116600/2148. Monteringsanvisning. Eldtorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "116600/2148. Monteringsanvisning. Eldtorn"

Transkript

1 6600/28 Monteringsanvisning Eldtorn

2 u behöver ca minuter personer Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar 2

3 SÄKERHETSREGLER VÄNLIGEN LÄS FÖLJANE INNAN U ANVÄNER VÄRMAREN FÖR IN SÄKERHET FÖR IN SÄKERHET Om du känner gaslukt: Stäng av gasoltiilförseln till värmaren. 2 Släck all brinnande lågor. 3 Om det försätter att lukta gas, kontakta brandkåren 2. FÖR IN SÄKERHET. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga Vätskor i närheten av denna värmare. 2. En gasolflaska som inte är ansluten får inte förvaras i, i närheten av denna utrustning VARNING ) Enbart användning utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 2) Ett väl ventilerat utrymme måste ha minst 25 % av väggytan öppen. VARNING: Felaktig installation, justering, ändring, service eller underhåll kan orsaka person- eller egendomsskada. Läs installations-, drift- och underhållsinstruktioner noggrant innan du installerar eller servar denna utrustning. 3

4 VARNING Läs instruktionerna före installation och användning. -Värmaren måste installeras och gasflaskan förvaras i enlighet med gällande bestämmelser; - Blockera inte ventilationshålen i cylinderhuset; -Flytta inte värmaren när den är i drift; -Stäng av ventilen på gasflaskan eller regulatorn innan du flyttar värmaren; -Slangen eller den flexibla slangen måste bytas inom de föreskrivna intervallen; Gasolflaskan som används med din uteplatsvärmare måste uppfylla följande krav: Köp endast gasoltankar med dessa mått:(3.8cm) (diameter) x 58cm) (hög) med en maximal kapacitet på 5 kg. -Vid hård vind måste särskild uppmärksamhet ägnas åt. Håll apparaten lutas; Håll apparaten minst m från gasolflaskan. -Injektorn installeras endast av tillverkaren. Anslut inte gasflaskan direkt till apparaten utan regulator. Använd endast den typen av gas och den typen av cylinder som anges i instruktionerna. En regulator (överensstämmer med EN629:203 och den nationella förordningen) för rätt tryck som motsvarar apparat kategorin. Använd 30mbar regulator för butan/propan under kategori I 3B/P(30). Använd 30mbar regulator för butan under kategorin I 3+(28-30/37). Använd 37mbar regulator för propan under kategori I 3+(28-30/37). Använd 50mbar regulator för butan/propan under kategori I 3B/P(50). et rekommenderas att använda en flexibel slang som är godkänd av EN636:20.

5 VARNING LÄS FÖLJANE SÄKERHETSANVISNINGAR INNAN U ANVÄNER TERASSVÄRMAREN Använd inte terrassvärmaren inomhus eftersom den kan orsaka person- och egendomsskador. en här utomhusvärmaren får inte installeras på husbilar eller fritidsbåtar. Felaktig installation, inställning, ändring kan orsaka person- eller egendomsskador. Försök aldrig att göra ändringar på enheten. Ersätt aldrig regulatorn med en regulator som inte har rekommenderats av fabriken. u får varken förvara eller använda bensin eller andra brandfarliga gaser eller vätskor i värmaren. Hela gassystemet, slangen, regulatorn, piloten eller brännaren bör inspekteras för läckor eller skador före användning, och minst en gång per år inspekteras av en kvalificerad serviceperson. Alla läckagetester bör göras med en tvållösning. Använd aldrig öppen låga för att testa läckor. Använd inte värmaren förrän alla anslutningar har läckagetestats. Stäng omedelbart av gasventilen om lukt av gas upptäcks. Stäng AV cylinderventilen. Om läckage finns vid Slang/ Regulatoranslutning: dra åt anslutningen och utför ytterligare ett läckagetest. Om bubblor fortsätter att dyka upp ska returneras till slangens inköpsställe. Om läckage finns vid anslutningen till Regulator/Cylinderventil: koppla ur, anslut igen och utför ytterligare en läckagetest. Om du fortsätter att se bubblor efter flera försök, cylinder ventilen är defekt och bör returneras till cylinderns inköpsställe. Transportera aldrig värmaren medan den är påslagen. Flytta aldrig värmaren precis efter den har stängts av. Vänta tills den har kylts ner. Håll ventilationsöppningen på cylinderhöljet fri och ren från skräp. Måla inte strålskärmen, kontrollpanelen eller reflektorn på den övre skärmtaket. Värmarens kontrollrum, brännare och cirkulationsluftkanaler måste hållas rena. Frekvent rengöring kan krävas vid behov. Gasoltanken ska stängas av när värmaren inte används. Om något av följande inträffar, kontrollera värmaren genast: - Värmaren når inte tillräckligt hög temperatur - Brännaren ger ifrån sig poppande ljud under användning (lite ljud är normalt när brännaren stängs av). - Gaslukt i samband med extremt gul flamspets på brännaren. Utrustningen måste placeras så att ingen snubblar over dem, och slangen får inte ligga där den utsätts för oavsiktlig skada. Alla skydd som tas bort vid service av värmaren måste sättas tillbaka innan värmaren används. Vuxna och barn måste hålla sig borta från ytor med höga temperatur för att undvika brännskador eller kläder antänds. Barn måste ses efter noga när de är nära värmaren. Byt gasflaskan i ett välventilerat område, på långt avstånd från alla tändningskällor (ljus,cigaretter, andra enheter med öppen låga) Kontrollera att regulatortätningen sitter ordentligt och fungerar som den ska. Täpp inte igen ventilationshålen i cylinderhuset. Stäng gastillförseln vid ventilen på gasflaskan eller regulatorn efter användning; I händelse av gasläckage ska apparaten inte användas eller om den är tänd ska gastillförseln stängas av och apparaten ska undersökas och åtgärdas innan den används igen. et rekommenderade undersökningsintervallet för rören och den böjbara slangen måste följas (minst en gång i månaden och varje gång gasflaskan byts). Om det finns tecken på sprickor eller andra skador måste slangen bytas ut med en ny som är lika lång och har liknande kvalitet. 5

6 VÄRMARSTÄLL OCH PLATS 00 cm 00 cm TAK vägg Värmaren är i första hand endast för utomhusbruk. Se alltid till att det finns tillräcklig friskluftsventilation. Håll alltid rätt avstånd till icke-skyddade brännbara material dvs topp 00 cm och sidor 00 cm minimum. Värmaren måste placeras på jämn och fast marken. Använd aldrig värmaren i en explosiv atmosfär som i områden där bensin eller andra brandfarliga vätskor eller ångor förvaras. För att skydda värmaren från stark vind, förankra basen ordentligt vid slipas med skruvar. GASKRAV Använd endast gasol. Tryckregulatorn och slangenheten som ska användas måste överensstämma med lokala standardbestämmelser. Installationen måste överensstämma med lokala bestämmelser, eller i avsaknad av lokala bestämmelser, med standarden för lagring och hantering av flytande petroleumgaser. En bucklig, rostig eller skadad tank kan vara farlig och bör kontrolleras av kvalicerad person. Använd aldrig en tank med skadad ventilanslutning. Tanken måste vara anordnad för att tillhandahålla ånga med sug från manövercylindern. Anslut aldrig en oreglerad tank till värmaren. LÄCKAGETEST - Gasanslutningar på värmaren läcktestas på fabriken före leverans. E n fullständig kontroll av måste utföras på installationsplatsen på grund av eventuell felaktig hantering under. transporten eller för högt tryck på värmaren. - G ör en tvållösning av en del flytande tvål och en del vatten. T vållösningen kan appliceras med sprayflaska, borste eller trasa. Såpbubblor kommer att dyka upp viden läcka. - V ärmaren måste kontrolleras med full gasolflaska. - Se till att säkerhetsventilen är i läge. - Öppna gasflaskan. - V id läckage, stäng av gasflaskan. ra åt eventuella läckande kopplingar, öppna sedan gasflaskan och kontrollera igen. - T esta aldrig läckage vid rökning.! V A R N I N G! E tt läckagetest ska utföras årligen och varje gång en cylinder kopplas in eller om en del av gassystemet byts ut.! V A R N I N G! S e till attinga gnistor eller öppna lågor finns i området medan du kontrollerar läckor. G nistor elleröppna lågor kommer att orsaka en brand eller ex plosion, skada på egendom, allvarligakroppsskador eller dödsfall. 6

7 RIFT OCH FÖRVARING ATT SLÅ PÅ VÄRMAREN. Öppna ventilen på gasflaskan helt. 2. Tryck och vrid reglaget till läge PILOT (moturs 90 ). 3. Håll vredet nedtryck 60 sekunder. Medan vredet hålls nedtryck, tryck samtidigt flera gånger på tändningsknappen, tills pilotlågan tänds. Släpp vredet 30 sekunder efter att pilotlågan tänds. OBS.: Om en ny tank just har anslutits, vänligen vänta minst en minut för luften i gasledningen att tömma ut genom pilothålet. När du tänder pilotlågan, se till att reglaget kontinuerligt trycks ned samtidigt som tändningsknappen trycks in. Reglaget kan släppas efter att pilotlågan tänds. Om pilotlågan inte tänds eller den slocknar, upprepa steg 3.. När pilotlågan har tänts, tryck lätt och vrid vredet till läge Hög (max.) och låt det vara i detta läge cirka 5 minuter innan du vrider vredet till önskad temperatur. Varning: Kontrollera att inga trasiga glas hittas före användning. ATT STÄNGA AV VÄRMAREN. Vrid vredet till läge PILOT. 2. Tryck seden på och vrid reglaget till läge AV. AV PIL OT AV: värmaren slutar fungera HÖG: maxtemperatur läge LÅG: minitemperatur läge Tänare Tänare Reglage 3.Stäng av gasventilen helt. Förvaring. Stäng alltid gasventilen på gasflaskan efter användning eller vid störningar. 2. Ta bort tryckregulatorn och slangen. 3. Kontrollera att gasventilen är tät och för skada. Om du misstänker en skada, låt en kvalificerad person byta den.. Förvara aldrig gasflaskor på platser utan tillräcklig luftventilation. 7

8 RENGÖRING OCH SKÖTSEL Torka av pulverlackerade ytor med en mjuk, fuktig trasa.rengör inte värmaren med rengöringsmedel som är brännbara eller frätande. Ta bort skräp från brännaren för att hålla den ren och säker att använda. Täck brännarenheten med det valfria skyddskåpan när värmaren inte används. Specifikationeri Använd endast gasol. Max.watt: 3000 watt Min.watt: 5000 watt Konsumtion: I 3+(28-30/37) I 3B/P(50) I 3B/P(30) I 3B/P(37) APPARATKATEGORI: Butan, propan eller Butan, propan eller Butan, propan eller Butan Propan TYPER AV GAS: deras blandningar deras blandningar deras blandningar 28-30mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar GAS TRYCK: REGULATORS 30mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar UTLOPPSTRYCK: Använd rätt regulator i enlighet med regulatorns utloppstryck som visas i tabellen ovan. Tabell av injektor APPLIANCE CATEGORY: TYPER AV GAS: GAS TRYCK: TOTALVÄRME INPUT (Hs): (Qn) INJEKTORSTORLEK: I 3+(28-30/37) I 3B/P(30) Butan Propan Butan, propan eller deras blandningar 28-30mbar 37 mbar 30 mbar I 3B/P(50) Butan, propan eller deras blandningar 50mbar I 3B/P(37) Butan, propan eller deras blandningar 37mbar 3kW (G30:95g/h; G3:929g/h),88 mm för huvudbrännare 0,8 mm för pilotbrännare,55 mm för huvudbrännare,65 mm för huvudbrännare 0,8 mm för pilotbrännare 0,8 mm för pilotbrännare Markeringen, till exempel,,88 på injektorn, indikerar att storleken på injektorn är,88 mm Slangen och regulatorenheten måste överensstämma med lokala standard föreskrifter. Regulatorns utloppstryck bör uppfylla motsvarande apparatkategori i B. Specifikation. Apparaten kräver godkänd slang i 0,6 m längd. 8

9 Ingående delar Antal A A B C E F G 3 H I G J H K I L M N O B C E F J K L M N O Nr Antal Nr Antal

10 Montering Följ instruktionerna steg för steg. N x(5) M x(5) x(6) x(6) 2. (.5 V) J K x() x(7) x() x(7) 0

11 3. J K L 2x(7) 2x(7) N. 8x() 8x()

12 5. B 8x() 8x() 6. 3x() 6x(2) A 3x(3) B 3x() 6x(2) 3x(3) 2

13 7. A För att underlätta installationen, placera en svart silikonring på mittplattan och installera sedan glasröret.se till att kanten av glasröret sitter stadigt i den svarta silikonringen.! C F 8. VAR NING! en svarta silikonringen måste vara på plats innan värmaren används. SVART SILIKONRING A x() C E x() K x(8) 3 x(8)

14 9. A E 8x() 8x() G K N A 0. E x(0) x(9) x(9) x(0) G x() K H x() N

15 . VARNING!! Se till att slangen inte kommer i kontakt med ytor med hög temperatur,annars kan den smälta, läcka och orsaka brand. Efter cylindern är placerad inuti värmaren, säkrar cylindern med blockbälte ordentligt. 2. Slang / Regulator förbindelse Regulator / Cylinder förbindelse 5

16 3.! Läckagekontroll Läckagetestning: et måste göras före första användningen, årligen och närhelst några gaskomponenter byts ut eller servas. Rök inte medan du utför testet och ta bort alla antändningskällor. Se läckagetest diagram för områden att kontrollera. Vrid alla brännarkontroller till avstängt läge. Öppna ventilen på gasflaskan. Borsta en halv-och-halv lösning av flytande tvål och vatten på alla skarvar och anslutningar på regulatorn, slangen, grenrören och ventilerna. Bubblor indikerar en gasläcka. ra åt den lösa fogen eller byt ut delen mot en som rekommenderas av kundtjänsten och låt uteplatsvärmaren inspekteras av en certifierad gasinstallatör. Om läckan inte kan stoppas, stäng omedelbart av gasflaskan, koppla ur den och låt uteplatsvärmaren inspekteras av en certifierad gasinstallatör eller återförsäljare. Använd inte uteplatsvärmaren förrän läckan är åtgärdad. 6

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr 12018 09/03 JA 1 Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr. 12018 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-terassvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL 2. Kontakt till värmeelement Börja med att starta fläkten, tryck därefter på värmeelementets knappar. Värmeelementet startas och fläkten börjar blåsa varm luft. Om fläkten inte körs går det inte att starta

Läs mer

Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 1 11/06/

Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 1 11/06/ 90146 - Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 1 11/06/2018 12.55 90146 - Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 2 11/06/2018 12.55 90146 - Gasovn Firkantet - SE - MANUAL 2018.indd 3 11/06/2018 12.55

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY SVENSKA Bruks- och monteringsanvisningar Sunwood Marino MANUFACTURER CONTACT DETAILS Sunwood Dutch Design Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk The Netherlands sales@sunwood.nl

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Infra röd gasolkamin LI168LPI

Infra röd gasolkamin LI168LPI Användarmanual Infravärmare gasol 12-8800 100909 Infra röd gasolkamin LI168LPI Gallret frampå kaminen får under inga omständigheter tas bort helt eller i delar då brännskador kan uppstå. E ENG SÄKERHETSÅTGÄRDER:

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler.

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler. SÄKERHET: 1. Alltid ta hänsyn till att medföljande användarhandbok och förvara den på en säker plats 2. INTE placera kläder eller annat material på värmaren. Förutom risk för brand, kan deras närvaro påverka

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. TERRASSVÄRMARE HN 12356 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns

Läs mer

Monteringsanvisning & 12383

Monteringsanvisning & 12383 12383SWE 01/02 Bt 1 Monteringsanvisning 12382 & 12383 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Wecamp Portabel Gasolgrill BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Modell: G-600 PORTABEL GASOLGRILL BRUKSANVISNING MODELL: G-600 Felaktig montering eller justering, modifieringar och negligerat underhåll

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i gasolkök i fritidsbåt Svedåns hamn, Habo kommun 2010-06-27, Larmnummer 16.1004248.2 Svedåns hamn, Habo kommun. Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress:

Läs mer

BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA

BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA Läs dessa anvisningar innan användning av apparaten. Se till att denna apparat används utomhus. Hålla barnen borta från apparaten. VARNINGAR: Se till att denna apparat

Läs mer

Användarmanual Infravärmare 230V fläkt /

Användarmanual Infravärmare 230V fläkt / Användarmanual Infravärmare 230V fläkt 12-8900/12-8950 100910 E ENG SÄKERHETSÅTGÄRDER: 1. Kaminen skall användas helt enligt användarinstruktionen. Spara instruktionen på ett säkert ställe. 2. Kaminen

Läs mer

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN VARBERG! Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill VARBERG - GG291499 NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN! VARNING: Tända inte grillen innan du har läst avsnittet om

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

TECHIMPEX Bruksanvisning 2 lågig Spishäll Modell RACER, (Rostfri 2-lågig spishäll) Modell SAILOR, (Rostfri 2-lågig spishäll)

TECHIMPEX Bruksanvisning 2 lågig Spishäll Modell RACER, (Rostfri 2-lågig spishäll) Modell SAILOR, (Rostfri 2-lågig spishäll) TECHIMPEX Bruksanvisning 2 lågig Spishäll Modell RACER, (Rostfri 2-lågig spishäll) Modell SAILOR, (Rostfri 2-lågig spishäll) Observera! Läs denna bruksanvisning noga, innan hällen tas i bruk. Beteckning

Läs mer

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. Viktigt: Den här bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner och information om säker användning av produkten. Bekanta dig med instruktionerna,

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga IV till CLP-förordningen. Observera att tillverkaren/leverantören ska specificera informationen

Läs mer

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Läs bruksanvisningen och bekanta dig med funktionerna innan du börjar använda grillen. Förvara bruksanvisningen för

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Sprängskiss 3.: Detaljlista 4.: Förberedelse 5.: Installation 6.: Varning och säkerhetspunkter 7.: Säkerhetsåtgärder 8.

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Sprängskiss 3.: Detaljlista 4.: Förberedelse 5.: Installation 6.: Varning och säkerhetspunkter 7.: Säkerhetsåtgärder 8. 12027-2007 SWE JA Bruksanvisning till gasolstrålvärmare Art.-Nr. 12027 VIKTIGT: LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT. FÖLJ DE KORREKTA TÄNDNINGS- OCH ANVÄNDNINGS INSTRUKTIONERNA.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Viktig information till dig som använder gasol.

Viktig information till dig som använder gasol. Viktig information till dig som använder gasol. Förvaring av brandfarlig gas i hushåll Du får bara förvara brandfarliga gaser för hushållets behov, dock max 60 liter. Vid förvaring av mer än 60 liter gas

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

12237 SWE 12/03bt Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12237 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr &

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr & Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr 860050 & 860051 RX2485 2400W, RX3085 3000W Made in Japan Uppackning och förberedelse: Förbered värmaren för användning genom att utföra följande. Packa

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lär dig hantera gasol 3 Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK OXYGEN AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK OXYGEN AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK OXYGEN AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK OXYGEN AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Milton Terrassvärmare

Milton Terrassvärmare Milton Terrassvärmare PH-1300 PH-1700 Egenskaper Den ideala lösningen för att förlänga utomhussäsongen. Skapar ett stilfullt och attraktivt uterum. Utstrålar en solliknande strålvärme på en radie om 3-5

Läs mer

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning Gasolspis Monterings- och bruksanvisning 50x60 och 60x60 Gasolspis - 4 gasolbrännare - Gasolugn Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis! Produkten är tillverkad i moderna fabrikslokaler och våra

Läs mer

Bruksanvisning Gasolspis

Bruksanvisning Gasolspis Bruksanvisning Gasolspis 860089 Läs igenom manualen innan användning! Kära kund, Vi önskar att du får ut det mesta av våra produkter som tillverkas i moderna faciliteter med noggrann kvalitetskontroll.

Läs mer

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill Spara denna manual för kommande behov Generalagent i Sverige Scandinavisk Spismiljö AB Ekslingan1, Väla Norra 254 67 Helsingborg Tel 042-12 69 50 Fax 042-12 69 40 www.spismiljo.se Generella säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok

Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok Denna användarhandbok gäller för Dallas gasgrill med två lågor. Läs handboken noggrant innan du börjar montera och använda din grill. Spara handboken för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

GASOL. Njut av säker och miljövänlig energi. my.aga.se

GASOL. Njut av säker och miljövänlig energi. my.aga.se GASOL Njut av säker och miljövänlig energi. my.aga.se Varmt eller kallt oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

TUKES GUIDE ANVÄND FLYTGAS RÄTT SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Använd flytgas rätt

TUKES GUIDE ANVÄND FLYTGAS RÄTT SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Använd flytgas rätt TUKES GUIDE ANVÄND FLYTGAS RÄTT Använd flytgas rätt 1 2 Använd flytgas rätt Använd flytgas rätt Flytgas är ett bränsle som används allmänt under fritid. Sommarstugor, husvagnar, husbilar och båtar är platser

Läs mer

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL Artikelnummer G06-88 Läs igenom denna instruktionsbok innan du använder din grill för första gången. Före varje användning bör du kontrollera att grillen är

Läs mer

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr. Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.: GG201323 Läs hela användarhandboken noggrant innan du börjar använda grillen.

Läs mer

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Art 90011 BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Vi är glada att du har valt vår produkt 90011 BAIN MARIES. Produkten har en modern och smart design och är producerad av stål med hög kvalitet. För att du

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Drift & skötsel Manifold

Drift & skötsel Manifold Drift & skötsel Manifold 140512_040414:11 Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Bruksanvisning. Brödrost. Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Bruksanvisning Brödrost Instruktioner för användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 1. Viktiga instruktioner 1. Läs instruktionerna innan du använder apparaten och spara dem för framtida

Läs mer

12277 SWE 06/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12277 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gasolgrill Masterline med 4 brännare

Gasolgrill Masterline med 4 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Masterline med 4 brännare Artikelnummer 62351216 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK LUFT AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

Att grilla på balkongen i flerbostadshus

Att grilla på balkongen i flerbostadshus Att grilla på balkongen i flerbostadshus Innehåll Sid Allmänt 2 Inledning 3 Gasolens egenskaper Risker med gasol Gasolanläggning 4 Gasolbehållare Gasolgrill eller annan gasolapparat Läckage Så släcker

Läs mer

Gasol på restauranger

Gasol på restauranger Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Bruksanvisning och säkerhetsinformation Gasolgrill Hudson I, 3 brännare och sidobrännare

Bruksanvisning och säkerhetsinformation Gasolgrill Hudson I, 3 brännare och sidobrännare Bruksanvisning och säkerhetsinformation Gasolgrill Hudson I, 3 brännare och sidobrännare 0359 VARNING! FELAKTIG ANVÄNDNING OCH ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA KAN LEDA TILL OKONTROLLERBAR BRAND

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

SuperCooler RC 4000 0402 Brugsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE 207.5339.01 Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder denna kylbox. Om du säljer kylboxen eller ger

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

Artikelnummer. Smådelstvätt, 150 l

Artikelnummer. Smådelstvätt, 150 l Artikelnummer 64906 Smådelstvätt, 150 l Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Fördjupad olycksundersökning Brand Gasolvärmare Allstars,

Fördjupad olycksundersökning Brand Gasolvärmare Allstars, 2014-10-09 Fördjupad olycksundersökning Brand Gasolvärmare Allstars, 2014-10-25 Räddningstjänsten Verksamhet Johan Marklund Fördjupad olycksundersökning 1 Anledning till olycksundersökningen Räddningstjänsten

Läs mer

INBYGGD SPISHÄLL SERIE 330, 340 OCH 345 FÖR ANVÄNDNING MED GASOL (LPG)

INBYGGD SPISHÄLL SERIE 330, 340 OCH 345 FÖR ANVÄNDNING MED GASOL (LPG) INBYGGD SPISHÄLL SERIE 330, 340 OCH 345 FÖR ANVÄNDNING MED GASOL (LPG) PCC 1274 Issue 3 ANVÄNDAR- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER LÄS OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS FÖR ANVÄNDNING I: GB, IE, FR, NL, BE,

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

DET GASDRIVNA KYLSKÅPET BRUKSANVISNING MOD. T171 - T242

DET GASDRIVNA KYLSKÅPET BRUKSANVISNING MOD. T171 - T242 DET GASDRIVNA KYLSKÅPET BRUKSANVISNING MOD. T171 - T242 KYLSKÅP Först och främst vill vi tacka för det förtroende Du visat oss genom att köpa ett kylskåp. Vi GARANTERAR ATT ALLA kylskåp har testas i 7

Läs mer

Bruksanvisning för konvektorelement. Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.

Bruksanvisning för konvektorelement. Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. Bruksanvisning för konvektorelement 99103 Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. 1 SVENSK A Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt

Läs mer

Model Bruksanvisning. Denna produkt är inte lämplig som primär värmekälla.

Model Bruksanvisning. Denna produkt är inte lämplig som primär värmekälla. Model 95301 Bruksanvisning Denna produkt är inte lämplig som primär värmekälla. GASOLKAMIN MED ELEKTRISK FLÄKT Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya gasolkamin rekommenderar

Läs mer