Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (5) HSN Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen Ärendebeskrivning Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen (Täby och Österåker kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen, inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer Ärendets beredning Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse norr. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att att att godkänna årsredovisning för 2016 från samordningsförbundet Södra Roslagen bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra Roslagen ansvarsfrihet för 2016 omedelbart justera beslutet. Förvaltningens motivering till förslaget Inledning Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommun och landsting. I Stockholms län fanns under 2016 sex sådana förbund, varav två bildades under året. Stockholm stad startade den 1 mars och VärNa startade den 1 maj och är en sammanslagning av de tidigare separata samordningsförbunden för Nacka respektive Värmdö kommuner. De förbund som den sista december fanns etablerade i länet var följande:

2 2 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Södertälje kommun (Samordningsförbundet i Södertälje) Värmdö och Nacka kommuner (VärNa) Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner (HBS) Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner (Östra Södertörn) Täby och Österåkers kommuner (Södra Roslagen) Stockholms stad (Samordningsförbundet Stockholm stad) Samverkan i samordningsförbund regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbunden arbetar dels med aktiviteter som ska främja och stärka samverkan, dels med individinsatser. Staten genom Försäkringskassan bidrar med 50 procent av medlen, landsting och kommun med vardera 25 procent av medlen till samordningsförbund. Stockholms läns landsting har 2016 totalt tilldelat 15,8 miljoner kronor till länets samordningsförbund, varav 0,5 miljoner kronor till Södra Roslagen. Länets förbund samverkar i många frågor och förbundscheferna träffas regelbundet. Bland annat har förbunden under året gemensamt arbetat fram en ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) och beviljats 100 miljoner kronor, som kommer att löpa fram till år Huvudansvarig projektägare är Samordningsförbundet Östra Södertörn. Insatser och bokslut samordningsförbundet Södra Roslagen Samordningsförbundet bildades i maj 2014 och har under verksamhetsåret 2016 finansierat en operativ insats som riktar sig till personer med behov av samordnad rehabilitering, tre kartläggnings- och analysinsatser samt en strukturell insats. 50 personer deltog i den operativa insatsen och 145 tjänstemän deltog i den strukturella insatsen. Den operativa insatsen består av ett så kallat Rådgivande team vars uppdrag är att vara rådgivande till individen och handläggare samt vid behov initiera kontakt inom sin egen myndighet. Teamet ska också ge en sammanhållen översikt över insatser som finns inom samverkan mellan myndigheterna. Teammedlemmarna är vid årsskiftet en försäkringskassehandläggare, en arbetsförmedlare, två socialsekreterare samt en medicinsk rådgivare. Utöver den individuella rådgivningen har också två kurser hållits för individen att bli bättre rustad inför arbetslivet. Kurserna innehöll gruppträffar samt individuellt arbetscoachningsstöd.

3 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Av de 50 personer som deltog valde 31 personer att vara anonyma. Av de 19 personer som registrerats med samtycke var 10 män och nio kvinnor. Utvärdering av Rådgivande teamet följs av forskare och slutlig rapport väntas till sommaren De tre kartläggnings- och analysinsatser som genomförts är: Fördjupad kartläggning kring unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Syftet är att använda rapporten som underlag till kommande insatser, till exempel MIA-projektet 1. Kartläggningen har utmynnat i ett par förslag på aktiviteter Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag (ASF) har skett under året i samverkan med Coompanion 2. Företaget Re-invention har etablerats och verksamhetsstart sker under 2017 Vårddialog har genomförts med tre vårdgivare, syftande till att förbättra samverkan och samarbete. Dialogen genomfördes under hösten 2016 med verksamhetschefer från den lokala psykiatrin samt primärvården. De strukturpåverkande samverkansinsatserna som genomförts i fyra forum är: Under vården hölls ett frukostseminarium kring förbundets verksamhet Ett större forum hölls i september med tema Socioekonomiska vinsten att arbeta förebyggande, tidigt och tillsammans Ett frukostmöte hölls också under hösten med information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och en gemensam kartläggning En utbildningsinsats hölls i oktober kring neuropsykiatriska diagnoser. Sammanlagt har 145 personer deltagit i de gemensamma forumen. För verksamhetsåret 2016 har förbundet haft intäkter på 2,3 miljoner kronor samt kostnader på 3 miljoner kronor. Förbundet hade med sig ett överskott från 2015 på 1,8 miljoner kronor. Vid årsslutet hade förbundet kvar ett eget kapital 1,1 miljoner kronor vilket innebär en minskning av det egna kapitalet med 0,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. 1 MIA, Mobilisering inför arbete, ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) 2 Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag

4 4 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Revisionsfirman Ernst & Young (EY) har granskat Södra Roslagens årsredovisning och bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av 2016 års resultat. Verksamhetsplanen för 2016 har satt upp mål som ligger väl i linje med lagstiftningen och målet om antal personer som ska ta del av förbundets insatser uppfylls så när som på en person. Ett flertal mål är dock inte kvantifierade vilket gör att den sammanlagda måluppfyllelsen är svårbedömd. En rekommendation är att förbundet framgent även tydliggör koppling mellan de övergripande mål som stadgas i verksamhetsplanen och den måluppfyllelse som redovisas i årsredovisningen. Vad gäller bokföringens dokumentation bedöms den vara i allt väsentligt god och EY bedömer det som positivt att förbundet nu har kommit igång med sin verksamhet och därmed minskat det egna kapitalet jämfört med föregående år. Ekonomiska konsekvenser Från och med 2016 har staten infört en ny fördelningsmodell för statens andel till samordningsförbunden. Fördelningen utgår från antal personer år/kommun och försörjningsmåttet/kommun samt hur stort överskott förbunden har. Ett visst överskott kan tillåtas. En konsekvens kan bli att flera av länets förbund kan få lägre tilldelning av medel än tidigare år, då flera förbund har stora överskott. Därför kommer modellen att införas successivt så att förbunden ska hinna anpassa sin verksamhet. Utöver detta pågår dessutom förberedelsearbeten för att starta samordningsförbund i flera kommuner i norra länet, vilket kan komma att påverka framtida medelstilldelning till länets förbund. Detta sammantaget gör att förbunden bör ha visst överskott och att landstinget på längre sikt kan behöva avsätta mer i budgeten för samordningsförbund. Konsekvenser för patientsäkerhet Samverkan i samordningsförbunden innebär att individer med behov av rehabilitering från flera myndigheter får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att individen hamnar mellan stolar. Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Av länets 26 kommuner ingick år kommuner i ett samordningsförbund. I södra länet ingick alla kommuner utom Nykvarns kommun i samordningsförbund. I norra länet var det endast Täby och Österåkers kommuner som 2016 ingick i ett samordningsförbund. Under 2016 har arbete pågått med förberedelse för att starta samordningsförbund

5 5 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN med kommunerna Sigtuna-Sollentuna-Upplands Väsby samt Solna- Sundbyberg. Utveckling av samordningsförbund i länet är till fördel för medborgaren och gagnar en jämställd och jämlik vård. Miljökonsekvenser Förslaget innebär ingen ytterligare påverkan på miljön. Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Ingmanson Avdelningschef

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2016

29 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen Inledning Granskningens utgångspunkter Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet Redovisning av samordningsförbundets arbete Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Mål, budget och verksamhetsplan Styrning och dialog Samverkan mellan samverkansparterna Analys- och kartläggningsinsatser Strukturpåverkande samverkansinsatser Uppföljning av samverkansinsatser Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser Individinriktade insatser under år Beslut om användning av medel Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Årsredovisning för den finansiella samordningen Bedömning

30 Revisorerna i Samordningsförbundet Södra Roslagen Vår granskning har genomförts som underlag för er bedömning av årsredovisningen samt ansvarsprövning av Samordningsförbundet Södra Roslagens styrelse år Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet. Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året Vissa utvecklingsområden har dock identifierats. Med vänlig hälsning Mikael Sjölander Anja Zetterberg Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef 2

31 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen 1.1 Inledning Samordningsförbundet Södra Roslagen granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna har valt Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde. 1.2 Granskningens utgångspunkter Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse. Enligt 7 i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att: 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 3. Finansiera insatser som avser individer vilka är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas. 5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. 6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7. Vid revisionen av samordningsförbunden ska bestämmelserna i 9 kap 4-18 i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 3

32 2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2016 Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter. Granskningen av balans- och resultaträkningen har omfattat en genomgång av underlag för väsentliga resultat- och balansposter. Bokföringens dokumentation bedöms vara i allt väsentligt god. Granskningen har även omfattat kontroll av att skatter och avgifter har deklarerats och betalats in i tid. Förbundet har tidigare år inte förbrukat medel i den omfattning som medlemmarna finansierat förbundet med. År 2016 har förbundet kommit igång i större omfattning med verksamheten och redovisar ett resultat om minus 705 tkr (föregående år plus 677 tkr). Eget kapital har därmed minskat från tkr till tkr. 4

33 3 Redovisning av samordningsförbundets arbete I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2016 för att fylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbundets uppgifter. Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, som är anställd av Österåkers kommun och uthyrd till förbundet. Under slutet av 2016 rekryterades en förbundssamordnare på heltid för att hantera verksamhetsutökningen samt det kommande ESF-projektet Mobilisering inför Arbete (MIA). Härutöver köps vissa kanslitjänster in från medlemskommunerna, såsom tjänster ekonomiadministration, kommunikation och redovisning samt stöd till utveckling av sociala företag. 3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Mål, budget och verksamhetsplan Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2016 den 11 november Tilldelningen från staten var för ,2 mnkr, vilket innebär att den totala tilldelningen var 2,4 mnkr från förbundets medlemmar. Verksamhetsplan inklusive mål fastställdes av styrelsen den 11 november Samtliga förbundsmedlemmar deltar i den beredningsgrupp som bereder styrelsens beslut. I verksamhetsplanen fastslås vilka behovsgrupper förbundet särskilt ska prioritera under året. Det framgår att förbundets insatser ska avse personer i förvärvsaktiv ålder boende i medlemskommunernas geografiska område, där personerna är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. En behovsanalys som gjordes hösten 2014 ledde till beslut om att förbundet vid behov ska prioritera unga vuxna med komplex situation (16-35 år). Förbundets övergripande mål enligt verksamhetsplanen är att smörja samarbetet mellan medlemmarna. Insatser ska avse individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning. De insatser som förbundet finansierar ska: - Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet - Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering - Bidra till samhällsekonomiska vinster - Utveckla en gemensam helhetssyn - Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering - Bidra till effektivare arbetssätt Ett antal övergripande mål har fastställts för de strukturella samt operativa insatser som förbundet finansierar. Målen för de strukturella insatserna är att de bidrar till att: - Fler handläggare ska uppleva en ökad kunskap om de andra myndigheternas insatser riktade till medborgaren - Fler handläggare ska uppleva att samverkan fungerar bättre mellan myndigheterna Vidare framgår att de operativa insatserna ska bidra till att: - Minst 50 individer tar del av den finansierade insatsen - Efter 2 månader ska 90 procent av deltagarna som erbjudits rådgivandemöte ha fått träffa teamet och erhållit råd om fortsatt planering 5

34 - Minst 50 procent av de som träffat rådgivandeteamet ska uppleva att deras möjlighet att närma sig arbetslivet har ökat och att de har fått lämpliga insatser/stöd från myndigheter - Under de närmaste året efter rådet ska 25 procent av deltagarna fått arbete/påbörjat studier alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande i någon grad. För förbundets strukturpåverkande respektive individinriktade insatser framgår denna redovisning av förbundets måluppfyllelse i årsredovisningen. För strukturpåverkande insatser redovisas följande: - I förbundet analys- och kartläggningsinsats har totalt 20 personer deltagit i insatsen för att utveckla arbetsintegrerande sociala företag. - Under 2016 genomfördes 4 gemensamma forum med sammanlagt 145 närvarande tjänstemän - Det totala antalet deltagande i de strukturpåverkande insatserna har registrerats i SUS - När förbundet hade sin uppstartkonferens hösten 2014, genomfördes en enkät avseende behov av insats och hur samverkan fungerade. Det beskrivs att enkäten ska genomföras efter två år igen, men inga resultat beskrivs. Avseende individinriktade insatser redovisas följande uppföljning: - Under 2016 har insatsen haft 49 individspecifika deltagare varav 18 samtyckte till att bli individregistrerade i SUS. - Uppföljning med SUS kompletteras med en utvärdering av forskare från Uppsala universitet. Under 2016 har forskarna samlat in material genom 4 fokusgrupper samt 21 enkäter. Utvärderarna har sammanställt två delrapporter. För de strukturpåverkande insatserna har målen inte kvantifierats i verksamhetsplanen, vilket gör det svårt att bedöma måluppfyllelse. Däremot redovisas ett antal resultat i form av antal deltagare samt genomförda aktiviteter. Målen för de individinriktade insatserna har kvantifierats och det framgår av årsredovisningen att 49 deltagare av de målsatta 50 har deltagit i insatsen, vilket innebär att målet nästan uppnås. Målen att 90 procent att deltagarna som erbjudits rådgivandemöte inom två månader ska ha fått träffa teamet samt att minst 50 procent av de som träffat rådgivandeteamet ska uppleva att deras möjlighet att närma sig arbetslivet har ökat, bedöms inte avseende måluppfyllelse i årsredovisningen. Det framgår att utvärdering pågår Styrning och dialog Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Beredningsgruppen har träffats vid sex tillfällen. Den 23 augusti genomförde förbundet en ägardialog. 3.2 Samverkan mellan samverkansparterna Analys- och kartläggningsinsatser Förbundet har under året genomfört ett antal analys- och kartläggningsinsatser. 6

35 Under våren ansökte förbundet om extra FINSAM-medel för att kartlägga unga vuxna som varken arbetade eller studerade (UVAS). Kartläggningen ska användas som underlag för kommande insatser, inom t.ex. MIA-projektet. Styrelsen beslutade i mars 2016 att genomföra vårddialog med den lokala psykiatrin och minst en primärvårdsaktör. Dialogen genomfördes i oktober med enhetschefer från Prima Täby och Prima Åkersberga samt rehabiliteringskoordinator från Täby centrumdoktorn. Från förbundet deltog beredningsgruppens representant från landstinget och Försäkringskassan samt förbundschef. En etableringsanalys för arbetsintegrerande sociala företag genomfördes i februari och ett uppföljningsmöte hölls i juni. Resultatet blev projektet Utveckla ASF i Täby och utvecklingen av företaget Re-Invention startade. Totalt deltog 20 personer i insatsen Strukturpåverkande samverkansinsatser Under 2015 beslutade styrelsen att förbundet skulle genomföra gemensamma forum. Under 2016 har fyra forum genomförts med följande innehåll: - 13 maj hölls ett frukostmöte om förbundets verksamhet - Ett större gemensamt forum hölls 13 september med tema Socioekonomiska vinsten att arbeta förebyggande, tidigt och tillsammans - Ett frukostmöte anordnades den 12 oktober med information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och gemensam kartläggning - En utbildningsinsats för neuropsykiatriska diagnoser att förstå, samtala och bemöta hölls den 13 oktober Sammantaget har 145 personer deltagit i de gemensamma forumen, varav 40 har deltagit i mindre frukostforum och 105 i de större gemensamma forumen. Övrig samverkan Förbundschef har även arbetat med att bygga upp ett omfattande kontaktnätverk samt haft dialog med olika lokala aktörer i området, dels inom medlemsorganisationerna avseende kommunernas utökade aktivitetsansvar och lokala samråd, dels med externa aktörer såsom Coompanion och länsstyrelsen. Förbundet är medlemmar i Nationella nätverket för samordningsförbund. Förbunden i Stockholms län har haft sex länsövergripande möten som främst har handlat om förberedelse av förbundens gemensamma ESF-ansökan för projektet Mobilisering inför Arbete (MIA) Uppföljning av samverkansinsatser Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen svara för uppföljningen och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna. Enligt riktlinjer ska förbundet registrera insatser i statens uppföljningssystem (SUS). Det framgår av årsredovisningen att det totala antalet deltagande i de strukturpåverkande insatserna har volymregistrerats i SUS. 7

36 Vidare framgår att en enkät avseende insatser och samverkan genomfördes när förbundet hade sin uppstartskonferens Det beskrivs att enkäten ska genomföras igen, men inget resultat redovisas. 3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser Under året har förbundet finansierat en individinriktad insats. Insatsens innehåll och aktiviteter redovisas i årsredovisningen, men tydligt återkoppling avseende måluppfyllelse görs ej Individinriktade insatser under år 2016 Operativ insats Myndighetsgemensamt team I februari 2015 beslutade styrelsen att förbundet skulle starta ett myndighetsgemensamt team kallat Rådgivande teamet. Insatsen är planerad att pågå till april Syftet är att erbjuda en sammanhållen översikt över de insatser som finns och ge individen samt ordinarie handläggare råd om vidare planering. Målet är att öka individens möjlighet till egen försörjning eller studier genom att föreslå lämpliga insatser och stöd hos de olika myndigheterna. Teamet bestod i början av 2016 av en handläggare från Försäkringskassan, en arbetsförmedlare samt två socialsekreterare (en från respektive medlemskommun). Under året byttes representanterna från Arbetsförmedlingen och Täby kommun, samt att det tillkom teammedlemmar från biståndsenheten i kommunen samt en medicinsk rådgivare. Under året har teamet genomfört 18 individuella rådgivningar samt 31 anonyma rådgivningar, sammanlagt 49 individer har erbjudits insatsen. Forskare från Uppsala universitet följer teamet i en utvärdering av insatsen, där arbetsmetod och deltagarnas upplevelser står i fokus. 3.4 Beslut om användning av medel Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2016 den 11 november Den totala tilldelningen från förbundets medlemmar var 2,1 mkr. Förbundet gick in i 2016 med ett ackumulerat överskott på drygt 1,8 mkr. Totalt hade förbundet drygt 3,9 mkr att röra sig med under Av förbrukad budget har drygt 1 mkr gått till kansli och administration, vilket motsvarar ca 25 procent av den totala budgeten. Av årsredovisningen framgår att den operativa insatsen rådgivandeteamet har haft lägre kostnader än beräknat på grund av lägre personalkostnader, färre genomförda kurser än planerat samt en försenad utökning av personal. Förbundet redovisar ökade kostnader för nya insatser samt gemensamma forum. Då överskottet för 2015 blev större än beräknat, beslutade styrelsen att genomföra fler insatser, såsom t.ex. en större föreläsning om socioekonomiska vinster och neuropsykiatriska diagnoser. Vidare framgår att förbundet satsade mer på att stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. 8

37 För insatserna fungerar tjänsteskrivelser som underlag till beslut i styrelsen. Det finns ingen uttalad fördelning av medel mellan individinriktade insatser och strukturpåverkande insatser. 3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Varje insats ska enligt riktlinjer registrera specifika deltagare i uppföljningsverktyget SUS. Utöver detta utvärderas den operativa insatsen av Uppsala universitet. Måluppfyllelsen för den individinriktade insatsen redovisas i förhållande till förbundets övergripande mål i årsredovisningen. Antalet deltagare i den individinriktade insatsen är ett uppsatt mål för förbundet. 3.6 Årsredovisning för den finansiella samordningen Beslut om budget för år 2016 fattades av förbundsstyrelsen den 11 november 2015, vilket är inom den tid som lagen stadgar. 3.7 Bedömning Mål och riktlinjer Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen för år 2016 satt upp mål som ligger väl i linje med lagstiftningen. Målet om hur många individer som ska ta del av förbundets insatser uppfylls sånär som på en person enligt årsredovisningen, vilket är positivt. Ett flertal mål är inte kvantifierade, vilket gör den sammanlagda måluppfyllelsen svårbedömd. Avseende de strukturpåverkande insatserna framgår att fler handläggare ska uppleva en ökad kunskap om de andra myndigheternas insatser riktade till medborgaren samt att fler handläggare ska uppleva att samverkan fungerar bättre mellan myndigheterna, men de resultat som följs upp avser antal genomförda aktiviteter samt deltagare. En tydlig återkoppling till förbundets övergripande mål saknas i årsredovisningen, även om respektive insats indirekt anknyter till arbetet. Denna redovisning kan med fördel tydliggöras. Vi ser positivt på att förbundet kortfattat redogör för individinsatsernas resultat, men saknar en tydlighet i hur måluppfyllelsen bedöms samt en analys av utfallet i årsredovisningen. Vi rekommenderar samordningsförbundet att framgent även tydliggöra kopplingen mellan de övergripande mål som stadgas i verksamhetsplanen och den måluppfyllelse som redovisas i årsredovisningen. Samverkan Enligt lagstiftningen ska förbundet stödja samverkan mellan samverkansparterna. Detta uppfylles väl, dels genom de insatser som finansieras, och dels genom de strukturpåverkande insatser som förbundet genomför. Som nämnts görs en viss uppföljning av strukturpåverkande insatser i årsredovisningen, men tydlig återkoppling görs inte till förbundets övergripande mål. Detta kan med fördel tydliggöras i årsredovisningen, då dessa insatser visar hur förbundet arbetat mot sina mål under året. Uppföljning och utvärdering 9

38 Samordningsförbundet har under 2016 finansierat en individinriktad insats. Denna syftar tydligt till rehabilitering och det samordnade inslaget framgår också tydligt, vilket vi bedömer vara positivt. I årsredovisningen redovisas insatsens måluppfyllelse avseende antalet deltagare, vilket är positivt. Det framgår även att två delrapporter tagits fram av utvärderare under året, men resultatet av dessa redovisas inte i årsredovisningen. Dessa kan med fördel lyftas fram för att tydliggöra insatsens resultat under året. Den enkät som skickas ut till förbundets intressenter för att följa upp behov av insatser och samverkan bedöms positiv och vi ser fram emot att ta del av dessa resultat framgent. Utöver uppföljning via SUS, har den individinriktade insatsen utvärderats av följeforskare under året, vilket vi bedömer som positivt. 10

Bilaga. Revisionsberättelse. Samordningsförbundet Södra Roslagen

Bilaga. Revisionsberättelse. Samordningsförbundet Södra Roslagen Bilaga Revisionsberättelse Samordningsförbundet Södra Roslagen Till förbundsmedlemmarna REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 Samordningsförbundet Södra Roslagen Organisationsnummer 222000-3079 Vi har granskat

Läs mer

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-06-13 1 (4) HSN 1510-1203 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa Ärendebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN

19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN 19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN 2016-4742 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2016-4742 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-10-11

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2017

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2017 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2017 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningens utgångspunkter... 3 2 Granskning av årsredovisningen

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

18 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet VärNa HSN

18 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet VärNa HSN 18 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet VärNa HSN 1510-1203 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 1510-1203 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-10-16 Samverkan och stöd Emilie Engbo

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem 10 LS

Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem 10 LS Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem 10 LS 2017-1280 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-29

Läs mer

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Till förbundsmedlemmarna REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 Samordningsförbundet Södra Roslagen Organisationsnummer 222000-3079 Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Stockholms stad

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Stockholms stad Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-06-13 1 (4) HSN 2016-1656 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Stockholms

Läs mer

16 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Stockholms stad HSN

16 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Stockholms stad HSN 16 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Stockholms stad HSN 2017-0430 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2017-0430 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-10-11 Samverkan och stöd

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-19 1 (3) HSN 1303-0385 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 3 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet i Södertälje

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet i Södertälje Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-06-13 1 (5) HSN 2016-0752 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet i Södertälje

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 2015-0795 Landstingsstyrelsen Årsredovisningar år 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad Dnr: Finsam 2016/24 Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för 2017-2018 Samordningsförbundet Stockholms stad Samordningsförbundet Stockholms stad Sid 1 (6) Inledning När lagen om finansiell

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Revisionsredogörelse 2010

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Revisionsredogörelse 2010 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Revisionsredogörelse 2010 REVISIONSREDOGÖRELSE FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORDOST 2010 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 2016-0135 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 10 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Inrättande av samordningsförbund för Sundbybergs stad

Inrättande av samordningsförbund för Sundbybergs stad Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-09-11 1 (5) HSN 2017-1509 Handläggare: Lena Franzén Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Inrättande av samordningsförbund för Sundbybergs

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV41 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte, revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 7 1 (10) Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Handling 2017 nr 92. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2016

Handling 2017 nr 92. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2016 Handling 2017 nr 92 Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Stadsrevisionen har till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Handling 2018 nr 75. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017

Handling 2018 nr 75. Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017 Handling 2018 nr 75 Revisionsberättelse över granskning av verksamheten för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen för år 2017 Till Göteborgs kommunfullmäktige Stadsrevisionen har till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Ånge Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Ånge Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Ånge 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV40 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-26 1 (5) HSN 2016-4033 Handläggare: Lena Franzén Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 10 Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Ansökan om bidrag för 2016

Ansökan om bidrag för 2016 2015-06-18 Till Göteborgs Stad SDN Askim-Frölunda-Högsbo samt SDN Västra Göteborg Ansökan om bidrag för 2016 Bakgrund Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för samordnad rehabilitering enligt lag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2018:77 LS 2017 1511 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Utökning av Samordningsförbundet Södra Roslagen och namnändring till Samordningsförbundet Roslagen 26 (30) Stockholms läns landsting

Läs mer

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-26 HSN 1510-1203 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-26, P 5 Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2017 Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus April 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018 Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 1 (7) Delårsrapport

Läs mer

Bilaga o. Årsredovisning. Samordningsförbundet Södra Roslagen

Bilaga o. Årsredovisning. Samordningsförbundet Södra Roslagen Bilaga o Årsredovisning Samordningsförbundet i AL Samordningsförbundet i Årsredovisning 2016 Beslutad av styrelsen 2016-03-15 Förbundsmedlema JIL Stockholms läns landsting 0 Försäkringskassan A. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Cert. kommunal revisor 15 mars 2017 Granskning av årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Östra Södertörn Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2017

Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2017 www.pwc.se Anette Fagerholm Certifierad kommunal revisor Mars 2018 Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2017 Samordningsförbundet i Östra Skaraborg Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 2.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:23 1 (149) LS 0810-0994 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisningar och revisionsberättelser 2006 för Samordningsförbunden i Södertälje och Botkyrka samt årsredovisningar och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Inrättande av Samordningsförbundet Sundbybergs stad 16 LS

Inrättande av Samordningsförbundet Sundbybergs stad 16 LS Inrättande av Samordningsförbundet Sundbybergs stad 16 LS 2017-0879 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2018-01-17 LS 2017-0879 Landstingsstyrelsen Inrättande av samordningsförbund med Sundbybergs

Läs mer

Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis www.pwc.se Revisionsrapport Samordningsförbundet Pyramis Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Moa Wuotila Revisionskonsult April 2019 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2017 Samordningsförbundet Pyramis Per Stålberg Certifierad kommunal revisor April 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2019-2021 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG Antagen av förbundsstyrelsen 2018-11-30 1 Innehåll Inledning... 3 Förbundets uppdrag... 3 Vision... 3 Målgrupp... 4 Mål... 4

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Verksamhetsplan och budget 2014 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-13 1 (4) HSN 1311-1278 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 4 Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Lunds Samordningsförbund för räkenskapsår

REVISIONSRAPPORT LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Lunds Samordningsförbund för räkenskapsår REVISIONSRAPPORT LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Lunds Samordningsförbund för räkenskapsåret 2015. Granskningen har bedrivits i enlighet med

Läs mer

Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Ärende 10 KS 2018/225

Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Ärende 10 KS 2018/225 Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Ärende 10 KS 2018/225 Sida 125 av 458 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-05-28 Dnr: KS 2018/225 Kommunstyrelsen Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan och Budget 2018

Verksamhetsplan och Budget 2018 Verksamhetsplan och Budget 2018 Samordningsförbundet Södra Roslagen Författare Sophia Dahlgren och Ebba Sellström Beslutat av styrelsen den 2017-11-15 Verksamhetsplanen för 2018 grundar sig på diskussioner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1444 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 14 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2018 (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGEN FÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2018 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 www.pwc.se Simon Lindskog Cecilia Axelsson Granskning av årsredovisning 2017 Samordningsförbund Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Consensus. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Consensus. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 1(9) VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2018 Innehåll: 1 Inledning 2 Övergripande mål, syfte och centrala begrepp 3 Samordningsförbundets uppgifter 4 Synsätt 5 Inriktning i samverkansarbetet 5.1 Stöd till en förbättrad

Läs mer

Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Samordningsförbundet Pyramis Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning VERKSAMHETSPLAN 212 (dnr 211:29 / 1) 1. Inledning Samordningsförbund har ett unikt uppdrag att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera huvudmän för att komma tillbaka till arbete.

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Kramfors Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3)

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-11-09 LS 1110-1405 Landstingsstyrelsen Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn Föredragande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. 161110 1 (5) Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. bildades den 1 januari 2011 och består av fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Bromölla,

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Ånge Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje HSN 2009-10-22 P 5 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2008 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge Ärendet Finansiell

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2017 (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2017 1. Sammanfattning

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida LOGGA Dnr Årsredovisning 20XX Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx Sida 1 Ordförande har ordet Sida 2 Innehållsförteckning sida 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret... 4 1.2

Läs mer

STATISTIKBILAGA. Diarienummer: 2016/00403

STATISTIKBILAGA. Diarienummer: 2016/00403 STATISTIKBILAGA Diarienummer: 2016/00403 Innehåll Förtydligande kring statistikbilagan och dess uppbyggnad... 3 Befolkningsstatistik från MIAS kommuner... 4 Statistik från SUS... 4 Könsuppdelad statistik

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:62 LS 2015-0795 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisningar år 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sollefteå Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 Tid: 2015-12-07 kl. 13.00-16.40 Plats: Regionens hus, Sal A 203 RJL2015 /970 Förslag till Verksamhetsplaner 2016 med budget för Finnvedens och Höglandets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan Övergripande planering

Verksamhetsplan Övergripande planering Sydöstra Skånes Samordningsförbund bildades 2009. Medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, och de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Verksamhetsplan 2019 Samordningsförbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå

Samordningsförbundet Umeå Samordningsförbundet Umeå Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Umeå, Länsarbetsnämnden i Umeå Verksamhetsplan Budget 2006 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundet Umeå...

Läs mer

FÖRSLAG 2016:83 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen

FÖRSLAG 2016:83 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen FÖRSLAG 2016:83 LS 2016-1039 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2016 Tisdagen

Läs mer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-13 1 (3) HSN 2016-4802 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 1(9) VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2019 Innehåll: 1 Inledning 2 Övergripande mål, syfte och centrala begrepp 3 Samordningsförbundets uppgifter 4 Synsätt 5 Inriktning i samverkansarbetet 5.1 Stöd till en förbättrad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:8 1 (13) LS 1010-0813 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendet Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Sundbybergs stad Protokoll styrelsemöte 2019-05-17 Samordningsförbundet Sundbybergs stad Närvarande Frånvarande Åsa Rundlöf ordförande, Morteza Pourdanandeh vice ordförande, Annika Zetterlund samt Morgan Lindqvist och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Samordningsförbundet Activus i Piteå Dnr Årsredovisning 2018 Beslutad av styrelsen

Samordningsförbundet Activus i Piteå Dnr Årsredovisning 2018 Beslutad av styrelsen Samordningsförbundet Activus i Piteå Dnr Årsredovisning 2018 Beslutad av styrelsen 2019-02-22 Sida 1 Ordförande har ordet Efter omstarten inom Activus har äntligen nya insatser som finansieras av Activus

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2015 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2017

Granskning av årsredovisning 2017 Revisions-PM Granskning av årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Centrala Östergötland Org.nr. 222000-2485 16 mars 2018 Peter Alexandersson Malin Eriksson 1 Sammanfattande bedömning Vi bedömer att årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2018

Granskning av delårsrapport 2018 Dnr 2018:29 bilaga 4.1 AU 181114 Granskning av delårsrapport 2018 Samordningsförbundet Uppsala län UTKAST 2018-10-18 1 Granskning av delårsrapport 1.1 Samordningsförbundets syfte och mål Syftet med samordningsförbundets

Läs mer