EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna SV SV

3 MOTIVERING 1. BAKGRUND Motiv och syfte Syftet med förslaget är att införa bestämmelser i anställningsvillkoren för övriga anställda, som innebär att det inrättas en ny personalkategori som är specifik för Europaparlamentet. Den omfattar assistenterna till Europaparlamentets ledamöter, som arbetar på en av parlamentets arbetsorter (Bryssel, Strasbourg, Luxemburg), med undantag för de assistenter som arbetar vid ledamöternas kontor i det land där respektive ledamot har valts, det vill säga vid valkretskontoren, och syftet är att klargöra och förbättra deras nuvarande situation samtidigt som fullständig hänsyn tas till den särskilda karaktären av deras uppgifter i parlamentet. Allmän bakgrund Det nuvarande systemet för att anställa assistenter till ledamöterna, som helt och hållet grundar sig på civilrättsliga avtal, verkar inte längre vara förenligt med storleken och komplexiteten hos ett parlament med ledamöter från 27 medlemsstater. Det innebär en mycket stor administrativ börda både för parlamentets administration och för de enskilda ledamöterna. Förutom denna administrativa börda innebär tillämpningen av 27 olika skatte- och socialförsäkringssystem på personer som arbetar i Bryssel, Strasbourg, Luxemburg och andra delar av Europa, ett stort antal restriktioner när det gäller ställningen för ledamöternas assistenter. År 2000 förklarade rådet mot bakgrund av kommissionens förslag av den 19 maj 1998, att det var fullkomligt medvetet om behovet att reglera anställningsvillkoren för ledamöternas assistenter och att förbättra deras nuvarande situation. Rådet påpekade därför att det den 26 april 1999 i samband med behandlingen av förslaget till en stadga för ledamöterna av Europaparlamentet antagit principer som det anser är nödvändiga i detta sammanhang: Assistenterna ska betalas direkt av parlamentet, vilket ska ske på ansvar av den berörda ledamoten och i enlighet med dennes personliga instruktioner. Det ska finnas ett skriftligt avtal som registrerats vid Europaparlamentet. Tillämpliga skatte- och socialförsäkringsbestämmelser ska iakttas. SV 2 SV

4 Hänsyn har tagits till dessa principer i det föreliggande förslaget, som innebär att den nya kategorin ledamotsassistenter införs i anställningsvillkoren för övriga anställda. Personer som ingår i den nya kategorin kommer att anställas av Europaparlamentet för en ledamot, efter att ha valts ut av ledamoten. Särskilda bestämmelser införs för denna nya personalkategori som tar hänsyn till den särskilda karaktären på ledamotsassistenternas uppgifter och deras förbindelser med Europaparlamentet och ledamöterna. Införandet av denna nya kategori i anställningsvillkoren för övriga anställda skulle också medföra att 27 olika avtalsförhållanden, skatte- och socialförsäkringssystem ersätts av ett enda system. Befintliga bestämmelser på förslagets område Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper Europaparlamentets beslut av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (2005/684/EG, Euratom) Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden Inte tillämpligt. 2. SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS Samråd med berörda parter Inte tillämpligt. Inhämtande och användning av sakkunskap Det fanns inget behov av extern sakkunskap. Konsekvensanalys Förslaget är begränsat till införandet av en ny personalkategori i anställningsvillkoren för övriga anställda, det vill säga några externa konsekvenser förväntas inte. Någon konsekvensanalys behövdes därför inte. 3. RÄTTSLIGA ASPEKTER Sammanfattning av den föreslagna åtgärden I förslaget fastställs bestämmelser för införandet av en ny kategori för ledamotsassistenter i anställningsvillkoren för övriga anställda. Rättslig grund Artikel 283 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. SV 3 SV

5 Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: I enlighet med proportionalitetsprincipen är det nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser för denna nya kategori, som tar hänsyn till dess särskilda karaktär, för att uppnå det grundläggande målet att ledamotsassistenter som arbetar på en av parlamentets arbetsorter (Bryssel, Strasbourg, Luxembourg) ska omfattas av anställningsvillkoren för övriga anställda. Förslaget sträcker sig inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Val av regleringsform Föreslagen regleringsform: förordning. Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Förslaget avser en ändring av en befintlig rättsakt. 4. BUDGETKONSEKVENSER Förslaget påverkar inte gemenskapens budget. SV 4 SV

6 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 283, med beaktande av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, särskilt artikel 13, med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna 1, med beaktande av Europaparlamentets yttrande 2, med beaktande av domstolens yttrande 3, med beaktande av revisionsrättens yttrande 4, och av följande skäl: (1) Enligt artikel 21 i Europaparlamentets ledamotsstadga 5 har ledamöterna rätt att bistås av medarbetare som de själva fritt har valt. För närvarande anställer ledamöterna alla sina medarbetare direkt med stöd av nationella anställningsavtal, och parlamentet ersätter dem för dessa kostnader upp till ett fastlagt belopp. (2) Ett begränsat antal sådana medarbetare (nedan kallade parlamentsassistenter ) bistår en eller fler ledamöter i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg, Bryssel och Luxemburg. De övriga arbetar för ledamöterna i de länder i vilka ledamöterna har blivit valda. (3) I motsats till denna senare grupp är parlamentsassistenter som huvudregel utlandsstationerade arbetstagare. De arbetar i Europaparlamentets lokaler i en europeisk, flerspråkig och multikulturell miljö och de utför uppgifter som är direkt kopplade till Europaparlamentets arbete. (4) Detta har dessutom bekräftats av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, som har fastställt att parlamentsassistenterna i vissa avseenden, vid tillämpningen av EUT C,, s.. EUT C,, s.. EUT C,, s.. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. EUT L 262, , s. 1 SV 5 SV

7 tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och av anställningsvillkoren för övriga anställda 6, kan anses utföra uppgifter för parlamentet 7. (5) Av dessa skäl, och för att säkerställa öppenhet och rättssäkerhet med stöd av gemensamma regler, är det angeläget att se till att dessa assistenter, med undantag för de personer som arbetar för ledamöterna i den medlemsstat där ledamöterna valts, inbegripet personer som arbetar lokalt för ledamöter som valts i en av de medlemsstater i vilka de tre arbetsorterna är belägna, anställs direkt av Europaparlamentet. (6) Dessa assistenter bör därför omfattas av de anställningsvillkor som gäller för övriga anställda för att beakta assistenternas särskilda situation. (7) Införandet av denna särskilda anställningskategori påverkar inte artikel 29 i tjänsteföreskrifterna, enligt vilka det föreskrivs att interna uttagningsprov endast är öppna för tjänstemän och tillfälligt anställda. (8) Parlamentsassistenterna utgör därför en reglerad anställningskategori som är specifik för Europaparlamentet, särskilt med avseende på att de bistår parlamentsledamöterna i deras egenskap av demokratiskt valda representanter som anförtrotts med ett mandat, vid utförandet av sina uppgifter. (9) En mindre ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda krävs därför för att denna nya personalkategori ska inkluderas. (10) Med tanke på assistenternas uppgifter bör det finnas endast en assistentkategori, vilken emellertid bör vara indelad i olika lönegrader som bör fastställas i ett internt beslut av Europaparlamentet. (11) De anställningsavtal som ingås mellan parlamentsassistenterna och Europaparlamentet bör basera sig på ett ömsesidigt förtroende mellan parlamentsassistenten och den eller de ledamöter som han eller hon bistår. (12) Principen om budgetneutralitet bör respekteras i samband med införandet av denna nya personalkategori. I detta avseende kommer Europaparlamentet till Europeiska unionens allmänna budget att inbetala det fullständiga beloppet för de avgifter som krävs för att finansiera pensionssystemet, med undantag för avgifterna enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna som månatligen dras av från den berörda personens lön. (13) Dessa nya bestämmelser bör träda i kraft samtidigt som Europaparlamentets ledamotsstadga. 6 7 Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 56, , s. 1). Dom av den 19 juni 2007 i mål T-473/04, Asturias Cuerno mot kommissionen (ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen). SV 6 SV

8 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ändras på det sätt som anges i bilagan. Artikel 2 Europaparlamentet ska inom tre år från det att denna förordning har trätt i kraft överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning i syfte att utreda det eventuella behovet av att anpassa de bestämmelser som tillämpas på parlamentsassistenterna. Artikel 3 Denna förordning träder i kraft den första dagen av den valperiod för Europaparlamentet som inleds Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande SV 7 SV

9 BILAGA Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska ändras på följande sätt: 1. I artikel 1 ska följande strecksats införas efter särskilda rådgivare : parlamentsassistenter, 2. Följande artikel ska införas: Artikel 5a I dessa anställningsvillkor avses med parlamentsassistenter anställda som valts av en eller flera ledamöter och som genom ett direkt anställningsavtal med Europaparlamentet har till uppgift att bistå en eller flera ledamöter av Europaparlamentet, i enlighet med artikel Avdelningarna VII och VIII med artiklarna blir avdelningarna VIII och XI med artiklarna En ny avdelning VII ska införas: Avdelning VII Parlamentsassistenter Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Artikel 125 1) En parlamentsassistent är en medarbetare som anställts av Europaparlamentet för att inom Europaparlamentets lokaler på en av Europaparlamentets tre arbetsorter bistå en eller flera ledamöter i utövandet av dennes (deras) parlamentariska uppdrag. Han eller hon ska utföra uppgifter som är direkt kopplade till Europaparlamentets arbete. Parlamentsassistenterna ska anställas för att, på hel- eller deltid, utföra uppgifter utan att inneha någon av de tjänster som finns upptagna i den tjänsteförteckning som bifogats till Europaparlamentets budgetavsnitt. 2) Europaparlamentet ska genom ett internt beslut anta bestämmelser för anställning av parlamentsassistenter. 3) Parlamentsassistenten ska avlönas via de totala anslagen för detta syfte i Europaparlamentets budgetavsnitt. Artikel 126 1) Parlamentsassistenterna ska delas in i olika lönegrader. SV 8 SV

10 2) Artikel 1e i tjänsteföreskrifterna, där sociala förmåner och arbetsvillkor behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt. Kapitel 2 Rättigheter och skyldigheter Artikel 127 Artiklarna 11 26a i tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på motsvarande sätt. Europaparlamentet ska genom ett internt beslut anta tillämpningsföreskrifterna, som ska ta hänsyn till den särskilda karaktären på arbetsrelationen mellan ledamoten och assistenten. Kapitel 3 Anställningsvillkor Artikel 128 1) Artikel 1d ska tillämpas på motsvarande sätt. 2) Parlamentsassistenten ska väljas av den eller de ledamöter av Europaparlamentet som han eller hon ska bistå. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella kompletterande kriterier som kan fastställas i de bestämmelser som avses i artikel får parlamentsassistenten anställas om han eller hon a) är medborgare i någon av medlemsstaterna i gemenskaperna, om inte undantag beviljats av den myndighet som avses i artikel 6 första stycket, och åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter, b) har fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning, c) uppfyller de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen, d) uppfyller kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen, e) kan styrka fördjupade kunskaper i ett av gemenskapernas språk och sådana tillfredsställande kunskaper i ett annat av gemenskapernas språk som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna, och f) kan uppvisa i) intyg om högre utbildning, eller ii) iii) intyg om gymnasieutbildning som ger tillträde till högre utbildning samt intyg om relevant arbetslivserfarenhet på minst tre år, eller motsvarande yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet, om det ligger i tjänstens intresse. SV 9 SV

11 Artikel 129 1) Parlamentsassistenten ska fullgöra en provanställningsperiod på tre månader. 2) Om en parlamentsassistent under sin provanställning är förhindrad att fullgöra sina uppgifter under minst en månad på grund av sjukdom eller en olycka får den myndighet som avses i artikel 6 första stycket, på begäran av ledamoten, förlänga provanställningen med motsvarande tid. 3) Om en provanställd parlamentsassistent inte visat prov på tillfredsställande yrkesmässiga kvalifikationer ska ledamoten senast en månad före provanställningsperiodens utgång utarbeta en rapport om parlamentsassistentens förmåga att fullgöra sina uppgifter samt hans eller hennes prestationsförmåga och uppförande i tjänsten. Rapporten ska meddelas den berörda personen, som ska ha rätt att skriftligt lämna sina synpunkter inom en period på åtta dagar till den myndighet som avses i artikel 6 första stycket. Den berörda parlamentsassistenten får, om så krävs, sägas upp av den myndighet som avses i artikel 6 första stycket, förutsatt att rapporten meddelats honom eller henne före provanställningsperiodens utgång. 4) En uppsagd parlamentsassistent ska få kompensation med en tredjedel av grundlönen för varje hel månad han eller hon tjänstgjort under provanställningstiden. Artikel 130 1) Före anställningen ska parlamentsassistenten undersökas av Europaparlamentets läkare för att Europaparlamentet ska kunna övertyga sig om att han eller hon uppfyller kraven i artikel d. 2) Om den läkarundersökning som föreskrivs i första stycket resulterar i ett negativt utlåtande, får den sökande inom 20 dagar efter det att institutionen meddelat honom eller henne utlåtandet, ansöka om att hans eller hennes fall prövas av en läkarkommitté bestående av tre läkare som den myndighet som avses i artikel 6 första stycket utser bland institutionernas förtroendeläkare. Den läkare som utfärdat det negativa utlåtandet ska höras av läkarkommittén. Den sökande får förelägga kommittén ett utlåtande från en läkare som han eller hon själv valt. Om läkarkommitténs utlåtande bekräftar resultatet av den läkarundersökning som föreskrivs i första stycket ska den sökande betala 50 % av arvodena och extrakostnaderna. Artikel 131 1) Parlamentsassistenternas anställningsavtal ska vara tidsbegränsade. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 140 ska avtalen upphöra att gälla senast vid utgången av den valperiod under vilken de ingåtts. 2) Europaparlamentet ska anta ett internt beslut om vilka kriterier som ska tillämpas då parlamentsassistenten vid anställningen placeras i en lönegrad. 3) Om en parlamentsassistent ingår ett nytt avtal ska ett nytt beslut om hans eller hennes lönegradsplacering fattas. SV 10 SV

12 Kapitel 4 Arbetsvillkor Artikel 132 1) Ledamoten ska bestämma hur många veckotimmar assistenten ska arbeta. Den normala arbetstiden får dock inte överstiga 42 timmar i veckan. 2) Assistenten är inte skyldig att arbeta övertid, förutom i brådskande fall eller vid exceptionellt hög arbetsbelastning. 3) Parlamentsassistenternas övertidstimmar ger dock inte rätt till kompensation eller ersättning. 4) Artiklarna 42a, 42b, 55a och i tjänsteföreskrifterna, som gäller ledighet, arbetstid och lediga dagar, samt artikel 16 andra till fjärde styckena och artikel 18 i dessa anställningsvillkor ska tillämpas på motsvarande sätt. Särskild ledighet, föräldraledighet och familjeledighet får inte tas ut i större utsträckning än vad som anges i avtalet. Kapitel 5 Lön och ersättning för utgifter Artikel 133 Om inte annat följer av artiklarna 134 och 135 ska artiklarna 19, och artikel 21 i dessa anställningsvillkor samt artikel 16 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, vilken rör löner och ersättning för utlägg, tillämpas på motsvarande sätt. Förfarandena för ersättning av kostnader vid tjänsteresor ska fastställas i de bestämmelser som avses i artikel Artikel 134 Skalan för grundlönerna ska fastställas i enlighet med följande tabell: Lönegrad Grundlön för heltidstjänst 1 193, , , , , , ,61 Lönegrad Grundlön för heltidstjänst 3 474, , , , , , ,15 SV 11 SV

13 Artikel 135 Med avvikelse från artikel 4.1 sista stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska utlandstillägget inte vara lägre än 250 EUR. Kapitel 6 Sjuk- och olycksfallsförsäkring, sociala förmåner Artikel 136 Om inte annat följer av artikel 137 ska artiklarna om sjuk- och olycksfallsförsäkring och sociala förmåner tillämpas på motsvarande sätt. Artikel 137 1) Med avvikelse från artikel 96.3 andra stycket och utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i den artikeln får de belopp som beräknas genom den artikeln inte vara lägre än 700 euro eller högre än euro. 2) Med avvikelse från artiklarna 77 och 80 i tjänsteföreskrifterna och artiklarna 101 och 105 i dessa anställningsvillkor ska de minimibelopp som används för att beräkna pensionerna och invaliditetsersättningen motsvara grundlönen för en parlamentsassistent som placerats i lönegrad 1. 3) Europaparlamentet ska till Europeiska unionens allmänna budget inbetala det fullständiga beloppet för de avgifter som krävs för att finansiera pensionssystemet, med undantag för avgifterna enligt artikel 83.2 i tjänsteföreskrifterna som månatligen dras av från den berörda personens lön. 4) Artikel 112 ska bara tillämpas på avtal som ingås för en period på högst ett år. Kapitel 7 Krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp Artikel 138 Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, där krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp fastställs, ska tillämpas. Kapitel 8 Överklaganden Artikel 139 Avdelning VII i tjänsteföreskrifterna, där överklaganden behandlas, ska tillämpas på motsvarande sätt. SV 12 SV

14 Kapitel 9 Anställningens upphörande Artikel 140 1) Förutom vid dödsfall ska parlamentsassistentens anställning upphöra i följande fall: a) Vid det datum som anges i avtalet, i enlighet med artikel b) Vid utgången av den månad då parlamentsassistenten fyller 65 år. c) Om assistenten har anställts för att bistå endast en ledamot av Europaparlamentet i enlighet med artikel 128.2: vid utgången av den månad då ledamotens mandat löper ut, vare sig detta sker på grund av dödsfall, avgång eller av andra skäl. d) Vid utgången av den uppsägningstid som föreskrivs i avtalet med möjlighet för parlamentsassistenten eller Europaparlamentet att säga upp anställningsavtalet innan det löpt ut. Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månad för varje fullgjort tjänsteår, dock minst en månad och högst tre månader. Uppsägningstiden får dock inte börja löpa under en föräldraledighet eller sjukledighet, såvida sjukledigheten inte överstiger tre månader. Uppsägningstiden ska dessutom skjutas upp tills vidare under en föräldraledighet eller sjukledighet inom de ovan angivna gränserna. e) Om parlamentsassistenten inte längre uppfyller villkoren i artikel a, med förbehåll för möjligheten att bevilja undantag enligt den artikeln. Om undantag inte beviljas ska den uppsägningstid som föreskrivs i led d tillämpas. 2) Om avtalet upphör att gälla enligt punkt 1 c eller om Europaparlamentet säger upp avtalet enligt punkt 1 d ska parlamentsassistenten ha rätt till en ersättning som motsvarar en tredjedel av hans eller hennes grundlön för tiden mellan den dag då han eller hon lämnar sin tjänst och den dag då avtalet löper ut. Högst tre månaders grundlön får betalas ut. 3) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 48 och 50, vilka är tillämpliga på motsvarande sätt, kan en parlamentsassistent sägas upp utan uppsägningstid om han eller hon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet allvarligt åsidosätter sina förpliktelser. Den myndighet som avses i artikel 6 första stycket ska efter att ha gett den anställde möjlighet att försvara sig fatta ett motiverat beslut. SV 13 SV

15 FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 1. FÖRSLAGETS BENÄMNING: Rådets förordning om ändring av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (inrättande av tjänsteföreskrifter för ackrediterade ledamotsassistenter vid en av Europaparlamentets tre officiella arbetsorter). 2. BERÖRDA BUDGETRUBRIKER 2.1. Budgetrubriker nummer och benämning: Kapitel 1 2 Tjänstemän och tillfälligt anställda Kapitel 1 6 Övriga utgifter för personer knutna till institutionen Kapitel 2 0 Fastigheter och utgifter i samband med dessa Kapitel 2 1 Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll Kapitel 2 3 Löpande administrativa utgifter Budgetpost Utgifter för dokumentation och bibliotek Budgetpost Ledamöternas assistenter Budgetpost Assistentstöd till ledamöterna 2.2. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka budgeten: Åtgärden är inte tidsbegränsad. Den kommer att träda i kraft från och med Europaparlamentets kommande valperiod i juli Förfarandets konsekvenser för budgeten är av två slag: dels utgifter som är direkt kopplade till ackrediterade ledamotsassistenter vid en av Europaparlamentets tre officiella arbetsorter, dels administrativa utgifter som uppstår till följd av förvaltningen av ledamotsassistenter som omfattas av i Europeiska gemenskaperna (i fortsättningen anställningsvillkoren för övriga anställda). 1) Utgifter a) Utgifter som är direkt kopplade till ledamöternas assistenter: Förslaget påverkar inte budgeten inte i detta avseende. Utgifter för löner och tjänsteresor kommer i sin helhet att dras från de personliga anslag som varje ledamot förfogar över. Under 2009 kommer budgetpost även att finansieras genom att nödvändiga belopp tas från budgetpost Utgiftsbeloppet för andra poster än löner kommer inte att ändras i förhållande till de utgifter som redan täcks av olika poster i Europaparlamentets budget. SV 14 SV

16 b) Utgifter för administrativ personal (15 extra tjänster): Hanteringen av ledamöternas assistenter kommer att leda till ett ökat personalbehov som bör integreras i budgetförfarandet. 2) Inkomster Utbetalningen av löner och ersättningar till såväl ledamotsassistenter som extra administrativ personal enligt gemenskapens föreskrifter kommer att generera inkomster för gemenskapens budget i form av gemenskapsskatt, den särskilda avgiften samt avgifterna till det pensionssystem som löner och ersättningar är underställda Budgettekniska uppgifter Budgetrubrik Typ av utgifter Nya Bidrag från Eftaländer Bidrag från ansökande länder Rubrik i budgetramen Se punkt 2.1 Ickeoblig. utg. Ickediff. anslag NEJ NEJ NEJ 5 3. SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN 3.1. Finansiella resurser Driftsutgifter Detta förslag medför inga driftsutgifter Administrativa utgifter se närmare uppgifter i punkterna och Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Typ av utgifter Total Personalutgifter och därtill hörande utgifter Andra administrativa utgifter TOTALA ÅTAGANDEBE- MYNDIGANDEN/ BETALNINGSBE- MYNDIGANDEN, inklusive personalutgifter 55, , , , , , ,706 17,998 35,995 35,995 35,995 35,995 35, ,973 73, , , , , , , Förenlighet med den ekonomiska planeringen Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering. SV 15 SV

17 Förslaget kommer att kräva omfördelning under den berörda rubriken i budgetramen. Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet 8 (dvs. flexibilitetsmekanismen eller revidering av budgetramen) Påverkan på inkomsterna Förslaget påverkar inte inkomsterna. Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande: Betalningar från ledamöternas assistenter och från den administrativa personalen via gemenskapsskatten, den särskilda avgiften och avgiften till gemenskapens pensionssystem enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän eller anställningsvillkoren för övriga anställda samt Europaparlamentets betalning av arbetsgivaravgifter enligt gemenskapens pensionssystem för ledamöternas assistenter. Miljoner euro (avrundat till en decimal) Budgetrubrik Inkomster Före åtgärden 2008 Situation efter åtgärden (EP) Gemenskapsskatt 0 2,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5, (EP) Särskild avgift 0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0, (EP) Avgift till pensionssystemet 0 3,7 7,3 7,3 7,3 7,3 7, ny (KOM) Arbetsgivaravgift till ledamotsassistenternas pensionssystem 0 7,2 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 a) Inkomster i absoluta tal 0 13,9 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 b) Förändring av inkomster 13,9 27,6 27,6 27,6 27,6 27, Personalresurser uttryckt i heltidsekvivalenter för ytterligare uppgifter, se punkt Årliga behov Total personalstyrka BESKRIVNING OCH MÅL 4.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt Hittills har ledamöternas assistenter, ackrediterade vid en av Europaparlamentets tre officiella arbetsorter, omfattats av olika föreskrifter, vilket har medfört att villkoren för ersättning, 8 Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet. SV 16 SV

18 sociala förmåner, sjukersättning och pensionsrättigheter m.m. skilt sig åt. Syftet med denna åtgärd är att integrera ledamotsassistenterna i anställningsvillkoren för övriga anställda via inrättandet av en specifik budgetpost Mervärdet av en åtgärd på gemenskapnivå Gemenskapens medverkan är oumbärlig eftersom det endast är EU:s institutioner som har de rättsliga medlen att integrera ledamotsassistenterna i anställningsvillkoren för övriga anställda Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen för den verksamhetsbaserade förvaltningen Syftet med den föreslagna åtgärden är att skapa homogena anställningsvillkor för ledamotsassistenterna Metod för genomförande (preliminärt) Centraliserad förvaltning Direkt av Europaparlamentet Indirekt genom delegering till Genomförandeorgan Sådana av gemenskapen inrättade organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen Nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning Delad eller decentraliserad förvaltning Tillsammans med medlemsstaterna Tillsammans med tredjeländer Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka) 5. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 5.1. Övervakningssystem Utgifterna kommer att kontrolleras av behöriga enheter i Europaparlamentet. 6. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING Åtgärder för sund ekonomisk förvaltning och regelbundna efterhandskontroller kommer att tillämpas. SV 17 SV

19 7. NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN 7.1. Kostnader för förslaget fördelade på mål Syftet med förslaget är att integrera ledamotsassisterna i anställningsvillkoren för övriga anställda för att garantera homogena arbetsvillkor för personalgrupper som utför jämförbara arbetsuppgifter Administrativa utgifter Personal antal och typ Typ av tjänster Personal (befintlig plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta åtgärden (antal tjänster/heltidsekvivalenter) Tjänstemän eller tillfälligt anställda (kapitel 1 2) AD AST Ledamöternas (Budgetpost ) assistenter Totalt Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig Administrativ förvaltning av ledamöternas assistenter Assistentstöd till ledamöterna Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna kommer att tillgodoses Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program som ska ersättas eller förlängas Tjänster som redan har avdelats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för år n Tjänster som som kommer att begäras i samband med den preliminära budgeten för tjänster Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av befintlig resurser inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning) tjänster Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen för det preliminära budgetförslaget för det berörda året SV 18 SV

20 Kostnader för personal och därtill hörande kostnader Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Typ av personal Fast eller tillfälligt anställda (kapitel 1 2) Ledamöternas assistenter (Budgetpost ) Sammanlagda kostnader för personal och därtill hörande utgifter 0,340 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 55, , , , , ,721 55, , , , , ,401 BERÄKNING TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Genomsnittlig preliminär beräkning anpassad till 3 AD 5-tjänster och 12 AST 1-tjänster. Beloppen omfattar löner, tillägg och ersättningar samt arbetsgivaravgifter av det slag som normalt sett betalas för denna typ av personal med tillämpning av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän. Nödvändiga anslag och tjänster måste införlivas i budgetförfarandet. BERÄKNING - LEDAMOTSASSISTENTER Genomsnittlig preliminär beräkning för assistenter (extrapolering av dagens situation för framtidens 736 ledamöter), löner och familjetillägg grundat på de särskilda ersättningsvillkor som föreskrivs i detta förslag, utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist enligt villkoren i anställningsvillkoren för övriga anställda, med förbehåll för det undantag som föreskrivs i detta förslag, arbetsgivaravgifter för sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och arbetslöshetsunderstöd enligt villkoren i anställningsvillkoren för övriga anställda, (schablonmässiga) utgifter för tjänsteresor, faktiska arbetsgivaravgifter till pensionssystemet för ledamotsassistenterna. Fördelningen per grad är en ungefärlig återspegling av dagens situation: grad 1: 5,18 %, dvs. 73,71 assistenter grad 2: 2,16 %, dvs. 30,74 assistenter grad 3: 1,59 %, dvs. 22,63 assistenter grad 4: 2,74 %, dvs. 38,99 assistenter grad 5: 6,49 %, dvs. 92,35 assistenter SV 19 SV

21 grad 6: 5,04 %, dvs. 71,72 assistenter grad 7: 10,09 %, dvs. 143,58 assistenter grad 8: 9,51 %, dvs. 135,33 assistenter grad 9: 13,69 %, dvs. 194,81 assistenter grad 10: 11,96 %, dvs. 170,19 assistenter grad 11: 18,87 %, dvs. 268,52 assistenter grad 12: 8,79 %, dvs. 125,08 assistenter grad 13: 1,87 %, dvs. 26,61 assistenter grad 14: 2,02 %, dvs. 28,74 assistenter Motsvarande anslag täcks redan av befintliga resurser Kostnader för personal och därtill hörande kostnader Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) TOTAL Övriga administrativa utgifter administrativ personal (kapitlen 1 2, 1 6, 2 1, 2 3) Övriga administrativa utgifter ledamöternas assistenter (kapitlen 1 2, 1 6, 2 1, 2 3 samt budgetpunkt ) Totalt administrativa utgifter utöver personal och därtill hörande utgifter 0,210 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 2,310 17,788 35,575 35,575 35,575 35,575 35, ,663 17,998 35,995 35,995 35,995 35,995 35, ,973 BERÄKNING ÖVRIGA ADMINSTRATIVA UTGIFTER Beräkningen utgår från en genomsnittlig kostnad som beaktar övriga utgifter för personal/administration, driftskostnader och infrastrukturkostnader. Den genomsnittliga kostnaden uppgår till ca EUR per år för administrativ personal och till ca EUR per år för ledamöternas assistenter. De anslag som avser ledamöternas assistenter har redan tagits upp i Europaparlamentets budget för att tillmötesgå behoven hos de ackrediterade assistenter som anställts enligt gällande bestämmelser. Nödvändiga anslag för den administrativa personalen måste införlivas i budgetförfarandet. SV 20 SV

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR AVDELNING VII I ANSTÄLLNINGSVILLKOREN FÖR ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID EUROPEISKA UNIONEN

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR AVDELNING VII I ANSTÄLLNINGSVILLKOREN FÖR ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID EUROPEISKA UNIONEN 2.3.1. TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR AVDELNING VII I ANSTÄLLNINGSVILLKOREN FÖR ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID EUROPEISKA UNIONEN PRESIDIETS BESLUT AV DEN 14 APRIL 2014 EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR FATTAT DETTA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik Budget 2015 Budget 2014 Genomförande 2013 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 148 434 066 154 783 464

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 FÖLJENOT från: inkom den: 2 december till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2004 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av rådets beslut 2002/772/EG,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 AVSNITT II SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Frankrike att ingå ett avtal med Schweiz som innehåller bestämmelser

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.8.2011 KOM(2011) 481 slutlig 2011/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 december 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ADDENDUM TILL NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté/rådet Ärende:

Läs mer

Härmed överlämnas en skrivelse angående rubricerat ärende.

Härmed överlämnas en skrivelse angående rubricerat ärende. 2012-05-30 2012/16836 Bryssel Ambassadören Martin Schulz Europaparlamentets talman Rue Wiertz 60 1047 Bryssel Belgien Svar på Europaparlamentets förfrågan om ersättningssystem och arbetsvillkor för utlandsstationerade

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer