Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)"

Transkript

1 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo (V), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) Tjänstgörande ersättare Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Ersättare Ronny Moström (S), Maja Ekdahl (MP), Lena Norstedt (C), Uno Gripenberth (KD), Yvonne Eriksson (M) Socialchef Pámela Strömberg-Ambros, nämndsekreterare Ellinor Svensson, avdelningschef Maria Rosenkvist (information), Maria Jäderholm (information), vård- och omsorgschef Kenneth Pettersson, IFO-chef Linda Forsman-Axelsson Utses att justera Ersättare för justerare Marita Pettersson Rune Broström Justeringens plats och tid Sekretariatet klockan 16:00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ellinor Svensson Ordförande... Marie Norin Junttila Justerande... Ewa Granudd BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden , Datum när anslag sätts upp Datum när anslag tas ner Förvaringsplats av protokollet Sekretariatet Underskrift...

2 ÄRENDEFÖRTECKNING Socialnämnden Protokoll Information 89 Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 90 Delårsbokslut aug Revidering av försörjningsstöd 92 Riktlinjer för biståndsbedömning 93 Effektmål 94 Nedläggning av faderskapsutredning sekretess 95 Adoption sekretess 96 Revidering av delegationsordningen 97 Meddelanden 98 Meddelanden delegationsbeslut

3 Socialnämnden Information Följande information lämnas: - Tillförordnade tekniska chefen Mats Åkerlund redogör för de krav som socialverksamhetens boenden fått genom tillsynsföreläggande från räddningstjänsten. - Demensteamet informerar om sin verksamhet - Rajka Persson, som jobbar som socialsekreterare för försörjningsstöd besöker nämnden och informerar om försörjningsstöd för barnfamiljer och de ändringar i riktlinjer som föreslås. - Avstämning av åtgärdsplanen - Genomgång av budgeten - Information om familjehemsverksamheten Beläggningsstatistik Beläggningsstatistiken avser lediga lägenheter/platser i särskilda boenden inom äldreomsorgen per den 13 oktober 2015: - Misteln, inga lediga lägenheter - Tallåsgården, en ledig lägenhet - Södergården, fem lediga lägenheter - Gläntan, inga lediga rum - Gruppbostad LSS, tre lediga lägenheter - Syrenen, fullt Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. Akten

4 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut (SN 2015/10) En rapport om ej verkställda beslut ska lämnas till socialnämnden. De rapporter som lämnas berör de beslut som ej verkställts tre månader efter beslutet. Inför dagens sammanträde med socialnämnden finns sex ej verkställda gynnande beslut. Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Akten

5 Socialnämnden Delårsbokslut per 31 augusti (SN 2015/110) Socialnämndens förvaltning har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 31 augusti Sammantaget indikerar årsbokslutet ett sämre resultat än väntat. Prognosen ligger för närvarande på ett underskott på cirka 12 miljoner kronor. sunderlag SN överläggning Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Delårsbokslut per augusti 2015 Under socialnämndens överläggning föreslår AnneMarie Andersson (C) att man ska gör ett tillägg till beslutstexten om att skärpa internkontrollen på Individ och familjeomsorgen. Socialnämnden godkänner delårbokslutet och överlämnar det till kommunstyrelsen. Socialnämnden uppmanar förvaltningen till skärpt internkontroll på Individ och familjeomsorgen. Akten, förvaltningschefen, ekonomikontoret (inkl. delårsbokslut), kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut)

6 Socialnämnden Beräkning av försörjningsstöd för barnfamiljer (SN 2015/157) Kungsörs kommun har i samband med beräkning av försörjningsstöd ett så kallat förstärkt barnperspektiv. Detta innebär att barnfamiljer får behålla 200 kronor extra av barnbidraget per barn/månad. Erfarenheten visat att detta inte specifikt gagnar barnen utan räknas in i familjens totala budget. Socialförvaltningen föreslår därför att detta tas bort, och att man ersätter det med en möjlighet att söka extra försörjningsstöd i samband med jul. Socialförvaltningen gör bedömningen att detta bättre gynnar barnens behov. sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att ta bort det generella barntillägget och ersätter det med att istället erbjuda ett extra försörjningsstöd i samband med jul. Akten

7 Socialnämnden Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialnämndens verksamhetsområde (SN 2015/158) Enheten för biståndshandläggning har uppdaterat Riktlinjer myndighetsutövning biståndshandläggare sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer Socialnämnden antar individ- och familjeomsorgens förslag till Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom socialnämndens verksamhetsområde Akten

8 Socialnämnden Effektmål 2016 (SN 2015/156) Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till effektmål för 2016 sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Effektmål 2016 Socialnämnden fastställer det egna framtagna förslaget till effektmål för Akten, kommunstyrelsen

9 Socialnämnden Tillägg till delegationsordningen (SN 2015/39) Socialnämnden har vid ett antal tillfällen under året reviderat delegationsordningen. Socialförvaltningen har efter en ytterligare genomgång tagit fram ett antal förslag till tillägg till delegationsordningen. Tillägget innebär: om beviljande av externt bistånd i form av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom, 4 kap 1 SoL Delegat: Förvaltningschef till ett belopp av högst ett basbelopp. Myndighetsutskott till ett belopp därutöver. om beviljande av externt bistånd i form av öppenvårdsinsatser för vuxna, 4 kap. 1 SoL Delegat: Förvaltningschef till ett belopp av högst ett basbelopp. Myndighetsutskott till ett belopp därutöver. om beviljande av externt bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj för barn och ungdom, 4 kap. 1 SoL Delegat: Förvaltningschef till ett belopp av högst ett basbelopp. Myndighetsutskott till ett belopp därutöver. om beviljande av externt bistånd i form av en kontaktperson/kontaktfamilj för vuxna 4 kap. 1 SoL Delegat: Förvaltningschef till ett belopp av högst ett basbelopp. Myndighetsutskott till ett belopp därutöver. sunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: Förslag till tillägg Socialnämnden godkänner förvaltningens förslagna tillägg till delegationsordningen. Akten

10 Socialnämnden Meddelanden Socialchef Pamela Strömberg-Ambros har undertecknat följande avtal: Avtal om viss ersättning för administrativa kostnader vad avser gode män m.m. för ensamkommande flyktingbarn. Dnr SN 2015/1 Avtal om kaffemaskin på IFO-kontoret. Dnr SN 2015/152 Avtal om kaffemaskin på vård- och omsorgskontoret. Dnr SN 2015/149 Landstinget Västmanland har inkommit med förslag på nytt avtal för patientnämndverksamhet. Dnr SN 2015/153 om ändring av riskklassning och årlig avgift för hälsoskyddstillsyn. Dnr SN 2015/155 Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt

11 Socialnämnden Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. Respektive akt

12 Socialnämnden Meddelanden delegationsbeslut Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse görs mot förra året. Försörjningsstöd Bifall Avslag Belopp Bifall Avslag Belopp Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

13 Socialnämnden om utredning och behandling samt familjerätt Utrednings- och Familjerättsbeslut behandlingsbeslut Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 25 4 November 33 6 December 3 5 Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Antal beslut Riksfärdtjänst Antal enkelresor Bifall Avslag Bifall Avslag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 6 0 6

14 Socialnämnden Biståndsbeslut enligt SoL 2014 enligt SoL 2015 Bifall Avslag Bifall Avslag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 42 0 November 42 1 December 42 0 enligt LSS 2014 enligt LSS 2015 Bifall Avslag Bifall Avslag Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 2 0 November 4 0 December 4 0 Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till handlingarna.

Socialnämnden. Ronny Moström (S), Birgit Ohlsson (FP), Elisabeth Järvinen (MP), Uno Gripenberth (KD) och Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Ronny Moström (S), Birgit Ohlsson (FP), Elisabeth Järvinen (MP), Uno Gripenberth (KD) och Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 maj 2015, klockan 17:00-18.30 ande Tjänstgörande ersättare Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Lena Norstedt (C)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Lena Norstedt (C) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 27 januari 2015, klockan 16:00-19.10 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 18 augusti 2015, klockan 16:00-18:15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden. Angelica Stigenberg (S) 78-88, Lena Norstedt (C) och Rune Broström (SD).

Socialnämnden. Angelica Stigenberg (S) 78-88, Lena Norstedt (C) och Rune Broström (SD). Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 16 maj 2017, klockan 14.30-17.15, ajournering klockan 16.00-16.10. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande 78-88,

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Eriksson (M) och Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Eriksson (M) och Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Takåsrummet, Kungsör, tisdagen den 17 maj 2016, klockan 13.30-16:20 ande Ulla Eriksson Berg (L) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo (V), Anne-

Läs mer

Socialnämnden. Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo (V) och Barbro Olausson (FP)

Socialnämnden. Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo (V) och Barbro Olausson (FP) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 3 december 2014, klockan 14:00-15:30. ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica Wastelius (C), Olof

Läs mer

Socialnämnden. Birgit Ohlsson (FP), Maja Ekdahl (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Birgit Ohlsson (FP), Maja Ekdahl (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 november 2015, klockan 16.00 18:25 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 27 maj 2014, klockan 13:30 17:00 (ajounering14:45-15:00)

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 27 maj 2014, klockan 13:30 17:00 (ajounering14:45-15:00) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 27 maj 2014, klockan 13:30 17:00 (ajounering14:45-15:00) ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud (S),

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 2 januari 2015, klockan 13:30-14.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 4 november 2014, klockan 13.30-16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande,

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45)

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, tisdagen 2014-02-04, klockan 13:30 15:30 (ajounering14:30-14:45) ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Susanna

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Socialnämnden. Lena Norstedt (C), Magdalena Woodruf (KD), Yvonne Eriksson (M) och Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Lena Norstedt (C), Magdalena Woodruf (KD), Yvonne Eriksson (M) och Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 15 februari 2016, klockan 16.00-19.15 Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Ann-Catrin Cederlund (S) och Magdalena Woodruf (KD)

Socialnämnden. Ann-Catrin Cederlund (S) och Magdalena Woodruf (KD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 16.00-18:30 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 april 2016, klockan 13.30-17.45 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg (L),

Läs mer

Ann-Catrin Cederlund (S), Ronny Moström (S) 34-47, Eva-Carin Sandbom (L), Lena Norstedt (C), Jenny Andersson (KD) och Yvonne Ericsson (M).

Ann-Catrin Cederlund (S), Ronny Moström (S) 34-47, Eva-Carin Sandbom (L), Lena Norstedt (C), Jenny Andersson (KD) och Yvonne Ericsson (M). Socialnämnden 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 20 mars 2018, klockan 13.30-17.15. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S) 34-47,

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Eva-Carin Sandbom (L), Yvonne Ericsson (M), Maria Gripenbert (KD) och Robert Redenkvist (SD). ... Linda Söder Jonsson. ...

Eva-Carin Sandbom (L), Yvonne Ericsson (M), Maria Gripenbert (KD) och Robert Redenkvist (SD). ... Linda Söder Jonsson. ... Socialnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 21 maj 2019, klockan 13.30-15.50. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg (L), AnneMarie

Läs mer

Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson, dataskyddssamordnare Johanna Raland 48 och vik. nämndsekreterare Eva Eriksson.

Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson, dataskyddssamordnare Johanna Raland 48 och vik. nämndsekreterare Eva Eriksson. Socialnämnden 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 24 april 2018, klockan 13.30-17:45. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 8 april 2014, klockan 13:30 16:35 (ajounering15:00-15:15)

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 8 april 2014, klockan 13:30 16:35 (ajounering15:00-15:15) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 8 april 2014, klockan 13:30 16:35 (ajounering15:00-15:15) ande Kristin Fernerud (S), Susanna Karlsson (S), Sergio Estrada (V), Olof Lindberg

Läs mer

Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson, chef Josef Zsidó och nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall. ... Linda Söder Jonsson

Socialchef Lena Dibbern, avdelningschef Kenneth Pettersson, chef Josef Zsidó och nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall. ... Linda Söder Jonsson Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 25 september 2018, klockan 13.30-17.10. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg

Läs mer

Socialnämnden. Lena Norstedt (C), Jenny Andersson (KD) och Yvonne Ericsson (M).

Socialnämnden. Lena Norstedt (C), Jenny Andersson (KD) och Yvonne Ericsson (M). Socialnämnden 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 20 juni 2017, klockan 13.30-16.30, ajournering klockan 14.30-15.00. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Ulla

Läs mer

Socialnämnden. Angelica Stigenberg (S) , Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD).

Socialnämnden. Angelica Stigenberg (S) , Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). Socialnämnden 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 13 december 2016, klockan 13.30-16.40, ajournering klockan 15.40-15.45. Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Yvonne Ericsson (M) Rune Broström (SD) och Angelica Stigenberg (S).

Socialnämnden. Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Yvonne Ericsson (M) Rune Broström (SD) och Angelica Stigenberg (S). Socialnämnden 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 11 oktober 2016, klockan 13.30-16.45, ajournering klockan 15.00-15.25. Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande,

Läs mer

Socialnämnden. februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15)

Socialnämnden. februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15) Socialnämnden 1(13) Plats och tid Öppet sammanträde, Servicehuset Misteln, Restaurang Misteln, Kungsör, tisdagen den 26 februari 2013, klockan 13:30 16.10 (ajournering 15:00-15:15) ande Görel Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Eva-Carin Sandbom (L), Kerstin Åkesson (MP) 41-56, Jenny Andersson (KD), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD).

Socialnämnden. Eva-Carin Sandbom (L), Kerstin Åkesson (MP) 41-56, Jenny Andersson (KD), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). Socialnämnden 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 21 mars 2017, klockan 13.30-15.30, ajournering klockan 14.20-14.30. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Linda

Läs mer

Socialchef Lena Dibbern och nämndsekreterare Eva Kristina Andersson. ... Linda Söder Jonsson. ... Eleonor Westlund

Socialchef Lena Dibbern och nämndsekreterare Eva Kristina Andersson. ... Linda Söder Jonsson. ... Eleonor Westlund Socialnämnden 1 (17) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 18 juni 2019, klockan 13.30-16.50, ajournering 13.45-14.10. Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 4 mars 2014, klockan 13:30 16:35 (ajounering14:55-15:15)

Socialnämnden. Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 4 mars 2014, klockan 13:30 16:35 (ajounering14:55-15:15) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Kungsör, tisdagen den 4 mars 2014, klockan 13:30 16:35 (ajounering14:55-15:15) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Ajournering 12.00 13.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Ajournering 12.00 13.00 Socialnämnden 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 13 april 2010, klockan 08.00. 15.00 Ajournering 12.00 13.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S),

Läs mer

Eva-Carin Sandbom (L) och Yvonne Ericsson (M) Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S) och Lena Norstedt (C).

Eva-Carin Sandbom (L) och Yvonne Ericsson (M) Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S) och Lena Norstedt (C). Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 27 november 2018, klockan 13.30-16:30. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Ann-Catrin Cederlund (S), Lena Norstedt (C) och Rune Broström (SD).

Socialnämnden. Ann-Catrin Cederlund (S), Lena Norstedt (C) och Rune Broström (SD). Socialnämnden 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 31 oktober 2016, klockan 13.30-18.40, ajournering klockan 17.15-17.50. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Linda

Läs mer

Socialnämnden. 106, 109 Rune Broström (SD) och Angelica Stigenberg (S).

Socialnämnden. 106, 109 Rune Broström (SD) och Angelica Stigenberg (S). Socialnämnden 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 15 november 2016, klockan 13.00-18.00, ajournering klockan 16.00-16.10. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Linda

Läs mer

Ann-Catrin Cederlund (S) 17 och Lena Norstedt (C).

Ann-Catrin Cederlund (S) 17 och Lena Norstedt (C). Socialnämnden 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 20 februari 2018, klockan 13.30-15.55. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden Socialnämnden 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 20 september 2016, klockan 08:45-16:00, ajournering klockan 09:30-09:50, 12:20-13:30, 14:50-15:10 ande Marie Norin

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 september 2018, kl Plats

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 september 2018, kl Plats KALLELSE Datum 2018-09-18 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 september 2018, kl. 13.30 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden , ajournering klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden , ajournering klockan Socialnämnden 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 28 november 2017, klockan 16.00-18.25, ajournering klockan 17.35-17.40. Beslutande Marie Norin Junttila (S) ordförande,

Läs mer

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut.

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut. ÄRENDEFÖRTECKNING Socialnämnden Protokoll 2016-02-16 15 Information 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 17 Bokslut 2015 18 Redovisning av uppdrag Rapporten Koll på hemtjänsten 19 Tillägg

Läs mer

... Linda Söder Jonsson. ... Britt-Marie Häggkvist Back. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslag tas bort

... Linda Söder Jonsson. ... Britt-Marie Häggkvist Back. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslag tas bort Socialnämnden 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, torsdagen den 24 maj 2018, klockan 13.30-17:00. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S),

Läs mer

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats KALLELSE Datum 2017-12-12 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:

Läs mer

Socialnämnden. Ann-Catrin Cederlund (S), Angelika Stigenberg (S), Lena Norstedt (C) , Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD).

Socialnämnden. Ann-Catrin Cederlund (S), Angelika Stigenberg (S), Lena Norstedt (C) , Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). Socialnämnden 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 26 september 2017, klockan 16.00-19.20, ajournering klockan 18.00-18.15. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande,

Läs mer

Ann-Catrin Cederlund (S), Lena Norstedt (C) och Yvonne Ericsson (M). Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S) och Rune Broström (SD).

Ann-Catrin Cederlund (S), Lena Norstedt (C) och Yvonne Ericsson (M). Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S) och Rune Broström (SD). Socialnämnden 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, torsdagen den 24 oktober 2018, klockan 13.30-17:00. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialnämnden. Birgit Ohlsson (L), Maja Ekdahl (MP), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 16 augusti 2016, klockan 13.30-16.30, ajournering klockan 15.00-15.20. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

Socialnämnden. Angelika Stigenberg (S), Britt Ohlsson (L), Lena Norstedt (C) 52-54, Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD).

Socialnämnden. Angelika Stigenberg (S), Britt Ohlsson (L), Lena Norstedt (C) 52-54, Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). Socialnämnden 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 21 juni 2016, klockan 13.30-17.35, ajournering klockan 15.30-15.50. ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Linda

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Åse Verner (S), Eva-Carin Sandbom (L), Maria Gripenbert (KD) och Robert Redenkvist (SD) Linda Söder Jonsson

Åse Verner (S), Eva-Carin Sandbom (L), Maria Gripenbert (KD) och Robert Redenkvist (SD) Linda Söder Jonsson Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 27 augusti 2019, klockan 13.30-16.50. Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 23 april 2019, klockan , ajournering

Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 23 april 2019, klockan , ajournering Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 23 april 2019, klockan 13.00-15.45, ajournering 14.25-14.30. Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Bernt Persson (S), ordförande, Mora Hans Sternbro (S), Orsa Roland Dahlström (S), Älvdalen

Bernt Persson (S), ordförande, Mora Hans Sternbro (S), Orsa Roland Dahlström (S), Älvdalen myndighetsutövning Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoret i Mora, kl 13.15-14.30 ande Bernt Persson (S), ordförande, Mora Hans Sternbro (S), Orsa Roland Dahlström (S),

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S)) och Yvonne Ericsson (M).

Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S)) och Yvonne Ericsson (M). Socialnämnden 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, tisdagen den 23 januari 2018, klockan 16.00-18.20. ande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden , ajournering klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden , ajournering klockan Socialnämnden 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 28 februari 2017, klockan 13.30-16.45, ajournering klockan 14.45-15.00. ande Ulla Eriksson Berg (L) ordförande, Linda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-06-19, klockan 13.30 15.45 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.10-16.30 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-29 ande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Kenneth Magnusson (C) Christoffer Gullberg (M) Linda

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 25 februari 2009, kl 13.00 15.45 ande Hans Sternbro (s), ordförande 18-27, 29-33/09 Anne-Marie Fröjdh (c),

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-26 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 15.10 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:00 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ann-Christine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Stefan Olsson, utvecklingsledare 67/09. Justeringens plats och tid Socialkontoret senast Paragraf 67-75/09. Lotta Hedin

Stefan Olsson, utvecklingsledare 67/09. Justeringens plats och tid Socialkontoret senast Paragraf 67-75/09. Lotta Hedin 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 17 juni 2009, kl 14.00 16.00 Beslutande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kavelbro event, kl 15.00-16.45 ande Bengt Andersson (C) Per Gren (S) Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl. 9.00 13.00 Ajournering kl. 12.05-12.35 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson

Läs mer

Sammanträdande organ Socialnämnden, extra sammanträde Tid Torsdagen den 1 februari 2018, kl Plats

Sammanträdande organ Socialnämnden, extra sammanträde Tid Torsdagen den 1 februari 2018, kl Plats KALLELSE Datum 2018-01-31 Sammanträdande organ Socialnämnden, extra sammanträde Tid Torsdagen den 1 februari 2018, kl. 16.45 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Roland Leek (M) Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD)

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Roland Leek (M) Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-05-02 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.00 15.17 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 90 Godkännande av ärendelista... 125 91 Resultat från undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen 2017. 126 92 Motion Garanterad plats på äldreboende... 127 93 Motion Avskaffa avgiften för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 14.25 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Christer Wallin (S), 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Kommunhuset, Höjden Torsdagen den 18 maj 2017 kl 13:00 15:20

Kommunhuset, Höjden Torsdagen den 18 maj 2017 kl 13:00 15:20 2017-05-18 1 (19) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Höjden Torsdagen den 18 maj 2017 kl 13:00 15:20 Anders Magnhagen (S), ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf Linda Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer