Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl"

Transkript

1 Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson (S) Tjg. ers. Ingela Svensson (C) Staffan Folke (V) Jon Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) Maud Ärlebrant (KD) Margareta Eriksdotter (W) Dan Larsen (SD) Anders Loman (SV) Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Staffan Folke (V) Kommunhuset den 7 mars 2019 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jenny André Ordförande Ingela Svensson Justerande Staffan Folke Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 7 mars 2019 Anslaget sätts upp 7 mars 2019 Anslaget tas ned 29 mars 2019 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Jenny André

2 Socialnämnden 2 (13) Övriga närvarande Jens Jackowski (MP) ers. Peter Johansson (M) ers. Lars Johansson (L) ers. Gunnel Ohlin (KD) ers. Lage Henning (SD) ers. Daniel Gynnerfelt (V)ers. Annette Engdahl, MAR, 19 Jeanette Medner Forsberg, MAS, 19 Nina Nilsson, förvaltningscontroller, 19 Joakim Nyman, utvecklingsledare, 19 Jörgen Olsson, socialchef Jenny André, sekreterare

3 Socialnämnden 3 (13) Ärendelista den 7 mars Upprop och val av justerare 19. Socialchefen informerar 20. Patientsäkerhetsberättelse Verksamhetsberättelse Budgetuppföljning januari Motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen 24. Motion om äldreboendegaranti återremiss 25. Ej verkställda beslut, kvartal 3 och Delgivningar

4 Socialnämnden 4 (13) Sn 18 Upprop och val av justerare Dnr Upprop sker och Staffan Folke (V) utses att justera.

5 Socialnämnden 5 (13) Sn 19 Socialchefen informerar Dnr 1. Patientsäkerhetsberättelse Verksamhetsberättelse Budgetuppföljning januari Motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen 5. Motion om äldreboendegaranti återremiss 6. Trender gällande antal ansökningar/avslag boende ej beslut 7. Ej verkställda beslut, kvartal 3 och att socialnämnden godkänner lämnad information. att godkänna lämnad information.

6 Socialnämnden 6 (13) Sn 20 Patientsäkerhetsberättelse 2018 Dnr 2019/9 700 Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen redovisar hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits, samt vilka resultat som uppnåtts under det gångna året. Patientsäkerhetsberättelsen ska ge en bild av hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivs och vilka prioriteringar och mål som uppnåtts. Resultatet och slutsatserna i patientsäkerhetsberättelsen ligger till grund för kommande års prioriteringar och målarbete. Handling i ärendet är: Patientsäkerhetsberättelse 2018, för Västerviks kommun att socialnämnden godkänner redovisningen. Yrkande Jon Sjölander (M), med instämmande av Maud Ärlebrant (KD) och Margareta Eriksdotter (W), yrkar att bifalla förslag till beslut med tillägg att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda effekten av att införa välfärdsteknologi som till exempel läkemedelsrobotar i socialförvaltningen i syfte att förbättra kvaliteten samt minska antalet avvikelser. Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet. att godkänna redovisningen och att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda effekten av att införa välfärdsteknologi som till exempel läkemedelsrobotar i socialförvaltningen i syfte att förbättra kvaliteten samt minska antalet avvikelser.

7 Socialnämnden 7 (13) Forts. 20 Protokollsanteckning Lars Johansson (L) vill ha med följande protokollsanteckning vilket ordförande godkänner: Liberalerna stödjer Jon Sjölanders yrkande..

8 Socialnämnden 8 (13) Sn 21 Verksamhetsberättelse 2018 Dnr 2017/ Socialnämndens bokslut för 2018 redovisas. Verksamhetsberättelsen innehåller omvärldsanalys, väsentliga händelser, förväntad utveckling/framtid, ekonomisk redovisning, verksamheternas ekonomiredovisning och utveckling av socialnämndens intäkter och kostnader. Socialnämndens resultat är ett underskott med 8,9 mkr vilket motsvarar 1 % av budget. Efter sommaren kunde konstateras att personalkostnaderna inom flera verksamheter, främst äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ökat i förhållande till budget. Sjukfrånvaron var relativt hög under våren vilket medförde ökade vikariekostnader och hyrpersonal. Detta i kombination med ett antal omfattande ärenden inom bostadsanpassning, ÄO och OF resulterade i ett underskott för förvaltningen som helhet. Socialförvaltningen (mkr) Utfall 2018 Budget 2018 Handling i ärendet är: Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018 att socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2018 och att socialnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen 2018 till kommunstyrelsen. att godkänna verksamhetsberättelsen 2018 och Resultat 2018 att överlämna verksamhetsberättelsen 2018 till kommunstyrelsen. Avvik från budget % Utfall 2017 Central administration 23,0 26,5 3,5-13,3% 20,8 Äldreomsorg 399,9 395,0-4,9 1,2% 384,0 Individ- och familjeomsorg 77,5 88,5 11,0-12,4% 70,3 Omsorg funktionsnedsatta 252,7 245,7-7,1 2,9% 242,3 Hälso- och Sjukvård 107,7 96,3-11,4 11,9% 93,9 Summa 860,8 851,9-8,9 1,0% 811,4

9 Socialnämnden 9 (13) Sn 22 Budgetuppföljning januari 2019 Dnr 2019/8 042 Socialförvaltningen mkr Utfall jan- jan Budget jan- jan Resultat jan- jan Budget 2019 Avvik mot budget Central administration 1,5 1,7 0,2 20,8 0,0 Äldreomsorg 34,5 32,5-2,0 416,3 0,0 Individ- och familjeomsorg 6,1 7,6 1,5 93,4 0,0 Omsorg funktionsnedsatta 19,3 20,3 1,1 251,4-5,0 Hälso- och Sjukvård 8,2 8,3 0,1 103,1 0,0 Summa 69,5 70,4 0,9 884,9-5,0 Socialförvaltningens prognos för januari är ett underskott med 5 mkr. Handling i ärendet är: Ekonomisk redovisning januari 2019 att socialnämnden godkänner lämnad redovisning och lägger den till handlingarna. att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

10 Socialnämnden 10 (13) Sn 23 Motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen Dnr 2018/ Marianne Gustafsson (V) har den 21 augusti 2018 lämnat in en motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen. Motionären yrkar att kommunen lägger mer resurser på fler anställda och ökad personaltäthet, bättre mat och tillagning på plats, fler aktiviteter och möjlighet till utevistelse varje dag samt utveckling av personalen genom fortbildning. Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 att remittera motionen om högre kvalitet inom äldreomsorgen till socialnämnden, i samråd med kommunstyrelsens förvaltning, för beredning. Handling i ärendet är: Motion angående högre kvalitet inom äldreomsorgen Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 151, Yttrande motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen att socialnämnden antar svaret som sitt eget och lämnar det vidare till kommunstyrelsen. att bifalla förslag till beslut.

11 Socialnämnden 11 (13) Sn 24 Motion om äldreboendegaranti - återremiss Dnr 2018/ Lars-Inge Karlsson (KD) har den 18 april 2018 lämnat in en motion om äldreboendegaranti. Motionären yrkar bland annat att kommunstyrelsen får i uppdrag att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti. Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera motionen om äldreboendegaranti till socialnämnden för beredning. Socialnämnden beslutade i ärendet den 4 oktober 2018, 78, och lämnade det vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tog upp ärendet den 12 november 2018, 388, och beslutade då att återremittera motionen till socialnämnden för att inhämta synpunkter från kommunala pensionärsrådet och då särskilt beakta lagändringarna om ny boendeform för trygghetsboende som träder i kraft den 2 april När motionen lyftes vid kommunala pensionärsrådet den 27 februari 2019 ansåg inte pensionärsrådet att Västerviks kommun ska arbeta för att ta bort biståndsbesluten på de särskilda boenden med heldygnsomsorg som finns i kommunen. Pensionärsrådet menar att dessa platser ska förbehållas till dem som har störst behov av dem, oavsett ålder, och att det är viktigt att långa kötider undviks. Handlingar i ärendet: Motion om äldreboendegaranti Protokoll kommunstyrelsen 388, Svar på motion om äldreboendegaranti att socialnämnden antar svaret som sitt eget och lämnar det vidare till kommunstyrelsen. att bifalla förslag till beslut.

12 Socialnämnden 12 (13) Sn 25 Ej verkställda beslut, kvartal 3 och Dnr 2018/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 och rapportering enligt 16 kap. 6 f socialtjänstlagen (SoL) och beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gällande ÄO och IFO med anledning av nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) enligt SoL och LSS. Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och enligt 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut. Socialförvaltningen har två gynnande beslut som inte har verkställts att rapportera för kvartal 3, 2018, och 11 gynnande beslut som inte har verkställts att rapportera för kvartal 4, Handling i ärendet är: Rapport Ej verkställda beslut enligt, 4 kap. 1 och rapportering enligt 16 kap. 6 f SoL samt beslut enligt 9 LSS och rapportering enligt 28 f-g LSS, kvartal 3 och kvartal att socialnämnden meddelar kommunfullmäktige att det finns två gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum för kvartal 3, att socialnämnden meddelar kommunfullmäktige att det finns 11 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum för kvartal 4, att bifalla förslag till beslut.

13 Socialnämnden 13 (13) Sn 26 Delgivningar Dnr Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom Individ- och familjeomsorgen, 1 januari januari Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, om bostadsanpassningsbidrag av handläggare, 1 januari januari Protokoll från MBL-förhandlingar. Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde. Beslut från Justitieombudsmannen daterat att lägga delgivningarna till handlingarna.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 5 september 2019 kl Ajournering

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 5 september 2019 kl Ajournering Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 5 september 2019 kl. 9.00 12.15 Ajournering 11.45 12.05 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Viktor

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 oktober 2018 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 oktober 2018 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 4 oktober 2018 kl. 9.00 11.40 Ajournering kl. 11.15 11.20 Ingela Svensson (C), ordf. Susanne Hultman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 6 september 2018 kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 6 september 2018 kl Socialnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 6 september 2018 kl. 9.00 11.00 Beslutande Angelica Katsanidou (S) Maud Lindqvist (S) Tjg ers Ewa Ståhl (S) Jessica Kristiansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 november 2018 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 november 2018 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 november 2018 kl. 9.00 11.55 Ajournering kl. 11.40 11.50 Beslutande Angelica Katsanidou (S) 84-95 Emma Johansson (C) Tjg ers.

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 9 oktober 2013 kl Ajournering, för lunch och gruppmöten

Kommunhuset, Västervik 9 oktober 2013 kl Ajournering, för lunch och gruppmöten 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 9 oktober 2013 kl. 09.00 13.05 Ajournering,11.30-13.00 för lunch och gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Tanja Pålsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 april 2018, kl 09.00 12.10 Ajournering kl 11.50 12.05 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 maj 2019 kl Ajournering och

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 maj 2019 kl Ajournering och Socialnämnden 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 maj 2019 kl. 9.00-13.35 Ajournering 11.50 12.25 och 13.15 13.25 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 november 2014 kl

Kommunhuset, Västervik 5 november 2014 kl 1 (14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 november 2014 kl. 09.00 12.10 Peter Johansson (M) Malin Sjölander (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou (S)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18) Kommunhuset, Västervik 31 maj 2017, kl

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18) Kommunhuset, Västervik 31 maj 2017, kl 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 31 maj 2017, kl 09.00 11.45 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski (MP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2019 kl Ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2019 kl Ajournering kl , Socialnämnden 1 (17) Jenny Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2019 kl. 9.00-13.10 Ajournering kl. 11.45-12.15, 12.30-12.40 Saad Benatallah (S) Ewa

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 maj 2018, kl 09.00 12.35 Ajournering kl 11.55 12.05 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) Tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Maud Lindqvist (S) Tjg.ers.

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 4 maj 2017, klockan

Kommunhuset, Västervik 4 maj 2017, klockan 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 4 maj 2017, klockan 09.00 12.00 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tj. ersättare Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C), Jäv 48

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 september

Kommunhuset, Västervik 3 september 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 september 2015 09.00-11.45 Angelica Katsanidou (S) Anna Melstedt Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski (MP)

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande 1 (25) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 april 2017, kl 09.00 13.00 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jäv 37 Poul Larsen

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 februari 2014 kl. 08.30 13.15

Kommunhuset, Västervik 5 februari 2014 kl. 08.30 13.15 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 februari 2014 kl. 08.30 13.15 Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Leif Aringstam(M) tjg.ers Angelica Katsanidou

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 2 november 2017, kl Kommunhuset den 2 november Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Kommunhuset, Västervik 2 november 2017, kl Kommunhuset den 2 november Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 2 november 2017, kl 09.00 11.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 4 februari 2016, kl ajournering f gruppmöten och lunch kl

Kommunhuset, Västervik 4 februari 2016, kl ajournering f gruppmöten och lunch kl 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 4 februari 2016, kl. 08.30 15.40 ajournering f gruppmöten 11.30-11.55 och lunch kl 12.10 13.00 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20

Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 mars 2015, kl. 08.30 12.30 ajournering kl 12.00-12.20 Peter Iselau (S).tjg.ersättare Susanne Hultman (S) tjg.ers. 18-19 Anna Melstedt Ottosson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2014, kl

Kommunhuset, Västervik 3 december 2014, kl 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2014, kl. 09.30 12.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Tanja Pålsson (M) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg (C)

Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg (C) 2019-07-08 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 juli 2019 kl. 10.00 10.30 Beslutande Dan Nilsson (S), ordf. Malin Wimmerström (S) Marcus Fridlund, (S), tjg. ers. Conny Tyrberg

Läs mer

Vapengränds äldreboende, Västervik 5 mars 2014 kl

Vapengränds äldreboende, Västervik 5 mars 2014 kl 1 (14) Plats och tid Beslutande Vapengränds äldreboende, Västervik 5 mars 2014 kl. 09.00 12.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Leif Aringstam (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Angelica

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. Åke Jägerö (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (14)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. Åke Jägerö (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (14) 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering 12.20-14.00 för lunch och gruppmöten 6 mars 2013 kl. 10.00 14.15 Beslutande Peter Johansson (M) Malin Sjölander (M) Britt-Louise Åberg Marianne Båtman

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Västervik 7 maj 2014 kl. 08.30 12.15 ajournering f. gruppmöten 11.30 12.00 Beslutande Peter Johansson (M) 42-49, 51-56 Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Tanja Pålsson (M)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (10) 2015-01-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (10) 2015-01-08 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 8 januari 2015 kl 09.30-10.15 Angelica Katsanidou (S) Anna Melstedt Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski (MP)

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (16)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Västervik, ajournering f lunch och gruppmöten 11.30-13.00 30 maj 2016, kl. 09.00 13.30 Beslutande Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Åke

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 25 januari 2018, kl Ajournering och

Kommunhuset, Västervik 25 januari 2018, kl Ajournering och 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 25 januari 2018, kl 11.00 14.20 Ajournering 12.45 13.15 och 13.55 14.10 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) 1-2 Ewa Ståhl (S) Jessica

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (17)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (17) 1 (17) 2016-10-06 Plats och tid Kommunhuset, Västervik ajournering för gruppmöten 11.30-12.00 03 november 2016, kl. 09.00-12.10 Beslutande Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (12)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (12) 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering f. gruppmöte kl. 11.30-11.50 06 oktober 2016, kl 08.30-12.00 Beslutande Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Denny Åsberg

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18) Kommunhuset, Västervik 2 mars 2017, kl

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (18) Kommunhuset, Västervik 2 mars 2017, kl 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 2 mars 2017, kl 09.00 13.00 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S) tj

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel Socialnämnden 2013-02-28 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2013-03-07 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan Vid eventuellt

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2017-04-25 Tjustsalen: kl. 09.00 11.30 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN ordförande Ingela

Läs mer

Dalsgården, Gunnebo 3 september 2014 kl

Dalsgården, Gunnebo 3 september 2014 kl 1 (13) Plats och tid Beslutande Dalsgården, Gunnebo 3 september 2014 kl. 09.30 12.15 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Tanja Pålsson (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Angelica

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 7 september 2017, kl Åke Aldman (L) Yvonne Edvardsson (SD) tjg ersättare. Kommunhuset 7 september 2017

Kommunhuset, Västervik 7 september 2017, kl Åke Aldman (L) Yvonne Edvardsson (SD) tjg ersättare. Kommunhuset 7 september 2017 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 7 september 2017, kl 09.00 12.45 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (20)

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (20) 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 mars 2018, kl 09.00 12.10 Ajournering kl 11.50 12.00 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Maud Lindqvist (S) Tjg. ers.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Plats och tid Årholmen :30-11:30 1 Plats och tid Årholmen 2018-03-13 08:30-11:30 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Ulf Sjölinder (L) Eva Skoglund (S), tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 24 april Tid: 15.30 18.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26, klockan 08.00 Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 5 oktober 2017, kl

Kommunhuset, Västervik 5 oktober 2017, kl 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 oktober 2017, kl 09.00 11.40 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg ers Ewa Ståhl (S) Jessica Kristiansson (S) tjg ers Ingela Svensson

Läs mer

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll arbetsutskott 44-52 2 Plats och tid Vård- och äldreomsorgsförvaltningen Kungsgatan 9, kl 14:00-15:45 Paragrafer 44-52 Beslutande Micaela Kronberg Thor (M) ordf Pär-Göran Björkman (S) v ordf Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande 1 (14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 5 februari 2015, 09.00 12-05 Angelica Katsanidou (S) Anna Melstedt Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Denny Åsberg (S) tjg.ers Ingela Svensson (C) Poul Larsen

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 16:15

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 16:15 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 16:15 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande gården, kl.15.00-16.00 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven Lundh (SD) 1:e vice ordförande Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande Maija-Liisa Mogensen (M)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunhuset 28 februari Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund. Tomas Kronståhl. Gunnar Jansson

Kommunhuset 28 februari Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Hägglund. Tomas Kronståhl. Gunnar Jansson Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 februari 2018 kl. 11.00 - ajournering 11.40-11.50 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2014-02-26 Socialnämnden Plats och tid Bielkemässen, 2014-02-26, klockan 16:30 Beslutande Sven-Håkan Trygg (S) Jan Engman (C) Gunnel Kask (S) Göran Andersson (M) Lars Malmberg (S) Barbro Backlund (FP)

Läs mer

Lotta Carlberg (C) ordförande Linda Friberg (S) vice ordförande Alfred Mujambere (L) Viktor Hage (S)

Lotta Carlberg (C) ordförande Linda Friberg (S) vice ordförande Alfred Mujambere (L) Viktor Hage (S) Tid och plats 6 mars 2019, kl. 08:30-12:00 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 45-50 Utses att justera Viktor Hage ande Ledamöter Lotta Carlberg (C) ordförande Linda Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2016-04-27 Rådmannen: kl. 08.30 11.45 Ledamöter: Ingela Svensson, SN ordf. Peter Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 28 november 2012 kl

Kommunhuset, Västervik 28 november 2012 kl 1 (17) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 28 november 2012 kl. 13.15 16.20 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Britt-Louise Åberg Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-02 Sida 1 (14) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 4 september 2013 kl Ajournering, för lunch och gruppmöten

Kommunhuset, Västervik 4 september 2013 kl Ajournering, för lunch och gruppmöten 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 4 september 2013 kl. 09.00 13.10 Ajournering,11.30-13.00 för lunch och gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tj.görande ers. Tanja

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Kommunkontoret, Malung, kl

Kommunkontoret, Malung, kl Ä Malung-Salens kommun 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.10 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Angelica Arthur (V) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.50 ande Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm.

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm. Socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S)

Läs mer

Socialnämnden (12) Tisdagen den 29 mars 2016, klockan , i Skållerudsrummet

Socialnämnden (12) Tisdagen den 29 mars 2016, klockan , i Skållerudsrummet Socialnämnden 2016-03-29 1(12) Tid och plats Tisdagen den 29 mars 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kristoffer Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Bevis om tillkännagivande av protokoll

Bevis om tillkännagivande av protokoll 1(9) Plats och tid Beslutande Hjässan Solgården, tisdagen den 26 februari 2019 kl 09:00-12.00. Sammanträdet ajournerades mellan 10:00-10:15. Ledamöter och tjänstgörande ersättare Johan Kollberg (S), Ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05-15.40 Ajournering, kl. 14.35-14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Ingrid Ekström (SD), tjg. ersättare

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2012-01-24 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2012-01-24, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Gun-Britt Andersson (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 2019-06-12 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 16.00 17.30 Anna Bodjo (MP), ordförande Hans Ellervik (W) Mariann Gustafsson

Läs mer

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden Plats och tid Hälsön 2018-03-13 08:30 Ledamöter: Bertil

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 30 november 2017, kl

Kommunhuset, Västervik 30 november 2017, kl 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 30 november 2017, kl 09.00 12.00 Jens Gunnarsson (S) tjg.ers. Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Jens Jackowski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Nina Grip (L) Yvonne Edvardsson (SD) tjg. ers. Maud Lindqvist (S) tjg. ers. 44- Susanne Hultman (S) tjg.ers. 47

Nina Grip (L) Yvonne Edvardsson (SD) tjg. ers. Maud Lindqvist (S) tjg. ers. 44- Susanne Hultman (S) tjg.ers. 47 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Västervik ajournering kl. 12.20-14.00 4 maj 2016, kl.08.30 14.10 Beslutande Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) 41,42 och 43 delvis Åke Jägerö

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 1(17) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Utses att justera Randi Lindström (c) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-12-05, kl. 18:31-19:05 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Krister

Läs mer