Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2014"

Transkript

1 Arbetsrapport :14 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist & Per Åsbrink

2

3 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist & Per Åsbrink

4 Arbetsrapport :14 FoU Välfärd Region Gävleborg Layout: Gunilla Bloom Lundqvist

5 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 BAKGRUND... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Bortfall... 4 Disposition... 4 DEL 1. RESULTAT TOTALT VILKA ÄR BARNEN?... 5 Antal barn... 5 Barnens kön... 5 Barnens ålder... 6 Hur barnen bor... 7 Rekryteringsvägar... 7 Grupper första halvåret... 8 Annat stöd... 9 Problemen hos barnens föräldrar...10 Tidigare deltagande i grupp...11 Resultat hur upplever barnen gruppverksamheten,?...12 DEL 2. ÖPPNA FRÅGOR BARNENS ÅSIKTER...14 BILAGA 1. ENKÄT FÖR BARN OCH UNGDOMAR...16

6 4 Bakgrund 2011 startade FoU Välfärd en forskarcirkel med representanter för stödgrupperna för barnoch unga i länet vars föräldrar har problem med alkohol/narkotika, psykiska problem, använder våld eller befinner sig i separationskonflikt. Stödgruppsverksamheterna har beskrivits i en rapport från forskarcirkeln. En gemensam dokumentationsmall har tagits fram för att fr.o.m. kunna samla in och sammanställa statistik från stödgrupperna samt dokumentera vad verksamheten har betytt för dem som deltagit. Syfte Det finns ett behov av att öka kunskapen om barnen som deltar i gruppverksamheter, såsom familjeförhållanden, problem i familjen, andra stödåtgärder för det enskilda barnet samt barnens upplevelse av gruppverksamheten. Metod Barnen har besvarat en enkät (se bilaga 1). Gruppledarna har överfört svaren på dessa enkäter i en excelmall. Resultatet från deltagande kommuner har sammanställts av FoU Välfärd. Bortfall Vi beräknar ett bortfall mellan 8 10 %. Det har varit hög närvaro vid avslutningsträffarna då enkäterna har fyllts i. Bortfaller beror till största delen på frånvaro vid dessa. För denna rapport, första halvåret, kan inte fullständiga data redovisas för Sandviken, eftersom besvarade enkäter inte inkommit. För Sandviken redovisas: antal barn, kön och ålder. Disposition Del 1: Redovisning av resultatet totalt från sex kommuners gruppverksamheter. Del 2: Barnens åsikter

7 5 DEL 1. Resultat totalt Vilka är barnen? Antal barn Sex kommuner har inlämnat dokumentation kring barnen i gruppverksamhet första halvåret. 68 barn deltog i gruppverksamhet i sex av länets kommuner. Ökningen i Bollnäs bedöms bero på aktiv rekrytering, där har man bedrivit fyra grupper, vilket är vad man klarar med befintliga personalresurser (tabell 1). Tabell 1. Antalet barn i gruppverksamhet efter kommuner. Första halvår Antal barn. Sandviken Gävle Söderhamn 9 7 Bollnäs Ovanåker Ljusdal Hudiksvall Totalt Barnens kön Fler flickor (65 %) än pojkar (35 %) deltog i gruppverksamheterna första halvåret. Sammantaget för perioden ( ) finner vi fler flickor än pojkar i gruppverksamheterna (tabell 2). Tabell 2. Kön.. Antal och procent. Pojke % 35 % 35 % Flicka % 65 % 65 % Totalt % 100 % 100 % 1 Fullständiga data kan inte redovisas för Sandviken eftersom besvarade enkäter inte inkommit. För Sandviken redovisas; antal barn, kön, ålder.

8 6 Barnens ålder var 69 % av barnen var mellan 7 12 år och 29 % mellan år. Totalt för perioden är de flesta barnen i åldersgruppen 7 12 år. Andelen tonåringar har dock ökat. Förklaringen till detta är till största delen att man i Bollnäs haft en sorg-grupp för pojkar och en tonårsgrupp för flickor (tabell 3). I genomsnitt var barnen 11 år (10,93). Tabell 3. Åldersgrupp.. Antal och procent. 0 6 år % 3 % 0 % 7 12 år % 83 % 69 % år % 14 % 29 % år % 0 % 1 % Totalt % 100 % 100 %

9 7 Hur barnen bor För noteras att 28 % av barnen bor med en ensamstående mamma, 27 % med en biologisk förälder + styvförälder och 22 % bor med mamma och pappa växelvis (tabell 4). Tabell 4. Hur bor barnet?. Antal och procent. Bor med båda föräldrarna % 8 % 10 % Bor med förälder + styvförälder % 15 % 27 % Bor med ensamstående mamma % 23 % 28 % Bor med ensamstående pappa % 6 % 8 % Växelvis boende hos mamma/pappa % 32 % 22 % Familjehem - släkting placering % 3 % 0 % Familjehem - främmande familjehem % 9 % 5 % Annan familjesituation % 3 % 0 % Totalt % 100 % 100 % Om vi kategoriserar barnens familjeförhållanden utifrån andel barn som lever med sina båda biologiska föräldrar respektive i andra familjeförhållanden finner vi att 10 % av barnen lever med sina båda biologiska föräldrar. En majoritet av barnen (85 %) lever i splittrade familjer och i andra familjeförhållanden (tabell 5). Tabell 5. Andel barn i splittrade familjer.. Antal och procent. Antal Procent Bor med båda biologiska föräldrarna 6 10 Andra familjeförhållanden Placerad i familjehem eller annan familjesituation 3 5 Totalt Rekryteringsvägar Närmare hälften av barnen (46 %) erhöll information om barngruppsverksamheten via socialtjänsten, 21 % genom skolan och 21 % via sin släkt, bekanta eller kompisar. Andelen barn som erhållit information från socialtjänsten har ökat över perioden (från 42 till 46 %). Ande-

10 8 len som fått information via skolan varierar mycket, vilket visar på behovet av att kontinuerligt informera skolan om gruppverksamheten. Andra kanaler för information kan t ex vara via media. (tabell 6). Tabell 6. Information om barngruppen.. Antal och procent. Första halvår Genom socialtjänsten % 41 % 46 % Genom skolan % 30 % 21 % Genom min släkt/bekanta/kompisar % 30 % 21 % Genom annan % 0 % 11 % Totalt % 100 % 100 % Grupper första halvåret Den vanligaste typen av gruppverksamhet i kommunerna var Barn till separerade föräldrar (28 barn). Gävle har haft grupp för Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och Bollnäs för Barn i sorg (gäller sorg-gruppen för pojkar och halva tonårsgruppen för flickor). Beroende på antal gruppledare med utbildning i olika material kan man starta olika grupper och vara flexibel efter barnens behov. I Bollnäs finns t ex tio utbildade ledare, inom såväl socialtjänsten som skolan och kyrkan som kan erbjuda grupper. I Söderhamn utbildas nu två gruppledare inom socialtjänsten, tidigare har BILDA stått för gruppledningen. Rektorernas och kuratorernas inställning är av stor betydelse för rekryteringen, det skiljer mycket mellan skolorna, det gäller såväl de kommunala som de privata. Även engagerade politiker kan ha stor betydelse. För att man ska kunna starta en grupp behövs ett visst antal barn, varför alla grupper inte starttas varje halvår, helårsstatistiken ger därför en bättre helhetsbild (tabell 16). Tabell 7. Typ av grupp efter kommuner.. Antal. Vilken grupp har avslutats Sandviken (ingen uppgift) Missbruk Psykisk ohälsa Barn till separerade föräldrar Barn i sorg Gävle Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ljusdal Totalt

11 9 Annat stöd Över hälften av barnen (69 %) erhåller inte något annat stöd än från barngruppverksamheten, denna andel har ökat. Detta visar på gruppernas stora betydelse för dessa barn. 16 % erhåller särskilt stöd i skolan och 13 % är aktuella för insatser från socialtjänsten samt 8 % inom BUP. (tabell 8). Tabell 8. Får barnet stöd från någon annan?. Antal och procent. Första halvår Nej, ingen annan hjälp Ja, hjälp inom socialtjänsten 59 % 55 % 69 % % 11 % 13 % Ja, BUP % 6 % 8 % Ja, Barnhabiliteringen % 0 % 2 % Ja, Stöd i skolan % 23 % 16 % Ja, Barn och familjehälsan % 5 % 2 % Ja, annan hjälp % 11 % 2 % Totalt % av barnen erhåller en stödinsats utöver barngruppverksamheten och 3 % av barnen har två pågående stödinsatser utöver deltagande i gruppverksamhet. Över tid ( ) noteras att andelen barn som inte har några andra insatser förutom barngruppen har ökat (från 59 till 67 %) (tabell 9). Tabell 9. Antal stödinsatser?. Antal och procent. Antal hjälpinsatser Första halvår % 55 % 67 % % 35 % 26 % % 8 % 3 % % 2 % 3 % Totalt % 100 % 100 %

12 10 Problemen hos barnens föräldrar De vanligaste problemen är separationskonflikter (43 %), följt av missbruk (38 %), psykiska problem (25 %) och våld mellan vuxna (5 %). I jämförelse med tidigare år har andelen med missbruk i familjen minskat och psykiska problem ökat. Därutöver förekommer också sorg om en förälder har dött, sorg kan vara kopplat till missbruk, men också till annan sjukdom eller olycka. Då alla grupper inte startas i alla kommuner varje halvår så ger helårsstatistiken en mer rättvisande bild än data för endast första halvåret (tabell 10). Tabell 10. Problem i familjen.. Antal och procent. Första halvår Missbruk % 45 % 38 % Psykiska problem % 11 % 25 % Våld mellan vuxna i hemmet % 3 % 5 % Separationskonflikter % 51 % 43 % Andra problem % 18 % 21 % Totalt Hos 74 % av familjerna förekommer en problematik, i 17 % av familjerna föreligger två samtidiga problem och i 9 % (antal 4) föreligger tre samtidiga problem i familjen (tabell 11). Tabell 11. Antal problem i familjen.. Antal och procent. Antal problem Första halvår % 75 % 74 % % 23 % 17 % % 0 % 9 % % 2 % 0 % Totalt % 100 % 100 % 41 % av barnen har deltagit i gruppverksamhet Barn till separerade föräldrar, som liksom är den största gruppen, och 26 % i gruppverksamhet Barn till missbrukande föräldrar.

13 11 Sorg-gruppen för pojkar och tonårsgruppen för flickor i Bollnäs har i statistiken lagts in under Barn i familjehem och i några fall under Barn till separerade familjer. (tabell 12). Tabell 12. Vilken grupp har barnet avslutat?. Antal och procent. Första halvår Missbruk % 29 % 26 % Psykisk ohälsa % 5 % 21 % Bevittnat våld % 0 % 0 % Barn till separerade föräldrar % 62 % 41 % Barn i familjehem % 5 % 12 % Missbruk samt psykisk ohälsa % 0 % 0 % Totalt % 100 % 100 % Tidigare deltagande i grupp Mer än hälften av barnen (62 %) har aldrig tidigare gått i grupp. Av de barn som tidigare har deltagit i gruppverksamhet har de flesta av barnen gått i grupp Barn till missbrukande föräldrar, men andelen som tidigare gått i grupp Barn till separerade föräldrar har ökat. Detta kan ses mot bakgrund av att det är lättast att rekrytera till denna grupp, men att det under grupprocessen kan framkomma att det även finns andra problem i familjen (tabell 13). Tabell 13. Har barnet tidigare gått i grupp? Antal och procent. Första halvår Nej, aldrig tidigare gått i grupp % 78 % 62 % Ja, grupp Missbruk % 12 % 18 % Ja, grupp Psykisk ohälsa % 2 % 3 % Ja, grupp Bevittnat våld Ja, grupp Barn till separerade föräldrar 4 % 0 % 2 % % 6 % 15 % Annan grupp % 5 % 0 % Totalt

14 12 Resultat hur upplever barnen gruppverksamheten,? (bortfall = 7) Mer än hälften (54 %) av barnen anser att gruppen har varit till mycket god hjälp, vi finner bl.a. att 70 % anser att det har varit mycket bra att träffa andra barn med liknande erfarenheter (tabell 14). Tabell 14. Om att gå i gruppen.. Procent. Jag tycker att gruppen har varit till god hjälp Jag har blivit lyssnad till i gruppen Det har varit bra att träffa andra med liknande erfarenheter Instämmer inte alls Instämmer helt Som exempel noterar vi att 35 % (betyg 5) instämmer helt i att de nu vet mera om missbruk/- psykisk sjukdom/våld. 33 % av barnen instämmer helt att det har blivit lättare att be om hjälp efter gruppen (tabell 15). Tabell 15. Efter gruppen. Procent. Nu vet jag mer om missbruk m.m. * Jag har lättare att säga vad jag tycker till mina föräldrar nu Nu har jag lättare att be om hjälp Jag kan lättare uttrycka mina känslor Jag tänker mer på mig själv och vad jag behöver * Jag har lättare att säga vad jag tycker till mina kompisar ** Instämmer inte alls Instämmer helt Vid en sammanställning, i fallande skala, av medelvärden (skala 1 5) kring barnens upplevelser av gruppverksamheten finner vi att det högsta medelvärdet (mest nöjd) rör upplevelsen av att träffat andra barn med liknande erfarenheter (4,46), följt av upplevelsen av att ha blivit lyssnad till i gruppen (4,26). I jämförelse med noteras bättre medelvärden t.ex. rörande kunskap om missbruk m.m. samt att barnen har fått förmågan att mer tänka på sig själv och vad man behöver (tabell 16).

15 13 Tabell 16. Sammanställning medelvärden. Skala = mycket dåligt, 5 = mycket bra. och. Medelvärde. Första halvåret Medelvärde Första halvåret Medelvärde Det har varit bra att träffa andra barn med liknande erfarenheter 4,46 4,63 Jag har blivit lyssnad till i gruppen 4,26 4,72 Jag tycker att gruppen har varit till god hjälp 4,21 4,18 Nu vet jag mera om missbruk/psykisk sjukdom/våld mellan vuxna 3,87 3,59 Nu har jag lättare att be om hjälp när jag behöver det 3,59 3,72 Jag tänker mer på mig själv och vad jag behöver 3,58 3,44 Jag kan lättare uttrycka mina känslor efter att jag gått i gruppen 3,57 3,69 Jag har lättare att säga vad jag tycker till mina kompisar 3,43 3,81 Jag har lättare att säga vad jag tycker till mina föräldrar nu 3,33 3,58

16 14 DEL 2. Öppna frågor Barnens åsikter Barnen fick i slutet av enkäten skriva ner sina upplevelser av gruppverksamheten. Vad är du mest nöjd med? Alla trevliga personer jag träffat! Att få prata om mamma även om det har varit det jobbigaste. Att jag fått lära mig mer om hur det är när man dricker Att jag känner mig säkrare som person Att man lär sig mycket om droger och annat, som exempel oro. De var bra lärare och det var kul Exakt allt!! + Maggi Få fika, prata Jag älskade alla dessa kompisar som man träffade och de roliga aktiviteter som vi gjorde. Allting var roligt och sådär. Men pyssla är väl alltid kul! Att få träffa andra ungdomar som har gått igenom samma sak och dela sina erfarenheter. Och att jag har fått flera vänner i processen. Att jag har fått hjälp och gott fika! Att man blir omtyckt Att träffa andra som har ungefär samma problem Det är kul och jag har fått veta mer om tonåringar i min ålder Fikat för att då kändes det som dom flesta sa det dom ville säga! Göra olika saker och träffa andra som har som mig. Jag är mest nöjd med att prata med andra och få höra vad andra tycker och känner och själv få säga hur jag känner/tycker Att fröknarna är snälla. Att ha det bra när jag är där Att jag har fått lärt mig mer om missbruk. Att man får säga vad man tycker och tänker. Bra ledare och helt ok "kompisar", tystnadsplikt osv Fika, roligt att prata med andra Fikat och humorn Jag har lärt mig mer. Kasta gosedjur leka+ musik Lekarna Maggi och ungdomarna i gruppen Man får nya vänner och folk förstår en bättre eftersom de varit med om samma saker. Nalleleken, kladdkaka, marängswisch/bananer/grädde, oboy Prata med andra. träffa nya kompisar Tycker om att leka

17 15 Vad skulle kunna vara bättre? Att ha längre tid Att leka mer Att man kunde välja om man ville gå med flickor eller pojkar ifall det var någon som hade svårt att uttrycka sig med båda. Att prata mer Bättre mat. För få personer i gruppen. Inga konflikter mellan oss i gruppen. Jag tycker att vi skulle kunna vara här mer dagar. Inget men om jag måste säga något så tycker att det skulle vara längre tid så att man fick säga det man ville säga för ibland hann inte jag säga det jag ville men annars är jag nöjd med allt! Mer fika Inget plus att ta bort en viss person Mer fika, annars är det bra Mer utelekar Mera lek mindre prat. Mindre deltagare! Max 5 Strängare fröknar, mer mat Har du något mer att säga? Att jag fick leka med alla nya kompisar Bättre frågor som barnen kan förstå Att jag kommer att sakna alla i gruppen men mest Maggi Jag trivdes i gruppen Bra gruppledare Jag älskar Maggi och era mackor

18 16 BILAGA 1. Enkät för barn och ungdomar Vi vill gärna veta vad Du har tyckt om att gå i grupp. Detta hjälper oss att förbättra vårt arbete. 1) Pojke eller flicka? 2) Hur gammal är du? Pojke Flicka Ålder: 3) Hur bor du? 4) Hur fick du/ni i familjen reda på barngruppen? Bor med båda mina föräldrar Bor med en förälder + styvförälder Bor med ensamstående mamma Bor med ensamstående pappa Bor växelvis hos mina föräldrar Bor i familjehem hos släktingar Bor i familjehem hos andra vuxna Annat boende Genom socialtjänsten Genom skolan Genom min släkt/bekanta/kompisar Genom annan vilken då? 5) Får du hjälp från någon annan? (fler alternativ) 6) Vilket/vilka problem finns i din familj? (fler alternativ) Nej, ingen annan hjälp Ja, annan hjälp inom socialtjänsten Ja, BUP (Barnpsykiatrin) Ja, Barnhabiliteringen Ja, stöd i skolan Ja, Barn och Familjehälsan Missbruk (t.ex. dricker för mycket, drogar) Psykiska problem Våld mellan vuxna i hemmet Föräldrar som skiljt sig och inte kommer överens Andra problem Annan hjälp från vem? 7) Vilken grupp har du just avslutat? 8) Har du tidigare gått i grupp? (fler alternativ) Missbruk Psykisk ohälsa Upplevt våld Barn till separerade föräldrar Annan grupp vilken då? Nej, har aldrig tidigare gått i grupp Ja, grupp Missbruk Ja, grupp Psykisk ohälsa Ja, grupp Upplevt våld Ja, grupp Barn till separerade föräldrar Ja, annan grupp 9) Går din mamma/pappa/styvförälder i grupp nu? Nej Ja, föräldragrupp, på samma ställe som jag Ja, grupp för föräldrar på annat ställe Vet ej Om att gå i gruppen Här kommer ett antal påståenden. Håller du med om påståendet eller inte, så talar du om detta via att kryssa i rutorna. 10) Jag tycker att gruppen har varit till god hjälp. Instämmer inte alls Instämmer helt 11) Jag har blivit lyssnad till i gruppen. Instämmer inte alls Instämmer helt 12) Det har varit bra att träffa andra barn/ungdomar med liknande erfarenheter. Instämmer inte alls Instämmer helt Frågorna fortsätter på andra sidan!

19 17 Efter gruppen 13) Nu vet jag mera om missbruk/psykisk sjukdom/våld eller konflikter mellan vuxna. Instämmer inte alls Instämmer helt 14) Jag har lättare att säga vad jag tycker till mina föräldrar nu Instämmer inte alls Instämmer helt 15) Nu har jag lättare att be om hjälp när jag behöver det. Instämmer inte alls Instämmer helt 16) Jag kan lättare uttrycka mina känslor efter att jag gått i gruppen. Instämmer inte alls Instämmer helt 17) Jag tänker mer på mig själv och vad jag behöver. Instämmer inte alls Instämmer helt 18) Jag har lättare att säga vad jag tycker till mina kompisar. Instämmer inte alls Instämmer helt 19) Kan Du tänka dig att tipsa en kompis om att gå i grupp? Ja Nej Vet ej Skriva fritt Här får du skriva fritt om vad du tyckte var bra med att gå i grupp och vad som du skulle vilja ändra på. 20) Vad är Du mest nöjd med när det gäller att gå i gruppen? 21) Vad skulle kunna vara bättre med gruppen? 22) Har Du något mer som du vill säga? Tack för dina svar!

20 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Beställ arbetsrapporten från: gunilla.blom.lundqvist@regiongavleborg.se FoU Välfärd Region Gävleborg Box Gävle Tel: Hemsida: Arbetsrapport :14

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015 Annika Almqvist och Per Åsbrink FoU Välfärd Arbetsrapport 2016:3 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2015 Annika Almqvist och Per Åsbrink

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014 Arbetsrapport 2015:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014 Annika Almqvist och Per Åsbrink FoU Välfärd Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2014 Annika Almqvist och Per Åsbrink

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013 Arbetsrapport 2014:6 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013 Annika Almqvist och Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2013 Annika Almqvist och Per Åsbrink Arbetsrapport

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2016

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2016 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2016 Per Åsbrink FoU Välfärd Arbetsrapport 2017:4 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2016 Per Åsbrink Arbetsrapport 2017:4 FoU Välfärd Region

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2017

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2017 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2017 Per Åsbrink FoU Välfärd Arbetsrapport 2018:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter 2017 Per Åsbrink Arbetsrapport 2018:2 FoU Välfärd Region

Läs mer

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar 2008-2010 Vårsols Familjecenter Jönköping 2011-02-08 Föräldrautvärdering (I) 2008-2010 Utvärderingen innefattar de barn och ungdomar som varit inskrivna och blivit

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Vuxna. Andra halvåret 2017

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Vuxna. Andra halvåret 2017 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Vuxna. Andra halvåret 2017 Aktualiseringar vuxna. Gävleborgs län. Halvårsrapport. Per Åsbrink www. FoU Välfärd Arbetsrapport 2018:3 Bakgrund Inom FoU Välfärd,

Läs mer

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av tonåringar som åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2015. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad sommarperiod

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Arbetsrapport 2014:16 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualiseringar till socialtjänsten första halvåret 2014 jämfört med samma period 2008 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Arbetsrapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

DU ÄR INTE ENSAM. EN GUIDE TILL STÖD FÖR BARN OCH UNGA.

DU ÄR INTE ENSAM. EN GUIDE TILL STÖD FÖR BARN OCH UNGA. DU ÄR INTE ENSAM. EN GUIDE TILL STÖD FÖR BARN OCH UNGA. Är det jobbigt hemma? Ibland kan det kännas som att du är helt ensam i världen. Som att ingen varken vill eller kan förstå. Dina föräldrar kanske

Läs mer

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25 Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink Redovisning 2011-08-25 1 Initiativ från FOU Välfärd, Gävleborg Figur 1. Projektets olikasteg. Barn- och ungdomsprojektet Uppföljning: Kartläggning,

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR

BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR BRUKARENKÄT: TONÅRINGAR Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av tonåringar som åkte ut på Magelungens helgkollo, Suttarboda 2015. Syftet med enkäterna är att fånga upp hur ungdomarna upplever

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN & UNGA

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN & UNGA ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN & UNGA Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av barn och ungdomar som åkte ut på Magelungens helgkollo och sommarläger på Gillbergsvik, vår/sommar 2016. Syftet med enkäterna

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU Välfärd Arbetsrapport 2010:2 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Om kontaktpersons- och kontaktfamiljeinsats Annika Almqvist Per Åsbrink Sammanfattning Resultatet för länet och

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period Arbetsrapport 2013:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2013 jämfört samma period 2008 2012 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

En undersökning av samiska ungdomars hälsa och levnadsvillkor.

En undersökning av samiska ungdomars hälsa och levnadsvillkor. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå En undersökning av samiska ungdomars hälsa och levnadsvillkor. Detta är undersökning som vänder sig till samiska ungdomar från åk 6 till gymnasiet.

Läs mer

BRUKARENKÄT: BARN & UNGA

BRUKARENKÄT: BARN & UNGA BRUKARENKÄT: BARN & UNGA Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av barn och ungdomar som under våren och sommaren 2016 åkte ut på Magelungens helgkollo och sommarläger. Syftet med enkäterna är

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGDOMAR

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGDOMAR ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGDOMAR Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad behandlingsinsats på Terapikolonier ut till barn, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Samtliga synpunkter som

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN & UNGA

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN & UNGA ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN & UNGA Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av barn och ungdomar som åkte ut på Tuskulums helg- och lovläger, vår/sommar 2016. Syftet med enkäterna är att fånga upp

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

FAMILJEHEMSPLACERINGAR OCH PLACERINGAR I ANNAT ENSKILT HEM I GÄVLEBORG

FAMILJEHEMSPLACERINGAR OCH PLACERINGAR I ANNAT ENSKILT HEM I GÄVLEBORG FAMILJEHEMSPLACERINGAR OCH PLACERINGAR I ANNAT ENSKILT HEM I GÄVLEBORG En sammanställning av uppgifter från kommunernas familjehemsförteckningar för år 2002 Länsstyrelsen Gävleborg Sociala enheten Maj

Läs mer

KLARAgruppen En del av Familjeenheten

KLARAgruppen En del av Familjeenheten KLARAgruppen En del av Familjeenheten Barnverksamhet Barnperspektiv Samverkan Varför barngruppsverksamhet? Barn och ungdomar har ofta lätt att ta på sig skulden för vad som händer i familjen och hur vuxna

Läs mer

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Inledning: Marie Cesares Olsson samordnare av nätverket hälsar alla välkomna till höstens nätverksträff nummer

Läs mer

Slutrapport Gröna Linjen, projekt med barngrupper i samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Slutrapport Gröna Linjen, projekt med barngrupper i samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-12-28 SDN 2011-01-20 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 000 Till Bromma stadsdelsnämnd Slutrapport Gröna Linjen,

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: FÖRÄLDRAR MED BARN

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: FÖRÄLDRAR MED BARN ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: FÖRÄLDRAR MED BARN Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad period på Terapikolonier ut till deltagare, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Enkätsammanställningen används

Läs mer

Frågeområde BMI. Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg

Frågeområde BMI. Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg Frågeområde BMI Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg I avsnittet om BMI redovisas andelen som har övervikt (BMI 25 30), andelen som har fetma (BMI 30 och över) samt andelen som har övervikt eller

Läs mer

SÄG BARA HEJ - SÅ TAR VI DET DÄRIFRÅN

SÄG BARA HEJ - SÅ TAR VI DET DÄRIFRÅN SÄG BARA HEJ - SÅ TAR VI DET DÄRIFRÅN Jag vill verkligen tacka er på Bris för allt ni gör för oss. Ni är hjältar. Tack Tack Tack Tack!!! Pojke, 15 år HEJ! Om du har frågor om dina rättigheter eller om

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGA

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGA ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: BARN OCH UNGA Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad period på Terapikolonier ut till deltagare, vårdnadshavare och remitterande behandlare. Enkätsammanställningen används i verksamhetens

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2018 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 55 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

BRUKARENKÄT: VÅRDNADSHAVARE

BRUKARENKÄT: VÅRDNADSHAVARE BRUKARENKÄT: VÅRDNADSHAVARE Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av vårdnadshavare till barn som åkte ut på Magelungens helgkollo, Suttarboda 2015. Syftet med enkäterna är att följa upp deltagare

Läs mer

Livskvalitetsfrågeformulär för föräldrar till barn / ungdomar

Livskvalitetsfrågeformulär för föräldrar till barn / ungdomar Livskvalitetsfrågeformulär för föräldrar till barn / ungdomar Hej, Vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att fylla i det här frågeformuläret om barnets hälsa och livskvalitet. Du skall svara

Läs mer

Livskvalitetsfrågeformulär till barn / ungdomar

Livskvalitetsfrågeformulär till barn / ungdomar Livskvalitetsfrågeformulär till barn / ungdomar HEJ! Vi skulle vilja att du svarar på några frågor om hur du har mått under de senaste fyra veckorna. De här frågorna rör den typ av problem som ungdomar

Läs mer

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län Arbetsrapport 2011:2 Beroendemottagningarna i borgs län Sammanställning av besökarstatistik första halvåret 2010 Ann Lyrberg Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport 2011:2 FoU Välfärd Region borg Grafisk

Läs mer

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar För vilka? Grupperna vänder sig till barn i åldern 7-12 år (uppdelat i 7-9 år och 10-12 år) och omfattar 10 träffar, en eftermiddag i veckan. Varje grupp består av 6-8 barn och två gruppledare. Under kursens

Läs mer

Till dig som bor i familjehem

Till dig som bor i familjehem Till dig som bor i familjehem Till dig som bor i familjehem Din socialsekreterare heter... och har telefonnummer... E-postadressen är... Gruppledaren för din socialsekreterare heter... och har telefonnummer...

Läs mer

Arbetsrapport 2011:6. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga

Arbetsrapport 2011:6. Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Arbetsrapport 2011:6 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2011 jämfört första halvåret 2010 Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU rapport 2014:3 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2013 i jämförelse med perioden 2008 2012 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att

Läs mer

Studiens upprinnelse och inriktning

Studiens upprinnelse och inriktning 1 Studiens upprinnelse och inriktning Det fanns ingen helhetsbild av i vilken utsträckning och hur barn och föräldrar som varit aktuella på barnahus Gävleborg får stöd och behandling utifrån sina behov

Läs mer

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan?

Förskoleenkäten Ditt barns situation i förskolan. Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? 2015 Videdals privatskolor AB Förskoleenkäten 2015 Ditt barns situation i förskolan Hur stämmer följande påståenden in på ditt barns situation på förskolan? Mitt barn känner sig trygg... A. på förskolan

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU rapport 2011:3 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2010 i jämförelse med 2009 Annika Almqvist och Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

3-ÅRSENKÄT. Välkommen till BVC! Information om hur svaren hanteras, anonymiseras och används för utvärdering. Datum: Denna enkät besvaras av:

3-ÅRSENKÄT. Välkommen till BVC! Information om hur svaren hanteras, anonymiseras och används för utvärdering. Datum: Denna enkät besvaras av: 3-ÅRSENKÄT Välkommen till BVC! Inför 3-årsbesöket ber vi er att besvara ett antal frågor om er och ert barns situation. Syftet med detta är att kunna anpassa besökets innehåll efter det som är aktuellt

Läs mer

Anmälningsärende Dnr 3.4/4732/2013 Sida 2 (2)

Anmälningsärende Dnr 3.4/4732/2013 Sida 2 (2) Anmälningsärende Dnr 3.4/4732/2013 Sida 2 (2) Svarsalternativen stämmer ganska bra och stämmer mycket bra anses motsvara att påståendet stämmer. Den sammanlagda procentandel som svarat att påståendet stämmer

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU Välfärd FoU rapport 2010:5 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2009 i jämförelse med 2008 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 18 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 18, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I: TOBAK...

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012. gunborg.brannstrom@gmail.com

Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012. gunborg.brannstrom@gmail.com Kartläggning av föräldrar i vård i september 2012 gunborg.brannstrom@gmail.com 1 Missbruk påverkar hela familjen Risk- och skyddsfaktorer i föräldraskapet Kartläggning av föräldrar i missbruks- och beroendevården

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor, det vet vi och det säger forskning som gjorts om föräldraskap. I alla

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2010 jämfört första halvåret 2009

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2010 jämfört första halvåret 2009 Arbetsrapport 2010:8 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2010 jämfört första halvåret 2009 Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter FoU rapport 2013:4 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist och Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Annika Almqvist och Per Åsbrink FoU Rapport 2013:4 FoU

Läs mer

Kön. Ålder. Gävleborg. Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. 56% 44% 41% 26% 19% 12% 2% 0%

Kön. Ålder. Gävleborg. Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. 56% 44% 41% 26% 19% 12% 2% 0% Gävleborg Det totala antalet svarande föräldrar är 104 vilka sammanlagt har 213 barn. Diagram 1: Föräldrarnas könsfördelning Kön 56% 44% Kvinna Man Diagramkommentar: n=104. Diagram 2: Föräldrarnas ålder.

Läs mer

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00

VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 VÅRDNADS/BOENDE/UMGÄNGESUTREDNING Namn tingsrätt, mål nr T 00-00 BARNET Namn, personnummer Adress FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Namn, personnummer Adress Namn, personnummer Adress BARNETS FAMILJERÄTTSLIGA STÄLLNING

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2017 i jämförelse med perioden 2009 2016 FoU Välfärd FoU rapport 2018:2 Att dokumentera socialtjänstens

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2016 i jämförelse med perioden 2009 2015 FoU Välfärd FoU rapport 2017:2 Att dokumentera socialtjänstens

Läs mer

Barnkraft/Aladdin Ett FHM-projekt i samverkan mellan Danderyds kommun och FoU Nordost

Barnkraft/Aladdin Ett FHM-projekt i samverkan mellan Danderyds kommun och FoU Nordost Barnkraft/Aladdin Ett FHM-projekt i samverkan mellan Danderyds kommun och FoU Nordost Lotta Berg Eklundh forskningsledare Cristina Sohl Stjernberg - projektledare Bakgrund Kajsa Askesjö och Cristina Sohl

Läs mer

Att vara förberedd om stormen kommer deltagande i

Att vara förberedd om stormen kommer deltagande i Att vara förberedd om stormen kommer deltagande i och effekter av ledarledda grupper för föräldrar med äldre barn och tonåringar Anders Broberg & Elin Alfredsson anders.broberg@psy.gu.se elin.alfredsson@psy.gu.se

Läs mer

2011-11-24. Mammornas Bakgrund. Barnens Bakgrund. Resultat. Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma

2011-11-24. Mammornas Bakgrund. Barnens Bakgrund. Resultat. Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Resultat Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Karin Grip Psykologiska Institutionen Göteborgs

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2017 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 63 enkäter i december 2017. Vi fick in 22 svar,

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga FoU rapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Aktualiseringar till socialtjänsten i Gävleborg 2011 i jämförelse med perioden 2008 2010 Annika Almqvist och Per Åsbrink Att

Läs mer

Demokratidagen. Sammanställning gjord av Fredric Olofsson Ungdomskonsulent

Demokratidagen. Sammanställning gjord av Fredric Olofsson Ungdomskonsulent Demokratidagen 15 Sammanställning gjord av Fredric Olofsson Ungdomskonsulent Innehåll Ungdomarnas enkätsvar.1-8 Sammanställning sju frågor.....1-3 Ta ställning till följande påståenden 4-7 Inkomna synpunkter

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Brukets förskola februari 2014

Föräldrasynpunkter på Brukets förskola februari 2014 Brukets förskola Norum/Westerman-Annerborn KUN2014/59 2014-02-24 Föräldrasynpunkter på Brukets förskola februari 2014 Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

KOMET för föräldrar Resultat av utvärdering av Kometutbildning

KOMET för föräldrar Resultat av utvärdering av Kometutbildning LUNDS KOMMUN Kultur & Fritid Martin Ekström Koordinator 046-356342 ATAD Prevention Center, Lund Alkohol, Tobak och Andra Droger www.droginfo.com 2006-09-06 KOMET för föräldrar Resultat av utvärdering av

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Trender i relationen mellan barn och föräldrar. Om Skolbarns hälsovanor

Trender i relationen mellan barn och föräldrar. Om Skolbarns hälsovanor Trender i relationen mellan barn och föräldrar Resultat från Skolbarns hälsovanor 13/14 Maria Corell, utredare Petra Löfstedt, utredare och projektledare för Skolbarns hälsovanor Om Skolbarns hälsovanor

Läs mer

A 1 A 1. Båda föräldrarna har ett ansvar för barnets utveckling utifrån barnets bästa. v Vad är en familj? v Vad är det viktiga med en familj?

A 1 A 1. Båda föräldrarna har ett ansvar för barnets utveckling utifrån barnets bästa. v Vad är en familj? v Vad är det viktiga med en familj? A 1 Båda föräldrarna har ett ansvar för barnets utveckling utifrån barnets bästa (artikel 5 & 18) A 1 v Vad är en familj? v Vad är det viktiga med en familj? v Hur kan familjen vara viktig på olika sätt

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig FRÄLSNINGSARMÉN VÅRSOLS FAMILJECENTER V Storgatan 21, 3 tr 553 15 JÖNKÖPING Delprojektets namn Barn i sorg Delprojektsansvarig Ann-Charlotte Jernberg Datum 2014-06-05 Sammanfattning Inledning och sammanfattning

Läs mer

% 95 % KI % 95 % KI % 95 % KI Ber antal

% 95 % KI % 95 % KI % 95 % KI Ber antal 1 Ett eller flera symptom på psykisk ohälsa (svåra besvär av ångest, trötthet, sömnbesvär eller mycket stressad) Bollnäs 2004 12 8,9-17,3 24 19,1-30,4 18 14,6-21,7 3 630 2007 7 4,4-10,3 18 14,7-22,7 13

Läs mer

Yttrande till IVO, diarienr /2017-9

Yttrande till IVO, diarienr /2017-9 YTTRANDE 1 (5) Skapad 2017-12-05 Antaget 2017-12-18 Bildnings- och omsorgsnämnden Helena Sparrfeldt Enhetschef 033-430 57 84 helena.sparrfeldt@bollebygd.se Dnr : BON2017/126-8 IVO Yttrande till IVO, diarienr

Läs mer

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Redaktör: Beställningsadress: Att arbeta med barngrupper Länsstyrelsen i Skåne Län Jette

Läs mer

Ekillaskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Ekillaskolan. Elever År 8 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 9 svar, % Kunskaper och bedömning 9 Medelvärde,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 0, 0,9. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,0 9, 9 0,.

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Syfte, upplägg och genomförande Linnéa Almqvist Projektkoordinator Linnea.Almqvist@psy.gu.se Regeringsuppdrag Hösten

Läs mer

2. Är ditt barn (för vilkens skull du deltar i FöräldraStegen) flicka eller pojke? flicka pojke

2. Är ditt barn (för vilkens skull du deltar i FöräldraStegen) flicka eller pojke? flicka pojke FöräldraStegen 1. Är du kvinna eller man? kvinna man. Är ditt barn (för vilkens skull du deltar i FöräldraStegen) flicka eller pojke? flicka pojke 3. Hur gammalt är barnet?.år 4. Vilka STEG har du deltagit

Läs mer

STÄRKA SMÅ BARNS TRYGGHET

STÄRKA SMÅ BARNS TRYGGHET STÄRKA SMÅ BARNS TRYGGHET www.fou.sormland.se EN PILOTSTUDIE Syfte med pilotstudien Att pröva en stödsamtalsmodell för föräldrar till små barn, 0-7 år, som blivit föremål för orosanmälning till socialtjänsten

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken om Liten

LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken om Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala

Läs mer

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN Exempel på systematisk uppföljning EXEMPEL 3: MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN I detta exempel beskrivs hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter

Läs mer