrical 1. Vi rekommenderar att du använder en restströmsanordning med en utlösningsström som inte är större än 30 ma. Även med en restströmsanordning monterad kan vi inte garantera 100% skydd och säkra arbetsmetoder skall alltid användas. Kontrollera din restströmsanordning varje gång du använder den. SVENSKA Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad eller nött. 3. Använd inte häcksaxen om elsladdarna är skadade eller slitna. 4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess isolering skadas. Vidrör inte den elkabeln innan väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny. 5. Förlängningssladden ska vara utrullad, annars kan den överhettas och minska häcksaxens effektivitet. 6. Håll sladden på avstånd från det område som ska klippas. 7. Linda inte kabeln runt vassa föremål. 8. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel. 9. Stäng av häcksaxen, dra ur väggkontakten och se till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny. 10. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte snor sig. 11. Bär aldrig enheten i kablen. 12. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten. 13. Använd bara nätström enligt märkplåten. 14. Electroluxs produkter är dubbelisolerade enligt EN Under inga omständigheter får en jordkabel anslutas till någon del av enheten. Kablar Använd endast kabel i storlek 1,00 mm 2 upp till maximalt 30 meters längd. Maximala märkdata: Kabelstorlek 1,00 mm 2, 10 A, 250 V växelström. 1. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din lokala auktoriserade serviceverkstad för Electrolux utomhusprodukter. 2. Använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk.

7 Förberedelser 1. Bär alltid lämpliga kläder, handskar och robusta skor. Säkerhetsglasögon rekommenderas. Bär inte lösa kläder eller juveler som kan fastna i rörliga delar. 2. Inspektera noggrant det område där du ska använda häcksaxen och ta bort vajers och andra främmande föremål. 3. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage eller skador och reparera om så behövs. 4. Försäkra dig alltid om att det medföljande handskyddet sitter på innan du använder häcksaxen. Försök aldrig att använda en häcksax som inte är komplett eller som har en oauktoriserad modifikation. Användning 1. Använd endast häcksaxen i dagsljus eller bra belysning. 2. Undvik att använda häcksaxen på en våt häck om möjligt. 3. Ta reda på hur du snabbt kan stoppa häcksaxen i nödfall. 4. Håll aldrig häcksaxen i skyddet. 5. Använd aldrig häcksaxen om skyddet är skadat eller inte sitter på plats. 6. Dra ur kontakten innan du lämnar över häcksaxen till en annan person. 7. Undvik att använda den om personer, speciellt barn, befinner sig i närheten. 8. När du använder häcksaxen ska du alltid se till att du befinner dig i en säker position. Säkerhetsföreskrifter 9. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar och speciellt när motorn startas. 10. Stå inte på en trappstege när Du använder häckklipparen. 11. Dra ur kontakten ur eluttaget: Underhåll och förvaring - innan du lämnar häcksaxen utan uppsikt; - innan du tar bort blockeringar; - innan du undersöker, rengör eller utför underhållsarbeten på häcksaxen, - om du träffar ett föremål. Använd inte häcksaxen förrän du är säker på att hela maskinen är säker att använda; - om häcksaxen börjar vibrera onormalt mycket. Kontrollera detta omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador.; - innan du lämnar över den till en annan person. 1. Se till att alla xatta så att häckklipparen är säker att använda. 2. Byt ut nötta eller skadade maskindelar. 3. Var försiktig när du justerar häcksaxen så att inte fingrarna fastnar mellan de rörliga bladen och de fasta delarna på maskinen. 4. Efter användandet ska häcksaxen förvaras i bladskyddet/förvaringsfodralet. Montering av handskydd Monteringsanvisningar 1. Sätt in hadskyddet i spåret som visas i figur A, och se till att det sitter ordentligt på plats. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM INTE HANDSKYDDET ÄR MONTERAT Start och stopp Innan du startar häcksaxen. 1. Forma en ögla på sladden och för in den genom hålet i sladdhållaren såsom illustreras i Fig. A. 2. Placera öglan runt haken såsom illustreras i Fig. B. 3. Koppla honkontakten på förlängningssladden till hankontakten på maskinen. (Fig. C) 4. Sätt i huvudkontakten och sätt på strömmen. 5. Ta bort bladskyddet/förvaringsfodralet såsom illustreras i Fig. D Hur man startar häcksaxen 1. Det finns två strömbrytare på häcksaxen. 2. Båda strömbrytarna måste vara i funktionsposition (Se Fig. E) för att maskinen ska starta. Hur man stoppar häcksaxen För bort häcksaxen från klippningsområdet innan du stoppar den. 1. För att stoppa den ska du släppa en av strömbrytarna. (Se Fig. F) SVENSKA - 2

8 Användning Hur man använder häcksaxen 1. Inspektera området som ska klippas innan du börjar - ta bort föremål som kan kastas i luften eller fastna i bladen. 2. Håll alltid häcksaxen framför kroppen. Håll stadigt i handtagen med båda händerna och stå i en säker och stadig position. 3. Låt bladen nå full hastighet innan du rör vid det material som ska klippas. 4. Arbeta alltid på avstånd från människor och fasta föremål såsom väggar, stora stenar, träd, fordon etc. 5. Om bladen stannar ska du omedelbart stänga av häcksaxen. Dra ur häcksaxens huvudkontakt och ta bort skräp som har fastnat i bladen. Inspektera bladen och reparera eller byt ut om det behövs. Toppklippning Använd en vid svepande rörelse. Se Fig. G. En liten nedåtgående lutning på bladen i rörelseriktningen ger bäst klippningsresultat. Sidoklippning När du trimmar sidorna på en häck ska du börja längst ner och gå uppåt (Se Fig. H), och låta häcken smalna av uppåt. Detta resulterar i en jämnare växt. Underhåll av häcksaxen Rengöring (J) ANVÄND HANDSKAR 1. Använd en mjuk borste - ta bort skräp från alla luftintagen och bladen. 2. Torka häcksaxens yta med en torr trasa. VIKTIGT Använd aldrig vatten för att rengöra häcksaxen. Rengör inte med kemikalier inklusive bensin eller lösningsmedel - de kan förstöra viktiga plastdelar. Smörja bladen För att häcksaxen ska fungera lättare och få en längre livslängd ska bladen smörjas före och efter användning. Applicera oljan så att den rinner mellan de två bladen. Se Bild K. Vid slutet av klippningssäsongen 1. Rengör häcksaxen ordentligt. 2. Kontrollera att alla muttrar och bultar sitter ordentligt fast. 3. Inspektera häcksaxen visuellt för att se om några delar är slitna eller skadade och kontakta ditt lokala servicecenter om några delar behöver bytas ut. Förvaring av häcksaxen Se till att bladskyddet sitter på innan förvaring.(se Bild L) Förvara häcksaxen på en torr plats där den är skyddad mot skador. Felsökning Häcksaxen fungerar inte 1. Har du slagit på strömmen? 2. Kontrollera säkringen i kontakten. Byt ut vid behov. 3. Går säkringen igen? Bryt strömmen omedelbart och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Products-auktoriserade kundtjänst. Bladen stoppar under belastning 1. Klipp långsammare. 2. Om bladen ändå stoppar under belastning? Bryt strömmen och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Productsauktoriserade kundtjänst. Stoppar inte när man släpper en av strömbrytarna Bryt strömmen omedelbart och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Products-auktoriserade kundtjänst. Dålig kvalitet på klippningen 1. Se till att produkten används på rätt sätt (Se Hur man använder häcksaxen) 2. Se till att bladen är fria från skräp. 3. Skadade blad? Bryt strömmen omedelbart och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Products-auktoriserade kundtjänst. Häcksaxen vibrerar onormalt Bryt strömmen omedelbart och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Products-auktoriserade kundtjänst. SVENSKA - 3

9 Serviceinformation Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart. Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt. Garanti och policy Garanti och policy Om någon del befinns vara defekt på grund av fabrikationsfel under garantitiden kommer Electrolux division för utomhusprodukter genom en auktoriserad verkstad att reparera eller byta ut delen utan kostnad för kunden under förutsättning att: (a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade reparatören. (b) Köpbevis föreligger. (c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskötsel eller felaktigt bruk. (d) Felet inte beror på normal förslitning. (e) Maskinen inte har reparerats, plockats isär eller behandlats av en icke-auktoriserad reparatör. (f) Maskinen inte har hyrts ut. (g) Maskinens ägs av den ursprunglige kunden. (h) Maskinen inte har använts utanför det land den är avsedd att brukas i. (i) Maskinen inte har brukats kommersiellt. Denna garanti utgör ett komplement till kundens lagliga rättigheter och begränsar inte på något sätt dessa. Garantin omfattar ej fel grundade på nedanstående orsaker. Det är därför viktigt att du läser instruktionerna i denna bruksanvisning och förstår hur din maskin ska användas och underhållas: Fel som ej omfattas av garantin Byte av nötta eller skadade kniv. Underlåtelse att rapportera ett fel som uppkommit tidigare. Uppkommet fel efter plötslig stöt. Underlåtelse att bruka produkten enligt instruktionerna och rekommendationerna i bruksanvisningen. Maskinen har hyrts ut. Följande maskindelar anses vara utsatta för normal förslitning och kräver regelbundet underhåll. De omfattas därför inte normalt av denna garanti: kniv, elkabel. Varning! Electrolux Outdoor Products ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Electrolux Outdoor Products monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt. Miljöinformation Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 14001) där vi, när så är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning när produkten ej längre är användbar. Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för återvinning. Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar. Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten. SVENSKA - 4

10 Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at produktet:- Kategori... Hekksaks Merke... Electrolux Outdoor Products Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC Serieidentifikasjon...Se Produktets Klassifiseringsetikett Prosedyre for konformitetsvurdering...annex VI Etat det er meldt fra til...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarder...en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var :- Minä allekirjoittanut M. Bowden of Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen laite:- näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A- Luokitus... Pensasleikkur Merkki... Electrolux Outdoor Products painotettu käyttäjän kohdalla mitattu Vastaa direktiivin 3000/14/ETY vaatimuksia. äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:- Type... A Watts... B Garantert lydkraftnivå... C Målt lydkraftnivå... D Nivå... E Verdi... F Vekt... G EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:- Sarjan Tunnus...Katso Tuotteen Arvokilpeä Yhdenmukaisuusarviointi... ANNEX VI Tiedotusosapuoli...I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Muut direktiivit...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC sekä standardeja... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Tyyppi... A Watts... B Taattu luotettava tehontaso... C Mitattu luotettava tehontaso... D Taso... E Arvo... F Paino... G Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att produkten:- Kategori... Häckklippare Tillverkare.. Electrolux Outdoor Products överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var:- Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var::- Identifiering av serie... Se Produktidentifieringsetikett Metod för bedömning av överensstämmelse...annex VI Notifierat organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andra direktiv... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC samt följande standarder..en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Typ... A Watts... B Garanterad ljudnivå på motor... C Uppmätt ljudnivå på motor... D Nivå... E Vårde... F Vikt... G Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:- Kategori... Hæktrimmer Fabrikat... Electrolux Outdoor Products over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EØF EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var:- Identifikation af serie... Se Produktmærkat Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse...annex VI Underrettet organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarderne... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Type... A Watts... B Garanteret lydeffektniveau... C Målt lydeffektniveau... D Niveau... E Værdi... F Vægt... G

11 A HT42 A HT420 B 380 W B 400 W C 101 db (A) C 101 db (A) D 98 db (A) F 98 db (A) E 90 db(a) E 90 db(a) F 4.04 m/s 2 F 4.04 m/s 2 G 3.2 kg G 3.2 kg A HT450 A HT600 B 450 W B 500 W C 105 db (A) C 101 db (A) D 97 db (A) D 98 db (A) E 91 db(a) E 95 db(a) F 4.6 m/s 2 F 7.5 m/s 2 G 3.2 kg G 3.5 kg Newton Aycliffe, 07/08/2003 M. Bowden, Research & Development Director

12 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/ , Info-linka: 0800/ Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Warszawa Myslowicka 10/2 Tel:- (22) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

13 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379

Din manual MCCULLOCH HT60 http://sv.yourpdfguides.com/dref/934379 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600

HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT HU IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen

Läs mer

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Läs mer

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Läs mer

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

Mow n Vac. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten Mow n Vac GB DE FR NL NO IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones para el uso Instruções de utilização Instruziono per

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference Tw st n Edge GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

Läs mer

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk NO VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk FI TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten SE VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

4546P BIO. Bruksanvisning

4546P BIO. Bruksanvisning 4546P BIO GB Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. SE Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS KC1706 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830645

Din manual ELEKTRO HELIOS KC1706 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830645 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS KC1706. Du hittar svar på alla dina frågor i ELEKTRO HELIOS KC1706 instruktionsbok

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DU4161-W

Din manual AEG-ELECTROLUX DU4161-W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DU4161-W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DD8760M/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405530 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PELARBORRMASKIN

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah

Bedienungsanleitung. Volle Accu-Power bis -20 o Celsius. EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Volle Accu-Power bis -20 o Celsius EA450 2.6 Ah EA450-4A 4.0 Ah Bedienungsanleitung Operating instructions Manuel Istruzioni per l uso Manuale Руководство по эксплуатации Navodila za uporabo Bruksanvisning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR KR_MIXER_2551049-02_EO_Mise en page 1 22/09/11 11:18 Page35 BESKRIVNING a Elvisp b Hastighetsväljare och utmatningsknapp för tillbehören c Vispar d Degkrokar e Ballongvisp (beroende på modell) VIKTIGA

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI

STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI STIGA TITAN 125 B TITAN COMBI BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1 PW TRANSPORTÖR Bruks- och monteringsanvisning 2016-05-09 Fig. 1 Läs anvisningen noga innan maskinen tas i bruk. PW Transportör levereras omonterad och monteras enligt anvisningar på sidan 4-7. Teknisk

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer