Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel..."

Transkript

1 Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva

2 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... 8 Utvecklingen av en medelinkomst efter skatt... 9 Utvecklingen av en hög månadsinkomst efter skatt...11 Utvecklingen av en låg månadsinkomst efter skatt Skattebetalarna anser

3 Pensionärernas köpkraft halkar efter Sedan 2006 har pensionärerna tappat nära en femtedel i köpkraft i förhållande till de yrkes aktiva. I löpande priser har pensionärens inkomst efter skatt ökat med nära 23 procent medan löntagarens nettoinkomst ökat med 52 procent. En snabbare inkomstutveckling har tillsammans med jobbskatteavdrag bidragit till att löntagar nas nettoinkomst (inkomst efter skatt) utvecklats mer fördelaktigt än pensionärernas sedan Den så kallade bromsen, balanseringen, i pensionssystemet har dessutom hållit tillbaka pensionerna under perioden samtidigt som förhöjda grundavdrag (sänkt skatt) verkat i positiv riktning. Sedan 2006 har pensionerna ökat med 14,3 procent i löpande priser och lönerna med 38,2 procent 1. Sett till dagens penningvärde har dock pensionerna haft en svag utveckling med en ökning på 1,1 procent jämfört med 22,3 procent för lönerna. Från och med 2009 har pensionärerna fått sänkt skatt genom förhöjda grundavdrag i flera steg. Det har bidragit till att pensionärernas nettoinkomst ökat med 22,6 procent i förhållande till 2006, i löpande priser. Och med 8,5 procent inflationsjusterat. En gynnsammare löneutveckling tillsammans med jobbskatteavdrag har samtidigt ökat löntagarens nettoinkomst med 52 procent i löpande priser och 34,5 procent i reala termer. Det resulterar i att den som hade en pensionsinkomst på kronor i månaden år 2006 har kronor mindre att röra sig med i år jämfört med en löntagare som hade en lika stor arbetsinkomst Det motsvarar nära en femtedel i förlorad köpkraft gentemot löntagaren, 19,3 procent. Tabell 1. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pension/lön på kronor 2006 för en pensionär och en löntagare. (Kronor och procent) År Pension, månad Nettoinkomst, år Lön, månad Nettoinkomst, år Skillnad i nettoinkomst: pensionär och löntagare Ökning i löpande priser ,4 % 2,2 % 3,7 % 4,5 % Ökning i löpande priser 14,3 % 22,6 % 38,2 % 52,0 % Ökning i reala priser 1,1 % 8,5 % 22,3 % 34,5 % Förlorad köpkraft gentemot löntagaren 19,3 % ) Räknat utifrån en pensionär som är medelinkomsttagare ( kr/år 2006) och en löntagare med lika hög lön Pensionären befinner sig i mitten av inkomstfördelningen (p50 p50) för åldersgruppen. Därefter ser vi till medelinkomsten i detta inkomstintervall. I vårt exempel består denna pension av 75% inkomstpen-sion och 25% tjänstepension vilket medför att ökningstakten påverkas av de olika pensionslagens andel och utveckling. 3

4 I år ökar pensionen för en pensionär med medelinkomst med 2,4 procent och lönerna med 3,7 procent i löpande priser. Pensionärens nettoinkomst ökar samtidigt med 2,2 procent och med 4,5 procent för löntagaren 2. Pensionärernas beskattning är oförändrad i år men tack vare att prisbasbeloppet ökar blir grundavdraget något högre. Det ger en ytterst marginell skattesänkning för både pensionären och löntagaren. I år höjs skatten återigen för dem som betalar statlig inkomstskatt, genom en lägre uppräkning av brytpunkten som även medför att fler måste betala statlig skatt. Detta påverkar dock inte våra beräkningar då inkomsterna i våra exempel ligger under brytpunkten. Det gäller även de kommunala skattehöjningar som sker i 36 kommuner då vi utgår i från en oförändrad kommunalskatt på 32 procent under hela perioden. Sänkt skatt för landets pensionärer är önskvärt då deras köpkraft under lång tid utvecklats långsammare än för de yrkesaktiva. Lägre skatt för pensionärerna skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till att bygga upp en buffert och en egen trygghet. Och därmed även dämpa behovet av olika bidrag som bostadstillägg. I debatten förs det ofta fram att Alliansen införde en pensionärsskatt. Det är helt felaktigt. Dock har det uppkommit en skatteskillnad mellan pensionärer och löntagare till följd av införandet av jobbskatteavdraget. Alliansen sänkte även skatten för pensionärer med totalt 16,5 miljarder kronor genom förhöjda grundavdrag under sin tid i regeringsställning sänkte nuvarande regering skatten med ytterligare 1,9 miljarder kronor. Höjd inkomstpension 2017 Pensionerna har stärkts sedan 2014 då bromsen slog till och sänkte inkomstpensionen 3 med 2,7 procent ökade den med 0,9 procent, 2016 med 4,2 procent och i år med 2,8 procent. Inkomstpensionernas utveckling beror framförallt på hur många som jobbar och deras inkomster. Den stora höjningen 2016 skedde mycket tack vare en högre sysselsättning 2014 jämfört med Årets höjning är också ett resultat av att svensk ekonomi utvecklats väl. Det bidrar till att pensionernas reala utveckling i år hamnar på 1,1 procent jämfört med Det kan jämföras med perioden som uppvisade en minskning med 2,4 procent och till stor del förklaras av att bromsen slog till och sänkte pensionerna 2010, 2011 och men något svagare utveckling av garanti- och tjänstepensioner Garantipensionen och de flesta tjänstepensioner styrs av prisbasbeloppet. De minskade 2014 med 0,2 procent, ökade 2015 med 0,2 procent och sänktes 2016 med 0,4 procent. I år ökar de med 1,1 procent. Att pensionerna utvecklas långsammare beror till stor del på den så kallade tillväxtnormen5 i pensionssystemet. Den innebär att pensionerna räknas upp med inkomstindex minus 1,6 procentenheter under goda år. Men det beror också på att balanseringen i systemet, bromsen, slagit till och sänkt pensionerna tre gånger (2010, 2011 och 2014). Pensionssystemet ska vara hållbart över tid och generationer så någon form av balansering är viktig. 2) Beräknat utifrån en medelhög pension med inslag av 75 % allmän pension och 25 % tjänstepension. 3) Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen, andra delar är premiepension och för dem som haft mycket låg taxerad inkomst garantipension. 4) Pensionsmyndigheten juli ) Avdraget på 1,6 procent från inkomstindex görs på grund av att man vid beräkningen av en individs första pensionsutbetalning tar hänsyn till en tänkt framtida tillväxt på 1,6 procent. 4

5 Pensionärernas beskattning Före 2007 beskattades inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete lika. Denna likformighet var rimlig då pensionens olika delar bör betraktas som uppskjuten lön, det gäller särskilt tjänstepensionen. Införandet av det första jobbskatteavdraget 2007 som syftade till att göra det mer lönsamt att arbeta skapade dock en situation där likformigheten i skatteuttaget upphörde. Totalt har fem jobbskatteavdrag införts. Även skatten för pensionärer har reducerats i flera steg sedan 2009, genom förhöjda grundavdrag (regeringen 1,9 miljarder kronor 2016 och Alliansregeringen 16,5 miljarder kronor). Löntagaren har, förutom en lägre beskattning genom jobbskatteavdraget, en snabbare löneutveckling. Pensionärerna har generellt en långsammare pensionsutveckling och den så kallade bromsen i pensionssystemet har slagit till 2010, 2011 och 2014 och hållit tillbaka pensionerna. Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och lön Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa skatteskillnaden mellan pension- och arbetsinkomst, var tänkt att ske i tre steg från och med Det första steget skulle omfatta alla med full garantipension och sänka skatten med totalt 1,8 miljarder kronor med start Steg 2 skulle ske 2016 och omfatta pension upp till kronor i månaden och sänka skatten med 2,2 miljarder kronor. Det sista, och tredje steget, att avskaffa hela skatteskillnaden för samtliga pensionärer, skulle tas när regeringens ambitiösa mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 nås. Socialdemokraterna beräknade att ett avskaffande av skatteskillnaden totalt skulle kosta 15 miljarder kronor att genomföra. Knäpptyst om fortsatta skattesänkningar i budgeten för 2017 Efter valet 2014 misslyckades regeringen att säkra en riksdagsmajoritet och Alliansens budget för 2015 fick majoritet. Det innebar bland annat att det första steget senarelades till 2016 med vissa ändringar. Skatteskillnaden på lön och pension avskaffades förra året helt för i nkomster upp till kronor per år ( kronor i månaden) genom förstärkt grundavdrag. Det förhöjda grundavdraget skulle även förstärkas, men med annan beräkningsgrund 7, för pensioner upp till kronor per år ( kronor i månaden). Men vi avslöjade att så inte blev fallet utan att gränsen i stället gick vid en månadspension på kronor Därmed snuvades pensionärer på sin skattesänkning 8. 4 av 10 pensionärer fick därmed inte någon skattelättnad alls under fjolåret utan i stället en mindre höjning. För majoriteten av dem som fick en lättnad var den ytterst liten. Under fjolåret fick dessutom en halv miljon pensionärer höjd kommunalskatt i intervallet 0,22 till 1,16 procentenheter (boendes i någon av de 63 kommuner som höjde skatten). Våra beräkningar visade också att de kommunala skattehöjningarna åt upp hela årets skattesänkning för pensionärer. Det har varit tyst om hur det blir med fortsatta skattesänkningar som hela det andra steget, som enligt ursprungsplanen skulle ha genomförts Och i regeringens budget inför 2017 var det knäpptyst om fortsatta sänkningar. 6) 7) En kraftigare upptrappning av grundavdraget till 2,72 prisbasbelopp sedan är det lika stort inom ett visst inkomstintervall för att sedan trappas av. 8) I år, tack vare det högre prisbasbeloppet omfattas även de med pension upp till kronor som nu får en marginell sänkning. 5

6 För dem med låga pensionsinkomster innebar det första steget en skattesänkning under 2016 med som mest 260 kronor i månaden. Regeringen lyfte gärna fram att pensionärer även fick höjt bostadstillägg 2016 med i genomsnitt 90 kronor i månaden. Dessa förstärkningar i plånboken, sänkt skatt för vissa grupper och höjt bostadstillägg, åts dock upp av såväl avgiftshöjningar inom hemtjänsten 9 som höjd kommunalskatt i många kommuner och andra skattehöjningar på exempelvis bensin och ett försämrat ROT-avdrag. Kommentar: Skattebetalarna är positiva till arbetslinjen som den tidigare Alliansregeringen förde och införandet av jobbskatteavdraget. Det är starkare ekonomi med högre reallöner och fler i arbete som skapar förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Därför är de skattehöjningar på arbete som regeringen genomfört, och planerar, skadliga. Det finns starka principiella och privatekonomiska skäl för att avskaffa den skatteskillnad som belastar landets pensionärer. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Det är principiellt fel att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Framförallt är tjänstepension uppskjuten löneutbetalning och ur likformighetsperspektiv är det viktigt med samma beskattning. I Sverige är pensionssystemet dessutom konstruerat så att inkomstbortfallet förstärks av en lägre uppräkning av pensionerna än den allmänna inkomstutvecklingen i ekonomin. Regeringens skattesänkning 2016 för dem med de lägsta pensionerna var välkommen. Särskilt för dem med enbart garantipension, då den minskade med 0,4 procent Samtidigt är det ett svek mot landets övriga pensionärer att det är knäpptyst om fortsättningen av Socialdemokraternas avlagda vallöfte till pensionärerna. Med den politik som nu förs med höjda skatter på arbetsinkomster och höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre är vi ytterst tveksamma till att regeringen kommer lyckas med sin ambitiösa målsättning att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet En målsättning som ett avskaffande av skatteskillnaden mellan pension och lön är villkorad till. Lägre skatt för pensionärerna skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till att bygga upp en buffert och en egen trygghet. Och därmed även dämpa behovet av olika bidrag som bostadstillägg. Att pensionärer betalar högre skatt än de som fortfarande arbetar är sett ur ett internationellt perspektiv ovanligt. Mer brukligt är att belasta pensionen med en lägre skattesats för att på så sätt kompensera för det inkomstbortfall som oftast uppstår när den enskilde går i pension. Normalt brukar det i Sverige handla om att pensionären får cirka procent av sin lön i pension. Med åldern brukar den avta då t ex olika tjänstepensioner klingar av. 9) Avgiften för hemtjänst och särskilt boende höjdes med 211 kr/månaden

7 Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel Metod, inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har både pensions och löneinkomsterna utvecklats i olika takt och beskattningen varierat mellan grupperna. Vi vill därför belysa hur en lika stor pension och lön år 2006 utvecklats efter skatt 2017 utefter pensions och löneutvecklingen. Ett vanligt ekonomiskt mått att belysa hur mycket pengar hushåll har att röra sig med är disponibel inkomst. Det är summan av hushållets skattepliktiga inkomster (löner och bidrag) och skattefria bidrag, minus skatt och avgifter. I vår analys förenklar vi något och räknar inte med olika transfereringar. Därför använder vi oss istället termen nettoinkomst. Detta gör vi utifrån tre typfall av en lika stor månadspension och lön (15 800, och kronor) efter skatt sedan år 2006 fram till och med Vi förenklar beräkningarna genom att ta hänsyn till hur pensionerna utvecklats utifrån inkomstpensionens och tjänstepensionens utveckling. Detta då dessa utgör större delen av pensionen, runt 95 procent. Vi tar därför inte hänsyn till premiepension och eventuell privat pension. Vid en pension på kronor i månaden 2006 har typfallet cirka 75 procent inkomstpension och 25 procent tjänstepension. Tjänstepensionens andel tenderar att vara större vid högre inkomster och mindre vid lägre inkomster (i våra andra pensionsexempel räknar vi därför med en tjänstepension på 50 procent respektive 15 procent och att resterande del består av inkomstpension). Beräkningarna visar de årliga justeringarna av pensionerna (inkomstpension: följer följsamhetsindex och balansindex, tjänstepensionen: prisbasbeloppet) och löneutvecklingen i ekonomin (baserat på inkomstindex 10 ). Beräkningarna tar också hänsyn till de jobbskatteavdrag och förhöjda grundavdrag som trätt i kraft utifrån oförändrad kommunalskatt på 32 procent under hela perioden (Skatteverkets skattetabell 32 för åren och deras räknesnurra Räkna ut din skatt för inkomståren samt egna beräkningar för 2017 utifrån Regeringskansliets beräkningskonventioner). För den reala utvecklingen har vi använt SCB:s prisomräknare och inflationen 2017 baseras på regeringens prognos i budgetpropositionen för 2017, 1,5 procent ) Inkomstindex = den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige utifrån ett genomsnitt av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer år. Vi använder detta index för att det fångar upp inkomstutvecklingen som även sker genom att personer byter arbete etc. 7

8 Utvecklingen av en medelinkomst efter skatt En pensionär som betraktas som medel - inkomst tagare 11 hade 2006 en pension på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en pensions- och arbetsinkomst på kronor i månaden år 2006 motsvarar den i dag en månadsinkomst för pensionären på kronor och kronor för löntagaren har löntagaren efter skatt cirka kronor mer att röra sig med än en pensionär. Det motsvarar 19,3 procent i lägre köpkraft eller nära en femtedel i förlorad köpkraft gentemot löntagaren sedan Pensionären Pensionen har sedan 2006 ökat med 14,3 procent i löpande priser och 1,1 procent i reala termer. Den totala nettoinkomsten (pension efter skatt) har 2017, på årsbasis, ökat med kronor jämfört med Det är en ökning med nära 23 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning med 8,5 procent. Löntagaren Lönen har ökat med 38,2 procent i löpande priser och 22,3 procent i reala termer. Den totala nettoinkomsten (lön efter skatt) på årsbasis har 2017 ökat med kronor jämfört med Det är en ökning med 52 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning på nära 35 procent. Netto, efter skatt, har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionär en att röra sig med, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och skillnaderna i beskattning. Diagram 1. Utvecklingen av en månadsinkomst på kronor 2006, för en pensionär respektive löntagare, (Löpande priser, kronor) * Löntagare Pensionär Prisutveckling * Prognos för inflationen 1,5%. 11) Medelinkomsttagaren befinner sig i mitten av inkomstfördelningen (p50-p50) för åldersgruppen (SCB:s inkomstfördelning). Därefter ser vi till medelinkomsten i detta inkomstintervall. 8

9 Tabell 2. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och löntagare utifrån en månadsinkomst på kronor (Kronor) År Pension, månad Nettoinkomst, år Lön, månad Nettoinkomst, år Skillnad i nettoinkomst: pensionär och löntagare Ökning i löpande priser ,4 % 2,2 % 3,7 % 4,5 % Ökning i löpande priser 14,3 % 22,6 % 38,2 % 52,0 % Ökning i reala priser 1,1 % 8,5 % 22,3 % 34,5 % Förlorad köpkraft gentemot löntagaren 19,3 % Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller ( ), Skatteverkets räknesnurra ( ) samt regeringens beräkningskonventioner för Antaget en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Uppskattat att 75 procent av pensionen är inkomstpension och 25 procent är tjänstepension. En pensionär med kronor i månaden betalar ca kronor mer i skatt 2017 än en person som arbetar och har samma inkomst ( kronor i skatt respektive kronor). Om pensionären valt att jobba ett par år efter 65 år med motsvarande lön skulle skatten sänkas med kronor 2017 ( kronor). 9

10 Utvecklingen av en hög månadsinkomst efter skatt En pensionär som betraktas som höginkomsttagare 12 hade 2006 en pension på ungefär kronor per månad 2006 (årsinkomst kronor). Det är en inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt. Inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en pensions- och arbetsinkomst på kronor i månaden år 2006, utifrån angivna förutsättningar på sidan 7, motsvarar den i dag en månadsinkomst för pensionären på ca kronor och kronor för löntagaren har löntagaren kronor mer att röra sig med. Det innebär att pensionären sedan 2006 förlorat nära en femtedel i köpkraft gentemot löntagaren, 19,3 procent. Pensionären Pensionen har ökat med ca 13,8 procent i löpande priser sedan 2006 och med 0,7 procent i reala termer. Den totala nettoinkomsten (pension efter skatt) har på årsbasis ökat med kronor 2017 jämfört med Det är en ökning med 21,6 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av nettoinkomsten med 7,6 procent. Löntagaren Lönen har ökat med 38,2 procent i löpande priser sedan 2006 och med 22,3 procent realt. Den totala nettoinkomsten (lön efter skatt) har på årsbasis ökat med kronor 2017 jämfört med Det är en ökning med 50,5 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av nettoinkomsten med 33,1 procent. Efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomst utveckling och skillnaderna i beskattning. Diagram 2. Utvecklingen av en månadsinkomst på kronor 2006, för en pensionär respektive löntagare, (Löpande priser, kronor) * Löntagare Pensionär Prisutveckling * Prognos för inflationen 1,5 %. 12) Med höginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än cirka 90 procent och lägre än 10 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 90. SCB:s inkomstfördelning. 10

11 Tabell 3. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och löntagare utifrån en månadsinkomst på kronor (Kronor och procent) År Pension, månad Nettoinkomst, år Lön, månad Nettoinkomst, år Skillnad i nettoinkomst: pensionär och löntagare Ökning i löpande priser ,0 % 1,9 % 3,7 % 2,7 % Ökning i löpande priser 13,8 % 21,6 % 38,2 % 50,5 % Ökning i reala priser 0,7 % 7,6 % 22,3 % 33,1 % Förlorad köpkraft gentemot löntagaren 19,2 % Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller ( ), Skatteverkets räknesnurra ( ) samt regeringens beräkningskonventioner för Antaget en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Uppskattat att 50 procent av pensionen är inkomstpension och 50 procent är tjänstepension. En pensionär med kronor i månaden betalar drygt kronor mer i skatt 2017 än en person som arbetar och har samma inkomst ( kronor i skatt respektive kronor). Om pensionären valt att jobba ett par år efter 65 år med motsvarande lön skulle skatten sänkas med kronor 2017 ( kronor). 11

12 Utvecklingen av en låg månadsinkomst efter skatt En pensionär som är låginkomsttagare 13 hade 2006 haft en pension på ungefär kronor per månad (årsinkomst kronor). Inkomstutveckling och beskattning En pensions- och arbetsinkomst på kronor i månaden år 2006, utifrån angivna förutsättningar på sidan 7, motsvarar 2017 en månadsinkomst för pensionären på drygt kronor och nära kronor för löntagaren har löntagaren kronor mer att röra sig med än pensionären. Det innebär 15,4 procent i förlorad köpkraft för pensionären sedan Pensionären Pensionen har ökat med 14,5 procent i löpande priser sedan 2006 och med 1,3 procent i reala priser. Den totala nettoinkomsten (pension efter skatt) har på årsbasis ökat med kronor 2017 jämfört med Det är en ökning med 26,8 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning med 12 procent. Löntagaren Lönen har ökat med 38,2 procent i löpande priser sedan 2006 och 22,3 procent i fasta priser. Den totala nettoinkomsten (lön efter skatt) har på årsbasis ökat med kronor 2017 jämfört med Det är en ökning med 49,9 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av nettoinkomsten med 32,7 procent. Efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och skillnaden i beskattning. Diagram 3. Utvecklingen av en månadsinkomst på kronor 2006, för en pensionär respektive löntagare, (Löpande priser, kronor) * Löntagare Pensionär Prisutveckling * Prognos för inflationen 1,5%. 13) Med låginkomsttagare avser vi de personer över 65 år vars inkomster uppskattas vara högre än cirka 10 procent och lägre än 90 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 10 (SCB:s inkomstfördelning). (Full garantipension, statligt finansierat grundskydd inom den allmänna pensionen, 2017 uppgår den maximalt till kronor i månaden för en ensamstående och till för en gift person. Det finns ett gediget regelverk kring storleken på garantipensionen och hur man är berättigad till den). 12

13 Tabell 4. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och löntagare utifrån en månadsinkomst på kronor (Kronor) År Pension, månad Nettoinkomst, år Lön, månad Nettoinkomst, år Skillnad i nettoinkomst: pensionär och löntagare Ökning i löpande priser ,6 % 2,2 % 3,7 % 3,3 % Ökning i löpande priser 14,5 % 26,8 % 38,2 % 49,9 % Ökning i reala priser 1,3 % 12,2 % 22,3 % 32,7 % Förlorad köpkraft gentemot löntagaren 15,4 % Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller ( ), Skatteverkets räknesnurra ( ) samt regeringens beräkningskonventioner för Antaget en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent. Löpande priser. Uppskattat att 85 procent av pensionen är inkomstpension och 15 procent är tjänstepension. En pensionär med kronor i månaden betalar ca 140 kronor mer i skatt 2017 än en person som arbetar och har samma inkomst ( kronor i skatt respektive kronor). Om pensionären valt att jobba ett par år efter 65 år med motsvarande lön skulle skatten sänkas med kronor 2017 (9 600 kronor i skatt). Skillnader mellan medel, hög och låg pension Skillnaderna när det gäller förändringstakterna mellan våra tre inkomstexempel i förhållande till 2006 är relativt små, särskilt mellan medel- och höginkomstexemplen. Dock bidrar skattesänkningen 2016, som var riktad till de allra lägsta pensionerna, att nettoinkomsten för pensionären med låg pension (och en högre andel allmänpension) får en större procentuell ökning än de med medel och hög pension. I ett kortare perspektiv, 2017 jämfört med 2016, blir skillnaderna mellan grupperna dock spretigare. Detta till följd av att den totala pensionen i exemplen består av olika andelar inkomstpension och tjänstepension, som i sin tur utvecklas olika Genomslaget blir därmed större när förändringen enbart belyses mellan två enskilda år. I det längre perspektivet jämnas dessa svängningar ut. 13

14 Eftersom inkomstpensionen 2017 ökar med 2,8 procent och tjänstepensionen med 1,1 procent gynnas pensionären med låg inkomst. Detta då den i våra exempel har 85 procent inkomstpension och resterande del tjänstepension vilket kan jämföras med 75 procent inkomstpension respektive 25 procent tjänstepension för medelpensionären och 50 procent vardera för pensionären med hög pension. Därtill har pensionären med låg pension fått ta del av 2016 års skattesänkning medan den blev knappt kännbar för medelpensionären. Pensionären med hög pension gick helt miste om den. Bland löntagarna varierar utvecklingen av nettoinkomsten något, trots samma procentuella utveckling av lönerna. Det beror på att deras skatt baseras på olika grundavdrag och jobbskatteavdrag som varierar med inkomsten. 14

15 Skattebetalarna anser Skattebetalarna anser att skatten bör sänkas för Sveriges pensionärer och skatteskillnaden gentemot löntagarna avskaffas. Detta av flera skäl. För det första är det principiellt felaktigt att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Det strider mot likformighetsprincipen. Att pension ska betraktas som uppskjuten lön är rimligt, även om pensionsinkomster består av olika delar. Den inkomstpension som vi har rätt till som äldre finansieras av de då yrkesverksamma, men består av inkomstgrundande pensionsrätter, en sorts skuldebrev från staten till oss, som vi får del av som pensionärer. Tjänstepension och premiepension är mer uppenbart uppskjuten lön vi avstår från en lön men tvingas genom politiska beslut eller kollektivavtal att spara denna lönedel inom ramen för dessa system. För det andra kompliceras vårt skattesystem ytterligare av skilda skattesatser. Samma skattesats på pensionsinkomst och löneinkomst vore ett viktigt steg mot ett enklare skattesystem. För det tredje har pensionärerna haft en betydligt sämre utveckling av sina pensionsinkomster än den allmänna löneutvecklingen i ekonomin. Det förklaras bland annat av balanseringen inom pensionssystemet. Den högre skatten på pension bidrar till att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare. Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen kan grovt beräknas till omkring 15 miljarder kronor (inklusive regeringens första steg 2016). Skattebetalarna arbetar för låga och rättvisa skatter. Vi arbetar särskilt mot skatter som är skadliga för drivkrafter för företagande och arbete i vårt samhälle. Utgångspunkten är att individen ska få behålla större delen av det den tjänat ihop. Alla ska kunna ha möjlighet att bygga upp en buffert och en egen trygghet. Lägre skatt på pensionsinkomster stärker pensionärernas ofta ansträngda privatekonomi samtidigt som den inhemska efterfrågan stimuleras. En stark arbetsmarknad är viktig för landets pensionärer. Detta då inkomstpensionens utveckling framförallt beror på hur många som jobbar och deras inkomster. Referenser: Pensionsmyndigheten. Regeringen, budgetpropositionen för Regeringskansliet, Beräkningskonventioner SCB:s databas på Internet. Skattebetalarna, Pensionärernas köpkraft halkar efter (2015). Skatteverket, skattetabell 32 och Räkna ut din skatt. Socialdemokraterna. En förutsättning för en god utveckling av pensionerna och fortsatta skattesänkningar är en stark utveckling av sysselsättningen, arbetade timmar och inkomsterna. I det perspektivet är regeringens skattehöjningar på arbete skadliga och verkar i motsatt riktning. 15

16 Vi jobbar för lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar Skattebetalarnas Förening Box Stockholm Tel:

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tiosperspektiv Innehåll gentemot löntagarna... 3 Pensionärernas beskattning... 8 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt

Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt Löneökningen som försvann Poff! Inte en krona kvar efter skatt Löneökningen som försvann Årets kontrolluppgifter från arbetsgivaren för 2016 har landat i brevlådan. Nu blir regeringens skattehöjningar

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt Tekniskt appendix Pensioner I Sverige tjänar man in till den allmänna pensionen på inkomster upp till 40 000 kr i månaden. Avsättningen är 17,21 procent av inkomsten. Eftersom brytpunkten för statlig skatt

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på förvärvsinkomster Juni 2008 1 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag September 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Pressmeddelande 19 mars 2013 Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Garantipensionären har fått den bästa ekonomiska utvecklingen av typhushållen boende i hyreslägenhet, räknat i

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936)

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) YTTRANDE 10 maj 2011 Dnr. 6-10-11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) KONJUNKTURINSTITUTETS SAMLADE BEDÖMNING

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll Sverige Regeringens budgetproposition för 2017 presenterades den 20 september. I den fortsätter regeringen

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2001-09-20 Välkommet stöd till småbarnsfamiljer Förändringarna är som vanligt många för hushållen. Det positiva med denna budgetproposition

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG

SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG SPARADE SLANTAR BÖR INTE HINDRA MÖJLIGHET TILL BOSTADSTILLÄGG Sammanfattning För pensionärer med låga inkomster påverkas bostadstillägget kraftigt av att äga ett mindre fritidshus eller ha en ekonomisk

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen Ålderspension försäkringsanalys Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges

Läs mer

Positiv start på det nya årtusendet

Positiv start på det nya årtusendet Pressmeddelande Från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Stockholm den 20 september 1999 Kommentar till budgetpropositionen: Positiv start på det nya årtusendet De flesta hushåll kan se fram

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer