Måndagen den 16 februari 2015, kl Kommungården, Bennäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndagen den 16 februari 2015, kl. 9.00 11.05. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 16 februari 2015, kl Kommungården, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Sundqvist, Carola Boström, Peter Ekstrand, Anne Hellén, Ulla Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Djupsjöbacka, Mikael Grankulla, Sven Stenman, Ulf Kapténs, Gun Flén, Elli Palm, Maria Willman, Gösta fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande t.f. stadsdirektör finskspråkig representant fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande stadsdirektör Pedersöre Pedersöre Pedersöre Jakobstad Jakobstad Jakobstad Jakobstad Kronoby Kronoby Kronoby Larsmo Larsmo Larsmo Nykarleby Nykarleby Nykarleby Övriga närvarande Löf, Gundel Nybäck, Maria Backman, Johanna kanslichef tf. VD projektledare Pedersöre Concordia Concordia Paragrafer 1-14 Underskrifter Stefan Svenfors ordförande Gundel Löf sekreterare Protokollsjustering Gun Kapténs Ulf Stenman Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 2 1 Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet Kallelse och föredragningslista har sänts till samarbetsnämndens medlemmar onsdagen den 11 februari Kommundirektör Stefan Svenfors öppnade årets första sammanträde, hälsade ledamöterna välkomna och konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 Val av två protokollsjusterare Samarbetsnämnden utser två protokollsjusterare för mötet. Samarbetsnämnden utsåg Gun Kapténs och Ulf Stenman från Larsmo att justera protokollet.

3 3 3 Konstituering Pedersöre kommun sköter ordförandeskapet för åren Verkställande av beslut sker i samarbete mellan Pedersöre kommun och Concordia. Concordia sammanställer efter mötet ett kort pressmeddelande där det efter varje behandlat ärende finns utsatt en kontaktperson. Det offentliga protokollet publiceras i Jakobstadsnejdens webbportal och Pedersöre kommuns hemsida genast när protokollet har justerats. Enligt instruktionen för Kommunala samarbetsnämnden bör kallelsen till sammanträde ske minst fem dagar före sammanträdesdagen. - Samarbetsnämnden utser ordförande och viceordförande för åren bland Pedersöre kommuns representanter - Samarbetsnämnden godkänner att kallelsen och föredragningslistan sänds till medlemmarna elektroniskt minst fem dagar före sammanträdesdagen - Samarbetsnämnden utser en sekreterare för åren Samarbetsnämnden godkänner övriga föreslagna procedurer Samarbetsnämnden godkände förslaget och utsåg Stefan Svenfors till ordförande och Henrik Sandberg till viceordförande för åren , samt kallade kanslichef Gundel Löf till sekreterare.

4 4 4 Godkännande av föredragningslistan Samarbetsnämnden godkände föredragningslistan med följande tilläggsärende: - Lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen.

5 5 5 Gymnasieutbildningen i regionen Dnr: 44/2015 Vid ett diskussionstillfälle kring gymnasieutbildningen i regionen som anordnades av Kronoby kommun i januari 2015, fick regionala samarbetsnämnden i i uppdrag att leda de fortsatta diskussionerna med målsättningen att presentera ett förslag till medlemskommunerna om hur den framtida gymnasieutbildningen i regionen kunde anordnas och upprätthållas. Kommunerna har fått brev från Undervisnings-och kulturministeriet med information om att de nuvarande upprätthållartillstånden för andra stadiets utbildning upphör Vidare innehåller brevet direktiv gällande ansökningsprocessen för anordnande av gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Till följd av detta bör regionen diskutera ett fördjupat samarbete och samordning av gymnasieutbildningen utgående från de utmaningar som den framtida finansieringen av utbildningen skapar och de krav som ministeriet ställer på upprätthållarna. Ansökan om upprätthållartillstånd ska vara ministeriet tillhanda Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och tillsätter en arbetsgrupp med tre representanter från varje medlemskommun, med uppgift att utarbeta en gemensam linje för hur gymnasieutbildningen i regionen ska ordnas. Arbetsgruppen utarbetar klara ställningstaganden för var gymnasieutbildning ska finnas, hur samarbete mellan gymnasierna ska förverkligas och hur många studieplatser för gymnasieutbildning som ska finnas i regionen, samt hur upprätthållarskapet kunde formaliseras. Arbetsgruppen förbereder med snabb tidtabell, en gemensam anhållan om upprätthållartillstånd som medlemskommunerna tar ställning till. Arbetsgruppen kan tillsätta underarbetsgrupper för det praktiska arbetet. Samarbetsnämndens ordförande utses till ordförande och sammankallare för arbetsgruppen. Samarbetsnämnden godkände förslaget och tillsatte följande arbetsgrupp bestående av två representanter från Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre och tre representanter från Jakobstad: Bengt-Johan Skullbacka, Michael Djupsjöbacka, Ulf Stenman, Gun Kapténs, Elli Flén, Gösta Willman, Henrik Sandberg, Stefan Svenfors, Brita Brännbacka-Brunell, Ulla Hellén och Jan Levander. Till sekreterare i arbetsgruppen kallas Rolf Sundqvist.

6 6 Arbetsgruppen får tid för sitt arbete fram till Karlebys intresse att delta i diskussionerna utreds.

7 7 Dnr: 45/ Internationaliseringsprogram i Jakobstadsregionen Europeiska regionala utvecklingsfondens och socialfondens utdelning har minskat i Österbotten under innevarande strukturfondsperiod. Ur strategisk synpunkt bör vi ställa mål att orientera oss bättre i EU:s övriga finansieringsprogram t.ex. Östersjöprogrammet och Horizon 2020, som förutsätter internationella allianser ofta mellan åtminstone tre länder. Regionen har etablerade samarbetskonstellationer med Nordiska ministerrådet, Mittnorden kommittén, Kvarken Mittskandia, Svensk-Finska handelskammaren, WFAO med flera. Vi har även upparbetat nära kontakter till Gnosjö-Gislaved, samt kontaktsonderingar till de baltiska länderna. Tanken är att på olika utvecklingsområden proaktivt svara mot internationella initiativ. Samarbete som gäller näringslivsutveckling är ett sådant potentiellt område. På landskapsnivå pågår arbetet med smart specialisering och uppbyggnaden av den regionala innovationskapaciteten. Utvecklingsbolaget Concordia har tillsammans med yrkeshögskolorna Centria och Novia har inlämnat en projektansökan till ERUF, som gäller att bygga upp innovationsmiljön i regionen. Inom ramen för projektet Allegro Living Lab kommer en forsknings- och utvecklingsmäklare att anställas för att sammankoppla vårt näringsliv med forsknings- och utvecklingsmiljöer på olika håll. Mäkleriet stöder även vårt lokala nätverk av regionala företagstjänster (det s.k. seutu YP). Målsättning Under åren riktar regionen och konkret samarbetsnämnden gemensamt och proaktivt fokus på aktiviteter av intresse för regionens företagsamhet och företagande. Samtidigt lanseras vår dynamiska region i ett internationellt sammanhang som en exportdriven region med ett jämförelsevis exceptionellt mångsidigt näringsliv. Den framtidskonferens för regionen som utvecklingsbolaget Concordia årligen ordnar tillsammans med ett brett partnerskap, vidareförädlas till ett forum med en nordisk och internationell inramning år Målsättningen är att tillsammans med våra samarbetspartners lokalt och internationellt göra en större manifestation för vårt näringsliv och innovationskapaciteten i regionen. Målet är att befästa regionens ställning nationellt och internationellt som ett av de mest framgångsrika ekonomiområden i landet. För att lyckas med en verklig export boost krävs en samfälld mobilisering av flera aktörer och det krävs också flera finansieringskällor.

8 8 Samarbetsnämnden fattar beslut om att under de kommande två åren verka för en ökad uppmärksamhet nationellt för regionens kapacitet, en ökad internationalisering och uppbyggnad av strategiska internationella allianser. År 2016 ordnas en internationell konferens för att rikta fokus på näringslivets exportförutsättningar - framgångar och framtida utvecklingsmöjligheter och behov. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

9 9 Dnr: 46/ Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism Organisering och framtid Bakgrund: Turismsektorn i Jakobstadsregionen har potential, omsättningen har vuxit med över 60 % de senaste sju åren. Jakobstadsregionens kommuner har kanaliserat och jobbat med marknadsföring främst med genom 7 Broars Skärgård rf. På fältet har man uttalat önskemål om att man i regionen bättre borde kunna paketera turismprodukter och åstadkomma en försäljningsorganisation. Medvetenheten om att turismprodukterna borde vara synnerligen lättillgängliga för kunden finns, men ingen aktör har tagit sig an uppgiften. Erfarenheterna från annat håll också med betydligt större turismsektor, visar att vinsterna är små och att offentliga satsningar behövs. Avsaknaden av paketeringsfunktion och försäljningsorganisation har skapat frustration på många håll och följaktligen verkar det som att aktörerna har glidit isär och dialogen mellan turistföretagarna och de offentliga aktörerna har minskat. Karaktäristiskt för Jakobstadsregionens turism är också att här finns många små turistföretagare som helt enkelt inte har haft kapacitet att involvera sig i gemensamt utvecklingsarbete. Jakobstadsregionens turismsektor ligger mellan två tydliga turistiska utvecklingsnoder; nämligen Visit Kokkola och Visit Vasa. Samarbetet med Karleby turism är gott, och staden Jakobstads turistbyrås turistpaket erbjuds säljs därifrån. Såväl i Karleby, Seinäjoki som Vasa har koncentrerat turismfrågorna i egna bolag. I verksamhetsplanen för staden Jakobstad finns noterat för detta år att turismfrågornas organisering ska ses över. Frågan om vad som behöver göras för att spänna för turismaktörerna och företagarna i en nystart för en hållbar och lönsam turismsektor lyftes upp på agendan under 7 Broars Skärgårds seminarium den 28 augusti Då gavs Utvecklingsbolaget Concordia som neutral part i uppgift att ta sig an att arbeta med frågan. Den 2 oktober 2014 ordnade utvecklingsbolaget ett öppet forum och en workshop kring regionens turism. Uppdraget passar väl in i Concordias förtydligade roll som faciliterare av nätverksdrivet utvecklingsarbete. Tanken och modellen för optimering av nätverksutveckling har Concordia från Aaltouniversitetets Mind-grupp som också involverades i den första workshopen. Regionalutvecklingsteamet på Concordia har förankrat med olika aktörer en vägkarta för hur regionen nu ska bearbeta de mest akuta frågeställningarna. Till saken hör att 7 Broars Skärgård för närvarande också vill begrunda sin roll och uppgift. Ytterligare en workshop har hållits mellan Concordia och 7 Broars skärgård rf. På mötet arbetade vi fram en enkät till besöksnäringens representanter som sänds ut i mars.

10 10 Få eller knappast någon har för närvarande en faktisk och grundad uppfattning om vilka de olika aktörernas åsikter, tankar och kapaciteter är. Oklart för många är också på vilka alternativa och hållbara sätt man kunde reorganisera ambitionerna och optimera befintliga resurser för turismutvecklingen och -tillväxten. Den samlade bedömningen är att vi borde göra en inventering av olika möjliga scenarion för hur turismfrågorna bäst kan drivas i framtiden med beaktande av fältets åsikter. Utredningen genomförs i Utvecklingsbolaget Concordias regi i samarbete med 7 Broars skärgård rf. Respektive organisation deltar med lika stora finansieringsandelar. Eventuellt kan vi erhålla landskapsutvecklingsmedel. Syftet är att hitta modellen för en optimerad organisering av resurserna för turismutvecklingen och tillväxten i Jakobstadsregionen på sikt och samtidigt involvera besöksnäringens företagare i utvecklingsarbetet. Utredningsprojektet genomförs som en dialog med företagarna på fältet och avsikten är att skapa evidens som underlag för beslut. Djupintervjuerna kompletteras med en enkät. Arbetet ska ringa in och dokumentera turismföretagarnas behov, önskemål och beredskap att engagera sig i gemensamt utvecklingsarbete. Samarbetsnämnden rekommenderar att utredningen görs och att Concordia anhåller om landskapsutvecklingsmedel för ändamålet. Samarbetsnämnden godkände förslaget och gav Concordia i uppdrag att hålla i det praktiska med utredningen.

11 11 Dnr: 47/ Avtal gällande verksamhet vid Jakobstadsnejdens musikinstitut - Pietarsaarenseudun musiikkiopisto Samarbetskommunerna kring Jakobstadsnejdens musikinstitut- Pietarsaarenseudun musiikkiopisto har vid förhandlingar kommunernas representanter emellan, kommit överens om att föra ett förslag till reviderat avtal till samarbetsnämnden för diskussion. Samarbetsnämnden diskuterar utkastet till reviderat avtal och ger rekommendation om godkännande till medlemskommunerna. Samarbetsnämnden diskuterade ärendet och beslutade rekommendera att medlemskommunerna godkänner avtalet.

12 12 Dnr: 48/ Anhållan om understöd 2015; Jakobstads Sinfonietta Finansieringen av Jakobstads Sinfonietta har fördelats så att Jakobstad stått för 75 %, kommunerna i Jakobstadsregionen, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre för 15 %, samt övriga kommuner inom SÖFUK för 10 % av de kommunala betalningsandelarna. Jakobstads Sinfonietta anhåller om fortsatt understöd för orkesterverksamheten enligt samma andelar som för projektet den finlandssvenska professionella utbildningsorkestern fördelat på följande sätt: Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Samarbetsnämnden tar ställning till om samarbetet ska fortsätta och ger sin rekommendation till kommunerna. Samarb 33/14 Samarbetsnämnden vill få möjlighet att bekanta sig med Sinfoniettans bokslut och budget, innan ärendet förs till kommunerna för beslut. Ärendet tas upp på nytt på samarbetsnämndens nästa möte. Samarbetsnämnden fattar beslut om rekommendation till kommunerna. Samarbn 9 Samarbetsnämnden beslutade rekommendera att kommunerna fortsätter att stöda Jakobstads Sinfonietta med ett bidrag.

13 13 Dnr: 49/ Samarbetsnämndens projektbudget 2015 Samarbetsnämnden fattade 2009 första gången beslut om en egen årlig budget, som används för medfinansiering till regionala och samregionala projekt. Budgetens storlek har årligen varit euro. Användningen följs upp på årsbasis samt i samband med att beslut om beviljande av finansiering till olika projekt fattas av nämnden. Projekt som finansierats via budgeten under är Welcome Office, Selling regional tillväxt genom kultur, Innovativ integration och Start Up. På grund av programperiodsbyte har det inte kommit in nya ansökningar om medfinansiering under 2014, men nu då de olika programmen öppnas för ansökan aktiveras behovet av medfinansiering. Bilaga: Projektbudget 2015 Samarbetsnämndens projektbudget 2015 föreslås uppgå till ,00 euro Samarbetsnämnden godkände förslaget.

14 14 Dnr: 50/ Uppföljning av kommunstrukturutredningen Kommunerna inom samarbetsnämndens område samt Evijärvi kommun genomförde en kommunstrukturutredning under år Kommunstrukturutredningens styrgrupp överlämnade utredningsmaterialet samt ett utkast till fusionsavtal till primärkommunerna i december Fullmäktigeförsamlingarna i Kronoby, Nykarleby och Pedersöre har förkastat förslaget till fusionsavtal, Jakobstad och Larsmo har inte fattat beslut i ärendet. Utredningsmaterialet är omfattande och de arbetsgrupper som arbetat med olika temaområden har samlat ett stort material som borde användas i ett fortsatt samarbete i regionen. Samarbetsnämnden utgör det naturliga samarbetsforumet för en fortsatt diskussion kring ett fördjupat samarbetet utgående från det material som producerats inom ramen för kommunstrukturutredningen. Samarbetsnämnden diskuterar hur strukturutredningens material kan användas för ett fördjupat samarbete, samt identifierar samarbetsområden och enskilda samarbetsprojekt som kan fördjupas i regionen eller bilateralt mellan kommunerna. Samarbetsnämnden begär till nästa möte, förslag från samarbetskommunerna på teman eller enskilda projekt som kunde vidareutvecklas till ett fördjupat samarbetet på området. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

15 15 12 Mötestidtabell våren 2015 Enligt instruktionen sammanträder samarbetsnämnden vid behov, dock minst 2 gånger per år. Samarbetsnämnden sammanträder och Sammanträdena börjar kl och sammanträdesplats är kommungården i Bennäs. Samarbetsnämnden godkänner den föreslagna tidtabellen. Samarbetsnämnden beslutade hålla vårens sammanträden och (ändrades från ).

16 16 Dnr 60/ Anmälningsärenden 1. PM från arbetsgruppen för integrationsarbete Ett PM från arbetsgruppen för integrationsarbete bifogas föredragningslistan. Ur PM:et framgår bl.a. tidtabellen för mottagningen av kvotflyktingar Samarbetsnämnden antecknar PM:et för kännedom. Samarbetsnämnden antecknade PM:et för kännedom.

17 17 Dnr: 59/ Lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen Samarbetsnämndens kommuner ingår bland dem som för några år sedan inom TEorganisationen tilldelades resurser för samserviceverksamhet. Nuvarande samarbete kring samservice INTRO sköts med två kommunalt anställda (med social kompetens) och 2 personer från TE-byrån. I INTROs nätverk ingår också Fpa och hälsovårdscentralen. Nätverkets uppgift är att erbjuda stöd i livskompetens och sökande av arbete, samt erbjuda arbetslösa personer mångåriga rehabiliterande och aktiverande åtgärder. Kunder är främst långtidsarbetslösa och svårsysselsatta ungdomar. I samband med att INTRO startades, gjordes den som en sidobyrå till Karleby TYP. Numera jobbar IN- TRO mycket självständigt. De två kommunala socialkoordinatorerna är på staden Jakobstads lönelista. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt användning. En ny lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft Enligt denna kommer kommunernas andel av arbetsmarknadsstödet att märkbart stiga (fullt ut ). Verksamheten kommer också i viss mån att förändras från det som INTRO för närvarande handhar. Personer som sannolikt kommer att beröras är de som - har fått arbetsmarknadsstöd minst 300 dagar - har fyllt 25 år och där arbetslösheten har pågått tolv månader - är under 25 år och där arbetslösheten har pågått sex månader Enligt lagens 7 skall det finnas ett behövligt antal ledningsgrupper inom TE-byråns område (Vasa TE-byrå verkar från Kristinestad till Perho (Keskipohjanmaa ingår). Det finns tre olika alternativ för hur samarbetsnämndens kommuner kan ordna tillhörigheten: - Tre grupper inom TE-byråns område: Vasanejden (Kristinestad-Vörå), Karlebynejden (Keskipohjanmaa) och Jakobstadsnejden (samarbetsnämndens kommuner). - Två grupper: Vasa och Karleby. Sannolikt kommer Keskipohjanmaa att ordna en egen ledningsgrupp för sitt område. Jakobstadsnejden ansluter sig hit (en inbjudan har redan getts muntligen). - Två grupper: Vasa och Karleby. Jakobstadsnejden ansluter sig till Vasa-gruppen. TE-byrån kommer att kalla kommunernas representanter till Norrvalla för en diskussion den 4 mars Personaldirektör Rune Wiik på staden Jakobstads personalbyrå efterhör samarbetsnämndens synpunkter på hur man vill ordna tillhörigheten i fortsättningen.

18 18 Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och ger vägkost inför diskussionen på Norrvalla Samarbetsnämnden beslutade gå in för alternativet med tre grupper, dvs att samarbetsnämndens kommuner skulle bilda en egen grupp för detta.

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs

Måndagen den 27 februari 2017, kl Pedersöre kommungård, Bennäs 27.02.2017 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 27 februari 2017, kl. 9.00 10.55. Pedersöre kommungård, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Henriksson, Anna-Maja

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 13.6.2011 5/53 Sammanträdestid Måndagen den 20 juni 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Hästöskatan, Hästövägen 940 Ärendets nummer Ärende 41. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 42. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

JAKOBSTADSREGIONENS GYMNASIENÄMND

JAKOBSTADSREGIONENS GYMNASIENÄMND 1 Sammanträdestid: Måndagen den Kl. 15.00 16.15 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande ordinarie Sandberg, Henrik, Pedersöre, ordförande Dahlin, Christian, Pedersöre, viceordförande Byggmästar,

Läs mer

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl

Sammanträdestid: Onsdagen den , kl 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kronoby gymnasium 14 Sammanträdets öppnande 3 15 Val av protokollsjusterare 3 16 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 7.11.2011

KALLELSESIDA Utfärdat 7.11.2011 KALLELSESIDA Utfärdat 7.11.2011 8/87 Sammanträdestid Måndagen den 14 november 2011, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby folkhögskola Ärendets nummer Ärende 66. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 67. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Kommungården, Bennäs. kanslichef tf. VD regionutvecklare projektledare utbildningsdirektör regionplanerare. Stefan Svenfors ordförande

Kommungården, Bennäs. kanslichef tf. VD regionutvecklare projektledare utbildningsdirektör regionplanerare. Stefan Svenfors ordförande PEDERSÖRE KOMMUN Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden PROTOKOLL 4/2015 28.09.2015 48 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 28 september 2015, kl. 09.00 11.00. Kommungården, Bennäs Beslutande

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.05.2009 1 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 09.00 Observera tiden!! Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 31 Laglighet och beslutförhet 32

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården i Larsmo, sessionssalen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården i Larsmo, sessionssalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Larsmo, sessionssalen Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 06.02.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljustering

Läs mer

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo

KALLELSESIDA Komungården i Larsmo KALLELSESIDA Utfärdat den 8.9.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Ärendets nr Ärende 53 Laglighet och beslutförhet 54 Protokolljustering 55 Ansökan om finansiering

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat

KALLELSESIDA Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 28.5.2012 3/27 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 22. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 23. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2008 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Torsdag 10.01.2008 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommungården, styrelserummet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommungården, styrelserummet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2013 3/25 Sammanträdestid Torsdagen den 12 september 2013, kl. 10.00 11.52 Sammanträdesplats Kommungården, styrelserummet Beslutande: Ersättare: Krokfors, Sune Granvik, Nils-Anders

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2007. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 52 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 81

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2007. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 52 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 81 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Måndag 20.08.2007 kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 52 Sammanträdets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården i Larsmo, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 20.08.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården i Larsmo, sessionssalen Ärendets nr Ärende 44 Laglighet och beslutförhet 45 Protokolljustering

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2008. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 6 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 10

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2008. Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 6 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 10 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2008 8 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Tisdag 12.02.2008 kl. 10.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 6 Sammanträdets

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 65 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 98

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 65 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 98 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 11/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Måndag 22.10.2007 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 65 Sammanträdets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Stenbäck, Mats Bjon, Inger Fröjdö, Benita. Kronoby, den 11 december 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 19/2015 19/377 Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 18:00-19.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2014 Svenska skolsektionen Tid 05.08.2014 kl. 18.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 124

Läs mer

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Utmaningarna är många inför genomförandet av Sote-reformen Kanske flera här än inom många andra områden i landet Vi har landets friskaste befolkning

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat. xx.xx Restaurang Marina s Södra Terjärvvägen

KALLELSESIDA Utfärdat. xx.xx Restaurang Marina s Södra Terjärvvägen Sammanträdestid xxdagen 32, kl. 18:45 KALLELSESIDA Utfärdat xx.xx.2016 1/8 Sammanträdesplats Restaurang Marina s Södra Terjärvvägen Ärendets nummer Ärende 32. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 33. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kronoby folkhögskola, glaspalatset

KALLELSESIDA Utfärdat Kronoby folkhögskola, glaspalatset KALLELSESIDA Utfärdat 04.05.2016 2/20 Sammanträdestid Torsxdagen den 12 maj 2016, kl. 18:00 Sammanträdesplats Kronoby folkhögskola, glaspalatset Ärendets nummer Ärende 14. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 15.

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 6/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 6/2013 Måndag kl. 09.00 Optima, Hagagränd 3, Terjärv Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism - utredning

Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism - utredning Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism - utredning Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Marika Kjellman, 21.10.2015 Turismutredning i Jakobstadsregionen 2015 Inledning

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 84 Sammankallelse och beslutfördhet 85 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 86 Skrivelse till ÅHS styrelse

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20.01.2014 1 Sammanträdestid Måndagen den 20 januari 2014 kl 18.30-19.30 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 Tid Torsdag 11.09.2014, kl. 13.00 Plats: Stadskansli Ärenden 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Dagens gäst 44 Föregående mötesprotokoll 45 Utveckling av äldrerådens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 09.07.2014 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 129 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.6.2010

Sammanträdesdatum 17.6.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 84 Sammankallelse och beslutfördhet 85 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 86 Skrivelse till ÅHS styrelse

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 39 Sammankallande och beslutförhet 40 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 41 ÅHS avtal - uppsägning 42 Konfidentiellt

Läs mer

Kommungården i Bennäs

Kommungården i Bennäs 1 Sammanträdestid: Onsdagen den, kl. 15.00-17.00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Sida 21 Sammanträdets öppnande 3 22 Val av protokollsjusterare 3 23 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Sammanträdesdatum Strandvall, Göran Byggmästar, Liane Bjon, Inger Karlström, Kaisa Rönnqvist Åsa Vistbacka-Granlund, Johanna

Sammanträdesdatum Strandvall, Göran Byggmästar, Liane Bjon, Inger Karlström, Kaisa Rönnqvist Åsa Vistbacka-Granlund, Johanna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2016 1/1 Sammanträdestid Tisdagen den 15 mars 2016, kl. 14:00-16:05 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer