Kent Wanberg (S), ersätter Anders Blank (V) Jari Mehtäläinen (SD), ersätter Fredrik Rosenbecker (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kent Wanberg (S), ersätter Anders Blank (V) Jari Mehtäläinen (SD), ersätter Fredrik Rosenbecker (SD)"

Transkript

1 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid: Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:00 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Linda Svahn (S) Zaki Habib (S) Magnus Storm (C) Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Rörick Richter (L) Mats Seijboldt (-) Kent Wanberg (S), ersätter Anders Blank (V) Jari Mehtäläinen (SD), ersätter Fredrik Rosenbecker (SD) Thomas Lindberg, förvaltningschef Björn Österby, utvecklingsstrateg Anna Lundström, kanslienheten Ebba Jansson, kanslienheten Jessica Andersson, ekonomienheten, 32 Marta Eriksson, ekonomienheten, 32 Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund Piia Dahlberg, TCO Nina Eskola, Kommunal Sofia Liodden, Lärarförbundet Staffan Hörnberg, barn- och utbildningsförvaltningen, 37 Zaki Habib (S) med Ingrid Rörich Richter (L) som ersättare Kommunhuset, 20 april Underskrifter: Sekreterare Anna Lundström Paragraf Ordförande Justerare Linda Svahn Zaki Habib Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Underskrift... utbildningsförvaltningen

2 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20) Ärendeförteckning 32/20 Uppföljning och analys per den 31 mars 2020 för barn- och 33/20 Information om corona 34/20 Information till barn- och gällande arbete med anledning av covid-19, tillika coronaviruset 35/20 Beslut om hyres- och matkostnader för elever vid Lindeskolan 36/20 Verksamhetsdagar /20 Förslag om pausering av vård- och omsorgsprogrammets årskurs 1 höstterminen /20 Beställning och prioritering av detaljplan för förskolor i Lindesberg 39/20 Delegationsärenden 40/20 Meddelanden

3 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (20) 32/20 Dnr: BUN 2020/38 Uppföljning och analys per den 31 mars 2020 för barn- och Beslut tackar för informationen och vidarebefordra den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning På sammanträdet i april 2020 redovisar ekonomerna uppföljning och analys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter per den sista mars Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för informationen och vidarebefordra den till kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunstyrelsen

4 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20) 33/20 Dnr: Information om corona Beslut lägger informationen som gavs på beredande nämnd förra månaden till handlingarna. Ärendebeskrivning Information på beredande nämnd i mars gällande förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin.

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) 34/20 Dnr: BUN 2020/22 Information till barn- och gällande arbete med anledning av covid-19, tillika coronaviruset Beslut lägger informationen till handlingarna. Till nästa sammanträde ska en djupare analys presenteras gällande elevfrånvaro. Ärendebeskrivning Förvaltningen informerar om det senaste med anledning av coronapandemin. Förslag till beslut lägger informationen till handlingarna. Ledamöternas förslag till beslut Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att förvaltningen till nästa sammanträde presenterar en djupare analys gällande elevfrånvaro. Beslutsgång Ordförande ställer Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden beslutar enligt Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. För åtgärd: Förvaltningschef

6 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20) 35/20 Dnr: BUN 2020/24 Beslut om hyres- och matkostnader för elever vid Lindeskolan Beslut beslutar att 1. inte fakturera vårdnadshavare/elever för matkostnad under vårterminen fortsätta fakturera hyran för lägenheterna Ärendebeskrivning Vid Lindeskolan finns ett idrottscollege. Vissa elever som studerar vid Idrottscollege bor på elevhem eller i andra lägenheter som subventioneras av kommunen. De flesta eleverna har ett inackorderingsbidrag från sin hemkommun, detta bidrag täcker en del av kostnaderna för boendet. Eleverna får även erbjudande om att kunna beställa matlådor via skolan. Under pågående Coronapandemi har verksamheten vid Lindeskolan gått över till undervisning via fjärr- och distansundervisning. De elever som har en lägenhet har flyttat tillbaka till sina hemorter. Från vissa vårdnadshavare finns önskemål om att inte behöva betala hyran och mat under rådande omständigheter. I dagsläget faktureras vårdnadshavare/elev för kostnaderna för mat och hyra. För kommunens del så rör det sig om intäkter på omkring kr i månaden för hyror. För mat faktureras omkring kr per månad. Förslag till beslut beslutar att 1. inte fakturera vårdnadshavare/elever för matkostnad 2. fortsätta fakturera hyran för lägenheterna Ledamöternas förslag till beslut Linda Svahn (S) föreslår att det läggs till att punkt 1 gäller under vårterminen Beslutsgång

7 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) Ordförande ställer Linda Svahns (S) förslag om, att punkt 1 gäller under vårterminen 2020, mot avslag och finner att nämnden beslutar enligt Linda Svahns (S) förslag. För kännedom: Ekonomienheten Förvaltningschef

8 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (20) 36/20 Dnr: BUN 2019/105 Verksamhetsdagar 2020 Beslut ställer in verksamhetsdag högstadiet den 4 maj. Ärendebeskrivning beslutade den 16 mars 2020 att verksamhetsdag för högstadiet ska ske 4 maj och för gymnasiet den 7 september. Med anledning av coronapandemin anses besöket den 4 maj olämpligt. Förslag till beslut ställer in verksamhetsdag högstadiet den 4 maj. För kännedom: Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden

9 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 37/20 Dnr: BUN 2019/164 Förslag om pausering av vård- och omsorgsprogrammets årskurs 1 höstterminen 2020 Beslut Nämnden beslutar att 1. pausera årskurs 1 under höstterminen att uppdra åt förvaltningschefen att se över upplägget på programmet och spetsa till marknadsföringen. Ärendebeskrivning På barn- och s sammanträde i mars 2020 diskuterades programutbud på Lindeskolan under läsåret 2020/2021. Avseende eventuell start av vård- och omsorgsprogrammet beslutade ärendet åter lyftas till nämnden i april. Underlaget som lämnades i samband med sammanträdt i mars beslutades kompletteras med information om elevgruppen samt möjlighet till samarbete med vuxenutbildningen. På uppdrag av förvaltningschefen har gymnasiechefen utrett frågan. Av utredningen framkommer bl.a. att efterfrågan på studieplatser på VO-programmet har minskat både nationellt och regionalt. Frågan om det lämpliga i att pausera årskurs 1 på VOprogrammet under rådande omständigheter är komplex. Det råder en allmän brist på vårdpersonal och detta gäller både inom sjukvården och inom äldrevården. Det kan upplevas lite märkligt att pausera en utbildning där det råder brist på arbetsmarknaden. Samtidigt är söktrycket vikande och det är endast tre elever som i dagsläget är antagna till programmet på Lindeskolan. För åtgärd: Förvaltningschefen

10 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (20) BUN 38/20 Dnr: BUN 2017/201 Beställning och prioritering av detaljplan för förskolor i Lindesberg Beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att stryka Norra Sköndal från beställning av detaljplan för förskola i centrala Lindesberg. Ärendebeskrivning beslutade den 4 juni 2018 att föreslå kommunstyrelsen besluta att beställa en ny detaljplan gällande förskolor i centrala Lindesberg, i prioritetsordning: 1. Norra Kyrkberget och Svarvarbacken 2. Lindesby och Norra Sköndal Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 att beställa en ny detaljplan gällande förskolor i centrala Lindesberg, i prioritetsordning: 1. Norra Kyrkberget 2. Norra Sköndal Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att stryka Norra Sköndal från beställning av detaljplan för förskola i centrala Lindesberg. För åtgärd: Kommunstyrelsen För kännedom: Verksamhetschef förskola

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20) BUN 39/20 Delegationsärenden Beslut Delegationsärenden läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Följande meddelas till : Beslut om avstängning från Lindeskolan årskurs Dnr Beslut om beviljat val av om beviljat val av Fröviskolan för Dnr Beviljat val av val av Fröviskolan för Dnr Beslut om beviljat val av Ekbackens om beviljat val av Ekbackens skola för Dnr Beviljat val av val av Fröviskolan för Dnr Beslut om beviljat val av om beviljat val av Stadsskogsskolan för Dnr Delegationsbeslut trakasserier på Fröviskolan 7-9 ärendenr FRÖ återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut trakasserier på Fröviskolan 7-9 ärendenr FRÖ återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan ärendenr FRÖ

12 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20) återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Stadsskogsskolan ärendenr 28 - återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan ärendenr FRÖ återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Ekbackens skola ärendenr Ekb28 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan ärendenr ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan ärendenr FRÖ återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut trakasserier på Lindeskolan LS ärendenr ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut trakasserier på Lindeskolan LS ärendenr ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan ärendenr 56 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Avslaget val av val av Brotorpsskolan för Dnr BUN 2020/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Stadsskogsskolan ärendenr 29 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29

13 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20) Delegationsbeslut kränkande behandling på Hagabackens skola ärendenr vt ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Vedevågs skola återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F ärendenr 02 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut av förskolechef Marie Fredriksson Blom och Malin Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap Dnr BUN 2020/ Delegationsbeslut av förskolechef Elionor Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap Dnr BUN 2020/ Delegationsbeslut av Carina Almgren om beviljade inackorderingstillägg Dnr BUN 2020/ Delegationsbeslut av förskolechef Marie Fredriksson Blom och Malin Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap Dnr BUN 2020/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 december 2019, ärendenr återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 vecka , ärendenr återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/29

14 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20) Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan , ärendenr återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan , ärendenr återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut för återkoppling av kränkande behandling på Fröviskolan , ärendenr FRÖ ärendet avslutas Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut för återkoppling av kränkande behandling på Fröviskolan ärendenr FRÖ ärendet avslutas Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F , ärendenr återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan , ärendenr FRÖ ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan 2020, ärendenr 58 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan , ärendenr återkoppling till huvudmannen senast vecka Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut av förskolechef Monica Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap Dnr BUN 2020/ Delegationsbeslut av förskolechef Malin Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap Dnr BUN 2020/5

15 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20) Beslut om avstängning från Fröviskolan Dnr Beslut om skriftlig varning för elev vid Fröviskolan 7-9 enligt 5 kap 11 Skollagen Dnr Beslut om skriftlig varning för elev vid Fröviskolan enligt 5 kap 11 Skollagen Dnr Beslut om avstängning från Fröviskolan 7-9 enligt Skollagen kap Dnr Beslut om avstängning från Fröviskolan 7-9 enligt Skollagen kap Dnr Beviljat val av val av Björkhagaskolan för Dnr Beviljat val av Brotorpsskolan val av Brotorpsskolan norra för Dnr Beviljat val av val av Brotorpsskolan för Dnr Beviljat val av val av Brotorpsskolan för Dnr Avslaget val av val av Björkhagaskolan för Dnr Avslaget val av Brotorpsskolan val av Brotorpsskolan norra för Dnr Avslaget val av Brotoprsskolan val av Brotorpsskolan norra för Dnr Avslaget val av Brotorpsskolan val av Brotorpsskolan norra för Dnr Avslaget val av val av Kristinaskolan för Dnr

16 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20) Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2020/19 Beviljat val av Frövi val av Frövi upptagningsområde för Dnr Delegationsbeslut kränkande behandling på Björkhagaskolan ärendenr BJÖ ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F ärendenr återkoppling till huvudmannen senast Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan F ärendenr återkoppling till huvudmannen senast Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan ärendenr återkoppling till huvudmannen senast Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Fröviskolan ärendenr återkoppling till huvudmannen senast Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på Björkhagaskolan anmälare utreder Dnr BUN 2019/ Yttrande i överklagan av avslag för extra eller extraordinära kostnader i förskola, Migrationsverket , Fellingsbro VT-18, målnr Dnr

17 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20) Yttrande i överklagan av avslag för extra eller extraordinära kostnader i förskola, Migrationsverket , Vedevåg VT-18, målnr Dnr Yttrande i överklagan av avslag för extra eller extraordinära kostnader i förskola, Migrationsverket , Vedevåg HT-18, målnr Dnr Yttrande i överklagan av avslag för extra eller extraordinära kostnader i förskola, Migrationsverket , Fellingsbro, VT-19, målnr Dnr Yttrande i överklagande av avslag för extra eller extraordinära kostnader i förskola, Migrationsverket , Vedevåg VT-19, målnr Dnr Yttrande i överklagan av avslag för extra eller extraordinära kostnader i förskola, Migrationsverket , Fellingsbro HT-18, målnr Dnr Redovisning av vidtagna åtgärder Kvalitetsgranskning av digitala verktyg i undervisningen - Storåskolan Dnr BUN 2018/303

18 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20) BUN 40/20 Meddelanden Beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Följande meddelas till : Protokoll från förskolorna södra samverkansgrupp Bergknallen Dnr Protokoll från Förskolor norra samverkansgrupp Dnr Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets sammanträde den 11 februari 2020 TU 4 - Prioritering av ferieplatser Dnr Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 24 februari 2020 KF 14 Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och efter Amanda Funk (SD) Dnr BUN 2019/ Protokoll från Stadsskogsskolan samverkansgrupp Dnr Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020 KS 2 - Årshjul för uppsiktsplikten 2020 Dnr Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2020 KS 5 - Internkontrollplan 2020 Dnr BUN 2019/ Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen s sammanträde den 29 januari 2020 KS 3 - Ombudgetering

19 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) av investeringsmedel från år 2019 till år 2020 Dnr BUN 2019/ Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2020 KS 21 - Strategi för Hållbar upphandling Dnr Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2020 KS 23 - Riktlinje för Hållbar upphandling Dnr Granskning av Nämndernas ansvarsutövande 2019 Dnr Slutrapport statsbidrag insatsen Jämställdhet och sexuell hälsa - YOUMO 37a-medel Dnr Verksamhetsberättelse 2019 för Teknikcollege Örebro län Dnr Protokoll från Förskolor östra samverkansgrupp Dnr Protokoll från Förskolor östra samverkansgrupp Dnr Protokoll från Förskolor östra samverkansgrupp Dnr Protokoll från Förskolor västra samverkansgrupp Dnr Protokoll från förskolor västra samverkansgrupp Dnr Protokoll från Stadsskogsskolans samverkansgrupp Dnr

20 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20) Protokoll från Särskolan samverkansgrupp Dnr Protokoll från Särskolan samverkansgrupp Dnr Minnesanteckningar och bilagor från Gymnasiesamverkan GYSAM Dnr Minnesanteckningar regional styrgrupp Teknikcollege Örebro län Dnr Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2020/ Protokoll från Brotorpsskolan samverkansgrupp Dnr Protokoll från Brotorpsskolan samverkansgrupp Dnr Protokoll från Björkhagaskolan samverkansgrupp Dnr Protokoll från Björkhagaskolan samverkansgrupp Dnr Beslut i Kammarrätten målnr om överklagat beslut BUN om rätt att ta del av allmän handling - överklagandet avvisas Dnr BUN 2019/ Beslut från Förvaltningsrätten målnr om överklagan beslut om skolskjuts - Målet avskrivs - skolskjuts är beviljad Dnr BUN 2019/131

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 11 februari 201

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 11 februari 201 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 11 februari 2019, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs

Läs mer

Kommunhuset, 9 september Anna Nilsson. Linda Svahn. Ingrid Rörick Richter. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset, 9 september Anna Nilsson. Linda Svahn. Ingrid Rörick Richter. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-9:30 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ordförande. Justerare. Pär-Ove Lindqvist. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande. Justerare. Pär-Ove Lindqvist. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lillemor Bodman ersättare Helene Lundin Lindesbergs kommunhus Ordförande. Justerare. Lillemor Bodman

Lillemor Bodman ersättare Helene Lundin Lindesbergs kommunhus Ordförande. Justerare. Lillemor Bodman LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ordförande. Justerare. Fredrik Rosenbecker. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande. Justerare. Fredrik Rosenbecker. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:15 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ordförande Linda Svahn. Justerare Tomas Klockars. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS

Ordförande Linda Svahn. Justerare Tomas Klockars. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) PLATS OCH TID: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11.10, 13.50-14.10 Beslutande: Linda Svahn (S) ordförande Joacim Hermansson (S)

Läs mer

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD)

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Lindeskolans aula, kl. 15:30-16:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Margareta

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Tilläggshandlingar ärende 8 Barn och utbildningsnämnden KALLELSE till barn och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Plats: Måndagen den 14 december 2015 kl. 14.00 Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade

Läs mer

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kompl handling ärende 17 KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Tid Måndag den 12 november 2018, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet

Läs mer

Ida Frödén, valsamordnare Agneta Lokrantz, assistent Airie Tervaniemi, samordnare finskt förvaltningsområde 7. Ordförande. Gunilla Remnert.

Ida Frödén, valsamordnare Agneta Lokrantz, assistent Airie Tervaniemi, samordnare finskt förvaltningsområde 7. Ordförande. Gunilla Remnert. LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Näset, kl. 10:00-10:45 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Gunilla Remnert

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Måndagen den 16 november 2015 kl. 14.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Tilläggshandlingar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i november 2016 Tid: Måndagen den 14 november oktober kl. 09.00 Plats: Näset, kommunhuset,

Läs mer

Sekreterare Jessica Brogren. Ordförande. Linda Svahn. Justerare. Mats Seijboldt

Sekreterare Jessica Brogren. Ordförande. Linda Svahn. Justerare. Mats Seijboldt LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Plats och tid: Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid:

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Zaki Habib ersättare Tomas Klockars , Lindesbergs kommunhus. Ordförande. Justerare

Zaki Habib ersättare Tomas Klockars , Lindesbergs kommunhus. Ordförande. Justerare LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Tilläggshandlingar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i april 2016 Tid: Måndagen den 11 april kl. 15.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg

Läs mer

Henrik Arenvang, förvaltningschef Kjell Jansson, Samhällsbyggnad Bergslagen Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, kommunkansliet

Henrik Arenvang, förvaltningschef Kjell Jansson, Samhällsbyggnad Bergslagen Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, kommunkansliet LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-16:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens

Läs mer

Henrik Arenvang, förvaltningschef Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, sekreterare. Mats Seijboldt ersättare Zaki Habib

Henrik Arenvang, förvaltningschef Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, sekreterare. Mats Seijboldt ersättare Zaki Habib 1 (13) Plats och tid: Näset, kl. 9:00-09.35 ande: Linda Svahn S (S) ordförande Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Zaki Habib (S) vice ordförande Kent Wanberg (S) Bengt Evertsson (MP) Agnetha Lindkvist

Läs mer

Henrik Arenvang, förvaltningschef Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund Piia Dahlberg, TCO Nina Eskola, Kommunal Jessica Brogren, kanslienheten

Henrik Arenvang, förvaltningschef Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund Piia Dahlberg, TCO Nina Eskola, Kommunal Jessica Brogren, kanslienheten LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, kl. 9:00-10:00 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid:

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Näset, kl

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Näset, kl LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Näset, kl. 09.00-10.00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Linda Svahn (S) Linda

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum. Utskottet för stöd och strategi

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum. Utskottet för stöd och strategi LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Näset, kommunhuset, kl. 10:00-12:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Irja Gustavsson (S) Jonas Bernström (S) Jonas Kleber (C) Ulf Axelsson (V)

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Plats: Måndagen den 14 december 2015 kl. 14.00 Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum. Tillväxtutskottet

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum. Tillväxtutskottet LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Irja Gustavsson (S) Nafih Mawlod (S) Jonas Kleber (C) Fredrik Vessling

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum. Utskottet för stöd och strategi

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum. Utskottet för stöd och strategi LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Näset, kommunhuset, kl. 9:00-12:15 ande: Tjänstgörande ersättare: Irja Gustavsson (S) Jonas Bernström (S) Jonas Kleber (C) Ulf Axelsson (V)

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde Tid: Måndagen den 28 september år 2015, kl 08.30 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde Tid: Måndagen den 16 januari 2017 kl 09.00 Plats: Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset, Lindesberg Kallade

Läs mer

Ordförande. Justerare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande. Justerare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11.15 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens

Läs mer

Jonas Bernström (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. Måndag 28 januari på sekreterarens rum. Ordförande. Irja Gustavsson.

Jonas Bernström (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. Måndag 28 januari på sekreterarens rum. Ordförande. Irja Gustavsson. LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:55 ande: Övriga deltagare: Irja Gustavsson (S) Jonas Bernström (S) Jonas Kleber (C) Ulf Axelsson (V) Pär-Ove

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00. Plats: Kulturum, Lindeskolan, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Margareta Ahlm (S), ersätter Bernt Larsson (C) Göran Gustavsson (M), ersätter Nils Detlofsson (L) Kommunhuset, 15 mars, kl

Margareta Ahlm (S), ersätter Bernt Larsson (C) Göran Gustavsson (M), ersätter Nils Detlofsson (L) Kommunhuset, 15 mars, kl LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Kindla, kommunhuset, kl. 9:30-10:15 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Gunilla

Läs mer

Plats och tid Kindla, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl

Plats och tid Kindla, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl Plats och tid Kindla, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 15.00 16.30 ande Ersättare Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Anders Persson (C) vice ordf Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Bengt Evertsson, ersättare Liesel Ivarsson Måndagen den 26 mars år 2018, Lindesbergs kommunhus. Ordförande. Justerare

Bengt Evertsson, ersättare Liesel Ivarsson Måndagen den 26 mars år 2018, Lindesbergs kommunhus. Ordförande. Justerare LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid: Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M)

Läs mer

Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl

Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 09.00-10.15 ande Ersättare Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Zaki Habib (S) Kent Wanberg (S) Bengt Evertsson

Läs mer

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 9:

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 9: LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid: ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Näset, kl.

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Näset, kl. LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid: Näset, kl. 9:00-10:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Linda Svahn (S) ordf

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Börje Rytiniemi. Tony Eriksson (S) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Börje Rytiniemi. Tony Eriksson (S) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 5 mars 2019, kl 09:00 16:00 ande Övriga deltagande Börje Rytiniemi (C) Magnus Pettersson (SJVP) Yvonne Kangas (SJVP) Johan Taavo (KD) Camilla Mattila

Läs mer

KALLELSETILL BARN-OCHUTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträdemedbarn- och utbildningsnämnden, måndagden 9 september 2019, kl 9:0

KALLELSETILL BARN-OCHUTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträdemedbarn- och utbildningsnämnden, måndagden 9 september 2019, kl 9:0 KALLELSETILL BARN-OCHUTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträdemedbarn- och utbildningsnämnden, måndagden 9 september 2019, kl 9:00. SammanträdesrummetNäset,Lindesbergs kommunhus. Ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, klockan 15.00 17.00 ande Övriga närvarande Tove Winqvist (S), ordförande Rickard Gillman (S) Karin Hurtig (V) Nancy Ibarra (V) Ylva

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid: Näset, kommunhuset, kl. 9:00-9:20, 14:10-14:30 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Linda Svahn (S) John Omoomian (S) Jonas Bernström (S)

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:55, ajournering kl. 14.40-14.55 Beslutande Ledamöter Jan Wiklund (M), ordförande Kristina Bolinder (C) Johanna

Läs mer

Utbildningsnämnden (12)

Utbildningsnämnden (12) Utbildningsnämnden 2013-02-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 20 februari kl. 9.00 16.35 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Mats Seijboldt ersättare Bengt Evertsson Kommunkansliet Ordförande. Linda Svahn. Justerare. Mats Seijboldt

Mats Seijboldt ersättare Bengt Evertsson Kommunkansliet Ordförande. Linda Svahn. Justerare. Mats Seijboldt LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid: Sammanträdesrum Näset, kl. 9:00-14.45 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Linda

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Ärendeförteckning sid. 95 Val av justerare... 3 96 Fastställande av ärendelista... 4 97 Nytt arbetssätt för budget- och verksamhetsplanering... 5 98 Analys och slutsatser av det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i mars 2016 Tid: Måndagen den 14 mars kl. 15.00 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg Kallade ledamöter

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid: Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:10 ande: Daniel Andersson (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Jonas Bernström (S) John Omoomian (S) Ingela

Läs mer

Anders Bengtsson (KD)

Anders Bengtsson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:25 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA), ordförande Ann-Christine Karlsson (S) Per Källs (KOSA) Maria

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Justeringens plats och tid Måndagen den 18 mars klockan 14:45, Uppvidinge gymnasieskola. Underskrifter 17-18, Fanni Nilsson

Justeringens plats och tid Måndagen den 18 mars klockan 14:45, Uppvidinge gymnasieskola. Underskrifter 17-18, Fanni Nilsson 1(15) Plats och tid Beslutande Storasjö, Åseda, måndagen den 11 mars 2019 klockan 09:11-12:20. Ajournering klockan 10:27-10:45. Jan Wernström (S), Ordförande Margareta Schlee (M), vice ordförande Kjell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Tilläggshandlingar ärende 3, 8

Tilläggshandlingar ärende 3, 8 Tilläggshandlingar ärende 3, 8 Barn och utbildningsnämnden KALLELSE till barn och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Måndagen den 16 november 2015 kl. 14.00 Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg.

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Linda Pilthammar (SD)

Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Linda Pilthammar (SD) 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.25 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf Mårtensson (M) Annika Molldén (S) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Christina Pettersson) Omedelbar justering, 14 april Anna Nilsson. Ordförande Anders Ceder

Jerry Elvin (ersättare Christina Pettersson) Omedelbar justering, 14 april Anna Nilsson. Ordförande Anders Ceder Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11-11.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.30 18.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ann Pettersson (M) tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Fredrik Jönsson (C) ordf. Lennart Pettersson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2014-01-22 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 22 januari kl. 9.00 11.40 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (11) Se nästa sida kl i kommunhuset. Sandra Larsson. Loubna Stensåker Göransson (M) Thomas Holmgren (KV) Anslag/bevis

Protokoll 1 (11) Se nästa sida kl i kommunhuset. Sandra Larsson. Loubna Stensåker Göransson (M) Thomas Holmgren (KV) Anslag/bevis Protokoll 1 (11) Plats och tid Selma, kommunhuset i Skurup, 2019-02-11, kl. 18.00 19.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Anders Grundberg, förvaltningschef Sandra Larsson, sekreterare Ulrika

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum. Tillväxtutskottet

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum. Tillväxtutskottet LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-12:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Irja Gustavsson (S) Nafih Mawlod (S) Jonas Kleber (C) Fredrik Vessling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Linde Stadshus AB Org nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Linde Stadshus AB Org nr 1 Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset Lindesberg, kl. 09.00 12.30 ande Irja Gustavsson, ordförande Linda Svahn Jonas Bernström Jonas Kleber Pär-Ove Lindqvist Anniette Lindvall Mats Seijboldt 27-32

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl Plats och tid Näset, sammanträdesrum i Lindesbergs kommunhus, kl 09.00-10.30 ande Ersättare Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Zaki Habib (S) vice ordf

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 10:

Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 10: LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats och tid: Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 10:00-11.15 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 11:

Kommunkontoret Djurås , kl. 11: Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-19 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:45 Beslutande Ledamöter Jan Wiklund (M), ordförande Mathias Bengtsson (KD) Agneta Finn (KOSA) Ann-Christine

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

Kommunkontoret Djurås , kl. 14: Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:30 Beslutande Ledamöter Svante Hanses (KOSA), ordförande Ann-Christine Karlsson (S) Per Källs (KOSA) Maria

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (8)

Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-10 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet, kl 9.00 11.15 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Sune Frisk (S) ersättare för Olle Engström

Läs mer

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31

Mats Spånberg, skolchef Margaretha Carlsson, nämndsekreterare Agneta Åhsberg, utvecklingsledare, 31 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 14.00 16.00 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Malin Ingelsbo (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag kl. 10.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag kl. 10. 2017-05-31 1(11) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-05-31 kl. 11.00 12.20. Paragrafer 82-84, 86-88 Utses att justera Bo-Göran Bihl (SD) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag 2017-06-02

Läs mer

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, torsdag Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Roland Åkesson

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, torsdag Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Roland Åkesson 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M), tjg istället för Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum Ferdinand B, klockan 15.00-15.50 ande Övriga närvarande Tove Winqvist (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) Karin Hurtig (V) Ylva Lundkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdatum. Tillväxtutskottet

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdatum. Tillväxtutskottet LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Masugnspipan, masugnen, kl. 9:00-14:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Irja

Läs mer

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef Pernilla Brändström, sekreterare Anna-Lena Göttfert, rektor 39. Magnus Forsberg.

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef Pernilla Brändström, sekreterare Anna-Lena Göttfert, rektor 39. Magnus Forsberg. Barn- och utbildningsutskottet 2017-05-15 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2017-05-15 kl. 13:00-15:30 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Ingrid Sundbom (c) ersättare för Elisabeth

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Svarvaren, onsdagen den 28 mars 2018 kl 16:00-16.35 Beslutande Anne-Marie Wahlström S) Ordförande Ann-Britt Danielsson (M) Vice ordförande Andreas Rännare (S) Christoffer Johansson (S) Ersätter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-17 1(8) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Sune Frisk (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (FP) Jörgen Berglund

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (13) Plats och tid Travmuseet, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli Elovsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist ersättare Zaki Habib Tisdagen den 27 februari år 2018, kommunkansliet. Ordförande. Justerare

Pär-Ove Lindqvist ersättare Zaki Habib Tisdagen den 27 februari år 2018, kommunkansliet. Ordförande. Justerare LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (13)

Barn- och utbildningsnämnden (13) Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-07 1(13) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 12.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.30 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset 8 november kl. 13.30 17.05 Paus 15.00 15.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Magnus Lilliecrona tjänstgör för Anders Lindahl (M) 102

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Förskolan Prästkragen kl. 14:30 17.15 ande Ragnar Lindberg (S) ordf. Andreas Eidevåg (S) Ahmed Yonis Warsame (S) Monika Stasny (S) Kristina Eriksson (C) vice ordf. Marcus Dackling (M) Markku

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.30 (S), ordförande Rickard Gillman (S) Majja Neverland

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

~ <Y-- Ordförande Reino Persson (S) JA. il. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

~ <Y-- Ordförande Reino Persson (S) JA. il. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.30-20:00 Beslutande Reino Persson (S), ordförande Gun Friberg (S) Marcus Möller (SO) Pontus Pålsson (M) Ivan Cirkanovic

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer