Näringslivsstrategi 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsstrategi 2015"

Transkript

1 KF 7:1

2 KF 7:2

3 KS 10:1 KF 7:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015: Näringslivskontoret 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att anta Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun,. Bakgrund Det ska vara enkelt och tryggt att bo, leva och verka i Strängnäs kommun. Samverkan, förnyelse och utveckling ska stå i centrum. Strängnäs kommuns läge i hjärtat av Mälardalen skapar goda förutsättningar för att vi tillsammans skapar en kommun som växer hållbart över tid. Näringslivsstrategin bygger på det kommunala uppdraget kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen med målet att företagsklimatet ska förbättras och entreprenörskap ska utvecklas. Detta mål utgör plattformen för det långsiktiga arbetet för näringslivet. Näringslivsstrategin ska fastställa handlingsriktningar och kommunens övergripande förhållningssätt till näringslivsarbete. Ett väl fungerande näringsliv och ett bra företagsklimat bidrar till en hållbar tillväxt. Beredning Näringslivskontoret har genom interna workshops och dialog med företagare inom kommunen utformat grunden för näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin har därefter utarbetats och formats i linje med inkomna synpunkter och sändes därefter på remissrunda till nämnderna. Inkomna synpunkter har i viss omfattning lagts till i näringslivsstrategin. De synpunkter som har strategin har kompletterats med är ett tillägg om vikten av att samarbeta med universitet och högskolor. Övriga inkomna remissvar finns beskrivna i översikten av samtliga inkomna synpunkter. Dessa återfinns i bilagd sammanställning med beskrivning av åtgärder. Kommunstyrelsen är huvudansvarig för näringslivsstrategin. Ansvaret för olika delar av näringslivsstrategin kan beröra en eller flera nämnder samt de kommunala bolagen. Nämnder, bolag och förvaltningen ska tillsammans med och i samarbete med externa aktörer medverka till näringslivsstrategins genomförande.

4 KS 10:2 KF 7:4 2/2 Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen Beslutet innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vid det fortsatta framtida arbetet kan insatser och åtgärder vara förknippade med kostnader. Uppföljning Varje nämnd samt bolagen får efter att näringslivsstrategin har antagits, utbildning, information och hjälp till att anpassa strategin till sin verksamhet. Ansvaret för genomförandet för åtgärder ligger emellertid på respektive myndighet. Utvärdering av näringslivsstrategin ska göras i två steg: en sammanfattande rapport till kommunstyrelsen årligen. En fullständig utvärdering görs vart fjärde år i början av mandatperioden. Efter utvärderingen kan näringslivsstrategin revideras och förbättras. Underlag Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun, Sammanställning av synpunkter, Krister Widström Näringslivschef Gunilla Malm Verksamhetschef näringslivsutveckling Beslutet skickas till Samtliga nämnder Samtliga kontor SEVAB, Strängnäs Energi AB SFAB, Strängnäs Fastighetsbolag AB Företagarna Strängnäs Mariefred Mitt Strängnäs Imariefred.nu LRF, Strängnäs Stallarholmens Nätverk Åkers Framtid Nyföretagarcentrum ALMI Arbetsförmedlingen

5 KS 10:3 KF 7:5 STYRDOKUMENT Styrdokument 1/6 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunfullmäktige xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015: Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun Det ska vara enkelt och tryggt att bo, leva och verka i Strängnäs kommun. Samverkan, förnyelse och utveckling ska stå i centrum. Strängnäs kommuns läge i hjärtat av Mälardalen skapar goda förutsättningar för att vi tillsammans skapar en kommun som växer hållbart över tid. Näringslivsstrategin bygger på det kommunala uppdraget kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen med målet att företagsklimatet ska förbättras och entreprenörskap ska utvecklas. Detta mål utgör plattformen för det långsiktiga arbetet för näringslivet. Näringslivsstrategin ska fastställa handlingsriktningar och kommunens övergripande förhållningssätt till näringslivsarbete. Ett väl fungerande näringsliv och ett bra företagsklimat bidrar till en hållbar tillväxt. Denna strategi är kommunövergripande och berör alla verksamheter inom kommunen inklusive de kommunala bolagen. Syfte Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeinriktning och övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet. Strängnäs kommun är tydlig i sin ambition, det ska vara positivt att driva företag i Strängnäs kommun. Att entreprenörer, företagare och företagsledare etablerar och utvecklar sina företag i kommunen gör hela kommunen starkare. Ett välmående näringsliv med växande företag är avgörande för att Strängnäs kommun kan behålla och attrahera företagsamma människor. Detta genererar fler arbetstillfällen och därmed inflyttning till kommunen. En fortsatt befolkningstillväxt skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för att utveckla vård, skola, omsorg och infrastruktur. Bakgrund Strängnäs kommun har de senaste åren haft en årlig befolkningstillväxt på drygt en procent. Tillväxten ställer höga krav på långsiktigt samhällsplaneringen. För

6 KS 10:4 KF 7:6 STYRDOKUMENT Styrdokument 2/6 näringslivet innebär tillväxten att de måste finnas god tillgång på varor, tjänster och arbetskraft med rätt kompetens. Strängnäs kommun har en diversifierad näringslivsstruktur med många mindre företag där 95 procent utgörs av företag med upp till 10 anställa. Bredden av företag utgör en styrka då det ger goda förutsättningar att klara strukturomvandling och konjunktursvängningar. Det är också inom gruppen mindre företag som nya jobb skapas i framtiden. Nyföretagandet är högt jämfört med andra kommuner och det finns en stark entreprenörskultur med ett väl uppbyggt system av rådgivning för nya entreprenörer. Det finns en stor andel företagsamma människor i kommunen och inflyttning av företagsamma människor är relativt hög. Strängnäs kommun har ett mycket bra geografiskt läge i Stockholmsregionen och Mälardalen. Långsiktigt mål Näringslivsstrategins långsiktiga mål är att Strängnäs kommun ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva plats för entreprenörer, företagare och företagsledare. Delmål För att uppnå det långsiktiga målet så måste företagsklimatet ständigt förbättras. Ett första delmål är satt till 2017 där målet är att Strängnäs kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa kommuner avseende företagsklimatet. Målgrupper Näringslivsstrategin har fem primära målgrupper; Entreprenörer, företagare och företagsledare i och utanför Strängnäs kommun Idébärare i befintliga företag Besökare och potentiella inflyttare Politiker Tjänstemän i den kommunala förvaltningen Tillsammans med de fem utpekade målgrupperna är samverkan med befintligt näringsliv, företagsorganisationer och ideella nätverk mycket viktigt då mycket av den lokala idékraften kanaliseras via dessa aktörer. Grund- och gymnasieskolor är ytterligare viktiga aktörer att samarbeta med då unga entreprenörer och idébärare ska uppmuntras att driva företag, främst via Ung Företagsamhet (UF).

7 KS 10:5 KF 7:7 STYRDOKUMENT Styrdokument 3/6 Fokusområden Näringslivsstrategin har fem fokusområden. Ständigt förbättrad dialog mellan företagare och politiker/tjänstemän Ständigt förbättrad kommunal service Tydliggöra möjligheter för affärs- och kompetensutveckling Goda möjligheter för pendling och kommunikation Ökade insatser för attraktionskraft Bilden nedan visar näringslivsstrategins mål och fokusområden. Förhållningssätt och arbetsmetod Våren 2014 lanserades förbättringsprogrammet Topp Programmet har tagits fram i nära dialog med företagen i Strängnäs kommun. Detta utgör grunden för näringslivsstrategins fem fokusområden. För att nå framgång med att förbättra företagsklimatet inkluderas alla kommunens verksamheter i det strategiska arbetet. En viktig utgångspunkt för arbetet är därför Brobygget, som utgör den kommunala organisationens värderingar och principer vilka vägleder arbetet inom förvaltningen. I det dagliga arbetet domineras Brobygget av principen om ständiga förbättringar och genomsyrar hela kommunens kvalitetsarbete.

8 KS 10:6 KF 7:8 STYRDOKUMENT Styrdokument 4/6 Ständigt förbättrad dialog mellan företagsledare och politiker/tjänstemän En förutsättning för ett bra företagsklimat är att det finns ett bra samtalsklimat mellan näringslivets olika parter. En väl fungerande dialog är en viktig förutsättning för att åstadkomma förbättringar och innebär att ständigt utveckla sättet kommunicera och skapa forum för dialog. Öppenhet, respekt och tydlighet är bärande värdeord som ska prägla dialogens karaktär. Ständigt förbättrad kommunal service Strängnäs kommuns service till företagen handlar om att ständigt ha ett gott bemötande, god tillgänglighet, korta handläggningstider och att handläggningen är rättssäker. Det är av stor betydelse för företagens etablering och expansion. Strängnäs kommuns service är starkt förknippad med hur entreprenörer, företagare och företagsledare upplever företagsklimatet i sin helhet. Vägledande principer är att det ska vara enkelt att göra rätt för företagaren samt att företagarens process står i centrum för hur vi organiserar och utvecklar vår service. Tydliggöra möjligheter för affärs- och kompetensutveckling Kommunen är en viktig partner i samverkan med företag, intresseorganisationer och föreningar och kan bidra till att det skapas fler och bättre affärer. Små företag har ofta ett större behov av affärsutvecklingsstöd i form av exempelvis kompetensutveckling eller finansieringsmöjligheter. Förmågan att attrahera företagarfrämjande aktörer som universitet och högskolor på det regionala och nationella planet så att tjänster, kunskap och kapital kan stödja företagen på det lokala planet är av största vikt. Genom Strängnäs kommuns mötesplats för företagare, Strängnäs Business Park, ökar möjligheterna för affärs- och kompetensutveckling för näringslivet. Goda möjligheter för pendling och kommunikation Strängnäs kommun har en stark position med sin geografiska placering i Stockholmsregionen och Mälardalsområdet. Attraktiva boendemiljöer och goda möjligheter till arbetspendling. För att kommunen ska kunna ta vara på potentialen så behövs bra kommunikationsmöjligheter mellan Strängnäs kommun och omvärlden, samt mellan de olika kommundelarna. Fungerande och väl utbyggd infrastruktur är en avgörande fråga som påverkar framför allt leveranser, tillgång till kunder och personal. Ökade insatser för attraktionskraft Strängnäs kommun är en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. För att fler ska upptäcka detta behöver insatserna öka för marknadsföring av kommunen men även utveckla utbudet av aktiviteter och service. En viktig utgångspunkt är

9 KS 10:7 KF 7:9 STYRDOKUMENT Styrdokument 5/6 att samverka med lokala företagsledare, företagare och entreprenörer. Det är via dem som stor del av attraktionskraften skapas i form av service och utbud. Hög kvalité på skola, vård och omsorg är starkt förknippad med attraktionskraften för en kommun. Även ett rikt utbud på fritidsaktiviteter och kulturliv är viktiga för att lyckas skapa ökad attraktionskraft. Huvudprincipen för det operativa arbetet är här att samverka och hitta effektiva sätt att marknadsföra kommunen utifrån ett brett medborgarperspektiv. Strategins genomförande och uppföljning Kommunstyrelsen är huvudansvarig för näringslivsstrategin. Ansvaret för olika delar av näringslivsstrategin kan beröra en eller flera nämnder samt de kommunala bolagen. Nämnder, bolagen samt förvaltningen ska tillsammans med och i samarbete med externa aktörer medverka till att näringslivsstrategin genomförs. Många av insatserna kräver engagemang och ansvarstagande över olika verksamhetsområden samt samarbete med externa aktörer och invånare. Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige gör prioriteringar i det årliga mål- och budgetarbetet. En årlig uppföljning av arbetet ska ge kommunfullmäktige ett aktuellt underlag inför beslut för olika insatser. Nämndernas mål och indikatorer har en direkt koppling till kommunfullmäktiges övergripande fokusområden. Genom att tydligare koppla samman näringslivsstrategin med kommunens system för styrning kan arbetet följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen samt genom nämndernas verksamhetsplaner och de nämndspecifika verksamhetsmålens indikatorer. Utvecklingen av Strängnäs kommun som en attraktiv kommun för entreprenörer, företagare och företagsledare är en ständigt pågående process. Näringslivsstrategins framtagande ska ses som det första steget i det långsiktiga arbetet med att, genom olika fokusområden, genomföra insatser för att öka Strängnäs kommuns tillväxt genom strategiska insatser för gynnsamt företagsklimat. Det ska vara lätt för entreprenören, företagaren och företagsledaren att få information om dessa insatser.

10 KS 10:8 KF 7:10 STYRDOKUMENT Styrdokument 6/6 Näringslivsstrategins utvärdering Nämnderna och bolagen får efter att näringslivsstrategin har antagits utbildning, information och hjälp till att anpassa strategin till sin verksamhet. Ansvaret för genomförandet för åtgärder ligger emellertid på respektive myndighet. Utvärdering av näringslivsstrategin görs i två steg: en sammanfattande rapport till kommunstyrelsen årligen. En fullständig utvärdering görs vart fjärde år i början av mandatperioden. Efter utvärderingen kan näringslivsstrategin revideras och förbättras.

11 KS 10:9 KF 7:11 KS/2015:234 Inkomna synpunkter Kommunala nämnder Barn och utbildningsnämnden Datum Synpunkt Synpunkt tillgodosedd Ställer sig bakom förslaget Teknik och servicenämnden Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Godkänner förslaget till Näringslivsstrategi med hänsyn till yrkanden om förtydligande om begreppet kommunal service och vad det innebär under rubriken Ständigt förbättrad kommunal service, och att förväntningarna på utbudet ska stämma överens med det som i verkligheten erbjuds medborgarna. Påpekar också att det är viktigt att utveckla samarbetet mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer. Det ska också finnas en samsyn om näringslivets betydelse och kommunens roll i utvecklings- och näringslivsarbetet. Under rubriken Tydliggöra för affärs- och kompetensutveckling anges regionens högskolor och universitet som stora kompetenskällor och TSN föreslår att sikta mot ett samarbete med dessa skulle bidra till möjligheter för affärs- och kompetensutveckling i hög grad, vilket också skapar möjlighet för oss som kommun att marknadsföra oss som en attraktiv arbetsplats och ett expansivt område Ställer sig bakom förslaget Ställer sig bakom förslaget Synpunkten anses vara tillgodosedd inom rubriken Ständigt förbättrad kommunal service, där servicen beskrivs. Angående synpunkten om samarbeten anser vi även den vara tillgodosedd genom skrivningen på sidan tre där vikten av samarbeten med målgruppen och andra aktörer förtydligas. Under rubriken Tydliggöra för affärs- och kompetensutveckling görs tillägg i strategin med universitet och högskolor som företagsfrämjande lokala och regional aktörer. Strängnäs kommun Tel Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

12 KS 10:10 KF 7:12 KS/2015:234 Företagarförening arna samt andra berörda organisationer Företagarna Strängnäs-Mariefred Datum Synpunkt Synpunkt tillgodosedd Att under Ständigt förbättrad dialog mellan företagsledare och politiker/tjänstemän lägga till möjliggör för fler små företag att delta i offentlig upphandling genom att få bort irrelevanta krav i förfrågningsunderlag (ha bara krav som följs upp) och göra det möjligt att lägga anbud på mindre delkontrakt i stora upphandlingar. Förslag om att ändra i rubriken Tydliggöra möjligheter för affärs - och kompetensutveckling ändra till kompetensförsörjning med motiveringen att vikten av att företagen har tillgång till den kompetens de efterfrågar är nyckeln till långsiktiga företagsetableringar och att detta kräver ett nära samarbete mellan företagen, skolan och andra lärosäten samt arbetsföremedlingen. Tillägg till Ökade insatser för attraktionskraft föreslås vara Enklaste sättet att marknadsföra kommunen i syfte att öka attraktionskraften är att använda ambassadörer, referenser och goda exempel. Tillägg föreslås även till Strategins genomförande och uppföljning där någon skrivning om ambitionen med Näringslivsrådet borde läggas till. Att möjliggöra för fler mindre företag att delta i offentliga upphandlingar ser vi som viktigt. Upphandlingspolicys och regelverk är frågor som arbetas med inom kommunens inköpsenhet. Av den anledningen kommer inget tillägg att göras i Näringslivsstrategin. Ordet kompetensutveckling står kvar då vi menar att kompetensförsörjning ingår i ramen för kompetensutveckling. Även i detta område bedömer vi att synpunkten är tillgodosedd i och med skrivningen i strategin på sidan tre där olika samarbetsytor specificeras. Slutligen gällande sista inkomna synpunkterna angående marknadsföring genom ambassadörer samt föreslaget tillägg angående Näringslivsråd anser vi att det är aktiviteter som kan vara resultat av samarbeten som genomsyrar strategin som helhet vilket gör att inget tillägg görs. Strängnäs kommun Tel Bankgiro Nygatan 10 Fax Strängnäs

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.

Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Bakgrund och syfte Näringslivsstrategin avser perioden 2019-2022 men tar sikte på de långsiktiga målen för Täby. Aktiviteter som ansluter till strategin sammanställs i handlingsplan för näringslivsutveckling.

Läs mer

Habo kommun - Den hållbara kommunen med ett välmående näringsliv

Habo kommun - Den hållbara kommunen med ett välmående näringsliv Den hållbara kommunen för hela livet! Habo kommun - Den hållbara kommunen med ett välmående näringsliv Näringslivstrategi 2019-2022 2 3 Innehåll 1. Inledning och syfte 2. Vision 3. Utvecklingsområden och

Läs mer

Sundbybergs stads näringslivspolicy 1

Sundbybergs stads näringslivspolicy 1 KOMMUNKONTORET 2013-04-05 1 (5) Sundbybergs stads näringslivspolicy 1 Övergripande mål Grunden för välfärd för Sundbybergs stads invånare är en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt. Företagandet är

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018:120-003 2018-04-03 1/2 Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Förslag till

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK18/125 STRATEGI Näringslivsstrategi för Nyköpings kommun 2018-2023 Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-10 Dnr KK18/125 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål... 3 1.1 Tillväxt i Näringslivet...

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Beslut om program för uppföljning av privata utförare

Beslut om program för uppföljning av privata utförare TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:76-003 2018-05-09 1/2 Beslut om program för uppföljning av privata utförare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Näringslivsstrategi för Österåkers kommun 2017-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-08-28, 8:25 Dnr: KS 2016/0150 Kommentar: Till näringslivsstrategin finns en tillhörande

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 KF 20:1 KF 20:2 KF 20:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:675-014 2017-01-03 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-29245 Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Förslag till

Läs mer

Dialogmöten Näringslivsstrategi

Dialogmöten Näringslivsstrategi Näringslivsenheten Näringslivsstrategi Skapa engagemang genom dialog om kommunens näringslivsstrategi och om Flen som näringslivskommun Näringslivsstrategi Situationsanalys av Flen som näringslivskommun

Läs mer

Näringslivsstrategi. för Staffanstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen , Dnr 2016-KS-249

Näringslivsstrategi. för Staffanstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen , Dnr 2016-KS-249 Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2016-10-31 136, Dnr 2016-KS-249 Innehåll 1 Inledning... 3 Ett strategiskt läge i en attraktiv region... 3 Samarbete för ett bättre

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens personalutskott besluta att STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 30/45 18:1 KS 157 Arbetsmiljöpolicy Dnr 2018:279-003 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1.

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Ärende 12. Näringslivsstrategi för Karlskoga kommun

Ärende 12. Näringslivsstrategi för Karlskoga kommun Ärende 12 Näringslivsstrategi för Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1 (2) 2019-06-25 2019-00299 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Åsa Holmberg Näringslivsstrategi Karlskoga kommun Sammanfattning

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-21, 95 Dnr: KS 2017/364 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun

Näringslivsplan för Trosa kommun Näringslivsplan för Trosa kommun 2019-2022 Näringslivsenheten är till för företagen och för att fånga upp näringslivets behov. Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och

Läs mer

Krokoms kommuns styrdokument

Krokoms kommuns styrdokument Näringslivsstrategi Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Agendan för tillväxt. Näringslivspolicy för Trelleborgs kommun Policy 1 (5) KS 2017/150

Agendan för tillväxt. Näringslivspolicy för Trelleborgs kommun Policy 1 (5) KS 2017/150 Policy 1 (5) Antagen i kommunfullmäktige datum Diarienummer 2017-05-29 KS 2017/150 Agendan för tillväxt Näringslivspolicy för Trelleborgs kommun 2017-2025 Kommunledningsförvaltningen Besöksadress Algatan

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Näringslivspolicy för Trelleborgs kommun - Yttrande Ärende 23 KS 2017/47

Näringslivspolicy för Trelleborgs kommun - Yttrande Ärende 23 KS 2017/47 Näringslivspolicy för Trelleborgs kommun - Yttrande Ärende 23 KS 2017/47 Sida 713 av 740 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-03-07 Dnr: KS 2017/47 Kommunstyrelsen Remissvar Kävlinge ang näringslivspolicy Trelleborgs

Läs mer

Näringslivsstrategi för Gällivare kommun

Näringslivsstrategi för Gällivare kommun Dokumentnamn Näringslivsstrategi för Gällivare kommun Dokumenttyp Diarienummer Strategiska planer och program Ks 2016:293/141 Beslutad av Kontrollstation Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Datum

Läs mer

Sammanträdesdatum Förslag till EU-strategi för Sala kommun

Sammanträdesdatum Förslag till EU-strategi för Sala kommun "'"'I..,..,.....,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2016-05-03 10 (14) 87 Förslag till EU-strategi för Sala kommun INLEDNING Dnr 2016/589 Förslag till EU-strategi

Läs mer

Digitaliseringsstrategi 11 KS

Digitaliseringsstrategi 11 KS Digitaliseringsstrategi 11 KS 2018.327 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-12-17 250 Digitaliseringsstrategi (KS 2018.327) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsplan

Näringslivsplan 1/6 DIARIENUMMER KS/2016:216-140 Näringslivsplan 2017 2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-22, 52 Vision och mål Visionen för Burlövs kommun är att vara Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv,

Läs mer

Näringslivsprogram

Näringslivsprogram Sid 1 (6) Näringslivsprogram 2018 2020 Med Gävle menas Gävle Kommun Näringslivsprogrammet baseras på att Gävle Kommun i grunden tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i glesoch landsbygdskommuner. Lägesrapport 2018

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i glesoch landsbygdskommuner. Lägesrapport 2018 Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i glesoch landsbygdskommuner Lägesrapport 2018 UPPDRAGET Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att fördela ett särskilt stadsbidrag om 1,76 miljoner

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Riktlinjer Trygg och säker

Riktlinjer Trygg och säker 9:1 9:2 9:3 9:4 Handläggare Magdalena Lind 0152-29163 Kommunstyrelsen Riktlinjer Trygg och säker Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta Trygg och säker riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Plan för näringsliv och arbete

Plan för näringsliv och arbete Plan för näringsliv och arbete 2017-2018 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner. En av utmaningarna Fler jobb,

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll hållbar utveckling 2019-08-20 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal & Fredblad Arkitekter, 20 augusti 2019 kl 08:30-14:30 ande Ledamöter Jonas Bergman (M), Ordförande Lovisa Aldrin (L), 1:e

Läs mer

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumentnamn: Internationellt program Dokumentansvarig: Tillväxt/Näringslivsservice Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: [1.0] Dokumentdatum: 2018-03-26 KS-2017/00536-15

Läs mer

REMISS GÖTEBORG STADS NÄRINGSLIVSSTRATEGISKA PROGRAM

REMISS GÖTEBORG STADS NÄRINGSLIVSSTRATEGISKA PROGRAM REMISS GÖTEBORG STADS NÄRINGSLIVSSTRATEGISKA PROGRAM 2017-11-24 www.västsvenskahandelskammaren.se Övergripande synpunkter Västsvenska Handelskammaren vill börja med att tacka för möjligheten att svara

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och välfärd Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Detaljbudget Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. Antagen av Kommunfullmäktige

Detaljbudget Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-12 165 Innehållsförteckning Övergripande... 3 Kommunfullmäktiges beslut... 7 2 Övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Förklaringsdokument till näringslivsstrategi för Lerums kommun

Förklaringsdokument till näringslivsstrategi för Lerums kommun Förklaringsdokument till näringslivsstrategi för Lerums kommun Förklaringsdokument till reviderad näringslivsstrategi för Lerums kommun. Beredningen för näringsliv och turism genomförde under 2011 en rad

Läs mer

4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges:

4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-09-24 4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges: Kommunkoncernens nämnder och bolag. Dnr 18KS58 Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

Program för digitalisering

Program för digitalisering Program för digitalisering 2019-2022 Dokumentnamn Program för digitalisering 2019-2022 Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation Kommunfullmäktige Version Dokumenttyp Program

Läs mer

Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet

Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet Aktivitetslista för utveckling av näringslivsklimatet Aktivitetslista Under våren 2017 har Gislaveds kommun genom intervjuer och en workshop genomfört en dialog med näringslivet. Syftet har varit att hitta

Läs mer

Näringslivsstrategi med tillhörande aktivitetsplan för Österåker

Näringslivsstrategi med tillhörande aktivitetsplan för Österåker Tjänsteutlåtande ö Österåker Näringslivs- och utvecklingsenheten Datum 2017-06-08 Till Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi med tillhörande aktivitetsplan för Österåker Sammanfattning Det lokala näringslivet

Läs mer

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-02-21 20 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Övergripande mål och

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Strängnäs kommun

Instruktion för kommundirektören i Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Ulf Broström 0152-29106 Dnr KS/2018:370-002 2018-08-07 1/2 för kommundirektören i Strängnäs kommun Förslag till beslut beslutar att 1. anta instruktion för

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019 2023 2 MALMÖLUNDREGIONEN VERKSAMHETSPLAN 2019 2023 Inledning MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många styrkor att

Läs mer

Revidering av Vision ett Stockholm i världsklass

Revidering av Vision ett Stockholm i världsklass stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Sida 1 (5) 2014-06-30 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till stadsdelsnämnd SDN 2013-08-21 Revidering av Vision 2030- ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss angående innovationsprogram för Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Förvaltningscontroller Utfärdat: 2017-04-05 Simon Flodén Diarienummer: N136-0214/17 Telefon: 366 00 24 (eller Göteborgs Stad växel 365 00 00) E-post: simon.floden@afh.goteborg.se Yttrande

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 187 Dnr KS/2017:320. Förening i samverkan

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 187 Dnr KS/2017:320. Förening i samverkan Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (2) Sida 187 Dnr KS/2017:320 Förening i samverkan Bakgrund Det finns många olika företagarorganisationer i Mjölby kommun. Detta

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Näringslivsprogram 2018

Näringslivsprogram 2018 1(5) Näringslivsprogrammets syfte Styrningen i Täby utgår från kommunens vision att Täby ska utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid. Visionen om frihet och trygghet definieras bland annat

Läs mer

Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell

Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell Beslut i kommunfullmäktige den 22 november 2007 STADSKONTORET 1. Bakgrund 1.1 - Hur har kommunens vision Halmstad 2020 och visionsstyrningsmodellen arbetats fram?

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern

Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:371-003 2018-08-12 1/13 Handläggare Fredrik Lindell Tel. 0152-29179 Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern Datum 2018-08-08 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Teknik- och servicenämnden. Föredragningslista 1/1. Tid: kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs.

Teknik- och servicenämnden. Föredragningslista 1/1. Tid: kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs. KALLELSE Teknik- och servicekontoret 2018-04-16 1/1 Teknik- och servicenämnden Tid: 2018-04-24 kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs. Majoriteten har gruppmöte i Gustav Vasa

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi

Besöksnäringsstrategi Besöksnäringsstrategi 2019-2030 Tillväxt, Bergs kommun Ketty Engrund 2019-05-31 Strategi för en hållbar besöksnäring i Bergs kommun till år 2030 Inledning Besöksnäringen har fått en allt större ekonomisk

Läs mer

Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern

Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:371-003 2018-08-08 1/3 Handläggare Fredrik Lindell 0152-29179 Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Näringsliv, arbetsmarknad & idéburen sektor

Näringsliv, arbetsmarknad & idéburen sektor Näringsliv, arbetsmarknad & idéburen sektor Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:275) Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2018-03-22

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Aktivitetsplan för näringslivsarbetet i Österåker 2018

Aktivitetsplan för näringslivsarbetet i Österåker 2018 0 Österåker Tjänsteutlåtande Näringslivs- och utvecklingsenheten Datum 2018-04-20 Dnr KS 2018/0146 Till Kommunstyrelsen Aktivitetsplan för näringslivsarbetet i Österåker 2018 Sammanfattning Med näringslivsstrategin

Läs mer

Näringslivsstrategi POPULÄRVERSION

Näringslivsstrategi POPULÄRVERSION Näringslivsstrategi 2016 2025 POPULÄRVERSION Innehållsförteckning Förord 5 Utgångspunkter 6 Förutsättningar 6 Vision 10 Kärn värden och fokus områden 10 Övergripande mål 10 n och delstrategier 12 Detta

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden 1 Med sikte på framtiden och strategier för Falköpings kommun utveckling 2001 2010 Framtiden ligger inte där och väntar på oss - den är här för att skapas Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09 24 2 BAKGRUND

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer